Čtvrtek 26. října 1939

Snem Slovenskej republiky 1939

1. volebné obdobie. 2. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 12. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 26. októbra 1939.

Obsah:

Strana

Oznámenia predsedníctva:

 

Otvorenie zasadnutia ................

2

Zakľúčenie zasadnutia. ..............

3

Program:

 

Voľba prezidenta republiky ...........

2

Predseda snemu oznamuje spôsob voľby ...........

2

Poverenie zapisovateľov snemu Germušku a Drobného sčítaním hlasov ...................

2

Za prvého prezidenta republiky dr. Jozef Tiso, predseda vlády jednohlasne vyvolený .....

2

Prerušenie zasadnutia .................

2

Zasadnutie znovu otvorené ...............

3

Predseda snemu volá vyvoleného prezidenta republiky složiť prísahu

3

Prezident republiky skladá prísahu .......

3

Prejav predsedu snemu ................ .

3

 

Zasadnutie otvorené o 10. hod. 30. min.

Prítomní:

Predseda: dr. Sokol.

Podpredsedovia: dr. Mederly, dr. Opluštil.

Zapisovatelia: Drobný, Germuška.

61 poslancov podľa listiny o prítomností.

Členovia vlády: dr. Tuka, div. gen. Čatloš, dr. Ďurčanský, dr. Fritz, Medrický, dr. Pružinský, Sivák a Stano.

Z kancelárie snemu: tajomník snemu dr. Foltín a hl. radca dr. Cselko.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Otváram 12. zasadnutie snemu Slovenskej republiky a oznamujem, že jediným bodom programu dnešného zasadnutia je voľba prezidenta republiky.

Podľa §§ 31 a 32 Ústavy prezidenta republiky volí snem. Za prezidenta môže byť volený štátny občan, ktorý je voliteľný do snemu a v deň voľby má aspoň 40 rokov.

K platností voľby je potrebná prítomnosť 2/3 všetkých poslancov v čas voľby a 3/5 väčšina prítomných.

Ak z kandidátov ani jeden nedosiahne 3/5 väčšiny prítomných poslancov, volí sa znova medzi dvoma kandidátmi, ktorí dosiahli najväčší počet hlasov, V tomto prípade na vyvolenie stačí jednoduchá väčšina. Ak je pri druhej voľbe rovnosť hlasov, rozhoduje lós.

Podľa prezenčnej listiny prítomné je 61 poslancov. Nakoľko tento počet prítomných poslancov stačí k platnosti voľby prezidenta republiky, zisťujem, že snem je schopný sa usnášať.

Prezident republiky podľa § 32 Ústavy volí sa lístkami bez rozpravy na verejnom zasadnutí.

Upozorňujem pánov poslancov, že pre dnešnú voľbu prezidenta republiky boly vydané biele hlasovacie lístky a že treba len tieto použiť. Hlasovacie lístky v obálke boly doručené každému poslancovi pri vstupe do rokovacej siene snemu.

Hlasovací lístok má nadpis: "Hlasovací lístok pre voľbu prezidenta republiky" a je opatrený pečaťou snemu. Prosím pánov poslancov, aby na hlasovací lístok napísali len jedno meno, ináč by bol hlas neplatný.

Hlasovať budeme v tomto poriadku. Najprv budú hlasovať členovia predsedníctva snemu a členovia vlády - poslanci. Títo odovzdajú hlasovacie lístky do urny na svojom mieste, Sbieraním týchto hlasovacích lístkov poverujem pána hlavného radcu dr. Cselku. Potom odovzdajú hlasovacie lístky ostatní páni poslanci do urny, ktorá je umiestená na predsedníckej tribúne.

Sčítaním hlasov poverujem, zapisovateľov: pána poslanca Andreja Germušku a pána poslanca Jozefa Drobného. Títo mi zároveň oznámia aj výsledok hlasovania.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Voľba prezidenta republiky sa začína.

(Po voľbe.)

Predseda dr. Sokol (zvoní): Podľa oznámenia zapisovateľov bolo odovzdané 61 platných hlasovacích lístkov. Z toho všetky hlasy znely na meno dr. Jozefa Tisu. (Dlhotrvajúci búrlivý potlesk.)

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Podľa tohto výsledku zisťujem, že za prvého prezidenta Slovenskej republiky je vyvolený dr. Jozef Tiso. (Dlhotrvajúci búrlivý potlesk. Je 10 hod. 46 min.)

Prv, ako by sme v programe ďalej pokračovali oznamujem, že o výsledku voľby upovedomím vyvoleného pána prezidenta republiky, odovzdám mu osobitnú listinu osvedčujúcu túto voľbu a požiadam ho, aby sa dostavil do snemu složiť prísahu, ako to predpisuje § 34. našej Ústavy.

Predseda dr. Sokol (zvoní): Prerušujem zasadnutie snemu a prosím pánov poslancov a vzácnych hosti, aby zostali na svojich miestach.

(Zasadnutie prerušené o 10. hod. 48. min., znovu otvorené o 11. hod. 14. min.)

Predseda dr. Sokol (po príchode prezidenta republiky dr. Jozefa Tisu, ktorého snem vítal dlhotrvajúcim, nadšeným potleskom):

Otváram prerušené zasadnutie snemu.

Pán prezident!

Snem obnoveného slovenského štátu vyvolil Vás jednohlasne za prezidenta Slovenskej republiky.

Pozdravujem Vás ako prvého prezidenta slovenského štátu v tom pevnom presvedčení, že vysoký úrad prezidenta republiky budete vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že zachovávať budete zákony republiky.

Prosím, aby Ste majúc pravicu položenú na Ústave republiky predniesli slova prísahy a tým potvrdili, že preberáte na seba všetky povinnosti, ktoré od Vás bude vyžadoval úrad prezidenta republiky.

Prezident republiky dr. Jozef Tiso (číta):

Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti Tak mi Pán Boh pomáhaj! (Podáva predsedovi snemu ruku.)

Predseda dr. Sokol:

Pán prezident!

Složili Ste prísahu, predpísanú Ústavou republiky. Poslanci, ako volení zástupcovia ľudu, prijímajú túto Vašu prísahu a pevne veria, že Slovenská republika pod Vaším múdrym a obozretným vedením spravovaná bude tak, ako to záujem slovenského národa a celého občianstva štátu bude vyžadovať. Prozreteľnosť Božia postavila Vás na čelo slovenského štátu v dobe neobyčajne tažkej a tým určila Vám aj mimoriadne významnú a zodpovednú úlohu. Vašou historickou úlohou je vybudovať vnútorne konsolidovaný a medzinárodne zaistený slovensky štát a takto zabezpečiť navždy slobodu a samostatnosť slovenského národa. Sme pevne presvedčení, že s pomocou Božou splníte túto svoju úlohu a my všetci Vám záväzne sľubujeme, že Vás v tejto ťažkej ale vznešenej práci budeme podporovať. Blahoželám Vám srdečne menom snemu Slovenskej republiky a menom občianstva celého štátu. Nech žije a prekvitá Slovenská republika! Jej prvému prezidentovi "Na stráž!" (Dlhotrvajúci a búrlivý potlesk.)

Zakľučujem zasadnutie.

(Koniec zasadnutia o 11. hod. 19. min.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP