Úterý 6. června 1939

Slovenský snem 1939

1. volebné obdobie. 1. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 4. schôdzke Slovenského snemu v Bratislave v utorok 6. júna 1939.

Obsah:

Strana

Oznámenia predsedníctva:

 

Otvorenie schôdzky ..................

3

Ospravedlnenie neprítomnosti poslanca ...........

3

Dovolenky ....................,

3

Zpráva o utvorení Klubu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, strany slovenskej národnej jednoty ..............

3

Rozdaná tlač a pridelenie výborom ............

3

Vyhlásenie usnesenia predsedníctva snemu o budúcej schôdzke. ..

14

Zakľúčenie schôdzky ..................

14

Program:

1. Zpráva výboru sociálneho a zdravotného a ústavno-právneho o návrhu poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu...

4

Reč zpravodaja dr. Opluštila .............

4

Reč zpravodaja dr. inž. Zaťku. ...........

5

Prikročenie k rozprave .................

5

Určenie rečníckej lehoty ................

5

Reč poslanca Šaláta .................

5

Reč poslanca Moru .................

9

Koniec rozpravy ...................

12

Zpravodajovia zriekli sa slova ...........

12

Prvé hlasovanie o návrhu ................

12

Prijatie návrhu prvým hlasovaním .......

12

Druhé hlasovanie o návrhu ...............

12

Prijatie návrhu druhým hlasovaním .......

13

2. Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Levoči, aby snem súhlasil so zavedením trestného pokračovania proti poslancovi Andrejovi Germuškovi....

13

Reč zpravodaja Moravčíka ..............

13

Návrh imunitného výboru prijatý ............

13

3. Zpráva imunitného výboru o žiadosti disciplinárnej komisie I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave, aby snem súhlasil so zavedením disciplinárneho pokračovania proti poslancovi Júliusovi Magutovi .................

13

Reč zpravodaja Moravčíka ..............

13

Návrh imunitného výboru prijatý ............

13

4. Voľba úsporného a kontrolného výboru ..........

13

 

Schôdzka otvorená o 10. hod. 37. min.

Prítomní:

Predseda: dr. Sokol.

Podpredsedovia: dr. Mederly, dr. Opluštil.

Zapisovatelia: Husárek, Drobný.

50 poslancov podľa listiny o prítomností.

Členovia vlády: Pružinský, dr. Fritz, Stano, div. gen. Čatloš, Medrický a dr. Ďurčanský.

Z kancelárie snemu: tajomník snemu Foltín a hl. radca p. s. dr. Cselko.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Otváram 4. schôdzku snemu a zisťujem, že snem je schopný sa usnášať.

Svoju neprítomnosť omlúvil pán minister dr. Vojtech Tuka a pán poslanec dr. Hudec.

Dovolenku som udelil podľa odseku 4. § 2 rokovacieho poriadku pánom poslancom Danihelovi, Turčekovi, ing. Karmasinovi a dr. Hrušovskému.

Utvorenie klubu.

Oznamujem, že podľa došlého písomného oznámenia utvoril sa klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, strany slovenskej národnej jednoty s týmito funkcionármi:

Predseda: dr. Jozef Buday.

Podpredsedovia: dr. Karol Mederly, dr. Eugen Filkorn a dr. Gejza Fritz.

Pokladník: dr. Karol Körper.

Tajomník: Ján Hollý.

Zapisovateľ: Pavel Čarnogurský.

Členmi klubu sú páni poslanci: dr. Jozef Tiso, Karol Sidor, Jozef Sivák, dr. Jozef Buday, dr. Martin Sokol, dr. Karol Mederly, Pavel Teplanský, Matúš Černák, dr. Ferdinand Ďurčanský, dr. Miloš Vančo, Alexander Mach, Štefan Danihel, Rudolf Čavojský, Štefan Suroviak, Anton Hancko, Anton Simko, Tido J. Gašpar, dr. Mikuláš Pružinský, Ján Petrovič, dr. Eugen Filkorn, dr. Gejza Fritz, Ján Liška, Július Stano, Vladimír Moravčík, dr. Štefan Polyák, dr. Karol Körper, dr. inž. Peter Zaťko, Pavel Čarnogurský, František Slameň, dr. Ján Ferenčík, Gejza Medrický, Andrej Germuška, Anton Šalát, Koloman Horniš, Theodor Turček, Vojtech Husárek, Pavel Florek, Štefan Haššík, Ferdinand Mondok, Martin Morháč, Konštantin Čulen, dr. Matej Huťka, Július Maguth, Vincent Boleček, Ján Hollý, Vojtech Plechlo, dr. Pavel Opluštil, Ján S. Vančo, dr. František Hrušovský, Rudolf Schwartz, dr. Gejza Rehák, Ján Mora, Jozef Drobný, dr. Anton Hudec, Vojtech Horák, Jozef Šrobár, dr. Emil Boleslav Lukáč, Štefan Beňák a dr. Vojtech Tvrdý.

Rozdaná tlač.

Na dnešnej schôdzke rozdané boly tieto tlačivá:

Tesnopisecká zpráva o 3. schôdzke Slovenského snemu.

Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.

Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Levoči, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením trestného pokračovania proti poslancovi Andrejovi Germuškovi.

Zpráva imunitného výboru o žiadosti disciplinárnej komisie I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením disciplinárneho pokračovania proti poslancovi Júliusovi Maguthovi.

Vládny návrh zákona o cestovnom ruchu. Návrh prideľujem výboru národohospodárskemu a ústavno-právnemu.

Vládny návrh zákona o štátnej vlajke, štátnej zástave, štátnom znaku a štátnej pečati. Návrh prideľujem výboru ústavnoprávnemu.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Prikročíme k prvému bodu programu, ktorým je:

1. Zpráva výboru sociálneho a zdravotného a ústavno-právneho o návrhu poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.

Zpravodajom za výbor sociálny a zdravotný je pán poslanec dr. Pavel Opluštil a za výbor ústavno-právny pán poslanec dr. inž. Peter Zaťko.

Udeľujem slovo zpravodajovi za výbor sociálny a zdravotný, pánu poslancovi dr. Opluštilovi.

Zpravodaj dr. Opluštil:

Vážený snem!

Sociálny a zdravotný výbor Slovenského snemu na svojej schôdzke zo dňa 24. mája zaoberal sa s návrhom zákona o zriadení Veterinárnej komory a usniesol sa odporúčať, aby snem osnovu v opravenom znení uzákonil.

Som zpravodajom osnovy zákona, ktorú som slávnemu snemu ja predložil. Ráčte mi preto dovoliť, aby som sa v súvise s týmto návrhom trocha obšírnejšie zapodieval s vecou, ktorá s ním čo najužšie súvisí a to tým viac, že na prvý pohľad mohlo by sa zdať, že by bolo iných vážnejších predmetov na prerokovanie, než práve vec, týkajúca sa malého úseku verejnej správy s malým počtom odborného personálu.

Uzákonením návrhu budujeme totiž najvyššiu odborne-stavovskú organizáciu pre veterinárov, ktorých je v štáte našom ozaj nie mnoho iba nejakých 160. Musíme ale uznať a uvedomiť si, že životný záujem nášho štátu vyžaduje postavenie každej jeho složky na patričný stupeň, teda zodpovedné zreorganizovanie veterinárstva práve tak, ako bársktorého iného odvetvia administratívy a to po každej stránke, lebo v opačnom prípade by svoje poslanie a svoje špeciálne povinnosti plniť nemohlo. Keď si uvážime, že nemáme vysokého veterinárneho učilišťa, že nám nezostaly odborno-stavovské organizácie v obore takom, ktorého prvou povinnosťou je preventívna ochrana ľudského zdravia a ľudských životov, budeme nazerať na vec úplne inak. Komora síce nenahradí spomenuté, ale bude jej úkolom starať sa o to, aby hľadala a našla spôsoby na odstránenie nedostatkov, urobila nápravu všade tam, kde táto bude potrebná a takto nahradila aspoň čiastočne to, čo nám chýba a čoho si prípadne ani dovoliť nemôžeme. V takomto osvetlení iste sa dá celkom ináč posúdiť osnova tohto zákona. Mne osobne a tiež ani stavu nejde o nejaké vyššie mocenské postavenie pri zriadení tejto komory. Je len samozrejmé, že je práve tak potrebná pre zverolekárov ako ju majú iné obory verejnej správy. Samozrejme dá sa v tomto ponímaní vysvetliť a porozumeť aj to, že som pristal na niektoré zmeny bez toho, že by som bol namietal vážnejšie, napriek tomu, že v pôvodnom návrhu som tú alebo onú vec celkom ináč myslel vyriešiť, než sme ju vyriešili vo výbore. Pristal som bez všetkého ďalšieho na zmenu pomenovania, čím samozrejme vypadlo z celej pôvodnej osnovy slovo veterinár všade tam, kde bolo používané, hoci som si bol toho vedomý, že nevyjadruje plne nové pomenovanie ten význam, ktorý bol do osnovy kladený.

Taktiež nezáležalo mi na tom, aby sme nevsunuli na miesto menovania celého predstavenstva - volenie tohto predstavenstva, keďže skutočne ide len o vec, ktorou chceme všeobecne pomôcť tomuto oboru.

Spomeniem iba, že - nakoľko som už beztak v pôvodnej osnove pripomenul niektoré veci - prečo je táto komora potrebná. Nič viac nespomeniem, iba toľko, že v republike bola komora spoločná pre celú republiku i pre Slovensko, takže veterinári zo Slovenska mali svoje zastúpenie v tejto ústrednej komore so sídlom v Prahe. Dnes, keď tvoríme zákon, na základe ktorého sa utvorí komora samostatná pre Slovensko, budú si môcť uplatniť svoje požiadavky veterinári v komore tejto.

Poukázať ale chcem ešte z príležitosti tejto na potrebné reorganizovanie celej štátnej veterinárnej služby. Správa tejto veterinárnej verejnej služby organizovaná by mala byť celkove tam v tom najvyššom ústrednom úrade, do ktorého je zadelená služba verejno-zdravotná. Zásada táto je vo väčšine štátov dnes už aj uplatnená. Pri tvorení nového Slovenska nesmú sa žiadne osobné, tým menej mocenské dôvody brať do úvahy a čo najpoctivejšie musíme vyriešiť všetko v prospech národa v duchu doby a pokroku, tedy vyhovujúcim spôsobom.

Vzdelanie veterinárov je medicínske, čo ich samozrejme predurčuje k úkolom zdravotníckym. Medicína humánna a medicína veterinárna majú vlastne ten samý účel, rozdiel je len v ich predmete: starostlivosť o najväčší ľudský majetok a o verejné zdravie; musí byť preto riadne vybudovaná. Veterinárov, ktorí zasahujú na tomto polí preventívne, zapojiť treba do roboty plne a neslobodno ich činnosť zužovať. Veď ak sa uplatní ich vplyv medicíny veterinárnej - zúčastnením sa komory na starostlivosti o ľudské zdravie, bude táto iste dokonalejšia, než bez nej.

Toto som len celkom nakrátko chcel spomenúť pri príležitosti, keď tvoríme zákon, na základe ktorého sa v našom štáte vytvorí najvyššia organizácia veterinárov. Nechcem bližšie odôvodňovať a preto pripomínam len za výbor sociálny a zdravotný, ako zpravodaj, že výbor tento odporúča, aby osnova v predloženom znení bola prijatá a bola uzákonená. (Potlesk.)

Predseda dr. Sokol:

Udeľujem slovo pánu posl. dr. inž. Zaťkovi.

Zpravodaj dr. inž. Zaťko:

Slávny snem!

Výbor ústavno-právny, keď dostal osnovu od výboru sociálne-zdravotného, našiel túto osnovu už veľmi dobre pripravenú pre plenárne jej prerokovanie. Následkom toho nezostalo mu vlastne nič iného, len aby ju poopravil ešte po niektorých stránkach s hľadiska formálneho.

Niektoré menšie štylizačné zmeny dostaly sa následkom tohto ešte do pôvodnej osnovy, schválenej už sociálne-zdravotným výborom. Okrem toho doplnil ústavno-právny výbor § 7 ustanovením o rokovacom poriadku a o poriadku disciplinárnom, ktoré ustanovenia v pôvodnej osnove chýbaly. V § 6, 7 a 8 upravil ústavno-právny výbor funkciu náhradných členov. Z § 8 vypustil pôvodný ods. 2 a 3, ako ustanovenia, ktoré podľa jeho názoru neboly potrebné. V § 17 pozmenil ustanovenia o disciplinárnych trestoch a zaistil možnosť odvolania v určitých prípadoch udelenia trestu. V § 19 doplnil ustanovenia o určení majetku zanikajúcich zverolekárskych spolkov a konečne doplnil osnovu novým §-om 20, podľa ustanovení ktorého zverolekárska komora podlieha dozoru ministerstva hospodárstva.

Ústavno-právny výbor uvážil okrem tohto ešte dôkladne otázku nutnosti tejto úpravy a prišiel súhlasne k tomuže názoru, ku ktorému prišiel výbor sociálnezdravotný, že táto komora bude znamenať ďalšie budovanie samosprávy na Slovensku, že táto komora bude novou ustanovizňou, ktorou sa nahradzujú ustanovizne staré v bývalej republike Česko-Slovenskej.

Preto ústavno-právny výbor odporúča plénu, aby v tom znení, v ktorom osnova bola plénu predložená, túto schválil. (Potlesk.)

Predseda dr. Sokol:

Teraz prikročíme k rozprave.

Podľa usnesenia predsedníctva snemu navrhujem, aby rečnícka lehota bola určená na 30 minút.

Námietok niet. Navrhnutá lehota je schválená.

Prihlásili sa dvaja rečníci na strane "za": pán poslanec Šalát a pán poslanec Mora.

Udeľujem slovo prvému rečníkovi, pánu poslancovi Šalátovi.

Poslanec Šalát:

Slávny snem!

Je potešiteľné pozorovať, ako sa po utvorení samostatného štátu Slovenského jedno za druhým rýchlym tempom uskutočnily také dôležité, pre národ prepotrebné veci, za akých sa 20 rokov bojovalo v pražskom, Slovákom neprajnom parlamente. A nemohly sa tam vybojovať.

Dnes tieto veci a túžby bez veľkých debát a škriepok dáva a splňuje slovenskému národu jeho vlastná vláda v podobe vládnych nariadení a Slovenský snem v podobe vynesených zákonov.

Domáhali sme sa zriadenia osobitnej poštovej sporiteľne a šekového úradu. Nechceli nám to dať. Dal nám to štátny prevrat, postarala sa oň naša usilovná vláda. Žiadali sme osobitné ústredné riaditeľstvá pre slovenské štátne lesy a majetky, taktiež pre naše štátne kúpele, pre tabakovú réžiu, pre štátne huty, bane a železiarne. Nedali nám to páni československí centralisti. Báli sa o svoju moc, o svoje dôchodky, pohodlie a o svoju slávu. Nedožičili Slovákom, čo im právom patrilo.

Nuž vzal si to národ sám a jeho vláda nadľudským úsilím organizuje a uskutočňuje všetko to, čo Slováci hneď po prevrate v roku 1918 mali mať, mali dostať.

Ešte len dnes je pred nami ten povestný martinsko-deklaračný prázdny papier, sľúbený z Prahy, na ktorý sme si po 30. októbri 1918 mali písať všetky svoje požiadavky a túžby. Boly ony popisované za 20 rokov, ale boly aj sotierané a vysmievané v Prahe.

Dnes si už národ slovenský usilovne popisuje, čo mu je treba k zdravému samostatnému životu a nedá si nikým sotierať, škrtať svoje životné požiadavky. Nedá sa zastrašovať, ani si diktovať. Nepýta sa už nikoho či to alebo ono smie spraviť, uskutočniť.

Nedávno sme tu odhlasovali zákon o zriadení štátneho zdravotného ústavu, o ktorý sme sa márne domáhali v pražskom parlamente. Náš návrh ležal nevybavený. Dnes tento dôležitý ústav sa už zriaďuje. Vidieť, že slovenská vláda nerada má jalové reči a sľuby, ale hovorí k národu skutkami.

V pražskom parlamente zostaly nám nevybavené mnohé návrhy. Tak na príklad z oboru verejného zdravotníctva: návrh o zriaďovaní na Slovensku biotických staníc pre včasné rozoznávanie rakoviny a o prídele rádiumu pre zdravotnícke potreby Slovenska (číslo tlačiva 1098 z roku 1937). Moja skromnosť ho podala. Návrh o vybudovaní domov pre choromyseľných na Slovensku a o snížení poplatkov za opatrovanie choromyseľných vo verejných ústavoch (číslo tlačiva 1061 z roku 1937). Návrh na vybudovanie krajinského liečebného ústavu a pavilónu pre pľúcne chorých v Bratislave a na okolí (číslo tlačiva 1097 z roku 1937). Návrh o boji proti týfu vybudovaním vzorných studní v obciach Slovenska (čís. tlačiva 1099 z r. 1937). Návrh o úprave platov pôrodných asistentiek, o skrátení doby odborného kurzu atď. (č. tlačiva 1096 z r. 1937). Takýchto návrhov zo všetkých oborov nášho verejného života pozavdávali slovenskí poslanci v pražskom parlamente na stá a neboly povšimnuté.

Slovenská vláda a Slovenský snem musia teraz míľovými krokmi doháňať to, čo sa za 20 rokov zlomyseľne zameškalo a hatilo. Kto si dnes nadľudského úsilia našich vedúcich činiteľov neváži, šomre a panikárči: chová sa, ako hluchý k jemnej hudbe, alebo slepý k nádherným maľbám.

Slovenská sloboda dnes už nie je prázdnou frázou, ale požehnanou skutočnosťou, javiacou sa najrozmanitejším spôsobom. Jedným takýmto spôsobom, v ktorom sa kus tej našej slovenskej slobody ide prejaviť a bude sa zračiť, je terajší návrh zákona o zriadení Zverolekárskej komory Slovenského štátu.

Zverolekárska komora bude mať vážne úlohy. Musí sa pričiňovať o to, aby zverolekárske tarify boly upravené a dodržiavané. Zverolekárska komora - tak ako iné odborné ustanovizne - bude sa musieť starať o obranu svojich členov, ale práve k vôli dobru svojich statočných členov musí si všímať aj ponôs obecenstva, najmä na prípadné prechmaty, spáchané v obore zverolekárstva.

V minulosti na príklad neraz sa náš ľud ponosoval na prechmaty niektorých pánov pravotárov, lekárov, obchodníkov atď. a márne sa mu hovorilo: obráťte sa na príslušnú odbornú ustanovizeň napr. pravotársku komoru, obchodnú komoru atď., sťažovateľ pohodil len rukou a povedal: Čože sa budem tam ponosovať, keď vrana vrane oči nevykole. Môj krivditeľ má tam známych obrancov a ochrancov, tí sa postarajú o jeho obranu.

Márne sa na príklad zo zvolenského kraja ponosovalo občianstvo na nekresťanského pravotára dr. Domonkoša, že majetkove ničil biednych lazníkov a páchal všelijaké mystifikácie. Či súdy, či odborná komora daly vždy jemu za pravdu a žiadon iný pravotár nechcel prijať vedenie žaloby oproti tejto pijavici. Toto ho robilo čo raz trúfalejším, arogantnejším, takže prijímal poverenia vo veciach najobškúrnejších a hoci aj vopred prehratých. Zo spoľahlivých prameňov dostal som informácie, že pravotár dr. Domonkoš za 12-20 Ks na exekúciách poskupoval chatrné majetôčky lazníkov a potom ich sám predával z voľnej ruky po 12-15 tisíc korunách. Žiadame, aby boly ihneď revidované majetkové pomery tejto pijavice slovenského ľudu dr. Domonkoša, židovského pravotára. (Výkrik: Tak je!)

Podobne by som tu mohol z minulosti poukázať na to, ako zbytočné a bezúspešne je sťažovať si na odborné kruhy, keď na príklad istý kúpeľný lekár prehnano veľkými taxami dral svojich pacientov. Alebo mám tu spomínať trápnu epizódu, odohravšiu sa v istej odbornej komore. Člen sa opovážil kritizovať p. predsedu, veľkého to potentáta čechoslováckeho, trúfalosť člena rozzúrila p. predsedu natoľko, že sa pozabudol vo svojej veľkej hodnosti, skočil ku kritikovi a vylepil mu zaucho.

Takéto veci sa odohrávali za československého režimu v našich odborných ustanovizniach. Neslúžily im na slávu a upadala ich autorita pred obecenstvom.

Dnes, keď zákonom ide sa zriadiť nová odborná ustanovizeň a to zverolekárska komora, voláme a žiadame predovšetkým, aby v nej vládol duch naprostej spravodlivosti, nestrannosti a snášanlivosti. Jej budúci predseda, ktorého podľa zákona má vymenovať vláda, nech nie je diktátorom, ale ani zakrývačom previnilcov. Nech je strážnym okom spravodlivosti. A vtedy táto vážna ustanovizeň poslúži dobru aj svojho členstva aj širokého obecenstva.

Zverolekárska komora bude sa starať o vymáhanie štipendií pre poslucháčov zverolekárskych škôl. Pritom nebude sa spoliehať len na verejné pramene, ale pohybe aj súkromné sily, aby obetovaly na fondy pre takéto štipendiá. Veď koľko sa na príklad zo súkromnej obetavosti sohnalo na fundacionálne miesta Svoradova! Notári si zo svojej obetavosti postavili v Banskej Bystrici nádherný internát pre študujúce dietky notárov. Prečo by si časom aj zverolekári pod vedením svojej komory nevytvorili nejaký pomocný prameň pre študujúci dorast.

Predĺžením štúdia zverolekárskeho na 10 semestrov poklesol síce počet poslucháčov, ale keď budú výdatne podporovaní na štúdiách, stúpne ich počet. A to je žiaducne. Úlohou zverolekárskej komory je umožňovať poslucháčom štúdium v cudzine na vysokej škole zverolekárskej.

Zo zverolekárskej komory budeme očakávať iniciatívne impulzy v rôznych odborných záležitostiach. Tak na príklad bude nástojiť, aby sa zriadily hygienické bitúnky vo väčších konzumných miestach, na príklad vo Zvolene - tu je práve deputácia zvolenská - aby tam boly chladiarne a stajne, kde by si mäsiari povinne museli zaviesť zakúpené zvieratá. Takto by sa znesnadnilo porážanie na čierno, t. j. bez zdanenia, čím vzniká štátu veľká škoda.

Zverolekárska komora musí nástojiť na tom, aby boly zriaďované štátne zverolekárske obvody, nakoľko ich možno zaplniť.

Majú sa zriadiť bitúnky pre obvody viacerých obcí, na ktoré by príspievaly sdružené obce. Na tieto obvodné bitúnky dozerali by obvodní zverolekári.

Roľníci potrebujú občas zverolekársku prednášku - dosť sa už napolitizovali o tom, ako majú chrániť svoje zvieratá proti nákazlivým chorobám. Zverolekárska komora nech sa postará o prostriedky a o spôsoby, ktorými ako, kde a kedy majú sa takéto prednášky konať zverolekármi.

Bude načim rozšíriť sieť ľudových hospodárskych škôl. Na týchto dôležitým prednášateľom má a musí byť aj zverolekár. Aj táto úloha čaká na rozriešenie.

Zo stanoviska národohospodárskeho treba zaviesť povinné očkovanie ošípaných proti červienke s poistením. Taktiež treba zaviesť povinné protimorové očkovanie so zaistením, na ktoré by prispel aj štát, lebo sérum proti moru je drahé. Povinným očkovaním zachráni sa veľký národohospodársky majetok. Odborníci, sdružení v budúcej zverolekárskej komore, budú povolaní k tomu, aby včas a vhodne informovali vládne kruhy o takýchto potrebách.

Súrne je načim zariadiť odborný ústav na výrobu očkovacích látok proti zvieracím chorobám, hlavne na výrobu sérumu proti červienke, lebo táto robí veľké škody i na Slovensku.

Mal by sa zriadiť na Slovensku - na spôsob nemecký - podnik na spracovanie zvieracích odpadkov. Pri bitúnkoch by sa maly zriadiť sberne na krv, štetiny, paznechty a na kosti pre zúžitkovanie.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP