Úterý 14. listopadu 1939

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 14. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave v utorok 14. novembra 1939.

Obsah:

Strana

Oznámenia predsedníctva:

 

Otvorenie zasadnutia ..................

2

Prejav predsedu dr. Martina Sokola k atentátu v Mníchove...

2

Ospravedlnenie neprítomností ..............

2

Zmena vlády ....................

2

Rozdaná tlač ....................

3

Vyhlásenie predsedníctva o budúcom zasadnutí ........

6

Zakľúčenie zasadnutia .................

6

Prísaha nového poslanca Mg. Ph. Andreja Martvoňa ......

2

Program:

 

1. Odročenie prejednávania prvého bodu programu ......

3

2. Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vylúčení sudcu - vojenskej osoby zo senátu, rozhodujúceho o trestných činoch podľa § 6, 12 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. .....

3

Reč zpravodaja dr. Vanču ................

4

Rozprava odpadá ..................

4

Prvé hlasovanie o návrhu ................

4

Prijatie návrhu prvým hlasovaním .......

4

Druhé hlasovanie o návrhu ...............

4

Prijatie návrhu druhým hlasovaním .......

4

3. Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobností vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského .....................

4

Reč zpravodaja dr. Hudca ...... ........

4

Rozprava odpadá ...................

5

Prvé hlasovanie o návrhu ................

5

Prijatie návrhu prvým hlasovaním ........

5

Druhé hlasovanie o návrhu ................

5

Prijatie návrhu druhým hlasovaním .......

6

 

Zasadnutie otvorené o 10. hod. 39. min.

Prítomní:

Predseda: dr. Sokol.

Podpredsedovia: dr. Mederly, dr. Opluštil.

Zapisovateľ: Drobný.

50 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: dr. Ďurčanský, dr. Fritz, dr. Pružinský a Stano.

Z kancelárie snemu: tajomník snemu dr. Foltín a hl. radca p. s. dr. Cselko.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Otváram 14. zasadnutie snemu Slovenskej republiky a zisťujem, že snem je schopný sa usnášať.

Slávny snem!

Dňa 8. novembra tohto roku došlo k zákernému útoku proti Vodcovi a kancelárovi Veľkonemeckej ríše, Adolfovi Hitlerovi.

Tlmočím iste presvedčenie všetkých Vás, keď vyhlasujem, že obyvateľstvo Slovenskej republiky odsudzuje tento zločin s najväčším rozhorčením.

Všetci cítime hlboký smútok nad úmrtím obetí tohto zákerného útoku a zároveň ďakujeme Božskej Prozreteľnosti, že zachovala pri živote Vodcu nemeckého národa a takto mu umožnila pracovať ďalej za blaho ľudstva, za víťazstvo spravedlivosti a za uplatnenie prirodzeného práva národov.

Navrhujem, aby sa tento prejav ako usnesenie snemu Slovenskej republiky oznámil predsedovi ríšskonemeckého snemu.

Kto s týmto mojím návrhom súhlasí, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že snem prijal návrh jednohlasne.

Nový poslanec.

Pán poslanec MgPh. Andrej Martvoň, ktorý podľa oznámenia ministerstva vnútra nastupuje na poslanecké miesto, uprázdnené vyvolením poslanca dr. Jozefa Tisu za prezidenta republiky, dostavil sa na dnešné zasadnutie.

Nakoľko predtým podľa § 6 rokovacieho poriadku podpísal v kancelárii snemu formulu prísahy, pristúpime k prísahe podľa § 14 Ústavy a § 6 rokovacieho poriadku tým spôsobom, že sa prečíta Ústavou predpísaná formula prísahy, pán poslanec Martvoň ku mne pristúpi a složí prísahu opakovaním vety "Tak mi Pán Boh pomáhaj" a podaním ruky.

Žiadam pána tajomníka snemu, aby prečítal formulu prísahy.

(Poslanci vstávajú.)

Tajomník snemu dr. Foltín (číta):

Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že budem verný Slovenskej republike, že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Poslanec Martvoň (podáva predsedovi ruku): Tak mi Pán Boh pomáhaj l

(Poslanci sadajú.)

Ospravedlnenie neprítomnosti.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Oznamujem, že svoju neprítomnosť ospravedlnili páni poslanci dr. Buday, Florek, Morháč a Germuška.

Zmena vlády.

Predseda vlády oznámil predsedníctvu snemu prípisom zo dňa 6. novembra 1939, čís. 11521/IV-1939 toto:

Tajomník snemu dr. Foltín (číta):

Predsedníctvo vlády oznamuje predsedníctvu snemu Slovenskej republiky, že p. prezident republiky po svojom zvolení a po demisii vlády, ktorej bol predsedom, menoval novú vládu vlastnoručným dopisom tohto znenia:

"V Bratislave dňa 27. októbra 1939.

Pán profesor, vymenúvam Vás za predsedu vlády Slovenskej republiky.

Súčasne vymenúvam za členov tejto vlády pánov: poslanca Jozefa Siváka a poverujem bo spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva školstva a národnej osvety; poslanca Gejzu Medrického a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva hospodárstva; poslanca Júliusa Stanu a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva dopravy a verejných prác; poslanca dr. Mikuláša Pružinského a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva financií; poslanca dr. Gejzu Fritza a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva pravosúdia; poslanca dr. Ferdinanda Ďurčanského a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva zahraničných vecí a ministerstva vnútra; generála I. triedy Ferdinanda Čatloša a poverujem ho spravovaním vecí, spadajúcich do oboru ministerstva národnej obrany. Dr. Tiso v. r. Dr. Tuka v. r. Pán profesor dr. Vojtech Tuka, Bratislava".

Súčasne vydanými dopismi určil pán prezident republiky vzájomné zastupovanie sa členov vlády takto: Minister školstva a národnej osvety Jozef Sivák a minister pravosúdia dr. Gejza Fritz sa zastupujú navzájom; minister hospodárstva Gejza Medrický je zástupcom ministra financií dr. Mikuláša Pružinského; zástupcom ministra hospodárstva Gejzu Medrického je minister dopravy a verejných prác Július Stano; zástupcom ministra dopravy a verejných prác Júlia Stanu je minister financií dr. Mikuláš Pružinský; zástupcom ministra dra Ferdinanda Ďurčanského ako ministra zahraničia je minister pravosúdia dr. Gejza Fritz a ako ministra vnútra minister národnej obrany Ferdinand Čatloš a konečne zástupcom ministra národnej obrany Ferdinanda Čatloša je minister dr. Ferdinand Ďurčanský.

Zvolenie zástupcu predsedu vlády bolo predsedníctvu snemu oznámené dopisom predsedníctva vlády č. 11.384/1939 zo dňa 30. X. 1939.

Tento dopis znie:

Oznamujem, že vláda v zasadnutí dňa 28. októbra 1939 vyvolila podľa § 45 Ústavy Slovenskej republiky za zástupcu predsedu vlády ministra dr. Ferdinanda Ďurčanského.

Súčasne oznamujem, že vekom najstarším členom vlády podľa vyšecitovaného paragrafu je minister dr. Gejza Fritz.

Rozdaná tlač.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Tesnopisecké zprávy o 10., 11., 12. a 13. zasadnutí snemu.

Vládny návrh zákona o štátnej záruke na hotelový úver a o podpore hotelníctva. Návrh prideľujem výboru národohospodárskemu, rozpočtovému a ústavno-právnemu.

Vládny návrh zákona o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch. Návrh prideľujem výboru národohospodárskemu, rozpočtovému a ústavno-právnemu.

Vládny návrh zákona o dodávaní povinných výtlačkov tlačív. Návrh prideľujem výboru ústavno-právnemu.

Vládny návrh zákona o právnom postavení Štátneho nakladateľstva. Návrh prideľujem výboru národohospodárskemu, rozpočtovému a ústavno-právnemu.

Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom okresného súdu v Humennom.

Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vylúčení sudcuvojenskej osoby zo senátu, rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.

Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Vládny návrh zákona o ochrane domáceho trhu práce. Návrh prideľujem výboru národohospodárskemu a ústavno-právnemu.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Prejednanie prvého bodu programu dnešného zasadnutia sa odročuje. Preto pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je:

2. Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vylúčení sudcu vojenskej osoby zo senátu, rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n.

Zpravodajom je pán poslanec dr. Miloš Vančo. Udeľujem mu slovo.

Zpravodaj dr. Vančo:

Ctený snem!

Podľa pochopov normálneho občana v sporných záležitostiach rozhoduje samostatne a nezávisle súd. Rozhoduje aj vo veciach trestných a medzi nimi aj v tej kategórii, ktoré patria medzi takzvané politické delikty.

Súd sa má skladať z osôb na to školených a najmä na to vychovávaných. Úplná kolegiálnosť medzi členmi sudcovského sboru, fanatická pravdymilovnosť a absolútna objektívnosť sú cnosťami sudcov a celého sudcovského sboru. Sudca má byť fanatikom objektívnosti a pravdy. Primiešúvať iné elementy do sudcovského sboru, to znamená vždycky pokus ovlivňovať prácu sudcovského sboru. Takýto pokus bol aj § 5, ods. 1. zákona čís. 130/1936 Sb. z. a n.: prideľovanie vojaka trestnému senátu, ktorý mal súdiť v trestných veciach spadajúcich pod §§ 6 a 12 zákona na ochranu republiky, vyšlo z politických tendencií. Vtedy sme ich zatracovali a dnes sa ich nepridržiavame a tak odstraňujeme, čo sa s našou mentalitou neshodovalo a neshoduje. V každom ohľade bude z toho len osoh.

A tak ústavno-právny výbor preskúmal vládny návrh a zistil, že uzákonením osnovy nastane v složení senátu príslušného na trestné pokračovanie podľa § 36 zákona na ochranu Republiky ten stav, aký bol pred vydaním zákona čís. 130/1936 Sb. z. a n. Tento návrat k predošlému slávu je pomermi odôvodnený a bude znamenať zrýchlenie a uľahčenie trestného pokračovania. Ústavno-právny výbor toto uzákonenie návrhu odporúča.

(Potlesk.)

Predseda dr. Sokol (zvoní):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava odpadá.

Prikročujeme k hlasovaniu.

Zisťujem, že snem je schopný sa usnašat.

Osnova má 2 paragrafy, nadpis a úvodnú formulu.

Nakoľko niet pozmeňovacích návrhov, dám hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborovej.

Sú proti tomu námietky?

(Námietky neboly.)

Námietky nie sú.

Kto súhlasí s osnovou, t. j. s jej 2 paragiafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že snem pri prvom hlasovaní prijal osnovu zákona podľa zprávy výborovej jednohlasne.

Predsedníctvo snemu sa usnieslo podľa § 53, ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sa o tejto osnove hlasovalo druhý raz tiež na tomto zasadnutí.

Ad. 2. Druhé hlasovanie o osnove zákona o vylúčení sudcu - vojenskej osoby zo senátu, rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n.

Zpravodajom je pán poslanec dr. Miloš Vančo.

Sú nejaké návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodaj dr. Vančo:

Niet.

Predseda dr. Sokol:

Zmeny nie sú.

Kto pri druhom hlasovaní súhlasí s osnovou zákona tak, ako ju snem prijal pri hlasovaní prvom, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že snem prijal osnovu zákona jednohlasne aj pri druhom hlasovaní.

Týmto je vybavený 2. bod programu. Prikročíme k 3. bodu, ktorým je

3. Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Zpravodajom je pán poslanec dr. Anton Hudec.

Udeľujem mu slovo.

Zpravodaj dr. Hudec:

Slávny snem!

Ústavno-právnemu výboru predložená bola osnova zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Ústavno-právny výbor prejednal túto osnovu v svojom zasadnutí dňa 9. novembra t. r. a ja ako zpravodaj tohto výboru o tomto rokovaní podávam vám túto zprávu:

Ústavno-právny výbor už vo všeobecnej debate zbadal, že osnova táto nie -je najnovšieho dáta, čo ostatne vyplývalo aj z pôvodného znenia § 3 vládneho návrhu, ktorý predpokladal trvanie presunu vojsk. Ako je známe, presun vojsk prestal a dnes netrvá. Vzdor tomu však ústavnoprávny výbor uzákonenie tejto osnovy považuje za potrebné. Totižto so zreteľom na vážnosť dnešnej doby takýto presun vojsk môže nastať každú chvíľu, vtedy však je účelné, aby tento presun bol všetkými prostriedkami chránený, aby sa dial hladko a to už aj zo stanoviska ochrany štátu a jeho istoty. Preto ústavnoprávny výbor dospel k presvedčeniu, že uzákonenie tejto osnovy je aj aktuálne.

V podrobnej debate ústavno-právny výbor skúmal, čo obsahujú jednotlivé paparagrafy. Tak zistil, že § 1 obsahuje tie trestné činy, na ktoré sa má vzťahovať rozšírenie pôsobnosti vojenských súdov. Sú to všetko trestné činy, ktoré sú v stave vážne ohroziť presun vojsk a záujem štátu. Citácia zákonnej osnovy v § l uvedená je taxatívna a na iné trestné činy rozširovať ju nemožno. Ústavno-právny výbor túto taxatívnu citáciu prijal za dostatočnú a shľadal, že na ďalšie a iné trestné činy rozširovať právomoc pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma by sa nedoporučovalo. Paragraf 2 vládnej osnovy vylučuje použitie predpisov hlavy XXVI. vojenského trestného zákona. Táto hlava obsahuje predpisy o stannom práve. Ústavno-právny výbor dospel k záveru, že tieto predpisy nemožno použiť na osoby civilné mimo operačného pásma a preto prijal § 2 v tej textácii, ako ho osnova obsahuje. Ako som už spomenul, § 3 pôvodnej osnovy predpokladal presun vojsk. Skončením tohto presunu malo prestať aj rozšírenie pôsobnosti vojenských súdov. Ústavno-právny výbor so zreteľom na tú okolnosť, že dnes presun vojsk netrvá, považoval za potrebné určiť aj počiatok pôsobností osnovy tohto zákona a preto vložil do § 3 aj slovíčko "začiatok". V pôvodnom znení § 3 určoval, že začiatok a koniec presunu vojsk vyhlási minister národnej obrany. Táto textácia však podľa návrhu ústavnoprávneho výboru dobre nesedela a preto ústavno-právny výbor nahradil túto textáciu novým textovaním tak, ako ju obsahuje osnova, ktorá je uvedená v 66. zpráve ústavno-právneho výboru. Pôvodná osnova vyhlásenie a koniec presunu vojsk dávala do pôsobnosti ministra národnej obrany. Avšak so zreteľom na to, že presun, koniec presunu a začiatok presunu vojsk je dôležitý zo stanoviska obrany celého štátu, ústavno-právny výbor priklonil sa k tomu, aby rozšírenie pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského bolo pridelené celej vláde.

Slávny snem!

Znenie návrhu zákona, upravené ústavno-právnym výborom obsahuje jeho zpráva v tlači 66. Vám rozdaná. Navrhujem Vám. ráčte návrh zákona prijať a uzákoniť tak, ako ho táto citovaná zpráva obsahuje. (Potlesk.)

Predseda dr. Sokol (zvoní):

K slovu sa nikto neprihlásil, preto rozprava odpadá.

Prikročujeme k hlasovaniu.

Zisťujem, že snem je schopný sa usnášať.

Osnova má 4 paragrafy, nadpis a úvodnú formulu.

Nakoľko niet pozmeňovacích návrhov, dám hlasovať o celej osnove naraz podľa zprávy výborovej.

Sú proti tomu námietky?

(Námietky neboly.)

Námietok niet.

Kto súhlasí s osnovou, t. j. s jej 4 paragrafmi, nadpisom a úvodnou formulou podľa zprávy výborovej, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že snem pri prvom hlasovaní prijal osnovu zákona podľa zprávy výborovej jednohlasne.

Predsedníctvo snemu sa usnieslo podľa § 53, ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sa o tejto osnove hlasovalo druhý raz tiež na tomto zasadnutí.

Ad 3. Druhé hlasovanie o osnove zákona o rozšírení pôsobností vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Zpravodajom je pán poslanec dr. Anton Hudec.

Sú nejaké návrhy na opravy alebo zmeny textu?

Zpravodaj dr. Hudec:

Nie sú.

Predseda dr. Sokol:

Zmeny nie sú.

Kto pri druhom hlasovaní súhlasí s osnovou zákona tak, ako ju snem prijal pri hlasovaní prvom, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Zisťujem, že snem prijal osnovu zákona jednohlasne aj pri druhom hlasovaní.

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že podľa usnesenia predsedníctva snemu najbližšie zasadnutie snemu svolá sa písomne.

Zakľučujem zasadnutie.

Koniec zasadnutia o 11. hod. 02. min.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP