Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1943

I. volebné obdobie. 10. zasadanie.

844.

Vládny návrh

FINANČNÝ ZÁKON

Slovenskej republiky

zo dňa 1943,

ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1944.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ

Článok I.

V prílohe A štátneho rozpočtu na rok 1944 určujú sa výdavky vlastnej štátnej správy / rozpočtová skupina I. / sumou 3, 647, 695. 924 Ks a príjmy toho istého rozpočtu sumou 3, 127, 206. 300 Ks.

Článok II.

/1/ Štátne podniky / rozpočtová skupina II. /, pre ktoré platí zákon č. 404/1922 Sb. s. a n., hradia zo svojich ťažieb ako náklady prevádzkové, tak aj náklady investičné, nakoľko nie je týmto zákonom alebo štátnym rozpočtom inak určené.

/2/ Zisk, ktorý podniky majú odviesť do štátnej pokladnice, určuje sa sumou 578, 390. 700 Ks,

/3/ Slovenské železnice a Slovanská pošta okrem toho uhradia aj potrebu svojho najvyššieho správneho úradu /Ministerstvo dopravy a verejných prác/, ak nie je uhradená jeho vlastnými príjmami.

/4/ Slovenským železniciam sa poskytuje na úhradu prevádzkových nákladov výnos prepravnej dane na štátnych a štátom prevádzaných železniciach až do výšky 102, 000. 000 Ks.

/5/ V štátnych podnikoch môžu sa výdavky, určené na pravé investície, použiť len na ciele uvedené uvedené v ich rozpočtoch a najviac sumami, určenými na ten ktorý cieľ. Zmeny sú prípustné len v hraniciach celkovej sumy, v rozpočte podniku na tieto investície určenej, a za podmienok § 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z. Za tých istých podmienok môže sa výnimočne prekročiť suma určená na pravé investície, ak prekročenie je zaokryté príspevkami, s ktorými sa v štátnom rozpočte nepočíta, alebo ak sa prekročenie zaokryje prostriedkami utŕženými sa predané nehnuteľnosti v štátnych podnikoch. Ináč vyššie náklady na pravé investície vyžadujú súhlas Snemu Slovenskej republiky


-2-

/6/ Úhrada investičných nákladov pôžičkami je prípustná len pri tých štátnych podnikoch, pri ktorých to určuje tento zákon

/7/ Prechodné úvery na uhradenie prechodných schodkov vyplývajúcich z časovej neshody medzi tažbami a nákladmi sú prípustné len v dohode s ministrom financií a musia byť splatené najneskôr do konca februára 1945.

Článok III.

/1/ Podľa b č. 2 prílohy D zákona č. 190/1939 Sl. z. zaisťujú sa v štátnom rozpočte na rok 1944 všeobecná pokladničná správa / miesto prídelov podľa § 10, ods. 2 a 5 zákona č. 77/1927 Sb. z a n v znení vyhlášky č. 122/1935 Sb z. a n. tieto udely:

a/ z výnosu 1, 5 % zvláštneho príspevku podľa § 10, ods, 2 písm b/ zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb z a n po srážke sumy patriacej náhradovému fondu zriadenému podľa § 108 zákona o priamych daniach v suma 3, 000, 000 Ks;

b/ z výnosu dane z obratu a prepychovej podľa § 10, ods, 2, písm. d/ zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb. z a n. po skrátení o 50 % v prospech Pomocného fondu pre úpravu dlhov okresov a obcí podľa § 10, ods 6, písm. a/ uvedených zákonov v snení zákona č. 69/1935 Sb z. a n. a

vládneho nariadenia č. 69/1936 Sb. s, a n. v sume........4, 369. 000 Ks a

c/ z výnosu dane s piva podľa § 10, ods. 3 zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n. v sume 9, 100, 000 Ks.

/2/ Pomocnému fondu pre úpravu dlhov okresov a obcí, zriadenému podľa čl. III, zákona č. 69/1935 Sb. z. a n., z výnosu dane dôchodkovej a dane a obratu a prepychovej podľa § 10, ods. 6, písm. a/ a b/ zákona č. 77/1927 Sb., z. a n. v znení vyhlášky č. 122/1935 Sb. z. a n. a vládnych nariadení č. 69/1936 a 202/1936 Sb, z. a n, zaisťuje sa údel v sume 19, 980, 700 Ks. Čiastka, ktorá sa z tejto sumy nepoužije na dlhovú službu spojenú s úpravou dlhov finančne slabých okresov a obcí, určuje sa podľa čl. III., § 3, ods. 2 zákona č 69/1935 Sb. z a n, na podporovanie vlastných mimoriadnych investičných úloh obci, najmä v odbore národného školstva

/3/ Náhradovému fondu, zriadenému podľa § 108 zákona o priamych daniach pri Roľníckej komore, zaisťuje sa namiesto prídelu a výnosu 1 5 % zvláštneho príspevku podľa § 109 zákona o priamych daniach údel v sume 880 000 Ks.

/4/ Domová daň prideľuje sa podľa § 9 zákona č. 77/1927 z. a n obciam, ktoré v roku 1943 vyberaly viac ako 250 % obecných prirážok k priamym daniam; zvyšok výnosu daňovej dane / § 10. ods 2, písm. a/ zákona č. 77/1927 Sb. z. a n, v znení zákonov č 169/193O a 69/ 1935 Sb. z. a n. / náleží štátu..


- 3 -

/5/ Pre hlavné mesto Slovenskej republiky z výnosu dane z obratu a prepychovej podľa § 10, ods 5 zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb, z, a n. určuje sa účel v sume 400. 000 Ks.

Článok IV

Na úhradu platov učiteľov verejných neštátnych škôl národných a detských opatrovní určuje sa preddavok 5, 545, 000 Ks

Článok V

Na podpory pre napomáhanie sústavnej elektrizácie obcí podľa § 1 zákona č. 12/1942 Sl z prispeje štátna správa sumou 7, 000, 000 Ks

Článok VI

K úhrade výdavkov na úrok, úmor a na správne potreby štátneho dlhu prispejú:

a/ podniky sumou

136, 958 291 Ks,

b/ územná samospráva

965, 087 Ks,

c/ zvláštne pramene príjmové

4, 002. 226 Ks,

d/ štátna správa

130, 976. 424 Ks

Článok VII

/1/Platby na dávku z majetku a z prírastku na majetku použijú sa na krytie výdavkov vlastnej štátnej správy

/2/Platby na mimoriadnu dávku so židovského majetku podľa nariadenia č. 199/1941 Sl z a zákona č. 149/1943 Sl z. po odpočítaní nákladov s jej vyberaním použijú sa predovšetkým na úhradu podľa § 2 zákona č. 219/1942 Sl z, potom na uhradenie schodku vlastnej štátnej správy

Článok VIII

Prostriedky povolené na výdavky vlastnej štátnej správy možno použiť, ak tento zákon neurčuje inak /čl. XII. a čl. XIX. /, len do výšky a na ciele uvedené v príslušných kapitolách, tituloch, paragrafoch a pododdeleniach pripojeného štátneho rozpočtu, a to ako su uvedené oddelene pre potreby riadne a mimoriadne, osobné a vecné. Pritom môžu sa zadovážiť len nutné potreby štátnej správy v nevyhnutnom rozsahu, a to najúčelnejšie a najhospodárnejšie; výška nákladu určená vládou alebo v dohode s ministrom financií pre niektoré opatrenia / na pr. stavby a iné práce / nesmie sa bez ich súhlasu prekročiť.


Článok 17

/1/ Prostriedky určené na riadne výdavky možno použiť, ak tento zákon neurčuje inak / čl XI /, na každý mesiac najviac 1/12 / jednou dvanástinou / celoročne rozpočítanej sumy Výnimky, ak su odôvodnené, sú viazané na súhlas ministra financií.

/2/ Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výdavky splatné v dlhších ako mesačných lehotách, ktoré treba platiť podľa určených lehôt

Článok X

Prostriedky určené na mimoriadne výdavky možno použit len do výšky 10 000 Ks. K vyšším výdavkom v jednotlivom prípade na ten istý cieľ v rozpočtovom roku treba súhlas ministra financií.

Článok XI.

/1/ Prostriedky určené na podporu a na plnenie podobných úloh, ku ktorým nie je štát právne zaviazaný /subvencie/, možno vyplácať zásadne až v poslednom štvrťroku rozpočtového roka a len po predchádzajúcom súhlase ministra financií Vo výnimočných prípadoch minister financií môže svoliť ku skoršej výplate.

/2/ Na prisľub subvencií treba tiež predchádzajúci súhlas ministra financií.

Článok XII.

/1/ Ak ide o opatrenie nutnej potreby a ak niet pre ňu vôbec alebo dostatočných schválených prostriedkov, môže byť potrebná suma, ak tento zákon neurčuje inak / čl. XIX /, uhradená úsporami v rozpočte tej istej kapitoly za podmienok § 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl z, pričom treba zvlášť skúmať, či zamýšľané opatrenia nutnej potreby zodpovedá ustanoveniu čl. VIII, druhej vety

/2/ Prostriedky povolené na vecné výdavky nemožno použiť na hradenie výdavkov preliminovaných ako osobné. Prostriedky povolené na riadne výdavky vecné nemožno použiť na hradenie mimoriadnych výdavkov vecných.

/3/ Prostriedky povolené na úhradu osobných výdavkov podľa platových zákonov a nariadaní nesmú byť prekročené ak tento zákon neurčuje inak /čl XIX/a nemožno ich použiť na úhradu iných výdavkov. Výnimočne možno za podmienok § 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl z, použiť tieto prostriedky na náhradné opatrenia nutné k plneniu takých úloh, na aké boly tieto prostriedky povolené.

/4/ Celková suma prostriedkov na cestovné a stravné ako aj na udržovanie služobných automobilov určená v tej - ktorej kapitole, nesmie sa prekročiť.

/5/ Prostriedky povolené na štátny príplatok k podpore nezamestnaným podľa gentského systému uvedené v kap. 6, tit. 4 § 2 nemožno použiť na iné ciele,


/6/ Prostriedky povolené na mimopodnikové potreby stavebné nemožno použiť na iné ciele. Použitie týchto prostriedkov je viazané na predchádzajúci súhlas ministra financií.

/7/ Prostriedky povolené na produkčné príplatky a na vyrovnanie cenovej hladiny uvedené v kapitole 11, titul 2, nemožno použiť na iné ciele. O použití týchto prostriedkov rozhodne v každom prípade vláda.

Článok XIII.

Výdavky, ktoré nemožno hradiť ani presunom podľa čl. XII, ods. 1 až 3, vyžadujú súhlas Snemu.

Článok XIV.

Opatrenia, ktoré časove presahujú schválený rozpočet a vo svojich dôsledkoch zaťažujú alebo by mohly zaťažovať rozpočty buduce, vyžadujú okrem súhlasu ministra financií aj súhlas úsporného a kontrolného výboru Snemu Toto ustanovenie sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré sa robia v bežnom hospodárstve vykonávaním platných zákonov alebo na základe splnomocnenia podľa nich.

Článok XV.

/1/ Výdavky na obranu štátu, nezaistená v kap. 5 štátneho rozpočtu, možno uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií a ak takýto výdavok presahuje 5, 000. 000 Ks aj úsporného a kontrolného výboru Snemu

/2/ Súhlas podľa ods. 1 nie je potrebný, ak ide o výdavky na uhradenie peňažných náležitostí a na zaopatranie vecných potrieb osôb povolaných do činnej vojenskej služby a na zaopatrenie vlastného výstroja pre armádu

/3/ Výdavky na nákup výzbroja /vojenného materiálu/pre armádu, možno uskutočniť až do výšky...........700, 000. 000 Ks. Výdavky tieto uskutoční Ministerstvo národnej obrany v dohode s Ministerstvom financií.

/4/ Minister financií sa splnomocňuje, aby prostriedky podľa ods. 1 a 3, pokiaľ nebudú stačiť na to riadne príjmy, zaopatril úverom,

Článok XVI.

Minister financií sa splnomocňuje:

a/ aby na hradenie prechodných schodkov, vyplývajúcich z časovej neshody medzi príjmami a výdavkami, zadovážil peňažné prostriedky prechodnými úvermi, ktoré musia byť splatené najneskôr do konca fabruára 1945 a nesmú byť v nijakej forme prolongované ani novými úverovými operáciami hradené.


b/ aby opatril úverovými operáciami sumu až do výšky 520, 489 240 Ks, potrebnú na krytie výdavkov vlastnej Štátnej správy, neuhradených štátnymi príjmami,

c/ aby previedol potrebné úverové operácie na prolongráciu, konverziu alebo zaplatenie štátnych dlhov splatných v roku 1944 včítajúc do toho aj výdavky, spojená s týmito úverovými operáciami

Článok XVII.

Minister financií sa splnomocňuje, aby v roku 1944 prevzal štátne záruky:

a/ do výšky 10, 000 000 Ks za pôžičky uzavreté sväzkami územnej samosprávy v roku 1943 na investičné práce, na ktoré prispieva štát / štátna správa a štátne podniky / ak si tieto sväzky nemôžu dostačujúce prostriedky zadovážiť samy bez tejto záruky,

b/ do výšky 100, 000 000 Ks na opatrenie iných potrieb v záujme verejnom nevyhnutných,

c/ do výšky 20, 000 000 Ks za pôžičky uzavreté súkromnými podnikateľmi v roku 1944 na obnovu alebo dobudovanie priemyselnej alebo remeselnej výroby.

/2/ Záručné listiny a záručné doložky podľa tohto článku vydané sú oslobodené od poplatkov.

/3/ Ak štátna záruka voči jednému dlžníkovi prevzatá neprevyšuje sumu 1, 000 000 Ks pričom sa pripočítajú aj štátne resp. krajinské záruky prevzaté pred rokom 1944, môže minister financií prevziať záruku vo vlastnej pôsobnosti, záruku presahujúcu túto sumu môže prevziať len s predchádzajúcim súhlasom úsporného a kontrolného výboru Snemu.

Článok XVIII.

/1/ Povolené prostriedky možno použiť, ak osobitné zákonné predpisy neurčujú iné, len do konca roku 1944 a na úhradu výdavkov splatných do konca tohto roku.

/2/ Toto ustanovenie neplatí pre prostriedky povolené na úhradu stálych platov, ako služného a penzií. Tieto prostriedky môžu sa použiť až do uplynutia premlčacej lehoty.

Článok XIX.

Pri dočasnom prideľovaní alebo trvalom prevzatí zamestnancov z jedného rezortu alebo štátneho podniku do iného rezortu alebo štátneho podniku, môžu sa prostriedky, preliminované na osobné výdavky v rezorte alebo v podniku, ku ktorým sú títo zamestnanci pridelení, prekročiť za podmienok § 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl, z. Potrebnú sumu na týchto zamestnancov treba viazať v rozpočtoch, kde náklad na nich je preliminovaný.


Článok XX.

Predpisy y článkoch VIII. až X., XII. až XIV, a XVIII. sa nevzťahujú na štátne podniky.

Článok XXI.

/1/ Podľa § 13 zákona č. 172/1941 Sl. z. a podľa 4 zákona č. 173/1941 Sl. z. v znení zákona č. 204/ 1942 Sl. z. zaisťuje sa v štátnom rozpočte príspevok na úrokovanie a umorovanie dlhopisov vydaných alebo prevzatých Pomocným fondom peňažných ústavov sumou 10, 104. 300 Ks

/2/ Podľa § 1 zákona č. 173/1941 Sl. z. v znení zákona č. 204/1942 Sl. z. zaisťuje sa v štátnom rozpočte na úhradu záväzku 5. 000 000 Ks. Tento záväzok môže minister financií realizovať len so súhlasom úsporného a kontrolného výboru Snemu.

Článok XXII.

Príspevok podpornému fondu pri Roľníckej komore podľa § 2 zákona č. 118/1927 Sb. z. a n. v spojení s vládnym nariadením č. 75/1928 Sb. z. a n. na poskytovanie podpôr živelnými pohromami postihnutých poľnohospodárov určuje sa sumou 816. 000 Ks

Článok XXIII.

/1/ Minister financií sa splnomocňuje, aby v roku 1944 mohol bez predchádzajúceho schválenia Snemu štátny nehnuteľný majetok:

a/ odpredať, /zameniť/a to do úhrnnej sumy 5. 000, 000 Ks, ak odhadná cena odpredávaného majetku v jednotlivom prípade neprevyšuje 1, 000.000 Ks,

b/ zaťažiť služobnosťami alebo záložnými právami, a to až do úhrnnej sumy 1, 000. 000 Ks, ak hodnota jednotlivej udeľovanej služobností alebo jednotlivá požiadavka zaisťovaná záložným právom neprevyšuje 200, 000 Ks,

c/ zaťažiť stavebnými právami.

/2/ O týchto opatreniach treba podať zprávu Snemu.

ČASŤ DRUHÁ,

Článok XXIV.

/1/ V prílohe B štátneho rozpočtu na rok 1944 /investičný rozpočet hlava I. "Investičná náklady štátnych podnikov"/ výdavky sa ustaľujú sumou 522, 315 300 Ks

/2/ Minister financií sa splnomocňuje, aby peniaze potrebné na pravé investície štátnych podnikov, nakoľko nie sú kryté vlastnými prostriedkami podnikov, pripadne z ich prevádzkového zisku, zadovážil úverovou


8

operáciou alebo preddavkom zo štátnej pokladnice.

/3/ K vykonávaniu týchto investícií možno prikročiť len vtedy, ak potrebné prostriedky boly opatrené a súhlas ministra financií bol daný,

/4/ O používaní prostriedkov určených na pravé investície štátnych podnikov platí ustanovenie článku II., ods. 5.

Článok XXV.

/1/ V prílohe B štátneho rozpočtu na rok 1944 / hlava II,, "Investičný rozpočet vlastnej štátnej správy"/ výdavky sa určujú sumou 694 513 000 Ks a príjmy sumou.... 3, 680, 000 Ks.

/2/ Minister financií sa splnomocňuje, aby úverovými operáciami zadovážil sumu potrebnú na úhradu týchto výdavkov, ktoré nie sú kryté príjmami.

/3/ Na účet týchto úverových operácií môže minister financií poskytnúť preddavky zo štátnej pokladnice.

/4/ Prostriedky v odseku 1. určená možno použiť len na ciele v investičnom rozpočte uvedené a najviac sumami určenými pre ten ktorý cieľ. Zmeny sú prípustné len v rámci celkovej sumy pre ten ktorý titul určenej za podmienok § 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z. Ináč vyššie náklady na investície, ako aj kúpa nehnuteľností, na ktoré niet povolených prostriedkov v investičnom rozpočte, vyžadujú súhlas Snemu. Na zadanie prác, ktorých náklad má sa hradiť z investičných prostriedkov, treba si vopred vyžiadať súhlas ministra financií

/5/ K vykonávaniu týchto investícií možno prikročiť len vtedy, ak potrebné prostriedky boly už opatrené a súhlas ministra financií bol daný.

/6/ Ustanovenia článku VIII., druhá veta, článku XI a článku XVIII, platia tu obdobne.

Článok XXVI.

Z výnosu samosprávnych prirážok vyberaných podľa § 62 zákona č. 190/1939 Sl. z. a plynúcich do samosprávneho fondu, odvedie sa do štátnej pokladnice 54 %.

Článok XXVII

Ak dôjde k úverovým operáciám podľa tohto zákona v cudzích menách, môže minister financií zaistiť úrokovanie a umorovanie určitými príjmami alebo poskytnutím iných zálohov. Istina a úroky vyplatia sa bez srážky akýchkoľvek slovenských daní a poplatkov, či prítomných alebo budúcich.


ČASŤ TRETIA.

Článok XXVIII.

/1/ Minister financií sa splnomocňuje, aby upravoval všetky očakávané výdavky štátnej správy a štátných podnikov v jednotlivých mesiacoch rozpočtového roku podľa stavu štátnej pokladnice. Za tým účelom sú povinné úrady hospodáriace s výdavkami a príjmami pripojeného štátneho rozpočtu, ako aj štátne podniky, zasielať Ministerstvu financií do 20 každého mesiaca výkaz o očakávaných výdavkoch a príjmoch v budúcom mesiaci.

/2/ Podrobné predpisy o evidencii a kontrole všetkých očakávaných štátnych výdavkov a príjmov vydá Ministerstvo financií.

Článok XXIX.

Právne jednania listiny, podania a knihovné zápisy, smerujúce k založeniu, zaisteniu /zaručeniu/, zmene, prevodu /postupu/ a zániku / splateniu/ nárokov a záväzkov zo štátnych úverových operácií, sú oslobodené od kolkov a poplatkov, vynímajúc sporné súdne pokračovanie.

Článok XXX.

/1/ Ak vyžadujú jednotlivé články podrobné predpisy, vydajú sa vládnym nariadením,

/2/ Tento zákon platí od 1. januára 1944; vykoná ho minister financií a všetci ostatní členovia vlády.


-11 -

ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NA ROK

1944.

Príloha A.

Riadny rozpočet.

Strana

Prehľady rozpočtových skupín

15

Skupina

I. Vlastná štátna správa

29

"

II. Správa štátnych podnikov

117

"

III. Správa štátneho dlhu

181

Príloha B.

Investičný rozpočet.

Prehľad investičného rozpočtu

25

Sumár investičného rozpočtu

183

Dôvodová zpráva

189


- 13 -

Príloha A.

RIADNY ROZPOČET.

Prehľady rozpočtových skupín.


- 15 -

Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1944

Skupina I. Vlastná štátna správa.

Číslo

Kapitola

Výdavky

Príjmy

Názov

Ks

1

Prezident republiky a

Kancelária prezidenta republiky

4, 278, 500

 

2

Snem Slovenskej republiky

5, 992. 500

10. 000

3

Predsedníctvo vlády

26, 464, 200

7, 796. 500

4

Ministerstvo zahraničných vecí

34, 586. 700

3, 927. 000

5

Ministerstvo národnej obrany

639, 269. 000

22, 720. 000

6

Ministerstvo vnútra

897, 054. 900

215, 015. 200

7

Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd

82, 862. 300

3, 726. 500

8

Najvyšší správny súd

2, 217. 000

12. 000

9

Ministerstvo školstva a

556, 748. 800

7, 724. 900

10

Ministerstvo hospodárstva

97, 179, 500

30, 274. 200

11

Najvyšší úrad pre zásobovanie

238, 631. 600

3, 600. 000

12

Štátny pozemkový fond

9, 122. 900

9, 122. 900

13

Ministerstvo dopravy a verejných prác

180, 354. 000

34, 311. 000

14

Ministerstvo financií

251, 482. 600

2, 017, 975. 900

15

Všeobecná pokladničná správa

461, 821. 624

754, 115. 700

16

 

155, 284. 300

36, 874. 500

17

Najvyšší kontrolný dvor

4, 345. 500

 
 

Uhrn

3, 647, 695. 924

3, 127, 206. 300


- 16 -

Prehľad výdavkov vlastnej

rozčlenených na osobné a

Kontrola

Názov

A/ Osobné

a/podľa platových zákonov a nariadení

b/ ostatné riadne

osobné mimoriadne

 

Ks

 

1

Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky

1, 486. 300

1. 574, 700

 

2

Snem Slovenskej Republiky

l, 227. 000

3. 910. 500

 

3

Predsedníctvo vlády

6,. 735. 900

4, 405, 800

 

4

Ministerstvo zahraničných vecí

7, 450. 000

13, 280, 000

_

5

Ministerstvo národnej obrany

126, 468. 900

96, 256. 700

-

6

Ministerstvo vnútra

252, 138. 500

43, 690, 200

5, 139. 200

7

Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd

60, 725. 300

2. 877. 100

 

8

Najvyšší správny súd

1, 894, 300

100. 000

 

9

Ministerstvo školstva a národnej osvety

428, 510. 300

32, 209, 300

 

10

Ministerstvo hospodárstva

31, 719. 000

13. 674, 100

 

11

Najvyšší úrad

pre zásobovanie

-

14 435. 600

 

12

Štátny pozemkový úrad

4, 690. 800

2. 874. 400

 

13

Ministerstvo dopravy a

52, 648. 500

8, 576. 900

 

14

Ministerstvo financií

166, 996. 700

9, 019. 600

150. 000

15

Všeobecná pokladničná správa

-

876. 500

110 000

16

Penzie

-

155 284. 300

 

17

Najvyšší kontrolný dvor

2, 695. 500

295, 000

 
 

Úhrn

1. 145, 387. 000

403. 340, 700

5. 399 200

         


štátnej správy /skupina I. / na rok 1944

vecné výdavky.

výdavky

B/ Vecné výdavky

výdavky

Spolu

   

Vecné výdavky spolu

Celkový

úhrn výdavkov

Kapitola

spolu

osobné výdavky

riadne

mimoriadne

Ks

Ks

1, 574. 700

3. 061, 000

1, 207, 500

10. 000

1, 217 500

4, 278. 500

1

3, 910. 500

5, 137, 500

735. 000

120. 000

855, 000

5, 992, 500

2

4, 405, 800

11, 141 700

15, 106 600

215, 900

15, 322 500

26, 464. 200

3

13, 280. 000

20, 730, 000

12, 051, 700

1 805 000

13. 856. 700

34, 586, 700

4

96, 256. 700

222, 725. 600

403, 368. 400

13. 175 000

416, 543. 400

639, 269, 000

5

48, 829. 400

300, 967 900

477, 763. 400

118 323 600

596. 087. 000

897, 054, 900

6

2, 877. 100

63, 602, 400

18, 072, 900

l, l87, 000

19, 259, 900

82, 362. 300

7

100. 000

1, 994. 300

222, 700

-

222. 700

2, 217. 000

8

32, 209. 300

460, 719 600

68, 981. 200

27, 048, 000

96, 029. 200

556, 748, 800

9

13, 674. 100

45, 393 100

46, 953, 400

4, 833 000

51, 786. 400

97, 179. 500

10

14, 435. 600

14, 435. 600

23, 696, 000

200, 500, 000

224, 196 000

238, 631. 600

11

2, 874, 400

7, 565. 200

1, 557. 700

-

l, 557, 700

9, 122. 900

12

8, 576, 900

61, 225. 400

101, 535. 200

17, 593 400

119, 128, 600

180, 354, 000

13

9, 169. 600

176, 166, 300

73, 372, 400

1, 943, 900

75, 316, 300

251, 482. 600

14

986, 500

986, 500

215, 737, 124

245. 098. 000

460, 835 124

46l. 821. 624

15

55, 284, 300

155. 284, 300

-

-

-

155. 284. 300

16

295. 000

2 990, 500

1, 075, 000

280, 000

1, 355 000

4, 345. 500

17

108, 739, 900

1, 554, 126, 900

161, 436. 224

632. 132. 800

2, 093, 569, 024

3, 647, 695. 924

 
             


- 19 -

Skupina II. Správa štátnych podnikov.

Paragraf

Podniky

A. Prevádzkový rozpočet

B. Zistenie ' konečného

C. Investičný rozpočet

Paragraf

Náklady

Ťažby

Zisk

Strata

prebytku

s c h 0 d k u

I. Investície pravé

II. Obnova

Z orevádzkového zisku použije sa na prídely základnému imaniu

Z konečného schodku hradí sa

hradia sa

 

Úhrn

vlastnými prostriedkami pdniku, pre-vádzkova stra-ta čiastkou

štátnou pokladnicou

Náklady

podielom prevádzkového zisku

pôžičkou /prípadne preddavkom/

vlastnými pro-striedkami prí-padne z poklad ničnej hoto-vosti podniku

Hradí sa vlastnými

prostriedkami

investičného rozpočtu

prídely fondom

investičných dlhov /úmor/

splátka inves-tičných dlhov podľa zák. č. 48/42 Sl. z.

investície

odvod štátnej pokladnici

prevádzková strata čiastkou

splátka investičných dlhov /úmor/

splátka investičných, dlhov podľa zak. č. 48/42 Sl. z.

úhrn

   

Ks

         

Ks

           

Ks

 

Ks

1

Tabaková režia:

286, 737, 500

847, 286. 900

560, 549. 400

-

-

-

-

24, 741. 000

535, 808. 400

-

-

-

 

-

24, 741. 000

24, 741. 000

-

-

264. 500

25, 005. 500

1

2

Štátna mincovňa v Kremnici

6, 143. 900

9, 217. 700

3, 073. 800

-

-

-

-

1, 690. 000

1, 383. 800

-

-

-

_

-

1, 690. 000

1, 690. 000

-

-

50. 000

1, 740. 000

2

3

Slovenská pošta

273, 656. 000

280, 762. 300

7, 106. 300

 

906. 300

6, 200. 000

-

-

-

-

 

-

-

99, 144. 000

-

52, 144. 000

47, 000. 000

5, 065. 000

104, 209. 000

3

4

Poštová sporiteľňa

15, 963. 600

22, 559. 500

6, 595. 900

-

1, 500. 000

-

-

3, 744. 700

1, 351. 200

-

-

 

-

-

14, 000. 000

3, 744. 700

-

10, 255. 300

-

14, 000. 000

4

5

Slovenské štátne železnice

1, 233, 574. 400

1,, 308, 648. 000

75, 073. 600

-

-

_

69, 200. 000

5, 873. 600

-

-

-

-

-

-

451, 413. 600

5, 873. 600

425, 540. 000

20, 000. 000

80, 776. 200

532, 189. 800

5

6

Štátne lesy a majetky

675, 242. 700

774, 175. 200

98, 932. 500

.

-

4, 200. 000

52, 500. 000

42, 232. 500

-

-

 

-

-

52, 500. 000

52, 500. 000

 

20, 000. 000

72, 500. 000

6

7

Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov

12, 761. 300

12, 995. 400

234, 100

     

-

234. 100

-

-

-

   

-

15, 000. 000

234, 100

14, 765. 900

-

349. 000

15, 349. 000

7

8

Vojenské lesné podniky

25, 574. 000

33, 218. 100

7, 644. 100

-

 

-

-

406. 000

7, 238. 100

-

-

-

-

-

406, 000

406. 000

-

-

424. 300

830. 300

8

9

Štátne banské a hutnícké závody

280, 169. 000

280, 319. 400

150. 400

-

-

-

150. 400

-

-

 

-

-

2, 549. 600

2, 549. 600

13, 197. 000

-

13, 197. 000

 

14, 376. 000

27, 573. 000

9

10

Štátne kúpele

38, 164. 300

38, 851. 200

686. 900

-

   

-

686. 900

-

-

-

-

-

-

16, 275. 000

686. 900

15, 588. 100

-

3, 157. 000

19, 432. 000

10

11

Riaditelstvo pre cestovný ruch

2, 125. 700

1, 275. 000

-

850. 700

___

_

-

-

-

-

850. 700

-

-

850. 700

   

_

-

-

-

11

12

Visutá lanovka na Lomnický štít

2, 949. 900

729. 500

-

<

2, 220. 400

 

-

-

-

-

-

2, 220. 400

347. 700

2, 568. 100

900. 000

-

900. 000

-

60. 000

960, 000

12

13

Ústav pre školský a osvetový film

1, 752. 000

1, 937. 000

185. 000

-

-

-

-

185. 000

-

-.

-

   

-

711. 100

185. 000

-

526. 100

-

711. 100

13

14

štátne tlačiarne

6, 621. 300

7, 231. 000

609. 700

 

-

-

110. 000

499. 700

-

-

-

-

-

-

660. 000

499, 700

160. 300

-

285. 000

945. 000

14

15

Slovenská tlačová kancelária

3, 952. 500

297. 600

 

3, 654. 900

-

-

-

-

-

-

3, 654. 900

-

-

3, 654. 900

20, 000

-

20. 000

30. 000

50. 000

15

16

štátne nakladateľstvo

4, 448. 300

4, 448. 300

 

-

   

-

-

-

-

-

-

-

 

300. 000

 

-

300. 000 i

 

300. 000

16

 

Úhrny:

2, 869, 836. 400

3, 623, 952. 100

760, 841. 700

6, 726. 000

1, 500. 000

906. 300

79, 860. 400

90, 561. 000

588, 014. 000

-

6, 726. 000

347. 700

2, 549. 600

9, 623, 300

690, 957. 700

90, 561. 000

522, 315. 300

78, 081. 400

124, 837. 000

815, 794. 700

 
 

Odvod štátnej pokladnici

               

578, 390. 700

                       
                   


- 21 -

PREHĽAD

nákladov prevádzkových rozpočtov štátnych podnikov

/skupina II. /


Prehľad nákladov prevádzkových rozpočtov

rozčlenených na osobné a

Paragraf

Názov

Náklady

Platy podľa platových zákonov a nariadení

zamestnancom pragmatikál-nych

zamestnancov podľa služob-ných poriadkov

úhrn

Ks

1

Tabáková režia

3, 020. 400

503. 400

3, 523. 800

2

Štátna mincovňa v Kremnici

489. 600

489. 600

3

Slovenská pošta

94, 342, 300

52, 458. 600

146, 800. 900

4

Poštová šporiteľňa

6, 273, 100

1, 069. 700

7, 342. 800

3

Slovenské štátne železnice

776. 800

415, 648. 900

416, 425 700

6

Štátne lesy a majetky

1, 864. 600

41, 811. 100

43, 675. 700

7

Štátne majetky poľnohospodárskych

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárských

679. 000

 

679. 000

8

Vojenské lesné podniky

-

2, 434. 400

2, 434, 400

9

Štátne banské a hutnícke závody

2, 966. 700

-

2, 966. 700

10

Štátne kúpele

-

-

-

11

Riaditeľstvo pre cestovný ruch

-

-

12

Visutá lanovka na Lomnicky štít

-

-

-

13

Ústav pre školský a osvet. film

     

14

Štátne tlačiarne

170. 600

-

170. 600

15

Slovenská tlačová kancelária

32. 700

-

32. 700

16

Štátne nakladateľstvo

533, 300

-

533. 300

 

Úhrn:

111, 149. 100

513, 926. 100

625, 075. 200

       


štátnych podnikov /skupina II. / na rok 1944

vecné náklady.

prevádzkového rozpočtu

platy zamestnancov

podľa voľných smlúv

Iné platy a mzdy

Penzie

Všetky ostatné

náklady

Celkový úhrn

Paragraf

Ks

 

64. 200

31, 596. 800

18, 059. 000

233, 493. 700

286, 737. 500

1

88. 300

2, 298. 000

348. 900

2, 919, 100

6, 143. 900

2

1, 434, 800

600 000

13, 025. 000

111, 795. 300

273, 656. 000

3

1, 948. 000

10. 000

6, 662. 800

15, 963. 600

4

 

90, 238. 000

119, 739. 700

607, 171. 000

1, 233, 574, 400

5

5, 966. 200

183, 421. 200

6, 889. 400

435, 290. 200

675, 242. 700

6

302. 000

4, 372. 200

 

7, 408, 100

12, 761. 300

7

867. 200

8, 886. 500

72. 000

13, 313, 900

25, 574. 000

8

4, 097 500

33. 384. 200

8, 220. 000

231, 500. 600

280, 169. 000

9

3, 450, 400

6, 328, 200

-

28, 385. 700

38, 164, 300

10

484, 400

-

 

1, 641. 300

2, 125. 700

11

525. 800

181. 800

-

2, 242. 300

2, 949. 900

12

639. 500

37. 000

-

1, 075. 500

1, 752. 000

13

128. 800

2, 355. 000

35. 000

3, 931. 900

6, 621. 300

14

2, 497. 800

116, 800

-

1, 305. 200

3, 952. 500

15

194. 400

21. 200

3, 699. 400

4, 448. 300

16

20, 741. 300

365, 784. 900

166, 399. 000

1, 691, 836. 000

2, 869, 836. 400

 
           


- 24 -

Skupina III.

Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine I, "Vlastná štát. správa" v kapitole 15, "Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, jednak v skupine II. "Správa štát. podnikov" v rozpočtoch Štátnych podnikov, pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

Titul

§

Výdavky

Kapitál

Úrok a úmor

Správa

Úhrn

 

Ks

 

1

1

Štátny dlh: Vnútorný štátny dlh:

 

t

   
   

I. Dlh založený

3, 631, 815, 352

l84, 627. 018

-

184, 627. 018

   

II. Dlh prechodný

1, 185, 000. 000

75, 475. 000

-

75, 475. 000

   

§ 1. /úhrn/

4, 816, 815. 352

260, 102, 01í

-

260, 102. 018

 

2

Zahraničný dlh

-

-

-

-

 

3

Správne výdavky

-

-

9, 800. 000

9, 800. 000

 

4

Štátovkový dlh

453, 000. 000

3, 000. 000

 

3, 000. 000

   

Úhrn skupiny III.

5, 269, 815. 352

263, 102. 018

9, 800, 000

272, 902. 018

 

§

Príjmy

Úrok a úmor

Správa

Úhrn

TITUL

 

Ks

 

1

 

Štátny dlh.

     
 

1

Úhrada štátnymi podnikmi

136, 958. 281

-

136, 958. 281

 

2

Úhrada samosprávnymi sväzkami

965. 087

965. 087

 

3

Úhrada zo zvláštnych pramňov príjmových

1, 002. 226

-

1, 002. 226

 

4

Úhrada od Slovenskej národnej banky na umorenie štátovkového dlhu

3, 000. 000

-

3, 000. 000

 

5

Úhrada štátnou správou

121, 176, 424

9, 800. 000

130, 976. 424

   

Úhrn skupiny III.

263, 102. 018

9, 800. 000

272, 902. 018


-25-

Príloha B.

PREHĽAD INVESTIČNÉHO ROZPOČTU.


B. Investičný rozpočet.

Hlava

 

štátne výdavky

Ks

       

I

Investičné /investície

náklady štátnych podnikov pravé/

522, 315. 300

II.

Investičné

náklady vlastnej štátnej správy

694, 513. 000

   

Úhrn investičného rozpočtu

1, 216, 828. 300

   


B. Investičný rozpočet.

Hlava

Štátne príjmy

K3

I

Investičné príjmy štátnych podnikov

-

II

Investičné príjmy vlastnej štátnej správy

3, 680. 000

 

Úhrn:

3, 680. 000

 


- 29 -

Príloha A.

SKUPINA I.

Vlastné štátna správa.


- 31 -

1. Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

1. Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

     

1

   

Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

     
 

1

 

Prezident republiky:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 250. 000

-

1, 250. 000

   

Titul l. /úhrn/

1, 250, 000

-

1, 250, 000

2

 

Kancelária prezidenta republiky.

     
   

1

Civilné oddelenie:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 627. 800

1, 627. 800

     

B. Vecné výdavky

1, 199. 500

-

1, 199. 500

2

§ 1. /úhrn/

2, 827. 300

-

2, 827. 300

Vojenské oddelenie:

     
     

A. Osobné výdavky

183. 200

-

183. 200 i

     

B. Vecné výdavky

8. 000

10. 000

18. 000

§ 2. /úhrn/

191. 200

10. 000

201. 200

Titul 2:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 811. 000

 

1, 811. 000

     

B. Vecné výdavky

1, 207. 500

10. 000

1, 217. 500

Titul 2. /úhrn/

3, 018. 500

10. 000

3, 028. 500

Kapitola 1.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

1, 250. 000

-

1, 250. 000

     

Titul 2

1, 811. 000

 

1, 811. 000

Úhrn

3, 061. 000

 

3, 061. 000

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

-

-

 

Titul 2

1, 207. 500

10. 000

1, 217. 500

Úhrn

l, 207, 500

10. 000

1, 217. 500

Úhrn osobných výdavkov

3, 061. 000

 

3, 061. 000

     

Úhrn vecných výdavkov

1, 207. 500

10. 000

1, 217. 500

Celkový úhrn kapitoly 1

4, 268. 500

10. 000

4, 278. 500


-32 -

1. Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

1. Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky

 
       

1

   

Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

 
       
 

1

 

Prezident republiky

-

 

2

 

Kancelária prezidenta republiky

-

     

Celkový úhrn kapitoly 1.

-

   


-33-

2. Snem Slovenskej republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

2

   

2. Snem Slovenskej republiky. Snem Slovenskej republiky.

     
 

1

 

Snem.

     
   

1

Poslanci:

3, 704. 000. -

3, 704. 000. -

 

§ 1. /úhrn/

3, 704. 000. -

-

3, 704. 000. -

2

Sekretariát Snemu:

1, 433. 500*-

 

1, 433. 500. -

     

B. Vecné výdavky

735, 000.

120. 000. -

855. 000. -

 

§ 2. /úhrn/

2, 168. 500. -

120. 000. -

2, 288. 500. -

 

Titul 1:

5, 137. 500. -

 

5, 137. 500. -

     

B. Vecné výdavky

735. 000. -

120. 000. -

855. 000. -

 

Titul 1, /úhrn/.

5, 872. 500. -

120. 000. -

5, 992. 500. -

 

Kapitola 2. A, Osobné výdavky: Titul 1.

5, 137. 500. -

-

5, 137. 500. -

 

B. Vecná výdavky: Titul 1.

735, 000. -

120. 000. -

855. 000. -

 

Úhrn osobných výdavkov.

5, 137. 500. -

-

5, 137. 500. -

     

Úhrn vecných výdavkov.

735. 000. -

120. 000. -

855. 000. -

 

Celkový úhrn kapitoly 2...

5, 872. 500. -

120. 000. -

5, 992. 500. -

       


-34-

2. Snem Slovenskej republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

2. Snem Slovenskej republiky.

 

2

   

Snem Slovenskej republiky.

 
 

1

 

Snem

10. 000. -

     

Celkový úhrn kapitoly 2

10. 000. -

         


-35 -

3. Predsedníctvo vlády.

Kapitola

Titul

paragraf

 

1944

Štátne výdavky

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

3

1

1

3 Predsedníctvo vlády Predsedníctvo vlády

     
   

Predseda vlády:

     
   

1 Plat predsedu vlády

160 000

-

160 000

   

2 Náklad na prípadná zmenu v osobe predsedu vlády-

40. 000

_

40 000

 

§ 1 /úhrn/:

200. 000

 

200, 000

 

2

Výdavky všeobecné: A. Osobné výdavky

2, 800. 100

 

2, 800 100

   

B Vecné výdavky

387, 800

80, 900

468. 700

 

§ 2. /úhrn/

3, 187. 000

80, 900

3. 268. 800

 

3

Štátny sekretariát pre záležitosti nemeckej národnej skupi-ny na Slovensku:

     
   

A. Osobné výdavky

476, 600

-

476. 600

   

B Vecné výdavky

108, 400

15, 000

123, 400

 

§ 3. /úhrn/

585, 000

15. 000

600, 000

 

4

Fond na nepredvídané výdavky vlády podľa § 6, ods. 2 zákona 5, 186/1939 Sl. z a Fond B,:

     
   

B. Vecné výdavky

7, 200 000

 

7. 200 000

 

Titul 1:

     
   

A. Osobné výdavky

3, 476 700

-

3. 476, 700

   

B, Vecné výdavky

7, 696, 200

95, 900

7. 792, 100

 

Titul 1, /úhrn/

11. 172, 900

95, 900

11. 268. 800

2

1

Členovia vlády. Predseda vlády a ministri

     
   

A. Osobná výdavky

40. 000

40. 000

   

B. Vecné výdavky

175. 000

 

175. 000

 

Titul 2, /úhrn/

215, 000

 

215. 000

3

Štátny Štatistický úrad:

     
   

A. Osobné výdavky

4. 570. 600

-

4. 570, 600

   

B. Vecné výdavky

1. 368. 000

50. 000

1. 418. 000

 

Titul 3. /úhrn/

5, 938. 600

50, 000

5. 988, 600

     


-36 -

3. Predsedníctvo vlády.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

 

4

 

Úrad propagandy:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 615, 800

-

2, 615. 800

     

B. Vecné výdavky

3. 930, 600

50. 000

3. 980. 600

 

Titul 4. /úhrn/

6. 546, 400

50. 000

6. 596, 400

5

 

Slovenský zákonník a

     
     

Úradná noviny;

     
     

A. Osobné výdavky

438. 600

 

438, 600

B. Vecné výdavky

1, 936, 800

20. 000

1, 956, 800

 

Titul 5. /úhrn/

2, 375, 400

20, 000

2. 395. 400

 

Kapitola 3.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1.

3, 476, 700

 

3, 476. 700

Titul 2.

40, 000

 

40, 000

Titul 3.

4, 570. 600

-

4, 570. 600

Titul 4.

2, 615, 800

 

2, 615, 800

 

Titul 5.

438, 600

 

458. 600

 

Úhrn

11, 141, 700

-

11. 141. 700

 

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1.

7, 696, 200

95. 900

7, 792. 100

Titul 2.

175, 000

 

175. 000

 

Titul 3.

1, 368, 000

50, 000

1, 418, 000

Titul 4.

3, 930. 600

50, 000

3, 980, 600

Titul 5.

1, 936. 800

20. 000

1. 956, 800

 

Úhrn

15, 106, 600

215. 900

15. 322. 500

 

Úhrn osobných výdavkov

11, 141, 700

-

11, 141, 700

     

Úhrn vecných výdavkov

15. 106, 600

215, 900

15. 322, 500

 

Celkový úhrn kapitoly 3:

26. 248, 300

215. 900

26. 464. 200

     


-37 -

3. Predsedníctvo vlády,

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátna príjmy

1944

Ks

t

3

   

Predsedníctvo vlády.

 
 

3

 

Štátny štatistický úrad

4, 630, 000

4

 

Úrad propagandy

80, 000

 

5

 

Slovenský zákonník a Úradné noviny

3, 086. 500

       

7, 796, 500

Celkový úhrn kapitoly 3.

 


-38-

4. Ministerstvo zahraničných vecí

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

4 Ministerstvo zahraničných veci.

     

4

1

 

Ministerstvo zahraničných vecí

     
   

1

Minister:

     
     

1. Plat ministra

150 000

 

150, 000

     

2 Náklad na prípadnu zmenu v osobe ministra

25 000

 

25, 000

     

§1 /úhrn/

175. 000

-

175, 000

   

2

Ústredná správa:

     
     

A. Osobné výdavky

20, 555 000

-

20. 555 000

     

B Vecné výdavky

5. 171 000

605 000

5, 776. 000

     

§ 2, /úhrn/

25, 726 000

605, 000

26, 331 000

     

Titul 1 /úhrn/

25, 901 000

605 000

26. 506 000

 

2

 

Zahraničná služba:

     
   

1

Vyslanectvá:

     
     

B. Vecné výdavky

3. 800, 000

730, 000

4. 530, 000

     

§ 1 /úhrn/

3. 800. 000

730 000

4. 530 000

   

2

Konzuláty:

     
     

B Vecné výdavky

1, 540. 000

470, 000

2, 010 000

     

§ 2. /úhrn/

l. $40. 000

470, 000

2. 010. 000

   

3

Ochrana záujmov SR cudzími štátmi:

     
     

B. Vecné výdavky

330, 000

 

330. 000

     

§ 3 /úhrn/

330. 000

 

330. 000

     

Titul 2, /úhrn/

5. 670. 000

1. 200. 000

6. 870 000

 

3

 

Účastenstvo na medzinárodných inštitúciach a rokovaniach:

     
     

B. Vecné výdavky

160. 000

-

160 000

     

§ 1 /úhrn/

160, 000

-

160 000

     

Titul 3. /úhrn/

160. 000

-

160 000

 

4

 

Služba zpravodajská a informačná:

     
   

1

Činnosť informačná a vydávateľská:

     
     

B. Vecné výdavky

150, 000

 

150, 000

     

§ 1 /úhrn/

150, 000

 

150, 000

       


-39 -

4. Miniesterstvo zahraničných veci,

Kapitola

titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

4

4

2

Kultúrny a propagačný styk a cudzinou:

     
     

B: Vecné výdavky

900, 700

 

900. 700

     

§ 2 /úhrn/

900, 700

 

900, 700

     

Titul 4/úhrn/

1, 050, 700

 

1. 050, 700

     

Kapitola 4

     
     

A Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

20, 730 000

 

20, 730. 000

     

Titul 2

     
     

Titul 3

-

-

-

     

Titul 4

-

 

-

     

Úhrn

20, 730. 000

-

20. 730. 000

     

B Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

5, 171. 000

605, 000

5, 776, 000

     

Titul 2

5, 670, 000

1, 200, 000

6, 870, 000

     

Titul 3

160, 000

 

160, 000

     

Titul 4

1, 050, 700

 

1. 050. 700

     

Úhrn

12, 051, 700

1, 805, 000

13, 856. 700

     

Úhrn osobných výdavkov

20, 730, 000

 

20, 730. 000

     

úhrn vecných výdavkov

12, 051 700

1. 805, 000

13. 856, 700

     

Celkový uhm kapitoly 4.

32. 781. 700

1. 805. 000

34. 586. 700

         


-40-

4. Ministerstvo zahraničných vecí

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

4. Ministerstvo zahraničných vecí

 

4

1

 

Ministerstvo zahraničných vecí

 
   

2

Ústredná správa

11, 000

     

Titul l. /úhrn/

11, 000

 

2

 

Zahraničná služba

 
   

1

 

1. 710, 500

   

2

Konzuláty

2, 205 500

     

Titul 2. /úhrn/

3, 916 000

     

Celkový úhrn kapitoly 4

3, 927, 000

   


- 41-

5 Ministerstvo národnej obrany

kapitola

titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

5 Ministerstvo národnej obrany

     

5

   

Ministerstvo národnej obrany.

     
 

1

 

Ústredná správa

     
   

1

Minister:

     
     

l. Plat ministra

100, 000

 

100, 000

     

2 Náklad na pripadnú zmenu v osobe ministra

33. 400

 

33. 400

     

A Osobné výdavky

133 400

 

133, 400

     

§ 1 /úhrn/

133, 400

 

133 400

   

2

Zahraničné orgány:

     
     

A Osobné výdavky

700 000

 

700 000

     

B Vecné výdavky

350 000

 

350 000

     

§ 2 /úhrn/

1, 050, 000

-

1. 050, 000

   

3

Kancelárske potreby, tlači-vá a iné vecné výdavky

     
     

B. Vecné výdavky

340. 000

-

340, 000

     

§ 3 /úhrn/

340. 000

-

340 000

   

4

Naturálne a ubyt. výdavky:

     
     

B Vecné výdavky

200. 000

-

200. 000

     

§ 4. /úhrn/

200 000

 

200 000

   

5

Telegraf a telefon:

     
     

B. Vecné výdavky:

130. 000

-

130, 000

     

§ 5 /úhrn/

130. 000

 

i30, 000

   

6

Cestovné a dopravné výdavky:

     
     

B. Vecné výdavky.

400, 000

 

400 000

     

§ 6. /úhrn/

400 000

-

400 000

     

Titul l.

     
     

A Osobné výdavky

833 400

-

833, 400

     

B Vecné výdavky

1, 420 000

-

1, 420. 000

     

Titul 1. /úhrn/

2. 253 400

 

2, 253. 400

     


5. Ministerstvo národnej obrany.

kapitoly

titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
 

2

1

Národná obrana Platy vojenských gážistov: A. Osobné výdavky

114, 839. 200

- '•--■

114, 839, 200

   

§ 1. /úhrn/

114, 839. 200

-

114. 839, 200

 

2

Peňažné náležitosti mužstva: A. Osobné výdavky

60, 752, 700

 

60, 732, 700

   

§ 2, /úhrn/

60, 732, 700

 

60, 732 700

   

3

Platy obč. úradníkov, kancelárskeho personálu a zriadencov s

     
     

A. Osobné výdavky

11, 218, 100

-

11, 218. 100

     

B. Vecné výdavky

100, 000

 

100, 000

     

§ 3. /úhrn/

ll, 318, 100

 

11, 318, 100

   

4

Paušály, služ. knihy a tlačivá

9, 300, 000

 

9, 300. 000

 

B. Vecné výdavky

     

§ 4» /úhrn/

9, 300, 000

-

9, 300, 000

   

5

Naturálie: B. Vecné výdavky

182, 026, 900

 

182, 026, 900

     

§ 5. /úhrn/

182, 026, 900

 

182. 026, 900

   

6

Proviantné sklady:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 550, 000

 

1, 550, 000

     

B. Vecné výdavky

100. 000

 

100, 000

     

§ 6. /úhrn/

1, 650, 000

 

l, 650, 000

   

7

Výstroj a lôžka:

881. 500

   

A. Osobné výdavky

881, 500

     

B. Vecné výdavky

38, 738. 000

-

38, 738, 000

     

§ 7. /úhrn/

39. 619. 500,

-

39, 619, 500

   

8

Ubytovacie výdavky:

     
     

A. Osobné výdavky

100, 000

 

100, 000

     

B. Vecné výdavky

28, 100. 000

 

28, 100. 000

     

§ 8. /úhrn/

28, 200, 000

 

28, 200, 000

       


-45 -

5. Ministerstvo národnej obrany

Kapitola

titul

paragraf

 

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

5

2

9

Nákup koní a výdavky za triedenie koní:

     
     

B. Vecné výdavky

6. 529 000

-

6. 529, 000

     

§ 9 /úhrn/

6-529 000

 

6, 529. 000

   

10

Chov vojenských koní:

     
     

A. Osobné výdavky

150. 000

-

1. 50 000

     

B. Vecné výdavky

1. 751 800

-

1, 751, 800

     

§ 10 /úhrn/

1. 901 800

-

1, 901 800

   

11

Zdravotníctvo:

     
     

A. Osobné výdavky

2. 322. 200

-

2, 322, 200

     

B. Vecné výdavky

5, 720 000

-

5, 720, 000

     

§ 11 /úhrn/

8, 042 200

 

8. 042, 200

   

12

Vzdušné zbrane:

     
     

A Osobné výdavky

4. 625 800

 

4, 625, 800

     

B. Vecné výdavky

32. 500. 000

 

32. 500 000

     

§ 12 /úhrn/

37, 125 800

-

37, 125 800

   

13

Pionierstvo:

     
     

A Osobné výdavky

662, 000

-

662, 400

     

B Vecné výdavky

2. 430 000

-

2, 430 000

     

§ 13 /úhrn/

3. 092 400

 

3, 092 400

   

14

Staviteľstvo:

     
     

A Osobné výdavky...

143, 600

-

143, 600

     

B. Vecné výdavky

3. 021, 000

10. 829. 000

13, 846. 000

     

§ 14 /úhrn/

3 164 600

10, 825, 000

13, 989, 600

   

15

Telegraf a telefón:

     
     

A Osobné výdavky

120. 900

 

120, 900

     

B. Vecné výdavky

3 810 000

-

3. 810 000

     

§ 15, /úhrn/

3, 930, 900

-

3. 930 900

   

16

Automobilníctvo

     
     

A. Osobné výdavky.

3 565, 400

-

3. 565, 400

     

B. Vecné výdavky

6. 520, 000

 

8, 520, 000

     

§ 16 /úhrn/

12, 083, 400

-

12. 085, 400

     


- 44 -

5. Ministerstvo národnej obrany.

Kapitoly

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

5

2

17

Vozatajstvo:

B. Vecné výdavky

1, 350. 000

-

1, 350. 000

   

§ 17. /úhrn/

1, 350. 000

-

1, 350, 000

 

18

Zbrane a delostrelecký materiál:

B. Vecné výdavky

2, 600, 000

 

2, 600. 000

   

§ 18. /úhrn/

2, 600, 000

 

2, 600. 000

 

19

Špeciálna výzbroj delostrel. zvláštne bojové prostriedky a optická prístroje:

B. Vecné výdavky

700. 000

 

700, 000

   

§ 19 /úhrn/

700. 000

-

700. 000

 

20

Ústavy zbrojnej správy: A. Osobné výdavky

4, 515, 900

 

4, 515. 900

     

B. Vecné výdavky

1, 500, 000

-

1, 500. 000

   

§ 20. /úhrn/

6, 015. 900

-

6, 015. 900

 

21

Strelivo a výbušiny: B. Vecné výdavky

6. 850, 000

 

6, 850, 000

   

§ 21. /úhrn/

6, 850. 000

 

6, 850, 000

 

22

Delostrelecké cvičištia a strelnice:

B. Vecné výdavky

100, 000

 

100, 000

   

§ 22 /úhrn/

100, 000

-

100. 000

 

23

Vojenský technický a chemický ústav:

A. Osobné výdavky

855, 100

 

855. 100

     

B. Vecné výdavky

700, 000

-

700, 000

   

§ 23. /úhrn/

1, 555. 100

-

1, 555, 100

 

24

Lekárnictvo: A. Osobné výdavky

508, 100

 

508, 100

     

B. Vecné výdavky

5, 081, 000

-

5. 081. 000

   

§ 24. /úhrn/

5, 589. 100

-

5, 589. 100

     


-45-

5 Ministerstvo národnej obrany.

kapitoly

titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

5

2

25

Vojenské učilištia: A. Osobné výdavky

490, 800

 

490. 800

     

B. Vecné výdavky

7, 009, 200

 

7, 009. 200

 

§ 25 /úhrn/.

7, 500. 000

 

7, 500, 000

26

Telesná a mravná výchova: B Vecné výdavky.

155, 000

_

155. 000

 

§ 26, /úhrn/

155, 000

-

155, 000

27

Branná výchova: B Vecné výdavky

2. 089, 500

 

2, 089, 500

 

§27. /úhrn/

2. 089 500

 

2, 009, 500

28

Výcvik voj. osôb v zálohe a cvičenie vojska:

A Osobne výdavky

5 000

 

5. 000

     

B. Vecné výdavky

5. 000

 

5, 000

 

§ 20 /úhrn/

10 000

 

10. 000

29

Dopravné a cestovné výdavky: B. Vecné výdavky

9. 700 000

 

9, 700, 000

 

§29 /úhrn/

9, 700 000

-

9, 700 000

30

Náhrady: B Vecná výdavky

270 000

 

27O, 000

 

§ 30. /úhrn/

270 000

-

270, 000

31

Rôzne potreby a iné nepredá dane výdavky:

B Vecná výdavky

680 000

 

660 000

 

§ 31 /úhrn/

680, 000

-

680. 000

32

Vojenské hudby: B Vecné výdavky

200 ono

 

200. 000

 

§ 32 /úhrn/

200 000

 

200, 00U

33

Vojenský vedecký ústav: B Vecné výdavky

90. 000

 

90 000

 

§ 33. /úhrn/

90-000

 

90, 000


-46-

5 Ministerstvo národnej obrany

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

5

2

 

Titul 2: A. Osobné výdavky

207. 286 700

 

207, 286 700

     

B Vecné výdavky

363, 726 100

10, 825. 000

372, 551. 400

   

Titul 2 /úhrn/

569. 013, 100

10, 825. 000

579, 838. 100

 

3

Nemecká vojenská misia: A. Osobné výdavky

200, 000

 

200. 000

     

B Vecné výdavky

400. 000

 

400. 000

   

Titul 3 /úhrn/.

600. 000

 

600. 000

 

4

Sociálna starostlivosť v pô-sobnosti voj správy:

B: Vecné výdavky

270 000

 

270. 000

   

Titul 4 /úhrn/

270 000

 

270 000

 

5

Civilná protiletecká ochrana: A. Osobné výdavky

500. 000

 

500 000

     

B Vecné výdavky

1, 000. 000

 

1, 000 000

   

Titul 5 /úhrn/

1, 500. 000

 

1. 500. 000

 

6

Civilná letectvo: A. Osobná výdavky

1. 196 800

 

1. 196. 800

     

B. Vecné výdavky

815 000

1, 000 000

1. 815. 000

   

Titul 6 /úhrn/

2, 011. 800

1. 000 000

3, 011. 800

 

7

Štátny hydrologický a meteorologický ustav:

A. Osobné výdavky

1, 373. 800

 

1, 373 800

     

B. Vecné výdavky

872. 800

-

872. 800

   

Titul 7. /uhrn/

2. 246. 600

 

2, 246. 600

 

8

Vojenský zemepisný a repro dukčný ústav

A. Osobné výdavky

125. 600

 

125. 600

     

B Vecné výdavky

600. 000

 

600 000

   

Titul 6. /uhrn/

725 600

 

725. 600

       


- 47 -

5 Ministerstvo národnej obrany

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadna

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 

5

9

 

Pracovný sbor:

     
     

A. Osobné výdavky

10. 293 000

 

10, 293 000

     

B. Vecné výdavky

33. 121 500

1. 350 000

34 471 500

     

Titul 9 /úhrn/

43. 414. 500

1, 350, 000

44, 764 500

 

10

 

Slovenský letecky sbor: A Osobné výdavky

916 300

 

916 300

     

B. Vecné výdavky

3 142. 700

 

3. 142 700

     

Titul 10 /úhrn/

4, 059 000

 

4. 059 000

     

Kapitola 5

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

833 400

 

833. 400

     

Titul 2

207. 286 700

 

207. 206 700

     

Titul 3

200 000

 

200. 000

     

Titul 4

     
     

Titul 5

500 000

 

500 000

     

Titul 6

1, 196 800

 

1. 196, 803

     

Titul 7

1. 373 800

 

373 300

     

Titul 8

125 600

 

125 600

     

Titul 9

10. 293 000

 

10. 293. 000

     

Titul 10

916 300

 

916. 300

     

úhrn

222. 725. 600

 

222, 725, 600

         


- 48 -

5 Ministerstvo národnej obrany

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

5

           
     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

1, 420 000

 

1, 420, 000

     

Titul 2

361. 726 400

10. 825 000

372. 551 400

     

Titul 3

400 000

 

400 000

     

Titul 4

270 100

 

270 000

     

Titul 5

1. 000 000

 

1, 000. 000

     

Titul 6

815 000

1. 000 000

1. 815 000

     

Titul 7

872 800

 

872, 800

     

Titul 8

600 000

-

600 000

     

Titul 9

33. 121 500

1, 350 000

34, 471 500

     

Titul 10

3 142 700

-

3. 142. 700

     

Úhrn

403. 368 400

13. 175 000

416 543 400

     

Úhrn osobných výdavkov

222 725 600

 

222, 725 600

     

Úhrn vecných výdavkov

403. 366, 400

13. 175 000

416. 543 400

     

Celkový úhrn kapitoly 5

626 094 000

13. 175 000

639 269 000

       


- 49 -

5 Ministerstvo národnej obrany.

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

5 Ministerstvo národnej obrany.

 

5

l

 

Ústredná správa

 
 

2

 

Národná obrana

9, 495. 000

 

3

 

Nemecká vojenská misia

-

 

4

 

Sociálna starostlivosť v pôsobnosti voj. správy

-

 

5

 

Civilná protiletecká ochrane

5, 000

 

6

 

Civilné letectvo

120 000

 

7

 

Śtátny hydrologický a meteorologický ústav

 
 

8

 

Vojenský zemepisný a reprodukčný ústav

500. 000

 

9 10

 

Pracovný sbor

12, 500 000

Slovenský letecký sbor

100. 000

 

Celkový úhrn kapitoly 5

22. 720. 000

   


6. Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

6

1

 

Ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra.

     
   

1

Minister: 1. Plát ministra

100. 000

 

100. 000

     

2. Náklad na pripadnú zmenu

33 400

 

33 400

     

A. Osobné výdavky

133, 400

 

133. 400

     

§ 1. /úhrn/

133. 400

 

155. 400

   

2

Ústredná správa a úrady verejnej správy vnútornej:

     
     

A. Osobné výdavky

97, 626. 500

-

97, 626. 500

     

B. Vecné výdavky

12, 436, 600

2. 370, 000

14. 806, 600

     

§ 2. /úhrn/

110. 063. 100

2. 370. 000

112. 433, 100

   

3

Policajné úrady a orgány:

34, 260, 600

 

34, 260, 600

     

B. Vecné výdavky

5, 193, 200

325, 000

5. 518, 200

     

§ 3 /úhrn/

39. 453. 800

325. 000

59. 778, 800

   

4

Ústredňa štátnej bezpečnosti

2, 080. 000

645, 300

2. 725. 500

     

§ 4 /úhrn/

2. 080, 000

645. 500

2. 725, 500

   

5

Kriminálna ústredňa:

417. 300

88. 000

505. 5003

     

§ 5 /úhrn/

417. 300

88, 000

505, 300

   

6

Hraničná a rozhraničovacia služba:

 

1. 050. 000

1. 050. 000

     

§ 6 /úhrn/

 

1. 050, 000

1. 050. 000

   

7

Vyživovacie príspevky:

2, 000, 000

 

2. 000. 000

     

§ 7. /úhrn/

2, 000. 000

 

2. 000. 000

   

8

Sčítanie ľudu:

 

1. 000

1. 000

     

§ 8, /úhrn/

 

1. 000

1. 000

       


- 51 -

6. Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

6

1

9

Samosprávne prídely:

24. 338 000

 

24. 338. 000

     

§ 9, /úhrn/

24. 338 000

 

24. 338, 000

   

10

Príspevky štátnym stranám a polovojenským organizáciám:

B Vecné výdavky

 

16. 000. 000

16. 000. 000

     

§ 10 /úhrn/

 

16. 000. 000

16. 000. 000

     

Titul 1.: A. Osobné výdavky

132, 020. 500

 

132. 020. 500

     

B, Vecné výdavky

46. 465. 100

20. 479. 300

66. 944. 400

     

Titul 1, /úhrn/

178. 485. 600

20. 479, 300

198. 964. 900

 

2

 

Žandárstvo!

88, 799 000

5, 139. 200

93, 938 200

     

B Vecné výdavky

23. 797. 000

150. 000

23. 947 000

     

Titul 2 /úhrn/

112. 596. 000

5. 289 200

117. 885 200

 

3

l

Sociálna správa, Sociálne poistenie:

33. 548. 000

139, 800

33. 687, 800

     

§ 1, /úhrn/

33. 548. 000

139. 800

33. 687. 800

   

2

Starostlivosť stavebná a bytová:

 

24, 904. 500

24. 904, 500

     

§ 2, /úhrn/

 

24, 904. 500

24. 904, 500

   

3

Starostlivosť o mládež:

2, 056, 900

 

2, 056. 900

     

B. vecné výdavky

20. 312, 000

375. 000

20 687. 000

     

§ 3 /úhrn/

22. 368 900

375. 000

22. 743. 900

   

4

Starostlivosť o sociálne ustanovizne:

 

700, 000

700. 000

     

§ 4, /úhrn/

 

700, 000

700, 000

       


-52-

6 Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

6

3

5

Starostlivosť o prisťahoval-cov, vysťahovalcov a utečencov:

     
     

A. Osobné výdavky

10. 000

-

10. 000

     

B. Vecné výdavky

200. 000

105. 000

305. 000

     

§ 5 /úhrn/

210, 000

105, 000

315. 000

   

6

Starostlivosť o robotnícke družstvá konzumná a výrobné:

     
     

B vecné výdavky

 

23. 000

23. 000

     

§ 6. /úhrn/

 

23. 000

23. 000

   

7

Štátny príspevok k prídavkom na deti robotníkov podľa zá-kona číslo 217/1941 Sl. z:

     
     

B. Vecné výdavky

70, 000, 000

 

70. 000. 000

     

§ 7. /úhrn/

70, 000. 000

 

70. 000. 000

   

8

Náklad spojený s vykonávaním zákona číslo 43/l929 Sb, z. a n. o štátnych starobných podporách

     
     

B. Vecné výdavky

3, 900. 000

 

3. 900. 000

     

§ 8. /úhrn/

3, 900. 000

 

3. 900. 000

     

Titul 3:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 066 900

-

2, 066, 900

     

B. Vecné výdavky

127, 960, 000

26. 247. 300

154. 207. 300

     

Titul 3. /úhrn/

130. 026, 900

26. 247. 300

156. 274, 200

 

4

 

Organizácia práce.

     
   

1

Ústredný úrad práce a úrady práce:

     
     

A. Osobné výdavky

10, 180. 100

-

10, 180, 100

     

B. Vecné výdavky

2, 060. 000

2. 950. 000

5. 030. 000

     

§ 1. /úhrn/

12, 260, 100

2. 950. 000

15. 210. 100

   

2

Starostlivosť o nezamestnaných a iné podporné akcie:

     
     

A. Osobné výdavky

1. 000

1. 00C

     

B. vecné výdavky

10. 000

7. 420. 000

7. 430. 000

     

§ 2. /úhrn/

11. 000

7. 420. 000

7. 431. 00C

       


- 53 -

6. Ministerstvo vnútra

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

6

4

3

Pracovné tábory:

B. Vecné výdavky

 

2. 350. 000

2. 350. 000

   

§ 3 /úhrn/

 

2. 350. 000

2. 350, 000

   

Titul 4:

10, 181, 100

 

10, 181. 100

     

B. Vecné výdavky

2, 090, 000

12. 720, 000

14. 810. 000

   

Titul 4. /úhrn/

12. 271. 100

12. 720. 000

24. 991. 100

5

 

Starostlivosť o vojenských poškodencov:

     
   

1

Štátny úrad pre vojenských poškodencov v Bratislave:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 585, 600

-

2, 585, 600

     

B. Vecné výdavky

171. 000

 

171, 000

   

§ 1. /úhrn/

2, 756. 600

 

2. 756. 600

 

2

Všeoboecné výdavky:

     
     

B. vecné výdavky

42, 460. 200

30. 271. 300

72. 731. 500

   

§ 2, /úhrn/

42. 460. 200

30. 271. 300

72. 731. 500

 

3

Sociálne lekárske prehliadky:

     
     

A. Osobné výdavky

112, 000

 

112. 000

     

B. Vecné výdavky

235, 800

 

235, 800

   

§ 3. /úhrn/

347, 800

 

347. 800

 

4

Zvláštne výdavky:

 

580, 000

580. 000

   

§ 4. /úhrn/

 

580. 000

580. 000

 

5

Štátny domov vojenských invalidov v Kovaroiach:

     
     

A. Osobné výdavky

141. 200

-

141, 200

     

B. vecné výdavky

711. 900

 

711. 900

   

§ 5. /úhrn/

853, 100

 

853. 100

   

Titul 5:

     
     

A. osobné výdavky

2, 838, 800

 

2, 838. 800

     

B. Vecné výdavky

43, 578. 900

30, 851. 300

74. 430. 200

   

Titul 5. /úhrn/

46. 417, 700

30, 851. 300

77. 269, 000

       


-54 -

6. Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadna

mimoriadne

úhrn

Ks

   

6

6

 

Zdravotná správa.

     
   

1

Štátny zdravotne - sociálny ústav:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 984. 000

2, 984. 000

     

B. Vecné výdavky

2. 927, 500

406. 000

3. 333. 500

     

§ 1, /úhrn/

5. 911, 500

406. 000

6. 317. 500

   

2

štátne nemocnice:

     
     

A. Osobné výdavky

40, 302. 900

40, 302. 900

     

B. Vecné výdavky

109, 308. 700

13. 447. 000

122. 755. 700

     

§ 2. /úhrn/

l49. 6ll. 600

13. 447. 000

165. 058. 600

   

3

Iné odborná a liečebné ústavy:

   
     

A. Osobné výdavky

2, 437. 900

-

2, 437. 900

     

B. Vecné výdavky

12. 389. 800

330. 000

12. 719. 800

     

§ 3. /úhrn/

14. 827. 700

330. 000

15. 157. 700

   

4

Štátna epidemická pohotovosť:

   
     

A. Osobné výdavky

446. 7OO

-

446. 7OO

     

B. Vecné výdavky

859. 700

111. 000

970. 700

     

§ 4. /úhrn/

1. 306, 400

111. 000

1. 417. 400

   

5

Zvláštne zdravotnícke zariadenia:

     
     

A. Osobné výdavky

926. 800

-

926. 800

     

B, Vecné výdavky

563. 000

 

563. 000

     

§ 5. /úhrn/

1. 489. 800

 

1. 489. 800

   

6

Zvláštna výdavky:

     
     

B. Vecné výdavky

9. 391. 000

3. 510. 000

12. 901. 000

     

§ 6. /úhrn/

9. 391. 000

3. 510. 000

12, 901. 000

   

7

Liečebné výdavky:

     
     

B. Vecné výdavky

83. 123. 800

 

83. 123. 800

     

§ 7. /úhrn/

83. 123. 800

 

83. 123. 800

         


6. Ministerstvo vnútra

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

6

6

8

Zdravotná služba pri verejne správe vnútornej:

     
     

A. Osobné výdavky

7, 476. 100

-

7, 476. 100

B. Vecné výdavky

l, 896. 000

 

1, 896. 000

     

§ a /úhrn/

9. 372. 100

 

9. 372. 100

     

Titul 6.:

     
     

A. Osobné výdavky

54, 574. 500

 

54, 574. 400

B. Vecné výdavky

220. 459. 500

17. 804, 000

238. 263. 500

     

Titul 6, /úhrn/

275. 033. 900

17. 804. 000

292, 837. 900

 

7

 

Slovenská pracovná služba:

     
     

A. Osobné výdavky

5, 348. 000

 

5, 348. 000

B. Vecné výdavky

13. 412. 900

10, 071. 700

23. 484. 600

     

Titul 7. /úhrn/

18, 760. 900

10. 071. 700

28. 832. 600

     

Kapitola 6.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

132, 020. 500

 

132, 020. 500

Titul 2

88, 799. 000

5, 139. 200

93. 938. 200

Titul 3

2, 066. 900

 

2, 066. 900

Titul 4

10, 181. 100

 

10, 181. 100

     

Titul 5

2, 838. 800

 

2, 838. 800

 

Titul 6

54, 574. 400

-

54, 574. 400

 

Titul 7

5, 348. 000

 

5, 348, 000

     

Úhrn

295, 828. 700

5. 139. 200

300. 967. 900

       


- 56-

6. Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 

6

   

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

46, 465. 100

20, 479. 300

66, 944. 400

     

Titul 2

23, 797. 000

150. 000

23, 947. 000

     

Titul 3

127, 960. 000

26, 247. 300

154, 207. 300

     

Titul 4

2, 090. 000

12, 720. 000

14, 810. 000

     

Titul 5

43, 578. 900

30, 851. 300

74, 430. 200

     

Titul 6

220, 459. 500

17, 804. 000

238, 263. 500

     

Titul 7

13, 412. 900

10. 071. 700

23. 484. 600

     

Úhrn

477, 763. 400

118. 323. 600

596. 087. 00(

     

Úhrn osobných výdavkov.

295, 828. 700

5, 139. 200

300, 967. 900

     

Úhrn vecných výdavkov..

477, 763. 400

118. 323. 600

596. 087. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 6.

773. 592. 100

123. 462. 800

897. 054. 90(

       


-57 -

6. Ministerstvo vnútra

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

6

1

 

Ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra.

 
   

2

Ústrední správa a úrady verejnej správy vnútornej

382. 000

   

3 4 7 9

Policajné úrady a orgány

387. 000

Ústredňa štátnej bezpečnosti

7. 000

Vyživovacie príspevky

20. 000

Samosprávne prídely

24. 338. 000

     

Titul 1. /Úhrn/

25. 134. 000

 

2

 

Žandárstvo

219. 600

     

Titul 2. /úhrn/

219. 600

 

3

 

Sociálna správa.

 
   

2 3

Starostlivosť stavebná a bytová

732. 300

Starostlivosť o mládež

1. 851. 500

     

Titul 3. /úhrn/

2. 583. 800

 

4

 

Organizácie práce.

 
   

l 2

Ústredný úrad práce a úrady práce

8, 410. 100

 

Starostlivosť o nezamestnaných a iná podporné akcie

31. 900

     

Titul 4. /úhrn/

8. 442. 000

 

5

 

Starostlivosť o vojenských poškodencov.

 
   

4 5

Zvláštne príjmy

50. 000

 

Štátny domov vojenských invalidov v Kovarciach

126. 000

     

Titul 5. /úhrn/

176. 000

 

6

 

Zdravotná správa.

 
   

l 2

Štátny zdravotne-sociálny ústav

2, 342. 200

 

Štátne nemocnice

149, 611. 600

   

3 4 6

7

Iné odborné a liečebné ústavy

14, 044. 500

 

Štátna epidemická pohotovosť

200. 000

 

Zvláštne príjmy

450. 000

 

Príjmy zo zdravotnej prirážky a samosprávnych

6. 180. 000

 

Titul 6. /úhrn/

172. 828. 300

     


- 58 -

6. Ministerstvo vnútra.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

6

7

   

5. 632. 500

     

Titul 7. /úhrn/

5, 63l. 500

         
     

Kapitola 6.

 
     

Titul 1

25, 134. 000

     

Titul 2

219. 600

     

Titul 3

2, 583. 800

     

Titul 4

8, 442. 000

     

Titul 5

176, 000

     

Titul 6

172, 928. 300

     

Titul 7

5, 631. 500

     

Celkový úhrn kapitoly 6

215, 015. 200

   


- 59 -

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

     
           

7

1

 

Ministerstvo pravosúdia.

     
   

1

Minister:

     
     

l. Plat ministra

100. 000

-

100, 000

     

2. Náklad na prípadnú zmenu

33. 400

 

33. 400

     

A Osobné výdavky

133. 400

 

133, 400

     

§ 1 /úhrn/

133. 400

 

133, 400

   

2

Ústredná správa:

     
     

A. Osobné výdavky

3. 561. 100

 

3, 561. 100

     

B. Vecné výdavky

648. 900

937, 000

1. 585, 900

     

§ 2 /úhrn/

4, 210. 000

937. 000

5. 147, 000

   

3

Ústredná cenzúra komisia:

     
     

A. Osobné výdavky

20. 000

-

20, 000

     

B Vecné výdavky

80, 000

 

80, 000

     

§ 3 /úhrn/

100 000

 

100 000

     

Titul l. /úhrn/

4. 443. 400

937, 000

5, 380 400

 

2

 

Justičná správa:

     
     

Osobné výdavky

51, 868 300

-

51. 868. 300

     

B. Vecné výdavky

11. 571. 400

235, 000

ll, 806. 400

     

Titol 2 /úhrn/

63. 439. 700

235. 000

63 674, 700

 

5

 

Trestnica, priechodný ústav a donucovacia pracovňa v Leopoldove:

     
     

A Osobné výdavky.

2, 875 300

 

2, 875, 300

     

B. Vecné výdavky

3, 024. 000

 

3, 084, 000

     

Titul 3/úhrn/

5, 899. 300

 

5, 899, 300

 

4

 

Štátny výchovný ústav a ženská trestnica v Ilave:

     
     

A. Osobné výdavky

1. 808 300

-

l, 808. 300

     

B Vecné výdavky

2, 511. 000

-

2, 511 000

     

Titul 4. /úhrn/

4. 319. 300

-

4. 319, 300

       


7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

Mimoriadne

úhrn

Ks

 

5

 

Najvyšší súd:

     
     

A. Osobné výdavky

3, 336 000

 

3, 336. 000

B. Vecné výdavky

237, 600

15, 000

252, 600

Titul 5. /úhrn/

3, 573, 600

l5, 000

3. 588. 600

Kapitola 7.

     
     

A. Osobné výdavky:

     

Titul 1

3, 714. 500

 

3, 714. 500

     

Titul 2

51, 868, 300

 

51, 868. 300

     

Titul 3

2, 875, 300

 

2, 875. 300

     

Titul 4

l, 808, 300

 

1, 808, 300

     

Titul 5

3, 336. 000

■ •

3, 336, 000

Úhrn

63, 602, 400

 

63, 602, 400

B. Vecné výdavky

     
     

Titul 1

728, 900

937 000

1, 665 900

     

Titul 2

11, 571. 400

235. 000

11, 806 400

     

Titul 3

3, 024, 000

 

3, 024. 000

     

Titul 4

2. 511 000

 

2, 511, 000

     

Titul 5

237, 600

 

252, 600

Úhrn

18, 072, 900

1, 187, 000

19, 259, 900

Úhrn osobných výdavkov

63. 602 400

-

63, 602, 400

     

úhrn vecných výdavkov

18, 072, 900

1, 187, 000

19, 259, 900

Celkový úhrn kapitoly 7

81, 675, 300

1, 187, 000

82, 862. 300

       


7 Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

7. Ministerstvo pravosudia s Najvyšším súdom

 

7

   

Ministerstvo právosudia s Najvyšším súdom

 
 

1

 

Ústredná správa

284, 500

 

2

 

Justičná správa

736, 000

 

3

 

Trestnica prechodný ústav a donucovacia

pracovňa pre mužov v Leopoldove

1, 055, 000

 

4

 

Štátny výchovný ústav a Ženská trestnica v

Ilave

1, 650, 000

 

5

 

Najvyšší súd

1, 000

     

Celkový úhrn kapitoly 7

3, 726. 500

   


8. Najvyšší správny súd.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadna

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

8, Najvyšší spravny súd.

     

8

   

Najyyšší správny súd.

     
     

A. Osobné výdavky

1, 994, 300

-

1, 994. 300

     

B. Vecné výdavky

222, 700

-

222, 700

Celkový úhrn kapitol 8

2, 217. 000

-

2, 217. 000

       


8. Najvyšší správny súd.

Kapitola

Titul

Paragraf

štátne príjmy

1944

Ks

     

8. Najyyšší správny súd.

 

8

   

Najvyšší správny súd

12, 000

     

Celkový úhrn kapitoly 8

12. 000

   


9 Ministerstvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety

     

9

1

 

Ministerstvo školstva a národnej osvety

     
   

1

Minister;

     
     

1 Plat ministra

100. 000

 

100. 000

     

2 Náklad na pripadnú zmenu v osobe ministra

33, 400

 

33. 400

     

A Osobné výdavky .....

133, 400

 

133 400

     

§ 1 /uhrn/

133, 400

 

133 400

   

2

Ústredná sprava

     
     

A. Osobné výdavky

10, 246, 500

-

10. 246. 500

     

B. Vecné výdavky

977 000

-

977, 000

     

§ 2. /úhrn/

11, 223. 500

 

11, 223, 500

     

Titul 1.

     
     

A Osobné výdavky

10, 379 900

-

10. 379 900

     

B Vecné výdavky

977, 000

 

977, 000

     

Titul l. /uhrn/

11. 356 900

 

11. 356 900

 

2

 

Dozor na školy

     
   

1

Dozor na školy národné:

     
     

A Osobné výdavky

5, 392 300

-

5 392 300

     

B Vetné výdavky

1. 270. 000

 

1. 270 000

     

§ l /uhrn/

6. 662. 300

 

6. 662. 300

   

2

Dozor na Školy stredné:

     
     

A Osobné výdavky

1, 500

-

1 500

     

B Vecné výdavky

90 000

 

90 000

     

§ 2 /uhrn/

91. 500

.

91. 500

   

3

Dozor na školy odborné

     
     

A Osobné výdavky

19 000

 

19 000

     

B Vecné výdavky

52, 000

-

52 000

     

§ 5 /úhrn/

71 000

 

71 000

     

Titul 2

     
     

A Osobné výdavky

5, 412 800

-

5. 412 800

     

B Vecné výdavky

1, 412 000

 

1. 412 000

     

Titul 2 /uhrn/

6, 824, 800

 

6. 824 800

       


-65-

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

 

1944

 

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 

9

3

 

Národné školstvo.

     
     

A. Osobné výdavky

306, 390 000

 

306, 390 000

     

B. Vecné výdavky

24, 783. 000

18. 000, 000

42. 783 000

     

Titul 3, /úhrn/

331. 173. 000

18, 000 000

349. 173 000

 

4

 

Stredné školstvo.

     
   

1

Stredné školy:

     
     

A Osobné výdavky

26, 070, 700

 

26, 070 700

     

B Vecné výdavky

3, 514, 200

201, 000

3. 715. 200

     

§ 1 /úhrn/

29. 584, 900

201, 000

29. 785 900

   

2

Učiteľské akadémie:

     
     

A. Osobné výdavky

3, 639. 200

-

3, 639. 200

     

B. Vecné výdavky

690. 100

21. 000

711, 100

     

§ 2. /úhrn/

4. 329, 300

21. 000

4. 350. 300

     

Titul 4

     
     

A Osobné výdavky

29, 709, 900

 

29. 709, 900

     

B. Vecné výdavky

4. 204 300

222. 000

4. 426. 300

     

Titul 4. /uhrn/

33. 914, 200

222, 000

34. 136. 200

 

5

 

Odborné školstvo

     
   

1

Obchodné učiliská:

     
     

A. Osobné výdavky

7, 020, 900

 

7. 020 900

     

B Vecné výdavky

54, 500

15, 000

69. 500

     

§ 1. /úhrn/

7. 075, 400

15. 000

7. 090. 400

   

2

Priemyselné a iné odborné školy:

     
     

A Osobné výdavky

6, 928, 000

-

6, 928, 000

     

B Vecné výdavky

1. 586, 600

500 000

2, 086 600

     

§ 2 /úhrn/

8. 514 600

500. 000

9. 014, 600

   

3

Odborné školy pre ženské po-

     
     

A Osobné výdavky

3, 344. 300

 

3 344 300

     

B Vecné výdavky

350 100

100 000

450 100

     

§ 3. /úhrn/

3 694 400

l00, 000

3, 794 400

   

4

Učňovské školy:

     
     

B Vecné výdavky

5, 871, 500

400, 000

6, 271 500

     


-66-

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

           

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

9

5

 

Titul 5:

     
     

A. Osobné výdavky

17, 293. 200

-

17, 293. 200

     

B* Vecné výdavky

7, 862, 700

1. 015. 000

8, 877. 700

     

Titul 5. /úhrn/

25, 155, 900

1. 015. 000

26, 170. 900

 

6

 

Vysoké školy a vedecké potreby.

     
   

1

Univerzita:

     
     

A. Osobné výdavky

14, 143. 600

 

14, 143. 600

     

B. Vecné výdavky

5, 857, 700

640. 000

6. 497. 700

   

2

§ l. /úhrn/

20, 001 300

640. 000

20. 641. 500

Technika!

8, 309, 500

 

8, 309. 500

A. Osobné výdavky

     

B. Vecné výdavky

1, 488, 200

2. 500. 000

5. 988. 200

     

§ 2. /úhrn/

9. 797. 700

2. 500, 000

12. 297. 700

   

3

Vedecké ústavy a potreby;

     
     

A. Osobné výdavky

369. 500

-

369. 500

     

B. Vecné výdavky

3, 042, 500

120. 000

3. 162. 500

     

§ 3. /úhrn/

3, 412, 000

120. 000

3. 532. 000

     

Titul 6:

     
     

A. Osobné výdavky

22, 822, 600

 

22, 822, 600

     

B. Vecné výdavky

10. 388, 400

3. 260. 000

13. 648. 400

     

Titul 6. /úhrn/

33, 211, 000

3, 260. 000

36. 471. 000

 

7

 

Nemecké Školstvo.

     
   

1

Dozor na školy:

     
     

A. Osobné výdavky

374. 600

-

374. 600

     

B. Vecné výdavky

93. 000

10. 000

103. 000

     

§ 1, /úhrn/

467. 6OO

10. 000

477, 600

   

2

Národné školstvo:

     
     

A. Osobné výdavky

15, 923. 900

-

15, 923. 900

     

B. vecné výdavky

6l7. 300

900. 000

1, 517. 300

     

§ 2. /úhrn/

16, 541. 200

900, 000

17. 441. 200

   

3

Stredné školy a učiteľská akadémia:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 794, 000

-

2, 794. 000

     

B. Vecné výdavky

395, 400

58. 090

453. 100

     

§ 3. /úhrn/

3, 189. 400

58, 000

3, 247. 400


-67-

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kapitola

 

Paragraf

štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
 

7

4

Odborné školy:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 206. 400

-

1, 206, 400

     

B. Vecné výdavky

475, 900

11. 000

486. 900

     

§ 4. /úhrn/

1. 682, 300

11. 000

1. 693, 300

     

Titul 7.

     
     

A. Osobné výdavky

20, 298, 900

-

20. 298. 900

     

B. Vecné výdavky

1, 581, 600

979. 000

2. 560, 600

     

Titul 7. /úhrn/

21, 880, 500

979, 000

22, 859, 500

 

8

 

Školské a kultúrne styky s cudzinou.

     
     

V odbore národného školstva a ľudovej výchovy:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 449. 000

 

1, 449. 000

     

B. Vecná výdavky

135, 000

-

135, 000

     

§ l. /úhrn/

1, 584, 000

 

1. 584, 000

   

2

V odbore stredného školstva:

     
     

A. Osobné výdavky

30, 000

-

30, 000

     

B. Vecné výdavky

20, 000

 

20. 000

     

§ 2. /úhrn/

50, 000

 

50. 000

   

3

V odbore vysokého školstva:

     
     

A. Osobné výdavky

96. 000

 

96, 000

     

B. Vecné výdavky

398 000

 

398. 000

     

§ 3. /Úhrn/

494 000

 

494, 000

   

4

V odbore mimoškolských kul-túrnych stykov:

     
     

A. Osobné výdavky

70 000

-

70, 000

     

B. Vecné výdavky

350. 000

 

350. 000

     

§ 4. /úhrn/

420, 000

 

420, 000

     

Titul 8:

     
     

A. Osobné výdavky

1. 645. 000

-

1, 645, 000

     

B. Vecné výdavky

903, 000

 

903, 000

     

Titul 8. /úhrn/

2, 548. 000

-

2, 548, 000

 

9

 

Sociálna starostlivosť o študentstvo.

     
     

B. Vecné výdavky

3, 550, 000

1, 130. 000

4. 680, 000,

     


9 Ministersvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

9

10

 

Ochrana pamiatok archívnictvo a muzejníctvo.

     
   

1

štátny archeologický ustav:

     
     

A Osobné výdavky.

19 200

 

19 200

     

B Vecné výdavky

19 000

14 000

33 000

     

§ 1 /úhrn/

__38. 200

14 000

52 200

   

2

Ochrana pamiatok:

     
     

A Osobné výdavky

7, 500

-

7 500

     

B. Vecné výdavky

374 000

 

374, 000

     

§ 2 /úhrn/

381 500

 

391 500

   

3

Archívnictvo:

     
     

A Osobné výdavky.

16. 000

 

16 000

     

B Vecné výdavky

26 500

10 000

36 500

     

§ 3 /úhrn/

42 500

10 000

52 500

   

4

štátne múzeá:

     
     

A Osobné výdavky:

58 200

 

58 200

     

B Vecné výdavky

70 100

10 000

80 100

     

§ 4 /úhrn/

128 300

10 000

138, 300

   

5

Neštátne muzeá:

     
     

B Vecné výdavky

640 000

 

640, 000

     

Titul 10:

     
     

A Osobná výdavky

100, 900

 

100 900

     

B. Vecné výdavky

1, 129 600

34 000

1. 163 600

     

Titul 10 /úhrn/

1, 230, 500

34 000

1. 264, 500

 

11

 

Umenie

     
   

1

Písomníctvo:

     
     

A Osobné výdavky

19 800

 

19 800

     

B Vecné výdavky

55 000

 

55, 00

     

§ i /úhrn/

74 800

 

74. 800

   

2

Divadelníctvo:

     
     

B Vecné výdavky

9, 130, 000

 

9 130 000

   

3

štátne konzervatórium a ume nie hudobné:

     
     

A Osobné výdavky

851, 600

 

891, 600

     

B Vecné výdavky

132 800

 

132 800

     

§ 5/úhrn/

984, 100

 

984. 400


-69-

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kapitola

Title

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadna

mimoriadne

úhrn

Ks

9

11

4

Umenie výtvarne:

     
     

A Osobné výdavky

7 800

-

7. 800

     

B Vecné výdavky.

180, 000

 

180. 000

     

§ 4 /úhrn/

187, 800

 

187 800

     

Titul 11:

     
     

A Osobné výdavky.

879 200

 

879 200

     

B Vecná výdavky

9 497, 900

 

9 497 800

     

Titul 11/úhrn/.

10 377. 000

 

10. 377 000

 

12

 

Ľudová výchova

     
     

A Osobné výdavky

310, 300

-

310 300

     

B. Vecné výdavky

1. 060 000

 

1. 060 000

     

Titul 12 /úhrn/

1 370 300

 

1. 370 300

 

13

 

Ľudová výchova umenie a sociálne ciele nemeckej národnostnej skupiny

     
   

1

Sociálne a zdravotné podpory:

     
     

B Vecné výdavky.

60 000

 

60 000

   

2

Ľudová výchova:

     
     

A Osobné výdavky

35, 000

 

35 000

     

B. Vecné výdavky

17 000

 

17, 000

     

§ 2 úhrn/

52 000

 

52 000

   

5

Umenie:

     
     

B Vecné výdavky

330. 000

 

330 000

     

Titul 13:

     
     

A. Osobné výdavky

35 000

 

35 000

     

B Vecné výdavky

407 000

 

407 000

     

Titul 15 /úhrn/

442. 000

 

442 000

 

14

 

Príspevky

     
     

B Vecné výdavky

44. 000

 

44 000

 

15

 

Kult.

     
   

1

Rímskokatolícky kult:

     
     

A Osobné výdavky

22, 367 800

-

22. 567 800

     

B Vecné výdavky

400, 000

2, 300. 000

2 700 000

     

§ 1. /úhrn/

22. 967 800

2. 300 000

25 267 800

     


9. Ministerstvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

9

15

2

Gréckokatolícky kult:

     
     

A. Osobné výdavky

6, 557. 000

 

6, 557. 000

     

B. Vecné výdavky

56, 300

58. 000

114, 300

   

§ 2. /úhrn

6, 613, 300

58, 000

6, 671, 300

 

3a

Ev. a. v. kult:

     
     

A. Osobné výdavky

9, 890. 000

-

9, 890, 000

       

690, 000

40. 000

730. 000

   

§ 3a. /úhrn/

10, 580, 000

40. 000

10. 620. 000

 

3b

Ev. ref. kult:

     
     

A. Osobné výdavky

645. 000

 

645. 000

     

B. Vecné výdavky

24, 500

10. 000

34. 500

   

§ 3b, /úhrn/

669, 500

10. 000

679. 500

 

4

Pravoslavná cirkev:

     
     

A. Osobné výdavky

187. 100

-

187. 100

     

B. Vecné výdavky

10, 000

-

10. 000

   

§ 4. /úhrn/

197, 100

-

197. 100

 

5

Židovská konfesia:

     
     

A. Osobné výdavky

50, 000

-

50. 000

   

Titul 15:

     
     

A. Osobné výdavky

39, 896, 900

-

39, 896, 900

     

B. Vecné výdavky

1, 180, 800

2, 408. 000

3. 588. 800

   

Titul 15. /úhrn/

41, 077, 700

2. 408, 000

43. 485, 700

16

 

Preddavky udržovateľom ne-štátnych verejných škôl ná-rodných a detských opatrov-ní na platy učiteľské.

5, 545, 00

-

5. 545. 000

       


9. Ministerstvo školstva, a národnej osvety.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

10, 379, 900

-

10, 379. 900

     

Titul 2

5, 412, 800

 

5, 412, 800

Titul 3

306, 390, 000

-

306, 390, 000

Titul 4

29, 709, 900

 

29. 709, 900

Titul 5

17, 293, 200

 

17, 293. 200

Titul 6

22, 822, 600

-

22, 822, 600

Titul 7

20, 298, 900

-

20, 298, 900

     

Titul 8

1, 645. 000

-

1, 645, 000

Titul 9

-

 

-

Titul 10

100, 900

100, 900

Titul 11.

879, 200

 

879. 200

Titul 12

310. 300

 

310, 300

Titul 13

35. 000

-

35, 000

Titul 14

     

Titul 15

39, 896. 900

 

39, 896. 900

Titul 16

5, 545. 000

 

5, 545. 000

Úhrn

460, 719, 600

 

460, 719. 600

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

977, 000

 

977. 000

Titul 2

1, 412, 000

 

1, 412, 000

Titul 3

24, 783, 000

18, 000. 000

42, 783, 000

     

Titul 4

4, 204. 300

222, 000

4, 426, 300

Titul 5

7, 862. 700

1, 015. 000

8, 877, 700

Titul 6

10, 388. 400

3, 260. 000

13, 648, 400

     

Titul 7

1, 581. 600

979, 000

2, 560. 600

     

Titul 6

903. 000

-

903. 000

Titul 9

3, 550. 000

1, 130, 000

4, 680, 000

Titul 10

1, 129. 600

34. 000

2, 163, 600

Titul 11

9, 497. 800

-

9, 497, 800

Titul 12

1, 060. 000

 

1, 060. 000

Titul 13

407. 000

-

407, 000

Titul 14

44. 000

 

44. 000


9 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 15

1, 180 800

2 408, 000

3, 588, 800

     

Titul 16..

     
     

Úhrn

68, 981 200

27. 048 000

96 029. 200

     

Úhrn osobných výdavkov

460. 719 600

 

460, 719 600

     

Úhrn vecných výdavkov

68 981 200

27 048. 000

96, 029 200

     

Celkový úhrn kapitoly 9

529. 700, 800

27. 048 000

556. 748. 800

       


9 Ministerstvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

KS

     

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety

 

9

1

 

Ministerstvo školstva & národnej osvety.

 
   

2

Ústredná správa

2 000

     

Titul 1 /úhrn/

2, 000

2

 

Dozor na školy

 
   

1

Dozor na školy národné

m

   

2

Dozor na školy stredné

 
   

3

Dozor na školy odborné

     

Titul 2. /úhrn/

3

 

Národné školstvo

105. 000

     

Titul 3 /úhrn/

105, 000

4

 

Stredné školstvo

 
   

1

Stredné školy

3 876. 100

   

2

Učiteľské akadémie

208, 400

   

Titul 4 /úhrn/

4 084. 500

   

Odborne školstvo

 
   

1

Obchodné učiliská

16 000

   

2

Priemyselné a iné odborné školy

121, 000

   

3

Odborné školy pre ženské povolania

121, 000

   

4

Učňovské školy

 
   

Titul 5 /úhrn/

258, 000

6

 

Vysoké školy

 
   

1

Univerzita

654 000

   

2

Technika

260. 000

   

3

Vedecké ústavy a potreby

 
   

Titul 6 /úhrn/.

914, 000

7

 

Nemecké školstvo

 
   

1

Dozor na školy

 
   

2

Národné školy

500

   

3

Stredné školy a učiteľská akadémia

210. 500

   

4

Odborné školy

6. 000

   

Titul 7 /úhrn/

217 000

   


9. Ministerstvo školstva a národnej osvety

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

9

8

     
 

9

 

Sociálna starostlivosť o študentstvo

-

 

10

 

Ochrana pamiatok, archívnistvo a múzejníctvo

 
 

11

 

Umenie.

 
   

1

Písomníctvo

-

   

2

Divadelníctvo

-

   

3

Štátne konzervatórium a umenie hudobné

161, 000

   

4

Umenie výtvarné

 
     

Titul ll. /uhrn/

161. 000

 

12

 

Ľudová výchova

 
 

13

 

Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele nemeckej

 
 

14

 

Príspevky

 
 

15

 

Kult.

 
   

1

Rímskokatolícky kult

1, 230. 800

   

2

Gréckokatolícky kult

254. 200

   

3a

Ev. a. v. kult

340. 100

   

3b

Ev. ref. kult

42, 200

   

4

Pravoslávna cirkev

6. 100

   

5

Židovská konfesia

-

     

Titul 15. /úhrn/

1. 873. 400

 

16

 

Príspevky udržovateľov neštátnych verejných škôl národných a detských opatroval na penzie učitelské

110. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 9

7, 724, 900

         


10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

10. Ministerstvo hospodárstva.

     

10

1

1

Ministerstvo hospodárstva. Minister: 1. Plat ministra

100. 000

 

100. 000

     

2. Náklad na prípadnú smena v osobe ministra

33, 400

 

33, 400

     

A. Osobné výdavky

133. 400

-

133. 400

 

§ 1. / úhrn/

133, 400

-

l33. 400

2

Ústredná správa: A. Osobné výdavky

10, 618, 220

 

10, 618. 220

       

1, 661. 000

200. 000

1, 861. 000

 

§ 2. / úhrn/

12, 279. 220

200, 000

12, 479, 220

3

Odborná poradná sbory: A. Osobná výdavky

1. 000

 

1. 000

     

B. Vecné výdavky

17. 000

-

17. 000

 

§ 3. / úhrn/

18. 000

-

18, 000

4

Členstvo v medzinárodných úniách:

81, 000

 

81. 000

 

§ 4. / úhrn/

81. 000

-

81. 000

5

Zveľaďovanie obchodu: B. Vecné výdavky

101. 000

 

101. 000

 

§ 5. / úhrn/

101. 000

 

101. 000

6

Zveľaďovanie vývozu:

261. 000

 

261. 000

     

§ 6. /úhrn/

261. 000

-

261. 000

7

Zveľaďovanie priemyslu:

800. 000

150. 000

950. 000

 

§ 7. / úhrn/

800. 000

150. 000

950. 000

 

Titul 1: A. Osobná výdavky

10, 752. 620

 

10, 752. 620

     

B. Vecné výdavky

2, 921. 000

350. 000

3, 271. 000

 

Titul l. /úhrn/

13, 673. 620

350. 000

14. 023. 620

       


10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

1C

2

1

Zveľaďovanie živností. Štát ústav pre zveľ. živností v Turč. Sv. Martine.:

     
     

A Osobné výdavky

773 680

 

773, 680

     

B Vecné výdavky

500. 700

70, 000

570, 700

   

§ 1 / úhrn /

1, 274, 380

70 000

1, 344, 380

 

2

Opatrenia na podporu živností t

     
     

B. Vecné výdavky

115 000

-

115, 000

   

§ 2. / úhrn /

115, 000

-

115, 000

 

3

Rozličné iné opatrenia zve-laďovacie:

     
       

10. 000

-

10. 000

   

§ 3. / úhrn /

10, 000

-

10. 000

 

4

Sociálna starostlivosť o živnostníctvo:

     
     

B. Vecné výdavky

100, 000

M

100 000

   

§ 4. / úhrn/

100, 000

 

100, 000

 

5

Turistický a kúpelný ruch:

     
     

B. Vecné výdavky

445, 000

-

445. 000

   

§ 5 / úhrn/

445, 000

 

445 000

   

Titul 2:

     
     

A Osobné výdavky

773 680

-

773 680

     

B. Vecné výdavky

1, 170, 700

70, 000

1, 240, 700

   

Titul 2 /úhrn /

1, 944. 380

70. 000

2, 014, 380

3

 

Slovenské plavebné podniky:

     
     

B. Vecné výdavky

1, 000

-

1. 000

   

Titul 3. /úhrn /

1, 000

 

1. 000

4

 

Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva:

     
     

A Osobné výdavky

216, 000

-

216. 000

       

93 000

50 000

143 000

   

Titul 4, /úhrn /

309 000

50. 000

359 000

       


10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

10

   

Priama starostlivosť o roľ-

     
     

Poľnohospodárske školy:

5, 258. 880

 

5, 258, 880

     

B. Vecné výdavky

4, 947, 000

-

4, 947, 000

     

§ 1. /úhrn/

10, 205. 880

-

10, 205, 880

 

2

Iné vzdelávacie prostriedky:

455. 000

mm

455. 000

   

§ 2 /úhrn/

455. 000

-

455. 000

 

3

Odborné organizácie:

     
     

B. Vecné výdavky

5, 195, 000

-

5, 195. 000

   

§ 3. /úhrn/

5, 195. 000

-

5, 195. 000

   

4

Sociálna starostlivosť o roľníkov:

     
     

B. Vecné výdavky

200. 000

 

200. 000

   

§ 4. /úhrn/

200. 000

 

200. 000

   

Titul 5:

     
     

A. Osobné výdavky

5, 258. 880

-

5, 258. 880

     

B. Vecné výdavky

10, 797. 000

-

10, 797. 000

   

Titul 5. / úhrn/

16, 055, 880

-

16, 055, 880

6

 

Vodné hospodárstvo a kul-

     
   

1

Orgány vodohospodárskej služby:

     
     

A. Osobné výdavky

7, 251, 700

-

7, 251, 700

     

B. Vecné výdavky

226. 000

609;. 000

831, 000

     

§ 1. / úhrn/

7, 477. 700

605, 000

8, 082. 700

   

2

Uskutočňovanie a udržovanie niektorých vecných, stavieb podľa zak. č. 20/1941 Sl, z.:

     
     

B. Vecné výdavky

14, 545. 000

-

14, 545, 000

   

§. 2. / úhrn/

14, 545. 000

_

14, 545. 000

   

3

Technická úprava pozemnkovej držby:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 392, 700

 

1, 392. 700

     

B. Vecné výdavky

890. 000

50. 000

940. 000

   

§ 5. / úhrn /

2, 282. 700

50. 000

2, 332, 700

             


10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

10

6

 

Titul 6:

     
       

8, 644, 400

-

8, 644, 400

       

15, 661, 000

655, 000

16, 316, 000

   

Titul 6 / úhrn/

24, 305. 400

655. 000

24, 960, 400

7

1

Poľnohospodárska výroba. Orgány poľnohospodárskej správy:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 386, 280

 

1, 386, 280

     

B. Vecné výdavky

11. 000

 

11. 000

   

§ 1, / úhrn/

1, 397, 280

-

1, 397, 280

 

2

Výroba rastlinná:

     
     

B. Vecné výdavky

2, 500. 000

-

2, 500, 000

   

§ 2, / úhrn/

2, 500, 000

-

2, 500, 000

 

3

Výroba živočišná:

     
     

B. Vecné výdavky

3, 720, 000

 

3, 720. 000

   

§ 3. / úhrn/

3, 720, 000

-

3, 720, 000

 

4

Ústavy pre chov koní:

     
     

A. Osobné výdavky

5, 751. 500

-

5, 751. 500

     

B. Vecné výdavky

6, 583, 000

3, 500. 000

10, 083. 000

   

§ 4 / úhrn /

12, 334. 500

3, 500. 000

15, 834, 500

 

5

Poľnohospodárske výsknmníc-

tvo:

     
     

A. Osobné výdavky

3, 178. 900

-

3, 178, 900

     

B. Vecné výdavky

1, 162, 200

28. 000

1, 190, 200

   

§ 5 /úhrn/

4, 341. 100

28. 000

4, 369, 100

 

Sa

Veterinárna správa:

     
     

A. Osobné výdavky

3, 125, 100

 

3, 125. 100

     

B. Vecné výdavky

378, 500

-

378, 500

   

§ 6a /úhrn/

3, 503, 600

 

3, 503. 600

   

Veterinárna správa:

     
     

B. Vecné výdavky

406. 000

 

406, 000

   

§ 6b/ úhrn /

406. 000

 

406. 000

       


- 79 -

10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

10

7

7

Štátny diagnostický veterinárny ústav:

     
     

A. Osobné výdavky

399 900

-

399 900

     

B. Vecné výdavky

196, 000

80, 000

276, 000

     

§ 7. /úhrn/

595, 900

80, 000

675, 900

     

Titul 7:

     
     

A. Osobné výdavky

13, 841. 680

 

13, 841, 680

     

B. Vecné výdavky

14, 956, 700

3, 608. 000

18, 564, 700

     

Titul 7. / úhrn /

28, 798, 380

3, 608, 000

32, 406. 380

 

8

 

Lesná politika a polícia:

     
   

1

Lesná služba dohliadacia:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 832, 640

 

2, 832, 640

     

B. Vecné výdavky

375. 000

-

375. 000

     

§ 1. / úhrn /

3, 207, 640

-

3, 207. 640

   

2

Zveľaďovanie lesného hospodárstva:

     
     

B. Vecné výdavky

641, 000

-

641, 000

     

§ 2. / úhrn /

641. 000

-

641*000

     

Titul 8:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 832, 640

 

2, 832, 640

     

B. Vecné výdavky

1, 016. 000

-

1, 016. 000

     

Titul 8. /úhrn /

3, 848, 640

 

3, 848, 640

 

9

 

Ústredný hospodársky úrad:

     
     

A. Osobné výdavky

3, 073, 200

 

3, 073, 200

     

B. Vecné výdavky

337, 000

100, 000

437, 000

     

Titul 9. / úhrn/

3, 410, 200

100. 000

3, 510. 200

             


10. Ministerstvo hospodárstva.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

10

   

Kapitola 10.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

10, 752. 620

 

10, 752. 620

     

Titul 2

773. 680

 

773. 680

     

Titul 3

     
     

Titul 4

216, 000

-

216. 000

     

Titul 5

5, 258. 880

 

5, 258, 880

     

Titul 6

8, 644, 400

-

8, 644, 400

     

Titul 7

13, 841. 680

-

13, 841, 680

     

Titul 8

2, 832, 640

-

2, 832. 640

     

Titul 9

3, 073. 200

-

3. 073. 200

     

úhrn

45, 393. 100

-

45, 393, 100

     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

2, 921, 000

350, 000

3, 271, 000

     

Titul 2

1, 170. 700

70, 000

1, 240. 700

     

Titul 3

1. 000

 

1, 000

     

Titul 4

93, 000

50. 000

143. 000

     

Titul 5

10, 797. 000

-

10, 797. 000

     

Titul 6

15, 661, 000

655, 000

16. 316. 000

     

Titul 7

14, 956. 700

3, 608. 000

18, 564. 700

     

Titul 8

1, 016, 000

-

1, 016. 000

     

Titul 9

337, 000

100. 000

437. 000

     

úhrn

46, 953, 400

4, 833. 000

51, 786. 400

     

Úhrn osobných výdavkov

45, 393, 100

-

45, 393. 100

     

Úhrn vecných výdavkov

46, 953. 400

4, 833. 000

51, 786. 400

     

Celkový úhrn kapitoly 10.

92. 346. 500

4, 833. 000

97, 179. 500

             


10. Ministerstvo hospodárstva

kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

10

1

 

10, Ministerstve hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva.

 
   

2

Ústredná správa

1, 101. 000

   

4

Členstvo v medzinárodných úniách

10. 000

   

6

Zveľaďovanie vývozu

10, 001. 000

   

7

Zveľaďovanie priemyslu

200. 000

     

Titul 1. / úhrn /

11, 312. 000

 

2

 

Zveľaďovanie živností.

 
   

1

Štátny ústav pre zveľaďovanie živnosti v T. Sv. Mart.

130, 000

     

Titul 2. / úhrn /

130. 000

 

4

 

Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva

1, 300, 000

     

Titul 4. / úhrn /

1, 300. 000

 

5

 

Priama starostlivosť o roľníkov.

 
   

1

Poľnohospodárske školy

90. 000

     

Titul 5. / úhrn /

90. 000

 

6

 

Vodné hospodárstvo a kultúrna techn.

 
   

1

Orgány vodohospodárskej služby.

2, 000

   

2

Uskutočňovanie a udržovanie niektorých vodných

4, 000. 000

   

3

Technická úprava pozemkovej držby

11. 000

     

Titul 6. / úhrn/

4, 013. 000

 

7

 

Poľnohospodárska výroba

 
   

1

Orgány poľnohospodárskej správy

2. 000

   

2

Výroba rastlinná

1. 000

   

3

Výroba živočíšná

10. 000

   

4

Ústavy pre chov koní

8, 165. 000

   

5

Poľnohospodárske výskumníctvo

470. 000

   

6a

Veterinárna správa

301, 000

   

6b

Veterinárna správa

4. 000

   

7

Štátny diagnostický veterinárny ústav

7, 000

     

Titul 7. / úhrn /

8, 958, 000

 

6

 

Lesná politika a polícia.

 
   

1

Lesná služba dohliadacia

1, 007 000

   

2

Zveľaďovanie hospodárstvo lesného

100, 200

     

Titul 8. /úhrn/

 
 

9

 

Ústredný hospodársky úrad

3, 364, 000

     

Titul 9. /úhrn/

3. 364. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 10

30, 274 200

         


11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Kapitola

titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.

     

11

   

Najvyšší úrad pre zásobovanie.

     
 

1

 

Ústredie:

     
     

A. Osobné výdavky

14, 435. 000

-

14, 435. 000

     

B. Vecné výdavky

23, 696. 000

500. 000

24, 196. 000

     

Titul 1 /úhrn /

38, 131. 000

500. 000

38, 631. 000

 

2

 

Produkčné príplatky a príplatky na vyrovnanie cien.:

     
     

B. Vecné výdavky

-

200, 000. 000

200, 000, 000

     

Titul 2 /súhrn/

-

200, 000, 000

200, 000. 000

     

Kapitola 11.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

14, 435. 000

-

14, 435. 000

     

Titul 2

-

-

 
     

Úhrn

14, 435. 000

 

14, 435, 000

     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

23, 696. 000

500. 000

24, 196. 000

     

Titul 2

-

200, 000. 000

200, 000. 000

     

Úhrn

23, 696, 000

200, 500. 000

224, 196. 000

     

Úhrn osobných výdavkov

14, 435. 000

-

14, 435. 000

     

Úhrn vecných výdavkov

23, 696. 000

200, 500. 000

224, 196. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 11

38, 131. 000

200, 500. 000

238, 631. 000

             


11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

11. Najvyšší úrad pre zásobovanie

 

11

   

Najvyšší úrad pre zásobovanie

3, 600. 000

 

Celkový úhrn kapitoly 11

3, 600, 000

     


12. Štátny pozemkový úrad.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

12. Štátny pozemkový úrad

     

12

   

Štátny pozemkový úrad

     
 

1

1

Ústredie:

     
     

A. Osobné vydavky

5, 412. 300

-

5, 412. 300

     

B. Vecné výdavky

1, 298, 000

mm

1. 298. 000

   

§ 1 /súhrn/

6, 710, 300

 

6. 710. 300

 

2

Štátne obvodové úradovne pre pozemkovu refomnu:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 152. 900

-

2, 152. 900

     

B* Vecné výdavky

259. 700

-

259. 700

     

§ 2 /súhrn/

2. 412. 600

-

2. 412. 600

     

Kapitola 16:

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

7, 565, 200

 

7, 565. 200

     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul 1

1, 557, 700

1. 557. 700

           
     

Celkový úhrn kapitoly 12

9, 122, 900

 

9. 122. 900

             


12. Štátny pozemkový úrad

Kapitola

titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

12. Štátny pozemkový úrad.

 

12

   

Štátny pozemkový úrad.

 
 

1

1

Ústredie

10. 000

   

2

Štátne obvodové úradovne pre pozemkovú reformu.,

 
   

3

Príspevok fondu pre pozemkovú reformu

9, 112. 900

     

Celkový úhrn kapitoly 12

9, 122. 900

   


- 86 -

15. Ministerstvo dopravy a Verejných prác.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

13

   

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

     
 

1

 

Ministerstvo dopravy a verejných prác.

     
   

1

Kabinet ministra dopravy a verejných prác:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 430, 200

-

1, 430. 200

     

B. Vecné výdavky

406, 000

250, 000

656. 000

     

§ 1 /Úhrn/

1, 836. 200

250. 000

2, 086. 200

     

Titul 1. /úhrn/

1, 836. 200

250, 000

2, 086. 200

 

2

 

Rezort verejných prác

     
   

1

Ústredná správa a štátna stavebná služba:

     
     

A. Osobné výdavky

54, 647, 400

 

54, 647. 400

     

B. Vecne výdavky

1, 995, 000

300. 000

2, 295, 000

     

§ 1. /úhrn/

56, 642, 400

300, 000

56, 942, 400

     

Titul 2. /úhrn/

56, 642. 400

300. 000

56, 942, 400

 

3

 

Cestné komunikácie.

     
   

1

Udržovanie štátom správo-vaných ciest a mostov:

     
     

B. Vecné výdavky

74, 523, 000

1, 450. 000

75. 973. 000

     

§ 1, /úhrn/

74, 523, 000

1, 450, 000

75, 973. 000

   

2

Všeobecné výdavky v obore ciest a mostov:

     
     

B. Vecné výdavky

205. 000

-

205, 000

     

§ 2. /úhrn/

205, 000

 

205, 000

             


13 . Ministerstvo dopravy a verejných prác.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

13

3

 

Titul 3:

     
     

A. Osobné výdavky

   

-

     

B. Vecné výdavky

74, 728. 000

1, 450, 000

76, 178. 000

     

Titul 3. /úhrn/

74, 728. 000

1, 450. 000

76, 178. 000

 

4

 

Technické skúšobníctvo a výskumníctvo

     
   

1

Skúšky a revízie parných kotlov a primyselný do-zor:

     
     

B. Vecné výdavky

121, 000

 

121, 000

     

§ 1 /úhrn/

121. 000

 

121. 000

     

Titul 4. /úhrn/

121. 000

-

121. 000

 

5

 

Elektrizácia štátu:

     
   

1

Elektrizácia štátu všeo-becne:

     
     

B. vecné výdavky

14, 500

-

14. 500

     

§ 1. /úhrn/

14. 500

-

14. 500

   

2

Elektrizácia vidieka:

     
     

B. Vecné výdavky

-

8, 000. 000

8, 000. 000

     

§ 2. /úhrn/

-

8, 000. 000

8, 000. 000

   

3

Finančná podpora elektric-kých vedení dôležitých v záujme štátu:

     
     

B. Vecné výdavky

-

500. 000

500. 000

     

§ 3. /úhrn/

 

500, 000

500. 000

             


13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

13

5

 

Titul 5

     
     

A. Osobné výdavky

 

-

 
     

B. Vecné výdavky

14. 500

8, 500, 000

8. 514, 500

   

Titul 5 /úhrn/

14, 500

8, 500. 000

8. 514. 500

6

 

Vodné stavby

     
   

1

Vodné stavby

     
     

B. Vecné výdavky

4, 995. 000

-

4, 995, 000

   

Titul 6. /úhrn/

4, 995. 000

-

4. 995. 000

7

 

Správa štátnych budov.

     
     

A. Osobné výdavky

155. 000

-

155, 000

     

B. Vecné výdavky

13, 964. 600

5, 725. 400

19, 690, 000

   

Titul 7. /úhrn/

14, 119. 600

5, 725, 400

19, 845. 000

8

 

Stavba budov a kúpa realít pre potreby civilnej štát-

nej správy

     
   

1

Ministerstvo vnútra:

     
     

B. Vecné výdavky

400, 100

 

400, 100

   

§ 1 /úhrn/

400. 100

 

400. 100

 

2

Ministerstvo pravosúdia:

     
     

B. Vecné výdavky

46. 700

-

46. 700

   

§ 2. /úhrn/

46, 700

 

46. 700

             


13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

13

8

3

Ministerstvo školstva a národnej osvety

     
     

B. Vecné výdavky

31. 400

 

31, 400

     

§ 3. /úhrn/

31. 400

 

31. 400

   

4

Ministerstvo dopravy a ve-rejných prác:

     
     

B. Vecné výdavky

-

1, 013. 000

1, 013. 000

     

§ 4. /úhrn/

-

1, 013. 000

1, 013. 000

     

Titul 8:

     
     

A. Osobné výdavky

     
     

B. Vecné výdavky

478. 200

1, 013, 000

1, 491. 200

     

Titul 8. /úhrn/

478. 200

1, 013. 000

1, 491, 200

 

9

 

Plavebníctvo

     
   

1

Plavebné úrady:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 468. 900

 

2, 468. 900

     

B. Vecné výdavky

3, 920. 300

40. 000

3, 960. 300

     

§ 1. /úhrn/

6, 389. 200

40. 000

6, 429, 200

   

2

Medzinárodné riečne ko-misie:

     
     

B. Vecné výdavky

10. 000

-

10. 000

     

§ 2. /úhrn/

10. 000

-

10. 000

         


- 90 -

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátné výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

Titul 9:

     

13

9

 

A. Osobné výdavky

2, 468. 900

-

2, 468, 900

     

B. Vecné výdavky

3, 930. 300

40. 000

3, 970. 300

     

Titul 9. /úhrn/

6, 399, 200

40. 000

6, 439. 200

 

10

 

Baníctvo

     
   

1

Banská administratíva:

     
     

A. Osobné výdavky

-

 

     

B. Vecné výdavky

65. 000

5. 000

70, 000

     

§ l. /úhrn/

65, 000

5. 000

70, 000

   

2

Banské úrady:

     
     

A. Osobné výdavky

556. 000

-

556, 000

     

B. Vecné výdavky

111. 000

10. 000

121. 000

     

§ 2. /úhrn/

667, 000

10. 000

677, 000

     

Titul 10:

     
     

A. Osobné výdavky

556. 000

-

556, 000

     

B. Vecné výdavky

176. 000

15. 000

191. 000

     

Titul 10. /úhrn/

732. 000

15, 000

747. 000

 

11

1

Ciachová a puncová služba. Riaditeľstvo, ciachové a puncové úrady:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 967, 900

-

1, 967, 900

     

B. Vecné výdavky

726, 600

300. 000

1, 026. 600

     

§ 1 /úhrn/

2, 654, 500

300. 000

2, 994, 500

     

Titul 11. /úhrn/

2. 654. 500

300, 000

2, 994, 500

             


15. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

13

   

Kapitola 13.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

1, 430. 200

-

1, 430, 200

     

Titul 2

54, 647, 400

-

54, 647, 400

     

Titul 3

 

-

-

     

Titul 4

-

-

-

     

Titul 5

-

-

-

     

Titul 6

-

 

     

Titul 7

155, 000

-

155, 000

     

Titul 8

-

-

-

     

Titul 9

2, 468, 900

 

2, 468. 900

     

Titul 10

556. 000

-

556. 000

     

Titul 11

l, 967, 900

-

1, 967, 900

     

Úhrn

61, 225. 400

-

61, 225, 400

     

B. Vecné výdavky:

     
     

Titul l

406, 000

250. 000

656, 000

     

Titul 2

1. 995, 000

300. 000

2, 295, 000

     

Titul 3

74, 728. 000

1, 450, 000

76, 178, 000

     

Titul 4

121, 000

-

121. 000

     

Titul 5

14, 500

8, 500, 000

8, 514, 500

     

Titul 6

4, 995. 000

-

4, 995, 000

     

Titul 7

13, 964, 600

5, 725, 400

19, 845, 000

     

Titul 8

478. 200

1, 013. 000

1, 491, 200

     

Titul 9

3, 930. 300

40. 000

3, 970, 300

     

Titul 10

176. 000

15, 000

191, 000

     

Titul 11

726. 600

300, 000

1, 026, 600

     

Úhrn

101, 535, 200

17, 593, 400

119, 128, 600

     

Úhrn osobných výdavkov

61, 225, 400

-

61, 225, 400

     

Úhrn vecných výdavkov.

101, 535, 200

17, 593, 400

119, 128. 600

     

Celkový úhrn kapitoly 13.

162, 760, 600

17, 593, 400

180, 354, 000

       


13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kapitola

Titul |

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

 
 

1

 

Kabinet ministra dopravy a verejných prác

1, 410. 800

 

2

 

Rezort verejných prác

 
   

1

Ústredná správa a štátna stavebná služba

110. 000

 

3

 

Cestné komunikácie

 
   

1

Príjmy so štátnych a štátom spravovaných ciest

a mostov

4, 670, 000

 

4

 

Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.

 
   

1

Taxy za skúšky a revízie parných kotlov

310. 000

 

6

 

Vodné stavby

 
   

1

Vodné stavby

5, 960. 000

 

7

 

Správa štátnych budov

5. 641. 700

 

9

 

Plavobníctvo.

 
     

Plavebné úrady

11, 840. 000

 

10

 

Baníctvo

 
   

1

banská administratíva

1, 768, 500

 

11

 

Ciachová a puncová služba

 
   

1

Riaditeľstvo, ciachové a puncové úrady

2, 600. 000

     

Kapitola 13 /úhrn/

34, 311, 000

   


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

titul

Paragraf

Štátne vydávky

1944

riadna

mimoriadne

úhrn

KS

14

1

 

14. Ministerstvo financií. Ministerstvo financií.

     
   

1

Minister:

     
     

1. Plat ministra

100. 000

-

100. 000

     

2. Náklad na pripadnú zmenu v osobe ministra.

33, 400

 

33. 400

 

A. Osobné výdavky

133, 400

-.

133, 4 00

 

§ 1. /úhrn/

133, 400

 

133. 400

2

Ústredná správa:

     
     

A. Osobné výdavky

20, 840. 200

-

20, 840. 200

     

B, Vecné výdavky

5. 055. 500

118, 800

5, 174. 300

 

§ 2 /úhrn/

25, 895, 700

118, 800

26. 014. 500

 

Reprodukčný ústav a Triangulačná kancelária Mini-sterstva financií:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 288. 500

-

1, 288. 500

     

B. Vecné výdavky

1. 658. 700

143. 400

1. 802. 100,

 

§ 3. /úhrn/

2, 947. 200

143. 400

3, 090. 600

4

Letecká fotogrametria:

     
     

A. Osobné výdavky

345. 300

-

345, 300

     

B. Vecné výdavky

759. 700

552. 000

1. 311. 700

 

§ 4. /úhrn/

1. 105. 000.

552, 000

1. 657, 000

5

Chemicko-technická skúšobňa finančnej správy:

     
     

A. Osobné výdavky

214, 900

-

214. 900

     

B. Vecné výdavky

25, 000

 

25. 000

 

§ 5. /úhrn/

239, 900

 

239. 900

       


14, Ministerstvo financií

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

KS

14

1

 

Titul 1:

     
     

A. Osobné výdavky

22, 822. 300

-

22, 822, 300

     

B. Vecné výdavky

7. 498. 900

814. 200

8. 313, 100

     

Titul 1. /úhrn/

30. 321, 200

814. 200

31, 135. 400

 

2

 

Podriadené úrady a orgány.

     
   

1

Finančné úrady administra-tívna:

     
     

A. Osobné výdavky

26, 072, 700

-

26, 072. 700

     

B. Vecné výdavky

3. 287, 800

419. 700

3. 707. 500

     

§ 1. /úhrn/

29, 360. 500

419. 700

29. 780. 200

   

2

Technická finančná kontrola

     
     

A. Osobné výdavky

1, 239. 500

 

1, 239. 500

     

B. Vecné výdavky

116. 500

2. 000

118. 500

     

§ 2. /úhrn/

1, 356, 000

2. 000

l, 358, 000

   

3

Finančná prokuratúra:

     
     

A. Osobné výdavky

1, 184. 500

-

1, 184. 500

     

B. Vecné výdavky

578, 600

5. 000

583. 600

     

§ 3. /úhrn/

1. 763. 100

5, 000

1, 760, 100

   

4

Daňové úrady.

     
     

A. Osobné výdavky

36, 075. 600

-

36, 075. 600

     

B. Vecné výdavky

5. 088. 200

100. 000

5. 188. 200

     

§ 4. /úhrn/

41, 163. 600

100. 000

41. 263, 800

   

5

Ústredná štátna pokladnica:

     
     

A. Osobné výdavky

814. 200

-

814, 200

     

B. Vecné výdavky

25. 000

50, 000

75. 000

     

§ 5. /úhrn/

839. 200

50. 000

889. 200

   

6

Pozemkový kataster:

     
     

A. Osobné výdavky

17, 380. 100

1. 50. 000

17, 530, 100

     

B. Vecnú výdavky

9, 845, 300

180, 000

10, 025, 300

     

§ 6. /úhrn/

27, 225. 400

330, 000

27. 555. 400


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

14

2

7

Colné úrady:

     
     

A. Osobné výdavky

14, 529. 200

 

14, 529, 200

     

B. Vecné výdavky

1. 604. 600

70. 000

1. 674, 600

   

§ 7 /úhrn/

16. 133. 800

70. 000

16. 203. 800

 

8

Dôchodková kontrola:

     
     

A. Osobné výdavky

14, 461. 700

-

14, 461. 700

     

B. Vecné výdavky

4. 387. 000

26, 000

4, 413, 000

   

§ 8. /úhrn/

18. 848. 700

26, 000

18, 874, 700

 

9

Finančná stráži

     
     

A. Osobné výdavky

58, 786. 900

-

58, 786, 900

     

B. Vecné výdavky

8. 369. 400

252. 000

8. 621, 400

   

§ 9. /úhrn/

47. 156, 300

252. 000

47, 408, 300

 

10

Úrady potravnej dane na čiare:

     
     

A. Osobné výdavky

2, 486. 600

-

2, 486, 600

     

B. Vecné výdavky

340. 300

10. 000

350, 300

   

§ 10. /úhrn/

2, 826, 900

10. 000

2, 836. 900

   

Titul 2:

     
       

153, 031. 000

150. 000

153, 181. 000

     

B. Vecné výdavky

33, 642. 700

1, 114, 700

34, 757. 400

   

Titul 2, /úhrn/

186. 673. 700

1. 264. 700

187. 938, 400

3

 

Verejné dávky.

     
   

1

Priame dane:

     
     

A. Osobné výdavky

30. 000

-

30. 000

     

B. Vecné výdavky

202, 800

 

202. 800

   

§ 1. /úhrn/

232. 800

 

232. 800

 

2

Daň z obratu a prepychová:

     
     

A. Osobné výdavky

-

-

 
     

B. Vecné výdavky

130. 000

 

130, 000

   

§ 2, /úhrn/

130. 000

 

130, 000

   


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadna

úhrn

Ks

14

3

3

Clá:

     
     

A. Osobné výdavky

-

-

-

     

B. Vecné výdavky

     
   

§ 3. /úhrn/

     
 

4

Spotrebné dane:

     
     

A. Osobné výdavky

 

-

-

     

B. Vecné výdavky

370, 000

-

370. 000

   

§ 4. /úhrn/

370. 000

 

370. 000

 

5

Poplatky:

     
     

A. Osobné výdavky

92, 000

-

92. 000

     

B. Vecné výdavky

2. 491. 000

 

2, 491. 000

   

§ 5. /úhrn/

2, 583. 000

 

2. 583. 000

 

6

Kartelový poplatok:

     
     

A. Osobné výdavky

 

-

-

     

B. Vecné výdavky

 

-

 
   

§ 6. /úhrn/

     
   

Titul 3:

     
     

A. Osobné výdavky

122. 000

-

122. 000

     

B. Vecné výdavky

3. 193. 800

 

3, 193. 800

   

Titul 3. /úhrn/

5, 315. 800

   

4

 

Monopoly.

     
   

1

Soľ - soľný monopol:

     
     

A. Osobné výdavky

35. 000

-

35. 000

     

B. Vecné výdavky

24, 052. 000

l5, 000

24. 067. 000

   

§ 1. /úhrn/

24. 087. 000

15. 000

24. 102. 000

 

2

Sladidla:

     
     

A. Osobné výdavky

     
     

B. Vecné výdavky

12, 000

-

12, 000

   

§ 2. /úhrn/

12, 000

 

12. 000

       


14 Ministerstvo financií

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

KS

 

14

4

3

Výbušné látky:

     
     

A. Osobné výdavky

-

-

-

     

B. Vecné výdavky

18. 000

 

18. 000

     

§ 3. /úhrn/

18, 000

 

18. 000

 

Titul 4:

     
     

A. Osobné výdavky

35. 000

-

35, 000

     

B. Vecné výdavky

24, 082, 000

 

24, 097, 000

     

Titul 4. /úhrn/

24, 117. 000

15, 000

24. 132, 000

 

5

 

Štátna lotéria:

     
     

A. Osobné výdavky

6. 000

 

6. 000

     

B. Vecné výdavky

4, 955, 000

 

4, 955. 000

     

Titul 5. /úhrn/

4. 961. 000

-

4. 961. 000

 

Kapitola 14.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
     

Titul 1

22, 822. 300

 

22, 822. 300

     

Titul 2

153, 031. 000

150. 000

153, 181. 000

     

Titul 3

122. 000

 

122. 000

     

Titul 4

35., 000

-

35. 000

     

Titul 5

6, 000

 

6. 000

     

Úhrn

176, 016. 300

150, 000

176, 166, 300

     

B. Vecné výdavky

     
     

Titul 1

7, 498. 900

814. 200

8, 313. 100

     

Titul 2

33, 642. 700

1, 114. 700

34, 757. 400

     

Titul 3

3, 193. 800

 

3, 193. 800

     

Titul 4

24, 082. 000

15, 000

24, 097. 000

     

Titul 5

4. 955. 000

-

4. 955, 000

     

Úhrn

73. 372. 400

1. 943. 900

75. 316, 300

             


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

Úhrn osobných výdavkov

176, 016, 300

150, 000

176, 166, 300

     

Úhrn vecných výdavkov

73, 372, 400

1. 943. 900

75, 316 300

Celkový úhrn kapitoly 14.

249, 388. 700

2. 093. 900

251. 482. 600

       


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

14

1

 

14. Ministerstvo financií. Finančná správa.

 
   

2

 

312. 000

   

3

Reprodukčný ustav a Triangulačná kancelária Mini-

sterstva financií

52, 500

   

4

 

25. 000

   

5

Chemicko-technická skúšobňa finančnej správy.......

60. 100

     

Titul 1. /Úhrn/

449. 600

 

2

 

Podriadené úrady a orgány.

 
   

1

Finančné úrady administratívne

15. 500

   

2

Technická finančná kontrola

500

   

3

Finančná prokuratúra

300. 000

   

4

Daňové úrady

25. 000

   

5

Ústredná štátna pokladnica

 
   

6

Pozemkový kataster

3, 385. 000

   

7

Colné úrady

100. 500

   

8

Dôchodková kontrola

13. 000

   

9

Finančná stráž

28. 000

   

10

Úrady potravnej dane na čiare

150. 000

     

Titul 2. /úhrn/

4. 017. 500

         
 

3

 

Verejné dávky.

 
   

1

Priame dane:

 
     

I. Daň dôchodková:

 
     

pol 1a/ Daň dôchodková

400. 000, 000

     

pol 1b/ Branný príspevok

3, 000. 000

     

II. pol. 2. Príspevok podľa vl. nar. čís. 393/1938

Sl. s. a n.

60. 000. 000

     

III. Dane výnosové:

 
     

pol. 3. Všeobecná daň zárobková

15, 000. 000

     

pol. 4. Zvláštna daň zárobková

28. 000. 000

     

pol. 5. Prirážka podľa vl. nar. č. 393/38 Sb. z. a n.

30. 000, 000

     

pol 6. Pozemková daň

14. 000. 000

     

pol. 7. Domová daň

18, 650. 000

     

pol 8a/ Daň rentová

33, 300 000

         


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

14

5

1

8b/ Mimoriadna daň postihujúca dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročitelných

1, 500. 000

     

pol. 9. Daň z tantiem

4, 500. 000

     

pol. 10. Daň z vyššieho služného

1. 000, 000

   

III: Dane výnosové /úhrn/

145. 950. 000

   

IV. Doplatky zrušených dani priamych:

 
     

pol 11. Válečná daň

 
     

pol. 12. Daň majetková

-

     

pol 13. Daň banská

-

     

pol 14. Štátna dôchodková prirážka

 
   

IV. Doplatky zrušených daní priamych /úhrn/

 
   

V. Daň z poľovačky:

 
     

pol 15. Daň z poľovačky

700. 000

     

VI. Poplatky a oneskorenia atď.:

 
     

pol. l6, Poplatky z oneskorenia /úroky z oneskore-nia/ po odrátaní dobropisov /nahradzova-níoh úrokov/, náhrada nákladov na upomienky a exekúcie po odrátaní hotových výloh daňovej a súdnej exekúcie, pokuty ako aj upúšťacie čiastky a náklady trestného pokračovania predpísaného k náhrade po od-

15. 000. 000

   

VII. Daň o vojnových ziskov:

 
     

pol. 17. Daň z vojnových ziskov

2, 000. 000

   

§ 1. /úhrn/

626, 650. 000

 

2

Daň z obratu a daň prepychová:

 
     

a/ Daň z obratu a daň prepychová

563, 010. 000

     

b/ Poplatky z oneskorenia po odrátaní náhradných úrokov, pokuty, tresty na peniazoch, ako aj upúšťacie čiastky a náklady trestného pokračovania predpísané k náhrade po odrátaní výloh trestného pokračovania, náklady vyšetrovania a dôkazov predpísané k náhrade, ako &j trovy odhadov po

5, 000. 000

     

c/ Rozličné prijmy a náhrady všetkého druhu

 
   

§ 2. /úhrn/

568. 010. 000

         


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul |

Paragraf

Štátne príjmy

1944

KS

14

3

3.

Clá:

 
     

pol. 1 Dovozné a vývozné clá:

 
     

a/ Dovozné clá

125, 000. 000

     

b/ Vývozné clá

6, 000

     

Pol. l. /úhrn/

125. 006, 000

     

pol. 2. Colné poplatky:

 
     

a/ Vážne

20. 000

     

b/ Skladné

-

     

c/ Poplatky za úradné výkony zriadencov.

-

     

Pol. 2. /úhrn/

20. 000

     

pol. 3. colné úroky a úroky z oneskorenia

6, 000

     

Pol. 3. /úhrn/

6, 000

     

Nepreliminovaný príjem:

 
     

Colné istoty

 
     

§ 3. /úhrn/

125, 032. 000

   

4

Spotrebné dane:

 
     

pol. 1. Daň z liehu:

 
     

a/ Výrobnú a spotrebnú daň z liehu

170, 000. 000

     

b/ Dávka z droždia

130. 000

     

c/ Kontrolný poplatok podľa § 6 zák. č. 634/1919 Sb. z. a n

400. 000

     

d/ Kontrolný poplatok podľa čl. III. zák. č, 86/1932 Sb. z. a n.

1, 200. 000

     

e/ Sprošťovacia dávka Čl. VI. § 5 zák. č. 86/1932 Sb. z. a n

200. 000

     

Pol. l. /úhrn/

171. 930. 000

     

pol. 2. Spotrebná daň z droždia

6, 000. 000

     

pol 3. Daň z cukru

80, 000. 000

     

pol. 4. Daň z kyseliny octovej

1, 500. 000

     

pol. 5 Daň z prípravkov ku kypreniu cesta

800, 000

     

pol. 6. Daň z minerálnych olejov

17, 000. 000

     

pol. 7. Daň z umelých jedlých tukov

2, 500. 000

     

pol. 8. Daň za zapaľovačov

8, 500. 000

         


14. Ministerstvo financií

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

14

3

4

pol. 9. Daň z elektrických zdrojov žiarenia

3, 500. 000

     

pol 10. Dávka za šumivé vína

1, 200. 000

     

pol 11. Všeobecná daň nápojová

14, 800. 000

     

pol. 12. Daň z limonád, minerálnych a sódových vôd

2, 300. 000

     

pol. 13. Daň z piva

30, 000. 000

     

pol. 14. Daň z mäsa

13, 000. 000

     

pol 15. Potravná daň na čiare

1, 400. 000

     

pol. 16. Daň z uhlia

22, 000. 000

     

pol. 17. Daň zo spotreby gumového tovaru

-

     

pol. 18. Náhrada obcí za vyberanie obecných

200. 000

     

pol. 19. Rozličné príjmy

150, 000

     

pol 20. Daň z vodnej sily

-

     

pol 21. Daň z motorových vozidiel

 
     

§ 4. /úhrn/

376, 780. 000

   

5

Poplatky;

 
     

pol. 1. Kolky

53, 472. 000

     

pol. 2. Právne poplatky

126, 901, 400

     

pol. 3. Taxy

-

     

pol. 4. Dopravné dane železničné:

 
     

a/ daň z jazdných lístkov

35, 000. 000

     

b/ Daň prepravná na štátnych a štátom

 
     

Z výnosu prepravnej dane na štátnych a štátom prevádzaných železniciach podľa Čl. II. finančného zákona ponecháva sa k úhrade prevádzkových výdavkov slovenských štátnych železníc čiastka do výšky 102, 000. 000 Ks.

 
     

c/ Daň prepravná na železniciach štátom

nepredvídaných

100. 000

     

d/ Daň zo zavazadiel

600. 000

     

Pol. 4 /úhrn/

35. 700. 000

     

pol 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na

18, 000. 000

     

pol. 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb

800. 000


14. Ministerstvo financií.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

14

3

5

pol. 7. Dávka s telefónnych poplatkov

4, 500, 000

     

pol. 8. Dávka na úradné úkony vo veciach správ-

nych

15, 000. 000

     

pol. 9. Deň zbrane a lovu podľa zák. čl. XXIIl/1883

 
     

§ 5. /úhrn/

254, 373, 400

 

6

Kartelový poplatok

1. 200. 000

     

§ 6. /úhrn/

1. 200. 000

     

Titul 3. /úhrn/

1, 952. 045. 100

 

4

 

Monopoly:

 
   

1

Soľ

52, 165. 000

   

2

Umelé sladidla

300. 000

   

3

Výbušné látky

3. 000, 000

     

Titul 4. /úhrn/

55. 465. 000

5

 

Štátna lotéria:

 
     

Štátna loteria

5. 998, 400

   

Titul 5. /úhrn/

5. 998. 400

   

Kapitola 14:

 
     

Titul 1

449. 600

     

Titul 2

4, 017, 500

     

Titul 3

1, 952, 045. 400

     

Titul 4

55, 465, 000

     

Titul 5

5. 998. 400

     

Celkový úhrn kapitoly 14

2. 017, 975, 900

         


15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

15. Všeobecná pokladničná

správa.

     

15

   

Všeobecná pokladničná správa

t

   
 

1

 

Štátny dlh.

     
   

1

Príspevok štátnej správy na úhradu štátneho dlhu:

     
     

B. Vecné výdavky

130, 976. 424

-

130, 976. 424

 

2

 

Správa štátneho majetku.

     
   

1

Úroky a výdavky so šekovej služby z bežnych účtov štátnych podnikov a s prechodného úveru:

     
     

B. Vecné výdavky

-

3, 000. 000

3, 000. 000

   

2

Nákup cenných papierov:

     
     

B. Vecné výdavky

-

1, 500, 000

1, 500. 000

   

3

Bezúročný vklad štátu do Slovenskej hypotečnej a ko-aunálnej banky podľa zákona č. 257/1941 Sl. z.:

     
     

B. Vecné výdavky

10, 000. 000

 

10, 000. 000

   

4

Výkup akcií a prioritných obligácií miestnych želez-níc:

     
     

B. Vecné výdavky

-

2, 000, 000

2, 000. 000

     

Titul 2:

     
     

A. Osobné výdavky

-

 

-

     

B. Vecné výdavky

10, 000. 000

6. 500. 000

16. 500. 000

     

Titul 2. /úhrn/

10, 000. 000

6. 500, 000

16. 500, 000

 

3

 

Mena.

     
   

1

Kurzová strata:

     
     

B. Vecné výdavky

-

-

 
   

2

Úprava meny;

     
     

A. Osobné výdavky

-

110. 000

110. 000

     

B. Vecné výdavky

 

17. 010. 000

17. 010. 000

     

Titul 3:

     
     

A. Osobné výdavky

-

110. 000

110. 000

     

B. Vecné výdavky

-

17, 010. 000

17. 010. 000

1

   

Titul 3. /úhrn/

 

17. 120. 000

17. 120. 000


15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

15

4

 

Štátne garancia.

     
   

1

Záväzky s prevzatých záruk:

     
     

B. Vecné výdavky

-

5, 193. 600

5, 193. 600

   

2

Príspevok štátu Pomocnému fondu peňažných ústavov podľa zákonov 8. 172/1941 a č. 173/1941 Sl. z.

     
     

B. Vecné výdavky

-

15, 104, 400

15, 104, 400

   

3

Príspevok štátu podľa § 21 vl. nar. č. 56/1937 Sb. 8. a n. pre úpravu pomerov slovenského stavu poistenia Fénixu životnej poisťovacej spoločnosti vo Viedni:

     
     

B. Vecná výdavky

-

600. 000

600. 000

   

4

Výplata súdnych depozitov:

     
     

B. Vecná výdavky

170. 000

-

170. 000

   

5

Príspevok štátu podľa čl. V. zákona č. 142/1941 Sl. z. vyplývajúci z odpredaja podniku "Poďbrezová":

     
     

B. Vecné výdavky

15, 000. 000

 

15. 000. 000

     

Titul 4:

     
     

A. Osobné výdavky

 

-

 
     

B. Vecné výdavky

15, 170. 000

20. 898. 000

36. 068. 000

     

Titul 4. /úhrn/

15, 170, 000

20. 898. 000

36. 068. 000

 

5

 

Štátne dotácie, subvencie a preddavky.

     
   

1

Príspevok podľa zákona č. 118/1927 Sb. z. a n. na podpory poľnohospodárom postihnutým živelnými pohromami:

     
     

B. Vecné výdavky

816. 000

 

816, 000

   

2

Príspevok poľnohospodárom pri živelných pohromách.

     
     

B. Vecné výdavky

40. 000

 

40. 000

   

3

Bezúročné preddavky obciam, spojené s katastrálnym meraním a vymedzníkovaním:

     
     

B. Vecné výdavky

40. 000

40. 000


- 106 -

15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

KS

15

5

4

Na podpory z dôvodu likvl-dácie škôd válečných, po-prevratových podľa vl. nar. č. 106/1931 Sl). z. a n., ako aj škôd vzniklých na severnou území privtelenom pri vojenskou ťažení proti Poľsku:

     
     

B. Vecné výdavky

250. 000

-

250. 000

   

5

Náhrada za škody spôsobené nepriateľskými bojovými činmi:

     
     

B. Vecné výdavky

 

200, 000. 000

200, 000. 000

   

6

Dotácie podľa § 22 vl. nar. č. 162/1939 Sl. z. fondu zriadenému pri Ministerstve hospodárstva pre zmiernenie škôd zapríčinených ľavou zverou v poľnom alebo lesnom hospodárstve a pre zve-ľadenie poľovníctva:

     
     

B. Vecné výdavky

53. 000

 

53. 000

   

7

Podporné akcie na účet pre-bytku dôchodkových pokút:

     
     

A. Osobné výdavky

50. 000

-

50. 000

     

B. Vecné výdavky

550. 000

600. 000

1. 150. 000

     

Titul 5:

50. 000

   
 

A. Osobné výdavky

-

50. 000

     

B. Vecné výdavky

1, 709. 000

200. 640. 000

202. 349. 000

     

Titul 5. /úhrn/

1. 759. 000

200. 640. 000

202. 399. 000

 

6

 

Spoločné výdavky všetkých rezortov.

     
   

1

Výdavky spojené so šekovým pokračovaním:

     
     

B: Vecné výdavky

2, 000. 000

 

2. 000. 000

     

Titul 6:

     
     

A. Osobné výdavky

-

-

-

     

B. Vecné výdavky

2. 000, 000

 

2. 000. 000

     

Titul 6. /úhrn/

2, 000. 000

 

2. 000. 000

       
             


15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

15

7

 

Administratívne výdavky.

     
   

1

Štátny dozor: A. Osobné výdavky

826. 500

-

826. 500

   

2

Náhrady a iné:

     
     

B. Vecné výdavky

2. 000

50. 000

52. 000

   

3

Ostatné rozličné výdavky:

     
     

B. Vecné výdavky

150. 000

-

150. 000

     

Titul 7:

     
     

A. Osobná výdavky

826. 500

-

826. 500

     

B. Vecná vydavky

152. 000

50. 000

202. 000

     

Titul 7. /úhrn/

978. 500

50. 000

1. 028. 500

 

8

 

Údely a prídely fondom a samosprávnym sväzkom.

     
   

1

Údely do správy Minister-stva vnútra podľa prílohy "D" k zákonu č. 190/1939 Sl. z.:

     
     

B. Vecné výdavky

36, 449. 700

 

36, 449. 700

   

2

Údel podľa § 10 ods. 5 vl. nar. č. 122/1935 Sb. z. a n. hlavnámu mestu Slovenskej republiky:

     
     

B. Vecné výdavky

400. 000

-

400. 000

   

3

Prídely z domovej dane po-dľa § 9 vl. nar. č. 122/1935 Sb. z. a n, obciam vyberajú-cim obecná prirážky k priamym daniam nad 250 %:

     
     

B. Vecná výdavky

18, 000. 000

-

18, 000. 000

   

4

Údel z 1. 5 % zvláštneho príspevku podľa § 109 zákona o priamych daniach Náhradovému fondu:

     
     

B. Vecná výdavky

880, 000

 

880. 000

     

Titul 8:

     
     

A. Osobné výdavky

-

-

     

B. Vecná výdavky

55. 729, 700

 

55. 729. 700

     

Titul 8. /úhrn/

55. 729, 700

 

55. 729. 700

     

Úhrn kapitoly 15

216. 613. 624

245. 208. 000

461. 821. 624

     


- 108 -

15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

15

   

Kapitola 15.

     
     

A. Osobné výdavky

     
     

Titul 1

     
     

Titul 2

     
     

Titul 3

 

110. 000

110. 000

     

Titul 4

     
     

Titul5

50, 000

 

50. 000

     

Titul 6

     
     

Titul 7

826, 500

 

826. 500

     

Titul 8

 

 

Úhrn

876. 500

110. 000

986. 500

 

B. Vecné výdavky

     
     

Titul 1

130, 976. 424

-

130, 976. 424

     

Titul 2

10, 000. 000

6, 500. 000

16, 500. 000

     

Titul 3

-

17, 010. 000

17, 010. 000

     

Titul 4

15, 170. 000

20, 896. 000

36, 068. 000

     

Titul 5

1, 709. 000

200, 640. 000

202, 349. 000

     

Titul 6

2, 000. 000

-

2, 000. 000

     

Titul 7

152. 000

50. 000

202. 000

     

Titul 8

55. 729. 700

-

55, 729. 700

 

Úhrn

215, 737. 124

245, 098. 000

460, 835. 124

 

Úhrn vecných výdavkov

876. 500

110. 000

986. 500

     

Úhrn vecných výdavkov

215. 737. 124

245. 098. 000

460, 835. 124

 

Celkový úhrn kapitoly 15

216, 613. 624

245, 208. 000

461, 821. 624

         


15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

15

   

15. Všeobecná pokladničná správa. Všeobecná pokladničná správa.

 
 

1

 

Štátne podniky.

 
   

1

Saldo štátnych podnikov

578, 390. 700

 

2

 

Správa hnuteľného štátneho majetku.

 
   

1

Úroky a výdavky zo šekovej služby, z bežných účtov

300. 000

   

2

Úroky z cenných papierov a iné úroky

2, 000. 00C

   

3

Podiel z účastí štátu na účastinných spoločnostiach

6, 000, 000

   

4

Odúmrť /kaducity/

30. 00C

   

5

Hodnoty prepadlé následkom trestných činov a

1, 000, 000

   

6

Výťažok z cenín a depozitov, ktoré boly prehlásené

50. 000

   

7

Súdne depozity viac ako rok nevybrané a preúčtované v prospech Všeobecnej pokladničnej správy podľa nariadenia uh. min. financií č. 52. 003 zo dna 18. VI. 1903 a podľa vestníka uh. min. financií čís. 15.

500. 000

   

8

Splatené pôžičky

200. 000

   

9

Prebytok čistého zisku od Slovenskej národnej

15, 000. 000

   

10

Výťažok z odpredaja štátneho hnuteľného majetku...

100. 000

     

Titul 2. /úhrn/

25. 180. 000

 

3

1

Správa nehnuteľného štátneho majetku. Tržby

1, 300. 000

   

2

Dôchodky

1, 530. 000

     

Titul 3. /úhrn/

2, 830. 000

 

4

 

Mena

 
   

1

Kurzový zisk

600. 000

   

2

Vrátené preddavky poskytnuté na úpravu pohľadávok

 
     

Titul 4. /úhrn/

600. 000

         


- 110 -

15. Všeobecná pokladničná správa.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

15

5

1

Štátne garancie. Refundácia anuít vyplatených štátom ako ručiteľom

300. 000

   

Titul 5. /úhrn/

300. 000

6

 

Administratívne pokuty.

 
   

1

Peňažné tresty a pokuty ukladané civilnými súdni

14, 000. 000

   

2

 

50. 000

   

3

Disciplinárne pokuty od sboru finančnej stráže a iné

20. 000

   

4

 

12, 000. 000

     

Titul 6. /úhrn/

26, 070. 000

 

7

 

Administratívne príjmy.

 
   

1

Poplatky za štátny dozor

1, 131. 500

   

2

Taxy z usporiadania vecných loterií

1. 50Ó

   

3

Príspevky k režijným výdavkom

100. 000

   

4

Iné príjmy

2, 312. 000

   

5

Podiel so samosprávneho fondu na čiastočné krytie

97, 200. 000

     

Titul 7. /úhrn/

100, 745. 000

     

Kapitola 15:

 
     

Titul 1

578, 390. 700

     

Titul 2

25, 180. 000

     

Titul 3

2, 830. 000

     

Titul 4

600. 000

     

Titul 5

300. 000

     

Titul 6

26, 070. 000

     

Titul 7

100, 745, 000

     

Celkový úhrn kapitoly 15

734, 115. 700

         


-111-

16. Penzie

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

     

16. Penzie.

     

16

   

Odpočívné a zaopatrovacie platy.

     
     

A. Osobné výdavky:

     
 

1

 

Odpočivné a zaopatrovacia platy:

     
   

1

Odpočivná a zaopatrovacie

134, 646. 300

 

134, 646. 300

   

2

Odpočivné a zaopatrovacie

15, 416. 700

 

15, 416. 700

     

Titul 1. / úhrn/

150, 063. 000

-

150, 063, 000

 

2

 

Vyplatené prevodné čiastky /prémiové rezervy/:

     
   

1

Civilné

1, 700. 000

-

1, 700. 000

   

2

Vojenské

270. 700

-

270. 700

     

Titul 2. /úhrn/

1, 970. 700

-

1, 970. 700

 

3

 

Nemocenské poistenie:

     
   

1

Civilné

2, 500. 000

-

2. 500. 000

   

2

Vojenské

600

-

600

     

Titul 3. / úhrn/

2, 500. 600

-

2, 500. 600

 

4

 

Liečebná pečlivosť o príjemcov zaopatrovacích platov vojenských:

     
   

1

Zaobstarávanie protéz

50. 000

-

50. 000

   

2

Liečenie povinné

70. 000

-

70. 000

   

3

Liečenie podporné

180. 000

-

180. 000

     

Titul 4. / úhrn/

300. 000

-

300. 000

         


-112

16. Penzie.

Kapitola

Titul

paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

16

5

 

Refundácia vyššieho nákladu odpočivných a zaopatrovacie platov podľa zákona čÍs. 287 z roku 1924 St. z. a n.

     
   

1

Poštovým zamestnancom....

450. 000

 

450. 000

   

Titul 5. / úhrn/

450. 000

-

450. 000

           
     

Kapitola 16:

     
     

Titul 1

150, 063. 000

1

150, 063. 000

     

Titul 2

1, 970. 700

1

1, 970. 700

     

Titul 3

2, 500. 600

1

2, 500. 600

     

Titul 4

300. 000

1

300. 000

     

Titul 5

450. 000

1

450. 000

   

Úhrn osobných výdavkov

155, 284. 300

-

155, 284. 300

   

Celkový úhrn kapitoly 16

155, 284. 300

-

155, 284. 300

       


16. Penzie.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

16. Penzie.

 

16

1

 

Odpočivné a zaopatrovacie platy. Príspevky štátnych zamestnancov.

 
   

1

Civilné:

   
     

a/ Riadne penzijné príspevky

30, 954. 500

 
     

b/ Zvláštne penzijné príspevky

-

30, 954. 500

   

2

Vojenské;

   
     

a/ Riadne penzijné príspevky

3, 100. 000

 
     

b/ Zvláštne penzijné príspevky

-

3, 100. 000

     

Titul l. /úhrn/

34, 054. 500

 

2

 

Prijaté prevodné čiastky /prémiové rezervy/:

   
   

1

Civilné

2, 400. 000

 
   

2

Vojenské

120. 000

2, 520. 000

     

Titul 2. / úhrn/

2, 520. 000

 

3

 

Náhrady každého druhu:

   
   

1

Civilné

240. 000

 
   

2

Vojenské

60. 000

300. 000

     

Titul 3. /úhrn/

300. 000

     

Kapitola 16.

   
     

Titul 1

 

34, 054. 500

     

Titul 2

 

2, 520. 000

     

Titul 3

 

300. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 16

 

36, 674, 500

       


17. Najvyšší kontrolný dvor.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1944

riadne

mimoriadne

úhrn

 

Ks

 
     

17 Najvyšší kontrolný dvor.

     

17

   

Najvyšší kontrolný dvor.

     
     

A Osobné výdavky

2. 990 500

-

2. 990, 500

     

B. Vecné výdavky

1. 075. 000

280. 000

1, 355. 000

     

Celkový úhrn kapitoly 17

4, 065 500

280, 000

4, 345. 500

             


17. Najvyšší kontrolný dvor.

Kontrola

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

1944

Ks

     

17. Najvyšší kontrolný dvor.

 

17

   

Najvyšší kontrolný dvor

-

     

Celkový úhrn kapitoly 17

-

   


- 117 -

Príloha A.

SKUPINA II.

Správa štátnych podnikov.


§ 1. Tabaková réžia.

§ l. Tabaková patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

1. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

1. 854. 700

   
 

260, 027. 100

   

c/ odpisy

2, 128. 400

264, 010. 200

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

1, 669. 100

   

b/ Ostatné náklady

2, 493. 400

   

c/ Odpisy

 

4, 162. 500

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

18, 059, 000

   

b/ Ostatné náklady

505. 800

   

c/ Odpisy

18, 564. 800

286, 737, 500

II. Úroky z investičných dlhov

   

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

   

2. Iné straty finančné

IV. Iné náklady:

     

l. Platy stálych zamestnancov

   

2. Ostatné náklady

     

3. Odpisy

Súčet nákladov ad I. - IV

 

286, 737. 500

V. Zisk

   

560, 549. 400

Úhrnom

 

847, 286. 900

B. Zistenie konečného prebytku.

   

I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

 

II. Prídely základnému majetku:

     

a/ Splátky investičných dlhov b/ Úhrada investicií z prevádzkového zisku

24, 741. 000

24, 741. 000

III. Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

 

535. 808. 400

Úhrnom

 

560, 549. 400

       


§ 1. Tabaková režia.

režia. Ministerstva financií /.

 

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové tažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

841, 626. 100

 

2. Iné ťažby prevádzkové

275. 000

 

3. Penzijné príspevky

793. 100

842, 694. 200

II. Zisky finančná:

   

Úroky

4, 592. 700

 

Iné zisky finančné

-

4, 592. 700

III. Iné ťažby

 

-

Súčet ťažieb ad I. - III

 

847, 286. 900

IV. Strata

 

-

Úhrnom

 

847, 286. 90<

B. Zistenie konečného prebytku.

I. Prevádzkový zisk

 

560, 549. 400

     

Úhrnom

 

560, 549, 400

     


§ 1. Tabaková režia.

§ 1. Tabaková / Patri do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

     

Investičné náklady.

     

I. Investície pravé:

     

1. Nehnuteľnosti:

     

a/ Kúpa pozemkov

100. 000

   

b/ Stavby obytných domov

2, 000. 000

   

c/ Stavby v prevodzovniach

12, 020. 000

   

d/ Stavby vlečiek a ich pre-dĺženie

   

e/ Stavby ohradných stien

     

f/ Stavby kanalizácií v prevod-zovniach

-

   

g/ Komunikačné úpravy

     

h/ Strojné-technické zariadenia zvyšujúce trvalé hodnotnu

 

15, 690. 000

 

2. Hnuteľnosti:

1, 570, 000

   

Stroje a ostatný inventár

 

9, 051. 000

 

3. Živý inventár

 

24, 741. 000

I. Obnova:

     

1. Nehnuteľnosti:

     

a/ Stavby

   

b/ Strojné-technické zariadenia zvyšujúce trvale hodnotu

200, 000

200. 000

 

2. Hnuteľnosti:

     

Stroje a ostatný inventár

 

62. 000

 

3. Živý inventár

 

2. 500

264. 500

 

Úhrnom

 

25, 005. 500

       


§ 1. Tabaková režia.

režia. Ministerstva financií. /

   

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investiční úhrada.

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom s prevádzkového zisku

24, 741. 000

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

24, 741. 000

     

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

264. 500

     
   

25. 005. 500

   


- 122 -

§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 2. Štátna mincovňa /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

   

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

577. 900

   

b/ Ostatné náklady

4, 797, 000

   

c/ Odpisy

214, 300

5, 589 200

 

2. Náklady správne /Ústredné/,

     

a/ Platy stálych zamestnancov

-

   

b/ Ostatné náklady

25. 000

   

c/ Odpisy

-

25. 000

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzia

348. 900

   

b/ Ostatné náklady

180. 800

   

c/ Odpisy

 

529, 700

6, 143. 900

I. Úroky z investičných dlhov

     

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

     

2. Iné straty finančné

     

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

-

 

2. Ostatné náklady

 

-

 

3. Odpisy

     

Súčet nákladov ad I - IV

 

6, 143 900

V. Zisk

   

3 073. 000

Úhrnom.

   

9. 217. 700

B. Zistenie konečného prebytku

   

I. Prídely fondov dotovaným z čistého zisku

   

II. Prídely základnému majetku:

     

a/ Splátky investičných dlhov

     

b/ Úhrada investícii z prevádzkového zisku.

1. 690. 000

1, 690, 000

III. Konečný prebytok /odvod štát. pokladnici/

 

1. 383. 800

Úhrom

 

3. 073. 800

       


- 123 -

§. 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici Ministerstva financií. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

9, 153. 200

 

2. Iné ťažby prevádzkové

-

 

3. Penzijné príspevky

20. 100

9, 173. 300

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

44. 400

 

2. Iné zisky finančné

 

44, 400

III. Iné tažby

 

-

Súčet ťažieb ad I. - III

 

9, 217, 700

IV. S t r a t a

   
     

Úhrnom

 

9, 217. 700

B. Zistenie konečného prebytku.

   

Prevádzkový zisk

 

3, 073. 800

     

Úhrnom

 

3. 073. 800

     


-124 -

§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

 

§ 2. Štátna, mincovňa /Patrí do pôsobnosti

 

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

     

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady

   

I. Investície pravé

1, 690. 000

 

II. Obnova

50. 000

1. 740. 000

     

Úhrnom

 

1. 740, 000

     


-125 -

§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

V Kremnici

Ministerstva financií. /

 

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet

   

Investičná úhrada.

   

1. Investície pravé:

   

I. Podielom z prevádzkového zisku

1. 690 000

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

-

1, 690. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

50. 000

Úhrnom

 

1, 740 000

     


§ 3. Slovenská pošta.

§ 3. Slovenská /:Patrí do pôsobnosti Minister-

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

 

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

120, 692. 500

   

b/ Osobné náklady

73, 431. 200

   

c/ Odpisy

21. 000. 000

215, 123. 700

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Kabinet ministra

689, 200

   

b/ Odpisy

-

689. 200

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

13, 025. 000

   

b/ Ostatné náklady

39, 818. 100

   

c/ Odpisy

-

52, 843. 100

 

4. Anticipované straty

   

268, 656. 000

II. Úroky z investičných dlhov

   

4, 543. 700

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

56. 300

 

2. Iné straty finančné

   

56. 300

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

     

2. Ostatné náklady

 

400. 000

 

3. odpisy

   

400. 000

Súčet nákladov ad I - IV

   

273, 656. 000

V. Zisk

   

7. 106. 300

Úhrnom

 

280, 762. 300

B. Zistenie konečného prebytku:

   

I. Prídely fondom, dotovaným z rýdzieho zisku

   

II. Prídely základnému imaniu:

     

a/ Splátky investičných dlhov

 

906. 300

 

b/ Splátky investičných dlhov dľa z. č. 48/42 Sl

. 6, 200. 000

 
   

-

7, 106. 300

III. Konečný prebytok/odvod štátnej pokladnici/

 

-

Úhrnom

 

7, 106. 300

       


§ 3. Slovenská pošta.

pošta. stva dopravy a verejných prác:/

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

254, 225. 300

 

2. Iné ťažby prevádzkové

22, 117. 000

 

3. Penzijné príspevky

3, 600. 000

279, 942. 300

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

20. 000

 

2. Iné zisky finančné

-

20. 000

III. Iné ťažby

 

800, 000

Súčet ťažieb ad I - III

 

280, 762. 300

IV. Strata

 

-

Úhrnom

 

280, 762. 300

B. Zistenie konečného prebytku:

   

Konečný prebytok

 

7, 106. 300

Úhrnom

 

7, 106. 300

     


- 128-

§ 3. Slovenská pošta.

§ 3. Slovenská /: Patri do pôsobnosti Ministerstva

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

     

Investičné náklady:

     

I. Investície pravá:

     

1. Nehnuteľnosti:

     

a/ Stavby budov okrem rozhlasu.

19, 270. 000

   
 

8. 900. 000

28, 170. 000

 

2. Hnuteľnosti /inventár/

 

16, 553, 000

 

3. Trate

 

54. 421. 000

99, 144. 000

II. Obnova:

     

1. Nehnuteľnosti:

     

a/ Stavby budov okrem rozhlasu.

130. 000

   

b/ Stavby budov rozhlasu

60. 000

190, 000

 

2. Hnuteľnosti /inventár/

 

2, 418. 000

 

3. Trate

 

2, 457, 000

5, 065. 000

Úhrnom

 

104, 209. 000

       


-129-

§ 3. Slovenská pošta.

pošta.

dopravy a verejných prác: /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada:

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom s prevádzkového zisku

   

2. Pôžičkou

52, 144. 000

 

3. Vlastnými prostriedkami

47. 000. 000

99, 144. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

5, 065. 000

     

Úhrnom

 

104, 209. 000

     


- 130 -

§ 4. Poštová sporitelňa.

§ 4. Poštová

/Patri do pôsobnosti Ministerstva

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

 

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzková náklady:

   

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

7, 342. 800

   

b/ Ostatné náklady

4, 552. 600

   

c/ Odpisy

550. 000

12, 445. 400

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

-

   

b/ Ostatné náklady

-

   

c/ Odpisy

     

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

-

   

b/ Ostatné náklady

3, 518. 200

   

c/ Odpisy

3. 518. 200

15, 963. 600

II. Úroky z investičných dlhov

   

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

   

2. Iné straty finančné

-

 

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

-

   

2. Ostatné náklady

-

   

3. Odpisy

   

Súčet nákladov I. - IV.

   

15, 963. 600

V. Z i s k

   

6. 595. 900

Úhrnom

   

22. 559. 500

3. Zistenie konečného prebytku.

   

I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

 

1, 500. 000

II. Prídely základnému majetku:

     

a/ Splátky investičných dlhov

     

t/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku

3. 744. 700

3, 744. 700

II. Konečný prebytok /odvod do štátnej pokladnice/

   

1. 351. 200

Úhrnom

   

6. 595. 900

       


- 131 -

§ 4. Poštová sporiteľňa.

sporiteľňa. financií. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

21, 940. 000

 

2. Iné ťažby prevádzkové

400. 000

 

3. Penzijné príspevky

219. 500

22, 559. 500

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

-

 

2. Iné zisky finančné

-

 

III. Iné ťažby

   

Súčet ťažieb I. - III.

 

22, 559. 500

IV. Strata

   

Úhrnom

 

22. 559. 500

B. Zistenie konečného prebytku.

   

Prevádzkový zisk

 

6, 595. 900

Úhrnom

 

6. 595. 900


- 132 -

§ 4. Poštová sporiteľňa.

§ 4. Poštová /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady:

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti

10, 000. 000

 

2. Hnuteľnosti /inventár/

4. 000. 000

14, 000. 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti

-

 

2. Hnuteľnosti /inventár/

 

Úhrnom

 

14. 000. 000

   

. !

i


§ 4. Poštová sporitelia.

sporitelia. Ministerstva financií. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada:

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

3, 744. 700

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

10. 255. 300

14, 000. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

-

-

Úhrnom

 

14. 000. 000

     


-154-

§ 5. Slovenské železnice

§ 5 Slovenské /Patri do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/Platy stálych zamestnancov

382, 764. 000

   

b/Ostatné náklady

551, 984. 400

   

c/ Odpisy

73. 437. 600

1. 008 186. 000

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/Pláty stálych zamestnancov

32, 875 200

   

b/ Ostatné náklady

7, 287. 600

   

c/ Odpisy

 

40, 162, 300

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

119, 739 700

   

b/ Ostatné náklady

24, 093, 100

   

c/ Odpisy

 

143, 832, 800

1. 192, 181. 600

II. Úroky z investičných dlhov

   

41, 392, 800

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Iné straty finančné

 

-

-

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

-

 

2. Ostatné náklady

 

-

 

3 Odpisy

 

-

-

Súčet nákladov ad I-IV

 

1. 233, 574, 400

V. Zisk

   

75, 073 600

Úhrnom

 

1. 308, 648, 000

B. Zistenie konečného prebytku

     

I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

   

II. Prídely základnému imaniu:

     

a/Splátky investičných dlhov

 

-

 

b/Splátky investičných dlhov podľa zák. 48/1942

69, 200, 000

 

o/Úhrada investícii z prevádzkového zisku

5, 873, 600

75. 073 600

III. Konečný prebytok /odvod štát. pokladnici/

 

-

Úhrnom

   

75, 073. 600

       


§ 5. Slovenské železnice.

železnice Ministerstva dopravy a verejných prác./

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

1. 202, 448, 000

 

2. Iné zisky finančné

102, 000. 000

 

3. Penzijné príspevky

-

1. 304, 448. 000

II. Zisky finanfinčné:

   

1 Úroky

1, 800, 000

 

2. Iné zisky finančné

2, 400. 000

4, 200. 000

III. Iné ťažby

 

-

Sučet ťažieb ad I-III

 

1. 308, 648. 000

     

IV. Strata

 

-

Úhrnom

 

1, 308, 648, 00

B. Zistenie konečného prebytku.

   
     

Konečný prebytok

 

75, 073, 60

     

Úhrnom

 

75, 073. 60

     


- 136 -

§ 5. Slovenské železnice

§ 5. Slovenské /Patrí do pôsobnosti

Nák1ady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady.

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Stavby budov

350, 000

 

b/ Stavby na železniciach

190, 815, 000

 

c/Stavby nových železníc

191, 200, 000

 

d/ Stavby na súkromných železniciach v štatnej

5, 238, 000

 

e/ Stavebné zariadenie pomocných závodov

9, 290, 000

 

f/ Stavebné zariadenie vedľajších závodov

3, 300, 000

400, 193, 000

Hnuteľnosti:

   

a/Vozidlá koľajové

31, 525. 700

 

b/ Vozidlá ostatné

14, 754. 000

 

c/ Vozidlá lanoviek

-

 

d/ Inventár náradie a strojné zariadenie prevádzkové.

2, 707, 900

 

e/Inventár, náradie a strojné zariadenie po-

mocných závodov

1, 414, 400

51. 220. 600.

f/ inventár, náradie. a strojné zariadenie ved-ľajších závodov

818. 600

I. Investície

 

451, 413, 600

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Stavby

39. 404, 400

 

b/Stavebné zariadenie pomocných závodov

519. 000

 

o/Stavebné zariadenie vadľajších závodov

 

29, 914, 400

2. Hnuteľnosti:

   

a/ Vozidlá koľajové

44, 736, 900

 

b/ Vozidlá cestné

   

c/ Vozidlá lanoviek

   

d/Inventár, náradie a strojné zariadenie pre-

8, 054, 100

 

e/Inventár, náradie a strojné zariadenie pomocných závodov

81 3. 800

 

f/ inventár, náradie a strojné zariadenie ved-

-

50, 861, 900

II. Obnova

 

80, 776, 200

1. Investície

 

451, 413. 600

Úhrnom

 

532, 189, 800

     


137 -

§ 9 Slovenské železnice

železnice. Ministerstva dopravy a verejných prác /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

5, 875, 600

 

2, Pôžičkou

425, 540, 000

 

3. vlastnými prostriedkami

20, 000. 000

451, 413, 600

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

80, 776, 200

     

Úhrnom

 

532, 189 80

     


§ 6. Štátne lesy a majetky.

§ 6. Štátne lesy /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

37, 222. 200

   

b/ Ostatné náklady

585, 011. 800

   

c/ Odpisy /amortizačné/

11. 251. 500

533, 485. 500

 

2; Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

12, 283. 600

   

b/ Ostatné náklady

9, 511. 400

   

c/ Odpisy /amortizačné/

618. 900

22, 413, 900

 

3 Náklady všeobecná

     

a/ Penzie

6, 889. 400

   

b/ Ostatné náklady

1, 447. 600

   

c/ Odpisy /amortizačné/

 

8. 337. 000

664, 236. 400

II. Úroky z investičných dlhov

   

1, 708 100

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

822, 100

 

2. Iné straty finančné

 

1. 610. 900

2, 433, 000

IV. Iné náklady:

     

/Voluptuár, patronát, ostatné/

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

204, 600

 

2. Ostatné náklady

 

6, 303, 000

 

3. Odpisy / amortizačné

 

357 600

6. 865. 200

Súčet nákladov ad I - IV

 

675. 242. 700

V Zisk

   

98. 932, 500

 

Úhrnom

 

774. 175. 200

B. Zistenie konečného prebytku

   

I. Prídely fondom, dotovaným a rýdzeho zisku

 

-

II Prídely základnému majetku:

   

a/ Splátky investičných dlhov podľa zák, č 48/1942 Sl. z

4, 200, 000

 

b/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku

52. 500, 000

56. 700. 000

III. Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

 

42. 232. 500

 

Úhrnom

 

98. 932. 500

       


§ 6. Štátne lesy a majetky.

a majetky. Ministerstvo hospodárstva. /

 

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

 

A. Prevádzkový rozpočet.

   
 

Prevádzkové tažby:

   
 

1. Vlastné ťažby prevádzkové

770, 985. 000

 
 

2. Iné ťažby prevádzkové

1, 312. 400

 
 

3. Penzijné príspevky

1. 429. 300

773, 726. 700

II.

Zisky finančné:

   
 

1. Úroky

409. 200

 
 

2. Iné zisky finančné

1. 000

410, 200

       

III.

Iné ťažby /voluptuár, patronáty ostatné/

 

38, 300

 

Súčet ťažieb ad I-III

 

774, 175. 200

IV.

Strata

   
 

Úhrnom

 

774, 175. 200

 

B. Zistenie konečného prebytku.

Prevádzkový zisk

 

98, 932, 500

 

Úhrnom

 

98, 932. 500

       


§ 6 Štátne lesy a majetky.

§ 6. Štátne lesy /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet

   

Investičné náklady:

   

I, Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

17, 000 000

 

b/ Meliorácie dočasné

235, 000

 

c/ Stavby pozemné

22, 540 000

 

d/ Stavby pomocné

740 000

 

e/ Stavby ostatné

95 000

 

f/ Dopravné prostriedky

4, 730 000

45, 340 000

Hnuteľnosti:

   

a/Inventár mŕtvy

7, 160. 000

 

b/ Inventár živý

mm

7. 160, 000

Investície pravé/úhrnom/.

 

52, 500 000

II obnova:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

-

 

b/ Meliorácie dočasné

200 000

 

c/ Stavby pozemné

9, 635, 000

 

d/ Stavby pomocné

355 000

 

e/ Stavby ostatné

250, 000

 

f/ Dopravné prostriedky

4. 325 000

14. 765 000

2. Hnuteľnosti:

   

a/ Inventár mŕtvy

2, 735 000

 

b/ Inventár živý

2, 500, 000

5, 235, 000

Obnova /úhrnom/

 

20, 000. 000

Investičné náklady /úhrnom/

 

72, 500 000

     


§ 6. Štátne lesy a majetky.

a majetky,

Ministerstva hospodárstva /

Ťažby

Jodnotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada:

   

II Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

52, 500 000

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

 

52, 500, 000

     

II- Obnova:

   

Vlastnými

 

20, 000, 000

     

Investičná úhrada /úhrnom/

 

72, 500 000

     


- 142-

§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych

§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych /patrí do pôsobnosti

§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych /patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrn

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

     

I Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

981, 000

   

b/ Ostatné náklady

11, 187. 200

   

c/ Odpisy

349. 000

12, 517. 200

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ Ostatné náklady

158. 000

   

c/ Odpisy

-

188. 000

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzia

-

   

b/ Ostatné náklady

-

   

c/ Odpisy

 

-

12, 705. 200

II, Úroky z investičných dlhov

   

56. 100

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Iné straty finančné

 

-

 

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov.

 

-

 

2. Ostatné náklady

 

-

 

3. Odpisy

 

-

-

Súčet nákladov ad I -IV

 

12, 761. 300

V. Z i s k

   

234. 100

Úhrnom

 

12, 995. 400

B. Zistenie konečného prebytku.

     

1. Prídely fondom, dotovaným z čistého zisku

 

-

II. Prídely základnému majetku:

     

a/ Splátky investičných dlhov.

 

-

 

b/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku

234. 100

234. 100

III. Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici

 

-

   

234. 100

       


-143 -

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

Škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

   

Ministerstva hospodárstva. /

 

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

12, 995, 400

 

2. Iné ťažby prevádzkové

-

 

3. Penzijné príspevky

-

12, 995. 400

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

   

2. Iné zisky finančné

 

-

III. Iné ťažby

   

Súčet ťažieb ad I. -III.

 

12, 995, 400

     
     

IV Strata

 

-

Úhrnom

 

12, 995, 400

B. Zistenie konečného prebytku.

   

Prevádzkový zisk

 

234. 100

     

Úhrnom

 

234. 100

     


§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych

§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych

/Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady:

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

1, 055. 700

 

b/ Stavby pozemné a ostatné

11, 000. 000

 

c/ Dopravné prostriedky /lesné cesty, hradská, nádrže, hate a brejové opav-

80, 000

 

d/ Meliorácie dočasné a stavby pomocné /meliorácie poľné a lesné, vodovody,

864. 300

13, 000. 000

2, Hnuteľnosti:

   

a/ Inventár živý

1, 000, 000

 

b/ Inventár mŕtvy

1, 000, 000

2, 000. 000

Investície pravé /úhrnom/

 

15, 000, 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Stavby pozemné a ostatné

180. 000

 

b/ Dopravné prostriedky

33 000

 

c/ Meliorácie dočasné a stavby pomocné.

134, 000

347, 000

Hnuteľnosti:

   

a/ Inventár živý

1, 000

 

b/ Inventár mŕtvy

1. 000

2. 000

Obnova /úhrnom/

 

349, 000

Investičná náklady /úhrnom/

 

15, 349, 000

     


škôl a výskumných ústavov poľnohospodáraskych.

Škôl a výsknamých ústavov poľnohospodárskych. Ministerstva hospodárstva. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada:

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

234. 100

 

2. Pôžičky

14. 765. 900

 

3. vlastnými prostriedkami

 

15, 000. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

349. 000

     

Investičná úhrada /úhrnom/

 

15, 349. 000

     


-146-

§ 8. Vojenské lesné podniky

§ 8. Vojenské /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné nálady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

2. 802 000

   

b/ Ostatné náklady

20, 789. 300

   

c/ Odpisy

504 000

24, 095. 300

 

2 Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

499 600

   

b/ Ostatné náklady

595 700

   

c/ Odpisy

52, 500

1, 147, 800

 

3 Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

72, 000

   

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

 

72 000

25. 315. 100

II Úroky z investičných dlhov

   

-

II Straty finančné:

     

1. Úroky

 

2 600

 

2 Iné straty finančné

 

100 000

102, 600

IV Iné náklady:

     

1 Platy stálych zamestnancov

     

2. Ostatné náklady

 

156 300

 

3. Odpisy

 

-

156, 300

Súčet nákladov ad I - IV

   

25. 574 000

V. Zisk

   

7, 644. 100

Úhrnom

   

33, 218 100

B Zistenie konečného prebytku.

   

1 Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

-

 

II. Prídely základného majetku:

     

a/ Splátky investičných dlhov

     

b/ Úhrada investícii z prevádzkového zisku

406, 000

406. 000

III Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

 

7, 238, 100

Úhrnom

 

7. 644, 100

       


- 147 -

§ 8. Vojenské lesné podniky

lesné podniky.

Ministerstva národnej obrany. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

 

A Prevádzkový rozpočet

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

31. 498. 500

 

2 Iné ťažby prevádzkové

1. 586 700

 

3. Penzijné príspevky

54 900

33. 150 100

II Zisky finančne:

   

1. Úroky

65, 000

 

2 Iné zisky finančná

3, 000

 

III. Iné ťažby /voluptuár, patronát. ostatné/

   

Súčet ťažieb ad I - III

 

33. 218 100

IV Strata.

   

Úhrnom

 

33 218 100

B Zistenie konečného prebytku

   

Prevádzkový zisk

 

7 644, 100

Úhrnom

 

7. 644 100

     


§ 8 Vojenské lesné podniky.

§ 8 Vojenské /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

 

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady

   

I. investície prave:

   

1 Nehnuteľnosti:

   

a/Pozemky

   

b/ Stavby

50. 000

50. 000

2. Hnuteľnosti

   

a/ Inventár živý

   

b/ Inventár mŕtvy

356 000

356, 000

I. Investície pravé /úhrnom/

 

406, 000

II. Obnova:

   

1. Nehnúteľnosti:

   

a/ Pozemky

-

 

b/ Stavby

-

 

2 Hnuteľnosti:

   

a/ Inventár živý

   

b/ Inventár mŕtvy

424. 300

424. 300

II. Obnova /úhrnom/

 

424, 300

Investičné náklady /úhrnom/

 

830 300

     


§ 8 Vojenské lesné podniky

lesné podniky.

Ministerstva národnej obrany/

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

1. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

406, 000

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

-

406. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

424, 300

Investičná úhrada /úhrnom/

 

830. 300

     


- 150-

§ 9. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 9. štátna banské /Patrí pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

1, 076. 800

   

b/ Ostatné náklady

243. 187. 800

   

c/Odpisy

8, 926. 400

   

d/ Predaj

3, 400. 400

256, 591. 400

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

1, 889. 900

   

b/ Ostatné náklady

5, 923, 000

   

c/ Odpisy

95, 900

7, 908. 800

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

8, 220. 000

   

b/ Ostatné

4, 651. 500

   

c/ Odpisy

1, 100

12. 872, 600

277, 372, 800

II Úroky a investičných dlhov

   

326. 200

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

800. 000

 

2. Iné straty finančné

     

3. Odpisy

   

800. 000

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

     

2. Ostatné náklady

 

1, 670, 000

 

3. Odpisy

   

1. 670. 000

Súčet nákladov ad I. -IV.

 

280, 169. 000

V. Zisk

   

150. 400

Úhrnom

 

280, 319. 400

B Zistenie konečného schodku:

     

Prevádzkový zisk

 

150 400

 

I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

-

 

II. Prídely základnému majetku:

     

a/ Splátky investičnych dlhov dľa zák. 48/42

2, 700, 000

 

b/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku

 

2, 549. 600

Úhrnom

 

2, 549. 600

       


- 151 -

§ 9. Štatne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody Ministerstva dopravy a verejných prác. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

   

1. Prevádzkové ťažby

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

278, 221. 800

 

2. Iné ťažby prevádzkové

263. 000

 

3. Penzijné príspevky

1. 569. 200

280, 054. 000

     

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

177, 500

 

2. Iné zisky finančné

-

177. 500

III. Iné ťažby

 

87, 900

Súčet ťažieb ad I. - III

 

280, 319. 400

     

Úhrnom

 

280, 319. 400

B. Zistenie konečného schodku

   

Konečný schodok hradaný hradený pokladnicou

 

2, 549, 600

Úhrnom

 

2. 549. 600

     


§ 9. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 9. Štátné banské /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet

   

Investičné náklady:

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

542. 000

 

b/ Stavby

558. 000

 

c/ Pevné zariadenia

3, 980. 000

 

d/ Budovy

4, 910. 000

 

e/ Banský majetok

-

9. 990. 000

2. Hnuteľnosti

   

a/ Stroje

1, 567. 000

 

b/ Zariadenie

1, 640. 000

3. 207, 000

Investície pravé /úhrnom/

 

15, 197. 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

   

b/ Stavby

8, 936, 000

 

c/ Pevné zariadenia

600. 000

 

d/ Budovy

1, 270. 000

 

e/ Banský majetok

-

10, 806. 000

2. Hnuteľnosti

   

a/ Stroje

630. 000

 

b/ Zariadenia

2, 940, 000

3. 570. 000

Obnova /úhrnom/

 

14, 376. 000

Investičné náklady /úhrnom/

 

27, 573, 000

     


§ 9. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.

Ministerstva dopravy a verejných prác. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Za

C. Investičný rozpočet

   

Investičná úhrada:

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

   

2. Pôžičkou

13. 197. 000

 

3. Vlastnými prostriedkami

-

13, 197, 000

II. Obnova:

   

vlastnými prostriedkami

 

14. 376. 000

     

Investičná úhrada /úhrnom/

 

27, 573. 000

     


-154 -

§ 10. Štátne kúpele.

§ 10. Štátne /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

 

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové!

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/Ostatné náklady

31, 184. 800

   

c/ Odpisy

3. 153. 200

34. 338. 000

 

2. Náklady správne ústredné]/

     

a/ Platy stálych zamestnancov

-

   

b/ Ostatné náklady

884. 200

   

c/ Odpisy

20. 000

904. 200

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

     

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

 

-

35, 242. 200

II. Úroky z ivestičných dlhov

   

1, 322. 100

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

1, 600. 000

 

2. Iné straty finančné

   

1, 600. 000

IV. Iné náklady

     

1. Platy stálych zamestnancov

     

2. Ostatné náklady

 

 

3. Odpisy

 

-

-

Súčet nákladov ad 1. -IV

 

38, 164. 300

V. Zisk

   

686. 900

Úhrnom

   

38. 851. 200

B. Zistenie konečného prebytku.

     

I. Splátky investičnych dlhov

   

-

II. Úhrada investícii z prevádzkového zisku

 

686. 900

Úhrnom

   

686. 900

       


-155 -

§ 10. Štátne kúpele.

kúpele Ministerstva vnútra: /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby.

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

38, 163. 500

 

2. Iné ťažby prevádzkové

682. 700

 

3. Penzijné príspevky

-

38, 846. 200

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

5. 000

 

2. Iné zisky finančné

-

5. 000

III. Iné ťažby

 

-

Súčet ťažieb ad I. - III

 

38, 851. 200

IV. Strata

   

Úhrnom

 

38, 851. 200

B. Zistenie konečného prebytku.

 

686. 900

Úhrnom

 

686. 900

     


§ 10. Štátne kúpele.

§ 10. Štáne /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady.

   

I. Investície pravé:

   

1/ Nahnuteľnosti:

   

a/ Budovy

11, 130. 000

 

b/ Komunikácie, záhrady, parky a pozemky

1, 840. 000

 

c/Pramene, vodovody, kanalizácie a iné

350. 000

13, 320. 000

2/ Hnuteľnosti

2, 955. 000

2. 955. 000

I. Investície pravé /úhrnom/

 

16. 275. 000

II. Obnova:

   

l/ Nehnuteľnosti:

   

a/ Budovy

1, 410. 000

 

b/ Komunikácie, záhrady, parky a pozemky

135, 000

 

c/ Pramene, vodovody, kanalizácie a iné

200. 000

l, 745. 000

2/ Hnuteľnosti:

   

a/ Inventár živý

-

 

b/ Inventár mŕtvy

1, 412. 000

1. 412. 00C

II. Obnova /úhrnom/

 

3. 157. 000

Investičné náklady /úhrnom/

 

19. 432. 000

     


§ 10. Štátne kúpele

kúpele Ministerstva vnútra: /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

I. Investície pravé:

   

1. Podieľom z prevádzkového zisku

686. 900

 

2. Pôžičkou

15, 588. 100

 

3. Vlastnými prostriedkami

 

16, 275. 000

II. Obnova

   

Vlastnými prostriedkami

 

3, 157. 000

     

Investičná úhrada /úhrnom/

 

19, 432, 000

     


§ 11. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

§ 11. Riaditeľstvo pre /Patrí do pôsobnosti Minis-

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ ostatné náklady

2, 113. 200

   

c/ Odpisy

12. 500

2, 123. 700

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ ostatné náklady

     

c/ Odpisy

     

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

     

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

   

2, 125. 700

II. Úroky z investičných dlhov

     

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

-

 

2. Iné straty finančné

 

-

 

IV, Iné náklady;

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

-

 

2. Ostatné náklady

 

-

 

3. Odpisy

 

-

-

Súčet nákladov ad 1. - IV.

   

2, 125. 700

V. Zisk

   

-

Úhrnom

   

2, 125, 700

B. Zistenie konečného schodku.

   

Prevádzková strata

   

850. 700

II. Splátky investičných dlhov

   

-

Úhrnom

   

850. 700

       


§ 11 Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

cestovný ruch. terstva hospodárstva/

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet:

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1 Vlastné ťažby prevádzkové

1, 275. 000

 

2, Iné ťažby prevádzkové

   

3. Penzijné príspevky

 

1, 275. 000

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

   

2. Iné zisky finančné:

-

-

III. Iné ťažby

   

Súčet ťažieb ad I. - III.

 

l, 275, 000

IV. strata

 

850. 000

Úhrnom

 

2, 125, 700

B Zistenie konečného schodku.

   

Konečný schodok hradený štátnou poklad.

 

850 700

Úhrnom

 

850. 700

     


- 160-

§ 11. Riaditeľstvo pre cestovný ruch,

§ 11. Riaditeľstvo pre / Patrí do pôsobnosti Mini-

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

I. Investície pravé:

   

1. nehnuteľnosti

-

 

2. Hnuteľnosti

-

-

Investície pravé /úhrnom/

 

-

II Obnova:

   

1. nehnuteľnosti

-

 

2. Hnuteľnosti

-

-

Obnova /úhrnom/

 

-

Investičné náklady /úhrnom/

 

-

     


§ 11. Riaditeľstvo pre cestovný ruch

cestovný ruch

Ministerstvo hospodárstva /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet Investičná úhrada

   

1. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

-

 

2. Pôžičkou

   

3. Vlastnými prostriedkami

   

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

-

Investičná úhrada /úhrnom/

   
     


- 162-

§ 12. Visutá lanovka na Lomnický štít.

§ 12. Visutá lanovka /patri do pôsobnosti

Náklady

jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzková náklady:

     

1. Vlastná náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

   

b/ Ostatné náklady

1, 254, 900

   

c/ Odpisy

900. 000

2, 154, 900

 

2. Náklady správe /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

   

b/ Ostatné náklady

134. 900

   

c/ Odpisy

 

134. 900

 

3. Náklady všeobecná:

     

a/ Penzie

     

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

   

2, 289. 800

II. Úroky z investičných dlhov

   

660. 100

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

 

2. Iné straty finančné

   

-. -

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov..

     

2. Ostatné náklady

     

3. Odpisy

     

Súčet nákladov ad I. IV

 

2, 949. 900

V. Zisk

     

Úhrnom

   

2. 949. 900

B. Zistenie konečného schodku.

   

I. Prevádzková strata

   

2, 220. 400

II. Splátky investičných dlhov

   

347. 700

Úhrnom

   

2. 568, 100

       


§12. Visutá lanovka na Lomnický štít.

na Lomnický štít. Ministerstva vnútra: /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkoví tažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

727. 500

 

2. Iné ťažby prevádzkové

2. 000

 

3. Penzijné príspevky

-

729. 500

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

-

 

2. Iné zisky finančné

-

—. —

III. Iné ťažby

-

 

Súčet ťažieb ad I. -III.

 

729. 500

IV. Strata

 

2. 220. 400

Úhrnom

 

2. 949. 900

B. Zistenie konečného schodka.

   

Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou

 

2. 568. 100

Úhrnom

 

2. 568. 100

     


§ 12. Visutá lanovka na Lomnický štít

§ 12. Visutá lanovka / Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet

   

Investičné náklady

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

-

 

b/ Železné konštrukcie

250, 000

 

c/ Laná

400, 000

 

d/ Budovy

150, 000

 

e/ Iné nehnuteľnosti

 

800. 000

2. Hnuteľnosti

   

a/ Strojné zariadenie

100. 000

 

b/ Elektrická výzbroj

-

 

c/ Vozy /kabíny/

-

 

d/ Ostatné zariadenie strojne

-

 

e/ Vnútorné zariadenie budov

-

100. 000

I. Investície pravé /úhrnom/

 

900. 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti:

   

a/ Pozemky

   

b/železné konštrukcie

   

c/ Laná

-

 

d/ Budovy

20, 000

 

e/ Iné nehnuteľnosti

-

20. 000

2. Hnuteľnosti:

   

a/Strojné zariadenie

-

 

b/ Elektrická výzbroj

-

 

c/ Vozy /kabíny/

-

 

d/ Ostatné zariadenia strojne

30, 000

 

e/Vnútorné zariadenie budov

10. 000

40. 000

II. Obnova /úhrnom/

 

60. 0. 00

Investičné náklady /úhrnom/

 

960, 000

     


§ 12. Visutá lanovka na Lomnický štít.

na Lomnicky štít. Ministerstva vnútra: /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

I. Investície pravé:

   
 

-

 

2. Pôžičkou

900. 000

 

3. Vlastnými prostriedkami

-

900. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

60. 000

     

Investičná úhrada /úhrnom/

 

960. 000

     


§13 Ústav pre školský a osvetový film

§ 13. Ústav pre školský / Patri do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

392 700

   

b/ Ostatné náklady

447 000

   

c/ Odpisy

400 000

1, 239. 700

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

246 800

   

b/ Ostatné náklady:

245 500

   

c/ Odpisy

20, 000

512, 300

 

3. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

-

   

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

-

 

1, 752 000

II. Úroky z investičných dlhov

   

-

III. Straty finančné:

     

1 úroky

     

2. Iné straty finančné

   

-

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov.

     

2 Ostatné náklady

 

-

 

3. Odpisy

   

-

Súčet nákladov ad I-IV

 

1, 752 000

V. Zisk

   

185, 000

Úhrnom

 

1. 937 000

B Zistenie konečného prebytku

   

I. Prídely fondom dotovaným z čistého zisku

   

II. Prídely základnému imaniu:

     

a/ Splátky investičných dlhov.

     

b/ Úhrada investícii z prevádzkového zisku

185, 000

185. 000

III. Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

   

Úhrnom

 

185 000

       


§ 13 Ústav pre školský a osvetový film.

a osvetový film

Ministerstva školstva a národnej osvety /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

KS

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I Prevádzkové ťažby:

   

1 Vlastné ťažby prevádzkové

1. 897, 000

 

2 Iné ťažby prevádzkové

40, 000

 

3 Penzijné príspevky

-

1. 937 000

II Zisky finančné:

   

1 Úroky

   

2. Iné zisky finančné

   

II Iné ťažby

 

-

Súčet ťažieb ad I-III

 

1. 937 000

     

IV Strata

   

Úhrnom

 

1, 937. 000

B. Zistenie konečného prebytku

   

Prevádzkový zisk

 

185 000

     

Úhrnom

 

185, 000

     


§ 13. Ústav pre školský a osvetový film

§ 13 Ústav pre školský /patrí do pôsobnosti.

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C Investičný rozpočet

   

Investičné náklady

   

I. Investície pravé

 

711, 100

II. Obnova

   
     

Úhrnom

 

711, 100

     


§ 13 Ústav pre školský a osvetový film.

a osvetový film.

Ministerstva školstva a národnej osvety

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

KS

C. Investičný rozpočet

   

Investičná úhrada

   

I Investície pravé

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

185, 000

 

2 Pôžičkou

   

3 Vlastnými prostriedkami

526, 000

711, 100

II Obnova:

   

Vlastými prostriedkami

   

Úhrnom

 

711, 100

     


170-

§ 14. Štátna tlačiareň.

 

§ 14. Štátna /Patrí, do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

     

I. Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ Ostatné náklady

5, 967. 800

   

c/ Odpisy

170. 000

6, 167. 800

 

2. Náklady spravne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov.

150, 600

   

b/ Ostatné náklady

197. 900

   

c/ Odpisy

6. 000

354. 500

 

3. Náklady všeobecné t

     

a/ Penzie

35, 000

   

b/Ostatné náklady

-

   

c/ Odpisy

 

35. 000

6, 557, 300

II. Úroky z investičných dlhov

   

35. 000

III. Straty finančné:

     

1. Úroky

 

20. 000

 

2. Iné straty finančné

 

-

20. 000

IV. Iné náklady:

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

_

 

2. Ostatné náklady

 

8. 000

 

3. Odpisy

 

3. 000

11. 000

Súčet nákladov I. -IV.

   

6, 621. 300

V. zisk

   

609. 700

Úhrnom

   

7. 231. 000

B. Zistenie konečného prebytku.

   

I. Prídely fondom dotovaným z čistého zisku

-

 

II. Prídely základnému imaniu:

     

a/ Splátky investičných dlhov

 

-

 

b/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku.

499. 700

 

c/ Splátka inv. dlhov podľa zák. č. 48/42 Sl. z

110. 000

609. 700

III. Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

 

Úhrnom

   

609. 700

       


§ 14. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.

Ministerstva národnej obrany/.

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

7, 197. 000

 

2. Iné ťažby prevádzkové

-

 

3. Penzijné príspevky

17. 000

7, 214, 000

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

2. 000

 

2. Iné ťažby finančné

 

2. 000

III. Iné ťažby

 

15. 000

Súčet ťažieb I. -III

 

7, 231. 000

IV. Strata

   

Úhrnom

 

7, 231. 000

B. Zistenie konečného prebytku.

   

I. Prevádzkový zisk

 

609. 700

Úhrnom

 

609. 700

 

]


§ 14. Štátna tlačiareň.

§ 14. Štátna /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady.

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti

   

2. Hnuteľnosti /inventár/

660, 000

660, 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti

-

 

2. Hnuteľnosti /inventár/

285. 000

285. 000

Investičné náklady /úhrnom/

 

945, 000

     


§ 14. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.

Ministerstva národnej obrany/.

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

I Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

609. 700

 

2. Pôžičkou

50, 300

 

3. Vlastnými prostriedkami

660. 000

II. Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

285. 000

Investičná úhrada/úhrnom/

 

945. 000

     


- 174 -

Slovenská tlačová kancelária.

§ 15. Slovenská tlačová /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzový rozpočet

     

I. Prevádzkové náklady:

   

1 Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ Ostatné náklady

3. 655 500

   

c/ Odpisy

10. 000

3, 665. 500

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

32, 700

   

b/ Ostatné náklady

253. 600

   

c/ Odpisy

700

287, 000

 

3. Náklady všeobecné

     

a/ Penzie

-

   

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

-

-

3. 952. 500

II Úroky z investičných dlhov

   

III. Straty finančné:

     

1 Úroky

 

-

 

2. Iné straty finančné

 

-

 

IV. Iné náklady

     

1. Platy stálych zamestnancov

 

-

 

2. Ostatné náklady

     

3. Odpisy

   

-

Súčet nákladov ad -I-IV

 

3, 952. 500

V. Zisk

   

-

Úhrnom

 

3. 952. 500

B, Zistenie konečného schodku

   

1. Prevádzková strata

   

3, 654, 900

II. Prídely základnému majetku

   

-

III. Splátky investičných dlhov

   

-

Úhrnom

 

3, 654. 900

!

     


- 175 -

§ 15. Slovenská tlačová kancelária.

Kancelária.

predsedníctva vlády. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1. Vlastné ťažby prevádzkové

297. 600

 

2. Iné ťažby prevádzkové

-

 

3. Penzijné príspevky

 

297. 600

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

   

2. Iné zisky finančné

   

III: Iné ťažby

-

 

Súčet ťažieb ad I. -III.

 

297. 600

     

IV. Strata

 

5, 654-900

Úhrnom

 

3, 952. 500

B. Zistenie konečného schodku Konečný schodok, hradený štátnou pokladnicou

 

3, 654. 900

     

Úhrnom

 

3, 654, 900

     


§ 15. Slovenská tlačová kancelária.

§ 15 Slovenská tlačová /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

 

C. Investičný rozpočet.

   

Investičné náklady.

   

I. Investície pravé:

   

1. Nehnuteľnosti

 

2. Hnuteľnosti: a/ Stroje

20. 000

20. 000

II. Obnova:

   

1. Nehnuteľnosti

   

2. Nehnuteľnosti: a/ stroje

10. 000

 

b/ Inventár

20. 000

30, 000

Úhrnom

 

50. 000

     


- 177 -

§ 15. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária Predsedníctva vlády. /

Ťažby

Jednotlive

Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada.

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

   

2. Pôžičkou alebo preddavkom

20. 000

 

3. Vlastnými prostriedkami

-

20. 000

II Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

30, 000

30. 000

Úhrnom

 

50. 000

     


- 178 -

§ 16 Štátne nakladateľstvo

§ 16 Štátne /Patrí do pôsobnosti

Náklady

Jednotlive

Úhrnom

Ks

A Prevádzkový rozpočet.

     

1 Prevádzkové náklady:

     

1. Vlastné náklady prevádzkové:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

     

b/ Ostatné náklady

3. 334, 000

   

c/ Odpisy

28. 000

3. 362 000

 

2. Náklady správne /ústredné/:

     

a/ Platy stálych zamestnancov

727 700

   

b/ Ostatné náklady

358 600

   

c/ Odpisy

 

1. 086 300

 

5. Náklady všeobecné:

     

a/ Penzie

-

   

b/ Ostatné náklady

     

c/ Odpisy

   

4. 446 300

II. Úroky z investičných dlhov

     

III Straty finančné:

     

1 Úroky

 

-

 

2. Iné straty finančné

 

-

 

IV Iné náklady:

     

1 Platy stálych zamestnancov

 

-

 

2 Ostatné náklady

 

-

 

3. Odpisy

 

-

 

Súčet nákladov ad I-IV

 

4. 448 300

V. Zisk

     

Úhrnom

   

4. 448, 300

B Zistenie konečného prebytku

   

I Prídely fondom dotovaným z čistého zisku

 

-

II. Prídely základnému imaniu:

     

a/ Splátky investičných dlhov

     

b/ Úhrada investícií z prevádzkového zisku

-

III Konečný prebytok /odvod štátnej pokladnici/

 

-

Úhrnom

   

-

C Investičný rozpočet

     

Investičné náklady:

     

I Investície pravé

   

300 000

II. Obnova

     
       

Investičné náklady /úhrnom/

 

300. 000

t

     


§ 16. Štátne nakladateľstvo.

nakladateľstvo.

Ministerstva školstva a národnej osvety. /

Ťažby

Jednotlive

Únrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

   

I. Prevádzkové ťažby:

   

1 Vlastné ťažby prevádzkové

4. 309, 300

 

2. Iné ťažby prevádzkové

99 000

 

3 Penzijná príspevky

 

4. 408 300

II. Zisky finančné:

   

1. Úroky

40. 000

 

2 Iné zisky finančné

-

40, 000

III Iné ťažby

   

Súčet ťažieb ad I-III

 

4. 448 300

     

IV Strata

   

Úhrnom

 

4. 448, 300

B Zistenie konečného prebytku

   

Prevádzkový zisk

   
     

Úhrnom

   

C. Investičný rozpočet.

   

Investičná úhrada:

   

I. Investície pravé:

   

1. Podielom z prevádzkového zisku

-

 

2. Pôžičkou

-

 

3. Vlastnými prostriedkami

300 000

300 000

II Obnova:

   

Vlastnými prostriedkami

 

-

Investičná úhrada /úhrnom/

 

300 000

     


- 181 -

Príloha A.

Skupina III.

SPRÁVA ŠTÁTNEHO DLHU.


- 182 -

Skupina III.

Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine I. "Vlastná štátna správa" v kapitole 15, "Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, jednak v skupine II. "Správa štát. podnikov" v rozpočtoch štátnych podnikov,

pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

§

Výdavky

Kapitál

Úrok a úmor

Správa

Úhrn

Ks

1

 

štátny dlh:

       
 

1

Vnútorný štátny dlh:

       
   

I. Dlh založený

3, 631. 815. 352

184, 627. 018

-

184, 627. 018

   

II. Dlh prechodný

1, 185, 000. 000

75, 475. 000

 

75, 475. 000

   

§ l. /úhrn/

4, 816, 815. 352

260, 102. 018

 

260, 102. 018

 

2

Zahraničný dlh

       
 

3

Správne výdavky

-

-

9, 800. 000

9, 800. 000

 

4

Štátovkový dlh

453, 000. 000

3, 000. 000

-

3, 000. 000

   

Úhrn skupiny III

5, 269, 815. 352

263, 102. 018

9, 800. 000

272, 902. 018

 

§

Príjmy

Úrok a úmor

Správa

Úhrn

Ks

1

 

Štátny dlh:

     
 

1

Úhrada štátnymi podnikmi

136, 958. 281

-

136, 958. 281

 

2

 

965. 087

-

965. 087

 

3

Úhrada zo zvlášt. prameňov príjmových

1, 002. 226

-

1, 002. 226

 

4

Úhrada od Slovenskej národnej banky na umorenie štátovkového dlhu

3, 000. 000

-

3, 000. 000

 

3

Úhrada štátnou správou

121, 176. 424

9, 800. 000

130, 976. 424

   

Úhrn skupiny III

263, 102. 018

9, 800. 000

272, 902. 018


- 183 -

Príloha B.

INVESTIČNÝ ROZPOČET.


B. Investičný rozpočet na rok 1944.

Odddelenie

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

Jednotlive

Úhrnom

Ks

     

Hlava I

   
     

Investičné náklady štátnych podnikov /investície pravé/.

   

1

 

1

Slovenská pošta

52, 144, 000

 
   

2

Slovenské železnice

425, 540. 000

 
   

3

Štátne majetky poľnohospodárskych

   
     

škôl a výskumných ústavov

14, 765. 900

 
   

4

štátne banské a hutnícke závody

13, 197. 000

 
   

5

Štátne kúpele

15, 588. 100

 
   

6

Visutá lanovka na Lomnický štít

900, 000

 
   

7

Štátne tlačiarne

160. 300

 
   

e

Slovenská tlačová kancelária

20. 000

 
     

Hlava I.

 

522, 315. 300

     

Hlava II.

   
     

Investičné náklady vlastnej štátnej správy.

   

1

   

Oddelenie l. Ministerstvo národnej obrany.

   
 

1

 

Titul 1. Stavebné investície vojenskej správy

100, 318, 000

 
         

100, 318. 000

2

   

Oddelenie 2. Ministerstvo hospo-dárstva.

   
 

1

 

Titul l. Vodohospodárske meliorácie.

170, 000. 000

 
         

170, 000. 000

3

   

Oddelenie 3. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

   
 

1

 

Titul 1. Cestné komunikácie.

   
   

1

Stavby, prestavby, veľké opravy, pre-ložky a úpravy štátnych a štátom spravovaných ciest a mostov na nich

128, 510. 000

 


B. Investičný rozpočet na rok 1944

Oddelenie

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

Jednotlive

Úhrnom

Ks

3

1

2

Príspevky na stavby, prestavby a väč-šie opravy ciest spravovanych župa-nmi, ciest obecných a mostov na týchto cestách

9, 000. 000

 
   

3

Stavby príjazdných ciest k želaznič-ným staniciam l/3 nákladu

3. 000. 000

 
   

4

Stavby garáži a skladíšť pra cestné

stroje

450, 000

 
   

5

Projakty a prípravné práce

1, 000. 000

 
     

Titul l /úhrn/

 

141, 960. 000

     

Titul 2. Vodné stavby.

   

3

2

       
   

1

Úprava a splavnenie riek

52, 600. 000

 
   

2

Vybudovania prístavu v Bratialave

4, 800, 000

 
   

3

Stavba hydrocentral v trati Váhu

   
     

Púchov - Trenčín

36, 200. 000

 
   

4

Stavba vodnej nádrže na Orave

42, 000. 000

 
   

5

Dopĺňania zariadania hydrocentrál na

Starohorskom potoku

200, 000

 
   

6

Stavby hydrocentrál v trati Váhu Trančín - Piešťany

60, 000. 000

 
   

7

Prípravné práca pre využitkovanie

vodných síl

1, 000. 000

 
     

Titul 2. /úhrn/

 

196, 800. 000

3

3

 

Titul 3. Stavba budov a kúpa raalít pre potreby civilnej štátnej správy.

   
   

l

Prezident republiky

750. 000

 
   

2

Predsedníctvo vlády

50. 000

 
   

3

Ministerstvo vnútra. Rezort vnútra

2. 110. 000

-

   

4

Ministerstvo vnutra. Rezort sociál-nej starostlivosti

1, 200. 000

 


- 186 -

B. Investičný rozpočet na rok 1944

Oddelenie

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

Jednotlive

Úhrnom

Ks

3

3

5

Ministerstvo vnútra. Rezort verejné-ho zdravotníctva

30, 000. 000

 
   

6

Ministerstvo pravosúdia

9, 000. 000

 
   

7

Ministerstvo školstva a národnej

osvety

17, 000. 000

 
   

e

Ministerstvo hospodárstva

3. 700. 000

 
   

9

Ministerstvo dopravy a verejných prác. Rezort verejných prác

12, 325, 000

 
   

10

Ministerstvo financií

8, 300. 000

 
   

11

Ministerstvo zahraničných vecí

1, 000. 000

 
     

Titul 3 /úhrn/

 

85, 435. 000

     

Oddelenie 3. /úhrn/

 

424, 195, 000

     

Hlava II. /úhrn/

 

694, 513. 000

     

Celkový úhrn investičného rozpočtu

 

1, 216, 828, 300

           


B. Investičný rozpočet na rok 1944.

Oddelenie

Titul

Paragraf

Štátne príjmy

Jednotlive

Úhrn

Ks

     

Hlava II.

   

3

   

Oddelenie 3. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

   
 

3

 

Titul 3, Stavba budov a kúpa realít pre potreby civilnej štátnej správy.

   
   

4

Prešov, štátny ústav pre hluchonemých, Novostavba internátu a školskej budovy. Príspevok mesta Prešo-va a župy šarišsko - zemplínskej

2, 420 000

 
   

6

a/ Prievidza, novostavba okresného súdu. Príspevok obce na stavbu v sume 500. 000 Ks.

   
     

b/ Nové Mesto nad/Váhom, novostavba okresného súdu a finančných úradov. Príspevok mesta Nové Mesto n/Vahom v sume 100. 000 Ks. VII. splátka

250. 000 10, 000

 
   

7

Dolný Kubín, novostavba štát. slovenského gymnázia. Príspevok mesta Dolný

1, 000, 000

 
     

Titul 3. /úhrn/

 

3, 680, 000

     

Úhrn príjmov investičného rozpočtu.

 

3. 680. 000

           


-189 -

Dôvodová zpráva

k návrhu

finančného zákona a štátneho rozpočtu na rok 1944.

Časť všeobecná

Rozpočet po stránke formálnej

V celkovej štruktúre štátneho rospočtu na rok 1944 nepočíta s podstatným zmenám. Sotrváme i naďalej na vžitej forme delenia štátneho rozpočtu vo dve prílohy a to príloha A - riadny rozpočet a prílohu B - investičný rozpočet.

V prílohe A riadnom rozpočte - nastaly proti doterajšiemu stavu rozpočtu, tieto podstatnejšie zmeny:

V kapitole 3 "Predsedníctvo vlády" vypustil sa tit. 5 "vypustil sa tit. 5"Štátna rada" v dôsledku zákona č 106/1943 Sl z. a preliminujú sa v rámci kapitoly 2

V kapitole 4 "Ministerstvo zahraničných vecí" tit. 2 vsunuje sa § 3 a označením "Ochrana záujmov SR cudzími štátmi" v dôsledku vojnového stavu.

V kapitole 5 "Ministerstvo národnej obrany" tit. 1 vypúššťa sa § 2 v dôsledku toho, že za posledné dva roky nebolo na ňom ani prelimináru ani účinu. Doterajši § 3 označuje sa ako § 2 a ďalšie paragrafy tohto titulu označujú sa poradím o jedno nižším. V titule 2 otvoril sa nový paragraf s označením § 33 "Vojenský vedecký ústav" v dôsledku zriadenia vojenského múzea a galérie padlých a vyznamenaných

V kapitole 9 Ministerstvo školstva a národnej osvety" vylučuje sa titul 7 "Štátne nakladateľstvo", ktoré sa zaraduje vzhľadom na jeho charakter do skupiny II ako § 16; osnova vládneho nariadenia, ktorým má byt Štátne nakladateľstvo vyhlásené za podnik podľa zákona č. 404/1922 Sl z. a n. je už v pripomienkovom pokračovaní

V kapitole 14 "Ministerstvo financií" v tit. 1 boly utvorené dva nové paragrafy s označením § 3 "Reprodukčný ústav a Triangulačná kancelária Ministerstva financií a § 4 "Letecká fotogrametria" v dôsledku reorganizovania týchto agend. Výdavky na tieto agendy boly doteraz preliminované jednak v tit 1 § 2 a jednak v tit 2. § 6 Z titulu 2 bol vylúčený § 11 "Chemicko-technická skúšobňa finančnej správy" a zaradený do tit 1 ako § 5, keďže ide o úrad ústrednej správy


- 190 -

V kapitole 15 "Všeobecná pokladničná správa" v tit. 5 utvoril sa nový paragraf s označením § 5 "Náhrada škôd spôsobených nepriateľskými bojovými činmi, " Vládny návrh zákona prejednáva sa práve v snemových výboroch Doterajší § 5 sa označuje ako § 6

V kapitole 16 " Penzie " utvoril sa nový titul s označením titul 4 "Liečebná starostlivosť o príjemcov vojenských zaopatrovacích platov", ktorý sa rozčleňuje na tri paragrafy, § 1 " Zaobstarávanie protéz, § 2 "Liečenie povinné" a § 3 "Liečenie podporne Výdavky na tieto ciele boly doteraz vyplácané na vrub kapitoly 5 Ministerstvo národnej obrany" V dôsledku toho doterajší titul 4 označuje sa ako titul 5

V skupine II. "Správa štátnych podnikov" pribudol - ako bolo už vyššie naznačené - ďaľší paragraf s označením § 16 " Štátne nakladateľstvo" Štátne nakladateľstvo zákonom č 330/1939 Sl z bolo vyhlásené za nezarobkový štátny podnik Hospodárenie tohto podniku vzhľadom na jeho zvláštny charakter nebolo možná s dôvodov technicko-učtovných úplne začleniť do hospodárenia štátneho, preto sa ukázala potreba vyhlásiť tento podnik za podnik spravovaný podľa zásad zákona č 404/1922 Sb z a n. Ustanovenie § 4 zákona č 330/1939 Sl z. vzhľadom na nezárobkový charakter podniku nebude týmto opatrením nijak dotknuté.

V prílohe B v investičnom rozpočte v hlave II pribudlo ďalšie oddelenie a označením oddelenie 1 Ministerstvo národnej obrany. Do tohto oddelenia presunuly sa všetky výdavky na vojenské stavby z riadneho rozpočtu, nakoľko svojou povahou sú investičnými výdavkami V dôsledku toho doterajšie oddelenie 1 označuje sa ako oddelenie 2 a doterajšie oddelenie 2 ako oddelenie 3

Finančný zákon

V znení finančného zákona nastaly tieto podstatnejšie zmeny.

V článku VII., ods, 2 vsunuje sa k vôli úplnosti citácia zákona č 149/1943 Sl z, ktorým bola nariadená likvidácia mimoriadnej dávky zo židovského majetku.

Článok XII., ods. 4 dostáva novú presnejšiu textáciu na odstránenie vyskytnuvších sa pochybností pri výklade tohto ustanovenia vzhľadom na čl. VIII finančného zákona Novým znením má sa umožniť presun medzi jednotlivými paragrafmi a titulom tejže kapitoly prostriedkov určených na cestovné a stravné poprípade na udržovanie služobných automobilov podľa potreby, pričom celková suma určená na tento cieľ v tej - ktorej kapitole nesmie sa prekročiť.

V článku XII za ods 4 vsunuje sa nové ustanovenie o zákaze použiť prostriedky preliminované na štátne príplatky k podpore nezamestnaným podľa gentského systému na iné ciele. Ustanovenie toto označuje sa ako odsek 4, v dôsledku čoho doterajšie ustanovenie ods 4 označuje sa ako ods. 5, a ustanovenie ods. 6. ako odsek 7

Za čl. XIV vsunuje sa nové ustanovenie o hospodárení s výdavkami na obranu štátu, ktoré nie su zaistené v kapitole 5 štátneho rozpočtu. Úhrada týchto výdavkov podľa ust. §§ 114 a 115 zák. č. 131/1936 Sb z. a n má sa zadovážiť jednak odsunutím všetkých štátnych výdavkov, o ktorých vláda rozhodne, že nie/sú nevyhnutné, úpravou doterajších alebo zavedením nových príjmových zdrojov a jednak


- 191-

úverovou operáciou. Všetky takéto opatrenia môžu sa diať nariadením vlády za súhlasu prezidenta republiky. Zákon teda pamätal aj na prípad, kedy by Snem z technických dôvodov nemohol schváliť tieto opatrená a formou ústavnou. V našom prípade však všetky možností úpravy verejných príjmov boly už vyčerpané, nezbýva iné než odkázať tieto výdávky, nakoľko by neboly uhradené riadnymi prípadmi na úver. Bolo preto treba pojať do osnovy finančného zákona ustanovenie o splnomocnení ministra financií hradiť výdavky tieto úverom a usmerniť hospodárenie a nimi - Ustanovenie toto označuje sa čl. XV. v dôsledku čoho poradie ustanovení článkov nasledujúcich zvyšuje sa o jednu.

V článku XVI, /doterajší čl XV. / vypušťa sa ustanovenie písmeny d/ nakoľko táto matéria upravená osobitným zákonom, ktorého osnova je už v pripomienkovom pokračovaní.

V článku XVII /doterajší čl XVI / ods 3 navrhuje sa nová textácia, ktorá svojim presnejším znením odstraňuje pochybnosti pri použití predpisov podľa tohto článku.

V článku XXI /doterajší čl. XX. / ods 2 v poslednej vete slovo "Snemu" nahradzuje sa slovmi "Úsporného a kontrolného výboru Snemu " z dôvodu, aby bolo toto ustanovenie v súlade s ustanovením § 1 zák č 173/41 Sl z.

Rozpočet po stránke materiálnej.

Riadny rozpočet.

I. Hospodárstvo vlastnej štátnej správy.

V návrhu štátneho rozpočtu na rok 1944 sú výdavky

rozpočítané sumou

3, 647, 695, 924 Ks

a príjmy sumou

3. 127. 206. 300 Ks

takže vyplýva schodok

520, 489. 624 Ks.

Úhrada tohto schodku odkázaná je v smysle čl. XVI. osnovy finančného zákona na úverovú operáciu.

Štátne výdavky.

Štátne výdavky na rok 1944 sú rozpočítané sumou 3, 647, 695. 924 Ks

a sú proti výdavkom preliminovaným na rok 1943

v sume

2. 942. 998. 665 Ks

vyššie o

704, 697-259 Ks.

Z tohto zvýšenia pripadá na osobné výdavky podľa platových zákonov a nariadení 196, 262. 800 Ks, na ostatné osobné výdavky riadne 101, 119, 800 Ks a mimoriadne 5, 289, 200 Ks, na vecné výdavky riadne 219, 838 759 Ks a na vecné výdavky mimoriadne

402, 025 459 Ks.

Vzostup potreby na platy podľa platových zákonov a nariadení o 196, 262. 800 Ks proti potrebe preliminovanej na rok 1943 nastal v najväčšej miere v dôsledku zákona č. 139/1943 Sl, z o všeobecnom drahotnom prídavku štátnych zamestnancov, potom v dôsledku zákona č, 80/1943 Sl, z. a obvyklými časovými postupmi zamestnancov ako aj povyšovaním a zaplnením niektorých systemizovaných miest. Toto zvýšenie prejavuje sa vo všetkých kapitolách okrem kapitoly 11


-192 -

"Najvyšší úrad pre zásobovanie, kde proti roku 1943 výdavky na platy podľa platových zákonov a nariadení vykazujú sníženie o .......5, 000. 000 Ks, v dôsledku tej okolnosti, že na tejto položke sa nepreliminuje žiadna suma, kedže úrad tento ako dočasný, nemá vlastnej systemizácie.

Okrem tohto všeobecného dôvodu zvýšenia prelimináru. na platy podľa platových zákonov a nariadení treba uviesť v kapitole 7 "Ministerstvo pravosudia" zákon č. 112/1942 Sl. z. o organizácii súdov.

Ostatné osobné výdavky riadne svyšujú sa celkom o 101, 119. 600 Ks a toto zvýšenie dotýka sa všetkých kapitol okrem kapitoly 11 "Najvyšší úrad pre zásobovanie", ktorá vykazuje sníženie o 1, 281, 400 Ks.

Toto zvýšenie vo všeobecnosti je odôvodnené úpravou platov smluvných zamestnancov a úprava príspevkov na nemocenské poistenie podľa zákona č. 139/1943 Sl. z. a úprava denných platov a miezd podľa kolektívnych smlúv. Okrem tohto všeobecného dôvodu zvýšenia ostatných osobných výdavkov treba spomenuť v kapitole 4 "Ministerstvo zahraničných vecí" novú úpravu zahraničných prídavkov, ktorá sa vo vláde prejednáva, ďalej v kapitole 5 "Ministerstvo národnej obrany" je to v dôsledku zákona č. 43/1943 Sl. z. o drahotnom prídavku k žoldu, ktorého prevedenie v roku 1944 vyžiada si nákladu 32, 846. 000 Ks, ďalej v dôsledku zákona č. 65/1943 Sl. z. o sbore poddôstojníkov z povolania, ktorý v roku 1944 vyžaduje náklad 6, 268, 000 Ks a napokon sú to drahotné prídavky civilných zamestnancov vojenskej správy zamestnaných na kolektívnu, smluvu, čo si vyžiada náklad 6, 022. 000 Ks. V kapitole 9 "Ministerstvo školstva a národnej osvety" treba uviesť zákon č. 99/1943 Sl, z. o zvýšení honorárov za nadpočetné hodiny a výučbu náboženstva na národných školách, ktorého náklad činí 3, 000. 000 Ks a zvýšenie úverov na honoráre docentom na vysokých školách o 300. 000 Ks. Zvýšenie ostatných osobných výdavkov v kapitole 16 "Penzie" je dôsledkom zákona č. 102/1943 Sl. z. ako aj zamýšlaná úprava drahotného prídavku penzistom, na ktorú sa počíta 13, 560, 000 Ks. Osnova zákona je už v pripomienkovom pokračovaní.

Zvýšenie ostatných osobných výdavkov mimoriadnych prejavuje sa v kapitole 6 "Ministerstvo vnútra" kde sa preliminuje suma 5, 139. 200 Ks na priznanie zápoľného prídavku žandárom.

Vecné výdavky riadne zvyšujú sa proti roku 1943 o 219, 838, 759 Ks a je prevažne dôsledkom vzostupu hospodárskych čísiel. Podstatné zvýšenie týchto výdavkov vykazujú kapitoly:

Kapitola 1. Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky o

498. 300 Ks

Kapitola 3. Predsedníctvo vlády o

1, 787. 100 Ks

Kapitola 4. Ministerstvo zahraničných vecí

2, 127. 000 Ks

Kapitola 5. Ministerstvo národnej obrany

120, 933. 600 Ks

Kapitola 6. Ministerstvo vnútra o

92, 655. 200 Ks

Kapitola 7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom o

3, 406. 400 Ks

Kapitola 9. Ministerstvo školstva a národnej osvety o

11, 048. 800 Ks

Kapitola 13. Ministerstvo dopravy a verejných prác o

21, 205. 700 Ks


- 193 -

Kapitola 14. Ministerstve financií o

11, 641, 500 Ks

Kapitola 15. Všeobecná pokladničná správa o

4, 511. 359 Ks

Zvýšenie vecných výdavkov, okrem dôvodu vyššie uvedeného zapríčiňuje všeobecne zvýšenie prelimináru na cestovnom a stravnom podľa vlád. nariadenia č. 136/1943 Sl, z. a okrem toho pri jednotlivých kapitolách tieto špeciálne dôvody:

V kapitole 1. "Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky" je to zvýšenie prelimináru na rady a čestné odznaky o 350 000 Ks, v kapitole 3 "Predsedníctvo vlády" v dôsledku zvýšenia dotácie fondu B o 500 000 Ks a zvýšením výdavkov na propagandu o 420. 000 Ks, v kapitole 4 "Ministerstvo zahraničných vecí" v dôsledku zvýšenia zahraničných diet o 750, 000 Ks a v dôsledku zaradenia nového prelimináru na ochranu záujmov SR cudzích štátmi v 330. 000 Ks. V kapitole 5 "Ministerstvo národnej obrany" zvýšenie nastalo najmä vstupnutím stravného, ohrevu, krmiva a streliva, zvýšením prelimináru na výzbroj a výstroj pre prezenčné mužstvo, doplňovaním stavu koní, zvýšením výdavkov na vojenský žrebčín v Motešiciach, zvýšením prelimináru na vybavenie pavilonov nemocníc, na nákup liečiv a obväzového materiálu a zvýšením prelimináru na vojenskú reálku a vysokoškolský internát. V kapitole 6 "Ministerstve vnútra" vyššia potreba nastala v dôsledku zvýšenia príspevku stranám o 2, 700. 000 Ks, zvýšením vyživovacích príspevkov podľa zákona č. 80/1943 Sl z. o 800. 000 Ks, a zvýšením rent vojenských poškodencov podľa, cit zákona, o 1, 900. 000 Ks, zriadením nových odbočiek Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu podľa vládneho nariadenia 123/1943 Sl. z. o 235, 000 Ks, zriadením 2 nových nemocníc o 1, 300, 000 Ks, zavedením liečenia ošetrovancov Štátneho detského liečebného ústavu, v Dolnom Smokovci vo filiálke Dr. Opatrného o 1, 800, 000 Ks, zvýšením štátneho príspevku k prídavkom na deti robotníkov o 13, 000, 000 Ks, zvýšením prelimináru na náhradu nedobytného liečebného o 30, 023, 800 Ks a zvýšením výdavku na pracovnú službu, o 4, 000. 000 Ks. V kapitole 9 "Ministerstvo školstva, a národnej osvety" zvýšenie nastalo v dôsledku. zákona č. 99/1943, Sl, z, o 400. 000. Ks. zvýšením úveru na príspevky obciam na réžiu ľudových škôl o 3, 500, 000 Ks, zvýžením klinického viacnákladu. o 800. 000 Ks. zaistením úveru na vybavenie nových ústavov techniky o 400, 000 Ks. zvýšením prelimináru na štipendiá o 1, 150. 000 Ks, zvýšením úveru na podporovanie divadelníctva o 2, 700. 000. Ks a zvýšením úveru na ľudovú výchovu o 500. 000. Ks. V kap. 13 "Min. dopravy a verej. prác" zvýšenie vecných výdavkov je dôsledkom zvýšenia miezd a stavebného materiálu pri udržovaní ciest, vodných stavieb a budov.

Naproti tomu sníženie vecných výdavkov nastalo v kapitole 10 "Ministerstvo hospodárstva" o 42, 404. 100 Ks v dôsledku tejto okolnosti, že výdavky na reguláciu a melioráciu boly presunuté do investičného rozpočtu, kam svojou povahou patria a v kapitole 11 "Najvyšší úrad pre zásobovanie" o 8, 137, 000 Ks v dôsledku sníženia prelimináru na cestovnom a stravnom.

Na zvýšení mimoriadnych vecných výdavkoch v sume 182, 186, 700 Ks participujú väčšiou mierou kap. 6 "Ministerstvo vnútra" sumou 30, 720, 500 Ks v dôsledku zriadenia internačného tabora pre voj. zajatcov / 445. 300 Ks /, zvýšením potreby podľa zákona č 40/1943 Sl, z. / 3, 904. 500 Ks / zvýšením rent vojenských poškoden-


cov podľa zákona č. 80/1943 Sl, z. o 2, 603, 100 Ks, zvýšením úveru na príplatky k podpore nezamestnaným o 4, 774. 000 Ks, zvýšením potreby na vnútorné a strojné zariadenie štátnych nemocníc 4, 000, 000 Ks pojatím úveru na zriadenie dvoch nových táborov SPS o 11, 056, 800 Ks a zvýšením podpory pre SČK o 1, 200 000 Ks; kapitola 9 "Ministerstvo školstva a národnej osvety sumou 3. 440. 700 Ks v dôsledku zvýšenia úverov na príspevky k budovaniu národných škôl a na vnútorná zariadenie techniky; kapitola 10 "Ministerstvo hospodárstva sumou 3, 678 500 Ks v dôsledku pojatia úveru na zriadenie dvoch nových žriebarní a hydropedologického laboratória, kapitola 13 "Ministerstvo dopravy a verejných prác sumou 6, 490, 700 Ks v dôsledku vyššieho preliminára na podpory pre elektrizáciu obcí o 3, 000 000 Ks a zvýšením úveru na mimoriadne opravy štátnych budov, kapitola 15 "Všeobecná pokladničná správa" sumou 169, 817 900 Ks v dôsledku zaistenia úveru na náhrady škôd spôsobených nepriateľskými bojovými činmi podľa osnovy zákona, ktorá sa práve prejednáva v Sneme v sume 200, 000, 000 Ks,

Naproti tomu značnejšie sníženie mimoriadnych vecných výdavkov vykazuje kapitola 5 "Ministerstvo národnej obrany" o 31, 875 800 Ks v dôsledku toho, že výdavky na investície vojenskej správy boly presunuté do investičného rozpočtu, keďže povahove tam patria.

Štátne príjmy.

Príjmy vlastnej štátnej správy preliminujú sa na rok 1944 sumou

3, 127, 206 300 Ks

Na rok 1943 boly preliminované vo výške

2, 584 666 160 Ks

takže v roku 1944 sa počíta so zvýšením o

542, 540. 140 Ks

Príjmy sa preliminujú podľa doterajších skutočných výsledkov s patričnou starostlivosťou s ohľadom na všetky predvídateľné okolností, ktoré by mohly mať vplyv na ich vývoj v roku 1944

Značnejší vzostup štátnych príjmov proti roku 1943 vykazujú tieto kapitoly:

Kapitola 5 "Ministerstvo národnej obrany" o

15, 2

mil.Ks

Kapitola 6 "Ministerstvo vnútra" o

42. 7

" "

Kapitola 7 "Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd o

05

" "

Kapitola 10 "Ministerstvo hospodárstva o

4, 6

" "

Kapitola 11 "Najvyšší úrad pre zásobovanie o

1, 6

" "

Kapitola 12 "Štátny pozemkový úrad" o

1, 4

" "

Kapitola 13 "Ministerstvo dopravy a verejných prác o

2, 6

" "

Kapitola 14 "Ministerstvo financií" o

276. 6

" "

Kapitola 15 "Všeobecná pokladničná správa" o

195, 2

" "

Kapitola 16 "Penzie" o

2, 6

" "

Naproti tomu počíta sa so zmenšením príjmov

v kapitole 4"Ministerstvo zahraničných veci o

0, 5

mil. Ks a

v kapitole 9"Ministerstvo školstva a národnej osvety" o

0 7

" Ks

Najväčšie zvýšenie príjmov vykazuje kapitola 14 "Ministerstvo financií" celkom o 276, 655. 900 Ks a to v dôsledku toho,


-195 -

že sa očakáva vyšší príjem a verejných daní dávok a poplatkov.

Toto zvýšenie podľa jednotlivých druhov daní dávok a poplatkov prejavuje sa takto:

priame, dane o

106, 650 000 Kg,

daň z obratu a prepychová o

86, 010 000 Ks,

clá o

24, 990. 000 Ks,

spotrebné dane o

22, 180. 000 Ks,

poplatky o

30, 742, 900 Ks,

monopoly o

4, 030 000 Ks,

zbytok zvýšenie pripadá na príjmy administratívne

Značné zvýšenie príjmov vykazuje aj kapitola 15 "Všeobcená pokladničná správa" celkom o 195, 233 100 Ks a to v dôsledku vyššieho odvodu prevádzkových zvyškov štátnych podnikov, a vyššieho prelimináru podielu zo samosprávneho fondu v dôsledku zvýšenie jeho príjmov.

II. Hospodárstvo štátnych podnikov.

Prevádzkové náklady štátnych podnikov na rok 1944 odhadujú sa sumou

2, 669, 836 400 Ks

Čo je proti nákladom odhadnutým na rok 1943 vo

2, 296, 212 990 Ks

výške viac o

573, 623, 410 Ks

Na tomto zvýšení participujú všetky podniky okrem podniku Štátna mincovňa, kde náklady sa preliminujú nižšou sumou ako v roku 1943.

Platy podľa platových zákonov a nariadení zamestnancov pragmatikalnych zvyšujú sa proti roku 1943 o 19, 197 760 Ks a zamestnancov podľa služobných poriadkov o 70, 182. 380 Ks jednak v dôsledku zákona č 139/1943 Sl. a. o všeobecnom drahotnom prídavku, jednak v dôsledku platového postupu, povýšenia a doplnenia systemizovaného stavu zamestnanectva. Z toho samého titulu zvyšuje sa aj náklad na platy zamestnancov podľa voľných smlúv celkom o 9, 632. 360 Ks

Zvýšenie nákladov na iné platy a mzdy proti roku 1943 činí celkom 102, 938 860 Ks a je spôsobené prevažnou mierou postupným zvyšovaním miezd podľa kolektívnych smlúv.

Zvýšenie nákladu na penzie proti predchádzajúcemu roku celkom o 29, 040, 200 Ks je spôsobené v dôsledku zákona č. 102/1943 Sl z. o drahotnom prídavku pre penzistov a v dôsledku zamýšlanej novej úpravy tohto prídavku Prislušná osnova zákona je už v pripomienkovom pokračovaní.

Všetky ostatné náklady štátnych podnikov zvyšujú sa oproti roku 1943 celkom o 342, 631 350 Ks a na tomto zvýšení participujú všetky podniky okrem štátnej mincovne a Štátnych majetkov poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych, kde tieto náklady preliminuju sa nižšou sumou ako v roku 1943. Toto všeobecnné zvýšenie je v prevažnej miere dôsledkom vzostupu hospodárskych čísiel.

Prevádzkové ťažby podnikov odhadujú sa sumou: 3, 623, 952, 100 Ks

teda proti ťažbám preliminovaným na rok 1943 v

sume

2. 820. 664, 300 Ks

viac o

803, 287, 800 Ks


- 196 -

Na tomto zvýšení participujú všetky podniky okrem štátnej mincovne a Visutej lanovky na Lomnický štít, kde ťažby sa odhadujú nižšou sumou ako v roka 1943 a Slovenskej tlačovej kancelárie, kde ťažby odhadujú sa rovnakou sumou ako v roku 1943.

Najväčšie zvýšenie ťažieb vykazuje Tabaková réžia celkom o 269, 257, 900 Ks v dôsledku zvýšenia cien a zvýšeného odbytu tabakových výrobkov, ďalej Slovenské železnice o 247, 605 600 Ks, Štátne lesy a majetky o 178, 329, 100 Ks, Slovenská pošta o ...........68, 333, 400 Ks a Štátne banské a hutnícke závody o 15, 641. 700 Ks. Zbytok zvýšenia pripadá na ostatné podniky

Odhadovaný vyšší vzrast ťažieb, než vzrast nákladov má prirodzene vplyv aj na výsledky hospodárenia podnikov a to väčšou mierou na úhrn ziskov podnikov aktívnych, ktorý v dôsledku toho zvyšuje sa o

231, 527 830 Ks

a menšou mierou na úhrn strát podnikov pasívnych, ktoré sa zvyšujú o

1, 883. 460 Ks,

takže pri celkovom hospodárení podnikov očakáva sa celkové zlepšenie o

229, 664 390 Ks

Odvod do štátnej pokladnice preliminuje sa sumou

578, 390 700 Ks

a je proti sume preliminovanej na rok 1943

395. 982.160 Ks

vyšší o

182, 408. 540 Ks,

Z toho vyplýva, že celková očakávané zlepšenia prevádzkového hospodárenia podnikov odhadované, ako bolo už vyššie uvedené, nepríde celé k dobru odvodu štátnej pokladnici. Okolnosť táto odôvodňuje sa tým, že pri aktívnych podnikoch sa zyšuju investičné náklady z prevádzkových ziskov o 9, 775 050 Ks a splátky s investičných dlžôb vpočítane dlhov podľa, zákona č. 48/42 Sl z o...... 62, 139. 700 Ks; naproti tomu snižujú sa prídely fondom celkom o..... 7, 379 600 Ks, u pasívnych podnikov snížujú splátky z investičých dlhov celkom o 17, 279 300 Ks

Investičný rozpočet.

Výdavky investičného rozpočtu na rok 1944 rozpočítané

sú sumou

1, 216, 823 300 Ks

a príjmy sumou

3 680 000 Ks

takže vyplýva schodok v sume

1, 213, 148 300 Ks

Úhrada schodku investičného rozpočtu je v smysle článkov XXIV. a XXV osnovy finančného zákona odkázaná na úverovú operáciu.

Výdavky investičného rozpočtu preliminované na rok 1944 sumou

1, 216, 828, 300 Ks

sú proti výdavkom preliminovaným na rok 1943 v sume

1, 022. 455 150 Ks

vyššie o

194, 373 150 Ks


-197 -

Na tomto zvýšení participujú investície štátnych podnikov 47, 860. 150 Ks v dôsledku zvýšenie investičných nákladov v podnikoch Slovenská pošta o 13, 832. 900 Ks, Slovenské železnice o 84, 031 800 Ks, Visutá lanovka, na Lomnický štít o 210, 000 Ks a Štátne tlačiarne o 160. 300 Ks. Naproti tomu nižšie investičné náklady vykazujú Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov o 4, 813, 250 Ks, Štátne banské a hutnícke závody o 748, 400 Ks a Štátne kúpele o 44, 813 100 Ks.

Zvýšenie invetičných nákladov rezultuje u Slovenskej pošty najmä v dôsledku zamýšlanej stavby poštovej budovy, v Starom Smokovci, v Banskej Bystrici a stavby budovy pre učtáreň poštového rezortu v Bratislave a zvýšením nákladu na doručenie diaľkového kábelu, u Slovenských Železníc v dôsledku zamýšlaných novostavieb železníc Jablonica - Plavecký Sv. Mikuláš, Podolínec - Orlov a prestavby železnice Dúbrava - Banská Štiavnica.

Sníženie výdavkov u Štátnych kúpeľov nastalo o vyvlastňovaciu cenu kúpeľov Piešťany, ktorá bola v rozpočte na rok 1943 preliminovaná.

Investičné výdavky vlastnej štátnej správy proti roku 1943 zvyšujú sa o 146, 513, 000 Ks, jednak v dôsledku rozšírenia investičného rozpočtu o investície vojenskej zprávy, na ktoré sa pamätá v investičnom rozpočte sumou 100, 318. 000 Ks. a zvýšením prelimináru na vodohospodárske regulácie meliorácie odvetví Ministerstva hospodárstva o 70, 000, 000 Ks na ktoré úver doteraz bol zaisťovaný v riadnom rozpočte.

Naproti tomu sníženie investičných výdavkov nastalo v odvetví Ministerstva dopravy a verejných prác rezort verejných prác o sumu 23, 805, 000 Ks a to u cestných komunikácií, na ktoré sa pamätá úverom okruhlé 46, 000. 000 Ks nižším, než v roku 1943. U pozemných stavieb nastalo naproti tomu zvýšenie okrúhle o 25, 000. 000 Ks.


199

Časť zvláštna.

SKUPINA I. VLASTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA.

Kap. 3. PREZIDENT REPUBLIKY A KANCELÁRIA PREZIDENTA REPUBLIKY

Kancelária prezidenta republiky vykonáva všetky práce spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky. Táto činnosť pohybuje sa v rámci vnútornej organizácií kancelárie prevedenej podľa zákona č. 263/1939 Sl. z.

Po stránke rozpočtovej a hospodárskej pokračovalo sa podľa zásad najvyššej úspornosti v štátnom hospodárení tak, ako to vyžaduje čas brannej pohotvosti štátu. Ani v rozpočtovom roku pracuje od počiatku s minimálnym počtom úradníkov a hoci agenda stále stúpa. Vzostup osobných výdavkov proti predchádzajúcemu roku nastal prevedením zákona číslo 232/42 z. o zvýšení drahotných prídavkov štátnych zamestnancov, ako aj prídavkov prezidiálnych podľa vládneho uznesenia zo dňa 14. mája 1943. Vecné výdavky zvýšily sa následkom prevedenia vládneho nariadenia číslo 240/1942 Sl. z. o radoch a medailách a všeobecného stúpania cien všetkých kancelárskych a iných potrieb.


- 200 -

2. Snem Slovenskej republiky

Kap. 2. SNEM SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Činnosť Snemu bude sa pohybovať aj v rozpočtovom roku 1944 podľa doterajších zásad.

Vzostup osobných výdavkov proti predchádzajúcemu rozpočtovému roku nastalo prevedením zákona č 232/1942 Sl z. zvýšení drahotného prídavku ako aj zákona č 102/1943 Sl. z. Napriek vzostupnej tendencie cenovej hladiny preliminujú sa vecné výdavky v sume nižšej ako v roku 1943 a to v dôsledku zredukovania mimoriadných výdavkov zariaďovacích viac ako o polovicu nákladu v roku 1943.

Pri preliminovaní osobných výdavkov pokračovalo sa podľa zásad najvyššej úspornosti v štátnom hospodárení tak ako to vyžaduje čas za brannej pohotovosti štátu. Hoci pridelením Štátnej rady k Snemu doterajšia agenda Sekretariátu Snemu sa zvýšia predsa neboly obsadená všetky systemizované miesta Sekretariáte Snemu.

Prezident republiky rozhodnutím zo dna 24. augusta 1943 vymenoval podľa § 51 Ústavy v znení ústavného zákona č. 105/ 1943 Sl. z. Śtátnu radu. Všetky novnícké účtovné kancelárske a zriadenecké práce pre Štátnu radu obstaráva Sekretariát Snemu. Vecné i osobné potreby Štátnej rady nájdu zaokrytie v rámci rozpočtu Snemu. Týmto sa nezvýši celková suma rozpočtu lebo zvýšený náklad je vyrovnaný úsporami a redukciami vecných, menovite mimoriadnych výdavkov.

Prezident republiky rozhodnuím zo dňa 9. septembra 1943 vymenoval podľa § 100 ods 1 Ústavy v znení ústavného zákona č. 225/1941 Sl. z. dvoch nových poslancov.

Do vyhotovenia návrhu finančného zákona Slovenskej Republiky na rok 1944. Snem Slovenskej republiky v roku 1943 mal 16 plenárnych zasadnutí, na ktorých bolo odhlasované a prijaté 54 rôznych usnesení. Za tuto dobu vláda podala 49 návrhov, poslancov 5 návrhov a 2 interpretácie.

Najviac zasadaly výbory ústavnoprávny a rozpočtový ktoré maly každý po 33 zasadnutí Ostatné výbory zasadaly takto: branný výbor 10 krát, imunitný výbor 4 krát kultúrny výbor 2 krát národohospodársky výbor 17 krát úsporný a kontrolný výbor 10 krát sociálny a zdravotný výbor 17 krát a zahraničný výbor 1 krát.

V rozpočte sú preliminované len najnutnejšie výdavky, ktoré sú potrebné na zaistenie riadneho chodu Snemu Slovenskej republiky.


- 201-

3. Predsedníctvo vlády.

Kap 3. PREDSEDNÍCTVO VLÁDY.

Všeobecné zvýšenie rozpočtových čísiel je dôsledkom tej skutočnosti okrem všeobecne pôsobiaceho koeficientu zvýšenia platov a cien, že vojnové pomery vytvorily a vytvárajú nové a naliehavé úkoly štátnej správy a žiadajú intenzívnejšie opatrovanie opatrovanie doterajších úloh ako aj úloh nových. To všetko spôsobuje citeľné zvýšenie finančných potrieb, ktoré sa musia zaopatriť aspoň v skromnej miere, ak len nemajú zostať nepovšimnuté dôležité národné, sociálne a politické záujmy.

Iniciatívna činnosť Predsedníctva vlády bola stále značného rozsahu. Z vlastného podnetu a z podnetov rozličných organizácii a dennej tlače zasahovalo Predsedníctvo vlády pri riešení rôznych legislatívnych otázok, zjednodušení administratívneho postupu alebo koordinovaní pokračovania niekoľkých rezortov.

Vláda v roku 1943 do 19. septembra prerokovala v 18 zasadnutiach 548 vecí:

Legislatívna činnosť Predsedníctva vlády čo do rozsahu ani v roku 1943 nezaostala za rokmi predchádzajúcimi. Kodifikačné tendencie, ktoré má najmä tento úrad na zreteli, dochádzajú stále viac a viac výrazu v obsiahlych normách, ktoré vnášajú do nášho právneho poriadku prehľad, činiac ho takto upotrebiteľnejším nielen pre úrady a kruhy právnické ale i pre širšiu verejnosť. V tomto ohľade treba spomenúť najmä činnosť Legislatívneho sboru, ktorý za vedenia legislatívneho oddelenia Predsedníctva vlády zasadá takmer každý druhý deň. V jeho zasadnutiach sa na základe návrhov ministerstiev definitívne textujú osnovy vládnych návrhov zákonov ako aj osnovy vládnych nariadení.

Z osnov, ktoré pripravilo Predsedníctvo vlády v roku 1943 pre Legislatívny sbor samo treba spomenúť najmä osnovu vládneho návrhu zákona o úprave niektorých právnych pomerov súvisiacich s výkonom vojenskej služby / zákon č. 80/1943 Sl, z /. Uvedený zákon je po finančnom zákone najobsiahlejším zákonom roku 1943.

Pre rok 1944 zaoberá sa Predsedníctvo vlády myšlienkou kodifikácie sociálnepoisťovacieho práva.

Legislatívny referát Predsedníctva vlády obstaráva i redakciu Slovenského zákonníka, pripravuje pre vládu schvaľovanie medzinárodných smlúv a textuje v Legislatívnom sbore návrhy uznesenia vlády väčšieho rozsahu.

Štátny štatistický úrad.

Štátny Štatistický úrad k l. VII. 3. 1943 previedol sčítanie ovocných stromkov a kríkov, čo sa na území nášho štátu neprevádzalo od r. 1935 Zaviedol ďalej nové štatistiky ohľadom vnútorného obchodu, štatistiku zamestnanosti v priemysle a štatistiku odbytu v priemysle.

Skončil periodické zisťovania, takže ročné zisťovania sú hotové za r. 1942 a mesačné za august 1943.

Úrad vydáva "Štatistické zprávy", v ktorých publikuje výsledky štatistiky populačnej, školskej a súdnickej a litografované zprávy hospodárske; tieto vydáva iba pre malý okruh odberateľov v dôsledku toho, že je viazaný usnesením vlády zo dňa 7. mája 1942 o dôvernosti hospodárskych štatistík.

V r. 1944 bude pokračovať vo všetkých periodických zisťovaniach a dokončí sčítanie ľudu prevedené v r. 1940.


-202 -

3. Predsedníctvo vlády.

Úrad propagandy.

Úrad propagandy snaží sa rozšíriť poznanie zdravého svetonáhľadu v národe a zahraničí. Reči a plakáty, ktorými je zaplavené Slovensko, ako aj brošúry a knižné publikácie ním vydané hovoria rečou slovenského ľudu a sú odzrkadlením jeho mentality. City, vôlu a skutky slovenského národa odzrkadľuje v rozličných denných, týždenných a mesačných periodických časopisoch, bulletínoch, ako aj v brošurových a knižných publikáciách. Úrad dáva pokyny domácej tlači, usmerňuje rozhlasové prejavy, výtvarná a hudobné umenie, film, krátkovlnné vysielanie pre Ameriku, stará sa o vydávanie kultúrnych a vedeckých publikácií v cudzích rečiach, ktoré informujú cudzinu o kultúrnej, hospodárskej a štátno-politickej situácii Slovenska. Pre vládnych činiteľov a slovenskú tlač vydáva denne "Prehľad zahraničnej tlače". Pre hospodárske domáce a zahraničné kruhy vydáva dvojtýždenník "Wiertschaftsberichte", pre širšiu verejnosť nástenné Ľudové noviny a plakáty rozličného druhu; pre brannú moc predpláca časopisy, pre cudzinu mesačník "Slowakische Rundechau". Okrem iného pre zahraničných hostí stoja k dispozícii brošury o slovenských vedúcich činiteľoch, kultúrnej a politickej práci slovensko-nemeckej, chorvátskej a brošúry kúpeľných miest v štyroch rečiach. Udržuje čulé styky s cudzími vedeckými, publicistickými ako aj novinárskymi pracovníkmi. Okrem tlačovej stránky koná rozsiahlu fotoreportáž. Má vlastné kinoauto na premietanie kultúrnych a propagačných filmov po slovenských dedinách, čo nachádza veľkú obľubu u puplika. Konečne Úrad propagandy vykonáva aj cenzúra tlače, čo v dnešnom čase je dôležitým prostriedkom pre tvorenie verejnej mienky.


4. Ministerstvo zahraničných vecí.

Kap. 4. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECí.

V roka 1943 pokračovalo Ministerstvo zahraničných vecí úspešne v svojej činnosti majúcej za úlohu sústavne a trvalo prehlbovať politické právne, obchodné, administratívne a kultúrne styky Slovenskej republiky s inými štátmi, ako aj upevňovať jej záujmy a potreby.

Politický odbor.

Slovenská republika uznala tieto novoutvorené štáty: 5 mája 1943 Thaisko /Siam/. 5. augusta 1943 Burmu a 15. októbra 1943 Filipínsku republiku

Rozšírená bola zpravodajská, tlačová a kultúrna služba pri zastupiteľských úradoch v cudzine pridelením tlačových a kultúrnych atašé: v Bukurešti, Ríme a Berne. Slovenské vyslanectvo v Berne začalo vydávať v auguste t. r. tlačový bulletin v nemeckej a francúzskej reči /"Pressekorrespondenz der Slowakischen Gesandtschaft in Bern" "Correspondence Slovaque", ktorý vychodí dva razy do mesiaca a má informovať neutrálnu cudzinu o Slovenskej republike a o slovenskom úsilí na všetkých poliach verejného a politického života. Vyslanectvo v Ríme vydávalo v talianskej reči revue-mesačník "Rivista dei Tatra". Pomýšľa sa vydávať takéto publikácie v cudzine aj inými našimi zastupiteľskými úradmi.

Dna 9. mája 1943 bola v Bukurešti podpísaná slávnostným spôsobom slovensko-rumunská kultúrna dohoda, ku ktorej ratifikačné listiny boly vymenené 7. VII. 1943 v Bratislave.

Dna 9. júna. 1943 boly v Bratislave za prítomnosti bulharského ministra školstva Jocova vymenené ratifikačné listiny k slovensko-bulharskej dohode podpísanej 22. septembra 1941 v Sofii.

Udržoval sa stály styk so Slovenským červeným krížom a Medzinárodnému červenému krížu v Ženeve sa poukázal peňažný príspevok slovenskej vlády.

Zástupca I. odboru spolupracoval v rozhraničovacej komisii slovensko-nemeckej, a tiež so slov. vnútroštátnymi úradmi vo veciach vojnových zajatcov.

Administratívny a právny odbor.

V obore medzinárodných smluv dvojstranných vykonala sa ratifikácia a publikácia slovensko-maďarskej dohody o upravení postrku /č. 5l/l943 Sl. zák. /. slovensko-maďarská dohoda o riešení otázok vzniklých na poli sociálneho poistenia /č. 98/43 Sl. z. /.

Zo smlúv viacstranných vykonal sa prístup Slovenskej republiky k Madridskej dohode a medzinárodnom zápise tovar alebo obchodných známok /č. 121/43 Sl, z. / a k Madridskej dohode o potlačovaní falošných údajov o pôvode tovaru /č. 122/43 Sl. z. /.

Niekoľko smlúv sa nachádza tiež v ratifikačnom pokračovaní.

Pripravujú sa smluvy s týmito štátmi:

s Nemeckom: smluva o právnych pomeroch na hranici, smluva o dobrovoľníkoch zbraní SS nemeckej národnej skupiny na Slovensku, smluva o súdnej depozitnej rozluke s Protektorátom Čechy a Morava, doplnenie dohody a vojenskej spisovej rozluke s Protektorátom.

s Maďarskom: smluva o štátnom občianstve, dohoda o politickej amnestii, dohoda o súdnych depozitoch, doplnenie dohody o malom pohraničnom styku.


4. Ministerstvo zahraničných vecí.

so Švajčiarskom: dohoda o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov, smluva o úprave vydávania a právnej pomoci v trestných veciach

s Rumunskom: dohoda o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov, smluva o úprave vydávania a právnej pomoci v trestných veciach

s Talianskom: dohoda o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov, smluva o úprave vydávania a právnej pomoci v trestných veciach.

Národohospodársky odbor

Koncom roku 1943 je vidno, že rok 1942 bol posledným rokom, v ktorom obchodne-politické smluvy a dohody Slovenskej republiky boly uzatvárané a cudzími štátmi, vzdor všetkým ťažkostiam ešte pomerne ľahko. Rok 1943 neprešiel už tak ľahko a najmä udalostí v Taliansku majú za následok že slovenské hospodárstva si musí zrevidovať aj obchodné dohody s ostatnými štátmi, keďže obchodný styk s Talianskom prakticky úplne prestal. Taliansko bolo v zahraničnom obchode našom dosiaľ na poprednom mieste. Jeho odpadnutím otvára Slovensko nielen dobrý trh pre svoje tovary, ale aj trh pre niektoré veľmi dôležité nákupy. Celkové zhoršenie na európskom trhu tovaru následkom vojny, ďalšie zhoršenie komunikačných možnosti medzi jednotlivými európskymi zemiami, malo za následok že dohody Slovenska o výmene tovaru v roku 1943 znova zmenšily svoj volumen, pričom sa tento v hodnote ani neprejavuje pretože ceny tovarov na európskom trhu sa zvýšily.

Následkom vyššie uvedených okolnosti ukázala sa potreba, najmä v druhej polovine 1943. uzatvárať kontingentné dohody na kratšiu dobu, poprípade niektoré automaticky predĺžiť, kým sa situácia vyjasní.

Obchodný vzťah Slovenska s cudzinou bol aj v roku 1943 smluvne upravený so všetkými štátmi európskymi, s ktorými bolo slovensko v diplomatickom styku. Dňa 19. mája 1943 bola uzavretá obchodná smluva so Španielskom a tak bola vypnená aj posledná medzera na tomto poli. Na rok 1944 ostáva už len uzavretie rámcovej smluvy obchodnej so Švédskom a Francúzskom, pričom ovšem náš styk so Švédskom je tiež normálne upravený.

Pre zhoršenie transportných možnosti v roku 1943. venovala sa veľká pozornosť týmto otázkam, jednak častými rokovaniami so spriatelenými železničnými správami, ako aj rokovaniami v Europskej dunajskej komisii.

V roku 1944 sa majú viesť rokovania o tovarovom a platobnom styku so štátmi nižšie uvedenými, a v termínoch približne rovnakých ako v roku. 1943, pričom treba počítať, že počet rokovaní následkom zmien a vývoja vojnových udalostí ešte stúpne.

Pokiaľ ide o jednotlivé štáty bola situácia v roku 1943 táto:

Nemecko: Nemecko ostalo aj v roku 1943 našim najväčším a najdôležitejším partnerom obchodným, s ktorým náš styk je upravený jednak rámcovou obchodnou smluvou, dohodami platobnými a množstvom dielčích dohôd a protokolov. V roku 1943 zasadaly slovensko nemecké vládne výbery na jar a na jeseň a najmä pri týchto drahých rokovaniach bolo rozhodnuté o najpodstatnejších a najdôležitejších otázkach nášho hospodárskeho styku o Nemeckom. Výsledkom týchto rokovaní bolo, že je nádej; že Slovensko si aj na rok 1944 zaistí najpodstatnejšie nákupy v Nemecku, a že slovenské dodávky a výlohy budú sa pohybovať v rozmeroch ktoré dávajú nádej, že sa slovenský hospodársky organizmus nenaruší.


4. Ministerstvo zahraničných vecí.

Maďarsko: V roku 1943 vznikol medzi Slovenskom a Maďarskom v obchodnom styku problém cenový, následkom neúmerného stúpania cien v Maďarsku a primeranej stálosti cenovej hladiny na Slovensku. K tomo pristúpilo k Maďarsku ďalšie ubúdanie vývozných tovarov dôležitých pre Slovensko. Rokovania sa viedly na jar a na jeseň a všetky otázky boly vyriešené len s nádejou, že v blízkej budúcnosti nevzniknú ďalšie rušivé momenty.

Taliansko: Už pri rokovaniach na jar 1943 s Talianskom bolo vidieť, že Taliansko prežíva následkom vojny hospodársku krízu, ktorá mala za následok, že sa Taliansko v obchodnom styku so Slovenskom stalo dlžníkom, a že talianska cenová hladina bola porušená, čo malo za následok neúmerná stúpanie cien v Taliansku a tým komplikácie pri tovarovej výmene so Slovenskom. Zároveň pri rokovaniach bola preto podpísaná aj cenová Dohoda Slovensko-talianska. V dôsledku septembrových udalostí v Taliansku prestal tu prakticky tovarový výmenný styk s Talianskom a dokonca roku 1943 bola malá nádej, že by sa tieto otázky kladne vyriešily.

Švajčiarsko: Tovarový výmenný styk so Švajčiarskom bol pre obe zeme v roku 1943 veľmi zaujímavý a výhodný. Rokovania v júli 1943 konaly sa ešte pred talianskymi udalosťami a preto sa tieto prejavia v jasnejšom svetle až pri rokovaniach v decembri.

Rumunsko: Tovarový výmenný styk s Rumunskom zostáva nezmenený a hlavne má dôležitosť pre nás pri zásobovaní Slovenska naftou. Rokovania sa dejú dvakrát do roka pri ktorej príležitosti sa ustanovujú kontingenty

Bulharsko: Hospodársky styk je nezmenený, pre Slovensko majú veľky význam nákupy tabaku.

Španielsko: So Španielskom bola uzavretá obchodná Smluva a tohože dna 19. V. 1943 kontingentná Dohoda, takže môže sa stať, že Španielsko nastúpi úlohu talianska pri vzájomnej tovarovej výmene

Dánsko: S Dánskom je kompenzačný styk. Obchody sú pravidelné a kontingenty sa stanovujú každého polroka. S Chorvátskom a Francúzskom je obchod nepravidelný na báze kompenzačnej očakáva sa však, že v roku 1944 bude možné i s týmito štátmi upraviť regulérne obchodné styky.

Turecko: S Tureckom nemáme riadne obchodná styky, následkom čoho len kompenzačné obchody.

Organizačný odbor.

Ministerstvo zahraničných vecí behom roku 1943 snažilo sa doplniť jak po stránke personálnej tak po stránke vecnej existujúce zast. úrady, aby mohly riadne plniť úkoly im sverené. Toto sa, pokiaľ to vojnové pomery dovolily, aj vo väčšine prípadov podarilo.

Po stránke organizačnej Ministerstvo zahraničných veci rozšírilo sieť novozriadených zastupiteľských úradov /efektívnych a honorárnych/. V tejto činnosti Ministerstvo zahraničných vecí nezastalo, bude pokračovať aj behom budúceho roku vzhľadom na to,


4 Ministerstvo zahraničných vecí.

že je v záujme Slov. štátu z dôvodov rozšírenia a prehlbenia stykov v cudzine, aby sieť zastupiteľských úradov pokiaľ to dovolia politické pomery, bola čo najširšia.

V súvislosti so sriadenim prípadných zastupiteľských úradov bude treba riešiť aj ďalšie otázky personálne a vecne, aby novozriadené úrady mohly splniť riadne svoju funkciu.

Prehľad a vývoj zastupiteľskýchh úradov

A. Úrady skutočné:

Stav ku dňu:

31. XII. 1939

31. XII. 1940

31. XII. 1941

31. XII. 1942

25. X. 1943

1. Vyslanectvá

7

10

9

9

10

2. Zast. konzulárne

0

0

1

1

1

3. Gen. konz. konz. a rep. kom

2

4

3

3

4

9

14

13

15

15

B. Úrady honorárne

1. Konzuláty v činnosti

0

0

1

13

20


5. Ministerstvo národnej obrany,

Kap. 5. MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY

Činnosť legislatívna.

V odbore pôsobnosti vojenskej správy boly prejednané a schválené v rozpočtovom roku 1943 tieto zákony a vládne nariadenia:

Branný zákon / č. 30/43 Sl. z../, zák. č. 31/1943 Sl. a, o brannej výchove, zák. č. 43/43 Sl. z. o drahotnom prídavku k žoldu vojenských osôb a počtu mužstva vlád. nar. č. 59/43 Sl. z. ktorým sa určujú náhrady za používanie dopravných prostriedkov pre vojenské účely, zák. č. 65/1343 Sl. z. o Sbore poddôstojníkov z povolania, zák. č. 80/1943 Sl. z. o úprave niektorých právnych pomerov súvisiacich s výkonom vojenskej a inej obdobnej služby. Je nádej že bude ešte v tomto rozpočtovom roka schválený aj návrh zákona o stáži obrany štátu.

Vzdušné zbrane.

Lietadlá a materiál vzdušných zbraní za mimoriadnych pomerov sa skoro vyčerpáva a opotrebuje, takže treba ho častejšie vymieňať ako v normálnych časoch.

Na leteckých strelniciach treba vybudovať nové kryty a z vycvikových dôvodov treba opraviť cielové plochy.

Javí sa potreba, doplmoť špeciálne vozidlá ako náhradu za opotrebované.

Treba zadovážiť nové fotografické prístroje, nakoľko doterajšie sú zastaralých typov a preto nevyhovujú úlohám dnešného bojového letectva.

Staviteľstvo.

V rokoch 1939 a 1940 vôbec sa neprevádzaly udržovacie práce objektov. V dôsledku toho treba teraz prikročiť ku generálnym opravám, aby objekty nadostaly sa do devastovaného stavu, čím by hrozilo nebezpečenstvo hmotnej újmy štátu. V rozpočtovom roku 1944 budú stavby zahájené ešte za býv. Č S R, úplne dokončené bude sa ďalej pokračovať v stavbách započatých v rokoch 1942 a 1943, ktoré sú s hladiska obrany štátu naliehavé. Ide tu najmä o stavby nemocnie v Ružomberku, Bratislave, a o stavbu náhradných objektov za Trenčianske Biskupice taktiež bolo už potrebné pristúpiť k výstavbe leteckých plôch.

Automobilníctvo.

Mimoriadne pomery maly neblahý vplyv na vojenský automobilizmus takže sa javí potreba doplňovať tento v najvyššom počte. Treba spomenúť, že aj zadovažovanie pohonných hmôt vyžaduje neprimerane veľkého nákladu.

Lekárnictvo.

Nákupné ceny materiálu stále stúpajú. Počet zranení a chorôb v zázemí liečených sa stále zvyšuje. Akosť materiálu nie je taká ako za normálnych pomerov, takže sa rýchle opotrebúva. Uvedené okolnosti majú potom samozrejme vplyv na úvery zaisťované na tieto potreby.


5. Ministerstvo národnej obrany.

Branná výchova.

V dôsledku zák. č. 31/1943 Sl. z. o brannej výchove, prikročilo sa k organizácii ako aj k prevádzaniu brannej výchovy

Sociálna starostlivosť o pôsobnosti voj. správy.

MNO podporuje sostárlych býv legionárov ktorí nemajú zákonitý nárok na zaopatrovacie platy od štátu ani na invalidné renty. Takýchto percipientov bolo podporovaných celkom 131 vdôv a sirôt po býv. legionároch 84, a to podporami od 50- Ks - 250.- Ks mesačne podľa majetkových pomerov. Tieto podpory udeľuju sa po dohode so Štátnym úradom pre starostlivosť o vojnových poškodencoch a Min. financií.

Štátny hydrologický a meteorologický ústav

Tento ústav slučuje v sebe pri srovnani s inými ústavmi tohto druhu v cudzine, tri ústavy a to: hydrologický, meteorologický a agrometeorologický. Okrem toho v tomto čase organizuje geofyzikálne oddelenie, ktorého seizmografická stanica na Skalnatom Plese je už vybudovaná. Toto oddelenie treba doplniť prístrojmi a pracovným laboratóriom. Jedná sa tu o ústav vo vývine, ktorý pred rokom 1939 na Slovensku nebol Ústav stará sa ďalej o vojenské a civilné poveternostné stanice.


6 Ministerstvo vnútra.

Kap. 6. MINISTERSTVO VNÚTRA.

Ministerstvo vnútra plnilo aj v roka 1943 jemu sverené úkoly ako aj zvláštne úkoly vyplývajúce z budovania Slovenského štátu a mimoriadnych pomerov súvisiacich s brannou pohotovosťou štátu.

V odbore personálnej agendy bola pozmenená provizórna systemizácia služobných miest, tykajúca sa kategórie úradníkov vyššej pomocnej správnej služby a provizorná systemizácia služobných miest a kategórii hospodárskych úradníkov.

V kategórii úradníkov vyššej pomocnej správnej slúžby bolo systemizované spoločne 82 miest. Podľa novej systemizácie bolo systemizované v ústredí a vo verejnej správe vnútornej spolu 119 miest, teda viac o 37 miest. Naproti tomu bol snížený počet systemizovaných služobnych miest v kategórii právnych úradníkov /služobná trieda Ib/ a to o 37 miest.

Provizórna systemizácia služobných miest v kategorii hospodárskych úradníkov /III. služ. tr. / bola pozmenená tak, že bolo prevedené nové rozdelenie miest medzi jednotlivé platové stupnice, pri čom sa počet systemizovaných služobných miest nezmenil.

Všetky vyššie uvedené zmeny nadobudly účinnosť 1. júla 1943.

Ministerstvo vnútra hodlá v roka 1944 upraviť systemizáciu v osobnom stave obecných a obvodných notárov a to tým spôsobom, že by bol zmenený počet systemizovaných služobných miest v jednotlivých platových stupniciach.

V budovaní nových budov pre umiestenie okresných úradov sa ďalej pekračuje. V tomto roku bola dokončená novostavba Okresného úradu v Púchove a v Hhúšti. Na prístavbe Okresného úradu vo Zvolene sa pracuje, takže táto prístavba bude v budúcom roku úplne dokončená.

V roku 1944 bude sa v tejto akcii pokračovať menovite vystavením novostavby v Stropkove, ktorá už bola v tomto reku započatá, ďalej v Banskej Štiavnici, v Turč. Svätom Martine a v Lovinobani.

Ministerstvo vnútra vypracovalo a pripravilo na legislatívne prerokovanie 10 návrhov zákonov a 6 návrhov vládnych nariadení, z ktorých ako významnejších treba vyzdvihnúť: zákom o sociálnom poistení živnostníkov, o asociálnych osobách, o zrušení župnej samosprávy, o ručení za vojnové nebezpečenstvo, o úhrade nákladov súkromných životných poisťovní, vládna nariadenie o Slovanskej pracovnej službe, o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore verejnej správy vnútornej, o náhrade služobných výdavkov štátnych zamestnancov.

Pre legislatívne prerokovanie v roka 1943 sú pripravené návrhy nového obecného zákona, zákona o opatreniach pri leteckých útokoch a zákona o lekárnickej komore. Bolo tiež vydané vládne nariadenie o preukazovacom práve a o pokladničnej, účtovnej a kontrolnej službe na župných a okresných úradoch pod č. 115/1943 Sl. z.

V roku 1944 považuje Ministerstvo vnútra za svoju prednú úlohu uskutočniť zákonnú úpravu niektorých otázok na poli sociálnom a zdravotnom. Ide tu najmä o úpravu právnych predpisov týkajúcich sa otázok chudobníctva a pôrodníctva. Ďalej bude pripravený návrh zákona o premávke na verejných cestách, ktorý má obsahovať riešenie všetkých otázok týkajúcich sa tohoto problému podľa moderných zásad. Prikročí sa tiež k novelizácii právných predpisov


6. Ministerstvo vnútra.

týkajúcich sa všetkých odvetví sociálneho poistenia a predloží sa návrh zákona o finančnom hospodárstve obcí a o ochrane domoviny s príslušnými vykonávajúcimi nariadeniami. Prípravné práce k niektorým z týchto návrhov boly už započaté. Inak má Ministerstvo vnútra v programe vypracovanie celého radu menších návrhov zákonov a vládnych nariadení týkajúcich sa odboru pôsobnosti verejnej správy vnútornej, ktoré čakajú na svoje riešenie, alebo ktoré podľa vyskytnutej sa potreby bude treba riešiť.

Mimoriadne vojnové pomery vyvolávajú zvýšenú zločinnosť a preto bolo potrebné dobudovať bezpečnostnú službu tak, aby v každom ohľade mohla vyhoveť skutočnej potrebe.

Na dosiahnutie tohoto cieľa bol doplnený stav policajného strážneho sboru o 80 novoprijatých pomocných strážnikov. Títo boli už aj zaradení do 6 mesačného kurzu pri Policajnom riaditeľstve v Bratislave. Cieľom úplného doplnenia stavu policajného strážneho sboru bude treba ešte v tomto roku prijať 80 pomocných strážnikov a v roku 1944 ďalších 80 nových pomocných strážnikov. Zvýšený počet pomocných strážnikov vyžiada si aj zvýšenie počtu veliteľského sboru, čo sa prevedie v roku 1944.

Zvýšený počet pomocných policajných strážnikov vyžiada si tiež zriadiť nové ubikácie v budovách policajných úradov a pre ubytovanie slobodných gážistov. Tieto ubikácie budú zriadené tiež v roku 1944.

Po stránke štátobezpečnostnej je treba dobudovať Ústredňu štátnej bezpečnosti v Bratislave. Menovite treba pre túto zakúpiť nové dostatočné rýchle motorové vozidlá, čo je predpokladom pre úspešné prenasledovanie štátu nebezpečných živlov.

V záujme štátnej bezpečnosti je potrebné tiež vybudovať policajnú rádiovú sieť. V roku 1943 bola rádiová sieť doplnená dvomi novými vysielačmi, z ktorých jeden je už v prevádzke a obstaráva spojenie medzi Bratislavou a Prešovom. V roku 1944 budú postavené ďalšie dva rádiové vysielače a tým bude policajná rádiová sieť úplne vybudovaná.

Kriminálna ústredňa ako novozriadená ustanovizeň je poverená viesť pre celú oblasť Slovenského štátu jednotnú sústredenú kriminálnu evidenciu, vybavovať všetky podania týkajúce sa služby kriminálnej, stopovacej, daktyloskopickej, registratúry a ostatných kriminálnych pomôcok, podávať znalecké návrhy a posudky, riadiť jednotne službu stopovaciu /t. j. viesť redakciu Bezpečnostného rozhlasu, redakciu a administráciu Bezpečnostného oznamovateľa a spolupôsobiť pri výcvika a výchove bezpečnostných orgánov v kriminalistike.

Tieto úkoly môže Kriminálna ústredňa len tak splniť, keď bude riadne vystrojená a preto je potrebné túto príslušnými technickými pomôckami postupne zariadiť.

V roku 1943 bolo Ministerstvo vnútra poverené zriadiť a udržiavať Internačný tábor v Humennom pre vojnových zajatcov. Podľa Ženevskej dohody je štát povinný sa postarať o ubytovanie, stravovanie, ošatenie a liečenie zajatcov a dotyčný štát, ktorým príslušníkom je patričný zajatec je povinný tieto výdavky po skončení vojny nahradiť. Keďže tu ide o nový úkol, musely sa s týmto spojené výdavky zaradiť do návrhu dielčieho rozpočtu kap. 6 na rok 1944.

V rámci Ministerstva vnútra bola vedená aj evidencia asociálnych osôb a ich zariadenie do práce v pracovných útvaroch, ktoré boly zriadené v Bystrom, Dubnici nad Váhom, v Ilave a v Revúcej.


- 211 -

6. Ministerstvo vnútra.

Pracovné útvary asociálnych osôb pracovaly na verejných prácach, menovite umožnily dokončiť stavby na novej železničnej trati Prešov-Stražské a pracovaly tiež na stavbách hydrocentrály.

V pracovných útvaroch je postarané aj o mravnú a osvetová prevychová tam zaradených osôb.

Zriadením pracovných útvarov boly osoby, ktoré predtým páchaly trestné činy, izolované v týchto útvaroch takže zločinnosť v štáte napriek vojnovým pomerom podstatne klesla a podľa náhľadu Ministerstva pravosúdia bude treba inštitúciu ochrany proti asociálnym osobám poťažne inštitúciu pracovných útvarov ešte rozšíriť, ďalším potešiteľným zjavom je, že pracovný výkon asociálnych osôb v pracovnom útvare je priemerne vyšší ako pracovný výkon voľných robotníkov, takže asociálne osoby izolované v pracovných útvaroch z výťažku, svojej mzdy sa nielen samy vydržujú, ale vydržujú aj členov svojej rodiny.

Po stránke legislatívnej bol podaný návrh zákona o ochrane asociálnych osôb a ich prevýchove.

Činnosť Ministerstva vnútra v agende administratívno-policajnej rozprestierala sa okrem jeho riadnej úlohy tiež na prevádzanie ustanovenia zákona číslo 21/1943 Sl, z. o stíhaní a trestaní niektorých cenových a zásobovacích priestupkov. Vydané boly tiež rozličné vyhlášky, obežníky a smernice a to o časovej úprave predstavení v divadlách a v biografoch, o zatvorení zábavných miestností a úprave policajnej záverečnej hodiny.

V roku 1944 budú vydané smernice najmä podľa § 3 nariadenia číslo 89/1933 Ú. n. vo veci kinematografie a cenzúry filmovej, pokyny ohľadom uverejňovania odsudzujúcich rozsudkov vo veciach priestupkov cenových a zásobovacích, policajná úprava o vyučovaní tancu, ďalšie nariadenia ohľadom požiarnej polície.

Robia sa prípravné práce na uzavretie osobitnej dohody s Maďarskom podľa článku XII. Smluvy uverejnenej pod číslom 90/1941 Sl. z. ohľadom štátneho občianstva Slovákov kolonistom v Maďarsku.

Bol vydaný zákon číslo 80/1943 Sl. z. a v tomto boly učinené ďalekosiahle opatrenia na zaistenie výživy rodinných príslušníkov voj. službu konajúcich osôb. K tomuto zákonu, boly vydané podrobné smernice ohľadom prevádzania jeho jednotlivých ustanovení.

Slovenská pracovná služba, bola ďalej budovaná a vládnym nariadením číslo 26/1943 Sl. z. boly upravené jej služobné pomery a prevedená systemizácia miest a menovanie veliteľov. V rámci činnosti SPS boly usporiadané dva vodcovské behy pre veliteľských čakateľov v Moravskom Svätom Jáne, ďalej beh pre školenie veliteľských čakateľov nemeckej národnosti v Grinave. Dňom 1. júla 1943 bol zriadený 5 oddiel pre príslušníkov slovenskej národnosti v Griňave a osada pre príslušníkov nemeckej národnosti v Tatranskej Lomnici. Dňom 17. júla 1943 bol zriadený pododdiel v Námestove z príslušníkov slovenskej národnosti. Doterajší spôsob zaisťovania kontingentu pracovníkov bol prepracovaný na riadne obvody, ktoré boly konané v súčinnosti so slovenskou, armádou a súčasne s hlavnými odvodmi brannej moci.

Program zamestnania bol prispôsobený z doterajšej 6 mesačnej služobnej doby na tri mesačnú služobnú dobu, keďže povinnosť vykonania služby bolo zo 6 mesiacov snížené na 3 mesiace za tým cieľom, aby čím viac pracovnou službou povinných prešlo výchovou, a výcvikom SPS.

V roku 1943 bola úplne dokončená výstavba osád. Stavby boly kolaudované a a dodávateľmi vyučtované.


-212 -

6. Ministerstvo vnútra.

Pracovníci SPS boli dosadení na všeužitočné regulačné práce prevádzané Dolnomoravským vodným družstvom "Moravod", kde do konca augusta 1943 bolo odpracovaných spolu 111. 216 hodín v hodnote 534, 480, - Ks. Ďalej na úseku chotáru obce Sekule na myjavskom odpadovom kanále, kde bolo odpracovaných 113. 567 pracovných hodín v hodnote 483. 553. -Ks, konečne na obvodom kanáli "Šúr" v Griňave a na pezinskom potoku, kde bolo odpracované 53 806 pracovných hodín v hodnote 249. 140 Ks Pododdiel v Námestove dosadený na postavenie ozdravovne pre HM za Slanicou na Orave odpracoval 10. 700 pracovných hodín v hodnote 44 940. -Ks Nemecká osada dosadená v Tatranskej Lomnici ku stavbe ozdravovne pre DP odpracovala 3. 370 pracovných hodín v hodnote 14, 150 20 Ks.

Ministerstvo vnútra ako dozorný úrad nad súkromnými poisťovňami v roku 1943 pokračovalo vo vyplácaní životných poistiek poisťovne Fenix-STAR, ktoré boly vlani započaté. Do konca júna 1943 vyplatila Poštová sporiteľňa na poukazy Ministerstva vnútra 1, 064 poistníkom 4, 377. 565 45 Ks. Ďalšie výplaty budú sa konať podľa vopred určeného programu. K uľahčeniu prevedenia sankcie poisťovne Fonix-STAR bola práve uskutočnená rozluka spisového materiálu tejto poisťovne a robia sa opatrenia aby výpočty na vyplácanie životných poistiek sa prevádzaný v Bratislave. Rozdelenie majetkovej podstaty tejto poisťovne stojí pred ukončením. K tomuto cieľu bolo potrebné presne ustáliť hodnotu účastí poisťovne Domov a Slovákia, ktoré sú vlastníctvom poisťovne STAR.

Ministerstvo vnútra ako dozorný úrad vypracovalo vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa súťaže v súkromnom poistení, ďalej zákona o doplnení a zmenách niektorých ustanovení e poisťovnách a konečne zákona o zachovaní v platnosti niektorých životných poistení. O týchto vládnych návrhoch sa rokuje.

V odbore župnej a obecnej samosprávy vykonáva Ministerstvo vnútra okrem svojich riadnych úkolov pozostávajcich hlavne z dozoru nad hospodárením a správou samosprávnych sväzkov aj úkoly vyplývajúce zo zákona číslo 115/1942 Sl. z. o územných zmenách obcí.

Povoluje úpravy dlhov obci podľa § 2 odsek článku III. zákona číslo 69/1935 Sb z. a n. povoluje príspevky obciam podľa § 3; ods 2, čl III zákona číslo 69/1935 Sb z a n. k plneniu mimoriadnych investičných úkolov a mimoriadne príspevky obciam zo Samosprávneho fondu na sanáciu obcí Spravuje prídely podľa § 10 ods 2 a 3 zákona číslo 77/1927 Sb. z. a n. v znení vyhlášky číslo 122/1935 Sb z. a n. a poukazuje ich župám ku výplate patričných príspevkov obciam.

Ministerstvo vnútra pripravuje materiál potrebný na prevedenie rozdelenia majetku okresov a obcí, ktoré boly v dôsledku viedenského rozhodnutia zo dna 2 novembra 1938 poťažne v dôsledku slovensko-maďarskej dohody uzavretej 3 apríla 1939 v Budapesti rozdelené.

Na poli sociálneho poistenia bola v roku 1943 provizórne riešená otázka rentistov z belgického a francúzskeho verejnoprávneho poistenia a to nariadením s mocou zákona č. 7/1943 Sl z.

Nariadením e mocou zákona číslo 10/ 1943 Sl. z, bola povolená výplata jednorázovej výpomoci penzistov Penzijného ústavu súkromných úradníkov.

Zákonom číslo 15/1943 Sl. z boly zvýšené dávky úrazového poistenia priemyselných a obchodných zamestnancov.

Ustanovením § 7, ods. 2 nariadenia s mocou zákona č. 54/1943 Sl. z. bolo riešené verejnoprávne poistenie poslucháčov vy-


-213-

6. Ministerstvo vnútra.

povinnosti, taktiež bolo riešené verejnoprávne poistenie ostatných vysokoškolských poslucháčov a absolventov škôl stredných počas ich povinnej pracovnej povinnosti ustanovením § 10 nariadenia s mocou zákona číslo 55/1943 Sl z.

Ustanovením § 21 zákona číslo 80/1943 Sl. z. boly upravené otázky tykajúce sa verejnoprávneho poistenia osôb vykonávajúcich cvičenie v zálohe alebo vojenskú činnú službu.

Vládnym nariadením číslo 81/1943 Sl. z. upravené bolo nemocenské poistenie dôchodcov invalidného a starobného poistenia Robotníckej sociálnej poisťovne.

V prípravnom štádiu sú osnovy o započítaní vojnovej služby do rentového poistenia o verejnoprávnom poistení pracujúcich politických asistencov a rodinných príslušníkov zbraní SS, ako aj o sociálnom poistení domáckych robotníkov.

Pomýšla sa pripraviť veľmi dôležitý prestupový zákon ako aj vykonať kodifikáciu platného práva sociálneho poistenia. Okrem toho je v programe pre budúcnosť uskutočniť sociálne poistenie živnostníkov, roľníkov a príslušníkov voľných povolaní ďalej smluvou medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou vpraviť otázku vzájomnosti na poli sociálneho poistenia.

Vypracovaná bola osnova zákona v štátnych starobných podporách.

Na poli starostlivosti o vojenských poškodencov boly zákonom číslo 80/1943 Sl. z. kodifikované a modifikovane doterajšie právne predpisy, ktorých znalosť a aplikovanie robilo úradom a stránkam značné ťažkosti. Touto kodifikáciou dosiahlo sa hmotného ako aj formálneho zjednodušenia predpisov.

Štátny úrad pre vojenských poškodencov v Bratislave okrem starostlivosti o vojnových a povojnových poškodencov prevádza i charitatívnu starostlivosť pozostávajúcu z poskytovania bezúročných pôžičiek a záloh na dôchodok v prípade nutnej potreby. Ďalej spolupôsobí pri zaobstarávaní rozličných živností a zamestnaní ako i pri životnom poisťovaní poškodencov.

Tento úrad vyplácal k 31 XII 1942 pôžičky 15 015 invalidom s 21 079 príplatkami na deti a manželky. 14 742 vdovám. 1680 sirotám a 4 100 rodičom a súrodencom spolu 35 537 dôchodcom.

Okrem uvedených dôchodcov je asi 11 500 invalidov, ktorí nemajú nárok na dôchodok, majú však nárok na poskytnutie potrebného liečenia a prídel ortopedických pomôcok. Pozostalých, ktorým pre nesplnenie podmienok nateraz nie je príznaný dôchodok je asi 13. 500. Je tiež značný počet poškodencov, ktorí boli z nároku na dôchodok vylúčení pre oneskorené platenie tohoto. Zákon číslo 83/1941 Sl. z, dáva im však možnosť dodatočného uplatnenia nárokov a z týchto prípadov sa toho času prejednáva viac tisíc.

Ministerstvo vnútra v odbore zdravotnej správy venovalo zvýšenú pozornosť vybudovaniu nemocníc, rozšíreniu počtu postiel v štátnych nemocniciach, aby tak umožnilo prevzatie pacientov do ústavnej liečby, ktorá stáva sa u obyvateľstva celého štátu čoraz vyhľadávanejšou.

Počet postiel v nemocniciach a liečebných ústavoch bol proti roku 1942 rozšírený o 700, takže štátne nemocnice disponujú teraz s 8, 500 postelami.

Nové nemocnice bolo potrebné rozšíriť o ďalšie oddelenia. So zriadenim nových oddelení súvisí aj ich vystrojenie. Tak ako v rokoch predošlých, vystrojovaly sa nemocnice modernými lekárskými prístrojami, ktoré boly dodané z Nemeckej ríše.

V roku 1943 prevedené boly čiastočné adaptácie na


-214-

6. Ministerstvo vnútra

ortopedickej a detskej klinike štátnej nemocnicee v Bratislave. V štátnej nemocnici v Trnčíne otvorený bol štyrposchodový pavilon pre choroby infekčné a vnútorné. V Pieštanoch bola premiestená Štátna kúpeľňá nemocnica do budovy "Luxor". V štátnej nemocnici v Žiline rozširuje sa oddelenie pre detské choroby. Bolo rozhodnuté zriadiť detské oddelenia v štátnych nemocniciach v Trenčíne, v Turč. Sv. Martine, v Ružomberku, a v Prešove. V Štátnej nemocnici, v Turč. Sv. Martine prevedená bola dislokácia v novopostavenom pavilóne. V Štátnej nemocnici vo Zvolene otvorený bol interno-infekčný pavilón. V štátnom detskom liečebnom ústave v Dolnom Smokovci adaptuje sa obytná budova "Štúr".

Keďže nemocnice v posledných rokoch nedostaly dostatočnej miere bielizeň a terajšie zásoby sú už značne opotrebované je potrebné pamätať so zvýšeným nákladom na tento cieľ.

Podstatné zvýšenie nákladov na bežnú prevádzku štátnych nemocníc v roku 1944 je odôvodnené hlavne zdražením potravných článkov a ostatných potrieb. Pri tomto treba konštatovať, že ošetrovacie sadzby v štátnych nemocniciach stanovené NÚZom sú omnoho nižšie ako v podnikoch RSP, v dôsledku čoho docielený príjem nebude v pomere s výdavkami vyplývajúcimi so zdražením životných potrieb.

V roku 1943 previedlo sa poštátnenie Mestskej nemocnice v Kežmarku. Stavba Štátnej nemocnice v Trstenej je už v pokročilom stave. V roku 1944 okrem zriadenia menších nemocníc /Gelnica, Modrý Kameň/ možno očakávať dokončenie a otvorenie nových pavilónov v štátnych nemocniciach v Piešťanoch, Topoľčanoch, v Bardejove, v Michalovciach a v Zlatých Moravciach. Väčšie adaptačné práce budú prevedené v štátnej nemocnici v Bratislave, v Žiline, v Kvetnici, v Topoľčanoch, v Nitre, vo Zvolene, v Banskej Bystrici a v ústave v Dolnom Smokovci.

Štátna zdravotná správa zápasí ešte s ťažkosťami pri umiesťovaní duševne chorých. I v tomto smere je v programe náprava. Tak isto pamätá sa aj vzhľadom na terajšie vojnové pomery sa vybudovanie infekčných oddelení a to i prevedením núdzových stavieb barákových.

Branná pohotovosť štátu vyžaduje, aby bolo vo zvýšenej miere postarané o zamedzenie výskytu nákazlivých chorôb.

Dosiaľ máme na Slovensku len dve Štátne epidemická pohotovosti a to v Bratislave a v Prešove. Rayon ich pôsobnosti je veľmi veľký a počet nákazlivých chorôb vlivom vojnových pomerov pribúda. Preto je dôležité zriadiť na strednom Slovensku epidemickú pohotovosť a za, najvýhodnejšie miesto pre túto považuje sa Banská Bystrica.

V boji proti trachomu sa zamýšľa v budúcom roku zriadiť ďalšie trachomove stanice, hlavne na východe štátu, kde ich sieť je nedostatočná.

V rámci štátnej starostlivosti o opustená deti bolo v roku 1943 postarané asi o 6. 000 detí. Obidva štátne detské domovy sú len provizorne umiestené a to v Horovciach a v Púchove, kam bol premiestený Štátny detský domov z Bratislavy.

Pre rok 1944 ostáva hlavným programom riešenia de-finitívneho umiestenia spomenutých štátnych detských domovov a to tým spôsobom, aby jeden domov slúžil pre deti zo západnej a druhý z východnej oblasti štátu. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu v počte opustených detí treba rátať v roku 1944 s rozšírením počtu vhodných pestúnskych rodín, ďalej s prehĺbením starostlivosti o deti zo štátnej starostlivosti po dovŕšení 15 roku.

Siroty a polosiroty sú umiestené v sirotincoch v Radvani nad Hronom, v Spišskej Novej Vsi a v Beckove.


-215-

6. Ministerstvo vnútra.

V roku 1944 sa zamýšľa premiestiť sirotinec z Beckova na iné miesto pravdepodobne do Turzovky, keďže objekt v Beckove nevyhovuje pre ústavné opatrenie detí.

Preventívna starostlivosť o matky a deti v sociálnom a zdravotnom ohľade vykonáva sa na území celého štátu v 450 poradniach, ktoré sú organizované dobrovoľnými organizáciami za účinnej morálnej a finančnej pomoci štátu.

Vzhľadom na stále ešte vysokú dojčenskú úmrtnosť bude treba postupne rozšíriť sieť poradní zriadením viacerých poradní v každom zdravotnom obvode.

Kvalifikované sociálne pracovnice vychádzajú do života a odborných škôl v Turč. Sv. Martine a v roku 1943 aj z Bratislavy. Vzhľadom na veľký nedostatok sociálnych pracovníc boly zriadené 6 mesačné kurzy pre výpomocné sociálne sestry v Bratislave.

V roku 1944 zamýšľa sa zriadiť okrem 6 mesačného kurzu pre výpomocné sociálne sestry aj kurz pre opatrovnice dojčat a malých detí.

Útulky pre tehotné ženy boy organizované so štátnou pomocou dobrovoľnými inštitúciami v Bratislave a v Turč. Sv. Martine. Tieto bude treba rozšíriť, menovite aj na východnú oblasť štátu.

Cezdenné útulky-jasle boly organizované dobrovoľnými inštitúciami v smysle úprav Ministerstva vnútra.

Sieť jaslí nevyhovuje dnešným potrebám a preto je snahou Ministerstva vnútra, aby sa vybudovaly cezdenné útulky aspoň v dôležitejšíoh priemyslových strediskách.

Pod vedením a dozorom Ministerstva vnútra a za finančnej podpory štátu pracujú aj detské domovy dobrovoľných organizácií a celý rad cirkevných siroticov.

Do rámca starostlivosti o mládež zapadá aj ozdravovacia akcia detí, ktorá sa v našom štáte z roka na rok utešene vzmáha. V roku 1943 vyslalo Ministerstvo vnútra vyše 1, 000 chudokrvných a podživených detí na vlastný náklad, okrem toho podporovalo dobrovoľné organizácie, ktoré v tomto smere vykonaly tiež úctyhodnú prácu.

Vzhľadom na dnešné mimoriadne pomery bude treba túto akciu rozšíriť, lebo žiadosti o prijatie detí do ozdravovien stále pribúda a ráta sa so zriadením aj zimnej štátnej ozdravovacej akcie.

Štátna správa venovala v roku 1943 vysoké sumy na štátnu protikrivičnú akciu v rámci ktorej bolo rozdané veľké množstvo liekov medzi deťmi chudobných a nemajetných rodičov.

V roku 1943 bolo prikročené ku reorganizácii školsko-lekárskej služby. Pre vysokoškolskú mládež bola táto služba uspokojivo zreorganizovaná v rámci Vysokoškolského zdravotného ústavu v Bratislave a v Sdružení vysokoškolských študenstiev. Pre stredoškolskú mládež boly zriadené na mnohých miestach Stredoškolské zdravotné ústavy, ale na poli starostlivosti o deti v národných školách nenastal obrat. Následkom toho bude treba túto reorganizáciu previesť v roku 1944.

Starostlivosť o učňov a učnice vykonávajú dobrovoľné inštitúcie pod vedením a za pomoci Ministerstva vnútra. V roku 1944 má sa dosť hustá sieť domovov pre učňov ešte podstatne rozšíriť.

Ministerstvo vnútra aj v roku 1943 vykonávalo stravovacie, ošacovacie a iné pomocné akcie.

Na území mesta Bratislavy bolo poskytované prístrešie na to odkázaným v tábore núdzných a táto akcia má sa v roku


-216 -

6. Ministerstvo vnútra.

1944 ešte rozšíriť, vzhľadom na veľkú bytovú krízu.

V roku 1943 bolo prikročená ku plánovitému budovaniu chorobincov a menovite ústavov pre nevyliečiteľne chorých. Prvý ústav tohoto druhu bol daný do prevádzky v Podhorelskej Maši a kapacitou 100 postieľ. V roku 1944 bude prikročené ku vybudovaniu ďalších takýchto ústavov.

Starostlivosť o duševne, telesne a mravne uchýlných bola uspokojujúcim spôsobom vykonávaná v celom rade špeciálnych, ústavoch a celoštátnych organizáciách.

Hluchonemé deti školujú sa v Bratislave v Kremnici a v Dubnici n/V., odkiaľ bol ústav v roku 1943 premiestený do Prešova, čím sa previedlo rozdelenie ústavov podľa oblasti štátu. Okrem toho dostávali hluchonemí výcvik v dielniach a pokračovacej škole v Kremnici a v poľnohospodárstve v Olichove.

Pre zmrzačených bola v roku 1943 v činnosti špeciálna škola v Bratislave a okrem toho poľnohospodárstvo v Slávnici.

Slepí boli zaškolení v ústave v Levoči a výcvik pre určité práce dostávali v ústave v Báhoni.

O slabomyseľných školopovinných staral sa ústav v Trenčíne a v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho umiesťoval štát slabomyseľných v ústave v Petrovianoch a v Útulni Sv. Jozefa v Turzovke.

Pre epileptické školopovinné deti bol v činnosti ústav v Cajli.

Pre žobravú a túlavú mládež služil domov Ceklisi a v Modre, ďalej výchovný ústav v Slovenskej Lupči v Bytčici pri Žiline a v Ilave.

Uvedené ústavy vydržuje z časti štátna správa, z časti dobrovoľné inštitúcie s účinnou pomocou štátu.

Pre rok 1944 ostáva doriešiť niektoré problémy starostlivosti o úchylných, menovite zriadením ústavu pre dospelých slabomyseľných, rozšírenie starostlivosti o epileptikov a prehlbenie doterajšej starostlivosti vo smere produktívnej starostlivosti.

Ministerstvo vnútra zriadilo Ústrednú kanceláriu pre poskytovanie sociálnej pomoci vojnových invalidný a frontových vojakov, ktorá z prostriedkov verejných a dobrovoľne získaných vykonáva starostlivosť na tomto poli do toho času, kým tieto úkoly prevezme "Fond pre vojnových poškodencov" zriadený podľa § 164 zákona číslo 80/1943 Sl. z. pri Ministerstve vnútra.

Na poli boja proti sociálnym chorobám bol vedený energický boj proti tuberkulóze, ktorá je dodnes našou najobávanejšou ľudovou chorobou. Veľké úsilie venovala štátna správa vyhľadávaniu prameňov nákazy a to v protituberkuloznych poradňách, ktoré sú zriadené v sídle každého politického okresu a sú postupne vystrojované modernými röntgenovými prístrojmi. Okrem toho je v činnosti pojazdný röntgenový prístroj. V Bratislave bola zriadená Ústredná protituberkulózna poradňa a celoštátna stanica pre vyšetrenie spút zo všetkých protituberkulóznych poradní. Štátna správa snažila sa maximálne využiť príslušné postele v štátnych nemocniciach a v špeciálnych liečebných ústavoch a sanatóriách. Štát v nebývalej miere podporoval vlastnými prostriedkami liečenie chudobných, nemajetných a sociálne slabších,

V boji proti alkoholizmu ostáva pre rok 1944 vybudovanie liečebného ústavu pre chronických alkoholikov.

Boj proti pohlavným chorobám bol vedený podľa zá-


6. Ministerstvo vnútra.

kona proti pohlavným chorobám. Povinné liečenie podľa tohoto zákona bolo umožnené bez sociálneho rozdielu. Bolo zakúpené veľké množstvo antiluetických liekov z prostriedkov zaistených zákonom číslo 48/1942 Sl z.

V rámci boka proti prostitúcii bol vybudovaný okrem ústavu v Bytči pri Žiline ženský výchovný ústav v Bojkovej pri Jablonici, ktorý bol rozšírený o 65 postiel a bol vydaný už príkaz na ďalšie rozšírenie o 150 - 200 postiel.

V Bratislave sa buduje ústredná starostlivosť pre pohlavne chorých s pôsobnosťou na území celého štátu, pomocou ktorej bude možné účinne vykonávať spomenutý zákon proti pohlavným chorobám

V rámci prevencie proti pohlavným chorobám zriaďujú sa dievčenské domovy zatiaľ v Bratislave a je v programe ich budovať aj v ostatných väčších mestách. V Bratislave sú v činnosti dva dievčenské domovy a v roku 1944 má sa zriadiť ďalší internát a kapacitou asi 200 postiel.

V boji proti rakovine boly celý rok v činnosti špeciálny liečebný ústav v Bratislave oddelenia niektorých štátnych nemocníc. Bioptická stanica na vyšetrenie nádorov a Spolok proti rakovine prostredníctvom, ktorého poskytuje štátna správa sociálnu pomoc chudobným a sociálne slabším.

Pre rok 1944 ostáva otázka zaopatrenia potrebného množstva rádia, ktorého je na Slovensku veľmi málo a v nevhodnej forme.

V rámci boja proti malárii bola vykonaná reorganizácia zriadením ústrednej kancelárie a laboratória Antimalarického odberu, ďalej Malarickej stanice v Prešove s poradňami v Trebišove a v Michalovciach, keďže problém malárie je najpalčivejší na východe štátu.

Pre rok 1944 má sa zintenzívniť boj vyhľadávaním chorých ich liečením v rámci štátnej akcie, bojom proti komárom ako rozširovateľov choroby a asanáciou terénu, najmä na východe štátu.

V roku 1943 bola zriadená sociálno-zdravotná starostlivosť o kúpeľné liečenie chudobných, nemajetných a sociálne slabších ľudí v kúpeľoch Piešťany, Trenčianske Teplice, Smrdáky, Sliač, Korytnice a Štos. V roku 1943 bolo pokračované v repatriácii slovenských príslušníkov do vlasti. Bol zriadený repatriačný tábor v Bratislave. V tomto roku bolo pokračované aj v organizovaní starostlivosti o utečencov a to prostredníctvom osobitnej kancelárie.

Poskytovanie sociálnej pomoci slovenským štátnym príslušníkom žijúcimi v cudzine bolo upravené.

Slovenský červený kríž zreorganizovaný na novom zákonnom podklade vykonáva nielen úlohy pomocnej vojenskej služby, ale koncentruje aj samaritánov na poskytovanie prvej pomoci a záchrannú službu pomocou stanice prvej pomoci.

Na poli telesnej výchovy boly účinne podporované telovýchovné organizácie a spolky v ich činnosti. Bola rozvinutá akcia lyžiarov medzi deťmi horských obcí boly zriadené telovýchovné kurzy v jednotlivých odboroch telesnej výchovy a boly účinne podporované telovýchovné tábory letné aj zimné.

Na poli ľudovýchovy a propagácie usmerňovalo Ministerstvo vnútra činnosť dobrovoľných inšitúcií v rámci ktorých bolo vydané veľké množstvo rozličných publikácii, kníh, sošitov, časopisov, letákov, ďalej film o tuberkulóze a o brušnom týfe.

Jednou z najdôležitejších otázok verejného zdravotníctva je otázka prirodzeného prírastku obyvateľstva.


6. Ministerstvo vnútra.

V našom štáte rodí sa ročnee priemerne 25. 000 detí. Starostlivosť nelekársku o rodičky vykonáva dosiaľ okrúhle 2. 000 obecných pôrodných asistentiek, z ktorých približne polovica nemá patričného teoretického a praktického vzdelania.

Aby bolo umožnené poskytnúť každej tehotnej žene, rodičke a šestinedielke príslušnú odbornú pomoc pri pôrode navrhuje Ministerstvo vnútra prevzatie pôrodných asistentiek. Počet týchto štátnych okrskových, pôrodných asistentiek činí 1160. Doohľadu berúc, že smluvný plat jednej pôrodnej asistentky by činil ročne 6. 000. -Ks činil by cely základ 6, 600 000., -Ks. Osnova zákona o pomocnej praxi pôrodníckej ktorým by bol zmenený terajší právny stav je už pripravený.

K udržovaniu rovnováhy rozpočtu štátnych nemocníc, nie v malej miere prispieva platenie Liečebných poplatkov. Vzhľadom na to, že ošetrovacie sadzby boly až od 1. januára 1943 zvýšené z 27 -Ks na 39, -Ks- nemohly sa dosiahnuť také príjmy ktoré by boly primerané ku značne stúpajúcim nákladom udržiavania nemocníc.

Celkové príjmy na liečebnom sú na rok 1944 kalkulované podľa skutočnosti z minulých rokov v takej výške, ktorej dosiahnutie je možné očakávať a to vo výške 50% z celkovej náležitosti liečebného.

Tieto príjmy dajú sa len tak dosiahnuť keď nemocnice budú disponovať dostatočne zapracovaným personálom, keďže v rozpočtoch nemocníc pred rokom 1939 počítalo sa so zaplatením a vymožením liečebných trov len s 25%. Podľa toho vymáhaniu liečebných trov v štátnych nemocniciach venuje sa teraz zvýšená pozornosť a vymáhanie prevádza sa s náležitou energiou.

Slovenský štát ako štát sociálny všemožne sa usiluje spravodlivo usporiadať sociálne pomery pričom sa stará o zlepšenie postavenia pracujúcej pospolitosti. S týmto spojené úkony vykonáva 6. odbor Ministerstva vnútra Ústredný úrad práce.

Ústredný úrad práce usmerňuje najímanie domácich pracovných síl každoročne a zaisťuje ich pre domácich zamestnávateľov a prebytky sprostredkuje za hranice.

Pre zamedzenie fluktuácie robotníctva bolo vydané nariadenie o manipulovaní s preukazom nemocenského poistenia zamestnancov /číslo 188/1942 Sl. Kz. /. Usmerňovanie pracovného trhu sa vykonáva na celom území štátu prostredníctvom 60 úradov práce, v sídlach okresov.

Cieľom zamedzenia porúch sprostredkovacej činnosti do cudziny boly v čase sezóny najímania robotníkov do cudziny pridelené, úradom práce s väčším rozsahom agendy výpomocné sily, čím bol zaistený hladký priebeh náboru pracovných síl pre tuzemsko a cudzinu.

V rámci produktívnej starostlivosti o nezamestnaných poskytovalo Ministerstvo vnútra verejným stavebníkom vo väčšine obciam príspevky na núdzové práce. Príspevok, ten činil 8 až 10. -Ks na deň na jedneho nezamestnaného a najviac 20% z celkového stavebného nákladu. Touto podporou bolo umožnené viacerým obciam vybudovanie verejno-prospešných zariadení ako ciest, regulácie potokov a pod.

Ústredný úrad práce za spolupráce Ústredia starostlivosti o mládež prevádza prázdninovú akciu pre deti poľnohospodárskych robotníkov a deti deputátnikov. Na túto akciu prispieva ročite sumou 200. 000, -Ks a to z fondu rekreačného.

V rámci ochrany robotníctva prevádza Ústredný úrad práce stálu kontrola či sú zachovávané pracovné a mzdové podmienky


- 219-

6. Ministerstvo vnútra

stanovené NUZom.

V rámci sprostredkovania na práce do cudziny boly vypracované na základe minuloročných skúsenosti a zodpovedne novoutvoreným pomerom nové pokyny k najímaniu, podľa ktorých bolo prevedené najímanie robotníkov do cudziny.

Ministerstvo vnútra usmerňovalo sociálnu ochranu a národno-kultúrnu výchovu slovenských robotníkov pracujúcich v cudzine a staralo sa tiež o ich duchovnú ochrany. Spolupôsobilo pri uzavieraní, medzištátnych smlúv ako aj dohôd vo veciach ochrany slovenských robotníkov. Staralo sa o hladký priebeh mesačných poukazov robotníckych úspor ďalej o prevod rent a príspevkov poukazovaných nemeckými nositeľmi sociálneho poistenia slovenským robotníkom, prípadne ich pozostalým na Slovensko. Prevádzalo starostlivosť o vrátivšich sa robotníkom z Riše pri ich liečení na Slovensku.

Duchovnú ochranu slovenských robotníkov obstarávalo 5 slovenských duchovných so sídlom v Berlíne, v Breslave, v Halle, vo Frankfurte a vo Viedni.

Pre slovenské robotníctvo v Ríši vychádza v Berlíne týždenník "Slovenský týždeň" a pre slovenské poľnohospodárske robotníctvo časopis pod názvom "Úroda".

Starostlivosť stavebná a bytová táto sa prevádza podľa zákona 85/1940 Sl. z. a 75/1941 Sl. z. Menovite podľa § 4 a 7 zákona číslo 75/1941 Sl. z. sú poskytované štátne záruky na stavbu rodinných /bytov/ domkov jednotlivcov, pre obce postihnuté povodňou obciam a obecne prospešným stavebným sdruženiam na stavbu činžových domov na stavbu kultúrnych a sociálnych domov na akciu stavby rodinných domkov. Všeobecnému stavebnému družstvu v Bratislave, Deutsches Siedlungswerk a Deutsches Heimatswerku v Bratislave. Okrem záruk so súhlasom Ministerstva financií boly udeľované aj podpory na stavbu rodinných domkov /tehlová akcia/. V rámci tejto akcie bolo vyplatených 316. 680. -Ks na stavbu 103 rodinných domkov.

Agendu býv. Krajinského ústavu pre voľbu povolania a psychotechniku prevádza tiež Ministerstvo vnútra - Ústredný úrad práce. Boly prevedené viaceré psychotechnické vyšetrenia a podľa toho boly poskytovaná rozličné porady najmä pokiaľ išlo o ďalšie štúdium a voľbu povolania. Menovite sa tu podrobovaní psychotechnickým skúškam zamestnanci slovenských železníc ako strojvodcovia výpravčíci a dopravný personál. Okrem toho sú tu podrobnovaní zkúškam zamestnanci štátnej polície. Psychotechnický ústav sa však neobmedzil na podávanie podávanie posudkov v odbore štátnej správy ale aj pre rozličné firmy, závody a továrne.

Udržovanie verejnej bezpečnosti a poriadku vykonáva hlavne žandárstvo. Cieľom zabezpečenia výkonnosti žandárstva bola zriadená a už aj zakončená, škola pre výcvik veliteľov staníc, ktorú absolvovalo celkom 95 príslušníkov žandárstva. Ďalej boly zriadené kurzy žandárov na skúšku a to jednak u veliteľstva žandárskeho školstva a väčšia časť u žandárskych pohotovostných oddielov, kde bolo podrobené teoretickému výcviku 556 žandárov na skúšku. V Nitre bol zriadený kurz pre vodičov žandárskych služobných motorových vozidiel.

Dňom 1. marca 1943 boly zrušené župné žandárske veliteľstvá.

Na doplnenie systemizovaného stavu Ministerstvo vnútra hodlá prijať v budúcom roku 10 správnych dôstojníkov a asi 100 žandárov na skúšku.


7. Ministerstvo pravosúdia.

Kap. 7. MINISTERSTVO PRAVOSÚDIA.

Na sostavenie návrhu rozpočtu na rok 1944 v rezorte justičnom pokiaľ ide o osobné výdavky, mal značný vplyv zákon č. 112/1942 Sl z. o organizácii súdnictva. V zmysle tohoto zákona a v záujme narušeného vykonávania spravodlivosti ako aj pre pozdvihnutie vážnosti a dôstojnosti súdov a úradov verejnej obžaloby obsadily sa všade tam, kde boly na to vhodné sudcovské sily, systemizované miesta, respektíve predložené boly príslušné návrhy na ich obsadenie. Tým bola organizácia, súdnictva v hrubých rysoch po stránke osobnej dokončená. Tiež na ústrednom úrade pradložené boly príslušné návrhy na preradenie, resp. povýšenie konceptného personálu v intenciách ustanovení organizačného zákona.

Urýchlené vykonanie zakladania pozemnoknižných vložiek, čo je podmienkou normálneho rozvoja hospodárskeho života najmä po stránke úverovej a základom usporiadanosti vlastníckeho práva, bolo potrebné už v druhej polovici roka 1943 primerane zvýšiť počet smluvných síl pre zakladanie pozemnoknižných vložiek. Náklad na toto zvýšenie počtu smluvných síl robí 250, 000 Ks.

Pri prelimtnovaní vecných výdavkov musela byť do ohľadu vzatá stále stúpajúca tendencia cien potravín a všetkých surovín a materiálov, ktoré justičná správa ako aj jej ústavy pri výkone trestu na slobode a pri výchove mládeže potrebujú. Značný vplyv na zvýšenie vecných výdavkov má aj tá okolnosť, že počet politických deliktov, a tým aj počet uväznených osôb, stále stúpa. Na výšku vecných výdavkov justičná správa nemá badateľnejšieho vplyvu; táto je daná počtom uväznených osôb a počtom prerokovaných trestných prípadov. Nie je tu teda možné so strany justičnej správy obmedzenie, ta ani prenikavejšie úsporné opatrenie, lebo stravovanie uväznených možno upraviť len na mieru ľudskému zdraviu neškodiacu a táto musí byť za každých okolností dodržaná, ináč by hrozilo vypuknutie epidemického ochorenia väzňov, ktorého odolanie bolo by zaiste nákladnejšie ako primerané stravovanie. Taktiež je potrebne v záujme udržania disciplíny medzi uväznenými, ako aj v záujme docielenia účelu trestu na slobode, aby uväznené osoby boly primerane zamestnané. Pretože z príčin bezpečnostných nie je vždy možné väzňov a trestancov zamestnávať na vonkajších prácach pre súkromných zamestnávateľov, musia byť najmä trestanci zamestnávaní v ústavných dielnach, ktoré pracujú prevažne pre justičné úrady a pre ustav samotný. Náležité zamestnanie trestancov v ústavných dielňach však predpokladá, že tieto budú aspoň v miere dostatočnej zásobené potrebnými surovinami a justičná správa, pretože prác ako jediný vychovný prostriedok nemôže ostrániť nútené je potrebne suroviny kupovať za dnešné pomerne vysoké a vytrvale stúpajúce ceny.

To, čo platí o väzniciach a trestnici platí vo zvýšenej miere aj o štátnom výchovnom ústave v Ilave. V tomto ústave hlavným výchovným prostriedkom je vyučenie chovancov remeslu, ktoré si sami zvolia. Je len prirodzené, že vyučiť chovancov zvolenému remeslu možno len tak, keď je v ústave takéto remeslo zavedené a, keď dieľňa aj riadne pracuje. Udržanie chodu dielní vyžaduje však ich riadne zásobovanie nielen surovinami, lež aj strojmi a nástrojmi.

Dôsledkom zvýšenia diét pri služobných cestách bude treba počínajúc dňom 1. januára 1944 aspoň o 25% zvýšiť cestovný a diétny paušál personálu pri zakladaní pozemnoknižných vložiek, čo si vyžiada náklad okrúhle 150. 000 Ks ročne.


7, Ministerstvo pravosúdia.

Všetky uvedené okolnosti maly za následok, že vecné výdavky celej kapitole musely byť preliminované vyššie než v roku 1943.


8. Najvyšší správny súd.

Ksp. 8. NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD.

V roku 1942 došlo celkom 566 sťažností a bolo vybavených celkom 986 sťažností. Napriek tomuto priaznivému stavu vybavených sťažností, v ktorom sa odráža rastúca výkonnosť Najvyššieho správneho sudu, ostalo koncom roka 1942 ešte 1749 nevybavených sťažnosti. V tejto číslici sú zahrnuté nevybavené sťažnosti podané svojho času na Najvyšší správny súd v Prahe, ktorých sa dostalo pri spisovej rozluke tomuto súdu doteraz celkom 3000.

Medzi nevybavenými sťažnosťami postúpenými z Prahy je prevážne väčšina sťažností, ktoré podali Židia a týkajú sa prevážne daňových vecí. Aby sa len akademicky nevybavovalo, bolo vydané v roku 1942 na základe § 5 ust. zák. č. 68/1942 vládne nariadenie č. 208/1942 Sl. z., ktorým je daná možnosť zastaviť pokračovanie o sťažnosti podanej na Najvyšší správny súd v osobných alebo majetkových veciach takého Žida, ktorý bol vysťahovaný alebo opustil štátne územie. Dôsledkom tohto nariadenia bude, že zastavením pokračovania odpadne dosť veľký počet nevybavených sťažností. To sa vykonáva v roku 1943 a ukončením tejto akcie odbremení sa Najvyšší správny súd a docieli sa urýchleného vybavenia sťažností pred Najvyšším správnym sudom.

Na rok 1944 je plánované vybaviť sťažnosti postúpené z Prahy, ktoré ostanú koncom tohto roku. Je v programe prijať aspoň troch sudcov, lebo od roku 1940 nebol prijatý ani jeden referent. Zvýšenie počtu členov grémia je potrebné, aby mohly byť rozšírené trojčlenné senáty na päťčlenné. Terajší počet sudcov vôbec nestačí zdolať ani bežnú agendu v takom čase, aby meritórne vybavenie podanej sťažnosti netrvalo dlhšie ako 6 mesiacov. Občianstvo má eminentný záujem, aby súdna kontrola vykonávaná týmto súdom bola rýchla a včasná.

Možno konštatovať, že úroveň judikatúry sa zdokonaľuje a prehlbuje a nesie pečať starostlivej odbornej prípravy. I päťčlenné senáty sú motivované snahou zabezpečiť dokonale rozhodovanie v medziach správneho aplikovania práva. Tým sa upevní dôvera občianstva v právny poriadok a istota administratívy pri rozhodovaní.


- 223-

9. Ministerstvo školstva a národnej obrany.

Kap. 9. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA A NÁRODNEJ OSVETY.

Pôsobnosť Ministerstva školstva a národnej osvety rozprestiera sa na agendu štátnej školskej správy, vedeckých ústavov kultúrnych stykov so zahraničím sociálnej starostlivosti o študenstvo, ochrany pamiatok, umenia, ľudovýchovy a kultu. Týmto agendám prispôsobená je aj celá štruktúra rozpočtu Ministerstva školstva a národnej osvety.

Školstvo.

Dozor nad národnými školami prevádzajú škôldozorci, ktorých Ministerstvo školstva a národnej osvety podľa zákoma číslo 358/40 Sl. z. postupne preraďuje do osobného stavu vyššej pomocnej služby na škôldozorných úradoch. Podobne preraďuje aj pridelených učiteľov a pomocné kancelárske sily, škôldozorcom sa od budúceho rozpočtového roku podľa uznesenia vlády zvýši o polovicu dosavádny paušálny nárok na cestovné a stravné.

Keďže zákon čís. 309/1940 Sl. z. postavil ľudové školstvo na nový organizačný základ, Ministerstvo školstva a národnej osvety sa dosiaľ najviac tomu venovalo, aby uviedlo tento zákon do života. Preto aj v r. 1943 vydávalo príslušné vykonávacie predpisy, z ktorých treba spomenúť hlavne predpis o kvalifikovaní učiteľstva ľudových škôl o premiesťovaní učiteľstva postupom mimosúbehových, o jednotných tvaroch slovenskej písanej latinky, o reorganizácii obvodov učiteliek ručných prác a iné.

Finančne nesamostatným obciam Ministerstvo školstva a národnej osvety po dohode s Ministerstvom vnútra a Ministerstvom financii dáva príspevky na vecný náklad ľudových škôl. Aby sa tieto príspevky použily len na školské ciele. Ministerstvo školstva a národnej osvety ich už poukazuje priamo školám. Pre rozličné doplatky za minulé roky ako aj pre ustavične stúpajúcu cenovú hladinu bude treba tieto príspevky hodne zvýšiť.

V dôsledku prirodzeného prírastku obyvateľstva v r. 1943 zriadilo sa 9 nových ľudových škôl a 170 tried. V pripomienkovom pokračovaní je aj zriadenie troch nových maštianskych škôl.

Na stavby, opravy a zariadenie národných škôl Ministerstvo školstva a národnej osvety v roku 1943 prispelo sumou Ks 15, 000, 000, - čím sa aspoň čiastočne odstránily najnaliehavejšie ubikáčné nedostatky nášho školstva. V rámci brannej výchovy postupne sa po školách zriaďujú protiletecké kryty.

Pokračuje sa aj v prípravných prácach týkajúcich sa reformy meštianských škôl.

Neštátne detské opatrovateľky sú postupne platove zrovnoprávnené so štátnymi. Tým udržovateľom, ktorí nevládzu znášať náklad na opatrovne, dáva sa príspevok podľa zákona čís. 288/41 Sl. z. Z hľadiska verejných záujmov sa takto vyhlásilo 49 neštátnych opatrovien za potrebné.

Zákonom čís. 99/1943 Sl. z. boly o 50% zvýšené odmeny za vyučovanie náboženstva, za nadpočetné hodiny a za vyučovanie nepovinných predmetov na ľudových a meštianskych školách.

Personálne pomery v odbore stredných škôl a učiteľských akadémií ako aj škôl odborných sa postupne ustaľujú. Isté spomalenie v tomto konsolidačnom procese privodil v reku 1943 odchod väčšieho počtu profesorských síl do prezenčnej vojenskej služby, v dô-


- 224-

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

sledku čoho ešte vždy treba zamestnávať na týchto školách učiteľov a odbornou skúškou pre meštianske školy ako aj výpomocných učiteľov za odmenu.

S organizačnej stránky prichodí zaznamenať postupné doplňovanie štátneho slovenského gymnázia v Bardejove, v Brezne nad Hronom a v Trstenej na úplne osemtriedne gymnázium. Naproti tomu likvidácia Štátneho slovenekého gymnázia v Levoči pokročila natoľko, že v školskom roku 1943/44 je na ňom už iba VII. a VIII. trieda. V školskom roku 1943/44 otvorený bol aj I. ročník novozriadenej majstrovskej školy v Bratislave.

Riešenie otázky rusínskeho stredného školstva prinieslo so sebou smluvné zabezpečenie štátnej podpory na udržovanie Gréckokatolíckeho rusínskeho gymnázia v Prešove a Gréckokatolíckej rusínskej učiteľskej akadémie v Prešove. Rovnakým spôsobom sa zaistilo dianie učinkovanie Rehoľného slovenského gymnázia františkánov v Malackách.

Odborné školstvo obchodné dobudované bolo zo stránky vonkajšej organizácie vydaním Jednotného organizačného štatútu obchodných učilísk a so stránky vnútornej vydaním nových učebných osnov.

Poštátnené boly aj niektoré odborné školy pre ženské povolania a schválená bola systemizácia učiteľských síl na týchto školách.

Zdokonalenie prípravy stredoškolského profesorského dorastu si nevyhnutne vyžaduje dobudovať štátne slovenské cvičné gymnázium v Bratislave, kde sa spomenutému dorastu dostáva praktického výcviku. Plánuje sa tiež zriadiť čašnícko-kuchársku a hotelovú školu v Piešťanoch a školu umeleckého priemyslu v Turč. Sv. Martine.

Zvýšený finančný náklad na Slovenské vysoké školy a vedecké ústavy konkretizovaný v podrobnostiach v návrhu rozpočtu na rok 1944 je verným odzrkadlením ďalšieho rozvoja týchto škôl a vedeckých ústavov a prirodzeným následkom zvyšovania cien denných potrieb, ako aj vnútorného zariadenia a nezbytnej technickej a vedeckej výzbroje.

Počínajúc štúdijným rokom 1943/44 otvorily sa na Slovenskaj vysokej škole technickej tieto nové ročníky:

IV. ročník na strojnom a elektrotechnickom inžinierstve,

IV. ročník na chemicko-technologickom inžinierstvo.

III. ročník na oddelení poľnohospodárskeho inžinierstva,

II. ročníky na oddelení banského inžinierstva.

S otvorením nových ročníkov súvisia nezbytné personálne opatrenia, ako je menovanie profesorských síl a asistentov, ustanovenie pomocných síl a zriadencov, čo má za následok aj zvýšenie úveru na osobné platy.

Zriadením nových ústavov a obstarávanim suplentov pre stolice, ktoré nemajú dosiaľ menovaného profesora, kladú sa zvýšené požiadavky najmä na honoráre za vedenie ústavov, suplentúry, honorované docentmi atď.

Zvýšená potreba vecných výdavkov proti minulému toku je odôvodnená najmä vznikom nových ústavov, pre ktoré sa musia opatriť miestnosti, ktoré treba zariadiť nábytkom, vedeckou a technickou výzbrojou a učebnými pomôckami. V dôsledku stúpajúcej drahoty bolo treba zvýšiť doterajšie riadne dotácie kliník, ústavov a seminárov. Najväčší prírastok výdavkový znamená však zvýšenie klinického viacnákladu o Ks 800. 000, -

Udržovanie Štátneho observatória na Skalnatom Plese vo vlastnej budove, ktoré leží vo výške 1, 780 m a ktoré už započalo


-225-

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

svoju riadnu činnosť vyžiada si značné zvýšené osobné ale najmä vecné výdavky oproti roku 1943.

Ministerstvo školstva a národnej osvety poskytlo v roku 1943 značné subvencovanie rozličným vedeckým inštitúciám, z ktorých treba spomenúť hlavne príspevok novozriadenej Slovenskej akadémii vied a umení vo výške Ks 2. 500 000.

Všetky veci týkajúce sa nemeckého školstva ako aj veci kultúrne a osvetové nemeckej národnej skupiny na Slovensku spravuje Nemecké oddelenie Ministerstva školstva a národnej osvety.

Roku 1943 balo podľa zákona číslo 288/1941 Sl. z. devät detských opatrovní nemeckých vyhlásených za potrebné z hľadiska verejného záujmu. V roku 1944 bude treba pretvoriť ešte ďalšie detské opatrovne.

Do správy nemeckého oddelenia prešly aj tri čipkárske školy a to v Košiciach, v Piargoch a Lúčkach.

Ľudové školstvo nemecké je sjednotené v type obecnej ľudovej školy. Dozor nad nemeckými národnými školami na Slovensku prevádzajú nemecké školské úrady v Bratislave, Kežmarku a Kremnici.

Na nemeckých stredných školách v tomto roku po prvý raz sa skladaly skúšky zrelosti podľa nových predpisov.

Na nemeckej učiteľskej akadémii zriadila sa pobočka pri I ročníku školu, ktorej funkciou doteraz je poverená jedna z bratislavských nemeckých ľudových škôl bude treba zriadiť a pričleniť k učiteľskej akadémií. V je aj poštátnenie profesorského sboru Mestskej obchodnej akadémie nemeckej v Bratislave.

Nemecké oddelenie prevzalo do svojej správy v roku 1943 veci týkajúce sa Nemeckej evanjelickej cirkvi a v na Slovensku.

Kultúrne styky so zahraničím.

Ministerstvo školstva a národnej osvety po osobnej stránke vydržiava slovenské zahraničné školy v Rumunsku a Bulharsku a prispieva čiastočne aj na ich vecný náklad. S týmito štátmi boly v r. 1943 uzavreté aj kultúrne dohody zriadiť sa majú slovenské školy v Chorvátsku. Udržujeme lektoráty slovenčiny na univerzitách v Lipaku a v Ríme. Zahraniční vedeckí pracovníci často chodia k nám prednášať ako aj naši do cudziny. V rámci recipročných zahraničných štipendií navzájom sa vymieňajú aj vysokoškolskí študenti.

Sociálna starostlivosť o študenstvo.

Ministerstvo školstva a národnej osvety výdatne podporuje jak stredoškolské tak aj vysokoškolské študenstvo poskytovaním internátnych slav a mimointernátnych štipendií ako aj podpôr študijných a liečebých. Podporuje aj udržovanie vysokoškolských internátov Lafranconi a Svoradov. Počnúc rokom 1944 bude sa v rozpočte Ministerstva školstva a národnej osvety objavovať aj úver na umorovanie pôžičky na stavbu nového vysokoškolského internátu BSIS za ktorú štát prevzal štátnu záruku.

Ochrana, pamiatok.

O zachovanie predhistorických nálezov a ich výzkum sa stará Štátny archeologický ústav, ktorý podniká aj rozsiahle vykopávky a odkrýva zabudnutú minulosť, ktorá má veľký význam aj pre


226

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

zdôvodnenie slovenskej štátnosti. Výsledky vykopávkových akcií sa uschovávajú v štátnych i neštátnych múzeách, Ministerstvo školstva a národnej osvety vydržiava všetky štátne múzeá a podporuje značnými sumami udržiavanie najväčších múzeí slovenských v Turč. Sv. Martine a v Bratislave.

Ministerstvo školstva a národnej osvety venuje pozornosť aj udržiavaniu historických umeleckých a kultúrnych pamiatok. Prispieva značnými sumami na opravy a konzerváciu starobylých kostolných a iných stavieb, malieb a iných umeleckých prajavov.

Umenie.

Ministerstvo školstva a národej osvety v snahe podporovať rozvoj umení udeľuje niektorým starým spisovateľom a umelcom čestné životné príspevky v takých prípadoch, kde spisovateľ je odkázaný na podporu z verejných prostriedkov. Každoročne k 14. marcu udeľuje štyri štátne ceny umelcom za vynikajúcu činnosť na poli literárnom, divadelnom, hudobnom a výtvarnom. Taktiež podporilo v roku 1943 sumou Ks 6. 000. 000, - činnosť Národného divadla a okrem toho značnými sumami prispieva na činnosť vidieckych profesionálnych i ochotníckych divadiel, ktoré za daných pomerov sú najúčinnejšími propagátormi slovenskej kultúrnosti.

Pre rozvoj slovenského hudobného umenia neoceniteľné služby koná Štátne konzervatórium v Bratislave, pri ktorom osobný náklad znáša štát.

O ľudovú pieseň sa stará Ústav pre ľudovú pieseň v Bratislave, ktorý svoju činnosť usmerňuje hlavne na výskum ľudovej piesne a na sosbieranie hudobného ľudového bohatstva.

Ľudová výchova.

V rámci osvetovej organizácie, založenej na podklade zákona čís. 67/l919 Sb z. a n., vybudovala sa sieť okresných a miestnych osvetových komisií, ktoré pracujú na všestrannom zveľadení kultúrnej práce na území celého štátu. Osvetové komisie organizujú rozličné kultúrno-osvetové akcie /prednášky, kurzy, divadlá, výstavy, koncerty atp. /. Túto prácu usmerňuje jednotne Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, ktoré pomocou organizačných pokynov, metodických porád, odbornej tlače /Národný pracovník, Obzor, Organizačné zvesti/ a iných príležitostných publikácií so zameraním národno-výchovných a kultúrnym pôsobí na zlepšenie výchovy najširších vrstiev pospolitého ľudu.

Do rámca osvetovej starostlivosti patrí aj starostlivosť o verejné obecné knižnice a čitárne podľa zákona 450/1919 Sb. z a n. Tu sa urobila aj podrobná revízia knižného materiálu, najmä pokiaľ nevyhovoval štátoprávnym a mravonáboženským požiadavkám našej republiky.

Význačou pomôckou ľudovýchovnej starostlivosti je aj film, ktorý najmä prostredníctvom Ústavu pre školský a osvetový film stáva sa veľmi význačným kultúrno-propagačným činiteľom v našom osvetovom snažení.

Pre prispôsobenie osvetovej organizácie a osvetovej činnosti súčasným pomerom Ministerstvo školstva a národnej osvety pripravilo návrh zákona o organizácií ľudovýchovnej a osvetovej služby.


-227-

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kult.

Tak ako doteraz najrozsiahlejšou agendou kultového odboru Ministerstva školstva a národnej osvety je agenda kongruová a preto v kultovom rozpočte najväčšou položkou figurujú aktívne a odpočivné /zaopatrovacie/ požitky duchovných. Drahotné prídavky podľa zákona čis. 129/1942 Sl. a čís. 232/1942 Sl. z. resp. podľa zákona čís. 302/1943 Sl. z. vyplácajú sa aj duchovným a to tak aktívnym ako aj penzistom a pozostalým po nich.

V roku 1943 boly so súhlasom štátnej správy kultovej systomizované ďalšie duchovné miesta a to 7 katolíckych farských a 7 katolíckych kaplánskych staníc a dve ev. a. v duchovné miesta. V súvislosti so systemizovanim nových katolíckych duchovných staníc boly tri staršie systemizované miesta zrušené.

Ministerstve školstva a národnej osvety aj v roka 1943 poskytlo v rámci povoleného rozpočtového úveru dotáciu takmer všetkým cirkvám na potreby cirkevné a náboženské a dalo podpory aj kňazským seminárom. V rámci poskytnutého rozpočtového úveru pokračovalo sa v opravách patronátnych kostolov a fár Náboženského fondu a t. zv. býv. Kráľovského patronátu. Previedly sa opravy na 14 kostoloch a na 12 farách Náboženského fondu a na 6 budovách býv. Kráľovského patronátu.

Vláda povolila znova zvolať ev. synodu na definitívne prepracovanie novej Ústavy slovenskej a ev. a. v. cirkvi.

Na návrh Ministerstva školstva a národnej osvety vláda určila, ako započítať predošlú duchovnú a cirkevnú službu profesorom vysokých škôl teologických /diec. bohosloveckých učilíšť/.

V roku 1944 má sa zlikvidovať upravenie ešte tých niekoľko priznávok miestnych príjmov duchovných na III. rešpektíve na IV. lustrum, ktoré pre komplikovanosť nemohly byť v roku 1943 vybavené. Bude sa ďalej pokračovať v povoľovaní opráv ďalších patronátnych kostolov a fár. Podľa potreby a finančných možností dá sa súhlas k systemizácii ďalších duchovných staníc.


228

10 Ministerstvo hospodárstva

Kap 10 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

V rozpočtovom roka 1943 v organizácia Ministerstva hospodárstva nenastaly podststnejšie zmeny.

Z významnejších legislatívnych opatrení v roku 1943. týkajúcich sa pôsobností Ministerstva hospodárstva treba spomenúť najmä zákon č. 100/1943 Sl. z. o tlmení zvieracích nakaz a zákon č. 76/3943 Sl. z. o organizácii ľudového priemyslu. Je nádej na uzákonenie návrhov zákonov o organizácii štátnej lesnej služby o lesníctve o poľovníctve a o zriadení odohospodárskeho sväzu. Všetky tieto osnovy Ministerstvo hospodárstva už vypracovalo a dalo do pripomienkového pokračovania.

V roku 1943, napriek vojnovým pomerom zúčastnila sa výstavná a veľtžná komisia pri Ministerstve hospodárstva medzinárodného veľtrhu v Plovdive.

V roku 1944 mieni Ministerstvo Hospodárstva p... štátnu radu živnostenskú, ktorá by vykonávala poradnú činnosť vo veciach živnostenských pre vládu a ministerstvá, ďalej mieni zriadiť poradný sbor pre otázky živnostenské. Živnostníctvu je výdatne nápomocný Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine, ktorý vykazuje stúpajúcu tendenciu čo do počtu usporiadaných kurzov ako aj frekventantov. Treba poznamenať, že ústav stále ešte pociťuje nedostatok vlastných odborníkov a je preto nútený používať externé odborné sily aby mohol plniť svoje poslanie.

Odborné poľnohospodárske vzdelania, ktoré poskytujú hospodárske školy je najučinnejším prostriedkom na zvýšenie hospodárskej a kultúrnej úrovne nášho vidieku. Vzhľadom na mimoriadny záujem o tieto školy zakladajú sa nové resp dobudujú sa jestvujúce.

V rozpočtovom toku 1943 Ministerstvo hospodárstva vydržiava:

3 školy stredné poľnohospodárske, s počtom žiakov

400

380 škôl ľudových pôdohospodárskych s počtom žiakov

30 000

16 škôl roľníckych s počtom žiakov

600

4 gazdinské školy s počtom žiakov

180

7 škôl špeciánych mliekárskych, lesných

210

Úlohy hospodárskeho školstva vyžadujú aby toto školstvo bolo dokonale vybavené po stránke personálnej ako aj vecnej. Nedostatok profesorov a učiteľov javí sa najmä na školách v Bánovciach, Bátovciach, Banskej Štiavnici, Spišských Vlachoch, Trnave a Žarnovici.

Pedagogicko-didaktického vzdelania hospodárskeho učiteľstva dostáva sa v seminároch. V roku 1943 v Liptovskom Hrádku usporiadala sa 1. časť štátneho pedagogického seminára pre vzdelanie profesorov a učiteľov hospodárskych škôl. Pre vzdelanie odberných učiteliek gazdinských škôl bola usporiadaná 1 časť odborného kurzu v Nitre v roku 1944 mieni Ministerstvo hospodárstva usporiadať 2 časť pedagogického seminára ako aj 2 časť odborného kurzu.

Ako mimoškolskú činnosť na odborné hospodárske vzdelanie treba spomenúť kočovné vyučovanie a poľnohospodárske poradníctva. Túto činnost treba prevádzať s ohľadom na tú okolnosť, že uvedomelé, rozumné a schopné roľníctvo je základom štátu. Treba ho preto vychovať a viesť k rozumnému a užitkovému obrábaniu pôdy a poučovať ho tak, aby vedel využiť všetky moderné a racionálne poznatky na využitkovanie každej piade pôdy.


-229-

10. Ministerstvo hospodárstva

Služba verejnosti doplňuje tiež poľnohospodárske múzejníctvo. Veľmi pozoruhodný rastúci rozsah múzejných sbierok, ako aj rastúci záujem verejnosti. Pokiaľ ide o produkciu poľnohospodársku treba spomenúť, že aj v rozpočtovom roku 1943 sa na jej zvýšenie venovaly značné finančné prostriedky. Stalo sa tak zákonom číslo 104/1943 Sl. z. Väčšinu akcií a týchto prostriedkov prevádza Rolnícka komora, ktorej bol sverený určitý úsek zveľaďovacej činnosti v poľnohospodárskej výrobe.

Na získavanie pôdy pre produkciu poľnohospodársku má nemalú zásluhu prevádzanie stavieb vodohospodárskych meliorácií. Preto aj v rozpočtovom roku 1943 sa venovala plná pozornosť týmto stavbám.

Neoceniteľné hodnoty pre naše poľnohospodárstvo sú v štátnych ústavoch pre chov koní v Topoľčiankach, v Nitre a v Prešove, kde je sústredený chov koní nášho štátu. V roku 1944 zamýšľa sa rozšíriť chov koní zriadaním 2-3 žriebarní a zaistiť riadne zásobovanie ústavov pre chov koní a krmivom dorobeným vo vlastnej réžií na veľkostatkoch, ktoré sa mienia zakúpiť od Štátneho pozemkového úradu.

Štátne výskumné ústavy poľnohospodárske v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi sú v plnom rozsahu zapojené do zveľaďovacej činnosti v poľnohospodárstve. Treba tu spomenúť dôležitosť výskumu pôd a usmernenie hnojenia. S týmto výskumom bolo započaté v roku 1942 na vrub prostriedkov podľa zákona číslo 49/1942 Sl. z. Pôdoznalecký ústav v Spišskej Novej Vsi bol poverený obstarať potrebné laboratórne zariadenie a vykonať rozbor pôd v okrese Spišská Nová Ves, Revúca a Banská Bystrica. Okrem toho bol ústav poverený vykonať zaistenie potreby vápnenia pôd v župách Podtatranskej a Šarišsko-zemplínskej.

V dôsledku vojnových pomerov bola v odbore veterinárnej správy venovaná náležitá starostlivosť opatreniam smerujúcim k tlmeniu zvieracích nákaz. Pri týchto opatreniach v nemalej miere je veterinárnej správe nápomocný Štátny diagnostický veterinárny ústav, ktorý je v štádiu budovacom.

Ministerstvo hospodárstva, spolu s úradníkmi lesnej služby dohliadacej u politických úradov obstaráva všeobecný Štátny dohľad nad lesmi podľa lesných zákonov, správu lesov urbariálnych a spoločenstevných, skúša a schvaľuje lesné hospodárske plány a prevádza revíziu lesného hospodárstva, a ťažieb podľa zákonných predpisov.


-230 -

11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Kap. 11. NAJVYŠŠÍ ÚRAD PRE ZÁSOBOVANIE.

Najvyšší úrad pre zásobovanie aj v roku 1943 vykonával jemu sverené vlohy podľa úst zák. č 100/1942 Sl. z. obstarávaním agendy súvisiacich so zásobovaním brannej moci, obyvateľstva a výrobných podnikov; ako aj s úpravou cien, miezd a platov.

Vybavovanie tejto agendy predseda NÚZ zaradil do šesť odborov podľa povahy administratívnej práce a činnosti, ktorou sa jednotlivé úseky hospodárskeho života obhospodarujú, a to na odbory. I pre veci prezidiálne, II. pre veci cenové a mzdové III. pre veci trestné a hospodárskej kontrolnej služby, IV, pre hospodárstvo rastlinné. V. pre hospodárstvo živočíšne a VI. pre hospodárstvo surovinové a priemyselné.

Zásobovanie drevom a dreveným uhlím predseda NUZ sveril Lesníckej a drevárskej ústrední ako orgánu Najvyššieho úradu pre zásobovanie podľa vyhlášky č. 472/1942 Ur. n.

V roku 1943 prikročilo sa aj k obmedzeniu používania elektrickej energie vyhláškou č. 160/l943 Ur n. ak viazanému obhospodárovaniu elektrickej energie vyhláškou č. 161 /1943 Ur. n.

Na usmernenie dovozu a vývozu textilných surovín polotovarov a hotových výrobkov sriadila sa v r 1943 Evidenčná kancelária textilu vyhláškou č. 326/1943 Ur. n. ako orgán NUZ.

V r. 1943 NUZ na poli zásobovania brannej moci, obyvateľstva a výrobných podnikov; ako aj pri upravení cien, miezd a platov opieral sa už o svoje skúsenosti z uplynulého obdobia svojej činnosti, ktorú snažil sa prehĺbiť a podľa potrieb i vývinu hospodárskych pomerov zaistiť záujmy verejného zásobovania a hospodárskeho podnikania.

Počiatočné ťažkosti administratívnej činnosti NÚZ ako nového ústredného úradu so stránky technickej a personálnej v roku 1943 podarilo sa v prevážnej miere odstrániť a dosiahnuť vhodnejšie umiestenie i vhodnejšie kancelárske zariadenie, získať najpotrebnejšie pracovné sily a ich zapracovať. Celkový počet všetkých zamestnancov NÚZ podľa stavu ku dňu 10. októbra 1943 činil 582, z ktorých 100 pripadá na úradníkov a vysokoškolským vzdelaním, 96 na úradníkov s úplným stredoškolským vzdelaním, 316 na zamestnancov pomocnej kancelárskej služby a hospodárskej kontrolnej služby so vzdelaním 4 tried strednej školy alebo aspoň 3 tried meštianskej školy a 70 zamestnancov /zriadenci, šoféri, upratovačky/ vykazuje vzdelanie z ľudovej školy.

Podľa § 4 úst. zák. č. 100/1942 Sl. z. vydané predpisy, opatrenia, príkazy alebo zákazy predsedu NÚZ uverejňujú sa vo forme nariadení v Slovenskom zákonníku alebo vo forme vyhlášok a opatrení v Úradných novinách. NÚZ pripravuje ich súborné vydanie.

Rozširovanie pôsobnosti NÚZ vyžiadalo si aj zvýšenú činnosť normatívnu a legislatívnu.

Široká verejnosť, je informovaná o úpravách a opatreniach NÚZ tlačovou službou, ktoré sústavne sa stará, aby verejnosť tieto úpravy a opatrenia pochopila a vedela sa nimi riadiť.

Zvýšená pozornosť venovala sa aj úprave cien, miezd a platov. Prevedením novej úpravy cien životných potrieb udržovala sa naša cenová hladina, najmä pred zahraničnými cenovými nárazmi, takzvanými vyrovnávacími príplatkami z fondov k tomu účelu zriadených.

O zachovávanie predpisov zásobovacích, mzdových a


- 231 -

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie

cenových starala sa kontrolná služba, ktorá v rôznych oblastiach nášho štátu má 17 expozitúr. Okrem tejto úlohy hospodárska kontrolná služba podávala aj trestné oznámenia pre hospodárske priestupky, pri čom prejavovala vždy žiaducu obozretnosť keďže ďalším trvaním vojnou vyvolaných mimoriadnych pomerov priestupkov hospodárskych stále pribúda

V roku 1943 hospodárska kontrolná služba vykonávala dozor pri mlatbách obilia podľa starostlivo vypracovaných smermíc čím sa zaistilo dostatočné množstvo obilnín pre verejné zásobovanie

Osobitnú pozornosť zasluhuje nová úprava hospodárenia a obilím a mlynskými výrobkami, ktorá sa plne osvedčuje. Podarilo sa usmerniť osevný postup určením pomeru osevnej plochy pre jednotlivé hospodárske plodiny podľa ich potrebnosti a upraviť náležité využitie pôdy pre rastlinnú výrobu. Okrem toho stála pozornosť venuje sa aj výkupu a distritúcii obilnín, zemiakov a iných hospodárskych plodín tak medzi iným aj obchodných /jadrných/krmív

Na poli hospodárstva živočíšneho vynasnažil sa Najvyšší úrad pre zásobovanie zavedením povinného predaja hovädzieho jatočného dobytka obstarať mäso pre verejné zásobovanie aspoň v množstve zodpovedajúcom daným hospodárskym pomerom. Značné úsilie sa venovalo vhodnej úprave produkcie a distribúcie živočíšnych výrobkov a dosiahol sa celkove uspokojivý výsledok, hoci v jednotlivostiach sa aj prejavovaly menšie poruchy na prekonanie ktorých sa pracuje

NUZ pokračoval v roku 1943 v starostlivosti o hospodárstvo surovinové a priemyselné. Usmerňoval racionálne a národohospodársky odôvodnené využitie pohonných hmôt, staral sa o rozšírenie pohonu motorových vozidiel generátormi. V obhospodarovaní kože a obuvi zabezpečil najnutnejšie potreby širokých vrstiev obyvateľstva. Zásobovanie cukrom s cukornými výrobkami, ďalej uhlím, koksom a palivovým drevom vykazovalo v roku 1943 uspokojivý priebeh. Starostlivosť o zásobovanie stavebnými hmotami železom a výrobkami chemického priemyslu narážala na prekážky, ktorých príčinou bol citeľný nedostatok potrebných surovín najmä železa a pracovných síl, čo malo za následok nutnosť obmedzovania stavebného ruchu na mieru potrebami v brannej pohotovosti štátu odôvodnené.

Snahu po čím skoršom odčinení medzier v niektorých úsekoch hospodárskeho života bude NUZ ďalej postupovať majúc na zreteli, záujmy Slovenského štátu


12 Štátny pozemkový úrad

Kap 12. ŠTÁTNY POZEMKOVÝ ÚRAD

Činnosť Štátneho pozemkového úradu tak ako v roku 1942 možno rozdeliť na dve odvetvia a to na pokračovanie v likvidovaní starej pozemkovej reformy a na pokračovanie v prevádzaní novej pozemkovej reformy.

Práce spojené s likvidovaním starej pozemkovej reformy prejavovaly sa jednak výplatou penazí a príplatkov zamestnancom bývalých veľkostatkov, ktorých počet v roku 1943 činí 264 a vypláca sa im ročne Ks 487 500 - a jednak vymáhaním nedoplatkov prídelových cien neusporiadaných do roku 1939. V prospech týchto nedoplatkov bolo Štátnym pozemkovým úradom od drobných prídelov vyinkasované jednak v hotovosti a jednak cestou úverov u Roľníckych vzájomných pokladníc do 31. augusta 1943 Ks 34 333 264 10. Týmto zväčša sú už nedoplatky na drobnom prídele zo starej pozemkovej reformy vyrovnané. Treba prevádzať ešte knihovanie týchto prídelov na nových nadobudateľov, ku ktorému však je potrebný celý spisový materiál a tento sa doposiaľ nachádza v Prahe

Väčšina zamestnancov štátneho pozemkováho úradu sa však venuje prevádzaniu pozemkovej reformy zariadenej slovenskými zákonnými ustanoveniami. Keďže najakutnejšou potrebou bolo riešením otázky držby býv. židovských poľnohospodárskych nehnuteľnosti bola činnosť úradu vyvíjaná skoro výhradne len po tejto stránke

Podľa súpisu židovského poľnohospodárskeho majetku bolo zistené, že Židia vlastnili na Slovensku celkom 89 531 ha polnohospodárskych nehnuteľnosti. Z tejto výmery bolo židovskými vlastníkmi za súhlasu Štátneho pozemkového úradu podľa § 26 zákona čís. 46/1940 Sl. z. odpredané celkom 4 757 ha poľnohospodárskej pôdy árijským kupiteľom. Ostatok židovskej pôdy bol poštátnený a je s ním nakladané podľa zákonitých ustanovení o pozemkovej reforme. Do dnešného dňa bolo vlastným výkonom pozemkovej reformy odpredané alebo pridelené celkom 23 515 ha pôdy a Fondu pre správu poľnohospodárskych majetkov bolo odovzdané do správy podľa § 1 zákona č. 108/1942 Sl. celkom 27, 096 56 ha pôdy.

Vzhľadom na skutočnosť, že odpredaje a pridelovanie bývalých židovských poľnohospodárskych nehnuteľností skôr stanoveným spôsobom nedosahuje tej rýchlosti ako si to verejný záujem vyžaduje, prikročil Štátny pozemkový úrad k odpredaju drobných parciel z bývalých židovských poľnohospodárskych pozemkov formou dražobných odpredajov, ktorým spôsobom bolo odpredané do 15 októbra 1943 v 315 obciach celkom 1. 162 1805 ha pôdy. Zbývajúce poľnohospodárske nehnuteľnosti bývalých židovských vlastníkov sú do prevedenia výkonu pozemkovej reformy buď v árende, alebo pod dočasnou správou Fondu pre správu poľnohospodárskych majetkov. Veľké percento bývalých židovských nehnuteľností tvoria lesy, ktoré sú pod odbornou správou Ministerstva hospodárstva.

Za pridelene alebo odpredané bývalé židovské poľnohospodárske nehnuteľnosti bolo novými nadobúdateľmi zaplatené jednak ako celá prídelová cena a jednak ako 50% prídelovej ceny, čo je podľa platných predpisov prípustné, úhrnom Ks 150, 734 599 60. Naproti tomu do súdnych depozitov v smysle zákona č. 24/1943 Sl. z bolo po konečnom vyčíslení náhrady složené úhrnom Ks 29. 156 208 —. Treba uviesť, že Štátny pozemkový úrad usporiadal skoro úplne výkon pozemkovej reformy v kat. území Bratislava, kde bola práca veľmi sťažená neusporiadaným knihovným stavom býv. židovských pozemkov /záhrad/


12. Štátny pozemkový úrad.

v tomto kat. území.

Štátny pozemkový úrad ďalej likvidoval árendy 613 židovských árendátorov na nežidovských poľnohospodárskych majetkoch o výmere 45 000 kj, pričom ocenil a odpredal živý a mŕtvy inventár novým árijským árendátorom.

Okrem spemenutej činnosti Štátny pozemkový úrad realizuje aj medzištátnu dohodu slovensko-maďarskú o odškodnení slovenských kolonistov a zvyškových statkárov.

Po prevzatí a odovzdaní novým nadobúdateľom všetkých býv. židovských poľnohopodárskych nehnuteľností na Slovensku urýchlia sa aj ostatné potrebné práce pre úplný prevod týchto nových vlastníkov toto konečnoplatné usporiadanie vyžaduje ešte:

1/ konečné vyčíslenie náhrady za prevzaté nehnuteľnosti každého jednotlivého Žida a zloženie tejto v smysle zákona č. 24/1943 Sl. z. do súdneho depozitu cieľom rozvrhu.

2/ vyhotovenie kúpnoprodajných smlúv prípadne prídelových listín všetkým novým nadobúdateľom.

3/ prevedenie knihovania na nových nadobudateľov,

4/ odškodnenie zamestnancov na býv. židovských poľnohospodárskych majetkoch.


13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

Kap. 13. MINISTERSTVO DOPRAVY A VEREJNÝCH PRÁC.

Ministerstvo dopravy a verejných prác - rezort verejných prác - obstaráva stavby a udržovania štátnych a štátom spravovaných cestných komunikácií, stavby a udržovania štátnych vodných stavieb ako aj kúpa nehnuteľností, stavby, udržovania a správu budov pre civilnú štátnu správu. Okrem uvedenej činnosti vykonáva rezort administratívnu a kontrolnú agendu v odbore strojníctva, usmerňuje elektrizačnú činnosť v štáte, obstaráva správu dunajského prístavu v Bratislave vykonáva vrchnostenskú agendu v odbore banskej administratívy a obstaráva službu ciachovú a puncovú Týmto agendám je prispôsobená aj celá štruktúra rozpočtu rezortu verejných prác. Činnosť rezortu v uvedených odboroch štátnej správy prejavuje sa takto:

Cestné komunikácie

Správa a udržovanie ciest.

Dĺžka verejných ciest na Slovensku činila ku dňu 1 I. 1943 celkom 18 067 5 km. z čoho pripadá na

a. / štátne cesty

6 016, 0 km

b/ železničné príjazdné cesty konkurenčné

68 5 "

c. /vicinálne cesty

4 688 0"

d. / obecné cesty

7 295, 0 "

Štátne cesty spravuje a udržuje na ťarchu štátneho rozpočtu štát, t. j. cestný odbor Ministerstva dopravy a verejných prác - rezort verejných prác v dĺžke 5 967 7 km zbytok štátnych ciest v dĺžke... 48 3 "

spravujú a udržujú obce Bratislava, Trnava, Skalica, Nitra, Zvolen a Bardejov vlastným nákladom ako mestské prieťahy, Prieťahy štátnych ciest v obci Spišská Nová Ves v celkovej dĺžke 2 7 km boly v r. 1942 prevzaté do správy a udržovania štátu

Železničné konkurenčné príjazdné cesty spravuje a udržuje cestný odbor na ťarchu štátneho rozpočtu pri čom 2/3 nákladu sa štátu refundujú železniciami a miestnymi záujemníkmi

Vicinálne cesty spravujú a udržujú župné výbory, obecné cesty však jednotlivé obce. Na väčšie stavebné práce povahy investičnej udeľuje Štát podpory z investičného rozpočtu

Čo do druhu vozovky štátnych ciest bol stav ku dnu 1 I. 1943 tento:

Bezprašná ťažké úpravy

339 2 km t. j. 56%

" stredné "

787 5 " " 13 0 %

" ľahké úpravy

573 2 " " 9, 5 %

Bezprašné úpravy spolu:

1. 699 9 km t. j. 28 1%

Štrkovaná prašná vozovka

4 316 1 " " 71 9 %

Železničné príjazdné cesty spravované cestným odborom majú dĺžku bezprašných úsekov 2 9 km t. j. 4 3%. zvyšok je prašná štrkovaná vozovka.

Na cestách spravovaných štátom je - okrem priepustkov o svetlosti do 2 m - celkom 3 505 mostov o celkovej dĺžke.... 31 614 m, z čoho na drevené mosty o nedostatočnej únosnosti pripadá 1203 mostov o celkovej dĺžke 11 189 m

Správu a udržovanie štátom spravovaných verejných ciest obstaráva u ministerstva a u výkonných orgánov 45 inžinierov.


-235-

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

26 technických úradníkov 65 cestmajstrov, 61 garážmajstrov, riadičov cestných valcov a automobilov a 958 cestárov a zriadencov spolu teda 1 175 zamestnancov zo stavu Ministerstva dopravy a verejných prác rezortu verejných prác.

Najväčšia časť výdavkov pripadá na opatrenie kameniny z ktotek bolo u 60 podnikateľských firiem objednané 131, 500 m3 režijným kamenolomom v Tatranskej Kotline, v lome Gretl a Zlatník v Spiš. N Vsi, Kereštvej a Singlár pri Prešove, Klokočov u Michaloviec ako aj v iných príležitostných lemoch k výrobe v réžii poukázané 43 500 m3.

Priemerný náklad na opatrenie 1 m3 kameniny loco cesta čím 166 Ks čo je oproti roku 1942 viac o 27 -Ks. Zdraženie vyplýva zo zvýšenia robotníckych miezd v kameňolomoch, zdraženia pohonných hmôt, hlavne však zo zdraženia dopravy zvieracími poťahmi.

Za účelom sníženia nákladu na kameninu, ako aj k vôli regulovaniu ceny kameniny, siaha správa štátnych ciest stále vo zvýšenej miere k výrobe a rozvozu kameniny vo vlastnej réžii /v r. 1943 až 25 / a je prinútená použiť aj kameňa horšej kvality, len aby sa cestám dostalo nejakého udržovacieho materiálu.

Živičné hmoty pre udržovanie čiernych vozoviek boly objednané v množstve 3 280 tun a to u Štátnej rafinerie v Dubovej a u firmy Rütgers v Moravskej Ostrave za ceny, ktoré sa príliš nelíšia od cien v predošlých rokoch.

Okrem udržovacieho materiálu pre vozovku je pri cestách potrebný aj materiál pre opravu mostov, priepustkov operných a obkladných múrov, dlažieb a pod. Vysoké ceny týchto materiálov a ťažkosti pri ich opatrení menovite u stavebného dreva a železa zapríčiňujú, že opravy sa prevádzajú len v najnutnejšej miere.

Druhou najväčšou složkou udržovacích výdavkov sú mzdy robotníkov remeselníkov a povozníkov, zamestnaných pri udržovacích a opravných prácach. Pociťuje sa značný nedostatok robotníctva, menovite kvalifikovaného /murári a tesári/, keďže robotníctvo radšej vyhľadáva stálejšie zamestnanie v priemysle a na investičných stavbách, ako príležitostné krátkodobé zamestnanie pri udržovaní ciest, čo piati tiež o povozníkoch

Hlavná časť mechanického zariadenia štátnej cestnej správy pozostávala začiatkom r 1943 - okrem strojného zariadenia v kameňolomoch a v dielňach na opravu strojov - zo 73 cestných valcov, 69 osobných a 6 nákladných automobilov, 5 autovozníc, prerobených na nákladné vozy, 3 autozametadlá, 11 veľkých ohrievacích kotlov, 34 rozstriekovacích strojov a 40 správkovacích kotlíkov na živičné hmoty, 4 traktory pre trakciu snehových pluhov a 16 snehových pluhov. Benzínové a naftové cestné valce v počte 23 a 3 zametadlá musely byť v r. 1943 pre nedostatok pohonných hmôt z prevádzky vylúčené. K umožneniu intenzívnejšej výroby a rozvozu kameniny vo vlastnej réžii boly v r 1943 opatrené pojazdné drviče a 2 nákladné automobily s pohonom na náhradné palivá.

Stromoradia pri štátnych cestách pozostávajú z 82. 500 ovocných a 64 500 okrasných stromov Z ovocných stromov je značná časť mladých stromkov, ktoré ešte nerodia Výtažok z odpredaju úrody ovocia činil v r 1943 okrúhle 900 000-Ks.

Zariadenia pre bezpečnosť a orientáciu premávky boly v r. 1943 doplňované menovite opatrením výstražných stĺpov s odraznými sklami pri úrovňových križovatkách štátnych ciest so železnicou na miestach, kde sa tak nestalo v predošlých rokoch.


13 Ministerstvo dopravy a verejných prác

Investičné stavby na štátnych cestách sa prevádzaly na 41 stavebných úsekoch v celkovej dĺžke 198 6 km a na 4 mostoch o celkovej svetlosti 297,0 m. Vzhľadom na stále panujúci nedostatok robotníctva, menovite kvalifikovaného a tiež pre nedostatok stavebného železa a pohonných látok, snažil sa cestný odbor pokračovať hlavne v stavbách rozostavených Ako nová akcia bola zahájená len prestavba vicinálnej cesty Ždiar - Podspády na cestu štátnu v dĺžke 8. 6 km a prevedenie druhých náterov na úsekoch, upravených Generálnym inšpektorom pre veci nemeckých ciest v dĺžke 223 9 km. Hlavné stavebné práce boly dokončené na 20 stavebných úsekoch o celkovej dĺžke 108. 0 km a to preložka cesty Senica - Holič u Radošoviec, stavba novej cesty Stefanec - Valaská Belá II diel. Bánovce - Dolné Vestenice, I. diel, Dolné Vestenice - Nováky II. diel, Rim. Baňa-Ostrany. Čertovica - Mýto, Dudince - Opatové Moravce, sanácia na ceste Pôtor Halič, úprava Považskej cesty v Trnave a preložka tejže cesty medzi Novým Mestom n/Váh a Štvrtkom, preložka cesty Sereď - Trnava u Farkašína, preložka cesty Pohronskej medzi Rudnom a Žarnovicou a u Dúbravy, novostavba bezprašnej cesty Nitra - Zlaté Moravce po prípojku na cestu Vráble - Zlaté Moravce u obce Tesáry n/Žit., úprava priechodných úsekov štát. ciest v obciach Púchov, Podolinec, Poprad a Prešov.

Z mostných stavieb, prevádzaných mimo stavaných cestných tratí, sa dokončila stavba mostu cez Váh na ceste Veľká Bytča -Makov u Veľ. Bytči o celkovej svetlosti 244 5 m, drevený most cez Hornád na ceste Spišské Podhradie - Košice o celkovej svetlosti 36 m a most cez potok Holeska na ceste Trnava - Nové Mesto n/Váh, o svetlosti 8. 1 m.

V rámci podpornej činnosti pri stavbách, prestavbách a úpravách vicinálnych vyplácané boly podpory na 70 stavebných akcii o celkovej dĺžke ciest 200 km a o celkovom stavebnom náklade .......45, 000. 000, -Ks. V rozpočte na tento účel preliminovaná suma 9, 000, 000 Ks bola v celku spotrebovaná;

U konkurenčných príjazdných ciest ku železničným staniciam boly jednak realizované platby na stavby už v predošlých rokoch dokončená, ďalej vyplácané príspevky železničnej správe na stavby ňou prevádzané / u trati Ban. Bystrica - Diviaky a Prešov - Strážske/, Cestný odbor pokračoval v stavbe príjazdnej cesty v Brezne n/ Hronom, ktorá bola v r 1943 na dĺžke 911 s mostom cez Hron dokončená, Ako nová akcia bolo zahájené iba vydláždenie príjazdnej cesty v Handlovej.

V rámci projekčnej činnosti cestného odboru pracovalo sa na projektoch pre doplnenie a zdokonalenie siete štátnych ciest, pre vylúčenie úrovňových križovatiek štátnych ciest so železniciami a pre úpravy štátnych ciest v obciach poťažne preloženie štátnych ciest mimo obcí.

Činnosť cestného odboru po stránke správy a udržovania ciest v r. 1944 sa bude síce vzťahovať na cestnú sieť, ktorá v dôsledku dostavenia nových úsekov čo do dĺžky bude oproti r. 1943 asi o 77 km, teda o 1. 3% dlhšia, vecné výdavky na tento účel sa však z tohoto titulu o mnoho nezvýšia, keďže nové úseky v prvých rokoch nevyžadujú ani kameninu ani iné práce. Vyšší náklad v rozpočte na r. 1944 odôvodňuje sa tým, že pri stúpajúcej tendencii miezd a cien je treba vecný náklad na správu a udržovanie 1 kilometra ciest podstatne zvýšiť, ak sa má zabrániť zhoršeniu celkového stavu ciest.

Keďže zo stavieb, prevádzaných v r, 1943 zostanú stavby rozostavené iba na dĺžke asi 90 km, bude treba nové cestné stavby zahájiť na celkovej dĺžke okrúhle 200 km,


- 237 -

13 Ministerstvo dopravy a verejných prác.

Prvú skupinu zamýšľaných nových stavebných akcií tvoria náhradné pohraničné spoje. Druhú skupinu tvoria nové vnútroštátne spoje a do ďalšej skupiny patria stavby, smerujúce k smerovému a výškovému zlepšeniu stavajúcich ciest. Najpočetnejšiu skupinu stavieb tvoria úpravy prieťahov štátnych ciest v obciach. Zvláštnou skupinou stavieb si vynucuje prevádzanie železničných stavieb v miestach kde železnica križuje štátnu cestu v úrovni.

Poslednú skupinu tvoria sanačné práce na cestách poškodených veľkou vodou.

Potreba na príspevky na stavby konkurenčných príjazdných ciest sa riadi v prvom rade rozsahom stavebného programu železničnej správy čo do stavby nových železníc a stavby nových nádraži avšak tiež zmenou významu niektorých príjazdných ciest najmä v dôsledku rozvoja priemyslu v tej-ktorej obci.

Vodné stavby

Agenda vodných stavieb zahrnuje v sebe stavebnú činnosť spojenú so sústavným splavňovaním a úpravou riek, s vybudovaním a rozširovaním prístavu v Bratislave s výstavbou údolných priehľad a s využitkovaním vodných síl.

Stavebný program investičných vodných stavieb na rok 1944 naväzuje zväčšia na činnosť započatú v predošlých rokoch a bude záležať najmä v pokračovaní rozpracovaných stavieb a v ich dokončení.

Prístav v Bratislave.

V bratislavskom prístave pokračovalo sa na doplnení železničného vystrojenia Dokončilo sa rozšírenie prekladišťa minerálnych olejov a dokončuje sa stavba príjazdnej cesty s kockovou dražbou k tomuto prekladišťu. Stavajú sa 2 nové skladištia Pod prístavom upravuje sa nábrežie Dunaja pre preklad

V roku 1944 budú spomenuté práce skončené V programe je stavba bazénu pre minerálne oleje okrem menších stavieb pozemných, ktoré si chod a správa prístavu vyžadujú

Medzinárodná rieka Dunaj

Na medzinárodnej rieke Dunaji pôvodne plánovaná úprava spoločne s Nemeckou Ríšou sa z technických dôvodov neprevádza a prevedenie sa odkladá na rok 1944.

Pohraničná rieka Morava

Na pohraničnej rieke Morave pokračuje sa na úpravách koryta rieky spoločne s Nemeckou Ríšou a spolu s Protektorátom Čechy a Morava sa pripravujú spoločné projekty. V trati od Devínskej Novej Vsi po ústie Dyje prevádzaly sa tieto stavby: Dokončenie priekopu II pri Devínskom Jazere, stavba priekopov IX XII pri Dimburku, dokončenie priekopu XIII a stavba priekopov XIV a XV pri Malých Levároch; okrem toho dokončuje sa brehové opevnenie pri Moravskom Sv. Jáne. V úseku medzí ústím Dyje a Skalicou pracuje sa na opevnení priekopových brehov a dokončuje sa rekonštrukcia opevnenia brehu nad i pod jazom v Holiči


13 Ministerstvo dopravy a verejných prác

V roku 1944 dokončí sa spolu s Nemeckom stavba priekopov IX a XII pri Dimburku a XIV a XV pri Levároch. Spolu s Protektorátom Čechy a Morava otvorí sa stavba priekovov pri Brodakom. V trati nad ústím Dyje sa bude pokračovať v rekonštrukcii brehového opevnenia prevedených priekopov nad ústím Dyje a tak isto i medzi Holičom a Skalicou

Rieka Váh

Na rieke Váhu pokračuje sa na dokončení sústavnej úpravy na strednú vodu v trati od Žiliny po štátnu hranicu a Maďar-skom v rámci 5-ročného stavebného programu, ktorý sa má skončiť koncom roku 1944

Stavby zadané v rokoch 1940 a 1941 boly dokončené, prípadne sa v rokoch 1943 dokončujú. Stavby zadané v rokoch 1942 a 1943 majú sa dokončiť tohto roku a v roku 1944

Ťažisko činnosti v roku 1943 a 1944 je v trati Váhu od Trenčína po Piešťany kde sú dôležité úseky upravované 1 so zreteľom na výstavbu hydrocentrál v tejto trati

Využitkovanie vodných síl.

V odvetí využitia vodnej energie v roku 1943 pokračuje sa v stavebných prácach v rámci stavebného a finančného programu na výstavbu hydrocentrál v Ilave, v Dubnici a na Orave. Započala sa výstavba ďaľších 3 hydrocentrál na Váhu v trati Trenčín-Piešťany a uskutočňuje sa adaptácia hydrocentrály v Dolnom Jelenci

Prvá skupina vážskych hydrocentrál v trati Púchov-Trenčín skladá sa z troch stupňov

Prvý stupeň s hydrocentrálou v Ladcoch je v prevádzke a vykonáva sa doplnenie strojného a elektrického zariadenia

Na stavbe druhého stupňa s hydrocentrálou pri Ilave dokončujú sa zemné práce na kanále a vyhotovuje sa betónové tesnenie prívodného kanála. Dokončila sa stavebná časť hydrocentrály s rozvodnou a plťovou komorou a montuje sa strojné a elektrické zariadenie

Na stavbe tretieho stupňa s hydrocentrálou pri Dubnici pokračuje sa vo výkope kanálu a násypu kanálových hrádzi Na stavbe plťovej komory hydrocentrály a rozvodne vyhotovuje sa výkop a započne sa a betonážou základov Dokončený bol jeden železničný a montujú sa štyri cestné mosty cez kanál

Na stavbe vodnej nádrže na Orave pokračuje sa vo výkope pre základy priehrady a na preložke štátnej cesty Tvrdošín-Námestovo.

V súvislosti so stavbou priehľady uskutočňuje sa presídlenie Oravcov.

Druhá skupina vážskych hydrocentrál v trati Trenčín-Piešťany pozostáva tiež z troch stupňov

Započalo sa so zemnými prácami na stavbe kanála pri stupni prvom a druhom

Uskutočňuje sa adaptácia hydrocentrály v Dolnom Jelenci spojená s postavením prečerpávacieho agregátu

V roku 1944 je na programe dokončenie a uvedenie do chodu hydrocentrály v Ilave, pokračovanie v stavbe hydrocentrály pri Dubnici a vodnej nádrže na Orave, ako i pokračovanie v presídlení Oravcov. V programe je i stavba kanála II. skupiny hydrocentrál v trati Trenčín Piešťany Zamýšľa sa započať so stavbou jazu a vtokového zariadenia pod Trenčínom a so stavbou vlastnej centrály na jednom


13 Ministerstvo dopravy a verejných prác

stupni 3 hydrocentrál Trenčín-Piešťany.

Na programe je ešte ďalšie doplnenie hydrocentrály v Ladcoch a dokončenie výstavby prečerpávacieho agregátu v Dolnom Jelenci.

Stavby budov a kúpa realít

Pozemné stavby

Činnosť rezortu prejavovala sa najmä v odvetviach dôležitých po stránke sociálnej, zdravotnej kultúrnej a bytovej.

Pri uskutočňovaní tohoto programu bolo treba sa prispôsobovať k dispozícii stojacemu materiálu kontingentu železa a tehál prideľovanému Najvyšším úradom pre zásobovanie, ako aj kontingentu špeciálnych výrobkov potrebných pre inštalačné zariadenia budov, atď ktoré musia k nám dovážať z cudziny.

Napriek týmto ťažkostiam postupovaly práce riadne a uspokojive.

Pre potreby verejného zdravotníctva pokračovalo sa v nemocničných stavbách v Bratislave, Likieri, Michalovciach, Piešťanoch, Topoľčanoch. Trenčíne, Turč. Sv. Martine, Trstenej, Zlatých Moravciach a Veľkých Levároch. Terajší vojnový stav vyžaduje v prvom rade sriadenie infekčných pavilónov vo všetkých zdravotných centroch Z tohoto dôvodu dokončené boly provizórne infekčné pavilóny o kapacite 120 posteli v Prešove a obdobne tiež v Bardejove. Ďalej sa dokončujú riadne infekčné pavilóny pri štátnych nemocniciach v Trenčíne, Zlatých Moravciach, Topoľčanoch a vo Zvolene:

Nie menšia starostlivosť sa venovala výstavbe škôl.

Medzinárodnou súťažou získané, boly ideové podklady pre vybudovanie vysokoškolskej štvrti na hradnom návrší a na podhradí v Bratislave, ktorá obsahovala všetky potrebné budovy tak techniky ako aj univerzity i s klinikami. Súčasne budujú sa pre okamžite potrebné budovy pre slovenské vysoké školy ako je na pr. prístavba k býv. učňovským školám pre účele techniky na Mýtnej ulici a úprava botanickej záhrady na Lafranconi

Pre hospodárske školstvo dokončovala sa novostavba štát hospodárskej školy a výskumných ústavov v. Spiš. Novej Vsi,

Zo stavieb pre ministerstvo pravosúdia dokončený bol justičný palác v Prešove dokončuje sa prístavba okresného súdu na Myjave a započatá bola novostavba budovy okresného sudu v Prievidzi

Stavebná činnosť neobmedzila sa však iba na budovaní úradných a verejných budov, ale smerovala tiež k odstráneniu bytovej núdze najmä v Bratislave, započatím stavieb štátnych obytných domov pre zamestnancov rezortu verejných prác v Bratislave na Póllnskej ulici pre zamestnancov Ministerstva financií na Kmeťovom námestí pre zamestnancov Ministerstva pravosúdia na Belopotockého ulici a pre štátnych zamestnancov v Spišskej Starej Vsi.

Podľa pohotovostných prostriedkov finančných a materiálu bude sa pokračovať v činnosti pozemných stavieb aj v budúcom roku a prikročí sa aj k niektorým novým stavebným akciám

Plavebníctvo.

Výstavba a udržovanie bratislavského prístavu spadá do činnosti odboru vodných stavieb Prevádzku prístavu včetne agendy plavebnej na rieke Dunaji a splavných riekach Váhu a na Mo-


- 240-

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác

rave vykonáva Poriečny plavebný úrad ako vrchnostenský úrad

Prístavná prevádzka prejavuje sa hlavne v preklade a uskladňovaní tovaru, ktoré proti rokom predchádzajúcim vykazujú tendenciu vzostupnú, hlavne v dôsledku vojnových potrieb

V roku 1942 činil preklad

941 343 ton

V roku 1943 za dobu od 1. I. 1943 do 31. X. 1943

872 104 ton

ktorý preklad je o cca 361 ton vyšší, ako sa ten istý čas v roku 1942.

Prevádzková príjmy obnášaly:

za rok 1942

10 373 000 Ks

za čas od 1 I. 1943 do 31 X. 1943

9, 468 000 Ks

Prijaly robotníkov prístavných činily:

za rok 1942

8. 797 733 Ks

za čas od 1. I. 1943 do 31. X. 1943 cca.

7, 000 000 Ks

Pristav zamestnáva týchto robotníkov asi 600.

Pristav bratislavský je veľkého významu, národohospodárskeho. Z jeho prevádzky plynie veľký príjem do štátnej pokladnice vo forme poplatkov colných a príjmov železničnej správy /okrúhle 500, 000. 000 Ks/,

Tieto nepriame príjmy štátne sú teda ďaleko vyššie ako príjem z vlastnej prístavnej prevádzky, odhliadnuc od veľkého počtu /800 - 1. 000/ osôb nepriamo touto prevádzkou stále zamestnávaných.

Baníctvo - Banská administratíva.

Na organizácii banských úradov a banskej administratívy nebolo v roku 1943 ničoho menené. Pre banské veci administratívne, inšpekčne a bansko-policajné zriadené boly pre Slovensko v roku 1940 zákonom číslo 15/1940 Sl z. ako prvo inštalačné dozorné úrady 2 obvodné banská úrady a to v Banskej Bystrici a vo Spišskej Novej Vsi a tým istým zákonom upravená bola aj ich vecná a funkčná kompetencia. Ich miestna príslušnosť upravená bola vládn. nariadením číslo 16/1940 Sl. z. v II inštancii pôsobí podľa už citovaného zákona Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort verejných prác, odd. I/5 banská administratíva. Zavedený bol vtedy na Slovensku skrátený postup dvojinštančného úradovania, ktorý je mnoho výhodnejší a rýchlejši, miesto doterajšieho zdĺhavého systému trojinštančného Terajší nový systém sa veľmi dobre osvedčil.

Dozor štátu na banícku prvovýrobu a dobývanie kovov z rúd je odôvodnený jej dôležitosťou po stránke národohospodárskej, vojenskej a sociálnej. Vyhľadávanie a dobývanie vyhradených nerastov však podľa obecného banského zákona číslo 146/1854 r. z. a všetkých ďalších jej pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonných noriem podlieha dozoru banských úradov poťažne banskej administratívy. Z dozoru banských úradov nie sú vyjmuté žiadne banské závody a preto im podliehajú všetky závody banská, nech sú to už závody súkromné, alebo štátne.

Zo svojej povahy je agenda prvoinštančných obvodných banských úradov zväčšia externá a pozostáva najmä z rôzneho povolovacieho riadenia, agendy inšpekčnej a banskopolicajnej, aby sa tak predišlo zbytočným banským nešťastiam a katastrofám na banských závodoch a aby nimi boly riadne dodržiavané banskopolicajné predpisy. Agenda banského úradu druhoinštančného t. j. Ministerstva dopravy a verejných prác je hlavne administratívna, legislatívna a odvolacia.


13. Ministerstve dopravy a verejných prác.

V roku 1943 / do konca mesiaca júna/ bol v prevádzke nasledujúci počet banských závodov:

I. štátne: 3 závody na zlato, striebro a sprievodné kovy, 1 huta, 1 solná baňa a 1 solivar. Spolu 6 závodov. Okrem toho prevádzané boly kutacie a vyhľadávacie práce na 1 kutac. závodoch.

II. Súkromné: Uhlie- 3 závody, nafta 2 závody, Železná ruda 19 závodov, mangán 2 závody, pyrit 1 závod, antimon 3 závody, ortuť 1 závod a na 1 bani dorába sa ako vedľajší produkt, meď 2 závody, železná troska 10 závodov a 4 hutnícke závody.

Celkom 47 závodov

Okrem toho je t. č. v prevádzke ešte 12 kutacích a výskumných závodov ma rôzne vyhradené nerasty.

Behom prvého polroka 1943 bolo na týchto banských a hutníckych a kutacích závodoch zamestnaných priemerne 452 dozorcov a 14 010 robotníkov, ktorými bolo vypracovaných 1, 917, 839, 43 pracovných smien.

V prvom polroku 1943 prihlásené bolo u podriadených obvodných banských úradov nasledujúce množstvo výhradných kutísk:

U obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

23, 421

" " " v Spišskej Novej Vsi

13. 690

spolu

37. 111

za ktoré bola predpísaná banská dávka podľa zákona číslo 206/1932 Sb. z. a n. v sume Ks 742. 220. -, ktorá bola až na nepatrné malé nedoplatky aj štátnej správe zaplatená:

Okrem toho predpísaná bola v I. polroku 1943 banská dávka z mier podľa tohože zákona nasledovne:

Za banské miery v obvodu bans. úradu v Banskej Bystrici

Ks 136, 398. -

" " " " v Sp. Novej Vsi

Ks 94. 250. -

spolu

Ks 230. 648. -

ktorá bola taktiež až na nepatrné nedoplatky štátnej pokladnici zaplatená.

Behom prvého polroka 1943 prevedené bolo podriadenými obvodnými banskými úradmi 9 a banskou administratívou 3 bansko-policajné inšpekcie na banských závodoch.

I napriek vojnovým pomerom vykazuje v roku 1943 Slovenské baníctvo vo všetkých oboroch ďalší značný rozvoj.

O programe na rok 1944 nemožno sa vopred zmieňovať, lebo ide o úrady administratívne, ktoré neprevádzajú žiadne investičné práce.

Ciachová a puncová služba.

V roku 1943 obdobne ako v predchádzajúcich rokoch javí sa vzostupná činnosť u všetkých štyroch oddelení Riaditeľstva ciachovej a puncovej služby ako aj u jemu podriadených ciachových úradov v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne a v Ružomberku, ktorých obvody shodujú sa s obvodmi žúp a u Puncového úradu v Bratislave, s obvodom pre celé územie Slovenskej republiky,

Rozsah pôsobnosti Riaditeľstva ciachovej a puncovej služby je podrobne stanovený vyhláškou Ministerstva dopravy a verejných prác zo dna 12. októbra 1940, číslo 216/1940 Ú. n.

Ciachová a puncová služba zamestnáva nateraz 3 technických úradníkov-inžinierov, 1 technického úradnika-prirodovedca, 22 úradníkov vyššej pomocnej technickej služby, 1 úradníka pomocnej technickej služby, 2 úradníkov nižšej pomocnej technickej služby a


247-

13 Ministerstvo dopravy a verejných prác

12 zamestnancov ako kancelárske, sily, podúradníkov a odborných zriadencov, spolu 41 zamestnancov.

Činnosť ciachovej a puncovej služby v roku 1943 vystihnutá je nižeuvedenými štatistickými dátami:

I. Ciachová služba.

Od 1 januára do 30 júna 1943 ociachované bolo celkom 583, 458 kusov rôznych mier a meradiel v úradoch ciachovej služby; väčšinou však mimo úradov na služobných cestách,

V uvedenom období na ciachových poplatkoch a prirážkach bolo predpísané a odvedené:

1. / Riaditeľstvom ciachovej a puncovej služby

518, 190. 45 Ks

2. / ciachovými úradmi

699, 351. 40 "

dovedna

1, 217, 541. 85 Ks

II Puncová služba.

Značné zvýšenie činnosti javí sa v puncovej službe. V prvom polroku 1943 opuncované bolo celkom 228. 323 kusov predmetov z drahých kovov, z toho:

platinových

9 kusov o váhe

58 g

zlatých

72 663 " " "

255 014 "

strieborných

151 135 " " "

4, 592 400 "

šesťkarátových

4. 516 ' "

8. 686 "

a daňovou značkou označené bolo 36, 202 kusov zapaľovačov.

Na poplatkoch a daniach vybraté a odvedené bolo:

puncové poplatky /manipulačné a kontrolné/

518, 715 90 Ks

paušalovaná daň z obratu a prepychová

897 627 50 Ks

spotrebná daň zo zapaľovačov

408 600 — Ks

dovedna

1, 824. 943 40 Ks.

Okrem skúšania a označovania predmetov z drahých kovov, označovania a zdanenia zapaľovačov prevádzané boly presné chemické skúšky zo zlatého a strieborného materiálu ako aj z rúd obsahujúcich drahé kovy, menovite pri technickej kontrole aktívneho a pasívneho zošľachťovacieho styku. Pri tejto činnosti prevedené bolo celkom 1960 technických a chemických skúšok na drahé kovy.

Pri výmene zlomkového zlata za rýdze vymenené bolo celkom 72 položiek zlomkového zlata o váhe 12. 136, 31 g za 6. 266. 00 g rýdzieho zlata.

Porovnaním výsledkov doterajšej polročnej čnnosti v roku 1943 s výsledkom činnosti v roku 1942 v tom istom období, javí sa zvýšenie činnosti asi 31, 7% a tým aj zvýšenie príjmov ciachovej a puncovej služby.

V roku 1944 predpokladá sa podľa doterajšej stále vzrastajúcej činnosti u oboch služieb ďalšie zvýšenie príjmov na ciachových a puncových poplatkoch ako aj na daniach vybratých pri puncovaní predmetov z drahých kovov a označovaní zapaľovačov. V tomto roku Riaditeľstvo ciachovej a puncovej služby má v programe zaviesť skúšanie a overovanie lekárskych teplomerov a liehových kontrolných prístrojov, ktoré agendy doteraz pre nedostatok technického personálu nemohly byť prevádzané. V prípade, že stav technického zamestnanectva bude podstatne rozšírený, prevedie sa revidovanie živnostníkov, podliehajúcich puncovej kontrole a s tým súvisiaca trestná agenda a zavedie sa preskušovanie elektrotechnických meracích prístrojov


14 Ministerstvo financií.

Kap 14. MINISTERSTVO FINANCIÍ.

Finančná správa vo zvýšenej miere sleduje vývoj nových hospodárskych pomerov a účinne podporuje konsolidovanie hospodárskej výstavby štátu. Usiluje sa o udržanie stability našej koruny na poli medzištátneho peňažného hospodárstva a pričiňuje sa o udržanie vnútornej kúpnej sily koruny.

Aj v roku 1943 pokračovalo sa v budovaní, organizovaní a ozdravovaní peňažníctva. Činnosť túto možno rozdeliť na činnosť normatívnu, koncentračnú a medzištátne rokovania.

V rámci činnosti normatívnej Ministerstvo financií vypracovalo a pripravilo rozličné osnovy zákonov a nariadení s mocou zákona ako aj vládnych nariadenia, z ktorých treba zvlásť, vyzdvihnúť nariadenie s mocou zákona č. 28/1943 Sl. z., ktorým sa zrušuje nariadenie s mocou zákona o zaistení uspokojenia pohľadávok voči filiálkam cudzozemských peňažných ústavov. Nariadenie a mocou zákona č. 153/1942 Sl. z sledovalo pôvodne zaistenie uspokojenia pohľadávok voči filiálkam cudzozemských peňažných ústavov, pri čom ako zábezpeka maly slúžiť všetky majetkové hodnoty na území Slovenskej republiky, ktoré priamo alebo nepriamo patria cudzozemskému peňažnému ústavu. Nakoľko však po usporiadaní pomerov Protektorátnych filiálok na Slovensku uzavrel bankový výbor slovensko-nemecký dňa 21. októbra 1942 osobitnú dohodu, na základe ktorej osobitnými opatreniami sa už prikročilo k definitívnemu riešeniu právneho a hospodárskeho postavenia týchto filiálok na Slovensku, bolo možno vyššie citovanou normou nariadenie s mocou zákona č. 153/1942 Sl, z. ako neaktuálne zrušiť Zákonom č. 48/1943 Sl. z. o prechodných bilančných úľavách pre ústavy a podniky povinné verejne účtovať bolo predĺžené nariadenie a mocou zákona č. 18/1942 Sl. z. avšak len pokiaľ sa týka pevne zúročiteľných cenných papierov, ukladacích papierov, a to pre bilancovanie obchodných období, ktoré sa skončily v roku 1942. Predmetnou úpravou dáva sa preto možnosť ústavom a podnikom, ktoré sú povinné verejne účtovnť, aby pevne zuročiteľne cenné papiere bilancovaly nadobúdacou hodnotou, poťažne hodnotou nižšou, pojatou do poslednej ročnej súvahy.

V rámci činnosti koncentračnej plánuje sa uskutočnenie sanácie úverného družstevníctva, najmä živnostenského pri súčasnom prevedení všeobecnej koncentrácie v obore úverého družstevníctva.

Pokiaľ ide o menovú politiku štátu Ministerstvo financií sleduje tieto tri hlavné ciele: udržanie stabilného kurzu peňažnej jednotky voči cudzím peňažným jednotkám, udržanie stálej konjuktúry národného hospodárstva a udržanie parity medzi hodnotou a kúpnou silou peňažnej jednotky. K splneniu prvej požiadavky slúži devízové hospodárenie, ktoré sa vykonáva na základe devízových predpisov a je svorené Slovenskej národnej banke. Uprava celého platobného styku s cudzinou devízovými predpisami a dôsledné vykonávanie týchto zaručuje úplnú stabilitu Ks voči cudzine.

Vzhľadom na komplikovanosť a veľký počet devízových noriem pociťuje sa už dlhší čas potreba novej úpravy celého devízového práva. Osnova nového devízového zákona vypracovaná Slovenskou národnou bankou je už predmetom štúdia.

Následkom hospodárskych pomerov vyvolaných vojnou, nevyžaduje udržanie konjunktúry národného hospodárstva zásahy menovej politiky, ktorá sa takto môže venovať výlučne len udržaniu kúpnej sily Ks na domácom trhu.


14. Ministerstve financií.

Na vývoj kúpnej sily Ks pôsobia okrem štátneho hospodárenia hlavne vývoj cien v cudzine, vývoj platobného styku a cudzinou / stav clearingových účtov / a špekulácia a tovarom v cudzozemsku. Pokiaľ ide o štátne hospodárenie, podarilo sa vďaka neustálemu stúpaniu štátnych príjmov a najväčšej úspornosti vo výdajovom hospodárení dosiahnúť rovnováhu bežného finančného hospodárenia, takže tento faktor nedáva podnet k zvýšeniu cenovej hladiny.

Vývoju platobného styku a cudzinou venuje sa značná pozornosť odôvodnená rastúcim významom tohto činiteľa.

Stiahnutím starých 5 hal. minci bola z obehu vyradená posledná česko-slovenská minca, takže z česko-slovenských platidiel sú v obehu už len 500 Ks bankovky. Výmena medených 20 hal. minci za alumíniové sa dokonči ešte tohto roku. Okrem toho majú byť vymenené 10 hal. mince za nové z cinku. Do obehu boly dané nové 50 hal. mince a alumínia. Z papierových platidiel boly dané do obehu už tohto roku 20 Ks platidlá, ktoré sú tlačené na lepšom papieri a ktorými sa nahradia terajšie 20 Ks platidlá. V roku 1944 budú vydané 10 Ks papierové platidlá.

V pokladničnom hospodárení pokračovalo sa v normatívnej úpravy rozličných otázok a touto agendou súvisiacich. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä vydanie predpisov o evidencii a kontrole štátnych výdavkov a príjmov, úpravy predkladania mesačných a ročných kontrolných výkazov učtárnami ústredných úradov Ústrednej kontokorentnej učtárni Min. financií a smerníc ohľadne postupu pri súčtovaní bilančných výsledkov so štátnymi podnikmi.

V správe štátnych podnikov prikročilo sa k dobudovaniu organizácie podnikov podľa vládneho nariadenia č. 206/1924 Sb. z. a n. V rámci tejto akcie boly započaté práce spojené s kontrolou východiskových bilancii a všeobecných organizačných poriadkov niektorých podnikov.

Vzhľadom na vzrastajúci význam štátneho podnikania vo forme súkromno - hospodárskych sdružení / najmä účastinných spoločnosti/ ukázala sa potreba legislatívnej úpravy správy kapitálovej účasti štátu, resp. spôsobu, ako má štát vykonávať v takzvaných smiešaných podnikoch vplyv zodpovedajúci jeho záujmom a výške kapitálovej účasti. Príslušná osnova bude predložená legislatívnemu sboru.

Pracovalo sa ďalej na osnove zákonu, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o priamych daniach a na osnove zákona, ktorým sa mení a doplňuje nar. č. 199/1941 Sl. z. o mimoriadnej dávke zo židovkého majetku.

Vydaný bol zákon o daňových úľavách o bezvýslednom vyhľadávaní nerastov zákon č. 49/1943 Sl. z. a zákon o dani z vojnových ziskov zárobkových podnikov a zamestnaní a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani triednej / zákon č. 107/1943 Sl. z. /.

Výnos nepriamych daní vyvíjal sa v roku 1943 priaznivo, ba i napriek vojnovom pomerom vykazuje vzostupnú tendenciu. V snahe uhradiť stále stúpajúce štátne výdavky, vznikajúce v dôsledku mimoriadnych vojnových pomerov, bol vypracovaný a vydaný zákon č. 17/1943 Sl. z. o vojnových prirážkach k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva. Ide pritom o dane a dávky, ktoré neznamenajú zdražovanie nevyhnuteľných životných potrieb občianstva. Zásobovanie soľou, i keď prevážne sme odkázaní na dovoz soli z cudziny, bolo aj v tomto roku prevedené hladko. Snahou soľného monopolu je, aby aj v budúcom roku nebol nedostatok soli a preto už teraz postaral sa o dostatočnú tak zvanú železnú zásobu soli pre pri-


14 Ministerstvo financií

pad, že by nastaly poruchy v doprave.

Výnos ciel úzko súvisí so stavbou a vývojom medzinárodného obchodu a je ním podmienený. I napriek terajším vojnovým pomerom vykazujú príjmy z ciel vzostupnú tendenciu, Nedostatok určitých surovín v tuzemsku a ich dovoz za nepomerne stúpajúce náklady prinútil Min. financií, aby po náležitom preskúmaní modifikoval určité colné sadzby. Takéto úpravy vyšly vo forme vyhlášky ministra financií. Vypracovalo sa vládne nariadenie č 45/1943 Sl. z., ktorým sa menia a upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku. V týchto prácach sa ďalej pokračuje. Úsporné hospodárenie štátu surovinami ukazuje sa aj v stále vzrastajúcom počte zošľachťovacích stykov, kde len pomocou colnej správy môžu byť dôležité národohospodárske záujmy dostatočne chránené.

V rámci mimoriadnych prác prepracovala sa osnova vládneho návrhu zákona o poplatkoch z prevodov majetku a súčasne sa vypracovala ako ďalšia rozsiahla reformná práca osnova vládneho návrhu zákona o poplatkovom poriadku.

Ministerstvo financií má ďalej na programe vypracovať vykonávacie predpisy k osnovám zákonov o poplatkoch z prevodov majetku a o poplatkovom poriadku a vykonať všetky opatrenia súvisiace s ich uzákonením.


- 246 -

15. Všeobecná pokladničná správa.

Kap. 15 VŠEOBECNÁ P0KLADNIČNÁ SPRÁVA

Výdavky kapitoly 15. "Všeobecná pokladničná správa" z väčšej časti pozostávajú: z príspevkov štátnej správy na úhradu štátneho dlhu z výdavkov spojených s tlačou drobných papierových peňazí a ražbou drobných minci z príspevkov štátu "Pomocnému fondu peňažných ústavov" podľa zákona č. 172/1943 173/1941 Sl z z príspevkov štátu podľa čl. V zák. č. 342/1941 Sl z vyplývajúcich z odpredaja podniku "Podbrezová" a z údelov ktoré spravuje Ministerstvo vnútra podľa zák č. 190/1939 Sl z

Príspevky štátnej správy na úhradu štátneho dlhu sú oproti roku 1943 nižšie a to s dôvodu vyššieho príspevku štátnych podnikov. Toto zvýšenie príspevku od štátnych podnikov zakladá sa na zákone č 48/1942 Sl. z, /10 % kvóta umorovania investičných nákladov štátnych podnikov /

Výdavky spojené s tlačou drobných papierových peňazí zaisťujú sa v takej sume, aby mohla byť v potrebnom množstve dokončená tlač nových 20 Ks drobných papierových peňazí / v počte vyše 20 miliónov kusov z celkového navrhnutého počtu 35 miliónov kusov/ Okrem toho Ministerstvo financií pripravuje ražbu drobných mincí a to 10 halierové a 10 Ks strieborné Výdavok spojený s ražbou mincí z väčšej časti dostane Štátna mincovňa v Kremnici, ktorá prevedie ražbu minci.

Príspevok štátu Pomocnému fondu je oproti roku 1943 značne nižší z dôvodu, že v roku 3944 už nenastal záväzok, ktorý prevzal minister financií v roku 1943 podľa § 1 zákona č 173/1941 Sl z. /výmer z 28. IV. 1942 č 2. 000/1942 Vl/16/ po predbežnom súhlase úsporného a kontrolného výboru Snemu daného mu na 49 zasadnutí tohto výboru, voči Tatra banke a Union banke uhradiť prípadný likvidačný rozdiel medzi pasívami a realizovanými aktívami štyroch likvidujúcich peňažných ústavov, ak sa pri skončení likvidácie ukáže, že pasíva prevyšujú aktíva Tieto štyri likvidujuce ústavy sú: Slovenská všeobecná úverná banka, uč spol v likvidácii v Bratislave a jej afilované ústavy, Nitrianska všeobecná banka uč, spol v likvidácii v Nitre Prvá prievidzská banka uč spol v likvidácii v Prievidzi a Trnavská banka. uč spol v likvidácii v Trnave. U týchto štyroch peňažných ústavov odhadoval sa likvidačný nedostatok v sume 50, 000 000 Ks.

Údely zaisťujú sa nezmenené podľa roku 1943.

Na umožnenie investícii finančne slabých obcí, najmä na poli stavby národných škôl, na podporu priemyslu a remesla a hlavne na opatrenie nevyhnutných verejných potrieb minister financií je každoročne splnomocňovaný finančným zákonom na preberanie štátnych záruk. Tým vznikajú záväzky sekundárne plniť povinnosti dlžníka, ktorý nemôže plniť záväzky sám alebo od ktorého nemôže veriteľ dostať svoju pohľadávku z dôvodu nedobytnosti. Na plnenie týchto záväzkov bola preliminovaná na rok 1944 suma Ks 3 000 000 ktorá sa približne odhadla podľa minuloročných výsledkov


-247-

16. Penzie.

Kap. 16. PENZIE.

Činnosť Ministerstva financií v odvetví tejto kapitoly pozostáva jednak z vymerania odpočivných /: zaopatrovacích: / platov zamestnancov Ministerstva financií a jednak s udelenia súhlasov výmerom penzii jednotlivých ministerstiev. Okrem tohto prevádza vo vlastnej kompetencii sníženia odpočivných /: zaopatrovacích: /platov podľa ustanovení vlád. nar. čís. 380/38 Sb, z. a n., resp. podľa zák. čís. 102/43 Sl. z. / čl. II.: /. Prevádza sníženia odpočivných platov finančných zamestnankýň vo výslužbe podľa § 11, zák čís. 40/41 Sl. z. a udeľuje súhlasy ku týmto sníženiam jednotlivým rezortným ministerstvám, udeľuje súhlasy k návrhom na dary z milosti predkladaným prostredníctvom vlády prezidentovi republiky a udeľuje súhlasy ku penziám z voľnej úvahy ako aj ku započítaniam služobnej doby zakúpením a zhodnotením prevodných čiastok.

Agenda táto vzriastla, keď ku agende býv. Generálneho finančného riaditeľstva bola prevzatá tiež agenda býv. Ministerstva financií v Prahe odd. VII/18. V apríli 1939 boly prevzatá výplaty odpočivných /: zaopatrovacích: / platov percipientov /: percipientiek: /, ktorých až dotedy vyplácalo Zemská finančné riaditeľstvo v Prahe, Brne a Užhorode resp v Chuste. Školské rady v Prahe a Brne, Ústredné riaditeľstvo tabakovej réžie v Prahe, Vojenská penzijná likvidatúra v Prahe. Neskôr boly prevzaté a upravená penzie našich štát. príslušníkov s inkorporovaného územia, ďalej v r. 1940 boly prevzatá výplaty odpočivných /: zaopatrovacích/ platov cestárov /: od býv. Krajinského úradu: / a od 1. I. 1941 bola prevzatá výplata odpočivných /: zaopatrovacích: / platov cirkevných učiteľov /: učiteliek: / Ďalej tunajšie oddelenie dáva súhlasy ku udeleniu slov. štát. občianstva penzistom. V rokoch 1940, 1941, 1942 a 1943 bola prevádzané revízia štátnych občanstiev u penzistov vyplácaných tunajšou učtárňou a revízia výplat odpočivných /: zaopatrovacích: / platov Židov podľa nar. 143/41 Sl z., resp. podľa nar. 198/41 Sl z

Oddelenie spolupracovalo na zákone čís. 150/40 Sl, z., 40/41 Sl. z. 143/41 Sl z. 129/42 Sl z, 102/43 Sl za 198/41 Sl, z.

V roku 1943 previedlo Ministerstvo financií revíziu snížení odpočivných platov podľa § 11 zák. 40/41 Sl. z., ďalej po zrušení niektorých ustanovení vlád nar. 380/38 Sb. resp, pri ich nahradení novými ustanoveniami /: zák 129/42 Sl. z. a zák 102/43 Sl. z. / je prevádzaná revízia kumulácií a to ako pri uvoľňovaní výplaty odpočiných /: zaopatrovacích: / platov podľa čl, III. zák. čís, 102/43 Sl z tak pri novom prevádzaní čl II zák, čís, 102/43 Sl, z. Šetrenie vedľajšieho príjmu penzistov /: penzistiek: / v roku 1943 je prevádzané tiež s ohľadom na ustanovenie ods: 3 § 4 zák. 129/42 Sl. z.

Normálna ako aj mimoriadna agenda zamestnancov Ministerstva financií v odvetví tejto kapitoly veľmi zaťažuje. Zrušenie ustanovení § 28 vlád. nar. 380/38 Sb. z. a n len teoreticky snížilo agendu. Prakticky veci sa majú tak, že do tejto kapitoly nahrnulo sa množstvo prihlášok o uvolnenie výplaty odpočivných /: zaopatrovacích: / platov, pričom sa prišlo na zastaralé sníženia resp. zastavenia výplat ba dokonca na neupravené penzie podľa zák. 70/30 Sb. Všetko môže byť prevedená asi behom roku 1944.

V prítomnej dobe Ministerstvo financií v odvetví tejto kapitoly pracuje na zákone o drahotných prídavkoch pre penzistov, keďže doterajšie ustanovenie čl. 1. zákona čís. 102/1943 Sl. z. platí len do 31 decembra 1943.


248

16. Penzie.

Pre rok 1944 plánuje sa dokončenie revízií štát. občanstiev, definitívne úpravy odpočivných /: zaopatrovacích: / platov podľa § 28 vl. nar, 380/38 Sl. z. a to do 31. VII 1943, ďalej revízia úprav odpočivných /: zaopatrovacích: / platov podľa článku II. zák. 102/43 Sl. z. a revízia nezaopatrenosti detí, na ktoré sa vypláca výchovné a príspevok na výchovu.

Na ťarchu tejto kapitoly ku dňa l. V. 1943 prevádza sa výplata 7 764 civilných a 976 vojenských penzistov.


249

17. Najvyšší kontrolný dvor.

Kap. 17. NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ DVOR.

Mimoriadne pomery doliehajúce na štátnu správu vyžadujú vždy nové a nové opatrenia štátnej správy a to najmä v odbore vojenskom, finančne-hospodárskom a zásobovacom. Neustále vzrastá zásah štátu aj do súkromného podnikania a hospodárstva, Podľa ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z. úloha sledovať a kontrolavať celú túto činnosť, pripadá Najvyššiemu kontrolnému dvoru a je len samozrejmé, že tým neustále vzrastá rozsah a intenzita jeho činností.

Cenzúra predložených záverečných účtov za rok 1940 už tiež hodne pokročila.

Okresu bežného dozoru nad hospodárením štátnych úradov a štátnych podnikov, sleduje Najvyšší kontrolný dvor denne stav príjmom a výdavkov v jednotlivých odvetviach štátnej správy podľa denných obratov ústredného účtu a pomocných účtov Ministerstva financií skúma soznamy poukázaných výdavkov /náležitosti/ mesačne a sostavuje mesačný prehľad o zaťažení rozpočtových úverov.

Stav peňažného hospodárenia vlastnej štátnej správy ako aj štátnych podnikov zachycuje Najvyšší kontrolný dvor mesačne vo forme výkazu, ktorý predkladá Snemu a Prezidentovi republiky.

Svojimi orgánmi sa aktívne zúčastnil na reorganizácii účtovnej a hospodársko-právnej služby vojenskej správy na organizovaní kontokorentnej a pokladničnej služby Ministerstvo financií a to jak v odbore vlastnej štátnej správy tak aj v odbore štátnych podnikov a štátneho dlhu a konečne aj pri usporiadaní a riešení všetkých otázok súvisiacich s clearingovým stykom.

V odbore podnikovom iniciatívne zasahuje do organizácie a hospodárenia nielen štátnych ale aj štátom spravovaných podnikov ako aj spoločností sa štátnou majoritou alebo účasťou, pri čom sleduje vybudovanie čo najdôslednejšej neodvislosti a účinnosti vlastnej podnikavej finančne-účtovnej kontroly.

V odbore štátneho dlhu spolupôsobí pri riešení otázok, súvisiacich s novými úverovými operáciami a s jestvujúcim štátnym dlhom; spolupôsobí podľa cit. ustav, zákerná pri správe štát. dlhu. Konečne účinne zasahuje pri koncentrácii vlastníctvo štátu tvoriacich cenných papierov v Ústrednej štátnej pokladnici, ktorá akcia má byť do konca roku 1943 dokončená.

Technicko-hospodárska kontrolná činnosť sa len pozvoľna rozvinula, nakoľko iba toho roku sa podarilo získať pre túto činnosť minimálny počet odborne vzdelaných úradníkov /: inžinierov: /. Vedúcou zásadou pri tom je stála snaha dosiahnuť čo najväčšiu úspornosť pri sledovaní účelnosti a skutočnej potreby jednotlivých investíc. V tomto obore úrad účinne zasahuje do akcie elektrizácie Slovenska a to jak čo do stavieb elektrických zdrojov, tak aj čo do zásadných riešení otázok súvisiacich s rozvodom a spotrebou elektrickej energie.

V odvetví povolovaní virementov bola činnosť Najvyššieho kontrolného dvora vzhľadom na mimoriadne pomery jak v odbore vlastnej štátnej správy, tak aj u štátnych podnikov veľmi rozsiahla.

Čulým stykom so Snemom a jeho výbormi, najmä s úsporným a kontrolným výborom a rozpočtovým výborom, sa veľmi zmáha kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného dvora a to hlavne nad súkromným podnikaním, štátom zaručeným, podporovaným, alebo kde sa štát podnikania svojim kapitálom priamo zúčastňuje.


250

17. Najvyšší kontrolný dvor

Pri svojej dozornej činnosti nad celým štátnym hospodárením sa Najvyšší kontrolný dvor zúčastňuje svojimi zástupcami rokovaní legislatívneho sboru, personálneho komitetu, systetmizačnej a úspornej komisie ako aj novozriadenej reorganizačnej komisie pri Predsedníctve vlády, ako aj všetkých komisií, kde sa jedná o určitý zásah do majetkového alebo peňažného hospodárenia štátu.

Na základe osobitných poverení zúčastňujú sa orgány úradu rokovaní rôznych komisii ako pozorovatelia na osobitné požiadanie rezortov berú ako poradcovia učasť aj na medzištátnych alebo medzirezortných rokovaniach, ba často sú priamo Snemom alebo vládou požiadaní prevedením osobitných úloh.

Kontrolnú činnosť na mieste samom mohol Najvyšší kontrolný dvor v tomto roku rozvinúť iba obmedzene jednak vzhľadom na nedostatok personálu, jednak na zvýšenú pohotovosť zamestnancova pri spracovaní záverečných účtov. Tým viac sa však rozvinula miestna kontrolná činnosť nad štátnymi investíciami a to tak, že sa pri jednotlivých kontrolných cestách venuje pozornosť súčasne rôznym štátnym stavbám jak komunikačným, tak aj pozemným, vodným a strojným.

Činnosť Najvyššieho kontrolného dvora má teda stále tendenciu vzrastajúcu, podľa toho jak vzrastajú úlohy a vôbec činnosť štátnej správy, čo vo svojich dôsledkoch prejavuje sa aj vzostupom rozpočtových číslic tejto kapitoly


SKUPINA II ŠTÁTNE PODNIKY.

§ 1 TABAKOVÁ RÉŽIA

Činnosť Slovenskej tabakovej réžie v roku 1943 pozostáva

z pestovania a nákupu tabaku v tuzemsku,

z nákupu cudzozemských tabakov,

z výroby tabakových tovarov,

z predaja a distribúcií svojich výrobkov.

S ohľadom na ťažkosti, s ktorými sa Tabaková réžia stretla pri zadovážení surovín na cudzozemských trhoch, pokračovala v snahe rozšíriť plochu pestovania tabaku v tuzemsku do tej miery, aby zabezpečila potrebu obyvateľstva štátu v hlavných druhoch tabakových tovarov.

V roku 1943 pestuje sa tabak v nákupnom okrese nitrianskom a trebišovskom na ploche 2 174 ha, na čom participuje 697 pestovateľov tabaku. Je to oproti roku 1942 zvýšenie o 1, 038 ha

Po úspechoch, ktorá boly získané pri pokusnom pestovaní viržínskych tabakov, povolila Slovenská tabaková režia v roku 1943 väčšiu plocha, pre pestovanie tohto druhu až do výmery 194 ha

Nedostatok surovín pre výrobu cigár na trhoch toho času aste prístupných dal podnet k tomu, aby Slovenská tabaková réžia pestovala na území Slovenskej republiky tiež druhý tabaku, ktorá by zabezpečily výrobu cigár v budúcnosti Pokusy v tomto smere môžu sa považovať za podarené:

Z úrody tuzemských tabakov v roku 1942 bolo tohto roku vykúpené celkové množstvo 18 675 A za nákupnú cenu..........29, 997 955, 70 Ks, ktorá suma bola vyplatená priamo pestovateľom tabaku. Priemerná cena za 1 kg tabaku tuzemských odrôd činila 14 99 Ks a u odrody viržínskeho tabaku 24 33 Ks. Priemerná úroda na 1 ha plochy dala 1 643 kg v priemernej hodnote 25 506. 65 Ks.

Pre výrobu lepšíh druhov cigariet ako aj pre výrobu cigaretových tabakov, kúpila Slovenská tabaková réžia v roku 1942 tieto tabaky na zahraničných trhoch:

v Bulharsku

508 624 kg za cenu

37. 186, 083. 35 Ks,

v Turecku

35 560 kg za cenu

1, 034 540 25 Ks.

Celkom bolo v cudzine nakúpené. 544 184 kg v cene 36, 220 623 60 Ks Okrem toho zaistila. Slovenská tabaková režia 500 000 kg tabaku v Taliansku, ktoré jej už boly dané k dispozícii, ktoré ale s ohľadom na politické zmeny v Taliansku nemohly byť dosiaľ dovezené.

Pokiaľ ide o výrobu tabakových tovarov v tomto roku zadovážila si STR niekoľko moderných výrobných strojov s vysokou výkonnosťou, aby tak zaistila dostatočnú kapacitu pri výrobe cigariet i pri zvýšenom konzume.

Slovenská tabaková réžia zaviedla tiež výrobu aromatizovaného fajkového tabaku "Extra", ktorý bol daný do predaju.

V roku 1942 predala Slovenská tabaková réžia celkom:

a/ cigary

18, 670 015 kusov za

16, 832 384. 50 Ks

b/ cigarety

2, 043. 279. 742 " "

437, 044 237. 80 Ks

c/ cigaret tabaky

476 287 " "

7, 143 375 — Ks

d/ fajk tabaky

29, 158, 524 " "

51, 885 544 40 Ks

v celkovej hodnote

512, 905 541. 70 Ks:


§ 1. Tabaková réžia.

V dobe od 1. I. 1943 do 30. IX. 1943 bolo predaných jednotlivých druhov tabakových výrobkov:

a/ cigary

12, 050 905 kusov za

14, 650, 671, — Ks

b/ cigarety

1, 676. 610, 390 " "

449, 544, 301, — Ks

c/ cigaret, tabaky

256, 779 " "

4, 571. 130. — Ks

d/fajky tabaky

19, 101, 240 " "

48, 108. 593, 30 Ks

e/ ostatné druhy

"

3, 999.108, 35 Ks,

takže celkový predaj tabakových tovarov za dobu od 1 I. 1943 do 30, IX. 1943 je 520, 873 603, 65 Ks.

Od počiatku druhej polovice bežného roku zvýšil sa najmä konzum cigariet z normálneho mesačného množstva 150 - 160 miliónov na 210 a 230 miliónov. Istá časť tejto zvýšenej spotreby ide na účet domácich spotrebiteľov.

Z rôznych príznakov dá sa sudiť, že najväčšia časť zvýšeného konzumu mesačne asi 40 - 50, 000, 000 kusov cigariet sa vyvezie ilegálne do zahraničia.

V rámci tohto investičného programu zamýšľa sa previesť postavenie a zariadenie novej továrne na fajkové tabaky v Nitre s príslušnou reorganizáciou úradu nákupu tabaku. Postavenie a zariadenie novej továrne v Nitre stalo sa potrebným hlavne z dôvodu, že prevážna časť tuzemského tabaku vypestuje sa v oblasti nitrianskej, takže z hľadiska dopravného a skladného je výhodnejšie, aby výroba fajkových tabakov, reprezentujúca čo do množstva asi polovinu výroby, bola prenesená do pestovateľskej oblastí. Zriadením tejto továrne získajú sa úspory odpadnutím dlhej dopravy surovín, odpadnú straty a poškodenia materiálu pri doprave surovín a umožní sa výroba fajkových tabakov, vyhovujúca požiadavkám doby podľa nových technických vymožeností.

Tabaková továreň v Banskej Štiavnici sa zariaďuje postupne výlučne na výrobu cigariet. Reorganizácia tejto továrne sa prevádza v medziach daných možnosti.


§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 2. ŠTÁTNA MINCOVŇA V KREMNICI.

Štátna mincovňa v Kremnici /§ 1 vl. n. č. 206/1924 Sb. z. a n / je podnikom, ktorý v prvom rade realizuje regálne právo štátu /§ 1 z. č. 187/1919 Sb. z a n. /: razenie minci pre Slovenskú republiku. Svojimi kovovými výrobkami najmä z odboru medailerského je zapätý do konkurenčného obchodu. Ďalej elektrolytickým spôsobom vylučuje drahé kovy a poverený je odpredajom rýdzeho zlata na priemyselné a zubotechnické účely. Zlato odpredáva v polovýrobkoch a v hotových výrobkach.

Jediným pevným príjmovým zdrojom mincovne je odpredaj slovenských mincí štátnej finančnej správe, ktorá určí, koľko, v akej výrobnej cene a aké mince bude minocvňa v tom-ktorom roku raziť.

V ostatných výrobných odvetviach môže podnik počítať iba s pravdepodobnými ťažbami, a to vzhľadom na súčasne prebiehajúce priaznivé alebo nepriaznivé skutočnosti hospodársky relevantné, ktoré by mohly nastať v tom-ktorom roku a mohly by mať vplyv na výrobu podniku. Hlavným faktorom pre úspešnú činnosť mincovne je, aby podnik mal dostatok surovín, t, j. dostatok drahých a obecných kovov, z ktorých vyrába a odpredáva tovar rozmanitého druhu. Prídely obecných kovov sú opatreniami NÚZ-u postupne obmedzované a možno očakávať, že i hospodárenie so striebrom bude ohraničená.

Prevádzka mincovne delí sa na dve skupiny:

a/ prvá skupina: kovohutníctvo, ktoré zahrňuje tavenie kovov, elektrolýzu zlata a striebra. valcovanie kovov a galvanizáciu,

b/ druhá skupina: strojníctvo, do ktorého zapadá razenie kovových predmetov a práce zámočnícke.

Práce sa prevádzajú v starých budovách a niektoré zariadenia sú veľmi zastaralé. Aby podnik aspoň čiastočne bol prispôsobený požiadavkám dnešnej doby, potrebné je previesť rekonštrukciu stavieb, ako aj technického zariadenia mincovne. Pre vojnové pomery, ktoré čo raz viacej stláčajú nákupné možnosti, hodlá mincovňa realizovať iba ďaľšiu časť z pôvodne stanoveného a na rok 1943 schváleného investičného programu Náklad na pravé investície uhradí si podnik ž prevádzkového zisku.

Osobné výdavky v rozpočte podniku na rok 1944 sú rozpočítané podľa skutočného stavu úradníctva vzhľadom na očakávané zmeny a na podklade teraz platnej úpravy služobných pôžitkov.

Vecné výdavky v rozpočte podniku na rok 1944 sú kalkulované úsporne, ale pri tom vzaly sa do ohľadu i drahotné pomery, najmä pri obstarávaní rozličných hmôt potrebných pre prevádzku.


§ 3. Slovenská pošta.

§ 3. SLOVENSKÍ POŠTA.

1. Poštová prevádzka.

Rok 1942 vyznačoval sa opäť, ale už miernejším stúpaním poštovej prevádzky. Výsledky roku 1942 sú síce priaznivejšie, než aké sa dosiahly v roku 1941, no zvýšenie ťažieb tohto prevádzkového odvetvia vyplýva zväčša zo zvýšenia poštových poplatkov a platnosťou od 1. januára 1942.

Kým doprava listových zásielok stúpla len v menšej miere, zatiaľ balíková doprava sa vyznačovala oveľa živším ruchom.

Počet podaných cenných listov do tuzemska aj do cudziny klesol.

Miernejší pokles vykazujú dobierkové zásielky.

Stúpanie prejavilo sa tiež v doprave doporučených zásielok. Naproti tomu doporučené zásielky do cudziny poklesly.

Celkom možno konštatovať, že tuzemská doprava mierne stúpla, ale doprava do cudziny poklesla.

Počet podaných a vyplataných poštových poukážok mierne stúpol a to pri podaných z 1, 719, 222 v roku 1941 na 1, 734, 312 v roku 1942 a pri vyplatených z 1, 678, 128 v roku 1941 na 1, 708, 040 v roku 1942. Výsledky z poštového poukážkového styku a cudzinou značne stúply. Nateraz je poštový poukážkový styk zavedený a Nemeckom, Protektorátom Čechy a Morava a a Maďarskom. Najvačší styk je s Protektorátom Čechy a Morava.

Ku dňu 31. decembra. 1942 mal podnik Slovenská pošta celkom 650 poštových úradov. Oproti roku 1941 pribudlo ich 3. Zrušené boly 2 /: Brunovce a Liptovská Štiavnica; / a zriadených 5 /"Diviaky nad Nitricou, Košárovce, Krakovany, Horná Streda nad Váhom a Liptovaké Sliače: /.

Pokiaľ ide o poštovné, ich počet klesá, pretože jednak prevádzka na nich stúpa a menia sa preto na poštová úrady, jednak je niekedy zaťažko nájsť schopných vedúcich poštovní, takže do takýchto obcí sa zavádza cezpoľné doručovanie.

Tak koncom roka 1942 bolo v činnosti 131 poštovní. Počas roku 1942 bolo zrušených 11 a novozriadených 6 poštovní. Zrušené sú: Diviaky nad Nitricou, Veľká Lehota, Horná Ždáňa, Veľké Kozmálovce, Vištuk, Karlova Ves, Horná Poruba, Kamenná Poruba, Lopej, Vyšná Boca. Novozriadené sú: Harichovce, Udiča, Rovné, Vernár, Podkonice, Kálnica. Jedna zo zrušených poštovní /"Diviaky nad Nitrioou: / bola premenená na poštový úrad.

Rok 1942 sa vyznačuje intenzívnou činnosťou hlavne v zapojovaní obcí do cezpoľného doručovania. V roku 1942 bolo do cezpoľného doručovania zapojených celkom 330 obcí a 295 osád. Pri tom však ostáva ešte asi 1000 obcí a 500 osád a kopaníc bez priameho poštového styku.

V prvej polovici roku 1943 zriadila poštová správa 3 nové poštové úrady a to Budikovany, Vyšné Hágy a Závadka nad Hronom.

V tom samom čase zrušila poštová správa 4 poštovné, zatiaľ čo nezriadila nijakú.

V prvej polovici roku 1943 zapojovanie obcí do cezpoľného doručovania nebolo vykonávané v takej miere ako v roku 1942, ba možno hovoriť i o určitej stagnácii. Príčiny sú hlavne: prísna ús-


§ 3. Slovenská pošta.

pornosť, potom značné vzdialenosti obci od poštových úradov a nedostatok komunikačných prostriedkov hlavne na východe štátu.

Poštová doprava vo vlakoch bola obstarávaná v roka 1942 vlakovými poštami, z ktorých bolo 28 doprevádzaných úradníkmi a 55 len zriadencami; ďalej 131 železničnými kurzami pre úhrnnú vlakovú dopravu, ktoré boly všetky doprevádzaná len poštovými zamestnancami. Okrem toho bola poštová doprava vykonávaná listovými závermi, sprostredkovanými železničnými zamestnancami a tratiach v dĺžke 6, 390 km. Doprava pošty sa vykonávala denne v 47 poštových vozňoch.

Poštová doprava na cestách bola v roku 1942 obstarávaná na 80 automobilných linkách v štátnej alebo súkromnej prevádzke, ďalej 158 konskými záprahmi a 543 pešími pochôdzkami, obstarávanými poštovými zriadencami a poslami. Dĺžka všetkých cestných poštových kurzov činí 9, 119 km.

Podnikateľov, ktorí dopravujú poštu motorovými vozidlami, stále ubúda pre nedostatok pohonných hmôt a pneumatík. Miesto zrušených autobusových liniek zavádzajú sa vozby s konským záprahom alebo pešie pochôdzky.

V dôsledku obmedzenia poštového medzinárodného styku poklesla tiež doprava leteckých zásielok. V roku 1942 bolo dopravených 51. 440 zásielok v celkovej váhe 552. 386 gramov.

Emisná činnosť poštovej správy nebola v roka 1942 taká rozsiahla, ako v roku 1941, lebo bola hamovaná materiálnymi ťažkosťami, vyplývajúcimi z terajšej vojnovej situácie.

Dna 14. marca 1942 vyšla séria dobročinných známok a príplatkom pre Hlinkovú mládež. Dňa 20 marca 1942 vyšly nové hodnoty výplatných známok provizórnych, ktoré sa musely vydať v dôsledku zmeny niektorých poštových poplatkov v tuzemskom styku. Tieto sa postupne nahradia známkami definitívnych hodnôt.

Pri príležitosti usporiadania prvej celoštátnej výstavy poštových známok v Bratislave vydala poštová správa osobitné výstavné známky.

Dňom 24. augusta 1942 boly dávané do obehu doplatné známky s novým námetom.

Dna 19. októbra 1942 bolo zahájené vo Viedni zasadnutie európskych poštových a telekomunikačných správ. Na tomto kongrese sa zúčastnili aj zástupci slovenskej poštovej správy. Pri tejto príležitosti vyšla séria t. zv. kongresových známok, hodnôt 70 hal., 1, 30 Ks a 2, — Ks.

Dňa 14. decembra 1942 vydala poštová správa sériu príležitostných známok na pamäť 150, výročia založenia Slovenského učeného tovarišstva s príplatkom, z ktorého výťažok v sume 600, 000. -Ks venovala poštová správa na kultúrne a umelecké ciele.

Na doplnenie zásob cenín, potrebných pre prevádzku, bolo v roku 1942 dotlačené dovedna 646. 474 hárkov rozličných poštových známok /: výplatné, doplatné, letecké, novinové atď: /.

Ťažkosti spojené s obstarávaním hmotín, potrebných pre tlač poštových cenín, sa v roku 1943 ešte stupňovaly. V dôsledku toho emisná činnosť bola v prvom polroku 1943 minimálna.

Tak 20. januára 1943 vyšly výplatné známky hodnoty 1, 30 Ks s obrazom Adreja Hlinku. To bola prvá hodnota t. zv. portrétovej série, ktorej ďaľšie hodnoty 70 hal., 80 hal., a 1. -Ks s obrazmi p. prezidenta, Martina Rázusa a Ľudovíta Štúra majú byť vydané ešte v tomto roku, poťažne v budúcom roku.

Dna 8. februára 1943 vydala poštová správa známky dobročinnej emisie, ktorých námety symbolický predstavovaly činnost


§ 3 Slovenská pošta

Slovenského Červeného kríža, starostlivosť o deti a zimnú pomoc. Z celového výťažku bolo uďelených podpôr v sume 1, 500 000 - Ks.

Dňa 15 júna 1943 vyšly novinové známky s novým námetom v hodnotách 10 hal., 15 hal., 20 hal., 50 hal,, l. -Ks a 2. -Ks.

Na doplnenie skladu cenín bolo v prvej polovici roku 1943 vytlačených celkom 324, 880 hárkov rozličných známok.

Dňa 28 júla 1943 vyšly dobročinné známky s vojenskými námetmi s príplatkom, ktorých výťažok sa venuje frontovým vojakom.

2. Telegrafná prevádzka.

Telegrafná prevádzka v roka 1942 stúpla. Príjmy za tieto telegramy zvýšily sa až o 54 %, čo treba pripísať rozsiahlosti telegramov.

Vzostup telegrafnej prevádzky je spôsobený obchodným ruchom, samozásobovaním obyvateľstva, distribúciou rôznych článkov, priemyselným a stavebným ruchom a pod.

Do susednej ako aj mimosúsednej cudziny bolo v roku 1942 podaných 251. 957 telegramov. Z cudziny zasa došlo na Slovensko 210, 964 telegr. Vzrast u podaných ako aj došlých telegramov v styku s cudzinou je spôsobený čulým obchodným stykom najmä s Nemeckom, ďalej sú tu telegramy slovenských robotníkov pracujúcich v cudzine, telegramy nemeckých deti na Slovensku a pod.

Najväčší prírastok na podaných telegramoch vo styku tuzemskom vykazujú telegramy obyčajné, ďalej telegramy blahožičné a sústrastné a súrne. Ostatné druhy vykazujú pokles.

Počet telegrafných úradov aj so služobňami, obstarávajúcimi dopravu telegramov, v roku 1942 činil 951, čo je proti roku 1941 vzrast o 54 služobní. V uvedenom celkovom počte je vlastných telegrafných úradov 191, ostatné sú telefónne služobne s telegrafnou prevádzkou.

Telegrafná prevádzka vykonáva sa v roku 1942 64 prístrojami Hughesovými, 242 prístrojami Morseovými, 12 prístrojami ďalekopisnými na telegrafných vedeniach v dĺžke 14. 675 km.

Menej výkonné telegrafné systémy nahradzujú sa systémom ďalekopisným.

Zároveň sa montuje ďalekopisná ústredňa v Bratislave, ktorá bude mať 100 prípojok pre súkromných účastníkov a medzištátne pracovisko. Po jej dokončení započne sa s montážou ďalekopisnej ústredne vo Zvolene v Žiline a v Prešove.

3. Rozhlas.

Koncom roku 1942 činil počet koncesionárov Slovenského rozhlasu 115 404 platiacich a 2. 287 oslobodených od poplatku. Za rok 1942 javí sa teda prírastok 25. 705 platiacich a 151 oslobodených od poplatku, t. j. celkom 28. 7 %.

Od 1. januára 1943 do 31. júla 1943 robí prírastok 13. 167 platiacich koncesionárov a 61 oslobodených od poplatku, takže k 1. augustu 1943 vykazuje počet koncesionárov rozhlasu číslicu 128, 571 platiacich a 2. 348 oslobodených od poplatku.

Poštová správa sa stará, aby bol Slovenský rozhlas aj po technickej stránke na výške. Tak po odovzdaní vysielača Bratislava I do prevádzky zahájily sa práce na vybudovanie výkonného vysielača pre východné Slovensko v Prešove. Technické zariadenie sa pripravuje a stavia sa aj budova pre štúdia a pre vlastný vysielač.


§ 3. Slovenská pošta

4. Telefónna prevádzka.

Rok 1942 je v telefónnej prevádzke opäť rokom značného vzostupu. Počet miestnych hovorov účastníckymi stanicami tak v sieťach s manuálnou prevádzkou ako aj v sieťach a automatickou prevádzkou činil 26, 300. 000.

Medzimestský telefónny styk tuzemský vykazuje za rok 1942 vzrast o 708. 261 hovorových jednotiek.

Medzinárodný telefónny styk zaznamenáva v roku 1942 celkom 277.954 hovorových minút do cudziny.

Hlavných účastníckych staníc v roku 1942 bolo 14. 766. Tento počet vzrástol k l. IV, 1943 na 15. 253.

Vedľajšie účastnícke telefónne stanice vzrástly v roku 1942 o 539, takže ich je 3. 585.

Veľkú starostlivosť venuje poštová správa rozšíreniu telefónnej siete ako aj rozmnoženiu počtu účastníckych staníc. Do toho zapadá zriaďovanie telefónnych služobní, ktoré zapájajú postupne všetky časti nášho štátu do jedného celku. Počet telefónnych ústrední vykazoval v roku 1942 Číslo 648. Vedľajších telefónnych ústrední bolo v roku 1942 31.

Dĺžka telefonných tratí ku dňu 31. XII. 1942 činila 5. 038 km, na ktorých bolo pripnuté 41. 579 km vedení/: drôtu: /.

Z uvedených štatistických dát je zrejmé, že rok 1942 znamenal v telefónnej prevádzke ďalšie zlepšenie a to tak po stránke technickej ako aj po stránke finančnej, ktoré je vyjadrené stúpnutím príjmov z tohto odvetvia podniku.

V investičnej činnosti v telefónnom odbore postupovala poštová správa za daných okolností čo najintenzívnejšie. V roku 1942 dobudovala diaľkový kábel až po Prešov, ktorý je od roku 1943 v prevádzke. Týmto sa západ republiky spojil s východom a urýchlilo veľmi telefónne spojenie. V roku 1943 pracuje sa na predĺžení tohto spojenia po hranice.

V dôsledku elektrifikácie železničnej trate v úseku Lipt. Sv. Mikuláš-Spišská Nová Ves kabelizujú sa telefónne a telegrafné vedenia. V roku 1943 započalo sa s kladením tohto kábela.

Veľké úsilie venuje poštová správa tiež automatizácii telefónnych ústrední. V roku 1942 boly 4 automatické telefónne ústredne. V roku 1943 boly dané do prevádzky ďalšie automatické telefónne ústredne a to v Žiline a Trenčíne. Výstavba ďalších automatických telefónnych ústrední alebo rozšírenie jestvujúcich je v prúde. Pracuje sa na zautomatizovaní oblasti Vysokých Tatier. Za tým účelom kladú sa potrebné kábely.

5. Pozemné stavby.

V dôsledku ťažkostí so zaobstarávaním potrebných materiálií obmedzuje sa investičná činnosť pošty v odbore pozemných stavieb väčšinou na dokončenie už predošlých rokoch započatých stavieb. Tak dokončieva sa budova poštového úradu v Banskej Štiavnici, Žiline 2 a Žiline 1, budova zosilňovacej stanice v Poprade a Ružomberku, pokračuje sa na stavbe budovy poštového úradu v Prešove, Handlovej a vysielača v Prešove, adaptuje sa budova poštového úradu v Ružomberku pre automatickú telefónnu ústredňu a v Bratislave pre zosilňovaciu stanicu a započalo sa so stavbou budovy pre rozhlasový vysielač v Prešove.


§ 3 Slovenská pošta

6 Finančné hospodárstvo Slovenskej pošty.

Hospodárenie podniku Slovenská pošta za rok 1942 skončilo sa prebytkom 26, 635. 651. 55 Ks.

Najväčší podiel na dosiahnutom zisku malo odvetvie počty. Za ním nasleduje odvetvie telefónu, telegrafu a rozhlasu Vzrast telegrafnej prevádzky možno odôvodniť obmedzením jednak poštovej dopravy, jednak telefónneho styku a to najmä, s cudzinou. Vplyv na priaznivé výsledky príjmové má tiež tá skutočnosť, že v roku 1942 bola nútená poštová správa v dôsledku vzrastu rozličných výdavkov zvýšil niektoré poplatky a to tak v prevádzke poštovej, ako aj telegrafnej, telefónnej a rozhlasovej. Inak určitý podiel na tomto zvýšení dosiahnutých príjmov má tiež tá skutočnosť, že hospodársky, priemyselný a obchodný ruch značne vzrástol.

Ako bolo vyššie uvedené, zvyšovanie rôznych výdavkov podniku ako aj zdražovaním materiálu a predmetov, ktoré podnik nutne potrebuje k udržaniu prevádzky, prinútilo správu zvýšiť niektoré poplatky Toto bolo nutné už aj z toho dôvodu, že bolo treba uhradiť niektoré nepreliminované výdavky No pričinením správy výdavky nedosiahly takej výšky ako príjmy, takže konečný výsledok je lepší. Uplatnila sa tu prísna úspornosť, ktorá je nariadená vládou za brannej pohotovosti štátu Z nepreliminovaných výdavkov, ktoré bolo treba uhradiť vlastnými príjmami podniku, treba uviesť drahotné prídavky podľa zákona číslo 129/42 Sl. z., ktoré dosiahly v roku 1942 výšky 5, 855 700 -Ks a jednorázová vianočná drahotná výpomoc podľa zákona číslo 232/42 Sl. z. na ktorej bolo v tom istom roku celkom vyplatené 5, 425 400 -Ks Dovedna činia tieto nepreliminované výdavky.........11, 281, 100 -Ks.


-259-

§ 4 Poštová sporiteľňa

§ 4. POŠTOVÁ SPORITEĽŇA

Výsledky uplynulých rokov oprávňujú Poštovú sporiteľňu k najlepším nádejam aj pre rok 1944, hoci súčasne vojnové pomery silne vplývajú na hospodársky život najmä na poli peňažníctva

I. Šeková služba.

Šeková služba nadobúda čím ďalej tým väčšej dôležitosti, a to najmä ako najrozšírenejšia inštitúcia platenia bez hotových peňazí v našom štáte.

Obrat na šekových účtoch v roku 1942 sa značne zvýšil voči predchádzajúcim rokom. Dosiahol sumy Ks 40 248. 580 659 10, čo je s Ks 12 350, 913 996 50, t j o 34 40% viac ako v roku 1941 Značná čiastka tohto vzostupu bola spôsobená zvýšenou finančnou aktivitou štátnej správy, najmä vo spojitosti e úverovou činnosťou štátu Pozoruhodné je percentuálne zvýšenie platov bez hotových k platom v hotovosti. Vkladov a výplat v hotovosti bolo. ......... Ks 18 880. 947 668 20, t j 39 13%, zatiaľ čo na bezpenažný obrat pripadá Ks 29 367 632 990 90. t j. 60 87% V roku 1941 pripadlo na bez peňažný obrat 53 97% všetkých platieb v šekovej službe. Priaznivý vplyv bezpeňažného obratu na transakčné možnosti uložených prostriedkov sa teda znova zvýšil.

Z uvedeného celkového obratu za rok 1942 na šekové vklady pripadá Ks 24. 198, 405 302 80 a na šekové výplaty, .......... 24 050, 175 356 30 Ks, saldo vkladov a výplat je teda aktívne sumou Ks 148, 229 946 50, čím sa značne zvýšila úverová kapacita ustavu.

Za rok 1942 pribudlo celkom 254 šekových účtov, takže 31. decembra 1942 viedol ústav 6 084 šekových účtov Pohľadávka na nich počas roku vykazovala značné výkyvy. Začiatočná pohľadávka 2 januára 1942 činila Ks 355. 608 488 15, ale behom roku ku dňu 25 júla 1942 /vystúpila na maximum sumou Ks 795 998 536 85 31 decembra 1942 bolo na šekových účtoch 503, 838 434 65 Ks. Výkyvy boly prechodného rázu a zapríčinené veľkymi finančnými transakciami finančnej správy, ako bolo na pr sústredenie odvodu úpisov investičnej pôžičky na šekovom učte Ministerstve financií. Priemerná pohľadávka na všetkých šekových účtoch za rok 1942 činila Ks 577, 460 380, 85

Zvýšenie šekovej prevádzky vidno aj z počtu vykonaných súčinov, ktoré dosiahly v roku 1942 9 858 940 položiek, čo je o 511 468 viac ako v roku 1941. Z tohto počtu pripadá na vkladové účiny 6, 709 479 a na výplaty 3, 149 461 položiek.

II. Sporiteľničná služba.

V treťom roku jestvovania sporiteľničnej služby bol rok 1942 najpriaznivejším svojou vzostupnou vývojovou líniou v tvorbe úspor.

Počet vkladných knižiek vzrástol behom roku 1942 z 81 140 na 87 585, t j viac o 6 445 Vkladatelia sú vo väčšine verejní a súkromní zamestnanci, roľníci, robotnici a drobní živnostníci. Mnohí robotnici pracujú v Nemecku poukazujú svoje úspory na vkladné knižky Poštovej sporiteľne.

Stav úspor na vkladných knižkách zvýšil sa behom roku 1942 o 13 324 549 85 Ks a činil k 31 decembru 1942 bez kapitalizovaných úrokov Ks 65, 051 553 65; úroky činily Ks 1 267 275 40


-260-

§ 4. Poštová sporiteľňa.

Priemerná pohľadávka na jednej vkladnej knižke bola k 31 decembru 1942 Ks 719. 90. zatiaľ čo v roku 1941 činil priemer iba Ks 598, 83.

Obrat na vkladných knižkách činil Ks 123. 072 048. 75 pri 107, 669 vkladových položkách, čo je viac o 4 803 položiek ako v roku 1941, a pri 145 829 položkách výplatových, čo je o 21. 482 položiek menej ako v roku 1941.

III Banková a iná hospodárska činnosť.

Rapídny bol vzrast bankovej činnosti najmä v burzovej agende. Poštová sporiteľňa sa výdatne zúčastnila na emisii štátnej investičnej pôžičky, na usporiadaní otázky 3% štátnych pokladničných poukážok, na umiestnení 3 1/2% exportných pokladničných poukážok a spolupôsobila na upevnení trhu cenných papierov vôbec Obrat v obchodoch cennými papiermi činil Ks 482, 861 528 80. čo je o Ks 285. 728 354 70 viac ako v roku 1941.

V rámci depozitnej služby bola prevedená pre komitentov konverzia dlhopisov bývalej ČSR za dlhopisy štátnej konverznej pôžičky, 31 decembra 1942 viedol ústav 1. 464 depozitných účtov, na ktorých sa spravovaly hodnoty nom. Ks 517. 177. 473 20

Sníženie plynulosti na peňažnom trhu v roku 1942 malo bezprostredný vliv aj na eskontné obchody ústavu. Na zmemečných podaniach bolo prijatá 1. 807 zmeniek v sume Ks 91, 459, 976, 95, zatiaľ, čo v roku 1941 činila úhrnná suma len Ks 51, 416, 186 50 Dňa 31 decembra 1942 bolo v zásobe 236 zmeniek na Ks 55 794 450—.

Lombardný úver bol používaný vo väčšej miere len koncom roku 1942 a lombardné pôžičky k 31. decembru 1942 činily. ....... Ks 10, 162. 516. 50

Obrat pokladnice /bez cenných papierov/ sa tiež podstatne zvýšil a dosiahol sumy Ks 8. 42, 734, 940, 15, zatiaľ čo v roku 1941 činil iba Ks 567, 717, 313, 80.

IV. Hospodárske výsledky.

Poštová sporiteľňa ukončila rok 1942 čistým ziskom Ks 20, 050 168. 80. Koncom roku 1942 pracovalo v Poštovej sporiteľni 255 zamestnancov.


-261-

§ 5 Slovenské železnice

§ 5. SLOVENSKÉ ŽELEZNICE

V roka 1943 započalo údobie stabilizácie finančného hospodárenia podniku Slovenské Železnice. Očakávania, kladené do roku 1943. vyjadrené v rozpočte po prvý raz vo forme prevádzkového zisku sa v plnej miere splňujú; ba na podklade doterajších definitívnych výsledkov hospodárenia v roku 1943 možno konštatovať, že konečný výsledok hospodárenia SZ za rok 1943 bude oproti rozpočtu značne priaznivejší

Snaha zachovať stabilitu cenovej hladiny nedovoľuje správe SZ využiť v plnej miere danú hospodársku situáciu. Oproti opätovným ďalekosiahlym tarifným úpravám cudzích železničných správ bolo u SZ prevedené posledné zvýšenie v roku 1942 len v obmedzenom rozsahu, a to všeobecne v osobnej preprave, v nákladnej preprave však len pre export a tranzit Popri všeobecnom vzostupe prepravných príjmov z osobnej prepravy očakáva sa kapitálový príliv z tarifných opatrení roku 1942 v nákladnej preprave hlavne len u medzinárodných prepráv Výsledok je tu pravda tiež odvislý od celkovej zahraničnej situácie a preto ho nemožno vopred presne vyčísliť

Za týchto predpokladov sú príjmy preliminované na rok 1944 primerane vyššie oproti rozpočtu na rok 1943.

V dôsledku ďalšieho vzostupu cien materiálu a robotníckych miezd zvyšujú sa aj prevádzkové náklady podniku nad rámec rozpočtu 1943 Tak isto aj návrh rozpočtu na rok 1944 ráta s týmto zvýšením, ale aj pritom pomer medzi príjmami a výdavkami je priaznivejši než v roku 1943 už aj so zreteľom na najnovšiu úpravu platov štátnych zamestnancov

Udržovanie trati a prevádzkové investície.

Činnosť služby udržovacej a stavebnej riadi sa výškou finančných prostriedkov daných jej k dispozícii a v nemalej miere je závislá od dnešných pomerov v dodávke materiálu hlavne železného. Prednostne sa vykonávajú práce a investície, ktoré su nezbytne nutné na zachovanie bezpečnosti a pravidelnosti koľajovej prevádzky ako stavby na železničnom spodku, obnova železničného svršku návestia, telegraf telefón a zabezpečovacie zariadenia a potom stavby, ktoré sú vyžadované dopravnými a komerčnými potrebami, ako úprava tratí pre zvýšenú prevádzku, stavby II koľají rozšírenie staníc a výhrevní, elektr. osvetlovanie staníc a podobne

Z väčších stavieb hodno spomenúť:

Prestavbu a rozšírenie staníc Trnava, Brestovany a Leopoldov, v dôsledku zdvojkoľajnenia trati Račištorf-Leopoldov, pokračovanie v stavbe II, koľaj Vrútky Spišská Nová Ves a prestavbe a rozšírení priľahlých staníc Do prevádzky bolo už dané 35 km hotovej 2 koľaje, prestavba úzkorozchodnej trati Dúbrava-Ban. Štiavnica na normálne rozchodnú. V roku 1943 sa započalo so stavbou tunelu v Ban Štiavnici a so zemnými prácami v prvom úseku pri Dúbrave. V roku 1944 sa bude v prácach pokračovať v možnostiach daných výškou úveru, dokončovacie práce na rekonštrukcii trate Zvolen-Červená Skala, dokončovacie práce prestavby a rozšírenia osobného nádražia Bratislava Hl. nádr. V roku 1944 dokončí sa stavba poštovej budovy a ostatné úpravy, dokončenie prác spojených a prestavbou staníc Ružomberok, Čadca, Dubnica n/Váh, Pov. Bystrica, Žilina, Žilina prednádražie, Prešov, Ban. Bystrica, Trenčín a Brezno n/Hr.,


-262-

§ 5. Slovenské železnice.

V roku 1943 bolo prestavaných 19 objektov, 1 tunel a 2 veľké mosty,

V roku 1944 sa postaví asi 25 objektov, sahujú sa 5 tunely.

Zosilneniu žel. svršku venuje sa z roka na rok zvýšená pozornosť. Tak bolo v roku 1943 zosilnené 28 km svršku a početné výhybky. V roku 1944 sa zosilni asi 30 km svršku a asi 43 výhybiek.

Tak isto aj dĺžka 4km v roku 1943 obnoveného svršku bude v roku 1944 zvýšená na 8 km.

Ako nová práca započalo sa v roku 1943 kladenie kábelu pre elektrizáciu trate Spišská Nová Ves - Lipt. Sv. Mikuláš. V roku 1944 bude sa pokračovať podľa výšky finančných prostriedkov.

Z investícií pomocných a vedľajších závodov sú spomenutia hodné: rozšírenie a rôzne úpravy v dielni Trnava a Zvolen a pre autoprevádzku stavba garáži v 9 obciach, stavba skladíšť pre pohonné látky, 2 veľké haly pre odstavené vozidlá v Trnave a Zvolene a pokračovanie v stavbe garáže v Michalovciach.

Služba staničná a vlaková.

Ako v predchádzajúcich rokoch bola služba staničná a predovšetkým vlaková aj v roku 1943 pod vplyvom vojny a z nej vyplývajúcich ťažkých hospodárskych pomerov.

Javil sa nedostatok materiálu a inventára, ktoré boly dodávané nepravidelne, v zhoršenej akosti a za stále zvyšované ceny.

Dňa 5. septembra bola otvorená premávka na novovybudovanej trati Strážske - Prešov so 6 stanicami, 1 výhybňou a 6 zastávkami. V dôsledku otvorenia premávky na tejto trati nastalo podstatne obmedzenie peážnej premávky s Maďarskom cez Košice.

Personálne pomery sa ďalej konsolidujú, stav personálu sa doplňuje, predovšetkým z radov frontových vojakov, odborne sa školí, takže v dohľadnom Base bude dostatok zapracovaných zamestnancov vo všetkých oboroch staničnej a cestovnej služby. Vplyvom novododaných krytých vozňov bola uľahčená situácia pri pristavovaní týchto vozidiel. Z otvorených vozňov bol dodaný len malý počet; vzhľadom na zvýšenú potrebu tohto druhu vozidiel pre dovoz uhlia z karvinského uholného revíru, pre ktorý musely byť pristavované vlastné vozne, javil sa trvalý nedostatok otvorených vozňov pre celý rok, ktorý sa kriticky prejavil najmä v repnej kampani.

Nedostatok osobných vozňov trvá, takže bolo treba upraviť niekoľko vhodných krytých nákladných vozňov pre prepravu osôb, najmä robotníctva, na kratšie vzdialenosti.

K zdolaniu prepravnej potreby novootvorenej trati Prešov-Stražské je treba rozmnožiť vozňový park asi o 300 otvorených nákladných vozňov /približne 6 vozňov na 1 km/. Z týchto bude v roku 1944 zadaných 75 jedinej vozovke na Slovensku-vozovka v Poprade. Ostatné vozne budú objednané z prostriedkov podľa zákona číslo 48/42 Sl. z. Návrh rozpočtu na obnovovacie investície na role 1944, ráta tiež a potrebnom sumou na obnovu odpísaných a zrušených vozňov.

V roku 1943 sa pokračovalo v budovaní, rozširovaní, zariadení pre zabezpečovanie dopravy a v zdokonaľovaní dorozumievacích prostriedkov.


- 263 -

§ 5 Slovenské železnice.

Služba vozebná a dielenská.

Správam výhrevní sú pridelené udržovacie práce na pridelených rušňoch v menšej miere aj na vozňoch Opravovne robia bežné opravy rušňov a vozňov okrem toho predpísané menšie revízne prehliadky pridelených rušňov. V bežnom roku 1943 vykoná sa asi 550, ročných a polročných revíznych opráv rušňov a asi 200 revízii pridelených vozňov pre služobné účely. Okrem toho opravovňa bratislavskej výhrevne prevedie aj 50 občasných prehliadok väčšieho rozsahu - dvojročných vyväzovacích revízií. Opravovniam podlieha aj služba vozdozorná, ktorá okrem prehliadok vlakových súprav v prehliadkových staniciach vykonáva aj prehliadky z cudziny prichádzajúcich vozňov v pohraničných prechodových staniciach. Na týchto prechodoch vstupuje na trati SŽ mesačne priemerne asi 42, 000 vozňov. Rastúce dopravné úlohy, povolené preťažovanie vozňov, válečné udržovanie zahraničných vozňov a pod. kladú na túto službu stále väčšie požiadavky. Konečne prislúcha opravovniam aj udržovanie osvetlovacích zariadení všetkých železničných objektov. Pre rok 1944 je v pracovnom programe opravovní okrem bežného udržovania vykonanie 50 vyväzovacich a asi 600 jedno a polročných revízii rušňov, ďalej asi 190 prehliadok vozňov pre osobitne žel účely.

K udržovaniu a obnovovaniu všetkých vozidiel SŽ, sú určené tri dielne SŽ, ktoré konajú tiež práce investičné, vyrábajú, niektorý materiál a inventár. Okrem svojho hlavného určenia vyrabajú dielne zákazky ostatných odvetví slov železníc, niekedy aj iných štátnych podnikov, poťažne štát, správy, vo výnimočných prípadoch aj súkromných stránok.

Dielne sú vedené podľa zásad podnikového hospodárenia a každá dielňa účtuje svoje účiny úplne samostatne

V budúcom roku bude sa pokračovať vo výstavbe, dielne na Vrútkach, dokončuje sa zriaďovanie novej montovne, novej trubkárne, zariaďuje sa modeláreň a sklad modelov, stavia sa a zariaďuje prípravná kotlárska dielňa, rozširuje sa kotolná a kolotokáreň.

S ohľadom na zvýšenie stavu cestných motorových vozidiel SŽ v posledných rokoch, musela sa riešiť aj otázka ich udržovania v trnavskej dielni. Opravy cestných motovozidiel je treba oddeliť od opráv koľaj. mot. vozidiel, lebo doterajšia dielňa stačí sotva pre vozidlá koľajové; V roku 1994 započne sa so stavbou novej modernej a samostatnej dielne pre opravu cestných motor. vozidiel. Strojné zariadenie pre ňu sa z čiastky už objednalo, v obstarávaní bude sa pokračovať aj v budúcom roku, Ostatné investície preliminované na rok 1944 nepresahujú rámec každoročného normálneho rozmnoženia a obnovy za zariadenia opotrebované, odpísané a vyradené

Automobilová cestná prevádzka.

Automobilová cestná prevádzka SZ je dôležitým doplnkom Železničnej koľajovej dopravy spájajúc oblasti bez železničného spojenia s ich strediskom hospodárskym aj kulúrnym. Udržovať autoprevádzku SŽ, tak osobnú ako aj nákladnú na takej úrovni, aby kryla potreby verejnej dopravy je terajšou vojnovom čase nemožné. Pre ťažkosti v dodávkach pneumatík, autosúčiastok aj pohonných látok musela správa SŽ, obmedziť rozsah autodopravy na mnohých linkách, na niektorých aj úplne zastaviť.


-264-

§ 5 Slovenské železnice

Garážovanie motorových vozidiel ako aj uskladnenie pohonných látok je ešte stále nedostačujúce. Vozidlá garážované pod šírym nebom trpia značne povetrnostnými smenami Vybudovaním niekoľkých garáži a skladov pohonných látok v roku 1943 ako aj zaistením potrebného úveru, v návrhu investičného rozpočtu na rok 1944 je pamätané aspoň na čiastočné odstránenie tohto nedostatku

Aby autoprevádzka SŽ bola pripravená na očakávanú konkurenciu so súkromnou dopravou po vojne objednalo sa vo Švajčiarsku 80 autobusov a nákl. aut.

Materiál

Zadovažovanie materiálu potrebného pre nerušený chod železničnej prevádzky naráža v piatom roku vojny tiež na veľké ťažkosti. Následkom väčších nedostatkov na trhu materiálu je činnosť Ústrednej nákupne a predajne MDaVP veľmi zťažovaná

Stavba nových železníc.

Ako už bolo spomenuté bola dna 5 septembra 1943 slávnostné odovzdaná trať Strážske Prešov verejnej prevádzke Táto nová trať dlhá 62 km spojuje východ so strednými a západnými oblasťami štátu. Rozpočtový návrh na rok 1944 ráta so sumami potrebnými na záverečná práce tejto, ako aj trate Banská Bystrica-Dol. Štubňa, ďalej na pokračovanie v t zv, gemerských spojoch Slavošovce Chyžnian Voda a Revúca-Tisovec.

V štádiu projektovania prípravných prác sú nové trate Tisovec-Polhora, Ulmanka-Dol. Kubín a Púchov Lednické Rovne.

MDaVP železničný rezort vedené snahou postaviť SŽ na pevný základ po každej stránke vyvíja neustále činnosť na prispôsobenie podniku SŽ, novým pomerom.

Veľký diel tejto činnosti pripadá na komisiu pre zjednodušenie agendy SŽ zriadenej v roku 1941. V odbore správnej a personálnej služby bola touto komisiou pripravená nová systemizácia všetkých služobných miest, novelizácia niektorých §§ vlád nar 15/1927 Sb z a n. návrh na nový predpis o železničnom odbor nom školstvo, organizácia učňovskej školy v dielni na Vrútkach a jej rozšírenie o odbor elektromechanický Realizovanie dohody medzi SŽ a SP. o vzájomnom vyrovnaní pohľadávok bolo odložené na povojnovú dobu.

V obore dopravnej a vozebnej služby boly urobená návrhy niektorých nových predpisov. Úprava pracovného času a služ prípl. podľa ktorej bol výkon zamestnancov vlakovej služby zvýšený so 192 hodín na 220, bola odsunutá vzhľadom na rozpory medzi správou podniku a zamestnaneckou organizáciou.

V obore finančnej a účtovnej služby bola dokončená čiastočná zmechanizácia likvidácie platov zamestnancov na výpomoc likvidatúrou MDaVP. Vypracoval sa návrh na novy kontovný rozvrh prevádzkových príjmov a výdavkov ďalej sa pripravuje nový predpis pre službu finančnú a účtovnú, jeho vydanie je však závislé na vydaní nového účtovného zákona.

Po ukončení bilancie SŽ za rok 1939 pokračuje sa na bilanciách ďalších hospodárskych rokov. Bilancia roku 1940 bude dohotovená po ustálení odpisového poriadku. Bilancia za rok 1941 bude však ovplyvnená poštátnením železnice Košicko-Bohumínskej. V dôsledku toho sa už majetok tejto železnice ohodnocuje osobitnosť komisiou


- 265 -

§ 5 Slovenské železnice

Pokiaľ ide o ostatné miestne železnice v štátnej prevádzke hodno ešte spomenúť, že sa pripravuje poštátnenie asi 12 miestnych železníc


-266 -

§ 6. Štátne lesy a majetky

§ 6. ŠTÁTNE LESY A MAJETKY.

Lesné hospodárstvo.

Lesné hospodárenie v podniku "štátne lesy a majetky" dialo sa i v roku 1943 podľa ustáleného programu. Všetko úsilie bolo venované predovšetkým spracovaniu a vyvezeniu zbytkov hmoty z lesa, pochádzajúcej z vetrovej kalamity, ktorá postihla v septembri roku 1941 všetky slovenské lesy Pri spracovaní sa zistilo, že hmota pochádzajúca z tejto kalamity presahuje už množstvo 2, 000. 000 m3 dreva.

Výroba a vyvoz kalamitného dreva nebol prevedený v plnom rozsahu najmä u Správy štátnych lesov Jasenie v Predajnej a v polesí Podbánsko u Správy štátnych lesov Vysoké Tatry, ktoré sú málo prístupné a kde musely byť najsamprv veľkým nákladom a námahou vybudované cesty, aby sa hmota mohla včas dostať z lesa

Pri spracovaní a vyvážaní hmoty a lesa narážal podnik "Štátne lesy a majetky" na ťažkosti pri zásobovaní robotníkov a povozníkov. Týmto prirodzene boly práce podstatne sťažované.

I napriek všetkým opísaným ťažkostiam dá sa predvídať, že tak spracovanie ako aj vyvezenie kalamitného dreva z lesa bude ukončené budúcej zimy.

Z počiatku roku 1943 prebieha odbyt dreva nezmenene a i po cenovej stránke a tendenciou stúpajúcou. Medzitým ustálený cenový stop voči najväčším zahraničným odbytištiam, ako i pevne NÚZ-om určené ceny v tuzemsku zachytily ceny dreva a výrobkov z neho na pevnej baze, naproti čomu ale výrobné náklady neustále stúpajú, lebo stupajú mzdy i dopravné výlohy a ceny všetkých technických a pomocných potrieb. Tým sa výnosová marža v drevárstve neustále zužuje.

Odpadnutím talianskeho trhu sa i odbytové možnosti zhoršily. Je preto treba do budúceho roka očakávať, že v speňažení dreva nebude možno vykázať tak priaznivé výsledky, ako doteraz. Porovnanie hodnoty odpredaného dreva v dobe od 1 I. 31 X 1943 s rokami predošlými vykazuje tieto výsledky:

Rok: 1941

1942

1943

na domácom trhu

Ks 86, 208 150

Ks 220, 193, 160

Ks 245, 395, 300

do Protektorátu

" 61, 957 300

" 25, 754, 500

" 37, 547. 400

do Nemecka

" 37, 254 500

" 45, 978, 500

" 29, 827. 300

do Maďarska

" 20, 108 000

" 18, 366, 900

" 30, 880. 000

do ostatnej cudziny

" 19. 199 000

" 30. 782 000

" 10. 726 000

Spolu:

Ks 224, 726. 950

Ks 341, 075, 060

Ks 354, 376, 000

Poľné hospodárstvo.

Správy štátnych majetkov obhospodarovaly v roku 1943 7829 ha pôdy vo vlastnej réžii.

Pri pestovaní obilovín bol dosiahnutý výsledok na 1 ha priemerne 25 36 q, t. j. o 2 01 q viac, ako v roku predošlom.

Úspešne sa pokračovalo v pestovaní tabaku a semien trávnych, ďatelinových, repných a i.. Vo väčšej miere sa dopestovalo obilie osivové Započalo sa so zakladaním včelárstva v záujme lepšieho pestovania semien.

Po stránke stavebnej sa vybudoval vzorný dvor v Špa-


§ 6. Štátne lesy a majetky,

činciach a na Porosi, viaceré obytné budovy pre zamestnancov a sezónnych robotníkov, na Správe štátnych majetkov Špačince, Pustý Fedýmeš a na vígľašsku.

Úspešne sa pokračovalo v kontrolovanom chove dobytka rožného a oviec Rozšíril sa chov ošípaných na všetkých správach, aby sa tak prispela k cieľu samostačnosti v zásobovaní masťou.

V roku 1944 sa budeme snažiť všetky tieto práce prevádzať ešte intenzívnejšie. Včelárstvo chceme zaviesť na všetkých správach, čo umožňuje intenzívnejšie pestovanie semien všetkého druhu,

Tiež vybudovaním moderných tabakových sušiarní bude možné v roku 1944 zvýšiť tabakovú plochu.

Po stránke stavebnej sa plánuje dokončiť stavba dielní na Pstruši, stavba domkov pre sezónnych robotníkov, rozšírenie maštalí pre dojný dobytok a ošípané na viacerých dvoroch, úprava hnojísk a stavba silážnych jám.

Rozpočet na rok 1944 bol sostavený s ohladom na tieto zveľaďovacie práce, potrebné pre zintenzívnenie poľnohospodárstva.


§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl, a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

§ 7. ŠTÁTNE MAJETKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH ÚSTAVOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH.

Poľnohospodárske školy rezortujúce do správy Ministerstva hospodárstva sú školami praktickými, vyžadujúcimi zriadenie objektov za účelom cvičenia žiakov pre ich budúce povolanie Z toho dôvodu musia byť zariadené a vybavené tak, aby škola mohla svoje poslanie náležité plniť. Okrem vyučovacieho účelu majú školské podniky aj význam zveľaďovací. Sú pojaté do celoštátneho zveľaďovacieho programu. V produkcii rastlinnej školské podniky na základe výsledkov pokusov, prevádzaných na výskumných staniciach, ktoré sú pri školách zriadené, vykonávajú šľachtiteľskú činnosť v pestovaní ušľachtilých sort obilia, sadby, ako aj všetkých kultúrnych rastlín. Taktiež vykonávajú množenie šľachtených osív a sadív. V roku 1943 bolo vypestované na školských podnikoch celkom 14. 5 vagónov ušľachtilého osiva, ktoré množstvo bolo pojaté Roľníckou komorou do osivovej akcie. Pre vyučovacie ciele na školských podnikoch vykonávajú sa srovnávacie pokusy, sortové pokusy, hnojárske, pôdne, ktoré sú podkladom k ďalšej zveľaďovacej činnosti.

V produkcii živočíšnej sa vykonáva cieľavedome výber v chove hospodárskeho zvieractva všetkého druhu a zakladajú sa kmeňové stáda, ktorý materiál vyniká vysokou užitkovosťou a takýto sa dostáva aj do ďalšieho rolníckeho chovu, čím Školské majetky napomáhajú šíreniu ušľachtilého plemenného dobytka, hlavne však v chove ošípaných dostáva sa ten najlepší materiál aj do širokého okolia školy. V tomto roku bolo dosial predané 916 ošípaných na chov.

V celkovej poľnohospodárskej výstavbe nášho štátu majú školské majetky slúžiť ako vzorné demonštračné podniky, ktorých výsledky by prenikaly do celej poľnohospodárskej verejnosti a boly činitelom k napomáhaniu poľnohospodárskeho pokroku. Tuto úlohu, ktorá sa kladie na všetky školské podniky, zastávajú nateraz len väčšie majetky, ako Št. roľnícka škola v Sabinove, Št. hospodárska škola v Orava. Podzámku a ostatné len v menšej miere, nakoľko výmera poľnosti je malá. Veľkosťou prevládajú majetky o rozlohe priemerne 40 k. j. Nad 100 k, j, je len 5 podnikov hospodárstva poľného.

Početný stav podnikov, ktoré sú v prevádzke vykazuje sa tento;

a/ 20 podnikov odvetvia poľnohospodárstva poľného, z čoho sú 3 ovocinárske škôlky, 1 vinohrad v Modre a 1 podnik šlachtiteľskej stanice v Levočských Lúkách,

b/ 2 podniky hospodárstva lesného,

c/ samostatné jednotky hospodárskeho priemyslu sú: Píla v Liptovskom Hrádku, liehovar v Sabinove a tehelňá v Bánovciach nad/ Bebr.

Oproti lanskému roku prišly do prevádzky podniky v Bánovciach nad/Bebr., v Bátovciach, v Spiš. Novej Vsi a v Žarnovici.

Stúpnutie prevádzkového nákladu proti predchádzajúcemu roku je odôvodnené najmä vysokými výrobnými nákladmi, ktoré sa zvýšujú vplyvom nedostatku prostriedkov, potrebných k výrobe a hlavne rapídnym zvyšovaním mzdy poľnohospodárskeho robotníctva a ostatného zamestnanectva. Na druhej strane ťažby vplyvom súčasných a stávajúcich hospodárskych pomerov, určovaním úradných cien poľnohospodárskych produktov sú nie zvýšené k pomeru zvýšenia výrobných nákladov. Do inv. rozpočtu je pojatých dovedna 28 školských podnikov, 21


§ 7. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

podnikov, ktoré sú stále v prevádzke, potom 3 školské majetky jestvujúce, ktoré je potrebné už konečne vybaviť a uviesť do prevádzky a 4 školy, ktorým je potrebné prostredie pripraviť na ich zriadenie, poťažne zahájenie.

Rozpočtová potreba na investície je odôvodnená nutnosťou a neodkladnou naliehavosťou preorganizovania stávajúcich už školských podnikov a vybavením nových školských podnikov. V programe pre budúci rok je zakúpenie pozemkov z výkonu pozemkovej reformy pre hospodársku školu v Novom Meste n/Váhom pre Štátnu roľnícku školu v Nitre a pre Štátnu lesnícku a hájnicku školu v Lipt. Hrádku pre zakúpenie lesa býv. majiteľov Židov o výmere 655 ha.

Pre výstavbu potrebných hospodárskych budov pre rok 1944 má Ministerstvo hospodárstva v programe vystaviť hospodárske bodový v Bánovciach a/Bebr. s Bátovciach, Zlatých Moravciach, Michalovciach, Žarnovici, Trnave a v Lipt. Hrádku cvičnú pílu, ktorej nutnosť stavby sa javí z toho dôvodu, že stará píla je v dezolátnom stave a už dávnejšie nevyhovuje svojmu účelu, taktiež z toho dôvodu, že nemôže vycvičiť potrebný počet žiakov drevársko-piliarskej školy, lebo má len 1 gátor. Dnešná situácia v odbore drevárskom vyžaduje vyškolenie väčšieho počtu odborného personálu, takže tento odbor si vynucuje aj zriadenie drevárskej školy vyššieho typu, ktorá bude mať v modernej píle svoju základnú a trvalé existenčné podmienky.

V roku 1943 boly dohotovené hospodárske budovy v Spiš Novej Vsi, postavené boly deputátne domy v Orav. Podzámku, vykonala sa prístavba hospodárskych budov v Novom Meste nad/Váh., taktiež bol vystavený kurník pre hydinárstvo Štátnej roľníckej školy v Nitre. Rozostavené sú hospodárske budovy v Levočských Lúkach, ktoré budú dokončené v budúcom roku. V tomto roku bola daná do prevádzky tiež šľachtiteľská stanica trávnych semien v Levočských Lúkách. Pri tejto stanici sa buduje moderný výskumnícky objekt pre činnosť Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude vykonávať šľachtenie všetkých kultúrnych rastlín, hlavne krmovín, ďatelín a tráv, ktoré práce sa dosial na Slovensku neprevádzaly a preto budú mať veľký význam pre poľnohospodársku výrobu v našom štáte.


§ 8. Vojenské lesné podniky.

§ 8. VOJENSKÉ LESNÉ PODNIKY.

Roky 1940-1942 boly v znamení likvidovania veľkej pohromy borových lesov - hmyzovej kalamity piaďalky borovej a pilatky borovej - po stránke ťažby lesa a dopravníctva, t. j. aby mladé postihnuté porasty boly čím skôr zrúbané a najrýchlejším a najlacnejším spôsobom vyvezené. Rokom 1943 prešla celá iniciatíva podniku na dôkladná zalesnenie po kalamite vyrábaných plôch. So zalesnením týchto plôch bolo už započatá v roku 1941. V roku 1943 bolo docielené, že celé plochy boly už zalesnené.

Zalesnenie sa dialo zasa len prevládajúcou drevinouborom, lebo stanovištné pomery inej drevine nezaručujú vzrast stromovým Po doterajších skúsenostiach s hmyzovými kalamitami takto by sme predisponovali zasa len poruchu rovnováhy rovnorodým pestovaním určitej dreviny. Preto napriek veľkým nákladom započali sme s vylepšovaním medzernatých kultúr s listnáčmi. Po získaných skúsenostiach sa osvedčuje ešte najlepšie topoľ kanadských druhov, ktorého trojročné odrastky priamo záhradníckom spôsobom vysadzujeme na malé, pomerne lepšie stanovištné plošky, keď je treba i dovezením humusu. Tento zásah je síce nákladný, ale musí byť bezpodmienečne prevedený, lebo čisté borová porasty by čakal za nejakých 30-40 rokov ten istý osud, aký osud postihol všetky porasty vo veľkých plochách, pokiaľ sú rovnakého veku, ako nás ponaučily posledné 3 hmyzové kalamity z roku 1920/22, 1930/32 a 1940/42.

Aby mohly byť zalesnené tak veľké, mimoriadne vyrúbané plochy, bolo treba previesť distribúciu našich normálnych zásob sadeničiek, bolo treba zakúpiť tieto i z okolitých veľkostatkov.

Vplyvom vojnových pomerov sa preukázal i nedostatok robotníkov a robotníčiek a samozrejme i charakter podniku - vojenská cvičenia - malý nemalý vplyv na to, že bolo treba robotníctvo dopravoval na miesta kultúrnych prác, aby tieto nákladné práce boly prevedené pre okolie Malacky v tak dôležitej dobe, pokiaľ ešte pôda má zimnú vlahu.

Posledné tri roky, pravdepodobne vplyvom abnormálnej tuhej zimy boly na semená borovice veľmi skúpe. Toto sa ukáže najmä budúceho roku, kedy bude už nedostatok sadeníc pre výsadu normálnych rúbaní a preto tým intenzívnejšie sme vynaložili všetko úsilie, každú schopnú sadeničku dostať do zeme. Už teraz naznačuje sa, že i keď sa bude prejavoval nedostatok sadeníc tohto druhu, vypomôže si podnik ako už bolo naznačené, s odrastkami listnáčov, pre ktoré boly založené v každej správe rozsiahle a dobre kultivované lesné škôlky.

Inak bola činnosť sústredená pre využitie drevárskej konjunktúry, ktorá vyvrcholila v tomto roku a to najmä najvýhodnejším využitím a speňažením guľatiny v rezive na píle v Malackách, ktorá napriek nedostatku materiálu sa stále zdokonaľuje. Guľatina je už v prevážnej väčšine, okrem zo skladov Plav. Sv. Mikuláš a Jablonica, dovážaná nákladnými automobilmi, Počet nákladných automobilov bol zvýšený na 5 a to tým, že pre nedostatok pohonnej hmoty dieselového oleja bolo treba rýchle zakúpiť 1 nákladný automobil na drevený plyn, ktorý sa v rovinatom teréne oblasti Malacky veľmi osvedčil, nehladiac k menším nákladom.

I v palivovom dreve podnik využitkoval do krajosti drevársku konjunktúru, lebo napriek sukovatosti borovice oblasti malackej veľká časť paliva bola speňažená pre celulózovú metrovicu. Pritom treba poznamenať, že využitím odpadkov na píle bolo miestne


§ 6. Vojenské lesná podniky.

obyvateľstvo zásobované lacnejším palivom a tak sa uvoľnilo väčšie množstvo paliva pre výhodnejšie speňaženie.

Oblasť kamenická je ešte stále v znamení likvidovania kalamity vetrových polomov a vývratov. Kalamita táto bola započatá v r. 1941, ale tým, že sa otvorila cesta na stranách skazonosnému vetru, sa počet vývratov a zlomkov stále ešte zväčšuje, takže už etát 1943/44 je zahrnutý do výšky kalamitnej ťažby dnešného dňa. Všetko úsilie sa sústreďovalo, aby vývraty čo najrýchlejšie boly speňažené a najmä, aby čím skôr bola vyrobená a vyvezená tak chúlostivá guľatina ako je guľatina buková. Toto sa aj podarilo a to tým, že sa ešte včas lacno nakúpili dobré konské poťahy, s ktorými sa to pomerne veľmi lacno vyviezlo vo vlastnej režii.

Väčšie ťažkosti nastaly pri výrobe paliva pre nedostatok robotníctva. Množstvo paliva je pomerne tak úzke, že sotva vystačí na krytie miestnej a oblastnej potreby, ktorej distribúciu previedla Lesnícka a drevárska ústredňa.

Píla v Kamenici vzhľadom na úspešné speňaženie guľatiny bola obmedzená v prevádzke.

Program na rok 1944 v oblasti malackej, ako vyplýva: popisu činnosti az rok 1943, bude sa v prvom rade sústrediť na pesteľne práce. Tento rok bude v znamení zvelebenia lesa. Na tento rok je v zásobe síce skromný počet borových sadeníc, ale tým viac silných a p.. vylepšovanie schopných odrastkov a poloodrastkov listnáčov a to najmä vyskúšaného kanadského topoľa.

V oblasti kamenickej vzhľadom na to, že etát je už prekročený, ako je naznačené v popise činnosti sa r. 1943, bude sa ťažba súsreďovať len na ťažbu náhodilú, totiž na vývraty a zlomky. I tu sa bude činnosť sústreďovať hlavne na pestebné zásahy, lebo kultúry prevzaté od býv. veľkostatkov sú značne zarastlé burinou a preto musia byť tieto systematicky vyčistené, aby sa vypomohlo cenným drevinám, ktoré sú tu vysadené. Jedná sa o zásah nákladný, ale veľmi potrebný, preto oblasť kamenická bude v r. 1944 zaťažená vyššími nákladmi.


§ 9 Štátne banské a hutnícke závody

§ 9 ŠTÁTNE BANSKÉ A HUTNÍCKE ZÁVODY

Prevádzkový rozpočet podniku "Štátne banské a hutnícke závody" na rok 1943 vykazoval aktivné saldo v sume 560. 300 Ks. Hospodárenie podniku za prvý polrok 1943 vykazuje zisk 9, 960 758. 35 Ks. Môže sa očakávať, že výsledok hospodárenia podniku za obchodný rok 1943 skončí sa s ďaleko väčším ziskom, než to bolo predvídané rozpočtom. Tento výsledok treba pripísať k dobru tej skutočnosti, že aj v roku 1943 je dodávaný surový olej v takom množstve, ktoré umožňuje udržať výrobu na terajšom stupni.,

Činnosť jednotlivých závodov podniku ukazuje sa takto:

Štiavnické závody ťažia ročite asi 350. 000 q / do konca mesiaca júna t. r vyťažilo sa celkom 167. 540 q/ rudnín jednak zlatnatých s menším obsahom striebra, olova a cinku zo šachty František a Maria a olovnatocinkových s menším obsahom striebra a medi zo šachty Žigmund a Emil.

Približne rovnaké množstvo sudnín striebornato-zlatnatých ťaží sa u Hodrušských závodov /120 510 q/.

Prevádzka uvedených závodov je zťažovaná čerpaním značného množstva vody, udržovaním rozsiahlych chodieb a dopravou narúbaných rudnín zo žíl a závodov od seba veľmi odľahlých

V štiavnických baniach narúbané rudniny sa upravujú vo flotačnej úpravni na šachte František a to zo žily Grünerovej /zlatonosnej/ jednoduchou flotáciou a zo žily Spitalerovej /olovnatocinkovej/ selektívnou flotáciou, pričom sa získavajú koncentráty miešané /zlato, striebro, olovo a cink pospolu/ a koncentráty olovnato-meďnaté a cinkové.

Rudniny z hodrušských závodov upravujú sa jednoduchou flotáciou na koncentráty striebornato-zlatnaté.

Koncentráty, získané v oboch úpravnách, až na koncentráty cinkové, ktoré sa odpredávajú, dodávajú sa štátnej hute v Banskej Štiavnici, ktorá z nich získa zlato-striebro vo forme sliatiny a mäkké olovo. Rozlučovanie zlato-striebra na zlato a striebro prevádza štátna mincovňa v Kremnici. Okrem toho vyrába štátna huta červenú šupinatú a zelenú kusovú gliedu pre potreby hrnčiarskeho priemyslu a medený kamienok /liach/. ktorý sa odpredáva

Na šachte Maxmilián je zriadená výroba poľovníckych brokov.

Cieľom zabezpečenia rudných celkom pre budúcnosť štiavnické závody prevádzajú prípravné a sledné práce v Emil šachte na V. obzore a pod nim a na František Šachte na V. hlbokom obzore Na doľnohodrušskom závode prevádzajú, sa prípravné práce pre hĺbenie slepej šachty pod IX, obzorom a sledné práce na novom hlbokom obzore. Na hornohodrušskom závode a priľahľom poli vyhnianskom prevádzajú sa práce vo vyhľadávaní nových rudných celkov Tiež v sledovani rudných žil na Rozália štôlni sa pokračuje. Na Žofia šachte v Banskej Belej prevádzajú sa práce cieľom znovuotvorenia zlatnatých žil.

Kutácie práce na olovo prevádzajú sa pri osade Zliechovský Gápeľ v katastre obce Čavoj.

Na štátnej hute v Banskej Štiavnici prevádza sa stavba besemorovacieho zariadenia na meď pre spracovanie medeného kamienka. Cieľom sníženia hutníckych trov prevádza sa v hute zdokonalenie a rozšírenie hutného zariadenia a v skúšobni sa prevádzajú


§ 9 Štátne banské a hutnícke závody

pokusy s hospodárnejším spracovaním zlatnatých koncentrátov luhovaním. Cieľom umožneniu, ťažby a dopravy rudnín z Rozália štôlne prevádza sa stavba lanovky zo štôlne na Zipser šachtu. V dôsledku prehĺbenia šachty František a preliminovaného zvýšenia ťažby bola odborným firmám zadaná prestavba ťažného zariadenia tejto šachty.

Na kremnických baniach je v prevádzke šachta Ľudovíka Ferdinand a hydroelektrárne.

K hlavnej ťažnej šachte Ludovika je pričlenená flotačná úpravňa a lúhovna.

Kremničke bane ťažia ročite asi 600 000 q rudnín zlatnatých s menším obsahom striebra /213 270 g/ Bohatá ruda na čisto získaná vyberaním v baní, spracuje sa amalgamáciou

Chudobnejšie zlatnaté rudniny /stupne rudy/ spracovávajú sa vo flotačnej upravni a zo získaných koncentrátov ztatnato- striebornatých sa zlato a striebro vyluhuje v lúhovni. Získané zlato striebro rozlučuje štátna mnincovňa v Kremnici.

Cieľom zabezpečenia rudných celkov prevádzajú sa v bani prípravné a sledné práce.

Dokončuje sa stavba trojbytového strojníckeho domu pri Anna šachte na Piargoch a prevádza sa rozšírenie robotníckej obliekame a kúpelne na Ferdinand šachte

Pracuje sa na projekčných prácach stavby prečerpacej stanice na Hornom Turčeku cieľom možnosti využitia plnej výkonnosti kremnických hydroelektrární. Prevádza sa rekonštrukcia hlavnej dedičnej štôlne svätokrížskej cieľom využitia plnej kapacity hydroelektrárne IV stupňa.

Ešte v tomto roku bude dokončená kompletne stavba nového destilačného naftového kotla so stavbou ktorého bolo započaté v roku 1942. Tak isto dokonči sa úplne stavba a montáž 2 destilačných olejových kotlov so stavbou ktorých bolo započaté v roku 1941. Túto stavbu okrem topenišťa a prijímacej stanice previedla rafinéria vo vlastnej réžii.

Teraz pracuje sa na ďalšom rozšírení olejovej rafinérie a zamýšla sa postaviť nové zariadenie pre výrobu bielych a špeciálnych olejov, ktoré bude dokončené asi v roku 1944.

Behom tohto roku bolo uvedené do prevádzky nové laboratórium, vybavené novými prístrojmi a moderným laboratorným zariadením

V tomto roku bude tiež dohotovené zariadenie na spracovanie kyslých rafinačných odpadkov /goudronov/ na hodnotné asfaltové výrobky, ktoré sa dajú použiť hlavne pre stavbu ciest a chodníkov So stavbou tohto zariadenia bolo započaté na jar tohto roku po priaznivom výsledku pokusnej prevádzky.

V najbližšej dobe započne sa s prístavbou mechanickej dielne, prístavbou dielne pre kotlárov a so stavbou dielne pre stolárov, tesárov a natieračov.

Tak isto v najbližších dňoch započne sa so stavbami obytných budov pre robotníctvo a úradníctvo Štátnej rafinérie,

V tomto roku bol tiež zakúpený 1 Dieselový agregát pre výrobu núdzového prúdu; so stavbou strojovne a montážou zariadenia započne sa ešte tohto roku.

Pracuje sa tiež na zavedení výroby náhražky fermeže z odpadných produktov rafinérie.

V štátnych solivaroch v Prešove, ku ktorým patrí nový solivar v Prešove a starý solivar v Solnej Bani preliminovala sa výroba soli na rok 1943 130, 000 q. Táto soľ vyrába sa z prirodzenej soľanky, čerpanej zo šachty Leopold a zo zemitej soli. dovezenej z Akna Slatiny.


§ 9. Štátne banské a hutnícke závody.

V tomto roku dokončia sa výstupné práce solinosného terénu v okolí Prešova pre zistenie možnosti dobývania zemitej soli.

Štátne naftové doly v Gbeloch sú prenajaté spoločnosti Deutsche Erdöt Aktiengesellschaft Berlín, ktorá má výlučne právo po dobu trvania zmluvy vyhľadávať a dobývať v gbelskej oblasti zemmý olej, zemný plyn /incl. helium/ zemný vosk, asfalt a iné bitumiózne hmoty s výnimkou uhlia. Menovaná firma vedie dobývanie a vŕtanie na vlastný účet. Za používanie vrtného a ťažného zariadenia, ktoré sa nechodí v ťažnom poli a patrí, štátu, platí menovaná spoločnosť odškodné a okrem toho odvádza naturálnu dávku surového oleja.

Zvýšením ťažby zvýšila sa naturálna dávka a táto je ocenená v dôsledku zvýšenia miezd a sociálnych príspevkov upravenou predmetnou cenou, preto je bilančný výsledok podstatne priaznivejší.

Rozpočet na rok 1944 vykazuje len menší zisk nakoľko penzijné poistenie baníkov bolo zákonom zo dňa 8. VII. 1942 č. 148 Sl. z. poštátnené, následkom čoho ich odpočivné a zaopatrovacie platy hradí teraz podnik zo svojich prevádzkových prostriedkov.


-275-

§ 10 Štátne kúpele

§ 10 ŠTÁTNE KÚPELE

Podnik štátne kúpele zriadený podľa vlád. nar. číslo 206/1924 Sl. z. a n. administratívne podlieha Ministerstvu vnútra.

Technickú a hospodársku správu, podniku vykonáva Ústredné riaditeľstvo podniku Štátne kúpele v Piešťanoch, ktorému ako miestne správy sú podriadené riaditeľstvá v Tatr. Lomnici na Štrbskom Plese, v Lubochni, na Sliači, v Herianoch, v Piešťanoch a vo Vyhniach, Kúpele v Smerdžonke, v Korytnici, na Polhore a Popradské Pleso nemajú vlastnú správa a sú prenajaté.

Zaradením prevádzky kúpeľov Piešťany do rozpočtu je umožnený aktívny výsledok podniku, čo potvrdzuje skúsenosť nadobudnutú v posledných rokoch, že za vojnových pomerov môžu prosperovať len liečivé kúpele termálna a z tých len tie, v ktorých liečivé účinky resp. prostriedky majú určité bezkonkurenčné monopolne postavenie, takže ich hostia i v čase obmedzeného zahraničného castovného ruchu sú predsa len v značnej miere doplňovaní zo zahraničia.

Prevádzkové výsledky kúpeľov Piešťany a kúpeľov Sliač v roku 1943 túto skúsenosť dokazujú a keď aj výsledky dosiahnuté kupeľami Sliač nie sú tak vysoké aké by sa daly očakávať na základe uvedeného. Kúpele Sliač sú zaťažené veľkou investičnou dlžobou, čo zapríčiňuje, že bilancia tohoto podniku je pasívna a v dôsledku toho za priemernej sezóny aj stratová. To isté dá sa povedať aj o celopodnikovej bilancii štátnych kúpeľov bez kúpeľov Piešťany, keďže zo súvahy podniku vysvitá, že základný vlastný majetok tvorí, iba 22, 85% a na cudzie prostriedky v dôsledku toho pripadá 77, 15 % z, ktorých treba platiť úroky temer vo výške 1. 600, 000 -Ks Tento nepriaznivý pomer finančných prostriedkov podniku. vysvetľuje vedľa dekonjuktúry kúpeľného podnikania doterajšie stratové bilancie podniku.

Do investičného rozpočtu, boly zaradené v prvom rade položky na úhradu nákladov spojených s nutným pokračovaním a dokončením niektorých stavebných akcií z roku minulého a predminulého a to hlavne kúpeľov Sliač a ich dokončenie je už aj z toho dôvodu nutné, aby sa mohly doterajšie investičné náklady, aspoň čiastočne aj prevádzkove využiť.

V druhom rade bolo pamätané aj na prevedenie najnutnejších nových investícií, hlavne v kúpeľoch Piešťany, Tatranská Lomnica, a Štrbské Pleso a ich prevedenie je nutné z hľadiska prevádzkového. Investície treba previesť i z toho dôvodu, aby bola udržovaná dnes všeobecne požadovaná úroveň kúpeľov a aby sa pokračovalo v programe, podľa ktorého majú byť štátne kúpele pripravené na oprávnené predpokladaný zvýšený cudzinecký ruch po ukončení terajších vojnových pomerov.

Sníženie nákladu na investície vzniklo vypustením nákladu na kúpu kúpeľov Piešťany sumou Ks 44. 500, 000.


-276-

§ 11 Riaditeľstvo pre cestovný ruch

§ 11, RIADITEĽSTVO PRE CESTOVNÝ RUCH.

Riaditeľstvo pre cestovný ruch pri Ministerstve hospodárstva v roka 1943 plnilo úlohy, ktoré vyplývajú z jeho poslania ako ústredného orgánu štátnej starostlivosti o cestovný ruch. V tomto roku bola dobudovaná vonkajšia sieť štátnej starostlivosti o cestovný ruch, takže dnes na vidieku je 48 Slovakotourov miestnych sborov pre cestovný ruch a 9 oblastných sborov pre cestovný ruch. Riaditeľstvo pomocou sborov ovláda v cestovnom ruchu dôkladne celé Slovensko. V agende Riaditeľstva mnoho práce si vyžadovalo zásobovanie podnikov cestovného ruchu, pre ktoré Riaditeľstvo cestovného ruchu dostáva globálne prídely potravných článkov od Najvyššieho úradu pre zásobovanie.

Mimo bežnej propagačnej činnosti /distribúcia propagačného materiálu, propagačné prednášky, tlačová propagácia, usporiadanie propagačných výkladov v Bratislave, v Maďarsku a v Nemecku/, Riaditeľstvo vydalo propagačný plakát Vysokých Tatier podľa návrhu akad. maliara Votrubu. Ako druhý plakát v tomto roku bol vydaný muzeálny plakát: V propagačnej literatúre sme vydali v nemeckej reči Breviár Slovenska. - Vo výchovnej činnosti boly usporiadané štyri kurzy pre hostinský a hotelový personál, bola vydaná príručka "Slovenský hostinský a hotelier". Náklad na vydanie príručky sa Riaditeľstvu uhradil už z odpredaných exemplárov. Pre potrebu výchovy mládeže pre záujmy cestovného ruchu vydalo Riaditeľstvo v náklade 10. 000 kusov príručku "Škola a cestovný ruch", ktorá je určená pre učiteľov-pedagogov a učiteľov-osvetových pracovníkov.

Na rok 1944 Riaditeľstvo pre cestovný ruch má v programe dôsledne starať sa o zlepšovanie podmienok pre cestovný ruch, najmä o ubytovacie podniky, aby naša zem bola pripravená pre povojnové časy cestovného ruchu. V budúcom roku otvorí sa už hotelová škola, pre ktorú sa už robia prípravy spoločne e Ministerstvom školstva a národnej osvety.

V Nemecku a v Maďarsku hodláme propagácie udržať na tej výške, ako doteraz, pretože len z týchto dvoch štátov možno očakávať v terajších vojnových časoch výdatný príliv hostí.

V rámci vydávania propagačného materiálu, vydáme letný plakát, zimný plakát a prospekty "Slovenské kúpele", ktorý je nevyhnutne potrebný.

Riaditeľstvo dostalo od Ústredného hospodárskeho úradu so súhlasom Vlády štátny /býv. žid. / dom na Poľovníckom rade č. 8, pre účele domu cestovného ruchu. Tento dom má Riaditeľstvo v programe kúpiť v rámci investičného rozpočtu a sústrediť tu všetky ustanovizne, pracujúce pre cestovný ruch /Štátne kúpele, Želka, KBTL, atď. /.

Riaditeľstvo svojou činnosťou doma usiluje sa o zdokonalenie podmienok pre cestovný ruch, vychováva obyvateľstvo pre záujmy cestovného ruchu, v zahraničí robí svojou propagáciou štátne-propagačné služby. Riaditeľstvo pre cestovný ruch politika cestovného ruchu robí v rámci celoštátnej politiky hospodárskej a


- 277-

§ 12 Visutá lanovka na Lomnický štít

§ 12 VISUTÁ LANOVKA NA LOMNICKÝ ŠTÍT

Podnik "Visutá lanovka na Lomnický štít" je v správe Ministerstva vnútra vzhľadom na vládne nariadenie číslo 28/1941 Sl z. Nakoľko ide o podnik, ktorý je veľmi úzko závislý na turistickom ruchu v Tatrách, odzrkadľuje sa podľa toho i tržba s prevádzky, ako najväčší zdroj príjmov, ktorý nateraz nestačí, aby zaokryl všetky finančné potreby podniku. Preto každoročne je vykazovaný schodok, ktorý má uhradzovať štátna pokladnica.

Veľké zaťaženie pre podnik je splácanie anuít z pôžičiek vyzdvihnutých býv. Slovenskou krajinou, ktoré činily celkom 16 000 000 Ks. V roku 1944 počíta sa so zmenšeným príjmom z toho dôvodu, že nebude pravdepodobne po celý rok v prevádzke II úsek lanovky /Skalnaté Pleso-Lomnický štít/ a to z dôvodov rekonštrukcie tohoto úseku.

Pokiaľ ide o prevádzkové náklady podniku, tieto sa oproti roku 1943 zvyšujú len z toho dôvodu, že musely byť stanovené vyššie odpisy z nehnuteľnosti a hnuteľnosti podľa skutočného stavu.

Pri investíciách pamätá sa predovšetkým na výmenu nosného lana na II prevádzkovom úseku, v dôsledku poškodenia doterajšieho nosného lana, Keďže ale v letnej sezóne 1942 sa okázalo, že napriek mimoriadnym pomerom premávka na Lomnický štít je veľká a že ľanovka v terajšom stave nemôže čeliť veľkému návalu na II, prevádzkovom úseku, bolo rozhodnuté, aby pri výmene poškodeného lana bolo už dodaná lano silnejšie než bolo poškodené, aby sa na toto mohla neskoršie umiestiť väčšia kabína, a po určitej rekonštrukcii strojného zariadenia mohla sa dosiahnuť väčšia kapacita. Pri tomto bol by uhradený len cenový rozdiel medzi pôvodným a zväčšeným profilom lana a tým i zväčšenými montážnymi výlohami, nakoľko poškodené lano je povinná nahradiť firma lanom novým. Týmto by boly dané už predpoklady pre zosilnenie premávky a výhoda, že k rekonštrukcii na väčšiu kapacita sa môže hneď pristúpiť akonáhle to dovolia pomery. Týmto by bol ošetrený nielen náklad na zakúpenie nového lana, ale i čas na montáž a demontáž, ako aj strata vzniklá prerušením dopravy, ktoré by nastaly pri neskoršej objednávke silnejšieho lana.

Aby využitie lanovky bolo úplné a aby stala sa vyhľadávanejšou a jej prevádzka odôvodnejšou je bezpodmienečne potrebné zriadiť lyžiarsky výťah na Lomnické sedlo Takéto výťahy majú akcie všetky lanovky a tento chýba našej lanovke. Zo skúsenosti dá sa posúdiť, že cestujúci lanovky, ktorí cestujú na I prevádzkovom úseku /Tatranská Lomnica-Skalnaté Pleso/ konajú tuto cestu z turistických dôvodov, alebo zo športových dôvodov, tiež však vo väčšine prípadov zo zvedavosti Keď nie su na Skalnatom Plese priaznivé poveternostné pomery, návšteva Skalnatého Plesa lanovkou nie je tak lákavá. Za priaznivých snehových podmienok, ktoré sú v okolí Skalnatého Plesa /Lomnické sedlo/ väčšinou roku turisti-lyžiari navštevovali by tieto miesta pre lyžovanie častejšie, ak by boly prístupnejšie. A práve preto, keďže terény v okolí Skalnatého Plesa sú výborne, avšak pre ťažký výstup menej vyhľadávané, bol by lyžiarsky výťah na Lomnické sedlo veľmi vyhľadávaný a tým aj rentabilný. Keďže by sa pre tento výťah daly použiť staré, v roku 1943 menené ťažné laná, zmenšil by sa i stavebný náklad a preto v rozpočte podniku na rok 1944 je pamätané na tuto investíciu sumou 250 000 Ks


-278-

§ 12. Visutá lanovka na Lomnický Štít:

Je potrebné zdôraznil, že podnik. "Visutý lanovka na Lomnický Štít" je jedinečným technickým dielom a bude v záujme propagácie Tatier a tatranských kúpeľov a tým i nášho štátu aby bol dobudovaný a riadne udržovaný, lebo len tak bude sa rentovať kapitál do tohoto podniku vložený.


- 279-

§ 13 Ústav pre školský a osvetový film

§ 13 USTAV PRE ŠKOLSKÝ A OSVETOVÝ FILM

Podľa nariadenia a mocou zákona zo dňa 17. decembra 1940 č. 357/40 Sl z úlohou Školfilmu - Ústavu pre školský a osvetový film je: vyrábať a rozmnožovať pôvodné filmy, rozmnožovať a synchronizovať filmy cudzej výroby, dovážať filmy cudzej výroby a vyvážať filmy vlastnej výroby svoje výrobky predávať a požičiavať, premietať na školách v rámci vyučovania a mimo škôl v rámci osvetových predstavení a konečne dodať postupne každej škole a osvetovej komisii primeraný premietací pristroj.

Po prekonaní počiatočných tažkostí Ústav plne plní svoje kultúrne poslanie, nakoľko to ovšem vojnové pomery dovoľujú, Doteraz bolo pridelených školám a osvetovým komisiám dovedna 245 premietacích prístrojov a keďže maly už školy a osvetové komisie 112 projektorov, premieta sa t. č už na 357 školách resp, v osvetových komisiách. Sieť premietacích prístrojov sa postupne rozširuje prideľovaním novších prístrojov podľa prichádzajúcich dodávok. Pri dištribúcii premietacích prístrojov berie sa do úvahy nielen záujem školy o tento nový vyučovací prostriedok, ale dbá sa aj na to, aby projektory boly rozdelené rovnomerne po celom území Slovenska.

V Ústave pre školský a osvetový film sa vyrobilo dosiaľ na 48 pôvodných vyučovacích a kultúrnych filmov z nášho prostredia. Tieto filmy spolu s inými zakúpenými filmami obiehajú už po školách a osvetových komisiách v 550 kópiách, vyrobených tiež v tunajšom Ústave.

Okrem filmov požičiava Ústav aj diapozitívy a to v 70 sériách.

Ústav používa aj dve špeciálne autá, zariadené ako pojazdné kiná, ktorými navštevujeme školy v takých krajoch, ktoré sú od centra pomerne vzdialené a nemajú ešte elektrickú sieť, takže -postupne budú brať všetky školy resp obce podiel z blahodárneho účinku tejto novej vymoženosti školskej a osvetovej výchovy

Hospodárenie Ústavu vedie sa v medziach paušálnych príspevkov od žiakov. Týmto príjmom je stanovené aj hospodárske rozpätie činnosti Ústavu Okrem toho ráta sa aj s príjmami z osvetových predstavení. Výťažok z týchto predstavení vzhľadom na terajšie vojnové časy sú minimálne.

V rozpočte Ústavu pre školský a osvetový film vykázaný zisk použije sa na investície, najmä na výrobu kopírovanie a synchronizovanie školských a osvetových filmov a na zakúpenie novších premietacích prístrojov, ako to výslovne určuje nariadenie s mocou zákona č. 357/40 Sl z.

Vedenie Ústavu ráta v roku 1944 so stálym zvýšením kapacity vlastnej filmovej výroby a bude sa snažiť zaistiť pre svoje potreby čim väčší počeť hodnotných filmov a sprístupniť ich čo najväčšiemu počtu škôl ako aj širšej národnej pospolitosti slovenskej.


- 260 -

§ 14 Štátna kníhtlačiareň

§ 14. ŠTÁTNA KNÍHTLAČIAREŇ

Štátna kníhtlačiareň v Bratislave svoju činnosť započala v roku 1939 vo veľmi malých rozmeroch so starými a málo upotrebiteľnými strojami a nepatrným počtom technických zamestnancov. Prvá úloha správy podniku bola vystrojiť podnik čo možná najmodernejšími strojami, zodpovednými a školenými technickými a tlačiarenskými zamestnancami Toto opatrenie nutné bolo z toho dôvodu, že štátne centrálne úrady ukladaly na podnik veľké požiadavky a tieto požiadavky sa vo veľkej miera stupňovaly keď podnik prešiel do správy MNO od Predsedníctva vlády Ministerstvo národnej obrany tuto dobu stálo pod úplným vybudovaním a ako také vyskytovaly sa nutná nové práce, ktorá štátna kníhtlačiareň masela zdolávať na čas.

Z Nemecka objednané potrebné stroje postupne dochádzaly a dochádzajú ešte aj dnes. Bodla toho sa aj podnik rozširuje a zamestnancami zväčšuje

V rokoch 1940 - 1942 štátna kníhtlačiareň vedela vyhovieť požiadavkám štátnych úradov len na 70-80% pre nedostatok potrebných strojov. V roku 1943 tento nedostatok bol odstránený /pokiaľ potrebné stroje boly podniku dodané/ takmer úplne a podľa predpokladov v roku 1944 bude podnik vyhovovať svojmu účelu na 100 %.

Podnik má dnes veľký sklad rôznych tlačív skladovaných pre MNO a iné administratívne úrady

Pokiaľ podnik v roku 1940 mal 302 druhov skladových tlačív, v roku 1941 436 druhov, v roku 1942 518 druhov, v roku 1943 má už 810 druhov skladových tlačív. Tento stav sa zvyšuje a v roku 1944 bude pravdepodobne presahovať aj 1 000 druhov.

Obraz o zvyšovaní počtu technických zamestnancov podniku je tento:

V roku 1940 zamestnával podnik 54 techn. zamestnancov

V roku 1941 " " 82 " "

V roku 1942 " " 108 " " a

V roku 1943 " " 118 " "

Mimo prác vykonávaných pre bežný chod štátnej správy na dennom poriadku sa vyskytujú práce mimoriadne, ktoré podnik na čas zdoláva.

Jako zvýšeuvedených je vidieť, podnik jednak majetkové a tiež v rozsahu prác z roka na rok sa vzmáha v dôsledku čoho rozpočtová potreba podniku sa podľa toho tiež zvyšuje nehľadiac zvýšeným cenám tlačiarenských potrieb a miezd.


281 -

§ 15 Slovenská tlačová kancelária.

§ 15. SLOVENSKÁ TLAČOVÁ KANCELÁRIA

Slovenská tlačová kancelária je úradnou zpravodaj-skou agentúrou Informuje a obsluhuje úrady, diplomatických zástupcov cudzích štátov, tlač. obchodné podniky, rozhlas spravodajstvom politickým a hospodárskym. Dodáva správy telegrafným agentúram zahraničným. Rozširuje úradné zprávy a informácie určené pre dennú tlač a dodáva tlači vyhlášky a oznamy, ktoré sú jej odovzdávané štátnymi úradmi a inštitúciami.

Slovenská tlačová kancelária prevádza obrázkové zpravodajstvo t j dodáva časopisom a úradom fotografie.

Slovenská tlačová kancelária je štátnym podnikom, ktorého najvyšším správnym úradom je Predsedníctvo vlády. Slovenská tlačová kancelária má svoje riaditeľstvo a podnik je rozdelený na redakciu slovenskú, zahranično politickú nemeckú, hospodársku, fotografickú a archív. K hospodárskej redakcii pripojená je redakcia komerčná, ktorá zadovažuje zo všetkých európskych štátov ako aj zo štátov zaoceánskych zprávy hospodárske, najmä denné záznamy peňažných búrz, prehľady cien na smerodajných svetových trhoch a dodáva tieto informácie dennej tlači a záujemcom a kruhov obchodných a priemyselných.

Prameňom politického spravodajstva zo zahraničia sú telegrafné agentúry, s ktorými má Slovenská tlačová kancelária smluvné spojenie a okrem toho má vlastných zpravodajcov vo význačných europských mestách

Prameňom zpravodajstva o veciach domácich sú úradné zprávy vlády, ministerstiev a úradov, ako aj oficiálne prejavy politikov, vedúciach stavovských organizácii a všetkých politických korporácií.

Cez rok 1943 bola Slovenská tlačová kancelária dobudovaná po stránke organizačnej tak. že v r. 1944 je potrebné doplniť iba, niektoré detailné veci.

Celkový počet zamestnancov Slovenskej tlačovej kancelárie na rok 1944 bude 86; a to redaktorov, úradníkov, korešpodentiek. odbornýoh zamestnancov a zriadencov.

Slovenská tlačová kancelária vydáva denne priemerne 240 strán zpravodajského materiálu, a to už spolu v jazyku slovenskom a nemeckom, ktoré po zredigovaní vysiela vlastným vysielačom pre časopisy na vidieku a v zahraničí; aby tým uľahčila možnosť rýchlejšieho spravodajstva. Okrem toho Slovenská tlačová kancelária denne priemerne 200 fotografií vyhotoví.


- 282 -

Skupina III Správa štátneho dlhu.

SKUPINA III. SPRÁVA ŠTÁTNEHO DLHU

V rozpočtovom návrhu na rok 1944 preliminuje sa

celková potreba pre štátny dlh sumou

Ks 272, 902. 018. -

v porovnaní a rozpočtom na rok 1943

" 238, 106. 946. -

viac o

Ks 34, 795. 072. -

Podľa návrhu rozpočtu na rok 1944

činí štátny dlh

Ks 5, 269, 815. 352. -

V rozpočte na rok 1943 rátalo sa s dlhom v sume

" 4, 468, 813 418. -

Štátny dlh sa zvyšuje o sumu

Ks 780, 999. 934-

Pri porovnaní so stavom štátneho dlhu v roku 1943 sú tieto zmeny:

Prírastok:

1/ 4. 5 % štát, konverzná pôžička SR podľa zák 22/42 Sl. z.

Ks 262, 000. 000 -

2/ 3 % štát. konverzná pôžička SR podľa zák. 22/42 Sl. z

" 139, 500. 000-

3/ 4-5% III. Štátna pôžička SR

" 550, 000. 000. -

4/ Prevzatý rezortný dlh

" 1, 177 041, -

Celkový prírastok

Ks 952, 677 041. -

Úbytok:

1/ 4, 5 % umorit št. dlhopisy /stavebný regres/vydané podľa zák, č, 260/37 Sb. z. a. n, vl. nar. č. 56/39 Sl. z.

Ks

991. 900. -

2/ Pôžičky býv. Slov. krajiny /pôžičky vlastné/

"

5, 054. 141 -

3/ Pôžičky býv, Slov. krajiny /pôžičky cudzie/

"

124, 759 -

4/Pôžičky býv. štátneho bytového fondu

"

390 290-

5/ Pôžičky u sociálno -poisťovacích ústavov 1938

"

143, 116 017 -

6/ 3, 5 % exportné pokl, poukážky spl. l. 4. 1951

"

15, 000 000. -

7/ Štátovkový dlh SR

"

7, 000 000, -

Celkovy úbytok

Ks

171. 677 107 -

Rekapitulácia:

Celkový prírastok štátneho dlhu

Ks

952. 677, 041 -

porovnaný a celkovým úbytkom

"

171, 677. 107 -

dáva čistý prírastok štátneho dlhu

Ks

780, 999. 934 -


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP