DAUBNER Vojtech

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku stát. a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 10.

Interpelace:

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

DAVID Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Zvolen provisorně předsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib jako předseda.

1, 28. X. 1945; 16.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 6. XI. 1945.

5, 9. XI. 1945; 2.

Zvolen definitivně předsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 3.

Proslov:

po zvolení předsedou Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 16.

při uvítání presidenta republiky po potvrzení jeho volby a doslov po předneseném poselství presidenta republiky.

2, 28. X. 1945; 3, 12.

k 28. výročí ruské Říjnové revoluce.

4, 8. XI. 1945; 2.

k výročí 17. listopadu 1939.

8, 15. XI. 1945; 2.

k 10. výročí zvolení Dr. Ed. Beneše presidentem republiky.

16, 18. XII. 1945; 2.

k vánočním svátkům.

18, 20. XII. 1945; 7.

k 28. výročí založení Rudé armády.

33, 21. II. 1946; 3.

proti fašistickému režimu ve Španělsku a jeho metodám.

35, 28. II. 1946; 3.

k 96. výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

38, 7. III. 1946; 2.

k velikonočním svátkům a k ukončení zasedání v budově Rudolfina.

48, 12. IV. 1946; 44.

k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. května 1945 a památce padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 2.

Posmrtná vzpomínka

býv. posl. Janu Švermovi. 4, 8. XI. 1945; 4.

posl. Dr. Vlad. Klecandovi. 45, 9. IV. 1946; 3.

presidentu Spojených států severoamerických F. D. Rooseveltovi.

48, 12. IV. 1946; 4.

Sdělení:

o státním pohřbu býv. posl. Jana Švermy.

5, 9. XI. 1945; 11.

 

DAVID Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., obch., soc.-pol., úst.-práv. a verifik.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 407

(zákon o mimořádných opatřeních o oboru ochranných známek).

51, 8. V. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 37.

 

DEČI Bohuslav

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. a zásob.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 22. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku, t. 329.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155.)

30, 14. II. 1946; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 9.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci neoprávněného rozprodeje zboží patřícího Československému státu (D 32).

53, 16. V. 1946; 44.

 

DESENSKÝ František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

Návrhy iniciativní:

o okamžitou pomoc povodní postiženému obyvatelstvu severovýchodních Čech, t. 175.

31, 19. II. 1946; 3.

na urychlení úpravy labského toku u Dvora Králové n. Lab. a na zřízení dostatečně velikého ochranného nádržového prostoru tamtéž, t. 221.

37, 6. III. 1946; 29.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 194; 57.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci dobudování jezu a elektráren v Předměřicích a ve Smiřicích,

t. 186. 33, 21. II. 1946; 23.

odpov. t. 284. 40, 26. III. 1946; 4.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

DĚD Jan

(ÚSO) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a prům.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 133 (návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 18.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

odpov. t. 282. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění ukořistěného případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

o združstevnění fy J. Ottahal a synové, velkoobchod železářský, Olomouc, s filiálkou v Brně,

t. 203. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 353. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 354. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

 

DOLANSKÝ Jaromír, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 16.

(o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik).

10, 22. XI. 1945; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 38.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; odpovídá též na prohlášení posl. Dr. Krajiny z 12. II. 1946, učiněné jménem klubu čs. strany nár. soc.

29, 13. II. 1946; 8.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 11. IV. 1946; 14.

Projev:

jménem klubu poslanců komunistické strany Československa k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 8.

Interpelace:

ve věci konfiskace zemědělského majetku rodiny býv. barona ing. Ervína Nádherného, t. 433.

52, 15. V. 1946; 4.

 

DRGOŇ Dominik, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp., úst.-práv. a živn.

 

DRTINA Prokop, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem spravedlnosti 6. XI. 1945.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 41.

 

DUCHÁČEK Ivo, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., rozp., úst.-práv. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 26.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 2.

 

DVORÍN Ferdinand

(ÚOSS) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp., soc.-pol., úst.-práv. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4,

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 31

(zákon o jednorázových prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálneho poistenia).

14, 12. XII. 1945; 17.

soc.-pol. výb. zpr. t. 190

(zákon o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění).

35, 28. II. 1946; 24.

oprava tiskové chyby

36, 5. III. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 31.

 

ĎURIŠ Július

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem zemědělství 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem zemědělství 6. XI. 1945.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud tr. v Praze

(přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

40, 26. III. 1946; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP