Pátek 13. října 1944

Snem Slovenskej republiky 1944

1. volebné obdobie. 11. zasadanie.

Zpráva

o 142. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave v piatok 13. októbra 1944.

Obsah:

Strana:

Oznámenia predsedu:

 

Otvorenie zasadnutia .................

3

Pozbavenie Ferdinanda Čatloša poslaneckého mandátu .....

3

Ospravedlnenie neprítomnosti ..............

3

Došlé nariadenia s mocou zákona .............

3

Rozdaná tlač ........... ......

3

Oznámenie predsedu o najbližšom zasadnutí Snemu.....

6

Zakžúčenie zasadnutia...... .....

6

Program:

 

1. Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o nezapočítatežností niektorých plnení zamestnávatežov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení ..............

4

Reč zpravodajcu Moru... ..........

4

Rozprava odpadá ..................

4

Hlasovanie o návrhu ......... .......

4

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

4

2. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrti v stannom pokračovaní ............

4

Reč zpravodajcu Dr. Orlického ..........

4

Rozprava odpadá ..................

5

Hlasovanie o návrhu .................

5

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

5

3. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o daňových úžavách pri usporiadaní pomerov súkromného poisťovníctva ...............

5

Reč zpravodajcu Beniaka .............

5

Rozprava odpadá ..................

6

Hlasovanie o návrhu .................

6

Prijatie návrhu hlasovaním .........

6

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo vecí napomáhania nemeckého exportu na Slovensko

6

Reč zpravodajcu Martvoňa ...............

6

Rozprava odpadá ..................

6

Hlasovanie o návrhu .................

6

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

6

   

 

Zasadnutie otvorené o 16. hod. 25. min.

Prítomní:

Podpredsedovia: Dr. Karol Mederly, Dr. Pavol Opluštil.

33 poslancov podža listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: Dr. Gejza Medrický, Dr. Aladár Kočiš a Ing. źudovít Lednár.

Predseda Najvyššieho kontrolného dvora: Štefan Šebej.

Za Sekretariát Snemu: tajomník Snemu Dr. František Foltín a ministerský radca Dr. Alexius Čelko.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Otváram 142. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky a zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Oznamujem, že poslanec Ferdinand Čatloš usnesením Štátnej rady z 5. X. 1944 bol pozbavený poslaneckého mandátu.

Ospravedlnenie neprítomnosti.

Svoju neprítomnosť ospravedlnili páni poslanci: Dr. Jozef Fundárek a Ján Esterházy.

Došlé nariadenia s mocou zákona.

Pán predseda vlády v smysle § 44 ods. 3 Ústavy predložil Snemu tieto nariadenia s mocou zákona:

zo dňa 19. septembra 1944 č. 153 Sl. z. o odnímaní živnostenských oprávnení,

zo dňa 21. septembra 1944 č. 154 Sl. z. o dôverníkoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch,

zo dňa 21. septembra 1944 č. 155 Sl. z., ktorým sa doplňuje nariadenie s mocou zákona o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní,

zo dňa 21. septembra 1944 č. 156 Sl. z. o dočasnej správe opustených domov a bytov,

zo dňa 21. septembra 1944 o splnomocnení Penzijného ústavu súkromných úradníkov na poskytnutie jednorázovej výpomoci svojim dôchodcom,

zo dňa 26. septembra 1944 č. 163 Sl. z. o povožovaní preddavku rodinným príslušníkom niektorých štátnych a verejných zamestnancov,

zo dňa 26. septembra 1944 č. 164 Sl. z., ktorým sa upravujú premlčacie lehoty u daní, dávok, poplatkov a ciel počas brannej pohotovosti štátu,

zo dňa 29. septembra 1944 č. 166 Sl. z. o zmene niektorých ustanovení zákonov o trestných činoch spadajúcich pod urýchlené trestné pokračovanie,

zo dňa 29. septembra 1944 č. 167 Sl. z. o zmene a doplnení zákona o urýchlenom trestnom pokračovaní,

zo dňa 29. septembra 1944 č. 168 Sl. z. o verejnoprávnom poistení osôb povolaných k osobným úkonom podža zákona o obrane štátu,

zo dňa 4. októbra 1944 č. 169 Sl. z. o mimoriadnych opatreniach vo verejnej správe.

Podpredseda Dr. Mederly:

Tieto nariadenia s mocou zákona pridežujem výboru ústavnoprávnemu.

Rozdaná tlač.

Na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o nezapočítatežnosti niektorých plnení zamestnávatežov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení.

Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrti v stannom pokračovaní.

Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o daňových úžavách pri usporiadaní pomerov súkromného poisťovníctva.

Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci napomáhania nemeckého exportu na Slovensko,

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o Slovenskej univerzite. Návrh pridežujem výboru ústavnoprávnemu a kultúrnemu.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Začneme rokovať o 1. bode programu, ktorým je:

1. Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o nezapočítatežnosti niektorých plnení zamestnávatežov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení.

Zpravodajcom je pán poslanec Ján Mora.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Mora:

Slávny Snem!

Ako známo, Najvyšší úrad pre zásobovanie určuje ceny i mzdy. Nedostatočnosť miezd a platov do istej miery nahradzovaná je poskytnutím jednorázových výpomocí. Nie je to síce ideálny stav, ale je isté, že značí užahčenie hospodárskeho položenia zamestnancov.

Podža predloženého vládneho návrhu zákona ide o to, aby jednorázové výpomoce nepodliehaly srážkam na sociálne poistenie. Vec nie je tak jednoznačná, ako sa na prvý pohžad zdá. Tým, že srážky z týchto výpomocí na ciele sociálneho poistenia nebudú prevádzané, budú do istej miery skrátené nároky dotyčných zamestnancov, vyplývajúce zo sociálneho poistenia, a to hlavne v jeho invalidnom a starobnom odvetví. Na druhej strane je zase dôležité, aby zamestnanec výpomoc dostal neskrátenú a tak aby značila pre neho opravdové hospodárske užahčenie.

Preto výbory na spoločnom zasadnutí priklonily sa k stanovisku vládneho návrhu zákona a osnovu pod týmto zorným uhlom prerokovaly. Urobily na nej jedinú dôležitejšiu zmenu a to v tom smere, že ustanovenie zákona nemá platiť zpiatočne od 1. mája t. r., ale má nadobudnúť platnosti len odo dňa vyhlásenia.

V mene výboru národohospodárskeho a ústavnoprávneho odporúčam slávnemu Snemu, aby takto upravenú osnovu uzákonil. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto razprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o nezapočítatežnosti niektorých plnení zamestnávatežov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má 3 paragrafy, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podža zprávy výborov.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Mora: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 3 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podža zprávy výborov, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podža zprávy výborov.

Podpredseda Dr. Mederly:

Týmto je vybavený 1. bod programu. Nasleduje 2. bod, ktorým je:

2. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrtí v stannom pokračovaní.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. František Orlický.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dr. Orlický:

Slávny Snem!

Mimoriadne pomery, vyvolané stavom brannej pohotovosti štátu, zvyšujú zločinné sklony a preto účinná ochrana právneho poriadku vyžaduje zvýšené trestné sankcie oproti vinníkom. Naše doterajšie trestné zákonodarstvo viacerými normami sa postaralo o sprísnenie trestnej represie za brannej pohotovosti štátu. K týmto normám sa radí podža svojho určenia aj predložená osnova, ktorá má vytvoriť právny podklad k tomu, aby za brannej pohotovosti štátu bolo možné vyhlásiť stanné právo aj na iné zločiny, než ktoré sú taxatívne vypočítané v zákone č. 168/1922. Kým teda podža terajšieho stavu možno vyhlásiť stanné právo iba pre zločiny v cit. zákone osobitne označené, zatiaž podža čl. I. navrhovaného zákona bude možné stanným právom postihnúť každý zločin, nakožko to povaha deliktu a záujem obrany štátu náležite odôvodňuje.

Sníženie počtu členov stanného súdneho senátu z počtu 5 na 3 za brannej pohotovosti štátu podža čl. II. navrhovaného zákona je odôvodnené praktickými dôvodmi, a to so zretežom na nedostatočné obsadenie niektorých súdov a na ťažkosti spojené so zostavovaním päťčlenných senátov v stannom pokračovaní.

Výbor odporúča osnovu Snemu na prijatie. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrti v stannom pokračovaní.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má štyri články, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podža zprávy výborovej.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Dr. Orlický: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej štyrmi článkami, nadpisom a úvodnou formulou podža zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podža zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Mederly:

Týmto je vybavený 2. bod programu. Nasleduje 3. bod, ktorým je:

3. Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o daňových úžavách pri usporiadaní pomerov súkromného poisťovníctva.

Zpravodajcom je pán poslanec Štefan Beniak.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Beniak:

Slávny Snem!

Pred osamostatnením Slovenska súkromné poisťovníctvo na Slovensku reprezentované bolo len troma domácimi ústavmi a to len s nepatrnou kapitálovou účasťou. Bolo potrebné preto tento dôležitý národohospodársky sektor usporiadať so zretežom na zmenené štátoprávne pomery.

Na podklade Dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o otázkach súkromného poistenia prevzaly poťažne vykúpily slovenské ústavy poistné kmene od niektorých ústavov neslovenských.

Podža platných daňových predpisov preplatená hodnota vykúpeného kmeňa sa pripočítala k základu dane zárobkovej, čo má za následok, že slovenské poisťovne, ktoré nemalý zvláštne vežké rezervy, sú týmto zdanením tak zaťažené, že môžu len vežmi neskoro alebo vôbec nemôžu umoriť kapitál potrebný na zakúpenie poistných kmeňov, Poisťovne by preto potrebovaly sanáciu z verejných prostriedkov,

S národohospodárskeho stanoviska je preto odôvodnené, aby sumy, ktoré tuzemské poisťovne vyúčtujú na úhradu kúpnej ceny za prevzaté poistné kmene, pre nedostatok iných úhrad boly pri vyrubení zvláštnej dane zárobkovej odpočítatežnou položkou. Finančná správa štátu stráca síce asi 19,000.000 Ks uzákonením predloženého vládneho návrhu, ale táto obeť bude vyvážená národohospodárskou dôležitosťou poisťovníctva a získaním finančne silných daňových subjektov pre budúcnosť. Preto výbory národohospodársky a rozpočtový súhlasne navrhujú slávnemu Snemu, aby predložený vládny návrh uzákonil. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o daňových úžavách pri usporiadaní pomerov súkromného poisťovníctva.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášaf.

Osnova má 2 paragrafy, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podža zprávy výborov.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Beniak: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 2 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podža zprávy výborov, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podža zprávy výborov.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je vybavený 3, bod programu. Nasleduje 4. bod, ktorým je:

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci napomáhania nemeckého exportu na Slovensko.

Zpravodajcom je pán poslanec Andrej Martvoň.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Martvoň:

Slávny Snem!

Pre posledné udalosti na Slovensku všetok dovoz z Nemecka prestal z toho dôvodu, že nemeckí exportéri sa obávajú, že slovenskí importéri nezaplatia tovar dodaný na Slovensko. Ciežom odstránenia tejto stagnácie predložil nemecký vládny výbor slovenskému vládnemu výboru požiadavku, aby slovenský štát zaručil, že nemeckí exportéri dostanú za dodaný tovar kúpnu cenu aj skutočne zaplatenú.

V zásade ide o to, aby slovenský štát zo svojich markových disponibilít zriadil osobitný účet vo výške 30,000.000 RM a z tohto účtu vyplatil pohžadávky nemeckých exportérov za dodaný tovar na Slovensko, ak slovenskí importéri z dôvodov vyššej moci alebo následkom vojnových udalostí neobdržia dodaný tovar, resp. z týchto dôvodov nebudú môcť svoje záväzky plniť.

Úsporný a kontrolný výbor usniesol sa súhlasiť s ujednaním vládnych výborov, lebo je v záujme slovenského štátu, aby obchodný styk s Nemeckou ríšou bol udržaný v doterajšom rámci, ale so zretežom nato, že sa jedná o dispozíciu so štátnym majetkom, navrhnul predložiť záležitosť plénu Snemu.

Rozpočtový výbor na zasadnutí 12. októbra 1944 uznal odôvodnenosť stanoviska úsporného a kontrolného výboru, prelo navrhujem slávnemu Snemu, aby prijal návrh usnesenia, ktorý nasleduje za výborovou zprávou. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Pán poslanec Martvoň ako zpravodajca rozpočtového výboru navrhuje, aby Snem prijal osnovu usnesenia, ktorá nasleduje za výborovou zprávou.

Kto súhlasí s osnovou usnesenia podža zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu usnesenia podža zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie Snemu svolám písomne.

Zakžučujem zasadnutie.

(Koniec zasadnutia o 16. hod. 43. min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP