LANGR František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na znárodnění Moravského Krasu, t. 217.

37, 6. III. 1946; 29.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 306

(zákon o pracovních poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů).

47, 11. IV. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); mluví též o student. demonstracích v Brně 6. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946, v níž jménem klubu poslanců čs. strany nár. soc. odpovídá na prohlášení klubu komunistické strany ČSR z 13. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 9.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 286. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. IV. 1946; 37.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci daňového zatížení obchodů spravovaných národními správci,

t. 204. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 466, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.

 

LAUŠMAN Bohumil

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 22, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem průmyslu 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem průmyslu 6. XI. 1945.

 

LEDL Jaroslav

(JSČZ) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi,

t. 196. 34, 27. II. 1946; 3.

 

LETTRICH Jozef, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády; mluví též o posl. dr. Zaťkovi.

3, 30. X. 1945; 32.

 

LIETAVEC Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), vnitř. bezp. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, (t. 104).

22, 16. I. 1946; 18.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

 

LICHNER Ján

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu zahraničního obchodu 4. IV. 1945.

Jmenován opětně státním tajemníkem v ministerstvu zahraničního obchodu 6. XI. 1945.

 

LIMPOUCH Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" (t. 192).

36, 5. III. 1946; 35.

Interpelace:

ve věci urychleného vydání jednotného a moderního stavebního řádu,

t. 123. 25, 24. I. 1946; 21.

odpov. t. 243. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

o přídavkových lístcích pro peněžní zaměstnance (č. 1).

11, 28. XI. 1945; 2,

odpověď 13, 11. XII. 1945; 2.

 

LINDAUER Jaroslav

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., obch., rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 169

(zákon o drahot. přídavku poživatelů stát. odpočivných [zaopatřovacích] platů a o úpravě některých jejich právních poměrů).

31, 19. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 15.

 

LITERA Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zdrav.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Vzdal se mandátu dne 18. II. 1946; po něm nastoupil Tichý Václav.

32, 20. II. 1946; 2.

Interpelace:

ve věci zvláštních přídělů různých potravin pro děti a mladistvé do 18 let,

t. 58. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 124. 25, 24. I. 1946; 21.

o příčinách immobility býv. německých peněžních ústavů v pohraničí,

t. 108. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 338. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

 

LOUBAL Gustav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inic.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 116

(zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci).

25, 24. I. 1946; 15.

bran. výb. zpr. t. 421

(zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. X. 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání (t. 238).

37, 6. III. 1946; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 36.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 286. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci daňového zatížení obchodů spravovaných národními správci,

t. 204. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 466. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci porušení československé svrchovanosti u Štěchovic,

t. 231. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP