Středa 30. září 1942

Snem Slovenskej republiky 1941

I. volebné obdobie. 7. zasadanie.

Z p r á v a

o 95. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave v stredu 30. septembra 1942.

Obsah:

Strana:

Oznámenia podpredsedu:

 

Otvorenie zasadnutia. . ..............

. 2

Ospravedlnenie neprítomnosti .............

. 2

Vzdanie sa poslaneckého mandátu........

. 2

Od vlády došlo ............. . .....

. 2

Došlé nariadenia s mocou zákona ............

. 2

Rozdaná tlač ...................

. 2

Tretí a štvrtý bod sňatý s programu. . .........

. 5

Vyhlásenie podpredsedu o budúcom zasadnutí ......

. 5

Zakľúčenie zasadnutia ................

. 5

Program:

 

1. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vytretého advokáta-Žida. ................

2

Reč zpravodajcu Dr. Orlického ............. .

3

Rozprava odpadá ......... ......

3

Hlasovanie o návrhu ..................

3

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

3

2. Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Sne. mu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom....

3

Reč zpravodajcu Dr. Ferenčíka ..............

3

Rozprava odpadá ...................

4

Hlasovanie o návrhu ..................

5

Prijatie návrhu hlasovaním ..........

5

95. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky dňa 30. septembra 1942.

Zasadnutie otvorené o 11. hod. 44. min.

Prítomní:

Podpredseda: Dr. Pavol Opluštil. 52 poslancov podľa listiny o prítomnosti. Člen vlády: generál I. tr. Ferdinand Čatloš.

Za Najvyšší kontrolný dvor: podpredseda Ing. Alexander Kompánek. Za Sekretariát Snemu: tajomník Snemu Dr. František Foltín a ministerský radca Dr. Alexius Čelko.

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

Otváram 95. zasadnutie Snemu Slovenskej republiky a zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Ospravedlnenie neprítomnosti.

Svoju neprítomnosť ospravedlnili páni poslanci Dr. Vojtech Tvrdý, Dr. František Hrušovský, Štefan Suroviak, Ján Esterházy, Dr. Štefan Mušák, Andrej Tomko, Anton Šimko a Dr. Anton Hudec.

Vzdanie sa poslaneckého mandátu.

Poslanec Vincent Boleček oznámil písomne predsedníctvu Snemu Slovenskej republiky, že sa dňom 1. septembra 1942 vzdáva poslaneckého mandátu,

Od vlády došlo:

Predsedníctvo vlády oznámilo dňa 25. septembra 1942, že omylom predostrelo vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskym o upravení vzájomných občiansko-právnych stykov (tlač 613).

Došlé nariadenia s mocou zákona:

Pán predseda vlády v smysle § 44 ods. 3 Ústavy predložil Snemu tieto nariadenia s mocou zákona:

zo dňa 2. septembra 1942 číslo 178 Sl. z, o povinnom sbieraní žliaz s vnútornou sekréciou zo zabíjaných zvierat,

zo dňa 2 septembra 1942 číslo 183 Sl. z, o zriadení Štátnej slovenskej vojenskej reálky a

zo dňa 11. septembra 1942 číslo 188 Sl. z. o zamestnaneckých preukazoch (legitimáciách).

Tieto nariadenia s mocou zákona prideľujem výboru ústavnoprávnemu.

Rozdaná tlač:

Na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Zprávy o 91., 92., 93. a 94. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky.

Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vytretého advokáta-Žida.

Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.

Vládny návrh zákona o dani z obratu a dani prepychovej. Návrh prideľujem výboru rozpočtovému a národohospodárskemu.

Vládny návrh zákona o zaisťovaní a zaberaní bytov a o obmedzovaní práva sťahovacieho. Návrh prideľujem výboru ústavnoprávnemu a sociálnemu a zdravotnému.

Oznamujem, že poštou sa rozoslal:

Vládny návrh zákona o prenesení pôsobnosti Hlavného banského rozhodčieho súdu na Hlavný súd v Bratislave. Návrh bol pridelený výboru sociálnemu a zdravotnému a ústavnoprávnemu.

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

Začneme rokovať o 1. bode programu, ktorým je:

1. Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o ustanovení ku-

rátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vytretého advokáta-Žida.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. František Orlický. Dávam mu slovo. Zpravodajca Dr. Orlický:

Slávny Snem!

Advokáti-Židia musia byť podľa § 16 nariadenia č. 198/1941 Sl. z. vymazaní zo soznamu advokátov. Nakoľko v ich advokátskych kanceláriách sú uschovávané dôležité spisy (doklady) ba aj cennosti strán, ktoré počas výkonu advokátskeho povolania zastupovali, je v záujme týchto strán bezpodmienečne potrebné normatívnym opatrením zaistiť, aby sa židovské advokátske kancelárie likvidovaly pod dozorom zodpovednej a odbornej osoby, ktorou má byť podľa vládneho návrhu kurátor vymenovaný výborom advokátskej komory. Tomuto cieľu slúži predložená osnova.

Práva a povinnosti kurátora, ktorého vymenuje výbor advokátskej komory na likvidovanie kancelárie bývalého židovského advokáta, budú tie isté ako práva a povinnosti kurátora, vymenovaného v prípade umretia advokáta, na základe § 37 advokátskeho poriadku.

Výbor uskutočnil na osnove iba zmeny formálnej povahy a uznávajúc právnu potrebu navrhovaného zákona odporúča ho slávnemu Snemu v predloženom znení na prijatie. (Potlesk. )

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o osnove zákona o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vymazaného advokáta-Žida.

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnáčať.

Osnova má 2 paragrafy, nadpis a úvodnú formulu.

Pozmeňovacích návrhov niet, dám preto hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborovej.

Sú návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodajca Dr. Orlický: Nie sú.

Podpredseda Dr. Opluštil:

Zmeny nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, to jest s jej 2 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu zákona podľa zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá): Týmto je vybavený 1. bod programu. Nasleduje 2. bod, ktorým je:

2. Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.

Zpravodajcom je pán poslanec Dr. Ján Ferenčík.

Dávam mu slovo. Zpravodajca Dr. Ferenčík:

Slávny Snem!

Predseda Snemu Slovenskej republiky dal na program 95. zasadnutia Snemu zprávu zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snem žiada prijať toto usnesenie:

,, Snem Slovenskej republiky podľa § 24 písm. h) Ústavy súhlasí s Obchodnou smluvou medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom, uzavretou dňa 14. júna 1941 v Berne. "

Tento návrh usnesenia o súhlase má odhlasovať Snem v deň výročia dvoch vážnych udalostí, a to pri 78. výročí narodenín zvečnelého Vodcu Andreja Hlinku a pri druhom výročí podpísania Paktu troch mocností.

Neobíďme tieto vážne výročia bez poznámky!

My nikdy neobídeme kríž nad hrobom zvečnelého Vodcu Andreja Hlinku bez vrúcneho citu úcty, povďačnosti a lásky ku krížu a ku Andrejovi Hlinkovi, pretože On, veľký muž, mravná veľkosť Slovákov, nezlomný hrdina v obrane životných záujmov zotročeného národa, vzal na seba ťažký kríž slovenského osudu, niesol ho po ceste tŕnistej kalvárie národnej a s pomocou božou priviedol svoj vrúcne milovaný národ slovenský k slávnemu zmŕtvychvstaniu. (Poslanec Šalát: Tak je! Potlesk. )

Slovenský Snem uvedomil si zásluhy zvečnelého a dal tomu výraz zákonom číslo 83 zo dňa 25. apríla 1939, ktorého § l monumentálne zneje: "Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ. " Slovenský národ ochotne prijal celý zákon a zrealizoval § 2, ktorý znie: "Text § l tohto zákona vkreše sa do kameňa a vsadí sa do budovy Slovenského snemu" tak, že si tento text vpísal do svojho srdca. Národ slovenský s radosťou vzal na vedomie tú iskrennú úctu a lásku, ktorú mu dňa 29. septembra 1939 uzákonená Hlinková slovenská ľudová strana svojou politickou, národnou a kultúrnou vyspelosťou tak okázale prejavila v Sliači v predošlých dňoch - od 20. do 28. septembra tohto roku - v krásnych a nezapomenuteľných dňoch. Odtiaľto sa rozniesol po celom Slovensku hlas vďačného srdca slovenského, že pri budovaní a upevňovaní základov slovenskej štátnej samostatnosti budeme kráčať v šľapajách Andreja Hlinku. (Poslanec Šalát: Tak je! Potlesk. )

Toto si žiada Strana, toto si žiada národ slovenský a toto si želá aj Snem Slovenskej republiky.

Druhá historická medza pri rokovaní o návrhu usnesenia o súhlase s Obchodnou smluvou medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom je druhé výročie podpísania Paktu troch mocností: Nemecka, Talianska a Japonska. K tomuto významnému Paktu zo dňa 27. septembra 1940 - je to deň výročia narodenín Andreja Hlinku - pripojila sa aj Slovenská republika s pevnou vôľou zahatiť krvavú vojnu a zaistiť svetu trvalý pokoj, s vrúcnou túžbou po spravodlivejšom a čestnejšom usporiadaní sveta najmä Európy, po zaistení šťastnej budúcnosti svojej. Vtedy vzal národ Pribinov na seba ťažké povinnosti, krvavé obete, aby si zaistil právo na život a slobodu v rade európskych národov. Národ slovenský je verný. Pozná prirodzený zákon, ktorý velí: "Dané slovo treba zachovať!" Národ je obetavý, národ sa modlí k Bohu, aby sa vo svojich životných nádejach, uvedomených pri pripojení sa k Paktu troch mocností, nikdy nesklamal. Poslúži to cti a sláve sveta, keď malý, skromný, statočný národ slovenský bude šťastne žiť vo svojej slobodnej a samostatnej vlasti. S ta-

kými citmi prikročujeme k rokovaniu o Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.

Kardinálnou otázkou dnešných čias je dovoz a vývoz tovaru. Tejto otázke venovala a venuje slovenská vláda - ako to dokazujú Snemu Slovenskej republiky predložené dohody a smluvy - svedomitú pozornosť. Slovenská vláda využíva každú možnosť dovozu potrebného tovaru. Obracia sa nielen na štáty, spojené s mocnosťami Osi, ale aj na neutrálne, na vojne zúčastnené európske štáty.

Neutrálne na vojne nezúčastnené európske štáty majú podľa dohôd so štátmi na vojne zúčastnenými právo vymeniť tovar aj so štátmi zaatlantickými. Týmito štátmi sú dnes: Švajčiarsko. Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

Hoci naším obchodným partnerom je Veľká ríša nemecká, na druhom mieste Taliansko, na treťom Maďarsko, slovenská vláda v rámci možností a potrieb podľa poriadku a ducha novej Európy hľadá hospodárske styky aj so štvrtým partnerom - so Švajčiarskom. Pritom nezabúda na bratské Rumunsko, Chorvátsko a Bulharsko.

Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom je rámcová. Je to smluva s najvyššími výhodami, ozajstne klasická. V 15. článkoch zaisťujú si smluvné strany rovnaké zaobchádzanie s príslušníkmi oboch smluvných štátov, rozlíčné živnostenské práva, voľnú prepravu tovaru cez svoje územie v priamom tranzite a rozličné colné výhody.

Zahraničný výbor rozhodol na zasadnutí dňa 10. septembra 1942 odporúčať slávnemu Snemu, aby súhlasil s Obchodnou mluvou medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom uzavretou dňa 14. júna 1941.

Nech je i táto Obchodná smluva dôkazom toho, že tak slovenská vláda, ako i Snem Slovenskej republiky čestne sa starajú v dnešných ťažkých časoch vojnových o zaopatrenie svojich občanov a pestujú bratské styky s každým, kto uznáva právo Slovákov na život, slobodu a štátnu samostatnosť! (Hlučný potlesk. )

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava nebude.

Nasleduje hlasovanie.

Podpredseda Dr. Opluštil:

Zisťujem, že Snem je schopný sa usnášať.

Pán poslanec Dr. Ferenčík ako zpravodajca zahraničného výboru navrhuje, aby Snem prijal usnesenie, ktoré nasleduje za výborovou zprávou.

Kto súhlasí s osnovou usnesenia podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa. )

Zisťujem, že Snem prijal osnovu usnesenia podľa zprávy výborovej.

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

Týmto je vybavený 2. bod programu.

Tretí a štvrtý bod snímam z programu.

Podpredseda Dr. Opluštil (cengá):

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie Snemu svolá sa písomne.

Zakľučujem zasadnutie.

(Koniec zasadnutia o 11. hod. 59. min. )


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP