Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

55.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o štandarde prezidenta Slovenskej republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky je táto: Na prostriedku bieleho štvorcového poľa je vtkaný štátny znak Slovenskej republiky; pod znakom je v zlatej farbe heslo: "VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED"; v každom rohu poľa je heraldická, zlatým šípom preťatá ruža. Hroty šípov smerujú k vrcholcu žrdi. Na každej strane medzi heraldickými ružami sú tri dvojramenné kríže s rovnakými ramenami v červenej farbe. Celok je sviazaný belasou stuhou vo forme kríža a lemovaný zlatou ozdobou. Pomer rozmerov štandardy a nákresov na nej plynie z príloh k tomuto zákonu.

§ 2.

Štandarda prezidenta republiky sa užíva k označeniu jeho trvalého alebo dočasného bydliska; môže sa jej tiež použiť všade tam, kde prezident republiky vystupuje pri slávnostných príležitostiach vo svojej funkcii.

§ 3.

(1) Predpis § 2 zákona č. 252/1920 Sb. z. a n. sa zrušuje.

(2) Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dôvodová zpráva.

Zákon č. 148/1939 Sl z. vyšiel ešte pred vydaním Ústavy. Preto v tomto zákone nemohlo byť pamätané na určenie štandardy prezidenta republiky.

Miesto trvalého alebo dočasného pobytu prezidenta republiky má sa označo-

vať aj navonok vhodným symbolickým znakom, ktorým má byť štandarda prezidentova. Nákresy štandardy budú tvoriť prílohu zákona.

Vykonanie tohto zákona nevyžiada si osobitných zreteľa hodných výdavkov.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

minister. zástupca predsedu vlády.

Andrej, Bratislava 5724-39.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP