Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1940

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

101 Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o vyhlasovaní právnych predpisov a o úradných časopisoch (publikačná norma). (Tlač 93).

Ústavno-právny výbor rokoval o návrhu na zasadnutí 8. januára 1940 a po rozprave upravil text jeho podľa prílohy.

V novodobých štátoch uverejňovanie právnych predpisov deje sa tlačou, aby tieto boly čo najlepšie sprístupnené všetkým občanom. Len takéto dokonalé uverejňovanie umožňuje všeobecnú platnosť zásady, že neznalosť práva neomlúva Táto dokonalosť je podmienená jasnosťou právnych predpisov, prehľadnosťou spôsobu ich uverejňovania, vhodnou systematikou a prístupnosťou publikačných prostriedkov. I jednoduchý občan má mať možnosť bez ťažkostí dostať sa k právnym predpisom, ktoré hľadá, nájsť všelijaké úpravy rozličných úradov, ktoré majú preň často veľký hospodársky význam.

Správne upravenie tejto matérie je potrebnou súčiastkou nášho právneho poriadku.

Ústavno-právnym výborom prevedené zmeny v osnove sú rázu čiastočne štylárneho, čiastočne však zásadného významu.

§ 2 doplnený bol zásadným ustanovením, že autentickým je znenie slovenské.

Odsek 3. § 4 bol širšie formulovaný, lebo zahrňuje všetky prípady § l, ak vyhlasované, alebo iné právne predpisy neurčujú ináč.

Odsek 2 § 9 ústavno-právny výbor vynechal, lebo vážnosť Úradných novín nedovoľuje inzerovanie v nich.

V § 21 prevedená štylárna zmena zdôrazňuje, že týmto ustanovením vykonané zahojenie týka sa jedine spôsobu vyhlásenia tam uvedených právnych predpisov. Prípadné iné vady a nedostatky týchto predpisov sa neodstraňujú.

Ústavno-právny výbor navrhuje, aby snem takto upravenú osnovu schválil.

V Bratislave 8. januára 1940.

Dr. Karol Mederly v. r.,                            Dr. František Orlický v. r.,

predseda.                                                    zpravodaj.

Zákon

zo dňa                                    1940

o vyhlasovaní právnych predpisov a o úradných časopisoch (publikačná norma).

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

Diel prvý. Vyhlasovanie právnych predpisov.

§ l.

V sbierke "Slovenský zákonník" sa majú vyhlasovať:

1. zákony Slovenskej republiky,

2. medzinárodné smluvy, ak vyžadujú súhlas snemu [písm. h), § 24 Ústavy], alebo ak sa vláda usnesie na ich vyhlásení,

3. usnesenie snemu o štátnych záverečných účtoch [písm. d), § 24 Ústavy],

4. neodkladné opatrenia výboru snemu podľa § 30 Ústavy,

5. nariadenia s mocou zákona (ods. l, § 44 Ústavy),

6. usnesenia snemu o nesúhlase s nariadením s mocou zákona (ods. 3, § 44 Ústavy),

7. vykonávacie nariadenia vlády (§ 43 Ústavy) a jej vyhlášky, ak ich v Slovenskom zákonníku vyhlásiť predpisuje zákon alebo vládne nariadenie,

8. nariadenia a vyhlášky ministrov, ministerstiev a iných úradov a orgánov Slovenskej republiky pod podmienkou, uvedenou pod bodom 7,

9. usnesenia ústavného senátu o neplatnosti zákona alebo nariadenia s mocou zákona (ods. l, § 98 Ústavy),

10. všetky iné vyhlášky (opatrenia), ktoré v Slovenskom zákonníku vyhlásiť prikazovaly alebo prikazujú právne predpisy, vyhlasované v Slovenskom zákonníku alebo v sbierkach ním nahradených (§8),

11. vyhlášky o oprave tlačových chýb, vzniklých pri vydávaní Slovenského zákonníka.

§ 2.

(¹) Slovenský zákonník sa vydáva v slovenčine.

(²) O preklade Slovenského zákonníka do jazyka národnostných skupín môže sa usniesť vláda. Autentickým je znenie slovenské.

§ 3.

Čiastky Slovenského zákonníka sa vydávajú podľa potreby. Čiastky vydané v jednom kalendárnom roku sa číslujú jedným radom čísiel; druhým radom sa číslujú právne predpisy (§ 1).

§4.

(1) Deň vydania príslušnej čiastky, označený v záhlaví, je dňom vyhlásenia právnych predpisov v nej uverejnených.

(2) Uverejnenie právnych predpisov v § l uvedených iným spôsobom, ako v Slovenskom zákonníku, nenahradzuje vyhlásenie, predpísané týmto zákonom.

(3) Právne predpisy, uvedené v § l, platia 15. dňom po ich vyhlásení, ak samy alebo iné právne predpisy neurčujú ináč.

§ 5.

(¹) Tlačové chyby v texte Slovenského zákonníka, ako aj iné nesprávnosti v jeho úprave (číslovanie jednotlivých vyhlásení, čiastok a strán, deň vyhlásenia a pod. ), opravuje v Slovenskom zákonníku vyhláškou predseda vlády.

(2 ) Vyhlásenie opravy má účinok, ako by text bol býval už pôvodne vyhlásený správne.

§ 6.

Slovenský zákonník rediguje a vydáva úrad predsedu vlády.

§ 7.

(¹) Predseda vlády vydáva podrobnejšie úpravy o dodávaní Slovenského zákonníka štátnym a verejným úradom, ústavom, podnikom, zariadeniam a orgánom a o podmienkach jeho odberania,

(²)Všetky obce sú povinné obstarať si aspoň jeden výtlačok Slovenského zákonníka. Chudobným obciam možno Slovenský zákonník na návrh župného úradu dodávať zdarma. Slovenský zákonník umiesti sa na obecnom úrade alebo v obecných knižniciach, kde musí byť počas úradných (čitárenských) hodín prístupný každému.

§ 8.

Tam, kde doterajšie právne predpisy, nakoľko ide o ich vyhlasovanie, hovoria o iných sbierkach, nastupuje namiesto nich v rámci § l Slovenský zákonník.

Diel druhý.

Úradné časopisy.

§ 9.

(¹) Ak podľa § l neuverejňujú sa v Slovenskom zákonníku, treba uverejňovať v časopise "Úradné noviny" oznamy, vyhlášky, obežníky, opatrenia, rozhodnutia, usnesenia, príkazy, zákazy a pod. (v ďalšom texte "vyhlášky") prezidenta republiky, predsedníctva snemu, štátnej rady, úradu predsedu vlády, ministerstiev, štátnych úradov, podnikov, ústavov a tiež verejnoprávnych korporácií, Slovenskej národnej banky a Poštovej sporiteľne,

a) ak ich v úradnom časopise uverejniť je nariadené, alebo

b) ak ich treba uviesť vo všeobecnú známosť v úradnom časopise.

(2) Výnimku zpod ustanovenia ods. l tvoria §§ 11, 13 a 17.

§ 10.

(¹) Vyhlášky v Úradných novinách (§ 9, ods. 1) treba soskupiť podľa odborov

(2) Ustanovenia §§ 3 a 6 platia aj pre Úradné noviny.

§ 11.

(¹) Všetky vyhlášky súdov, justičných úradov, ministerstva pravosúdia a ústavov jemu podriadených, ktoré treba uverejniť na základe zákonov, vládnych nariadení, prípadne iných platných právnych predpisov a zvyklostí a ktoré sa uverejňovaly v Úradnom liste republiky Česko-Slovenskej, v Ústrednom oznamovateli ministerstva spravedlnosti v Prahe a v Úradných novinách, majú sa uverejňovať v "Súdnom ústrednom oznamovateli", ktorý vydáva ministerstvo pravosúdia.

(²) V Súdnom ústrednom oznamovateli sa uverejňujú aj oznamy sdružení, ktoré sa majú podľa úradne schválených stanov alebo platných právnych predpisov uverejniť v úradnom časopise.

§ 12.

(¹) Všade tam, kde podľa platných zákonných ustanovení sa doteraz vyžado-

valo, aby sa súdna vyhláška uverejnila aj v inom časopise na útraty súdu, stačí, keď sa uverejní v Súdnom ústrednom oznamovateli.

(2) Stranám sa ponecháva na vôľu v takýchto prípadoch uverejniť súdnu vyhlášku aj v inom časopise (v dennej alebo týždennej tlači), ale na vlastné útraty.

§ 13.

Železničné tarify, tarifné sľavy, zmeny a doplnky taríf majú sa uverejňovať vo "Vestníku pre Slovenské železnice a plavbu".

§ 14.

Vyhlášky v Úradných novinách a v Súdnom ústrednom oznamovateli sa uverejňujú v slovenčine, prípadne aj v jazyku národnostnej skupiny v rámci platných predpisov.

§ 15.

(1) Z kancelárie prezidenta republiky, predsedníctva sneniu alebo štátnej rady dodané osnovy uverejnia sa bez zmeny; inak úrad predsedu vlády je oprávnený redakcii Úradných novín zaslané osnovy opraviť, skrátiť, doplniť alebo pozmeniť a ak ide o osnovy podľa § 9, ods. l, písm. b), môže ich uverejnenie aj odmietnuť.

(2) Ak úrad predsedu vlády hodlá pozmeniť dodanú osnovu alebo jej uverejnenie odmietnuť, má dať možnosť jej dodateľovi, aby sa o tom vyslovil.

§ 16.

(1)Poplatky za uverejnenie v Úradných novinách určí predseda vlády a poplatky za uverejnenie v Súdnom ústrednom oznamovateli určí minister pravosúdia v dohode s ministrom financií vyhláškou v nich.

(2) Za vyhlášky, týkajúce sa osôb, ktorým sa priznáva právo chudoby podľa zákonných ustanovení, sa poplatok odpíše, ak sa stal nedobytným alebo ak možno dôvodne sa domnievať, že je nedobytný.

§ 17.

Vláda môže sa usniesť na vydávaní osobitného úradného časopisu pre vyhlášky niektorého oboru štátnej správy, ak to uzná za potrebné. Toto usnesenie vyhlási predseda vlády v Slovenskom zákonníku.

Diel tretí.

Spoločné ustanovenia.

§ 18.

Zásielky Slovenského zákonníka napospol a zásielky úradných časopisov štátnym úradom, ústavom, podnikom, ustanovizniam a orgánom sú oslobodené od poštovného,

§ 19.

(¹) Výkazy predplatného na Slovenský zákonník a Úradné noviny a výkazy poplatkov za uverejnenia v Úradných novinách, ktoré úrad predsedu vlády doplnil doložkou vykonateľnosti, sú titulmi administratívnej exekúcie (vl. nar. č. 8/1928 Sb. z. a n. ). To platí aj o výkazoch predplatného na "Vestník pre Slovenské železnice a plavbu", pri ktorých však vykonateľnosť potvrdzuje ministerstvo dopravy a verejných prác.

(2) Predplatné a poplatky za uverejnenie v Súdnom ústrednom oznamovateli vymáhajú súdy (čl. VII. zákona č. 23/1928 Sb. z. a n. ).

§ 20.

(¹) Všetky právne predpisy, odporujúce ustanoveniam tohto zákona, sa zrušujú; sú to najmä nariadenie vlády č. 397/1919, č. 4/1920 a vládne nariadenie č. 392/1938 Sb. z. a n., vládne nariadenie č. 14/1939 a č. 109/1939 Sl. z. a nariadenie vlády Slovenskej krajiny č. 69/1939 Úr. nov.

(2) Pozmeňuje sa ustanovenie § 8 zákona č. 143/1930 a vládne nariadenie č. 216/1938 Sb. z. a n.

§ 21.

Spôsob vyhlásenia právnych predpisov orgánov Slovenskej krajiny v Úradných novinách v čase od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939 je platný, i keď podľa povahy veci alebo právneho predpisu maly byť vyhlásené v iných sbierkach.

§ 22.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1940; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP