Čtvrtek 19. listopadu 1942

Snem Slovenskej republiky 1942

I. volebné obdobie. 8. zasadanie.

Zpráva

o 100. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 19. novembra 1942.

Obsah:

Strana:

Oznámenia predsedu:

 

Otvorenie zasadnutia ................

3

Ospravedlnenie neprítomnosti .............

3

Dovolenky ....................

3

Došlé nariadenia s mocou zákona ............

3

Rozdaná tlač ...................

3

Oznámenie predsedu o budúcom zasadnutí ........

6

Zakľúčenie zasadnutia ................

6

Program:

 

1. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o dobe novej súdnej organizácie .............

3

Reč zpravodajcu Dr. Hudeca ..............

4

Rozprava odpadá ..................

4

Hlasovanie o návrhu .................

5

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

5

Rezolučný návrh hlasovaním prijatý ......

5

2. Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku

5

Reč zpravodajcu Lišku .................

5

Rozprava odpadá ...................

5

Hlasovanie o návrhu .................

5

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

5

3. Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Štefana Danihela pre priestupok .....

5

Reč zpravodajcu Dr. Kočiša ...............

6

Rozprava odpadá ...................

6

Hlasovanie o návrhu .................

e

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

6

4. Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Banskej Bystrici, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Martina Morháča pre priestupok...

6

Reč zpravodajcu Dr. Kočiša ...............

6

Rozprava odpadá ...................

6

Hlasovanie o návrhu .................

6

Prijatie návrhu hlasovaním ...........

6

 

Zasadnutie otvorené o 11. hod. 51. min.

Prítomní:

Podpredsedovia: Dr. Karol Mederly, Dr. Pavol Opluštil.

44 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: Dr. Gejza Fritz a Dr. Mikuláš Pružinský.

Za Sekretariát Snemu: tajomník Snemu Dr. František Foltín a ministerský radca Dr. Alexius Čelko.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Otváram 100. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky a zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Ospravedlnenie neprítomnosti.

Svoju neprítomnosť ospravedlnili páni poslanci Dr. Martin Sokol, Michal Klimko, Ondrej Schlosser, Jozef Šrobár, Dr. Pavol Florek, Dr. František Orlický, Ján Danko, Andrej Tomko, Ján Jacko, Konštantín Čulen, Ferdinand Mondok, Anton Simko, Dr. Vojtech Tvrdý, Dr. Roman Fraštia a Ing. Franz Karmasin.

Dovolenky.

Podľa § 2 ods. 3 rokovacieho poriadku udelil som dovolenku od 13. novembra do 31. decembra 1942 pánu poslancovi Dr. Matejovi Huťkovi,

Došlé nariadenia s mocou zákona.

Pán predseda vlády v smysle § 44 ods. 3 Ústavy predložil Snemu nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1942 číslo 212 Sl. z. o zrušení počítania podľa letného času; prideľujem ho ústavnoprávnemu výboru.

Rozdaná tlač.

Na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Zprávy o 98. a 99. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky.

Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o dobe novej súdnej organizácie.

Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku.

Zpráva imunitného výboru:

o žiadostí Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Štefana Danihela pre priestupok a

o žiadosti Župného úradu v Banskej Bystrici, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Martina Morháča pre priestupok.

Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Veterinárna úmluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom. Návrh prideľujem výboru zahraničnému.

Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom. Návrh prideľujem výboru zahraničnému.

Oznamujem, že som poštou rozoslal:

Návrh poslanca Dr. Vojtecha Tvrdého a spoločníkov na vydanie zákona o správe a odpredaní štátom nadobudnutých domových nehnuteľností ako aj o úprave niektorých majetkoprávnych a finančneprávnych otázok, súvisiacich s vylúčením Židov zo slovenského hospodárskeho života. Návrh som pridelil výboru rozpočtovému, ústavnoprávnemu a národohospodárskemu.

Začneme rokovať o 1. bode programu, ktorým je:

1. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o dobe novej súdnej organizácie.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. Anton Hudec.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dr. Hudec:

Slávny Snem!

Návrh zákona je veľmi stručný a naoko veľmi nevinný; dal však ústavnoprávnemu výboru mnoho starosti a uvažovania. Ústavnoprávny výbor totižto uvažoval o tom, či návrh zákona má vôbec byť predmetom rokovania, keďže tu bola obava, že naráža na ustanovenia Ústavy, konkrétne na jej 68. paragraf. Po dlhších úvahách a debatách ústavnoprávny výbor, súc si vedomý ustanovenia paragrafu 68 Ústavy a rešpektujúc tento predpis, vzal vládny návrh zákona za predmet rokovania a toto svoje stanovisko odôvodňuje takto:

Paragraf 68 Ústavy zakazuje preloženie a penzionovanie sudcu proti jeho vôli a to zásadne; zároveň však stanoví aj výnimky, kedy môžu byť sudcovia aj proti svojej vôli preložení, alebo penzionovaní; možno ale sudcov podľa § 68 Ústavy penzionovať alebo preložiť proti ich vôli v dobe novej súdnej organizácie, a to v čase zákonom určenom; teda ústavnoprávny výbor možnosť presaditeľnosti a penzionovania sudcu zistil zo samej Ústavy.

Slávny Snem tohto leta odhlasoval zákon číslo 112/1942 Sl. z. o novej súdnej organizácii. Článkom XIV. zákona č. 113/1942 Sl. z, určil lehotu trvania súdnej organizácie do 30. septembra 1942. Niet pochybností, že citovaným článkom slávny Snem nenarušil Ústavou zaručenú nepresaditeľnosť a nemožnosť penzionovania sudcu proti jeho vôli, lebo však sa to stalo v rámci novej súdnej organizácie. Prax však ukázala, že lehota do 30. septembra 1942 bola veľmi krátka, v ktorej bolo síce možno previesť prípravné práce, ale k realizovaniu súdnej organizácie navonok nedošlo a dôjsť ani nemohlo. Je ale potrebné previesť súdnu organizáciu, veď na to bol vydaný zákon číslo 112/1924 Sl. z.; tomu bráni ale už prešla lehota určená článkom XIV. úvodového zákona k súdnej organizácii číslo 113/1942 Sl. z. Treba preto prijať vládnym návrhom plánované predĺženie lehoty novej súdnej organizácie do 31. decembra 1942.

Takýto zákon nenarušuje Ústavu, menovite jej 68, paragraf, nakoľko presadzovanie a prípadné penzionovanie sudcov bude sa v novej síce lehote, ale ešte vždy prevádzať v rámci novej súdnej organizácie podľa zákona č. 112/1942 Sl. z.

Tým otázka osnovy po stránke meritórnej je vlastne kladne vyriešená.

Išlo potom ústavnoprávnemu výboru o formu, ako návrh upraviť a štylizovať. Ústavnoprávny výbor neprijal formu vládnym návrhom zamýšľanú, lebo videl nutnosť nadviazať na článok XIV. zákona číslo 113/1942 Sl. z., aby sa dal výraz tomu, že ide o realizovanie novej súdnej organizácie podľa zákona č. 112/1942 Sl. z.

Preto ústavnoprávny výbor volil formu zmeny článku XIV. úvodového zákona o novej súdnej organizácii číslo 1131942 Sl. z. a zodpovedne tomu upravil text návrhu zákona.

Zákon podľa návrhu má mať zpätnú účinnosť od 1. októbra 1942, to preto, aby nebola porušená kontinuita pôvodnej doby novej súdnej organizácie podľa článku XIV. úvodového zákona dobou od 1. októbra 1942 uplynulou do platnosti a uzákonenia tohto návrhu, a aby práce v tomto medzidobí vykonané nevyšly na zmar.

Zodpovedne tomu upravil ústavnoprávny výbor aj nadpis vládneho návrhu zákona.

Pri rokovaní vládnej osnovy zistil ústavnoprávny výbor, že niektoré, menovite predpisy §§ 17, 21, 26, 47 zák. č. 112/1942 Sl. z., ďalej predpisy čl. VII. a X. zákona č. 113/1942 Sl. z. a predpisy § 40 ods. 4 platového zákona nie sú prevedené. Podľa tlmočených dôvodov zástupcu príslušného ministerstva vraj preto, lebo bránia tomu určité interné smernice.

Keďže smernice nemôžu prekážať prevedeniu zákona a keďže v právnom štáte majú sa zákony plniť, a to i so strany vládnych činiteľov, usniesol sa ústavnoprávny výbor vo svojom zasadnutí odporúčať slávnemu Snemu uzákonenie predloženej osnovy, taktiež odporúčať slávnemu Snemu, aby si osvojil rezolúciu v znení, ako nasleduje za písomnou zprávou ústavnoprávneho výboru k osnove vládneho návrhu zákona. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona, ktorým sa mení úvodový zákon o súdnej organizácii.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Osnova má dva články, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborovej.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Dr. Hudec: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej dvoma článkami, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborovej.

Napokon hlasujeme o rezolúcii, ktorá nasleduje za výborovou zprávou.

Upozorňujem, že v texte rezolúcii je tlačová chyba. V štvrtom riadku do citácii paragrafov treba vsunúť ešte podľa poradia číslicu 21.

Kto súhlasí s rezolúciou, s opravou ako som práve uviedol, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem rezolúciu schvaľuje.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je vybavený 1. bod programu. Nasleduje 2. bod, ktorým je:

2. Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku.

Zpravodajcom je pán poslanec Ján Liška.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Liška:

Slávny Snem!

Zákonom číslo 108 z roku 1941 Sl. z. obnovila sa platnosť a účinnosť zákona č. 245/1937 Sb. z. a n, o kartelovom poplatku, a to od 14. júna 1941 do 31. decembra 1942. Týmto dňom zákon o kartelovom poplatku stratí platnosť.

Mimoriadne vojnové pomery kladú na štátnu pokladnicu čím ďalej tým väčšie nároky, preto nie je možné zrieknuť sa doterajších štátnych príjmov, ktorých vyberanie sa už vžilo a ktoré znamenajú hoc pomerne malý - predsa však stály a pritom značne sa zvyšujúci príjem.

Rozpočtový výbor rokoval o vládnom návrhu na zasadnutí dňa 17. novembra 1942 a s ohľadom na vyššie uvedené dôvody odporúča osnovu v predloženom znení na prijatie. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku.

Zisťujem, že Snem jej schopný sa usnášať.

Osnova má dva články, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborovej.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Liška: Nie sú.

Podpredseda Dr. Mederly:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej dvoma článkami, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je vybavený 2. bod programu. Nasleduje 3. bod, ktorým je:

3. Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Štefana Danihela pre priestupok.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. Aladár Kočiš.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dr. Kočiš:

Slávny Snem!

Župný úrad v Bratislave žiadal podaním z 23. júla 1942 o súhlas Snemu s policajným stíhaním poslanca Štefana Danihela pre priestupok, ktorý spáchal údajne ako člen správy Ústredného družstva v Bratislave zvýšením úplat za revízne úkony, vykonávané Ústredným družstvom.

Imunitný výbor sa dňa 5. novembra 1942 usniesol navrhnúť Snemu, aby nesúhlasil v tejto veci s trestným stíhaním poslanca Štefana Danihela. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Pán poslanec Dr. Kočiš ako zpravodajca imunitného výboru navrhuje, aby Snem nesúhlasil s policajným trestným stíhaním poslanca Štefana Danihela.

Kto súhlasí s týmto návrhom pána zpravodajcu, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem sa usniesol nesúhlasiť s policajným trestným stíhaním poslanca Štefana Danihela.

Týmto je vybavený 3. bod programu. Nasleduje 4, bod, ktorým je:

4. Zpráva imunitného výboru o žiadostí Župného úradu v Banskej Bystrici, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Martina Morháča pre priestupok.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. Aladár Kočiš.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dr. Kočiš:

Slávny Snem!

Župný úrad v Banskej Bystrici žiadal podaním zo 17. júna 1942 o súhlas Snemu s policajným stíhaním poslanca Martina Morháča pre priestupok, ktorý údajne spáchal tým, že ako člen firmy Martin Morháč a spol. nepodal predpísaný výkaz o produkcii palivového dreva za mesiac marec 1942 Lesníckej drevárskej ústredni v Bratislave.

Imunitný výbor sa dňa 5. novembra 1942 usniesol navrhnúť Snemu, aby nesúhlasil v tejto veci s trestným stíhaním poslanca Martina Morháča. (Potlesk.)

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Pán poslanec Dr. Kočiš ako zpravodajca imunitného výboru navrhuje, aby Snem nesúhlasil s policajným trestným stíhaním poslanca Martina Morháča.

Kto súhlasí s týmto návrhom pána zpravodajcu, nech zdvihne ruku,

(Deje sa.)

Zisťujem, že Snem sa usniesol nesúhlasiť s policajným trestným stíhaním poslanca Martina Morháča.

Podpredseda Dr. Mederly (cengá):

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie Snemu svolá sa písomne.

Zakľučujem zasadnutie.

(Koniec zasadnutia o 12. hod. 07. min.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP