Úterý 21. listopadu 1939

Slávny snem!

Medzi najobšírnejšie kapitoly vládnych vyhlásení patrieva kapitola o

vnútornej správe.

Vláda si je plne vedomá, že slovenský národ môže dokázať svoju vyspelosť a tým opodstatniť aj svoju samostatnú existenciu len, keď na území slovenského štátu bude vládnuť najdokonalejší právny poriadok. (Výkriky: Tak je! Výborne!) To znamená, že prednou povinnosťou vlády je všemožne sa starať o zachovávanie právnych ustanovení. (Výkriky: Výborne!) Nik, kto má vedomie zodpovednosti, nemôže pokračovať inak, ale ani nemôže očakávať, že niečo iného sa bude trpieť, keby hneď šlo o akcie na rozriešenie týchto najrozličnejších otázok či už politických, hospodárskych alebo sociálnych. Každý občan musí mať na pamäti, že jedine právny poriadok a ustanovenia jeho môžu byť vodítkom pre štátne úrady ako aj pre každého obyvateža tohto štátu. (Potlesk. Výkriky: Tak je!) Kto by si skutočnosť túto jednako nechcel uvedomiť a siahol k opatreniam presahujúcim rámec právneho poriadku, nech ani na chvížu nepochybuje o tom, že narazí na štátny aparát, ktorý bude s ním nachádzať tak, ako si to zaslúži každý, kto tým alebo iným spôsobom pokúša sa (výkriky: Výborne! Potlesk!) vyvolať rozvrat alebo podryť dôveru v štát ako aj v jeho právny poriadok. (Potlesk.)

Podobne s tou najväčšou prísnosťou zakročia bezpečnostné orgány proti každému, kto by sa pokúšal či už z naivnosti, alebo zo servilizmu k nejakej pochybnej ideológii, slovenskému národu cudzej a slobodu slovenského národa ohrozujúcej, vyvolávať na Slovensku neistotu alebo nepokoje, kto by rozličnými spôsobmi chcel dokázať neschopnosť slovenského národa tvoriť a udržať si svoj samostatný štát, kto by sa pokúšal o vyvolanie zmeny jestvujúcich pomerov v rozpore s vôžou a záujmami obyvatežstva tohto štátu. Vláda je si plne vedomá, že terajšie napnuté medzinárodné pomery sú pre pochybné živly, najmä cudzej štátnej príslušnosti, vežkým lákadlom k vyviňovaniu aktivity, sledujúcej poškodenie slovenských štátnych a národných záujmov. Na ubezpečenie slovenskej verejnosti na strane jednej, a v záujme dotyčných rozvratných živlov na strane druhej chcem len tožko zdôrazniť, že práve uskutočňovaná reorganizácia bezpečnostnej služby je a bude dostatočnou zárukou, že každý pokus neslovenských, respektíve v cudzích službách stojacich elementov, snažiacich sa ohroziť dobré meno slovenského štátu, bude postihnutý tak, ako to slovenský národný záujem vyžaduje. (Potlesk. Výkriky: Tak je!)

Všetko, čo tu odznieva z mojich úst v záujme zachovania právneho poriadku a v záujme rešpektovania verejných záujmov, nijak neznamená a podža intencií vlády ani nesmie znamenať nejakú strnulosť alebo nehybnosť. Naopak! Vláda urobí urýchlené opatrenia, aby vo verejnej správe vnútornej bola čím skoršie vykonaná úplná reorganizácia. Nejde jej pritom len o reformu organizácie, ale aj o reformu systému, ktorý túto správu do nedávna ovládal. Ak vožakedy orgány politickej správy boly jadrom toho štátneho aparátu, ktorý bol označovaný za byrokraciu v zlom slova smysle, ktorá nachádzala ciež svojej činností v tvorení ťažkostí, spôsobovaných verejnosti, v zbožňovaní samej seba, ktorá komplikovala prácu len preto, aby nadbytky inteligencie mohly nájsť tu umiestenie, dnes slovenská vláda prichádza s novou metódou, s novým systémom. Organizačné zmeny budú vykonané tak, - aby nová organizácia vyhovovala zmeneným pomerom, v ktorých sa Slovensko dosiahnutím samostatnosti nachádza. Organizácia vnútornej správy bude prispôsobená potrebám obyvatežstva a nie vychodeným cestičkám a záujmom, prípadne i pohodlnosti niekožkých žudí. (Výkriky: Výborne! Tak je!) Len tak bude možno docieliť, aby verejná správa bola lacná. Jedine touto cestou však možno docieliť aj to, aby zmenená bola metóda práce verejnej správy, totiž aby nachádzala svoj ciež v službe národu a nie v zbožňovaní samej seba.

Reforma táto urýchlene sa uskutoční vo všetkých stupňoch verejnej správy, počnúc ministerstvom vnútra, práve v súvislosti s reformou vnútornej správy verejnej, ktorá bude znamenať decentralizáciu na strane jednej, ako aj vybudovanie samosprávy väčších telies, než boly niekdajšie okresy, totiž u žúp, kde finančné možnosti dovolia siahnuť k programovej činností výstavby župy. (Predsedania sa ujal podpredseda dr: Karol Mederly.) Paralelne bude ešte toho roku vykonaná aj likvidácia krajinskej samosprávy a krajinského úradu, tejto anomálie, nakožko vnútornú správu verejnú vykonávaly inštančné dva rozdielne orgány rozlohove totožné, ktorá anomália vznikla z dedičstva bývalej republiky vplyvom zmenených štátnych pomerov.

Uskutočnenie tejto reorganizácie vyžiada si rozsiahlu normotvornú činnosť, ktorá vo verejnom záujme bude urýchlená, lebo uvedená reforma vstúpi v celom rozsahu v činnosť 1. januára 1940, ako to zákon o verejnej správe vnútornej predvída. Ide najmä o zapojenie policajných riaditežstiev a policajných úradov do organizácie verejnej správy, ide o prevzatie krajinských ciest do správy štátnej, o prevzatie vicinálnych ciest do správy župnej, kde to uzákonenie rokovacích poriadkov pre okresné a župné úrady, pre župné výbory a komisie, pôjde o uvedenie samosprávnych inštitúcií do života, ako aj o mnoho iných úloh a osnov.

Pravda, vo veci vnútornej správy vláda nemieni sa obmedziť len na takto úzko vymedzenú úlohu, ale rozšíri ju na všetky složky a stupne, počnúc obcou. Náležitú pozornosť venuje reforme obecnej správy. Normatívnymi opatreniami prispôsobí ich správu práve tak, ako aj ich samosprávu, duchu slovenskej Ústavy. Vedená bude pritom snahou, aby obce tvorily zdravé jednotky hospodárske.

Len čo uvedené práce budú skončené, začne sa s reformou administratívneho pokračovania, so spracovaním nového cestného zákona, ako aj s úpravou mnohých ďalších otázok, aby konečne celý život v našom štáte bol prispôsobený novým potrebám, záujmom žudu a aby z neho odstránené boly prežitky, ktoré hamujú dnešný rýchly vývoj s meniacimi sa potrebami.

Vo veci cenovej politiky budú spotrebitelia aj v budúcnosti chránení proti zdražovaniu iba špekulačné odôvodnenému. (Výkriky: Výborne!) Prísne a rýchle exekvované tresty budú najlepším poučením pre špekulantov, snažiacich sa spletené medzinárodné pomery využiť pre svoje vlastné obohatenie. Nakožko podobným pokračovaním dokážu nedostatok potrebných mravných kvalít pre plnenie svojej dôležitej funkcie hospodárskej, popri iných trestoch budú i odstraňovaní z uvedeného odvetvia hospodárskeho života.

V obore súkromného poisťovníctva vláda prikročí k jeho reorganizácii a koncentrácii, potrebnej vzhžadom na zmenené pomery, aby potom ústavy funkciu svoju bezpečne plniť mohly v záujme potrieb obyvatežstva. V obore povožovania účastinných spoločností, v otázke úpravy družstevných pomerov ako aj ohžadne likvidovania tých, ktoré odoprely podrobiť sa zákonným ustanoveniam, bude sa pokračovať so zretežom na hospodárskofinančné záujmy štátu.

Ústava Slovenskej republiky bude vodítkom vlády pre jej činnosť vo veci politiky sociálnej. V tomto ohžade pôjde vláde predovšetkým o zabezpečenie dostatočných pracovných možností pre občana práce schopného. (Poslanec Hancko: Výborne!) Vláde doteraz podarilo sa nielen rozriešiť otázku zapojenia do výrobného procesu vežkého počtu utečencov, došlých na Slovensko z územia pripojeného k Maďarsku na základe arbitrážneho rozhodnutia viedenského, ale k tomu ešte podarilo sa jej aj odstrániť jadro nezamestnanosti, čo je iste jedinečným zjavom po mnohých rokoch dlhého jej trvania. V budúcnosti vláda vynaloží všetko svoje úsilie, aby tieto pracovné možnosti na území slovenského štátu boly vždy zabezpečené, aby tak prácou slovenského človeka zvežaďovaly sa hodnoty našej drahej vlasti. (Výborne!) V tomto ohžade, pravda, vláda potrebuje podporu celej verejnosti, činitežov najrozličnejších inštitúcií verejných alebo poloverejných, i samosprávnych činitežov, lebo len zapojením všetkých složiek bude možno splniť túto vznešenú úlohu. Pravda, vláda tu nebude čakať so založenými rukami, ale sama sa ujme iniciatívy a tam, kde dostačí podnet, podnetom, kde treba príkaz, tam príkazom postará sa o programovú výstavbu Slovenska, ako aj o zhodnotenie toho, čo sa na jeho území nachádza.

Vláda v duchu ústavy znemožní vykorisťovanie sociálne slabých vrstiev. Je si plne vedomá úlohy, ktorá ju v otázke miezd očakáva, keď pracujúcim občanom má byť zabezpečený primeraný príjem, diktovaný životným štandardom kultúrneho človeka, poťažne jeho rodiny. (Potlesk.) Nebudeme váhať siahnuť, keď treba, i k drastickým opatreniam, aby bolo docielené spravedlivé rozdelenie hodnôt, vytvorených za spoluúčasti kapitálu a práce. (Potlesk.) Podpora populačného vzrastu bude vždy vedúcou myšlienkou slovenskej politiky sociálnej, a preto úsilie o určenie minimálnych miezd bude sa diať pod zorným uhlom rodinných pomerov. Tendencia táto neostane len programom, ale prikročí sa k jej okamžitému uvádzaniu do života v každom smere.

Vláda si je plne vedomá, že každodenný život prináša mnoho príležitostí, keď človek žijúci z práce svojich rúk odkázaný je na ochranu proti prípadnej nezamestnanosti, proti úrazom, proti nemocí, proti ťarchám staroby, a preto treba sa všemožne starať o každého pracujúceho pre prípad týchto eventualít prostredníctvom sociálnych poisťovacích ústavov. V tomto smere prevzalo Slovensko dedictvo, ktoré vplyvom politickej rozcapartenosti tvorilo sa podža tých najrozličnejších hžadísk. V záujme zjednodušenia celého systému sociálneho, nemocenského a liečebného poistenia siahne vláda k tým najďalekosiahlejším reformám, aby tak poistenie toto mohlo slúžiť predovšetkým úlohe, pre ktorú je určené a nebolo samo sebe ciežom. Len týmto zjednodušením bude možno stvoriť celky finančne zdravé, súce plniť úlohy im sverené; len tak bude možno prípadne počítať s rozšírením úloh poisteniu tomuto uložených bez toho, aby bolo treba siahnuť k novému zaťaženiu výroby. (Výkriky: Tak je!)

V rámci sociálnej starostlivosti bude venovaná náležitá pozornosť mládeži opustenej, telesne chybnej, ako aj mládeži rodín sociálne slabých. Pritom ponechá sa vožné pole pôsobnosti dobrovožnej starostlivosti v podobe najrozličnejších stravovacích, liečebných, ošacovacích a iných akcií. Starostlivosť o starcov zlepší sa revíziou zákona čís. 43/1929 o starobných podporách. Podobne nedostatky, ktoré sa ukazujú v rámci štátnej starostlivosti o vojenských poškodencov, budú odstránené novým zákonom. Všetky tieto reformy uskutočnené budú po náležitom uvážení ich praktických a hospodárskych výsledkov. Venujeme primeranú pozornosť aj stavebnému ruchu, aby tak bol zvýšený bytový štandard jak na dedinách, tak aj na perifériách miest.

Z uvedených príčin vláda zamýšža siahnuť k najrozličnejším zákonným opatreniam v záujme koncentrácie sociálnepoisťovacích ustanovizní, v záujme reformy sprostredkovania práce, vo veci zamestnávania cudzincov, ako aj k pretvoreniu jestvujúcich noriem v záujme mnohočlenných rodín, stavebného ruchu atď. Uzákonením stavovského zriadenia bude možno tvoriť súlad medzi záujmami pracujúcich a zamestnávatežov a tým vybudovať zo Slovenskej republiky štát sociálne vyrovnaný. (Potlesk.)

Vláda pozná význam zdravotníctva v štáte a preto vynaloží všetko potrebné úsilie, aby Slovensko v tomto ohžade priblížilo sa štátom najväčšieho štandardu. Preto venuje pozornosť starostlivosti o zdravie človeka počnúc od starostlivosti prenatálnej až po krajnú medzu žudského života. Pri prenatálnej starostlivostí pôjde, popri činnosti dobrovožnej organizácie, predovšetkým o urýchlené odstránenie nedostatku pôrodných pomocníc, i keby to hneď vyžadovalo aj finančné obete od štátu. Nakožko nám to finančné pomery dovolia, budenie sa usilovať o organizovanie lekárskeho dozoru nad školskou mládežou. Systematicky začne sa organizovať boj proti nemociam vo zvýšenej miere ohrozujúcim zdravie národa. Zamýšža sa zaviesť povinné štepenie proti difteríi, zvýšenie činnosti protirachitickej, siahnuť k systematickej ochrane proti epidémiám tyfovým. Boj proti tuberkulóze bude sa diať v rámci zákona, ktorý sa pripravuje, ako aj odborným školením povolaných činitežov. Náležitá pozornosť venuje sa rakovine, ako aj nemociam venerickým.

Štátna správa vynaloží všetko svoje úsilie, aby mohla doplniť jestvujúcu nemocničnú sieť a to berúc do povahy najmä kraje, ktoré v dôsledku viedenského arbitrážneho rozhodnutia ostaly bez nich. Ide tu predovšetkým o kraje východné a juhovýchodné. Neujde našej pozornosti ani otázka doplnenia jestvujúcich nemocníc všetkými potrebnými oddeleniami. Zvýšená pozornosť venovaná bude starostlivosti o zásobovanie Slovenska potrebnými liekmi a liečebnými pomôckami.

Neostane, pravda, nepovšimnutá ani telesná výchova. Myslíme pritom nielen na šport, ktorého potešitežný rozmach môžeme na Slovensku v poslednom čase zaznamenať, ale aj na telesnú výchovu v širšom slova smysle, čím chceme zvýšiť zdatnosť a práceschopnosť každého príslušníka národa. (Potlesk.)

Elán, s ktorým budeme pokračovať aj v týchto otázkach, bude v znamení hesla: "V zdravom tele zdravý duch".

Slávny snem!

Po kapitole o vnútornej správa prechádzam na otázky našej

politiky zahraničnej.

Slovenský národ nemá politické ciele, ako v minulosti nikdy nesledoval nijaké tendencie, ktoré by maly znamenať obohatenie a rozmach slovenského života na úkor národa iného. Ba možno u neho sledovať stálu snahu po spolupráci s každým, kto na ňu reflektuje na podklade rovnosti a rešpektu dôstojného života národného. (Potlesk. Výkriky: Tak je!) Preto aj v budúcnosti vláda bude v tomto duchu pracovať, na upevnení pokoja medzinárodného a na smiernom rozriešení každého sporu, ktorý by bol spôsobilý narušiť dobrú shodu a pokoj medzi národmi. (Poslanec Hancko: Výborne!) Hodnoty, ktoré európska civilizácia kresťanská predstavuje, možno zachovať budúcim generáciám iba vtedy, keď vzájomné vzťahy európskych národov spočívať budú na spravodlivých predpokladoch pre jestvovanie každého národa, a to takým usporiadaním všetkých otázok, ako to rovnosť medzi národmi a vzájomný rešpekt životných záujmov každého z nich vyžaduje. (Potlesk. Poslanec Hancko: Výborne!) Tento trvalý a spravodlivý predpoklad možno uskutočniť len tak, že hranice určené budú podža princípu národnostného, (potlesk) v záujme ktorého najúspešnejšie zasiahol vežký Vodca nemeckého národa Adolf Hitler, (potlesk) keď na jednej strane presadil ich zmeny tam, kde šlo o kompaktné územia, na druhej strane zas pričinil sa a stará sa o presídlenie príslušníkov svojho národa tam, kde inak jasnosti v tomto smere dosiahnuť by nebolo možné a teda, kde by nebolo možné ani vytvorí t iným spôsobom predpoklady stability vzťahov medzinárodných. My veríme, že tento princíp, raziaci si cestu stáročia, musí dojsť uplatnenia všade tam, kde z najrozličnejších príčin tomu tak doteraz nie je, ak európsky kontinent má raz užívať ovocie trvalého pokoja medzi národmi. (Poslanec Hancko: Výborne!)

Vláda Slovenskej republiky, na čele ktorej stojí pán predseda vlády, práve tak ako predošlá vláda, je ochotná k spolupráci s každým národom, ktorý v tomto duchu o ňu prejaví záujem pri rešpektovaní životných záujmov a samostatného života slovenského. Mnohé národy v tomto smere prejavily už dostatok porozumenia a slovenská vláda je presvedčená, že postupom času, ako sa nám nepriatežská propaganda bude blamovať, a ako sa sieť jej vymyslených zpráv bude trhať, bude daná možnosť národom, ktoré majú smysel pre slobodu iných práve tak, ako si vážia svoju vlastnú slobodu, prehĺbiť túto spoluprácu v záujme Slovenskej republiky práve tak, ako aj v ich vlastnom záujme. Keď hovorím o spolupráci, myslím na politiku práve tak, ako na hospodárstvo alebo kultúru. (Poslanec Hancko: Výborne!)

Z uvedených príčin je samozrejmé, že slovenská vláda bude pokračovať na ceste osvedčeného priatežstva s Vežkonemeckou ríšou. Spolupráca národa slovenského s nemeckým národom osvedčila sa pri organizovaní samostatnej štátnej existencie, ktorá nám bola z najrozličnejších sebeckých záujmov iných národov popieraná až do marca tohto roku. (Výkriky: Výborne!) Pre nás nie je nijakou tajnosťou, že na európskom kontinente s princípom rovnováhy manipulovalo sa tak, aby boly vytvorené také politické celky, na účet národov, túžiacich iba po slobode a samostatnosti, bez akýchkožvek politických plánov, pomocou ktorých by trvalosť situácie, vytvorenej mierovými smluvami po svetovej vojne, bola zabezpečená.

Najlepším dôkazom úspešnosti tejto spolupráce je nielen tá skutočnosť, že Slovensko bolo uchránené vpádu požských vojsk, nestalo sa ich obeťou, bolo ušetrené strát, ktoré podobný boj so sebou prináša, ale hlavne to, že týmto postupom slovenskej vláde sa podarilo napraviť tie krivdy, ktoré na slovenskom národnom tele spáchalo Požsko za 20 rokov svojej samostatnej existencie. Ako vám je známe, otázka slovenských území v rokoch 1920, 1924, 1938 odstúpených Požsku, rozhodnutá je v prospech Slovenskej republiky, ako to sám vežký Vodca nemeckého národa Adolf Hitler nášmu vyslancovi v Berlíne vyhlásil a bude treba previesť už len ich formálne privtelenie. (Potlesk. Výkriky: Tak je! Sláva!) Ono bude môcť byť uskutočnené v dohžadnom čase, po uzavretí smluvy slovensko-nemeckej, k čomu dojde v najbližších dňoch.

I keď skutočnosť sama nepriatežom Nemeckej ríše je vežmi nepríjemná, faktom ostane, že dokiaž v mene demokracie, v mene humanity, s poukazom na samourčovacie zásady iné národy Slovákov obrali o samostatnosť, o slovenské kraje, zatiaž pri budovaní samostatného štátu slovenského, pri sjednocovaní národného územia, slovenský národ podporovaný bol práve tým národne-socialistickým Nemeckom, ktoré vežkými západnými demokraciami označované je za imperialistu so svetovládnymi plánmi. Túto skutočnosť, Západu nepríjemnú, všemožne snažia sa maskovať zakrývaním skutočnosti, tvrdiac, že Slovensko okupované bolo nemeckou armádou. Titul k rozširovaniu podobných zlomysežných zpráv bol daný spoluprácou slovenského vojska s armádou nemeckou pri zabezpečovaní slovenských hraníc proti masám požského vojska na nich sústredeného.

Podobné a iné zlomysežné zprávy šírené o Slovensku sledujú jediný ciež: sviesť verejnosť na scestie a rozširovaním nepravdivých zpráv odvrátiť pozornosť od toho, čo západné demokracie zabudly v minulosti splniť a sankcionovať skutkami. (Výkriky: Tak je!) Keby zlomysežná propaganda západných mocností, - majúca tak vežké úspechy, že jej vymysleným zprávam uveria aj ich najzodpovednejší činitelia - bola úprimná, mohla by sa pozrieť okolo seba a musela by si povedať: "Keď slovensko-nemecká spolupráca bola dôvodom k tomu, aby sa hovorilo o obsadení Slovenska nemeckým vojskom, vtedy prítomnosť anglických vojakov vo Francúzsku mohla by byť a mala by byť obdobne vysvetžovaná". (Výkriky: Tak jest!) Pravda k podobnej argumentácii u nás nik nesiahne, lebo má dostatok úcty k zdravému rozumu. (Výkriky: Tak jest! Poslanec Hancko: Zdravý rozum máme!)

Podobná skreslená propaganda vedie potom k mylným uzáverom samých zodpovedných činitežov Západu, ktorí v dôsledku jej dopúšťajú sa takých nelogickosti ako je na strane jednej vyhlásenie, že ciežom vojny je vytvorenie Československa, na druhej strane však trvá sa aj na existencii Slovenskej republiky de facto uznanej, momentálne - pravda podža ich tvrdenia - nemeckou armádou obsadenej. Keby šlo len o nelogickosti a protirečenia, ku ktorým dochádza na najvyšších miestach na Západe, nebol by som sa nimi nijak zaoberal, lebo zistí ich na prvý pohžad každý logicky rozmýšžajúci človek. Keď i pritom o veci tejto pokladám za potrebné tu hovoriť, činím tak len preto, aby som opätovne zdôraznil, že slovenský národ je slobodný, s Československom raz navždy zúčtoval, nikdy viac si vzkriesenie jeho nepraje, lebo by ono znamenalo zánik slovenskej slobody. (Potlesk. Výkriky: Tak je!) Slovenský národ 14. marca stal sa samostatným, a každý, kto ho chce a usiluje sa ho o tento najhodnotnejší statok obrať, musí mať na zreteli, že môže tak robiť len proti vôli slovenského žudu, jeho znásilnením. (Výkriky: Tak je!) K zániku slovenskej slobody môže dojsť len po zlomení odporu celého slovenského žudu. Nemôže sa teda stať v mene demokracie, v mene humanity, v mene slobody, ale len v mene imperializmu, nespravedlivosti a otročenia malých národov, v záujme politických ciežov národov vežkých. (Tak je! Poslanec Hancko: Kto nie je s nami, je proti nám, nech ho parom vezme!)

Slovenský národ domohol sa samostatnosti z vlastnej vôle, vlastnými mocenskými prostriedkami, v rozpore s politickými tendenciami národa českého, domohol sa jej v chvíli, keď ešte existencia Československa nijak dotknutá nebola a preto najrozličnejšie teórie o trvaní Československa, ktoré v záujme svojej existencie ani len zbrane sa nechytilo, sú úplne bezzákladné, smiešne a diplomatická činnosť vyvíjaná na Západe tak, ako by Československo jestvovalo, nielen že nezodpovedá skutočnosti, ale ani vôli slovenského národa, v mene ktorého sa tu vystupuje v rozpore s jeho záujmami a ciežmi. (Poslanec Hancko: Tak je!) Preto tí, ktorí predstavujú snahu o vytvorenie Československa ako ciež dostatočne dôstojný, aby v záujme jeho vedená bola vojna, zakrývajú pravé úmysly, majúce na zreteli iba sebecké ciele mocenské. Slovenský národ je slobodný, a preto v záujme jeho oslobodenia nik k zbrani siahať nemusí. Slovenský národ dosiahol vrcholu svojho politického snaženia vytvorením vlastného štátu a existencia jeho nemôže byť argumentom proti ale iba jediným dôvodom v záujme skorého uzavretia spravodlivého mieru. (Výkriky: Tak je!)

Otázka jestvovania československého vyslanectva v Paríži alebo v Londýne, otázka politickej aktivity najrozličnejších osôb bez akéhokožvek poverenia, ako aj bez akéhokožvek mravného titulu - lebo ide zväčša o žudí, ktorí za 20 rokov nielenže sa za Slovákov nevydávali, ale ani neváhali popierať existenciu slovenského národa, - (hluk) otázka smlúv toho alebo iného druhu, uzavieraných s týmito fiktívnymi "slovenskými" predstavitežmi by sa nás nijak bližšie nedotýkala, i keď celá táto činnosť namierená je priamo proti exstencíi Slovenskej republiky, keby všetko toto nebolo iba kepienkom k tomu, aby tak slovenský žud stiahnutý bol do takzvaných československých légií, ktorých ciež je bojovať proti existencii samostatného slovenského štátu. Pravda, keď Slovákom nepriatežská propaganda, predstavujúca Slovenskú republiku ako Nemeckom okupované územie, nevie presvedčiť slovenských žudí, majúcich zdravý rozum a privábiť ich do československých légií, na západe neváha sa siahnuť k tým najsurovším donucovacím prostriedkom, aby ich k tejto dobrodružnej a beznádejnej akcii získala. (Výkrik: Vo Francii bijú Slovákov!) Podobné pokračovanie je odsúdenia hodné nielen s hžadiska práva medzinárodného, ale aj s hžadiska mravného. Nie je totiž myslitežné, a v dejinách sotva by sme našli analógie, aby tak rafinovane žudia donucovaní boli bojovať proti samostatnému štátu vlastného národa. Keď k podobnej aktivite siaha niekožko dobrodruhov, ktorým národná vec neprirástla k srdcu, to nás nijako ďaleko nezaujíma. Aby však slovenský žud, donútený k emigrácií jemu nepriatežským režimom, teraz nútený bol bojovať proti záujmom vlastného slovenského národa, to odporuje každému princípu morálky. (Výkriky: Tak je!) Preto proti podobnému pokračovaniu pred svetovou verejnosťou slávnostne protestujeme.

Spomínané okolnosti, spôsoby, taktika a ciele propagandy Slovensku nepriatežskej, vožky-nevožky vzbudiť musia v každom človekovi presvedčenie, že vojna vedená západnými velmocami proti Vežkonemeckej ríši postráda ciežov, za ktoré by bolo dôstojne bojovať. Preto predstavitelia západných vežmocí poslúžili by najväčšmi vlastným národom, keby sa pokúsili nájsť smierlivé riešenie jestvujúceho vojenského konfliktu, ktoré jedine by bolo spôsobilé poslúžiť záujmom všetkých európskych národov, ako aj každému, komu záleží na blahobyte, na živote a nie na ruinách a krvipreliatí. (Potlesk. Výkriky: Tak je!)

Slávny snem,

prichádzam ku kapitole

národnej obrany.

Tu konštatujem, že zo 17 divízií bývalej česko-slovenskej armády bola na území nášho slovenského štátu takmer polovica a to 7 divízií. Z toho:

Pechota mala 14 peších plukov, 4 horské pešie pluky, 3 hraničiarske prápory, l cyklistický prápor, l prápor útočnej vozby a l kanónový prápor protiútočnej vozby.

Delostrelectvo malo 16 útvarov, medzi ktorými boly aj delostrelecké útvary, evakuované z Podkarpatskej Rusi a z územia, odstúpeného Maďarsku.

Letectvo pozostávalo zo 7 zpravodajských a 5 stíhacích letiek, slúčených do jedného pluku v rámci troch perutí.

Vojenská správa prikročila k reorganizácii slovenskej armády. Tu je treba na prvom mieste zdôrazniť, že vojenská správa od 15. marca 1939 až dosiaž, najmä v septembrových udalostiach mohla preskúšať zdatnosť a velitežskú spôsobilosť svojich dôstojníkov a tak sveriť im vyššie funkcie. Ďalej bude reorganizácia postupovať tak, že sa vytvorí menší počet jednotiek, dobre vystrojených velitežským sborom; že sa utvoria rovnorodé jednotky, aby vedenie bolo jednotné; účelne sa využijú všetky vojenské budovy a určia strediská, výhodne položené pre výcvik.

Preto vytvoria sa normálne divízie a horská divízia. Pechota bude jednotná v rámci peších a horských plukov, mierový počet delostrelectva snížime a špeciálne zbrane doplníme. Niektoré jednotky zrušíme, aby dôstojníci mohli byť cvičitežmi a nie kancelárskymi úradníkmi. (Výkriky: Tak je!) Aby sa slovenská armáda mohla prispôsobiť vlastnému územiu, tvoria sa horské jednotky. Spolupráca s nemeckou armádou vyžaduje, že prevezmeme od nemeckej armády, čo bude pre nás dobré a účelné. Konečnú reorganizáciu uskutočníme v nastávajúcom zimnom období, a to podža tohto rozvrhu:

U pechoty postavíme 6 peších plukov, 3 horské pešie pluky, cyklistický prápor, prápor útočnej vozby, kanónové roty protiútočnej vozby, oddiel pozemnej obrany proti lietadlám. Oproti doterajšej organizácii pešieho pluku zmení sa to, že každý peší pluk bude mať jednu batériu doprovodného delostrelectva.

U delostrelectva postavíme 4 nové pluky o 3 oddieloch. V sídlach velitežstiev plukov zriadime náhradné oddiely, spojovacie batérie, asanačné roty, technické a hospodárske správy.

Organizácia slovenského vojenského letectva sa robí v úzkej spolupráci s nemeckou vojenskou misiou a slovenské letectvo bude, nakožko to naše pomery vyžadujú, organizované podobne, ako letecká zbraň nemecká.

Materiálne vystrojenie všetkých služieb (zbrojnej, ženijnej, telegrafnej, zdravotníckej, veterinárnej, vojenského priemyslu, automobilnej a doplňovacej služby) čo sa týka množstva a kvality bolo dostatočné a dobré, ale aj tu ukazoval sa vežký nedostatok odborného personálu. Išlo nám predovšetkým o to, aby sme urobili súpis všetkého vojenského materiálu a získali tým prehžad o jeho množstve a kvalite. Vojenný materiál po demobilizácii v roku 1938 nebol riadne triedený a konzervovaný, do toho prišly rušivé udalosti v marci 1939. Treba dnes usilovnej práce hospodársko- správnej služby, aby všetok materiál, ktorý obsahuje vežkú časť štátneho majetku, bol daný do bezvadného stavu.

Nové útvary si ponechaly potrebný intendančný materiál pre svoju mierovú a vojnovú potrebu a zvyšok materiálu bol shromaždený - po riadnom čistení a konzervovaní - do hlavného odevného skladu a do proviantných skladov.

Na území štátu máme priemyselné podniky, ktoré v prípade potreby budú môcť vyrábať každý druh vojenného materiálu, ako pušky, gužomety, delá, prižby, plynové masky, odev, sečné zbrane, muníciu a potrebné potravné články.

Z dôvodov vojenských a štatistických ešte v tomto roku uskutočníme súpis motorových vozidiel. Celá evidenčná agenda bude sústredená u velitežstva evidencie motorových vozidiel pri ministerstve národnej obrany. Tým sa docieli úspora personálu a výdavkov. Pripravuje sa program revízie značiek a typov, staré typy a neekonomické motorové vozidlá budú rekonštruované alebo odpredané. Je potrebné, aby naša republika ujednala smluvu s cudzinou o dodávke náhradných súčiastok pre motorové vozidlá.

Doplňovacia služba odchodom odborného personálu a dezorganizáciou po odstúpení južných krajov bola celkom rozháraná. Personálna požiadavka riešila sa tak, že ministerstvo národnej obrany zaplnilo medzery z radov dôstojníkov v zálohe a ďalej slúžiacich. Po reorganizácii zriadili sme 7 doplňovacích okresných velitežstiev: v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Levoči, v Liptovskom Sv. Mikuláši, v Nitre, v Prešove a v Žiline.

Kmeňové knihy boly podža novej organizácie slúčené do nových kmeňových telies.

Pri konaní odvodov uplatňovaly sa zásady nového branného zákona a zisťovala sa aj spôsobilosť pre pracovnú službu pri brancoch neschopných pre vojenskú službu, najmä pokiaž ide o židov. Všetky odvody skončily sa nerušene. V auguste bola nariadená repartícia Nemcov, povinných prezenčnou službou, pre ktorých bola zavedená branná povinnosť vládnym nariadením čís. 182/1939 Sl. z.

Bývalá vojenská správa uskutočňovala rozsiahle vojenské stavby a investície rozličných druhov. Vyvlastňovala pozemky a náhrady za vyvlastňovanie nezaplatila. Likvidácia vojenských stavieb a vyvlastnených pozemkov potrvá dlhší čas a je predmetom medzištátneho rokovania o rozluke majetkovej podstaty s Protektorátom Čechy a Morava, do akej výšky prevezme slovenský štát záväzky bývalej česko-slovenskej vojenskej správy. Stratou územia na juhu stratili sme veža ubytovacích možností pre vojsko a preto vojenská správa musela prikročiť k ubytovaniu prechodnému, kým nebudú dobudované rozostavené kasárne na rozličných miestach. Tieto objekty stavajú obce so zretežom na terajšiu potrebu a ich stavebný náklad činí cca 80,000.000 Ks. Na likvidovanie tejto veci, nástojčivej i z Hadiska finančného hospodárenia obcí, bolo vydané vládne nariadenie čís. 219/1939 Sl. z. Zvyšné vojenské objekty a pozemky sa postupne vracajú, aby náklady na ich udržovanie nezaťažovaly štátnu pokladnicu a aby mohly byť vrátené do hospodárskeho života.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP