KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Vzdal se mandátu dne 13. V. 1946.

52, 15. V. 1946; 35.

Řeč v rozpravě:

za rozpravy o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, t. 104, podává zprávu o výsledcích studijního zájezdu zdravot. výboru. do východního Slovenska.

22, 16. I. 1946; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2,

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946: 4.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4,

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci propuštění lékařů, býv. vojenských stipendistů, ze závazku služby,

t. 229. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zřízení veřejné nemocnice v Třeboni a veřejné nemocnice ve Vimperku,

t. 327. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci služebních a platových poměrů některých administrativních zaměstnanců vysokých škol (č. 14).

35, 28. II. 1946; 37.

 

KAĎŮREK František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 16.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 52.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 54.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2,

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 11.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2,

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Přerově (přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

40, 26. III. 1946; 5.

okr. soud v Přerově

(přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

40, 26. III. 1946; 5.

 

KAFKA Jaromír, Ing.

(JSČZ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci sociálního pojištění,

t. 47. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 267. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.

 

KALETA Alfred

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

 

KAMENÍČEK Ladislav, Ing. Dr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství, t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 14.

Naléhavá interpelace:

ve věci postátnění drobných lesů selských, přídělu lesů územním svazkům samosprávy, případně družstvům,

t. 233. 36, 5. III. 1946; 3,

odpov. t. 288. 40, 26. III. 1946; 5.

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13,

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3,

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

 

KAPLAN František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a prům.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 61.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věcech sociálně-politických na Těšínsku,

t. 132. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 394. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci reversních koní,

t. 191. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 467. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci personálního vybavení ústředních úřadů nositelů veřejného pojištění,

t. 259. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci výplat důchodů důchodcům v pohraničí,

t. 260. 40, 26. III. 1946; 4.

 

KAZIMOUR Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., prům., rozp. a úst.-práv.

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 360

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. VII. 1927, č. 115 Sb. o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických).

48, 12. IV. 1946; 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 430

(zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce).

53, 16. V. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách, (t. 81).

20, 10. I. 1946; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 80.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 33.

Interpelace:

o zabezpečení sbírek Národního musea v Praze,

t. 257. 40, 26. III. 1946; 4.

 

KELLNER Jan, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a úst.-práv.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 445

(zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví).

53, 16. V. 1946; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 42.

 

KEMPNÝ Ján, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům., rozp., techn.-doprav. a zásob.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

 

KLÁTIL František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a vnitř. bezp.

Interpelace:

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

KLECANDA Vladimír, PhDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., inkompat. (náhr.), rozp. a zahr.

Zemřel 3. IV. 1946, po něm nastoupil Hlavatý Václav, PhDr.

45, 9. IV. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

 

KLIMEK Julius

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 359

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Sovy, Vandrovce, Dr. Pátkové, Dr. Dolanského, Dr. Pešky a Dr. Bunži na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců).

48, 12. IV. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.

 

KLIMENT Augustin

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům., rozp. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. č. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 5.

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 13.

o zákonu o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků (t. 419).

51, 8. V. 1946; 10.

 

KLOKOČ Ondrej

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

 

KOBYLKA Štěpán

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku (t. 66); mluví o Divadelní radě, divadlech a filmech.

17, 19. XII. 1945; 5.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

 

KOČVARA Štefan, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Návrhy pozměňovací:

k t. 342. 47, 11. IV. 1946; 6.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnost ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 49.

 

KONOPA Václav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům., techn.-doprav. a zdrav.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.

 

KONVALINA Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zem České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

KOPECKÝ Jan, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. vnitř. bezp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 134

(Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945).

29, 13. II. 1946; 26.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13,

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2,

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

KOPECKÝ Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem informací 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem informací 6. XI. 1945.

 

KOSTELKA Bedřich

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 427 (za J. Vičánka)

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29,

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3,

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

 

KOUCKÝ Vladimír

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inform. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 444 (za omluv. Dr. Bureše)

(zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 138 Sb. o trestání některých provinění proti národní cti).

53, 16. V. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským, (t. 113).

23, 22. I. 1946; 4.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 29.

 

KOUT Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 37.

Interpelace:

o otázkách spojených s renominační, pokud se týče nominační akcí stát. a veřejných zaměstnanců,

t. 331. 45, 9. IV. 1946; 27.

 

KRAJINA Vladimír, RNDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. a rozp.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301) a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 36.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; prohlašuje jménem klubu poslanců čs. str. nár. soc., že všichni poslanci se zdrží debaty o prohlášení ministra, žádají o odklad hlasování o něm a všichni ohlášení řečníci vzdávají se vědomě slova.

28, 12. II. 1946; 13.

Interpelace:

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

o výsledku vyšetřování o příčinách požáru ve filmových atelierech v Hostivaři,

t. 89. 19, 9. I. 1946; 3,

odpov. t. 352. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2,

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci reemigrace zahraničních Čechů a Slováků do vlasti,

t. 131. 26, 330. I. 1946; 2,

odpov. t. 401. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci použití dekretu presidenta republiky č. 38/45 Sb., o přísném trestání drancování,

t. 140. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 412. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zabrání dívčí studentské koleje v Praze I., Hradební 7,

t. 141. 28, 12. II. 1946; 3,

odpov. t. 388. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci porušení československé svrchovanosti u Štěchovic,

t. 231. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci odčinění křivd způsobených okupací a válkou studujícímu dorostu,

t. 251. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přizvání zástupců universit a Akademie věd ke spolupráci na reformě školského zákona,

t. 379. 49, 7. V. 1946; 13.

 

KRATOCHVÍL Bohuslav, PhDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 269

(zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty).

45, 9. IV. 1946; 7,

doslov 25.

kult. výb. zpr. t. 425

(zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku).

53, 16. V. 1946; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. VII. 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 360).

48, 12. IV. 1946; 17.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); v ní mluví o reakci, o studentech a dělnících.

29, 13. II. 1946; 43.

Interpelace:

ve věci osnovy zákona na zřízení "Studentského majetku" a návrhu zákona "O státním studijním stipendiu",

t. 85. 19, 9. I. 1946; 2,

odpov. t. 351. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci zřízení státní divadelní rady,

t. 144. 28, 12. II. 1946; 3,

odpov. t. 462, rozesl. 28. VI. 1946.

 

KROSNÁŘ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 196.

34, 27. II. 1946; 3.

 

KŘEPELA František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozpr., úst.-práv. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 408

(zákon o zvýšení tax, stanovených zákonem o ochraně známek).

51, 8. V. 1946; 5.

obch. výb. zpr. t. 409

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků).

51, 8. V. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2,

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

o poměrech na Těšínsku,

t. 98. 21, 15. I. 1946; 4.

o združstevnění fy J. Ottahal a synové, velkoobchod železářský, Olomouc, s filiálkou v Brně,

t. 203. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 353. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 35. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových a markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.

 

KUBAČ František

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., rozp., soc.-pol., úst.-práv., verifik., zeměd. a živn.

 

KUBÁT Josef

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., prům., rozp., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku,

t. 383. 49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání).

37, 6. III. 1946; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci, (t. 32).

14, 12. XII. 1945; 24.

(Společná rozprava o t. 30-34.)

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 34.

Interpelace:

ve věci platnosti posledních protektorátních lístků na oděv,

t. 86. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 299. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci přídělu kuřiva vojákům z počtu mužstva,

t. 318. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

KUBÍČEK František

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp. a techn.-doprav.

 

KUBÍN Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem inkompat. (náhr.) a živn.

Interpelace:

ve věci scentralisování pomoci pro obce, postižené živelnými pohromami,

t. 256. 40, 26. III. 1946; 4.

 

KULICH Martin

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a obch.

 

KUŠÍK Štefan

(ÚOSS) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., prům. a soc.- pol.

 

KVETKO Martin, Dr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a zeměd.

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP