HÁJEK Jiří, Dr.

(SČM) SD

Slib vykonal 9, 21. XI. 1945; 2.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 250 (zákon o letním čase).

39, 8. III. 1946; 56.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách; t. 81.

20, 10. I. 1946; 7.

Interpelace:

ve věci vyživovacího příspěvku rodinám osob povolaných k činné vojenské službě,

t. 41. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 262. 40, 26. III. 1946; 4.

 

HÁLA František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem pošt 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem pošt 6. XI. 1945.

 

HALAS František

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 74.

Interpelace:

o zabezpečení sbírek Národního musea v Praze,

t. 257. 40, 26. III. 1946; 4.

 

HARUS Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., osidl. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána", (t. 155).

30, 14. II. 1946; 36.

Interpelace:

ve věci daně z majetku občanů ČSR, vyměřené z majetku nalézajícího se v pohraničním území,

t. 148. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 386. 49, 7. V. 1946; 13.

 

HATINA František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., inkompat. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

ve věci předložení osnovy rybářského zákona, t. 308.

45, 9. IV. 1946; 5.

 

HAVIAR Vladimír, MUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 25.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2.

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946; 4.

 

HLADKÝ Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., rozp. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 21.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 11.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 42.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci provádění zemědělského osidlování,

t. 114. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 296. 44, 29. III. 1946; 71.

o vydání osnov pro politickou výchovu na školách,

t. 153. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 436. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu,

t. 165. 30, 14. II. 1946; 4.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HLAVÁČEK Karel, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inic., inkompat. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 39.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 21.

Interpelace:

ve věci konfiskovaného majetku po Němci Dr. Ervínu Seidlovi ve Ždánicích na Moravě,

t. 411. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci převedení smluvních berních úředníků do pragmatikálního stavu se zpětnou platností od r. 1938,

t. 416. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HLAVATÝ Václav, PhDr.

NS

Nastoupil po zemřelém Klecandovi Vlad., Dr.

Slib vykonal 46, 10. IV. 1946; 3.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 426

(zákon o studiu statisticko-pojistném).

53, 16. V. 1946; 13.

Interpelace:

ve věci přizvání zástupců universit a akademie věd ke spolupráci na reformě školského zákona,

t. 379. 49, 7. V. 1946; 13.

 

HOBZA Ladislav, JUDr.

SN

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inkompat. a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 195

(inic. návrh posl. Mikuláše a druhů na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky z 27. X. 1945, č. 124 Sb., o někt. opatřeních ve věcech knihovních).

35, 28. II. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 36.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 20.

Interpelace:

ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice,

t. 56. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 181. 33, 21. II. 1946; 5.

o účelném hospodaření palivovým dřívím,

t. 61. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 285. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci použití dekretu presidenta republiky č. 38/45 Sb., o přísném trestání drancování,

t. 140. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 412. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

 

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp., soc.-pol., verifik. a zdrav.

Zvolena provisorně místopředsedkyní Prozatímního Národního shromáždění a vykonala slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolena definitivně místopředsedkyní Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 255.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

36, 5. III. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 2.

Interpelace:

o zřízení státního velkoobchodu s léčivy,

t. 161. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 434. 52, 15. V. 1946; 4.

o postátnění ústavů léčebných a ošetřovacích,

t. 162. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 435. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci spravedlivé úpravy služebního poměru vdaných učitelek a ostatních veřejných zaměstnankyň, které byly těžce poškozeny nařízením Beranovy vlády č. 379/38 Sb. (č. 6).

22, 16. I. 1946; 2,

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci sociálních poměrů zaměstnanců Poštovní spořitelny a její pobočky v Brně (č. 11).

32, 20. II. 1946; 2.

o zastavení provozu v podolském sanatoriu (č. 13).

35, 28. II. 1946; 37.

 

HODŽA Fedor, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. verifik. a zahr.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 356

(Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva a Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o výměně obyvatelstva, podepsané v Budapešti dne 27. II. 1946).

48, 12. IV. 1946; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. X. 1945; 24.

 

HOLCMAN Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HOLDOŠ Ladislav

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 6.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 37.

Interpelace:

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HOLUB Václav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 427

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 16,

oprava tiskových chyb 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a někt. jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím (t. 156).

30, 14. II. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci přídělu kuřiva vojákům z počtu mužstva,

t. 318. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HOLUŠA Evžen

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 196.

34, 27. II. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci daně z majetku občanů ČSR, vyměřené z majetku nalézajícího se v pohraničním území,

t. 148. 28, 12. II. 1946; 3.

 

HORA Ota

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. XI. 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství t. 316.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. zpr. t. 104

(zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu).

22, 16. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády; mluví též o Sboru národní bezpečnosti.

9, 21. XI. 1945; 10.

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci (t. 32); odmítá též obvinění posl. Sedláčka z 12. III. 1945, že svůj projev o SNB pronesl z důvodů agitačních.

14, 12. XII. 1945; 22.

(Společná rozprava o t. 30-34.)

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci organisace sociální péče o mládež,

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15. 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci odčinění křivd způsobených okupací a válkou studujícímu dorostu,

t. 251. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci stranického postupu při přeložení štáb. strážmistra ze stanice Brodce nad Jizerou do Schoenvaldu u Tachova (D 17).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci činnosti nynějšího předsedy místního národního výboru v Jeviněvsi v době okupace (D 18).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci výnosu min. ochrany práce a soc. péče z 10. I. 1946, jedn. značka VI-1007-2-4-1-46 o schválení řádu očistných komisí pro přezkoumání činnosti zaměstnanců, nositelů veřejnopráv. soc. pojištění (D 19).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci neodůvodněného přeložení velitele stanice SNB v Osečné (D 20).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci činnosti štáb. strážmistra Vlad. Novotného ze Zbirohu, okr. Rokycany, za doby okupace (D 23).

45, 9. IV. 1946; 6.

ve věci povyšování u SNB (D 29).

53, 16. V. 1946; 44.

 

HORÁKOVÁ Milada, JUDr.

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. soc.-pol., úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 206.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o obecních archivech, t. 330.

49, 7. V. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hromadném poručenství, t. 78.

19, 9. I. 1946; 4.

o zákonu, kterým se předkládá Proz. Národnímu shromáždění ke schválení návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945, t. 133.

26, 30. I. 1946; 21.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

35, 28. II. 1946; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o Dr. Feierabendovi.

41, 27. III. 1946; 40.

Interpelace:

ve věci organisace sociální péče o mládež,

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd. čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

Interpelace:

ve věci vybudování vodních přehrad na Jindřichohradecku pro usnadnění elektrisace venkova,

t. 245. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 395. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci pořádkové služby SNB,

t. 246. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci příspěvku na odklizovací práce na stavebních objektech poškozených válkou v Č. Budějovicích,

t. 326. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci zřízení veřejné nemocnice v Třeboni a veřejné nemocnice ve Vimperku,

t. 327. 45, 9. IV. 1946; 5.

o rozšíření dolování některých nerostů v jižních Čechách,

t. 369. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského vodárenství,

t. 371. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci jihočeského plynárenství,

t. 372. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci naléhavé stavby železničních podjezdů v Č. Budějovicích,

t. 374. 49, 7. V. 1946; 13.

 

HORVÁTH Ivan, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inkompat., úst.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 19.

 

HORVÁTH Jozef

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov požskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Požsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

 

HOŘÍNEK Alois

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., vnitř. bezp. a živn.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

 

HROBOŇOVÁ Elena

(SSŽ) KSS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.) a zdrav.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2.

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946; 4.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

HRUŠOVSKÁ Františka

KSS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inic., rozp., zdrav. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 356 za omluv. Dr. Rohaža-Iĺkiva

(Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva a Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o výměně obyvatelstva, podepsané v Budapešti dne 27. II. 1946).

48, 12. IV. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

322, 20. II. 1946; 27.

 

HŘEBÍK Antonín, JUDr.

(ÚNTV) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

35, 28. II. 1946; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimoř. lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních, v níž protestuje proti tvrzení posl. A. Zápotockého, že obhajuje kolaboranty.

35, 28. II. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

HUSÁK Gustáv, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., techn.-doprav. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 16.

 

HUŠEK Karol

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a úst.-práv.Přihlásit/registrovat se do ISP