Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1941

I. volebné obdobie. 7. zasadanie.

529. Zpráva

sociálneho a zdravotného výboru

o vládnom návrhu zákona o povinnom štepení proti záškrtu (tlač 513).

Sociálny a zdravotný výbor prerokoval vládny návrh zákona o povinnom štepení proti záškrtu na zasadnutí 6. mája 1942.

Úmrtnosť na záškrt v posledných rokoch vykazovala vzostupnú tendenciu. Napriek zdokonaleným sérumom úmrtnosť sa pohybuje okolo 10% onemocnelých detí. Potrebné je chopiť sa všetkých vhodných prostriedkov, aby sa toto percento čo v najväčšej miere snížilo.

Doterajšie skúsenosti so štepením proti záškrtu sa veľmi dobre osvedčily. Tam, kde sa štepenie zaviedlo, úmrtnosť na záškrt sa podstatne snížila.

Samé štepenie nie je spojené s nebezpečenstvom. Nevyskytujú sa pri ňom ani zvláštne komplikácie.

Pôvodný vládny návrh doplnil výbor novým ustanovením (§ 8), v ktorom sa ukladá obciam povinnosť spoluúčinkovať pri vykonávaní tohto zákona, najmä poskytnutím vhodných miestností na štepenie.

V § 9 vynechala sa dolná hranica peňažného trestu, aby sa tým poskytla väčšia možnosť na primerané odstupňovanie trestu podľa závažnosti trestného činu.

So zreteľom na to, že pri vykonávaní zákona bude potrebné okrem rezortu ministra vnútra aj spoluúčinkovanie iných rezortov, najmä Ministerstva školstva a národnej osvety ako aj Ministerstva financií, vykonávacia doložka v § 10 sa v tomto smere prispôsobila.

Výbor vyslovuje presvedčenie, že preventívne aktívne štepenie proti záškrtu bude mať blahodarné účinky a preto odporúča osnovu slávnemu Snemu v predloženom znení na prijatie.

V Bratislave 6. mája 1942.

Rudolf Čavojský v. r.,

predseda.

Dr. Ernest Rosival v. r.,

zpravodajca.

Zpráva

rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor prerokoval osnovu dňa 5. mája 1942 a uskutočnil v nej žiadúce zmeny formálnej povahy.

V názve osnovy sa vynechal prívlastok "povinnom" z toho dôvodu, lebo obsah i účel navrhovaného zákona zrejme označuje, že ide o takýto druh štepenia.

Po stránke rozpočtovej dôvodová zpráva vládneho návrhu pripomína, že finančné náklady za prvý rok budú očakávateľne vyššie, ak sa však vezme do ohľadu, že za rodinných príslušníkov poistencov verejnoprávneho poistenia budú hradiť trovy poisťovne, náklady so strany štátu, spojené s povinným štepením, budú minimálne a môžu byť uhradené zo zdravotných a zdravotne-sociálnych položiek kap. 6 štátneho rozpočtu.

So zreteľom na sociálne-zdravotný význam osnovy, odporúča ju výbor v predloženom znení prijať.

V Bratislave 5. mája 1942, Dr. Eugen Filkorn v. r., 

Vladimír Moravčík v. r.,

predseda. zpravodajca.

Zákon

zo dňa 1942

o štepení proti záškrtu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Všetky detí na území Slovenskej republiky musia byť preventívne aktívne zaštepené proti záškrtu (diftérii).

§ 2.

Štepeniu podlieha každé dieťa dva razy, a to:

a) prvý raz — do jedného roku, rátajúc od prvého dňa šiesteho mesiaca veku dieťaťa,

b) druhý raz — v čase od 1. februára do 30. júna toho kalendárneho roku, v ktorom dieťa vstúpi do prvej triedy ľudovej školy; ak by však do školy nenastúpilo z hocakého dôvodu, musí byť zaštepené do 30. júna v tom roku, v ktorom dovŕši siedmy rok.

§ 3.

Ak to vyžadujú verejno-zdravotné záujmy, môže minister vnútra nariadiť preventívne aktívne štepenie detí aj okrem prípadov uvedených v § 2.

§ 4.

Povinnému štepeniu podľa tohto zákona nepodlieha dieťa,

a) o ktorom sa lekárskym svedectvom preukáže, že prekonalo záškrt alebo bolo v posledných troch rokoch už preventívne aktívne štepené proti záškrtu,

b) u ktorého lekár uznal úplnú kontraindikáciu štepenia.

§ 5.

Každé dieťa musí sa pri vstupe do prvej triedy ľudovej školy preukázať svedectvom o zaštepení podľa § 2 písm. b) alebo dokladom o oslobodení podľa § 4.

§ 6.

Za splnenie povinností podľa tohto zákona sú zodpovedné osoby, ktoré sú podľa zákonných ustanovení povinné starať sa o deti.

§ 7.

(1) Za štepenie (§§ 2 a 3), vykonané v rámci sústavného plánu lekármi štátnej zdravotnej správy alebo lekármi na to štátnou správou pribranými, platí sa príspevok, ktorého výšku určí Ministerstvo vnútra vyhláškou v Úradných novinách. (2) Príspevok (ods. 1) platia: a) za deti chudobných — štát, b) za deti (rodinných príslušníkov) poistencov verejnoprávneho poistenia — príslušní nositelia toho-ktorého poistenia, c) inak — osoby, povinné starať sa o deti podľa platných zákonných ustanovení.

(3) Na štepenie mimo rámca uvedeného v ods. l neprispievajú ani štát, ani nositelia verejnoprávneho poistenia.

§ 8.

Obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona, najmä na svoje trovy obstarať a upraviť miestnosti potrebné na štepenie.

§ 9.

(1) Toho, kto poruší ustanovenia tohto zákona, potresce pre priestupok okresný (štátny policajný) úrad peňažným trestom do Ks 1. 000. —. Nevymožiteľný peňažný trest sa má premeniť na náhradný trest zatvorenia do 10 dní.

(2) Zameškaný úkon zaštepenia dieťaťa možno vynútiť podľa ustanovenia § 125 vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

§ 10.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra so zúčastnenými ministrami.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP