Úterý 25. dubna 1939

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 2. schôdzke Slovenského snemu v Bratislave v utorok dňa 25. apríla 1939.

Obsah:

Strana

Oznámenia predsedníctva:

 

Dovolenky .....................

3

Verifikovanie volby poslanca dr. Tvrdého ........

3

Zmeny vo výboroch .................

3

Imunitnému výboru pridelené ..............

3

Rozdaná tlač a pridelenia výborom .............

3

Program:

 

Prísaha poslancov ..................

4

Voľba podpredsedu snemu ...............

6

Prísaha podpredsedu snemu posl. dr. Opluštila .......

6

Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Júlia Stanu na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku (tlač č. 1).

7

Reč zpravodaja poslanca dr. Mederlyho .........

7

Prvé hlasovanie o osnove ................

11

Prijatie osnovy prvým hlasovaním ............

11

Druhé hlasovanie o osnove ...............

11

Vyhlásenie zpravodaja poslanca dr. Mederlyho ......

11

Prijatie osnovy druhým hlasovaním ............

11

Rezolučný návrh hlasovaním prijatý ............

11

Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola na vydanie zákona o rokovacom poriadku Slovenského snemu (tlač č. 2) .........

11

Reč zpravodaja posl. dr. Mederlyho ..........

11

Prvé hlasovanie o osnove ................

13

Prijatie osnovy prvým hlasovaním ............

13

Druhé hlasovanie o osnove ...............

13

Vyhlásenie zpravodaja posl. dr. Mederlyho ........

13

Prijatie osnovy druhým hlasovaním ...........

13

Ustanovenie a voľba výborov ..............

13

Ustanovenie a voľba výboru národohospodárskeho...

14

Ustanovenie a voľba výboru kultúrneho ........

14

Ustanovenie a voľba výboru sociálneho a zdravotného

14

Ustanovenie a voľba výboru technicko-dopravného..

14

Vyhlásenie usnesenie predsedníctva snemu o budúcej schôdzke..

14

Zaklúčenie schôdzky ..................

14

 

Schôdzka otvorená o 10. hod. 40. min.

Prítomní:

Predseda: dr. Sokol.

Podpredseda: dr. Mederly.

Zapisovatelia: Husárek, Drobný.

58 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: predseda vlády Msgre dr. Tiso; ministri dr. Tuka, div. gen. Čatloš, dr. Ďurčanský, dr. Fritz, Medrický, Pružinský, Sivák a Stano.

Z kancelárie snemu: tajomník snemu Foltín a hl. radca p. s. dr. Cselko.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Otváram 2. schôdzku slovenského snemu a zisťujem, že snem je schopný sa usnášať.

Dovolenku do konca tohto mesiaca udelil som v smysle ods. 4., § 2 rokovacieho poriadku poslancovi Karolovi Sidorovi.

Oznamujem, že voľba poslanca dr. Vojtecha Tvrdého bola verifikovaná.

Zmeny vo výboroch.

Oznamujem, že poslanec dr. Štefan Polyák, ktorý bol vládou vymenovaný za vyslanca a splnomocneného ministra, zriekol sa funkcie predsedu rozpočtového výboru.

Predseda klubu poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) dr. Jozef Buday menoval v smysle ods. 3, § 63 rokovacieho poriadku

za členov ústavno-právneho výboru poslancov: dr. Miloša Vanču, dr. Mateja Huťku, dr. Vojtecha Tvrdého a dr. Františka Hrušovského;

za členov rozpočtového výboru poslancov: Pavla Teplanského a dr. Gejzu Reháka a

za členov imunitného výboru poslancov: dr. Miloša Vanču a dr. Vojtecha Tvrdého.

Za predsedu ústavno-právneho výboru na miesto poslanca dr. Gejzu Fritza, ktorý predsedníctvom snemu dňa 14. marca 1939 vymenovaný bol za ministra a poverený bol spravovaním ministerstva pravosúdia Slovenského štátu, vyvolený bol na schôdzke dňa 17. apríla 1939 poslanec dr. Karol Mederly.

Veci pridelené výborom.

Predseda snemu pridelil imunitnému výboru žiadosť disciplinárnej komisie I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave o vydanie poslanca Júliusa Magutha na disciplinárne stíhanie.

Rozdaná tlač.

Na dnešnej schôdzke rozdané boly tieto tlačivá:

Tesnopisecká zpráva o 2. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny.

Zápisnica o 2. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny.

Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Júlia Stanu na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku.

Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola na vydanie zákona o rokovacom poriadku Slovenského snemu.

Iniciatívny návrh poslanca dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa deň 14. marca vyhlasuje za štátny sviatok. Návrh prideľujem výboru iniciatívnemu a ústavno-právnemu.

Vládny návrh zákona o zriadení úsporného a kontrolného výboru Slovenského snemu. Návrh prideľujem výboru ústavnoprávnemu a rozpočtovému.

Vládny návrh zákona o zriadení, pôsobnosti a organizácii Štátneho zdravotnesociálneho ústavu. Návrh prideľujem výboru sociálnemu a zdravotnému, ktorý sa ustanoví na dnešnej schôdzke snemu.

Pristúpime k prvému bodu programu:

1. Prísaha poslancov.

Podľa usnesenia predsedníctva snemu najprv složí prísahu predseda snemu do rúk predsedu vlády a potom složia prísahu do rúk predsedu snemu ostatní poslanci, ktorí nie sú členmi vlády. Členovia vlády prísahu už složili na prvej schôdzke Slovenského snemu dňa 14. marca 1939.

Prosím pána tajomníka snemu, aby prečítal formulu poslaneckej prísahy (poslanci vstávajú).

Tajomník snemu Foltín (číta): "Prísahám, že budem verný Slovenskému štátu, že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

Poslanec dr. Sokol (podávajúc predsedovi vlády ruku): Prisahám. (Poslanci si sadnú.)

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Teraz nasleduje prísaha poslancov. Tlmočníkom z jazyka rusínskeho na dnešnej schôdzke je dr. Konštantín Koržinský, z jazyka nemeckého dr. Ján Novák a z jazyka maďarského dr. Izidor Koso.

Prosím pána tajomníka snemu, aby prečítal formulu poslaneckej prísahy a aby vyvolával podľa mena pánov poslancov. Pánov poslancov prosím, aby po prečítaní svojho mena pristúpili ku mne a složili prísahu podaním ruky a slovom "prisahám" (poslanci vstávajú).

Tajomník snemu Foltín (číta):

"Prisahám, že budem verný Slovenskému štátu, že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

Tlmočník dr. Koržinský (číta):

Присягаю, что буду ьърнымъ Словацкой державъ, что буду соблюдать законы и что свой мандатъ буду исполять по своемъ знании найлучше и добросовъстно. Такъ мнъ Господи Боже помагай!

Tlmočník dr. Novák (číta):

"Ich schwöre, dem Slowakischen Staate treu zu sein und die Gesetze zu befolgen, sowie mein Mandat nach besten Wissen und Gewissen auszuüben. So wahr mir Gott helfe!"

Tlmočník dr. Koso (číta):

"Esküszöm, hogy a Szlovák államhoz hű leszek, s hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom a törvényeket betartani és megbizásomat teljesíteni. Isten engem úgy segélyjen!"

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Prosím pánov poslancov, aby jeden po druhom vstupovali na predsednícku tribúnu a složili prísahu podľa daného poučenia. Upozorňujem znovu, že poslanci, ktorí sú členmi vlády, prísahu neskladajú.

(Tajomník snemu oznamuje mená poslancov, ktorí pristupujú k predsedovi snemu, podávajú mu ruku a skladajú poslaneckú prísahu.)

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Mederly.

Poslanec dr. Mederly: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Buday.

Poslanec dr. Buday: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Danihel.

Poslanec Danihel: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Filkorn.

Poslanec dr. Filkorn: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Polyák.

Poslanec dr. Polyák: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. inž. Zaťko.

Poslanec dr. inž. Zaťko: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Teplanský.

Poslanec Teplanský: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Čavojský.

Poslanec Čavojský: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Hancko.

Poslanec Hancko: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Petrovič: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Hollý.

Poslanec Hollý: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Boleček.

Poslanec Boleček: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín; Pán poslanec Šimko.

Poslanec Šimko: ПРИСЯГАЮ.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Opluštil.

Poslanec dr. Opluštil: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Steinhübl.

Poslanec Steinhübl: Ich schwöre.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Gašpar.

Poslanec Gašpar: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Schwarz.

Poslanec Schtvarz: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Hrušovský.

Poslanec dr. Hrušovský: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Mondok.

Poslanec Mondok: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Husárek.

Poslanec Husárek: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Germuška.

Poslanec Germuška: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Suroviak,

Poslanec Suroviak: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Lukáč.

Poslanec dr. Lukáč: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Mora.

Poslanec Mora: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Slameň.

Poslanec Slameň: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Čarnogurský.

Poslanec Čarnogurský: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Beňák.

Poslanec Beňák: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Moravčík.

Poslanec Moravčík: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Šrobár.

Poslanec Šrobár: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Körper.

Poslanec dr. Körper: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Ferenčík.

Poslanec dr. Ferenčík: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Florek.

Poslanec Florek: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Liška.

Poslanec Liška: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec inž. Karmasin.

Posl. inž. Karmasin: Ich schwöre.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Eszterházy.

Poslanec Eszterházy: Esküszöm.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Rehák.

Poslanec dr. Rehák: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Šalát.

Poslanec Šalát: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Turček.

Poslanec Turček: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Plechlo.

Poslanec Plechlo: Prísahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Haššík.

Poslanec Haššík: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Huťka,

Poslanec dr. Huťka: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Mach.

Poslanec Mach: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Horák.

Poslanec Horák: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Drobný.

Poslanec Drobný: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Tvrdý.

Poslanec dr. Tvrdý: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Maguth.

Poslanec Maguth: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Horniš.

Poslanec Horniš: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec dr. Hudec.

Poslanec dr. Hudec: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Vančo.

Poslanec Vančo: Prisahám.

Tajomník snemu Foltín: Pán poslanec Morháč.

Poslanec Morháč: Prisahám.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Ak je ešte niekto z pánov poslancov, kto nesložil prísahu, prosím, aby sa prihlásil.

Nehlási sa nikto, zisťujem, že všetci prítomní páni poslanci prísahu složili a tým je vybavený prvý bod programu.

Pristúpime k druhému bodu programu:

2. Voľba podpredsedu snemu.

Podľa ustanovenia § 61 rokovacieho poriadku voľby dejú sa hlasovacími lístkami. Ak niet námietok, môže sa voliť aj zdvihnutím ruky.

Je tu želanie, aby voľba podpredsedu snemu sa nediala hlasovacími lístkami, ale zdvihnutím ruky.

Chcem dať hlasovať zdvihnutím ruky. Sú proti tomu nejaké námietky?

Námietok niet. Budeme teda hlasovať zdvihnutím ruky.

Prosím tajomníka snemu, aby prečítal kandidátnu listinu.

Tajomník snemu Foltín (číta):

Návrh poslanca dr. Budaya a spoločníkov:

Podpísaní navrhujú, aby za podpredsedu snemu vyvolený bol poslanec dr. Pavel Opluštil

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Podľa rozhodnutia budeme voliť zdvihnutím ruky.

Hlasy sčítajú zapisovatelia Vojtech Husárek a Jozef Drobný. Poslanec Husárek sčíta hlasy na strane za ministerskou tribúnou a na ministerskej a predsedníckej tribúne a poslanec Drobný sčíta hlasy na strane druhej. Upozorňujem, že hlasovacie právo majú len prítomní členovia snemu. Členovia vlády, ktorí nie sú poslancami, hlasovacie právo nemajú.

Kto teda súhlasí s prečítanou kandidátnou listinou pána poslanca dr. Budaya a spoločníkov, nech zdvihne ruku a ponechá ju zdvihnutú do sčítania hlasov svojho úseku. (Deje sa to.)

Prosím pánov zapisovateľov, aby sčítali hlasy.

(Po sčítaní hlasov):

Prosím tajomníka snemu, aby oznámil výsledok voľby.

Tajomník snemu Foltín (číta):

Na kandidátnu listinu odovzdalo sa 57 hlasov.

Predseda dr. Sokol (zvoní): Väčšina poslancov sa vyslovila za navrhnutého kandidáta, je teda vyvolený za podpredsedu snemu.

Pýtam sa vyvoleného pána poslanca, či voľbu prijíma?

Predseda dr. Sokol: Pán poslanec dr. Pavel Opluštil.

Poslanec dr. Pavel Opluštil: Prijímam.

Predseda dr. Sokol (zvoní): Vyvolený pán poslanec prijal funkciu podpredsedu snemu a preto podľa platných predpisov složí prísahu do rúk predsedových.

Prosím tajomníka snemu, aby prečítal formulu prísahy. (Poslanci vstávajú).

Tajomník snemu Foltín (číta): "Prisahám, že budem zachovávať zákony a svoj úrad predsednícky nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

Predseda dr. Sokol: Pán poslanec dr. Pavel Opluštil.

Poslanec dr. Opluštil (podávajúc predsedovi ruku): Prísahám.

Predseda dr. Sokol: Pán podpredseda složil predpísanú prísahu, preto ho prosím, aby zaujal svoje miesto na predsedníckej tribúne.

Týmto je vybavený druhý bod programu a teraz pristúpime k bodu tretiemu:

3. Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Júlia Stanu na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku.

Zpravodajom je pán poslanec dr. Karol Mederly. Udeľujem mu slovo.

Poslanec dr. Mederly:

Zákonodarný sbor slobodného štátu Slovenského, Slovenský snem začína svoju výsostnú činnosť zákonom o zásluhách Andreja Hlinku. Hlboká úcta, vrúcna láska a opravdivá úprimnosť a oddanosť, ktorá sa prejavovala už za života Andreja Hlinku, žiada si, aby aj po jeho smrtí dostala výraz suverénnou vôľou slovenského národa, aby dostala výraz Slovenským snemom, aby bola ona na večné časy kodifikovaná. Slovenský snem ako nositeľ suverénnej vôle národa slovenského splnieva len túto živelnú túžbu národa slovenského, spojuje ten oheň lásky, ktorý je roztratený po mestách, dedinách, chalúpkach Slovenska, spojuje ho v mohutný plameň, spojuje ho v mohutnú žiaru, aby táto žiara svietila na cestu slovenského národa na večné veky.

Ak voľakedy potreboval slovenský národ túto žiaru, tento ohnivý stĺp, tak ho potrebuje práve dneska, v dneskajších pohnutých časoch. Dneska, keď loďka národného žitia slovenského dostala sa do úskalia nežišlivosti, keď táto loďka metaná je a báť sa treba toho, že bude hodená o balvany nežičlivosti, že ju zachvátia víry pažravej nedožičlivosti. Potrebujeme ju aj preto, lebo oko Andreja Hlinku už nestráži našu cestu. Jeho bystrý pohľad zlomila smrť, ale duša Andreja Hlinku dozerá na túto našu cestu, ktorá je cesta tvrdá, ktorá vedie cez ťažký terén Európy, kde v ostrom reze križujú sa protichodné záujmy rozličných plemien a národov. Autorita Hlinková nech nás spojí v celok, v oceľovo-tvrdý celok, ktorý bude vedieť vzdorovať tým nárazom, tým drtivým udalostiam, ktorých sme svedkami.

Slávny snem! Jednotnosť národa je tou energiou, ktorá skutočne dá "sily národu. Jednotnosť národa je tou silou, ktorá nás prevedie cez toto úskalie, cez túto ťažkú cestu. Veľkosť národa nezávisí od geografickej veľkosti. Velkosť národa nezávisí od početností, ale v prvom rade závisí od charakteru, od obetavosti a statočnosti členov národa.

Aj veľké národy musia napäť svoje sily, aby mohly obstáť v divom shone dnešných udalostí. Aj veľké národy musia napäť svoje sily, aby mohly prekonať ťažkosti doby, tým viac malé národy, ktoré početnosť, bohatstvo, silu musia zamieňať hodnotami duševnými, musia ich zamieňať hodnotami duševnými, a to je charakter, a to je statočnosť. Musia všetko prekonávať, aby nezapadly do historického prepadliská. Svornosť a zo svornosti prameniaca jednotnosť je tá sila, ktorá pomôže aj malému národu, aby sa vedel udržať, aby vedel tvoriť, aby bol hodnotným členom ľudskej spoločnosti.

Azda niet na svete národa, ktorý tak malý, tak chudobný, za takých ťažkých okolností za tisícročnej tyranie vedel by si bol udržať svoju reč, svoje mravy, svoju kultúru, ako národ slovenský. Boh stvoril Slováka Slovákom a chcel ho mať Slovákom. Skutočne to je len Božia prozreteľnosť, ktorá udržala slovenský národ na tomto ťažkom priestore. Toto je zázrak, zázrakom histórie.

Prozreteľnosť Božia vyznačila tomuto malému, chudobnému národu tuná v srdci Európy a v najťažšom bode priestor života. Zasadila ho sem ako tú tatranskú jedľu na žulovú pôdu, ktorá je vystavená víchriciam. Tak aj slovenský národ na tejto tvrdej skalnatej pôde vystavený je víchriciam neprajnosti, vetrom historickým, a napriek tomu udržal sa a udrží sa.

Neprajníci, ktorí by chceli zmalicherňovať tento boj slovenského národa o žitie, radi prízvukujú, že slovenský národ nemá svojej minulosti, že slovenský národ nemá svojej histórie. Oj nie. Slovenský národ má svoju históriu. I keď ona nebola písaná vždy mečom, i keď ona neniesla sa vždy triumfálnym pochodom víťazov, ale bola uvitá z tŕňového venca potupy: bola uvitá táto história z tŕňovej koruny utrpenia, bola značená cestou krvavou, cestou potu slovenského ľudu. Koľko energie odplavily slovenské rieky cudziemu plemenu. Umom, nadanosťou slovenskou zdobil sa cudzí. Z mozoľov slovenského ľudu lepili si zámky, lepili si kaštiele, lepili si hrady jeho otročitelia. V tejto sychravej noci utláčania tak ľahko by bolo zhasol oheň, ten plamienok rodolásky. Veď nepriatelia len na to číhali, kedy zhasne, kedy ho budú môcť úplne udusiť, kedy budú môcť zavaliť kameň zabudnutia čo i na pamiatku slovenského národa. Ale Boh všemohúci, ktorý dal do srdca Slováka tento plameň, nedal ho zadusiť. Nedal, aby národ slovenský zahynul. V každej dobe našiel prostriedky, dal mu vodcov, dal mu buditeľov, aby pestovali tento plamienok rodolásky, aby tento plamienok rodolásky nezahynul ani v takej sychravej a tmavej noci, akú musel slovenský národ za tisíc rokov prekonať.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP