Úterý 21. února 1939

Snem Slovenskej krajiny 1939.

I. volebné obdobie.                                                                                                     1. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 2. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v dňoch 21., 22. a 23. februára 1939.

Obsah:

Strana

Posmrtná spomienka na zosnulého pápeža Pia XI.

3

Oznámenia predsedníctva:

 

Oznámenie vymenovania kraj. viceprezidenta Fr. Foltína za tajomníka Snemu

4

Prečítanie prípisu o verifikácii volieb poslancov

4

Prečítanie prípisu o vymenovaní novej vlády Slovenskej krajiny

5

Dovolenky

5

Rozdané vytlačené návrhy

6

Program:

 

Vládne vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej krajiny dr. Tisu

6

Prijatie návrhu na rozpravu

28

Prerušenie a znovuotvorenie schôdzky

28

Určenie rečníckej lehoty

28

Reč posl. dr. Budaya

28

Reč posl. Lišku

28

Reč posl. ing. Karmasina

36

Reč posl. Drobného

38

Reč posl. Eszterházyho

43

Reč posl. dr. Körpera

45

Reč posl. Simku

49

Reč posl. Čarnogurského

50

Reč posl. Turčeka

53

Prerušenie a znovuotvorenie schôdzky

57

Reč posl. Floreka

58

Reč posl. dr. ing. Zaťku

63

Reč posl. Čavojského

68

Reč posl. dr. Reháka

71

Reč posl. Moravčíka

77

Reč posl. Magutha

81

Reč posl. Morháča

86

Reč posl. dr. Lukáča

88

Reč posl. Macha

92

Schválenie vládneho vyhlásenia

95

Oznámenie, že budúca schôdzka bude svolaná písomne

95

Príloha

96

Prítomní:

Predseda dr. Sokol.

Podpredsedovia: dr. Mederly, Stano.

Zapisovatelia: Šrobár, Husárek, Germuška, Drobný.

61 poslancov podža listiny o prítomnosti.

Členovia vlády: predseda vlády dr. Tiso; ministri dr. Ďurčanský, dr. Pružinský, Sivák, Teplanský.

Štátny minister: Sidor.

Z kancelárie Snemu: tajomník Snemu Foltín; jeho ad hoc zástupca dr. Cselko.

Predseda dr. Sokol otvoril schôdzku o 10. hod. 30 min. dopol. zistil, že Snem je schopný usnášať sa a pokračoval takto:

Slávny Snem! (Poslanci vstávajú.)

Dňa 10. februára zarmútila celý vzdelaný svet zpráva, že hlava katolíckej cirkvi, pápež Pius XI. zakončil v Ríme svoj časný život a odišiel na večnosť. Preniknuté touto smutnou udalosťou, i Slovensko bralo úprimnú účasť na smútku katolíckeho kresťanského sveta a ja prosím, nech mi je dovolené pred denným poriadkom uctiť pamiatku zosnulého vežkého pápeža.

Robíme to vďačne a z úprimného srdca, lebo Pius XI. bol cez celý svoj požehnaný, sedemnásťročný pontifikát nie len stálym svedkom, ale aj láskavým priaznivcom nášho politického boja za práva slovenského národa. Za tak dlhý čas, za tožké roky, čo vládol na prestole Petrovom, mnohokrát sa ustanovili pred neho slovenskí vežpastieri, biskupi a iní hodnostári katolíckej cirkvi a neminul tiež rok, že by vežké množstvo slovenských pútnikov nebol býval prijímal vždy s otcovskou láskou a starostlivosťou. S hlbokou vďačnosťou budeme pamätať, že vežký pápež, ktorý spravoval celú katolícku cirkev, pri každej takejto príležitosti spomínal náš národ, posielal slovenskému národu svoje zvláštne apoštolské požehnania a vrelé otcovské odkazy. Tiež nikdy nezabudneme, že práve diplomatický zástupca Pia XI. v úradnom akte nazval náš národ šžachetným národom slovenským, čím sa slovenskému národnému povedomiu dostalo posilnenia i s miesta, ktoré predstavuje najvyššiu mravnú autoritu sveta. Keď tento národ práve teraz začína na poli svojho zákonodarného Snemu a svojej slovenskej štátnosti rozvíjať svoje šžachetné sily a uplatňovať svoju šžachetnú vôžu, zaiste nemôžeme prvý prejav našej šžachetnosti, uznávanej Svätou Stolicou, dokumentovať lepšie, ako keď vzdáme úctu blahej pamiatke toho z najšžachetnejších pápežov cirkevných dejín, ktorý s porozumením zasiahol aj do našej národnej historie. Nie je možné v rámci krátkeho pietneho prejavu zhodnotiť takú vynikajúcu osobnosť, akou bol a akú predstavuje vežký mŕtvy pápež. Toto urobí historia a jej povolaní pracovníci. No, objektívna svetová verejnosť už dnes jednotne uznáva, že blahej pamäti pápež Pius XI. bol vežkým apoštolom svetového mieru, ktorý pevne a dôsledne budoval. Robil tak v šžapajách svojho predchodcu, mierumilovného Benedikta XV., a v duchu kresťanskom. Otázke svetového pokoja a pokojného spolužitia národov neúnavne venoval svoju horlivú a šžachetnú prácu. Zachovať žudstvu najväčší poklad, mier, bolo vždy jeho pálčivou a vežkou starosťou. Touto starosťou vedený usiloval tiež o sociálny pokoj, zaistený v duchu sociálnej spravodlivosti Evanjelia. Preto horlive pokračoval v práci za obnovu žudskej spoločnosti a smernice tejto obnovy shrnul vo vežkolepej encyklike, ktorá zo sociálneho rozvratu, z triednych rozporov, z hospodárskej krízy ukazuje najistejšiu cestu k novej a v duchu kresťanskej spravodlivosti vyrovnanej a spokojnej žudskej spoločnosti. Nebolo vežkého problému dnešnej doby, pre ktorého šťastlivé riešenie nebol by poukázal na jeho trvalé, mravné a spravodlivé základy. Tým dnešnému svetu, nachádzajúcemu sa v zmätkoch prerodu, ukázal jasnú cestu k zaisteniu svetového mieru, sociálneho pokoja a k najdeniu šťastnejšej, lepšej budúcnosti.

Slovenský Snem, ktorý je odhodlaný riadiť sa zásadami kresťanskými a národnými, zaiste nezabudne dôkladne si všímať zásady, vyslovené v encyklikách vežkého pápeža Pia XI., ktorého blahej pamiatke vzdávam vrelú úctu a hlboko sa klaniam jeho vežkému životnému dielu. (Poslanci sadajú.)

Oznámenia predsedníctva.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Za tajomníka Snemu menovaný bol na základe usnesenia predsedníctva zo dňa 21. febr. 1939 krajinský viceprezident František Foltín.

Oznamujem, že došiel prípis Volebného súdu o verifikácii volieb a prosím tajomníka Snemu Foltína, aby ho prečítal.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Volebný súd v Prahe. Číslo 207/38. Predsedníctvo Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave.

Volebný súd usniesol sa na svojom zasadnutí dňa 16. januára 1939 na základe § 8, č. 2 a § 10 zák. zo dňa 29. februára 1920, č. 125 Sb. z. a n. a úvodného ustanovenia ods. 1 zák. zo dňa 14. júla 1927, č. 125 Sb. z. a n. a čl. V. ods. 2 ústavného zákona zo dňa 23. novembra 1938, č. 299 Sb. z. a n. overiť vožbu týchto členov prvého Snemu Slovenskej krajiny, vyvolených pri vožbe dňa 18. decembra 1938 na kandidátnej listine Hlinkovej slovenskej žudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty):

1. Dr. Jozefa Tisu, predsedu slovenskej vlády, Bánovce n. Bebr.

2. Karola Sidora, ministra, Bratislava.

3. Jozefa Siváka, škôldozorcu, Prievidza.

4. Dr. Jozefa Budaya, kanoníka, Nitra.

5. Dr. Martina Sokola, gen. tajomníka, Bratislava.

6. Dr. Karola Mederlyho, hlavného radcu, Bratislava.

7. Pavla Teplanského, ministra, Suchá n. Parnou.

8. Matúša Černáka, ministra, Bratislava.

9. Dr. Ferdinanda Ďurčanského, ministra, Bratislava.

10. Dr. Miloša Vanču, ministra, Turč. Sv. Martin.

11. Alexandra Macha, šéfa úradu propagandy, Bratislava.

12. Štefana Danihela, rožníka, predsedu Zemed. rady, Sološnica.

13. Rudolfa Čavojského, hl. taj. odb. org. rob., Bratislava.

14. Štefana Suroviaka, predsedu Sväzu slov. žel., Žilina.

15. Antona Hancku, predn. Sdruž. slov. odb. org., Žilina

16. Ing. Františka Karmasina, štát. sekretára, Bratislava.

17. Jána Eszterházyho, statkára, Ujlak.

18. Antona Simku, gr. kat. farára, Vyšná Ožka.

19. Tido J. Gašpara, odb. radcu, spisovateža, Bratislava.

20. Dr. Mikuláša Pružinského, statkára, Mytošiny.

21. Jána Petroviča, riad. Slov. poklad., Bratislava.

22. Dr. Eugena Filkorna, riad. Svoradova, Bratislava.

23. Dr. Gejzu Fritza, hlav. súd. radcu, Solivar pri Prešove.

24. Jána Lišku, gen. taj. obch. komory, Bratislava.

25. Juliusa Stanu, vlád tajomníka, Bratislava.

26. Vladimíra Moravčíka, šéfred. Slov. deníka, Bratislava.

27. Dr. Štefana Polyáka, statkára, Záblatie.

28. Dr. Karola Körpera, kanoníka, prednostu kult. odboru min. škol. a národ. osvety, Bratislava.

29. Dr. Ing. Petra Zaťku, gen. taj. Ústred. sdruž. slov. priem., Bratislava.

30. Pavla Čarnogurského, odb. prednostu min. škol. a národ. osvety, Vajnory.

31. Františka Slameňa, robotníka, predsedu odb. org. rob., Horná Lehota.

32. Dr. Jána Ferenčíka, farára, Ružomberok.

33. Gejzu Medrického, redaktora, Bratislava.

34. Andreja Germušku, riad. učit. ústavu, Prešov.

35. Antona Šaláta, profesora, Hájniky.

36. Kolomana Horníša, štát. učiteža, Kys. Nové Mesto.

37. Teodora Turčeka, rožníka, Nedanovce.

38. Vojtecha Husárka, správcu-učiteža, Bratislava.

39. Pavla Floreka, profesora, Turč. Sv. Martin,

40. Štefana Haššíka, tajomníka, Michalovce.

41. Dr. Ferdiša Klindu, odb. prednostu min. hosp., Bratislava.

42. Ferdinanda Mondoka, správcu fary, Senica n. Myj.

43. Martina Morháča, obchodníka, Breznička n. Ipžom.

44. Konštantina Čulena, žel. úradníka, spisovateža, Bratislava.

45. Dr. Mateja Huťku, ver. notára, Michalovce.

46. Jozefa Steinhübla, farára, Sklené.

47. Juliusa Magutha, vedúceho notára, Spišské Podhradie.

48. Vincenta Bolečka, farára, Nemčiňany.

49. Jána Hollého, ústredného tajomníka, Bratislava.

50. Vojtecha Plechlu, dekana-farára, Dolné Dubové.

51. Dr. Pavla Opluštila, riaditeža bitúnku, Bratislava.

52. Jána S. Vanču, rožníka, legionára, Plavnica.

53. Dr. Františka Hrušovského, riad. gym., Kláštor pod Znievom.

54. Rudolfa Schwarza, legionára, správcu-učiteža, Banská Bystrica.

55. MUDr. Gejzu Reháka, riad. št. nem., Bratislava.

56. Jána Moru, ústred. tajomníka rob. org., Bratislava.

57. Jozefa Drobného, pošt. riaditeža, predsedu Spolku slov. poštárov, Bratislava.

58. Gejzu Horňáka, gr. kat. správcu-učiteža, Starina.

59. Dr. Antona Hudeca, pravotára, Trenčín.

60. Vojtecha Horáka, škol. inšpektora, Vajnory.

61. Jozefa Šrobára, kanoníka, Bratislava.

62. Dr. Emila B. Lukáča, prof. ev. nábož., Bratislava.

63. Štefana Beňáka, rožníka, Rybany.

O tom sa podáva zpráva ministerstvu vnútra Slovenskej krajiny a predsedníctvu Snemu Slovenskej krajiny.

V Prahe dňa 16. januára 1939. Viceprezident volebného súdu: Dr. Zeis v. r.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Predsedníctvu Snemu došiel ďalší prípis od predsedu vlády republiky Česko-Slovenskej o vymenovaní novej vlády Slovenskej krajiny. Prosím pána tajomníka Snemu Foltína, aby prípis prečítal.

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Predsedníctvu Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave.

Pán prezident Republiky prijal podanú mu demisiu vlády Slovenskej krajiny, zprostil predsedu vlády a ostatných členov vlády úradov a menoval na návrh predsedníctva Snemu Slovenskej krajiny rozhodnutím zo dňa 20. januára 1939 poslanca Msgre dr. Jozefa Tisu za predsedu vlády Slovenskej krajiny a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstva vnútra. Súčasne vymenoval za členov tejto vlády pána: poslanca Jozefa Siváka a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstva školstva a národnej osvety; poslanca Pavla Teplanského a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstva financií; poslanca dr. Ferdinanda Ďurčanského a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstiev dopravy a verejných prác; poslanca dr. Mikuláša Pružinského a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstiev priemyslu, obchodu a a živností a požnohospodárstva; poslanca dr. Miloša Vanču a poveril ho vedením vecí spadajúcich na Slovensku do oboru ministerstva pravosúdia.

Členovia vlády Slovenskej krajiny složili ústavou predpísaný sžub do rúk prezidenta republiky, dňa 21. januára 1939.

O tom kladiem si za česť urobiť sdelenie.

Predseda vlády: Beran v. r.

Predseda dr. Sokol:

Týmto predstavujem Snemu novú vládu Slovenskej krajiny.

Dovolené.

Predseda Snemu dr. Sokol:

Dovolenú žiadajú: Poslanec Konštantin Čulen na jeden rok a poslanec Štefan Suroviak do 15. marca 1939.

Navrhujem v smysle § 2, ods. 4. rokovacieho poriadku, aby žiadaná dovolená udelená bola obidvom pánom poslancom.

Kto súhlasí s týmto mojím návrhom, nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Návrh prijatý je jednohlasne.

Rozdané tlačivá.

Predseda dr. Sokol:

Na dnešnej schôdzke rozdané boly tieto tlačivá:

Tesnopisecká zpráva o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny.

Zápisnica o 1. (ustavujúcej) schôdzke Snemu, proti ktorej neboly podané námietky podža § 73 rokovacieho poriadku.

Iniciatívny návrh poslanca Stanu na vydanie zákona v zásluhách Andreja Hlinku.

Iniciatívny návrh poslanca dr. Sokola na vydanie zákona o rokovacom poriadku Snemu Slovenskej krajiny.

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Pristúpime k 1. bodu programu:

1. Vládne vyhlásenie.

Slovo si vyžiadal pán predseda vlády dr. Jozef Tiso. Udežujem mu slovo.

Predseda vlády dr. Tiso: Slávny Snem!

V mene vlády Slovenskej krajiny po prvý raz sa ujímajúc pred samostatným slovenským Snemom slova, aby som vyložil v podobe vyhlásenia vlády program našej činnosti v najbližšej budúcnosti, nemôžem inšie urobiť, ako biblickej frazeologie použiť a v mene národa slovenského povedať: Blahoreč duša moja Pánovi, lebo učinil so mnou vežké veci ten, kto je mocný! V plnosti času shliadol na národ náš milosrdný Boh a zo zmätku politického, z hroziacej katastrófy sociálnych prevratov vyviedol národ náš slobodný a dal mu správu vecí do vlastných rúk! Národ slovenský po tisícročnej prestávke, po dlhoročných bojoch za svoje národné práva má svoju vládu, má svoj snem, buduje svoj štát. Nebolo v dejinách národa slovenského pokolenia, ktorému by bola bývala sverená hrivna taká vzácna, ako generácia naša. Mimoriadny údel tento zaväzuje nás k jedinečnej zodpovednosti za svedomité narábanie s tou hrivnou, aby sme nielen udržali štát, ktorý nám bol daný, ale aby sme ho od prvých základov tak budovali, aby trval a prekvital pre všetky pokolenia v budúcnosti. (Potlesk.)

Tu na pôde svojho snemu budujeme svoj štát, svoj nový štát, svoj slovenský štát. (Búrlivý potlesk.)

Doterajšia naša politická práca na pôde parlamentu česko-slovenského bola určovaná predovšetkým záujmami národa slovenského a len v druhom rade sa riadila záujmami štátu spoločného. Rozdelenie politických síl v prvej republike vyvolalo túto diferenciáciu nášho postupu. Tlak väčšiny na národný svojráz slovenského národa, sjednocovacie snahy smerujúce k zániku slovenského národa ako etnickej jednoty a slovenčiny ako samostatného jazyka, určovaly náš postup, ktorý sa musel koncentrovať na obranu ale i na posilnenie národa. Predovšetkým tejto okolnosti sa musí pripísať, že hoci prvá republika bola podža názvu štátom naším, museli sme postaviť národ nad štát, ba proti štátnej moci, ktorú vykonávali strannícky predpojatí politici. Tomuto neprirodzenému stavu je koniec: národ slovenský buduje si svoj štát, ktorý je orgánom jeho suverenity, je vykonávatežom jeho vôle, je ochráncom jeho záujmov. Nikdy viac sa nesmie stať, aby národ slovenský sa dostal do protivy so svojím štátom. Od 6. októbra 1938 národ slovenský a štát slovenský je jedno a to isté: rozkvet a úpadok jedného znamená úspech alebo rozklad druhého. Byť slovenským vlastencom a ideálnym národovcom, znamená byť oddaným budovatežom štátu slovenského. Láska k národu slovenskému konkretizuje sa v oddanosti a vernosti k štátu slovenskému. K hodnotám národným, za ktoré sme sa oduševňovali, ako je reč, spev, výšivka, folklor slovenský pristupuje teraz zákon slovenský, úrad slovenský, daň slovenská, armáda slovenská atď., lebo máme už nie len svoj národ, lež máme a budujeme i svoj štát.

Tento náš slovenský štát je síce pokračovatežom starého štátu česko-slovenského, vyrastá akoby z neho, ale je novým štátom, nielen pre zmenené štátoprávne postavenie dvoch národov v rámci nového štátoprávneho zriadenia, ale pre zrevidované chápanie úloh štátu vôbec. Náš nový štát nechce a nebude slúžiť nijakej strane alebo triede, ale nad všetky takéto a podobné odtienky povýšený, slúžiť bude len vežkým všeobecným záujmom celého národa slovenského. (Potlesk.) Budujeme nový štát v novom chápaní. Štát nám je nie modlou, ktorej obetujeme i národ, ale nie je ani svrchovaným činitežom, od ktorého očakávame všetko. Štát náš bude novým štátom, na ktorý hžadíme ako na potrebný prostriedok riadenia života národa, ktorý budujeme len v tej miere, v akej to vyžaduje potreba života národa. Nedržíme štát len preto, aby sme mali štát, ale preto, a len potiaž, ako ho potrebuje národ. Uvedie sa takto na pravú mieru zástoj štátu, aby sa upravil i náš pomer k štátu, z ktorého musí nastať i základná preorientácia širokých vrstiev národa. Dlhou politickou tradíciou predošlých čias bol vypestovaný názor, že štát je chlebodarcom, ku ktorému sa utieka každý. Nával do štátnych úradov, uchádzanie sa o subvencie štátu bolo symptomatickým zjavom zašlej doby. Budujeme nový štát, ktorý nebude zaopatrovacím ústavom pre jednotlivcov, preto upotrebí služby jednotlivcov len natožko, nakožko to služba všeobecná vyžaduje. Nový štát nebude subvencujúcim ústavom, lebo nie je bohatým strýčkom, ktorý by mal vlastné zdroje bohatstva, z ktorých odmeňuje jednotlivcov, ale je iba manipulantom hmotných prostriedkov, ktoré mu národ sverí ciežom upravovania všeobecných záujmov.

Náš nový štát nebude prekrmovať svoj úradnícky aparát len preto, aby zabezpečil životnú existenciu tomu alebo onému jednotlivcovi, ale zamestnávať bude len tožko žudí, kožko je na vykonávanie jeho funkcií bezpodmienečne potrebné, aby sa príliv nových pracovných síl upravil smerom k súkromnému podnikaniu obchodnému a priemyselnému. Bolo to neblahým následkom bývalého straníckeho systému, v ktorom si každá politická strana získavala voličov ich umiesťovaním v štátnych úradoch bez ohžadu na to, či to bolo potrebné, alebo nie. Uplatňovaly si teda politické strany svoje stranícke záujmy na účet štátu, ale i na účet celého nášho verejného a hospodárskeho života V tomto ponímaní štátu stali sme sa národom štátnych zamestnancov, od štátu závislých, pod firmou štátu sa skrývajúcim politickým stranám ešte i svoje národné povedomie obetujúcich helotov. A zatiaž, kým takto odčerpávala národnú energiu politická korupcia, obchod, priemysel a iné slobodné povolania zaujal cudzí živel, ktorý sa žahko zmocnil hospodárskeho potenciálu národa a zotročil národ so stránky hospodárskej. Budujeme si nový štát, ktorý nebude odčerpávať národnú energiu prežudňovaním byrokratického aparátu, aby si národ zaujal svoje patričné miesto v hospodárskom živote. K tomuto ciežu bude potrebná radikálna preorientácia našej verejnej mienky, aby sme sa stali namiesto národa štátnych zamestnancov, národom vožných povolaní na poli obchodnom a hospodárskom, aby nie národ bol pre štát, ale aby štát mal koho spravovať.

Náš nový štát má byť slovenským štátom, čo práve preto, že má byť novým štátom, nemá znamenať šovinistický, nesnášanlivý, práva iných národov nerešpektujúci štát. Štát slovenský má byť štátom slovenskej tradície. A táto slovenská tradícia znamená vládu ducha, lebo duch bol ten, čo nás udržoval a k víťazstvu priviedol. Z etnickej našej malosti a z hospodárskej slabosti vyrástla naša orientácia k silnému duchu ako činitežovi, ktorý nás môže udržať a ktorého si vypestovať môžeme. Imponuje nám bohatstvo, ale nás nedráždi, lebo vieme, čo ono znamená bez ducha. Obdivujeme zázraky techniky, ale nás neuspokojujú, lebo pamätáme na to, že duch je, čo obživuje. Studení bez vnútorného zanietenia stojíme pred strojom, ktorý zbytočným robí človeka, lebo však človek je korunou prírody a najbližším ciežom všetkého podnikania. Preto s určitou dávkou skepsie prijímame všetko, čo je vežkolepé, jedinečné, čo je výrazom púhej fyzickej sily, bez akéhokožvek vánku ducha a bez akéhokožvek určenia k službe lepšieho, šžachetnejšieho žudského života.

Duchovný charakter našej literatúry, duchovný náter nášho žudového umenia nám určuje naše miesto, aby sme sa i v budúcnosti hlásili k nadvláde ducha, ktorý je dušou našej historie. Slovenský štát bude teda mocou duchovnou, ktorá si nebude zakladať na bohatstve, na zbraniach, na metodách policajnej brutality, ale na pestovaní duchovných hodnôt slovenského svojrázu, medzi ktoré patrí prostota života, čistota mravov, sociálne vyrovnanie stavov, na spravodlivosti založená národná snášanlivosť. Takto budovaný štát slovenský bude celý náš, ku ktorému sa vinieme s detskou prítulnosťou bez obavy, že by sa stal predmetom nenávisti iných. Vyhradený nám bol štát slovenský na tomto území preto, že tu býva svojrázny národ slovenský; konzervácia etnických svojráznych hodnôt slovenských bude vždy i v budúcnosti príčinou volania po jestvovaní a uznaní štátu slovenského na tomto území.

Budujeme svoj slovenský štát, aby národ slovenský v rámci tejto mocenskej organizácie sa národne uplatnil podža svojrázu v rodine ostatných národov. Záujem národa slovenského bol hýbadlom nášho boja v minulosti, ten istý záujem bude našou smernicou vždy i v budúcnosti. Náš politický boj v minulosti viedol sa väčšinou smerom kultúrnym a ešte väčšmi smerom štátoprávneho zaistenia slovenského národa. Na tomto poli dosiahli sme síce pekných úspechov, no ešte ani zďaleka nie takých, akých si záujem národa v tomto ohžade vyžaduje. Ide predovšetkým o konečné vybudovanie štátoprávneho postavenia národa slovenského. Tak sa stane uzákonením Ústavnej listiny Slovenskej krajiny, čo bude najvážnejším predmetom našej najbližšej zákonodarnej činnosti, popri tých potrebných zariadeniach, ktoré ako svoj vlastný rokovací poriadok snemovne a iné viac-menej technického rázu predlohy budú vybavené ako základné podmienky riadneho behu parlamentu. Bude to príležitosťou, pri ktorej sa slovenský snem bude môcť zapodievať so základnými otázkami národa slovenského a som si istý, že každý člen tohto parlamentu, vedomý súc si svojej zodpovednosti, zapodievať sa bude týmito otázkami jedine s hžadiska záujmu národa slovenského. Pri tejto príležitosti prestaneme byť prívržencami teoretických systémov, nebudeme mať na mysli ideologické zameranie, budeme všetci jedine Slovákmi, ktorí jedine záujem svojho národa majú na mysli. A to nie záujem chvížkový, nie konjunkturálny záujem, keďže nejde o zákon jednoduchý, ale o zákon ústavný, na dlhé časy platiaci, aby sa teda zabezpečil záujem národa na dlhé časy a na všetky možnosti, ktoré sa v ďalekej budúcnosti môžu vynoriť. Preto bez toho, aby som chcel predbiehať tomuto historickému rokovaniu o ústavnej listine, isté je už dnes jedno, a to: že suverenita národa slovenského nesmie byť ani týmto ústavným zákonom tak viazaná, aby ťažkosti technického rázu mohly byť prekážkou jeho rozhodovania o svojich veciach, alebo aby sa z ústavnej zaviazanosti pobádal ktokožvek k nedostatočnému rešpektovaniu záujmu národa slovenského. Národ slovenský je suverénny, tvorí si svoj štát, musí mať možnosť, aby svoje suverénne právo uplatňovať mohol vždy, neviazaný ani dlhočasným charakterom ústavnej listiny.

Vzhžadom na terajšiu líniu nášho politického života, že sa utvorila jedna strana, usudzuje sa, že sa vláda zariaďuje na totalitný systém a chce vykonávať určitého druhu autoritatívny režim. I keď sme zlikvidovali najhoršie ovocie demokracie, stranníckosť, nič nie je nám vzdialenejšie, ako vykonávať totalitu štátnej moci, čo nasleduje už z tohto nášho zásadného stanoviska, že i štátnu moc podriaďujeme zákonu mravnosti a práva; podža ktorej zásady štát musí rešpektovať práva individua, rodiny, spoločnosti a miestnych samospráv; za sväté považuje právo rodičov na výchovu svojich dietok; právo slobodného vierovyznania, garantuje právo súkromného vlastníctva a zabezpečuje pokojné spolunažívanie práce a kapitálu, zamestnávateža a robotníka. Štát pokladá sa za usmerňovateža ale nie za monopolného vykonávateža individuálneho podnikania. Ak môže byť u nás reč o totalite, tak je to len totalita národa, ktorá naznačuje všeobecne v prospech národa koncentrujúcu snahu, aby všetko, čo tu žije, tu pracuje, čo sa tu podniká, išlo v prospech národa. Za týmto účelom utvorená jednota národa pod heslom "všetko za národ" všetkých složiek národa do práce za blaho znamená teda disciplinovanú organizovanosť všetkých složiek národa do práce za blaho národa. Jednotou touto na večné veky vypudená bola z radov našich roztrieštenosť podža triednych záujmov, aby nás všetkých ovládal vždy záujem celého národa. Predstavitežkou a vykonávatežkou jednoty národa na poli politickom je jednotná strana, ktorá pre toto základné od minulosti odlišné svoje postavenie je viac orgánom štátnym ako reprezentantom určitej skupiny žudí, a vo svojom složení strana táto, poťažne jej poslanci nie sú viac zástupcami tej či onej skupiny, ale každý poslanec z hocijakej skupiny vyrastlý pokladá sa za poslanca celého národa a veci svojej skupiny zapína do záujmovej sféry celého národa. Prirodzené rozvrstvenie národa na stavy, ktoré budú vybudované od najnižších základov v obciach až po najvyššie vrcholy celonárodné, vyrovnané a sjednotené bude v reprezentácii jednej strany, ktorá stavovské záujmy sjednotené pod jedným fórumom prenáša na pole politické do parlamentu a ostatné zastupitežské orgány v okresoch a v obciach.

Suverenitu svoju národ slovenský uplatňovať bude vo svojom štáte so stálym zretežom na prirodzené kultúrne a hospodárske práva svojich inonárodných občanov, Rusínov, Nemcov, Maďarov, ktorým zabezpečíme podmienky ich národného života, pravda s poukazom nato, že očakávame, aby to isté bolo zabezpečené naším bratom Slovákom pod inou štátnou suverenitou žijúcim. (Búrlivý potlesk. ) Ale ako naši inonárodní spoluobčania nechcú sa stať korisťou slovenskej nadvlády, takiste ani oni nechcú byť favorizovaní na úkor slovenskej pospolitosti; ako oni nechcú, aby boli nútení svojou hrivnou prispievať k zvežaďovaniu slovenského života, ani nečakajú, aby sa im na účet slovenský v akomkožvek smere nadržiavalo. Clara pacta-boni amici bude iste zdravou zásadou k obapolnému uspokojeniu. Takouto všeobecnou otázkou je i otázka židovská, ktorej riešenie je vecou už najbližších dní. Je to otázka už viac-menej medzinárodného charakteru, nakožko sa ňou zapodieva už každý národ. Nevyhýba sa riešeniu otázky židovskej ani národ slovenský. Pri riešení tejto otázky nemôže ísť podža vzoru ktoréhokožvek iného národa s ohžadom na svoje postavenie medzi národmi a na možné následky riešenia toho v živote národa. Je dôkazom vyspelosti nášho národa, že napriek všetkým popudzovaniam národ slovenský vyčkal zákonité riešenie otázky židovskej a ubezpečujem slovenský národ, že pri riešení tomto nič inšie nás nebude viesť, ako záujem slovenského národa. Tým istým hžadiskom vedení budujeme svoj štát v prirodzených hraniciach svojich síl v ohžade medzinárodnom a vojenskom. Poučení minulosťou vyvarovať sa musíme každému velikášstvu, aby sme nepopudzovali proti sebe svetovú verejnosť a nemárnili svoje skromné hmotné prostriedky na zariadenia opravdovým záujmom národa neslúžiace. Chceme byť zastúpení vo svete, aby sme udržali svoje hospodárske a kultúrne styky so svetom, chceme mať svoju obranu, aby sme neboli vystavení na milosť iným, no obe tieto naše reprezentácie musia byť primerané našej finančnej nosnosti, čo sa iste podarí, ak iného druhu opatreniami nebudeme sami vyvolávať potrebu rozsiahleho aparátu diplomatického a vojenského. Ako malý národ chceme žiť s každým v priatežstve a preto sa nepridávame k nijakým mocenským skupinám, ktoré vyvolávajú žiarlivosť iných. Tým menej sa pridáme k takým útvarom, ktoré sú nám i s ideovej stránky cudzie. Preto sme za zjednodušenie nášho zahraničného zastúpenia, sme za reštrikciu armády tak do počtu ako i do trvania výcviku. Národ slovenský iste potrebuje mnoho z tých prvkov, ktoré vojenský výcvik mladému mužovi dodáva, potrebuje teda vojenského výcviku a tak riadnej armády, ale nemôže si dovoliť, aby udržiavanie armády prekážalo jeho hospodárskemu životu odoberajúc pracovné sily od tvorenia nových hodnôt a odčerpávalo jeho finančné prostriedky od prepotrebných kultúrnych a iných produktívnych investícií. Slovom, zahraničná reprezentácia a vojenská pohotovosť nesmie oslabovať životnú silu národa, nesmie zdržovať jeho napredovanie na poli kultúrnom a hospodárskom, a preto nesmie odčerpávať jeho daňové prostriedky v takej miere, že by svoje domáce životné potreby nemohol zaokrývať normálnou cestou.

Slávny Snem! Nech je mi dovolené dotknúť sa teraz podrobnejšie otázok, ktoré zamestnávajú vládu, ako naše najbližšie úlohy v jednotlivých oboroch slov. verejného života.

Na poli všeobecne normotvornom, a to tak pri príprave vládnych predlôh pre Snem Slovenskej krajiny, ako aj v rámci vládnej moci nariaďovacej, bude sa činnosť vlády uberať dvojakým smerom: Zrevidujú sa všetky dosiaž vydané právne normy: zákony, vládne nariadenia a iné právne pravidlá, či a nakožko vyhovujú potrebám Slovenskej krajiny. Ďalej budú sa pripravovať osnovy nových zákonov a budú sa vydávať nové vládne nariadenia a iné právne predpisy, nakožko to budú vyžadovať zmenené pomery.

Tu treba sa zmieniť predovšetkým o ústavnom zákone číslo 330 Sb. z. a n. zo dňa 15. decembra 1938 o zmocnení na zmeny ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Československej a o mimoriadnej moci nariaďovacej. Vláda Slovenskej krajiny nemienila zasahovať do zákonodarnej moci Národného shromaždenia a Snemu Slovenskej krajiny, ale vežmi vážne pomery blízkej minulosti donútily slovenskú vládu, aby aj do toho času, kým slávny snem započne svoju zákonodarnú činnosť, upravila niektoré pomery na podklade tohto zmocňovacieho zákona. Podža tohto zmocňovacieho zákona vydala slovenská vláda predovšetkým nariadenie o volebnom práve utečencov do Snemu Slovenskej krajiny, ktorým bolo aj Slovákom, uchýlivším sa na Slovensko zo zabraného územia, umožnené vykonať také význačné a čestné právo, akým boly práve vožby do prvého slovenského snemu.

Ďalej podža uvedeného zákona vydala vláda Slovenskej krajiny nariadenie o prechodnej úprave otázok kinematografie a filmovníctva v Slovenskej krajine. Týmto nariadením chcela slovenská vláda čím skôr aspoň v základných veciach usmerniť činnosť, ktorá má pre kultúrnu a mravnú výchovu slovenského národa taký vežký význam. (Predsedníctvo prevzal podpredseda Dr. Mederly.)

Na prechodný čas, kým totiž bude každému obyvatežovi Slovenska zaistená na jeho území práca, bolo treba upraviť predpisy o štátnom príplatku k podpore nezamestnaným. Stalo sa nariadením vlády zo dňa 29. decembra 1938, vydaným podža uvedeného zákona. Do poisťovníctva zasiahla slovenská vláda podža tohto zákona nariadením o dočasnej úprave pomerov zamestnancov poisťovní, prevádzajúcich poistenia na Slovensku. Táto úprava javila sa potrebnou s ohžadom na to, že tuzemským poisťovniam zabraním územia odpadla značná časť obchodov. Na poli daňovom bolo treba zaistiť, aby dane z podnikania na Slovensku plynuly do pokladnice Slovenskej krajiny. Stalo sa tak nariadením slovenskej vlády o zdaňovaní prevodzovní so sídlom mimo územia Slovenskej krajiny. Konečne do tohto odvetvia činnosti vlády Slovenskej krajiny spadajú nariadenia o predĺžení zmenečno-právnych lehôt a to organizácii niektorých finančných úradov (č. 1 a 2/1938 Ú. n.)

Pomery po 6. októbri 1938, najmä pred vydaním zmocňovacieho zákona vyžadovaly, aby niektoré naliehavé otázky upravila slovenská vláda nariadeniami, pri ktorých nebolo možné dodržať predpis § 55 Ústavnej listiny, že totiž nariadenia môžu byť vydané len k prevedeniu určitého zákona a v jeho medziach. Tieto nariadenia mohli by sme nazvať nariadeniami revolučnými, ktoré však po navrátení sa do ústavných pomerov musia byť konvalidované schválením so strany Snemu Slovenskej krajiny. Má sa tak stať schválením zákona o vyhlasovaní právnych pravidiel orgánov Slovenskej krajiny a o priznaní platnosti zákona niektorým nariadeniam vlády Slovenskej krajiny. Osnova tohto zákona sa slávnemu Snemu súčasne predkladá. Už zo samého názvu týchto nariadení plynie, že išlo o úpravu otázok, ktoré vyžadovaly naliehavého riešenia so strany autonómnych orgánov Slovenskej krajiny. Ide celkove o 18. nariadení. Spomeniem len niektoré:

1. Nariadenie o dočasnej úprave verejného notárstva na Slovensku; 2. nariadenie o zavedení všeobecného nedežného odpočinku; 3. nariadenie o zaistení majetku spolkov a korporácií, ktorých ústredie je mimo Slovenska; 4. nariadenie o rozpustení všetkých polovojenských organizácií; 5. nariadenia o niektorých opatreniach proti zastavovaniu podnikov a prepúšťaniu zamestnancov; 6. nariadenie o dočasnej úprave pokračovania pred civilnými súdmi a o upravení občiansko-právnych lehôt: 7. nariadenie, ktorým sa rozširuje obvod pôsobnosti riaditežstva pôšt a telegrafov v Bratislave; 8. nariadenie o dočasnom upravení služobného pomeru štátnych a iných verejných zamestnancov a penzistov, ktorí mali pôsobisko na území odstúpenom Maďarsku, Požsku alebo Nemecku; 9. nariadenie, ktorým sa prechodne odkladá úrokovanie a umorovanie niektorých neštátnych pevne zúročitežných cenných papierov; 10. nariadenia o schválení stanov Hlinkovej gardy, rozpustení telovýchovných spolkov a o majetku týchto spolkov; 11. nariadenie o organizácii niektorých ministerstiev Slovenskej krajiny; 12. nariadenie o dočasnom obmedzení prevodov hospodárskych podnikov a 13. nariadenie, ktorým sa odkladajú exekúcie a konkurzy.

Čo sa týka nastávajúcej práce na poli legislatívnom, tá je vežká a zodpovedná.

Slávny Snem bude musieť tvoriť predovšetkým tie najpotrebnejšie zákony, ktoré sa stanú základnými kameňmi nášho právneho poriadku. Medzi tieto patrí v prvom rade Ústava Slovenskej krajiny, ktorú už aj ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny spomína v druhom odseku § 9. V tejto ústave treba upraviť najmä moc zákonodarnú, složenie a pôsobnosť sneniu, moc vládnu a výkonnú, organizáciu vlády, ministerstiev a nižších správnych úradov, moc sudcovskú, práva, slobody a povinnosti občianske, najmä slobodu osobnú a majetkovú, slobodu tlače, shromažďovacie a spolkové právo, právo petičné, listovné tajomstvo, slobodu učenia a svedomia, slobodu prejavu mienky, ochranu manželstva a rodiny, ochranu a práva národných, náboženských a rasových skupín a to obdobne, ako tak činí ústavná listina. Táto úprava bude musieť byť, pravda, riešená v duchu a pod zorným uhlom tých zásad, z ktorých sa nové Slovensko zrodilo. Najmä bedlive bude treba uvážiť potrebnú novú administratívnu organizáciu Slovenska. Dobrá administrácia musí byť spravodlivá, rýchla, bezprostredná a lacná, nie len pre štát, ale aj pre občianstvo. Že na terajšej administratívnej organizácii treba mnoho meniť, to sa všeobecne pociťuje.

Popri reorganizácii na Slovensku už existujúcich úradov, treba zriadiť úrady a orgány, ktoré sám zákon o autonómii Slovenska predpokladá. Je to predovšetkým účtovný kontrolný úrad, v súsedníctve najvyšší správny súd a najvyšší súd. Ukazuje sa aj potreba zriadiť štatistický úrad pre osobitné pomery Slovenska a samostatný Štátny zdravotný ústav pre krajinu Slovenskú.

Z význačnejších osnov, predkladaných už zákonom o autonómii Slovenskej krajiny, prichodí do úvahy aj zákon o slovenskej krajinskej príslušnosti, k vypracovaniu ktorého sa prikročí hneď, ako bude upravené opčné právo medzi Maďarskom a Slovenskom.

Pri legislatívnych prácach musí Snemu Slovenskej krajiny záležať na sústavnej kodifikácii právnych predpisov, aby sa občianstvu Slovenskej krajiny dostalo prehžadných zákonov a aby bolo odstránené obťažné vyhžadávanie právnych predpisov v doterajšom labyrinte zákonov a nariadení. Docieli sa tým nie len to, že občan Slovenska bude lepšie informovaný o platnom práve, ale aj snadnejšia aplikácia práva s úradmi a súdmi. Tu, pravda, vežká úloha pripadá legislatívnym oddeleniam príslušných ministerstiev, ktoré musia vyvinúť čo najväčšie úsilie, aby pred Snem Slovenskej krajiny sa dostaly osnovy ucelené a sjednocujúce všetky predošlé predpisy.

S touto otázkou súvisí aj otázka publikácie právnych pravidiel. Tu vláde Slovenskej krajiny pôjde predovšetkým o to, aby normy a predpisy neboly roztrieštené v rozličných publikačných prostriedkoch a aby tieto publikačné prostriedky svojou lacnotou boly prístupné čo najväčšiemu počtu občianstva. I keď sa bude slovenská vláda o toto snažiť, vyvinie všetko úsilie aj v tom ohžade, aby štátne tlačiarne boly rentabilné.

Na poli sporitežníctva, poisťovníctva, bankovníctva a záloženských podnikov bude vláda Slovenskej krajiny mať na zreteli, aby prebudovanie Slovenskej krajiny, v rámci úloh sverených na tento odbor, stalo sa bez zbytočných otrasov podnikania v duchu slovenskom a kresťanskom.

V prípravnom štádiu je osnova o dočasnom upravení súkromného poisťovníctva na území Slovenskej krajiny. Touto osnovou budú upravené všetky nevyriešené otázky súkromného poisťovníctva v prospech záujmov Slovenskej krajiny a bez ohrozenia záujmov poisťovníctva.

Ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny má v programe vybudovať sieť obecných sporitežní. Doteraz boly povolené nové obecné sporitežne v Michalovciach, v Prešove a vo Zvolene. Pretvorenie filiálok Pražskej mestskej sporitežne, účinkujúcich na Slovensku, na samostatné podniky slovenské, je na dobrej ceste a potrebné prípravy sa robia v dohode so zúčastnenými kruhmi českými a slovenskými.

Na poli vyvlastňovania docieli sa rýchleho postupu, lebo súhlas príslušných ministerstiev bude možno krátkou cestou zadovážiť.

Slávny Snem!

V okresnej a obecnej samospráve bolo treba hneď na počiatku prevzatia vlády učiniť opatrenia o novom vedení tejto časti verejnej správy.

Stalo sa tak predovšetkým v okresoch, z ktorých sme museli odstúpiť určité územia.

Ďalej zmenou politických pomerov zastupitežstvá mnohých obcí, čo sa týka ich složenia, nezodpovedaly duchu a vôli žudu. Preto boly učinené opatrenia, aby tieto zastupitežstvá boly rozpustené a vedením bežnej agendy obcí boly poverené osoby, ktoré tak svojou minulosťou, ako i svojimi vedomosťami sú zárukou, že hospodárske pomery našich obcí budú čím skôr skonsolidované. Aby aj širšia verejnosť bola účastná na vedení bežnej správy obcí, bolo súčasne učinené opatrenie, aby si vládni regenti vymenovali poradcov, ktorými sú zástupcovia všetkých vežkých alebo väčších složiek miestneho voličstva a poplatníctva. Preto môžeme právom očakávať, že naše obce splnia všetky svoje povinnosti a položia základy k riadnemu hospodáreniu v duchu vlády.

Aby sa finančne slabým okresom a obciam pomohlo v plnení ich úloh riadneho hospodárstva, boly im vyplatené koncom roku 1938 príspevky k úhrade rozpočtových schodkov na rok 1938 a to:

okresom v sume.....K 690.000.- a

obciam v sume.....K 5,709.607.-.

Pamätalo sa aj na pomoc okresom a obciam na poli hospodárstva mimoriadneho a investičného tým spôsobom, že mnohým obciam boly priznané takzvané mimoriadne príspevky. Tak boly priznané príspevky obciam na stavbu ciest a ulíc; na elektrizáciu, na rozličné úlohy obcí, ako na príklad na stavbu turistických chát, stavbu obecných domov atď. Niektorým obciam so zretežom na ich vežmi ťažkú situáciu boly priznané mimoriadne podpory na úhradu rozličných starých dlžôb. Týmto spôsobom bola rozdelená obciam celková suma K 1,548.000.-.

Okresom so zretežom na obmedzené finančné prostriedky mohly byť priznané mimoriadne príspevky len v menšej sume, pri čom treba uvážiť, že finančná situácia okresov oproti obciam bola a je výhodnejšia, keďže okresy ako samosprávne sväzky nemajú tožko úloh ako obce.

Sledujúc snahu pomôcť finančne slabým obciam, bolo učinené opatrenie, aby sa dokončila akcia usporiadania t. zv. zmenkových a podnikatežských dlhov, ktoré nemohly byť podža terajšieho právneho stavu predmetom t. zv. úpravy dlhov a pôžičiek, keďže išlo jednak o dlhy v skutočnosti obcí, ale zaručených jednotlivcami, jednak o dlhy u podnikatežov. Možno očakávať, že sa podarí túto akciu zdarne skončiť, čím budú obce, finančne slabé, oslobodené od neusporiadaných dlhov a mnohí občania budú oslobodení od osobných záväzkov, ktoré prevzali za obce. V najbližšom čase sa s kladným výsledkom skončí aj pred časom započatá t. zv. mimoriadna úprava dlhov z pôžičiek obcí, ktorých finančné položenie pre zadĺženosť je natožko neusporiadané, že nemôžu plniť svoje zákonné povinnosti.

V mimoriadnej úprave dlhov z pôžičiek obcí sa bude aj naďalej pokračovať, nakožko to dovolia finančné prostriedky Pomocného fondu.

V tomto smere sa vláda vynasnaží, aby dotovala Pomocný fond čím najväčším prídelom v smysle zákonných predpisov, aby okresy a obce mohly byť podporované v ich investičnej činnosti, najmä na poli hospodárskom (stavby ciest, ulíc, telefónov, elektrizácie, vyhotovenie regulačných plánov), na poli školskom (stavby a prístavby národných škôl), na poli chudobinskom a sociálnom (stavby chudobincov, starobincov a sociálnych domov), na poli zdravotnom (stavby obecných skupinových vodovodov, obecných kanalizácií a kúpalíšť). Niektoré z týchto zariadení sú vežmi potrebné pre povznesenie obcí nielen po stránke zdravotnej, ale tiež preto, aby napomáhaly povzniesť aj cudzinecký ruch, čím sa dostane aspoň čiastočne odškodnenia obyvatežom niektorých miest a obcí, ktoré sú síce bohaté na krásy prírody, ale chudobné na pozemské majetky.

V čase, na medzinárodné a ústavné udalosti vežmi rušnom, nezabudlo sa ani na hospodárske otázky a naše okresy a obce vypracovali si okrem malých výnimôk hospodársky plán na rok 1939. Preto už dnes sa pracuje na schvažovaní okresných a obecných rozpočtov na rok 1939 a tieto práce budú skončené do konca marca, aby finančná správa a tie obce, ktoré si vyberajú obecné prirážky vlastnými orgánmi, mohly započať s výrubom obecných prirážok.

Ale obce v čase odohravších sa politických zmien nezabudly ani na mimoriadne práce, pravda, nakožko to počasie dovožovalo. Tak predovšetkým plne využily už priznané podpory z finančných prostriedkov Pomocného fondu, najmä na stavby obecných ciest a národných škôl. Okresy dokončily započaté stavby, na príklad okres giraltovský dokončil stavbu sociálneho domu a okres banskobystrický dokončil stavbu turistického hotelu v Donovaloch, čím sa otvoril tento krásny kraj našej krajiny cudzineckému ruchu.

Aby samospráva obcí bola vybudovaná jednak na právnych základoch, zodpovedajúcich terajším časom, jednak aby všetky doterajšie rozličné právne predpisy boly sjednotené, najmä pokiaž sa týka hospodárstva obcí, vláda pomýšža na vypracovanie nového obecného zriadenia, ktorým by sa nahradily ustanovenia doteraz platného obecného zriadenia z roku 1886. Aby vypracovanie tohto, takého dôležitého zákona, bolo skutočne hodnotné a praktické, bude daná možnosť nielen obciam, sdruženým v ich záujmovej korporácii, ale aj odborníkom, na pr. Sväzu obecných a obvodných notárov, aby uplatnili svoje praktické znalosti a skúsenosti.

Vláda kladie dôraz na riadne vybudovanie kontrolnej činnosti nad obcami. V budúcnosti nebude sa môcť uspokojiť len kontrolou spisov a záležitostí, ktoré skutočne potrebujú naliehavého vyšetrenia, keď sa objavia neporiadky. Kontrolná činnosť sa nemôže obmedziť len na zistenie neporiadkov a prípadných neprístojností v obecnom hospodárstve a na potrestanie vinníkov. Kontrolné orgány musia vyvíjať aj činnosť preventívnu t. j. pri revíziach poučovať a dávať pokyny: ako tú, či onú vec najlepšie podža zákona vybaviť a najmä musia svojimi znalosťami upozorňovať obce, ako by to, či ono zariadenie s hospodárskej stránky malo byť uskutočnené, prípadne zdokonalené. Budú upozorňovať aj na prípadne doteraz nevyužité alebo nepovšimnuté zdroje obce, či už prírodné alebo iného druhu.

Kontrolný orgán nemá byť postrachom obcí. ale predovšetkým radcom starostu a laického živlu obecných sborov. Ale keď treba, najmä pri zistení úmyselných a trestných činov, musí byť sudcom neúprosným bez ohžadu na osoby, pretože v podstate ide o národný majetok a obecný blahobyt.

Ministerstvo vnútra pripraví návrh na novelizáciu čl. III. § II. ods. 2 zákona číslo 69/1935 Sb. z. a n.; aby aj tie obce, najmä vežké mestá, ktoré sú už teraz účastné úprav v dlhov z pôžičiek, mohly vyzdvihovať novšie pôžičky na plnenie ich mimoriadnych úloh, najmä na stavbu ulíc, námestí a ciest vôbec, čo doteraz nemohly učiniť pre zákonitý zákaz.

Zvláštna starosť sa bude venovať novelizácii volebného poriadku do obcí, aby aj s tejto stránky došla k výrazu zmena ústavných a politických pomerov. Budeme tu sledovať zásadu, že v obciach musia mať slovo všetky vrstvy občianstva a to nielen podža svojej početnosti, ale aj podža významu svojho postavenia v hospodárskom, kultúrnom a verejnom živote obce vôbec.

Vláda, ministerstvá i okresné úrady budú venovať zvýšenú pozornosť obciam v každom smere, lebo sme si vedomí, že obce a ich prosperujúce hospodárstvo tvoria základ v dobrom budovaní a prosperovaní Slovenskej krajiny.

Po zabraní niektorých území ostaly na Slovensku okyptené okresy. Pre tieto boly zriadené dočasné okresné úrady dotiaž, kým dojde k zákonitej úprave novej politickej organizácie na Slovensku, čo, opakujem, patrí medzi prvé úlohy slovenského Snemu. Je isté, že pri reorganizácii politickej správy bude treba nielen snížiť počet okresov a vytvoriť väčšie, hospodársky samostatné okresy, ale bude treba aj materiálne predpisy verejnej správy prepracovať, aby - ako som už zdôraznil - slovenská verejná správa bola dobrá, lacná a rýchla a pri tom jednoduchá. Zhospodárenie verejnej správy vykonáme čo najrýchlejšie. Komplikované predpisy tvoria hradbu medzi občanmi a vykonávatežmi verejnej správy a preto budeme sa starať, aby sa žud a verejná správa od seba nevzďažovaly, ale aby tu bola najužšia a plodná súčinnosť.

Pri úprave politickej správy bude nám bezpečným podkladom popis žudu, 31. decembra 1938 vykonaný. Tento popis žudu bol potrebný pre budovanie Slovenskej krajiny. Máme zistené, že nás je 2,709.000, z toho je 128.000 Nemcov, 67.000 Maďarov a 70.000 Rusínov. Popis tento je reálny, čo najlepšie dosvedčuje štatistika, ktorú sostavil na základe popisu z r. 1930 Štátny štatistický úrad. Preto vláda smele môže brať tento popis za podklad svojich opatrení.

Tak popis žudu, ako aj vožba do Snemu Slovenskej krajiny boly vykonané bezvadne a hladko. To dokazuje bezvadné fungovanie slovenskej verejnej správy. Pri ďalších opatreniach bude vláda s touto osvedčenou životaschopnosťou verejnej správy slovenskej počítať.

Slávny Snem!

Po naznačených úlohách na poli legislatívy a politickej správy, ako i v okresnej a obecnej samospráve stredobodom pozornosti vlády Slovenskej krajiny je a ostane správna sociálna politika. V minulosti sa viedol náš politický boj súčasne so zápasom o lepšiu životnú úroveň slovenského žudu. Teraz po splnení túžby po samostatnosti národa, musíme vlastnými silami a dôslednou vôžou splniť program sociálneho povznesenia Slovenska!

Pre tento ciež musí priniesť obeť každý člen národa podža zásady solidarity, lebo každý člen národa má jednakú hodnotu pre život národného celku a preto i nárok na slušnú existenciu bez ohžadu na rozdiele stavovské a triedne. (Potlesk. ) Zásada solidarity má byť vedúcou myšlienkou pri plnení sociálneho programu. Táto zásada musí viesť k vyrovnávaniu rozdielov spoločenských a hospodárskych medzi jednotlivými vrstvami národnej pospolitosti slovenskej a jej pomocou má byť odstránený nešťastný triedny boj, naočkovaný marxizmom, ktorý viedol celý národ k zhubným rozbrojom. Budeme musieť náš žud vychovávať k tejto solidarite, aby sme mohli splniť náš sociálny program v duchu opravdu kresťanskom a slovenskom.

V obore sociálnej politiky v popredí záujmov slovenskej vlády bude základná buňka štátu a spoločnosti vôbec: rodina. Rodina je prameň, z ktorého plynie život, je prvá škola, ktorá učí myslieť, je prvý chrám, ktorý učí modliť sa; je prvá dielňa, ktorá učí pracovať a je aj prvá spoločnosť, ktorá učí spolunažívať v láske a spravodlivosti. Preto treba bojovať proti všetkému, čo rúca, alebo otriasa rodinu a podporovať všetko, čo prispieva k jej jednote a pevnosti. Malý slovenský národ viac, ako ktorý iný, potrebuje zdravé, silné, hospodársky zaistené a patrične rozvetvené rodiny, aby ich súhrn dával v jadre existenčne silný a duchom mocný celok, ktorý čestne obstojí v ťažkých skúškach života. (Potlesk.)

Prvou starosťou bude preto umožniť zakladanie rodiny a zabezpečiť hmotné predpoklady jej jestvovania. U zamestnanectva každého druhu, a najmä u robotníctva, treba preto prikročiť k uzákoneniu tak zvanej rodinnej mzdy, (Potlesk.) poťažne rodinných platov, aby mladému mužovi bolo umožnené uzavrieť manželstvo a aby v ňom vhodnou úpravou príplatkov na ženu a deti, stupňovane podža ich počtu, bola zabezpečená výživa rodiny a výchova detí. (Potlesk. ) Pod týmto zorným uhlom bude vyriešená aj otázka zamestnávania vydatých žien. Zásadou musí zostať, že vydaté ženy treba vrátiť rodinnému krbu, lebo ony sú povolané viesť a udržovať vladárstvo v rodine, kde je ich pravé miesto. (Potlesk.) Táto zásada, prirodzene, nepopiera práva žien na vyššie vzdelanie a na dosiahnutie tomu zodpovedajúceho postavenia, nakožko sú na to špeciálnou schopnosťou povolané a existenčne odkázané. Uvožnením miest vydatých žien, zaopatrených v rámci rodín, sa rozmnoží pracovná príležitosť pre mužov, čo bude len na prospech zakladania ďalších rodín.

Ale rodinný život treba podporovať aj umožnením lacného a zdravého bývania, o čo je postarané v rámci starostlivosti o stavebný ruch. Lacný a zdravý byt je práve tak základom rodinného života, ako príslušný dôchodok vydržovateža rodiny.

O rodiny sa budeme starať aj podporovaním zámernej výchovy mládeže pre rodinný život, mravnou ochranou detí a zriadením sociálne zdravotných poradní pre snúbencov a manželov a zvlášť i pre matky.

Najsúrnejším a najväčším problémom vlády Slovenskej krajiny bola doteraz starostlivosť o nezamestnaných. Vežký počet nezamestnaných v časoch hospodárskej krízy a po nej stal sa sociálnou chorobou, ktorá ohrozovala základy spoločenského poriadku. Bola odôvodnená obava, že po ťažkých časoch uplynulej jesene zhoršením hospodárskeho postavenia Slovenska nastane v zimnom období zúfalá situácia pre nezamestnaných na Slovensku. No, vláda s najväčším úsilím venovala sa tejto otázke a možno povedať, že úspešne, lebo i pri mimoriadne ťažkej hospodárskej situácii na okyptenom Slovensku zmenšil sa počet nezamestnaných koncom mesiaca decembra m. r. na polovicu voči r. 1937. Tento zjav možno pokladať za úspech aj preto, lebo bol dosiahnutý bez toho, že by vláda bola siahla k násilnému zaradeniu nezamestnaných do nútenej práce v pracovných útvaroch.

Vláda sa teda stará o nezamestnaných tvorením pracovných možností, poskytovaním podpory v nezamestnanosti, prevádzaním stravovacej akcie a je pevne rozhodnutá nezamestnanosť na Slovensku odstrániť všetkými prostriedkami. (Potlesk.)

K tomu budú slúžiť opatrenia na lepšiu ochranu domáceho trhu práce voči cudzincom, ale najmä voči emigrantom, ktorí v minulosti nie v malej miere zneužívali naše pohostinstvo. (Tak jest!) Musí byť zabezpečený nárok kresťanských uchádzačov na prednostné umiestenie vo všetkých službách, kde dosiaž nemali zastúpenie, odpovedajúce pomerne počtu obyvatežstva. (Výborne!) Pomocou preškolenia zaradí sa väčší počet odborných pracovníkov do pracovných odborov, kde najdú lepšie zabezpečenie svojej existencie. Verejnými prácami poskytne sa pracovná príležitosť vežkému počtu robotníctva nekvalifikovaného. Vláda urobila už opatrenie, aby prebytky robotníctva najmä nekvalifikovaného, nakožko by ešte nejaké zostaly, boly umiestené v práci v ríši Nemeckej, kde naše robotníctvo má zabezpečené tie isté práva, ako robotníctvo domáce. Nie v malej miere prispeje vláda k zmierneniu nezamestnanosti slovenského obyvatežstva aj tým, že miesta v štátnych a verejných službách, ktoré boly uvožnené vrátením českých zamestnancov, zaplňuje uchádzačmi - Slovákmi.

Vláda je odhodlaná - nakožko by prv spomenuté opatrenia nestačily na úplné odstránenie nezamestnanosti - vykonávať produktívnu starostlivosť o nezamestnaných povožovaním príplatkov na mzdy robotníkov, priberaných na núdzové práce z radov nezamestnaných.

Pri tomto programe vláda berie do úvahy aj okolnosť, že zlou výchovou v minulosti mnohí sa vyhýbali práci systematicky a trvale a neoprávnene ťažili zo zákonnej úpravy, ktorá bola vydaná na ochranu všetkých zamestnancov. Keď bude treba, vláda je rozhodnutá zaviesť pracovnú povinnosť, aby takéto osoby boly prinútené pracovať aspoň v pracovných táboroch a aby prestaly byť príživníkmi žudskej spoločnosti. (Búrlivý potlesk.)

No, vláda pokladá si za povinnosť starať sa nielen o nezamestnaných, ale aj o pracujúcich. Ochrana robotníctva bude zdokonalená dôkladnejším dozorom a to ako na mzdové nároky zamestnancov, tak aj pri ochrane zdravia a života robotníkov, ale najmä v ochrane existencií zamestnancov, aby jestvujúce závody a podniky neboly podlomené, alebo zničené zlomysežným pokračovaním kruhov, ktoré nemajú priatežský postoj voči slovenskému národu. (Potlesk.)

Zamestnanci budú mať možnosť starať sa o svoje záujmy sjednotene v jednej odborovej ústredni.

Vláda venuje vežkú pozornosť utečencom z obsadeného územia a stará sa, aby títo boli čím skôr uvedení do riadnych životných pomerov a to jednak poskytovaním príležitosti k práci a k založeniu novej existencie. Náležitá pozornosť sa venuje aj vysťahovalectvu. Vláda robí všetky opatrenia, aby sa slovenský živel nemusel sťahovať do cudziny, tak ako sa to dialo v minulosti. Ale stará sa o to, aby tí, ktorí v minulosti sa vysťahovali, boli chránení aj v cudzine, kde máme vežký počet príslušníkov nášho národa, ktorým musíme vždy venovať pozornosť a udržovať s nimi stále bratské styky.

S ohžadom na snahu vežkej čiastky židovského obyvatežstva vysťahovať sa zo Slovenska, vláda nehodlá robiť prekážky týmto snahám, ale naopak bude ich podporovať a k tomuto účelu použije aj pomoci tunajšieho a zahraničného židovstva k snadnejšiemu riešeniu tohto problému.

No, pri tom vláda bude dbať, aby následkom vysťahovalectva neničily sa hospodárske podniky na Slovensku.

Vežkú pozornosť musíme venovať bytovej kultúre slovenského žudu. Podža tejto kultúry sa posudzuje kultúra národa vôbec a už aj preto venujeme svoju starostlivosť bývaniu obyvatežstva, slovenského žudu na našich dedinách a na perifériách našich miest. Bývanie je podstatnou súčiastkou životnej úrovne a rodinného života a bez riešenia tejto otázky nemožno dosiahnuť ani zvýšenia úrovne obyvatežstva, ani zlepšenia v postavení rodiny. Preto v doterajších snahách zákonných opatrení o stavebnom ruchu sa bude pokračovať a tieto sa budú v rámci možnosti aj zlepšovať. Naším ideálom je, aby na novom Slovensku nebolo pracujúceho človeka, ktorí by nemal poriadnu strechu nad hlavou. (Búrlivý potlesk.)

Vláda ďalej všetko urobí na ochranu spotrebitežov a to zamedzením zdražovania prísnym dozorom na ceny najnevyhnutnejších predmetov dennej potreby a na ich akosť. Zdražovatežov a vykorisťovatežov nebudeme trpieť. (Potlesk.) Ďalej sa postará o riadne a včasné zásobovanie obyvatežstva, a to najmä v tých obciach, ktoré pre zmenu hraníc zostaly bez spojenia s obchodnými strediskami kraja.

Pre vojenných a povojenných invalidov, ktorí nemajú vlastného domova, máme tri štátne domovy, ale v týchto sa umiesťovali invalidi z celej republiky. Tie sa teraz slúčia v jeden domov v najväčšom objekte v Kovarciach, kde budú invalidi len zo Slovenskej krajiny. Ďalšie dva objekty sa upotrebia pre iné sociálne účely.

Starostlivosť o slovenské dieťa pokladáme za najvznešenejšiu súčasť sociálnej starostlivosti. Na tomto poli sme postavení pred vežký problém tým, že dva jediné, vežké a moderné štátne detské domovy na Slovensku: košický a rimavsko-sobotský sú na zabranom území. Oba tieto domovy sme presťahovali a v nových provizórnych pomeroch konajú ďalej svoje poslanie. Ale uvažujeme o tom, či by nebolo účelnejšie i túto zákonnú štátnu starostlivosť o opustenú mládež decentralizovať tak, aby tieto deti zostávaly v opatere štátnych detských domovov, zriadených pre každý okres alebo určité obvody tak, aby deti zostávaly v blízkosti svojich matiek. Pri tom uvažuje sa o zriadení jedného väčšieho detského domova s účinnosťou pre celú krajinu. Starostlivosť o hluchonemých sa tiež zdokonalí zriadením takého ústavu, kde by bol aj internát. Naďalej a vo zvýšenej miere budeme pokračovať v stravovacej i ošacovacej akcii pre deti nezamestnaných.

Okrem polooficiálnej starostlivosti o mládež je na Slovensku ešte mnoho korporácií a spolkov, ktoré majú túto činnosť v programe. Aj na inom poli dobročinnosti jestvovalo vyše tisíc dobročinných spolkov a korporácií. Ustanovením vládneho komisára pre sociálne a zdravotné spolky uplatnená bola snaha i na tomto poli dosiahnuť účelnej a účinnej reorganizácie dobročinnosti. Vykonaná práca týchto spolkov a korporácií podrobí sa revízii a uskutoční sa ich sústredenie, čím chceme umožniť vo väčšom rámci starostlivosť o žudí, odkázaných na dobročinnosť svojich spoluobčanov.

Všetky ústavy sociálneho poistenia musia plniť svoju úlohu tak, aby sociálne poistenie bolo dobrodením sociálne slabých a nezaťažovalo výrobu tam, kde to nie je potrebné.

Poistenie zamestnancov, verejných i súkromných, hoci je viacej sústredené na Slovensku, ako v českých krajinách, jednako netvorí organickú jednotu na Slovensku, čím sa ono zdražuje. Poistenie niektorých kategórií zamestnancov vykonávajú ústavy z českých krajín. Vládnou úpravou organizácie tohto poistenia osamostatní sa ono na Slovensku, aby nositežmi nemocenského poistenia na území našej krajiny boly len slovenské ústavy. Prvý krok k tomuto učinila vláda Slovenskej krajiny osamostatnením nemocenského poistenia verejných zamestnancov na Slovensku. V ďalšom vývoji organizácie nemocenského poistenia bude vláda uplatňovať zásadu ciežuprimeranej koncentrácie v duchu národnej solidarity, aby bez ujmy nárokov poistencov na dávky toto poistenie bolo lacnejšie a podža možnosti aspoň čiastočne sa odbremenila výroba od sociálnych tiarch tam, kde ich uvažovanie nie je potrebné. Pri tom v duchu takejto koncentrácie ciežuprimeranou úpravou organizácie liečebnej starostlivosti o poistencov a ich rodinných príslušníkov bude sa vláda usilovať vytvoriť predpoklady pre jej zdokonažovanie a tak i pre povznesenie zdravotnej a sociálnej úrovne zamestnaneckých vrstiev nášho národa.

Poistenie zamestnancov pre prípad invalidity a staroby, počítajúc do toho aj penzijné poistenie, vykonávajú nositelia poistenia z českých krajín. Vláda Slovenskej krajiny sa postará o to, aby Slovensko uplatnilo náležite svoj vplyv v správe týchto ústavov a aby primeraná časť ich majetku uložená bola na Slovensku a zapojila sa tak do hospodárskeho života nášho štátu. (Výborne.)

Poistenie úrazové je na Slovensku upravené samostatne. Vhodnou reformou organizácie a správy tohto poistenia bude sledovať slovenská vláda predovšetkým ciež, aby sa zjednodušením tejto organizácie a správy docielilo čiastočné zlacnenie tohto poistenia.

Slávny Snem!

V zdravotníckom resorte je náš program do najbližšej budúcnosti vežmi bohatý a dôležitý, ale v každom počínaní bude naším hlavným ciežom: uchrániť vysoký prirodzený populačný prírast obyvatežstva pred vežkou úmrtnosťou a zachránený prírastok urobiť odolným, zdravým a tak práce, zárobku ako i národnej brannosti schopným.

Naším vrcholným heslom podža toho bude: Zdravá mládež - zdravý národ - zdravý štát.

Osamostatnením resortu zdravotníctva na Slovensku vynorila sa potreba ustanovizne, ktorá by nápomocná bola tomuto resortu pri odbornom vedeckom spracovaní zdravotných problémov na území Slovenskej krajiny a ktorá by sústavne spolupracovala s týmto resortom.

Zamýšžame zákonom uskutočniť samostatný "Štátny zdravotný ústav pre krajinu Slovenskú".

Do tohto chceme zapojiť také vedecké oddelenia, ktoré dnes roztrúsene pôsobia pri rozličných ústavoch, ale sú vlastne z rozpočtu zdravotníckeho udržiavané, alebo subvencované, takže ich začlenenie do sústavy "Štátneho zdravotného ústavu" nezapríčiní nášmu rozpočtu predbežne nijakú novú ťarchu.

Do úvahy prichodia tieto oddelenia:

1. Štátne bakteriologicko-diagnostické stanice.

2.   Ústav pre distribúciu sér.

3.   Výskumné ústavy potravinárske.

4.   Výskumné ústavy pre liečivá.

5.    Zdravotné inžinierstvo.

6.   Vedecké výskumné ústavy balneologické v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, na Sliači a na Štrbskom Plese.

7.   Sem by sa napokon zapojilo i oddelenie pre sociálne zdravotnú prácu a zdravotnú výchovu, ktoré by malo na starosti vedecký dozor a spracovanie výsledkov činnosti všetkých spolkov, ktoré sa na Slovensku zapodievajú zdravotne sociálnou činnosťou. Toto oddelenie by sústredilo i spracovanie štatistické, viedlo by ústredne zdravotnú propagandu (výstavy, filmy, prednášky, tlač) a napokon staralo by sa o zdravotnícku výchovu odbornú. Vedenie agendy vzorného okresu by pripadlo tiež do tohto oddelenia.

Slávny snem!

Štátny detský liečebný ústav Šrobárov v Dolnom Smokovci, ako špeciálny ústav pre detskú ale hlavne kostnú tuberkulózu pripadol do našej správy. Ústav tento bude úplne zreorganizovaný, nielen so stránky personálnej, ale zavedieme i mnohé vnútorné reformy.

Zdravotný resort ministerstva vnútra pripravuje ďalej návrh protituberkulózneho zákona. Zákonom chceme usmerniť naše protituberkulózne opatrenia na Slovensku a to najmä so stanoviska preventívneho, zavedením povinného izolovania chorých, trpiacich nákazlivou formou tuberkulózy, ďalej zamedzením, aby v školách, detských ústavoch, úradoch, kde sa schádza mnoho žudí, neúčinkovali v aktívnej službe učitelia, úradníci, detské opatrovkyne, ošetrovatežky atď. s nákazlivou formou tuberkulózy. (Výborne!) Usmerniť má ďalej zákon otázku ochrany hostí a turistov v Tatrách, ale aj v ostatných klimatických miestach na Slovensku. Túto otázku už chcelo svojho času rozuzliť bývalé ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe zákonom o rayonovaní Tatier. Akcia vtedy zavedená dostala sa znovu do popredia a vyrieši sa v záujme Tatier a v záujme liečenia na tuberkulózu chorých. Nechže bude ale konečná úprava akákožvek, v protituberkulóznom zákone predpíšeme, ako musia byť vystrojené ústavy, ktoré smú prijímať nákazlivé formy tuberkulózy a zákonom zamedzíme, aby podniky hotelové, turistické a penzionáty takýchto chorých v liečbe ukrývaly. (Výborne!)

Katastrofálnemu nedostatku porodných pomocníc v malých obciach na Slovensku odpomôžeme tak, že zavedieme na prechodný čas troch rokov pri štátnej škole pre výcvik porodných pomocníc v Bratislave skrátené kurzy 5-mesačné namiesto zákonom ustanovených 10-mesačných kurzov. Košická štátna škola pre výcvik porodných pomocníc bude preložená dočasne ku krajinskej nemocnici v Turč. Sv. Martine.

Na jednu i druhú školu budú prijímané výlučne kandidátky z malých obcí. Týmto opatrením dúfame, že za tri roky podarí sa nám doplniť nedostatok babíc v malých obciach na Slovensku.

Resort zdravotnícky pri ministerstve vnútra pripravuje ešte v tejto veci vládne nariadenie pre úpravu honorárov porodných pomocníc. Týmto opatrením dúfame docieliť, že sa diplomované porodné pomocnice presťahujú nazpäť do dedín, ktoré boly z existenčných príčin opustily. Počítame s tým, že táto úprava honorárov zaťaží finančne nielen jednotlivcov, ale i rozpočty obcí, okresov, krajiny a štátu, ale otázka nestrpí odkladu, lebo ak chceme vežkú úmrtnosť kojencov na Slovensku snížiť, musíme túto vežmi vážnu složku prenatálnej starostlivosti slovenskej matky dobre a rázne vybudovať.

S touto otázkou súvisí aj ochrana matiek pred pôrodom a žien, ktoré svoje deti dojčia a ktoré sú zamestnané v priemyselných podnikoch, živnostiach a požnohospodárstve. Nemluvňatá bez materinskej opatery vykazujú vežkú úmrtnosť, alebo zaostalosť v telesnom vývoji a preto chceme vhodným opatrením zabezpečiť týmto ženám a nemluvňatám potrebnú zdravotnú ochranu, takže pomôžeme príslušným priemyselným podnikom a živnostenským a požnohospodárskym ustanovizniam zariadiť jasle.

Starostlivosť o kojencov a deti je na Slovensku primerane zorganizovaná, ale prichodí nám ju prehĺbiť a rozšíriť starostlivosťou o matky pred pôrodom a po pôrode, ktorá starostlivosť je na Slovensku len v začiatkoch. Zaoberáme sa v súvise s touto otázkou aj predĺžením ochrannej lehoty žien po porode.

Hlavnou príčinou úmrtnosti kojencov na Slovensku je, žiažbohu, vo vežkej väčšine nedostatočná znalosť potrebnej životasprávy budúcej matky a neznalosť opatery nemluvňaťa, ďalej vrodená slabosť kojenca, črevné katary z nesprávnej výživy a nákazlivé choroby.

Nákazlivým chorobám chceme predísť medzi iným zavedením povinného štepenia proti záškrtu, ako je to v niektorých európskych štátoch už rozšírené.

Nákazlivé choroby nielen že usmrcujú vežký počet jedincov, najmä deti, ony snižujú i odolnosť proti iným chorobám vo veku neskoršom.

Boju proti epidemickým chorobám bude sa tedy venovať zvláštna a stála pozornosť a to najmä proti brušnému týfu, u nás tak rozšírenému, zadovážením zdravej pitnej vody obyvatežstvu a sprísnením dozoru nad produkciou potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež nezávadným odstraňovaním odpadkov. I tu, na poli sociálnom, chceme propagovať všemožne heslo "zdravé bývanie" a predovšetkým uvedieme povinné predpisy, aby každý majitež domu na dedinách zriadil si bezvadnú studňu a postaral sa o odstraňovanie odpadkov. Rozšírime aj sieť sanitných a epidemických automobilov, ako jednu z najúčelnejších zbraní pri zamedzovaní šírenia akútne nákazlivých nemocí.

Týmito opatreniami proti nákazlivým chorobám zachránime štát pred mnohými hospodárskymi škodami, ktoré zapríčiňujú takíto chorí tým, že sa stanú neschopnými práce, rodina odpadne od zárobku a svoje úspory vynakladá na liečenie.

Chceme zdravé obyvatežstvo, preto bude potrebné, aby každý zo snúbencov položil si otázku, či prináša do budúceho manželstva najdôležitejšiu složku - zdravie - telesné i duševné a preto máme v programe vybudovať viaceré eugenické poradne na Slovensku, ktoré budú i prakticky propagovať heslo "len zdraví žudia do manželstva".

Chceme doplniť poradne a nemocničné oddelenie pre pohlavné choroby, ktoré sú príčinou úbytku pôrodov živých, zapríčiňujú pôrody mŕtve a mnoho ťažkých chorôb nervových a duševných. Postaráme sa, aby na Slovensku dostalo sa bezplatné liečenie nemajetným pohlavne chorým, ako im to podža zákona patrí.

Trachom, nákazlivé onemocnenie očí, najmä vo vrstvách sociálne slabých, je na Slovensku ešte vždy vážnym problémom, proti ktorému chceme i naďalej pokračovať tak v liečebných, ako i preventívnych opatreniach podža doteraz nadobudnutých skúseností a to v našich 106 protitrachomových staniciach.

V zisťovaní telesných a duševných vád u detí chceme pokračovať v jednotlivých okresoch, keďže sme presvedčení, že včasnou lekárskou pomocou dá sa im odpomôcť, prípadne hroziaca invalidita zmierniť.

Výživa širokých vrstiev žudových je bohužiaž v mnohých krajoch nedostatočná so stránky akosti, výživnosti a racionálneho využitia potravín pre zdravie. Budeme pokračovať v usporiadaní kurzov pre racionálne varenie na vidieku, pri čom chceme venovať pozornosť najmä deťom, pre ktoré usporiadame a finančne zabezpečíme i protirachitickú akciu.

Pri plnení všetkých týchto úloh, ale najmä v sociálne zdravotnej práci sa nám osvedčily vedža verejných činitežov zdravotných odborne školené sociálne zdravotné pracovnice. Tieto sú nepostrádatežnou pomocou lekára v každej poradni a v preventívnej drobnej práci sú nenahraditežnou intímnou poradkyňou rodiny i v tej najodžahlejšej dedinke. Je to nový typ zdravotných žudových drobných pracovníc, ktoré stretávame ponáhžať sa za svojou prácou po kopaniciach a dedinkách na bicykli, motorke, autom a pešky a preto nám na ich výchove i v budúcnosti bude záležať.

Pri riešení každého nášho zdravotného problému chceme použiť skúseností, ktoré si iné štáty už zadovážily a preto naša zdravotná správa nadviaže styky aj s vežkou svetovou zdravotnou organizáciou, s Rockefellerovou základinou v Paríži, ktorá pre naše snahy už prejavila vežké pochopenie a sžúbila i príslušnú výpomoc.

Slávny Snem!

Uviedol som tu len tie najnaliehavejšie úlohy, ktoré nám prichodí v najbližšom čase na zdravotníckom poli riešiť. Pri tom nám ostane ešte vežmi mnoho povinnosti, no dovožujem si vás uistiť, že im naša zdravotná správa venuje plnú pozornosť.

Veríme, že dobrá vôža, ktorá je najväčšou podporou našej práce, zabezpečí nám úspech a dosiahneme toho, čo je naším najúprimnejším želaním, že totižto značne zvýšime zdravotnú úroveň nášho nového Slovenska.

Slávny Snem!

Súbežne so zvýšenou starosťou o zvežadenie materiálnej kultúry nového Slovenska chceme svoju plnú pozornosť venovať i kultúre duchovnej, ktorej úroveň tvorí predpoklad napredovania národa na každom inom poli.

Pretože v novej štruktúre štátu musí dominovať idea kresťanská a národná, musia sa tieto mravné prvky v plnej miere uplatňovať aj vo výchove a výučbe. To bude prvou úlohou a hlavným poslaním slovenskej školy.

Na poli národného školstva vykonajú sa značné reformy ako so stránky organizačnej, tak i výchovnej. Vyššie ročníky žudových škôl a školy meštianske svojím učivom prispôsobia sa potrebám hospodárskym, najmä obchodným, remeselníckym a rožníckym. Postupne a podža daných možností budeme riešiť koedukáciu v národnom školstve. (Výborne!)

Všade, kde žije väčšia skupina židov, pre židovské deti zriadime na štátnych školách triedy židovské. Na kresťanských školách budú vyučovať kresťanskí, na židovských zas židovskí učitelia. (Výborne!)

Uskutoční sa zrovnoprávnenie učitežstva neštátneho so štátnym. Školská správa pousiluje sa odstrániť chaos, zavinený trojakou kategóriou národných škôl, pri čom bude uvažovať najmä o vrátení škôl, ktoré boly neoprávnene poštátnené alebo zobecnené, cirkvám. (Potlesk.)

Ministerstvo školstva chce zreformovať aj strednú školu a vytvoriť jednotný typ na nižšom stupni. Na vyššom stupni mieni zjednodušiť diferenciáciu. Keďže doterajšie vzdelanie učitežov žudových škôl nepokladá za primerané, pomýšža aj na vhodnú reformu učitežských ústavov.

Na zmenšenom území Slovenska nemožno ďalej rozširovať sieť stredného školstva, naopak, bude treba uvažovať o jeho obmedzení, ale zato väčšiu starostlivosť musíme venovať školám odborným, ktoré sú nám nanajvýš potrebné a ktorých máme málo. Sme proti koedukácii aj na školách stredného stupňa a to z príčin mravných, pedagogických a didaktických, preto, kde to len bude možné, zriadime osobitné triedy alebo školy dievčenské.

Výchova a výučba i tu musí byť presiaknutá duchom kresťanským a národným, ba prenikať musí tento duch aj výchovou telesnou. V tomto smysle revidujú sa osnovy, učebnice a všetky knižnice, aby sme odstránili z nich všetko, čo je mládeži škodlivé. V programe máme odbyrokratizovanie a zjednodušenie školskej administratívy.

Hžadisko kresťanské a národné musí sa uplatniť aj pri reorganizácii vysokého školstva a to jednak pri výbere vysokoškolských profesorov, jednak pri výchove akademického dorastu. Vláda sa pousiluje, aby všetky odbory a katedry obsadily sa len osobami vysokých mravných a vedeckých kvalít. V tomto smere urobili sme už prvé kroky a ďalšie sú v plnom prúde.

Vysoká škola musí nám vychovať žudí charakterných so stránky národnej, mravnej i vedeckej. (Výborne!) Keďže slovenské študentstvo je väčšinou z vrstiev sociálne vežmi slabých, slovenská vláda chce umožniť aj najchudobnejšiemu, ale talentovanému študentovi vysokoškolské vzdelanie a preto postará sa oň primeranou podporou. Za to očakáva, že akademická mládež pochopí túto dobrú vôžu slovenskej vlády a odvďačí sa jej usilovnosťou, charakternosťou a dobrou službou národu a štátu.

Vláda nezabúda na svoju povinnosť ani pri budovaní vysokého školstva. Slovensko má nateraz neúplnú univerzitu a techniku v začiatkoch, okrem dvoch autonómnych fakúlt teologických. Sme si vedomí toho, že kultúrny a hospodársky rozvoj Slovenska je v značnej miere závislý od štúdia prírodných vied. Práve preto vláda pousiluje sa o doplnenie univerzity fakultou prírodovedeckou ako aj o rozšírenie techniky na všetky obory a to v krátkom čase. Nie poslednou starosťou vlády bude primerané umiestenie vysokých škôl, ich vystrojenie potrebným inventárom a vyhovujúcou univerzitnou knižnicou, o ktorú majú tak so stránky osobnej ako i vecnej osobitnú starosť príslušní činitelia.

Tie isté zásady budú platiť aj v ostatných otázkach kultúrnych. V spolkoch a kultúrnych ustanovizniach musí vládnuť kresťanstvo a slovenský duch. V tomto smysle reorganizuje sa slovenské divadelníctvo, na prvom mieste Slovenské národné divadlo. Pri zachovaní primeranej umeleckej úrovne musí sa aj tu čím skôr uplatniť zásada slovensko-národná a mravná, čo pravda, platí aj o výbere a zabezpečení hereckého a hudobného dorastu.

Chceme podporovať slovenskú dramatickú tvorbu ako aj výtvarné umenie a preto mienime založiť slovenskú umeleckú galériu. Doterajšie historické a národné hodnoty hodláme zachovať zvýšenou ochranou svojich národných a umeleckých pamiatok a ich sústredením v Slovenskom národnom múzeu. Prebudujeme v novom duchu žudovýchovu, ako aj v patričnej miere chceme sa postarať o vydavatežskú činnosť na Slovensku, o knihovníctvo a o úpravu filmu. Brannú výchovu tiež prispôsobíme novým pomerom.

Konečne slovenská vláda bude sa usilovať, aby pomer medzi ňou a cirkvou bol srdečný a aby medzi oboma nastala éra užitočnej spolupráce. Pravda, pri tom vláda počíta s morálnou pomocou cirkvi katolíckej a evanjelickej a víta ich úprimnú spoluprácu najmä na poli výchovy mládeže a pospolitého žudu. Náboženstvo bude povinným vyučovacím predmetom na všetkých školách a duchovná služba zavedie sa do všetkých ustanovizní, ako aj do vojenských a polovojenských útvarov.

Štátne zákony a predpisy nebudú odporovať zákonom a učeniam cirkevným.

Slovenská vláda sa postará o patričnú podporu potrebných cirkevných ustanovizní a zabezpečí zaopatrenie duchovenstva. Zato právom očakáva, že duchovenstvo, najmä najvyšší cirkevní hodnostári, budú oduševnenými vodcami nového kresťanského a národne uvedomelého Slovenska.

Vláda je presvedčená, že touto školskou a kultúrnou politikou odstráni všetky rozpory a krivdy minulosti a tak najlepšie poslúži záujmom slovenského národa, jeho krajiny a vysokému povzneseniu jeho pravej duchovnej kultúry.

Slávny Snem!

V ďalšom chcem sa dotknúť otázky dopravy a verejných prác, ktoré podstatne podmieňujú výstavbu materiálnej kultúry nového Slovenska.

Doterajší vývoj železničnej a poštovej správy usiloval vyhovieť najmä tým potrebám, ktorých neodkladné realizovanie vyžaduje záujem Slovenskej krajiny.

Podža ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny hospodárime od 1. januára 1939 úplne samostatne a na svoj účet.

Rozpočet podniku "Slovenská pošta" na rok 1939 je pripravený podža smerníc vydaných zákonov, ktoré vyhlasujú poštu za podnik spravovaný podža zásad obchodného hospodárenia.

Preliminár podnikových príjmov dosahuje v bežnom rozpočte na rok 1939 sumy 137,000.000 K. Preto príjmy sú preliminované s ohžadom na docielené výsledky v minulých rokoch a aj s ohžadom na odstúpené územie.

Náklady, resp. výdaje, ktoré činia okrúhle tiež 137,000.000 K, sú preliminované za predpokladu najprísnejšej úspornosti.

Podža tejto kalkulácie v bežnom rozpočte podniku "Slovenská pošta" na rok 1939 je malý zisk, ale môžeme v dôsledku hospodárskeho vzostupu očakávať zvýšenie príjmov z poštových poplatkov a takto zvýšenie zisku.

Pre zabezpečenie príjmov podniku "Slovenská pošta" pripravuje sa vydanie nových slovenských poštových cenín a celín, ktoré bude možno kúpiť len na Slovensku. Na prechodný čas budú sa upotrebovať doteraz platné poštové známky.

Okrem toho upravíme znova oslobodenie od poštového a to v smere podstatného obmedzenia tohto oslobodenia, najmä čo sa týka subjektov mimoštátnych. Nemožno totiž trpieť, aby slovenská pošta s ohžadom na vežký počet prípadov oslobodenia a s ohžadom na to, že sa tohto oslobodenia v mnohých prípadoch zneužíva, bola pripravovaná o vežké príjmy. Presnou štatistikou sa zistilo, že v roku 1932 dopravila č.-sl. pošta bezplatne 75,222.420 obyčajných listových zásielok. 12,329.967 doporučených listových zásielok a 404.967 balíkov, čo na poštových poplatkoch reprezentuje sumu 166,768.588 K, kým paušál, účtovaný podniku za dopravu týchto zásielok, činil iba 69,000.000 K.

Dôkazom toho, že oslobodenie od poštového má neblahý vplyv na hospodárenie štátu, je i skutočnosť, že mnohé štáty oslobodenie od poštového zrušily.

Vynasnažíme sa o sústavnú racionalizáciu všetkých odvetví poštovej služby a to podža potreby v dohode so zúčastnenými resortmi.

Pri sostavovaní programu investičných prác dbali sme na tieto zásady: na produktivitu investícií a s ohžadom na odstúpené územie vybudovať nové čiary a tak prispôsobiť telekomunikačnú sieť zmeneným pomerom.

Viedenským rozhodnutím prerušené boly početné poštové, telefonné a telegrafné spojenia. Ich reorganizácia a vybudovanie nových stálych poštových služební a telefonných spojení bude prvou úlohou slovenskej pošty.

V roku 1939 bude sa pokračovať na hlavných prácach automatizácie bratislavskej telefónnej ústredne. Postavíme zosilňovaciu stanicu v Žiline a v Ružomberku. U šiestich telefonných ústrední vykoná sa rekonštrukcia siete a prikročíme k sústavnej telefonizácii vidieku na nových základoch.

Aby sme pomáhali industrializácii Slovenska a zvýšili cudzinecký ruch, je bezpodmienečne potrebné zdokonaliť dnešné, moderným podmienkam absolútne nevyhovujúce telekomunikačné spojenia. Malý počet vzdušných vedení nestačí zvládnuť túto vežkú úlohu, musíme sa preto postarať o to, aby Slovensko bolo zapojené do celoštátneho a celoeuropského telekomunikačného plánu.

Táto práca bude postupne realizovaná podža generálneho plánu pre kábelizáciu ČSR z r. 1923.

Budúceho roku bude uskutočnená kábelová prípojka Žilina-Ružomberok-Prešov, ktorá bude súčiastkou kábelu cez Podkarpatskú Rus na Rumunsko. Táto spojka bude mať vežký význam hospodársky i medzinárodný, nakožko tým bude uskutočnené telegrafné a telefonné spojenie západnej Európy cez našu krajinu do Rumunska a na Ďaleký východ.

Diažkové kábely obsahujú aj špeciálne konštelované obvody pre prenos rozhlasových programov. Takto bude daná možnosť opatriť pre celú rozhlasovú službu Slovenskej krajiny bezpečné a spožahlivé vnútrozemské spojenie.

Ďalšou výhodou tejto sieti je, že dáva možnosť pre súčasný medzinárodný rozhlas a tak sa stáva dôležitým propagačným nástrojom pre styk s cudzinou. Umožňuje zároveň konštrukciu lacných a vežmi bezpečných telegrafných vedení. Poštová správa môže potom využiť zapojenie moderných, t. zv. strednofrekventovaných systémov pre styk s cudzinou. Kábelové obvody pri svojej bezpečnosti chodu a pri svojej stabilite elektrických konštánt znamenite sa hodia pre zapojenie a chod najnovších ďalekopisných prístrojov, na ktorých môže pracovať každý, kto pozná spôsob práce na obyčajnom písacom stroji. Je všeobecne známe, že po výstavbe kábelov stúpa počet hovorov hneď zpočiatku o 300-500%.

Ďalej bude našou neodkladnou úlohou dobudovať aj rozhlasové štúdiá bratislavského Radiojournalu a umožniť tým rozhlasu vysielanie programu väčších hudobných telies priamo zo štúdia Radiojournalu.

Rozhlas, najmä pre nás Slovákov, ktorých celá polovica býva za hranicami, má nesmierny význam. Je to najhlavnejší prostriedok propagandy, nástroj osvety i kultúry a najlepšie spojivo medzi nami a Slovákmi za hranicami, ktorého potreba sa najmä v dnešných časoch vežmi pociťuje.

Preto sa mu bude venovať zvýšená pozornosť a starostlivosť. Slovenská vláda v zasadnutí dňa 20. decembra 1938 schválila zriadenie novej modernej vysielacej rozhlasovej stanice v oblasti medzi Piešťanmi, Trnavou a Hlohovcom. Aby jej vysielanie bolo možno zachytiť i lacnejšími prijímačmi, v čím najväčšom okruhu, bude jej výkon 100 kilowattov. Prešovská vysielacia stanica bude zdokonalená.

Dostatočný počet menších štúdií dáva nám totiž možnosť vysielať činohry, prednášky a rozhlasové montáže.

Aby sme umožnili vežkému počtu amerických Slovákov počúvanie slovenského slova, hudby a zpráv, pracujeme na pláne, vystavať na Slovensku krátkovlnnú vysielačku, ktorá by našu krajinu spájala so zámorskými krajmi.

Budeme sa všemožne starať o to, aby sa doterajší počet 80 tisíc poslucháčov do roka čím najviac zvýšil.                             

Ďalším dôsledkom samostatného hospodárenia Slovenskej krajiny je, že sa zriaďuje poštová sporitežňa pre Slovenskú krajinu. V jej organizovaní sa urýchlene pokračuje. Doteraz je zriadená služba šeková. Len čo bude sporitežňa dostatočne vystrojená po stránke technickej a personálnej, bude zakladať šekové účty i pre súkromníkov a to pravdepodobne už od 1. apríla 1939. K úplnému rozšíreniu agendy poštovej sporitežne na všetky odvetvia šekovej a sporitežničnej služby bude sa môcť pravdepodobne prikročiť ešte do konca tohto roku.

Budeme sa starať aj o to, aby priemysel, ktorý bude dodávať naše technické zariadenia, preniesol určitú čiastku svojej výrobnej kapacity na Slovensko, poťažne, aby vo svojich podnikoch zamestnával úmerný počet slovenských zamestnancov.

Ukončíme stavbu nového moderného poštového úradu v Žiline, okrem toho projektujeme v Žiline stavbu nového vežkého staničného poštového úradu. Z ostatných miest vybudujeme nový poštový úrad v Novom Meste nad Váhom.

Vynasnažíme sa, aby sa zaviedlo cezpožné doručovanie do všetkých obcí na Slovensku a podža možnosti aj do väčšiny kopaníc a lazov, aby takto mohla slovenská národná myšlienka prenikať do každej chalupy nového Slovenska.

Podniku "Slovenské štátne železnice" následkom stanovenia nových hraníc na základe viedenskej dohody odňali mnohé strediská železničných spojov, prerezali mnohé hlavné železničné tepny a zničili južné železničné spojenie východných krajov Slovenska so západom. V dôsledku toho bude treba stanoviť nové dopravné smery a na podklade nastalej novej situácie získať definitívne predpoklady pre pripojenie odrezaných železničných úsekov na železnice jestvujúce.

Tak bol predbežne pozmenený dopravný smer Žilina-Bohumín na smer Žilina-Púchov, ďalej Zvolen-Nové Zámky-Bratislava na smer Zvolen-Kozárovce-Zlaté Moravce-Zbehy-Leopoldov-Bratislava.

Aby čím najrýchlejšie bolo obnovené spojenie od seba odrezaných krajov a odstránené hospodárske ťažkostí, ktoré vznikly odrezaním železničných čiar, dojednala delimitačná komisia jednak dohovory o priebežných čiarach ČSŽ cez sieť čiary MÁV, jednak o priebežných čiarach MÁV cez čiarovú sieť ČSŽ. V rámci týchto dohovorov o otvorení a znovazapočatí železničnej dopravy a o priebežných čiarach, učinila železničná správa so správou MÁV miestne detailné dohovory pri jednotlivých prechodoch a jednotlivých čiarach. Týmito opatreniami je umožnená doprava osôb a tovaru z jedného štátneho územia do druhého a pri peážnej a pasážnej doprave je obecenstvu umožnené bez pasového a colného odbavenia cestovať cez cudzie územie z jednej časti Slovenskej krajiny do druhej. Tá istá zásada platí o doprave nákladovej.

Za odrezané úseky železničných čiar možno vybudovať nové náhradné železničné spoje len postupne, podža najnevyhnutežnejšej potreby štátnych záujmov v rámci finančnej možnosti Slovenskej krajiny. Tam, kde sú pomery jednoduché a menej nákladné, vykonaly sa ihneď potrebné práce a prípravy na stavbu. Tak sa ihneď začala stavba spojky Tomášovce-Vežká Ves, ako provizorná náhrada za spojenie cez Lučenec. Ak by to budúcnosť vyžadovala, zriadi sa definitívne spojenie cez Lovinobaňu do Cinobane Pripravujú sa štúdie a projekty ďalších spojov ako Rimavská Baňa-Kokava, Tisovec-Muráň, prípadne Dobšiná-Mlynky. Vypracovaný a pre stavbu pripravený je celý elaborát novej železnice Prešov-Kapušany-Vranov-Strážske-Humenné. Ako ďalšie pokračovanie tejto čiary študuje a pripravuje sa nová čiara Snina-Vežký Berezný, prípadne spojenie Michalovce-Sobrance a jej pokračovanie na Podkarpatskú Rus. Pre stavbu je pripravený aj projekt Podolínec-Orlov. Ako spojku medzi košicko-bohumínskou železnicou a železnicou Banská Bystrica-Margecany študuje sa projekt pre novú čiaru VernárPoprad Vežká. Nové, vežmi dôležité spojenie stredoslovenské, Banská Bystrica-Dolná Štubňa cez Harmanec, sa stavia. Táto nová, vežmi složitá a nákladná čiara bude pravdepodobne dokončená roku 1940.

Na jestvujúcich čiarach bolo treba z dopravných príčin jednak pokračovať, jednak započať rekonštrukciu vežkých staníc a prestavbu železničných čiar. Tak sa pracuje na stavbe druhej kožaje Račištorf-Leopoldov. Pokračuje sa na stavbe druhej kožaje a rekonštrukcii čiary Žilina -Vrútky-Poprad Vežká-Kysak Obyšovce. Dokončuje sa stavba druhej kožaje čiary Vrútky -Horná Štubňa a Hronská Breznica-Zvolen. Projektuje sa aj stavba druhej kožaje ZvolenBanská Bystrica. Rekonštruuje sa celá čiara B. Bystrica-Brezno-Červená Skala pre väčšiu rýchlosť s príslušnou úpravou staničného kožajišťa a budov.

V prúde je stavba týchto vežkých staníc: Bratislava, hlavná stanica, prestavba staničných kožají a staničnej budovy, nové kožajište a nová staničná budova v Trenčíne. Po ukončení prestavby stanice a prípojov, pripravuje sa stavba novej staničnej budovy v Púchove, prestavba staničných kožajových spojov na Vrútkach, rozšírenie a prestavba celej stanice a nová staničná budova na Štrbe, prestavba staničných kožají vo Zvolene, prípravy na novostavbu stanice a staničnej budovy Banská Bystrica, preloženie celej stanice Brezno nad Hronom.

Projektovaná je ďalej prístavná stanica v Bratislave s príslušnými spojkami, prestavba staničných kožají a novostavba staničnej budovy v Žiline, stavba novej stanice a staničnej budovy Dolná Štubňa v dôsledku stavby novej trati Banská Bystrica-Dolná Štubňa, stavba prijímacej budovy a stanice Tomášovce.

Aj služba vozebná a dielenská bude vyžadovať náležitej úpravy s ohžadom na to, že železničný podnik stratil dve výhrevne a dve opravne výhrevní (Nové Zámky a Košice) a vozebné stanice v Leviciach, Parkani, Lučenci, Fižakove, Plešivci a Michalanoch. Organizácia železničnej služby vozebnej a dielenskej bude upravená čím najhospodárnejšie a tak, aby plne kryla premávkovú potrebu železníc Slovenskej krajiny. Z úsporných dôvodov premení sa hlavná výhrevňa na Vrútkach na pobočnú výhrevňu, pridelenú správe výhrevne v Žiline a zrušia sa niektoré vozebné stanice, ktoré zmenenými pomerami stratily na význame. Takisto z dôvodov pohreby železničnej dopravy premení sa vozebná stanica -v Prešove, na pobočnú výhrevňu, pridelenú správe výhrevne v Spišskej Novej Vsi, ako náhrada za stratenú výhrevňu v Košiciach. Za stratenú vozebnú stanicu v Michalanoch vybuduje sa takáto stanica v Medzilaborciach.

Dielne vo Zvolene, v Trnave a na Vrútkach sa rozšíria natožko, aby stačily na udržovanie železničných vozidiel Slovenskej krajiny, pri čom bude postarané z hospodárskych dôvodov o centralizovanie opráv v jednotlivých týchto dielňach.

Tarifná politika železničná bude už odteraz jednotná. Nejednotnosť tarifnej politiky by znamenala totiž konkurenciu medzi českými a slovenskými železniciami a zrejmým následkom tejto konkurencie by bol pokles príjmov našich železníc.

V budúcnosti bude mať na tarifnú politiku priamy a bezprostredný vplyv ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny, nakožko je teraz rovnocenné s ministerstvom dopravy v Prahe. Toto je dostatočnou zárukou, že naše slovenské národohospodárske záujmy budú náležite chránené. Nová pripravovaná tarifná reforma znamená určité zlepšenie pre Slovenskú krajinu. Niektoré oblasti Slovenska sa však dostaly v dôsledku už spomenutých územných zmien do vežmi nepriaznivej situácie a to práve s hžadiska tarifného, nakožko železničná preprava do týchto oblastí je možná iba cez priebežné čiary maďarské. Dovozné na maďarských čiarach je privysoké; oproti našim tarifným sadzbám je o 40-150 perc. vyššie. Tento rozdiel dovozného bude musieť ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny čiastočne preklenúť poskytnutím určitých tarifných úžav pri preprave do týchto oblastí. (Predsedníctvo prevzal podpredseda Julius Stano.)

Vo vodnom hospodárstve čakajú Slovenskú vládu úlohy vežmi významné a vďačné. Najväčšie úsilie sa vyvinie vo využití vežkých zásob energie, utajenej v slovenských vodných tokoch. Vodná energia, premenená v hydrocentrálach na energiu elektrickú, nahradí nám pomerne malé zásoby uhlia, zaistí slovenskému priemyslu, živnostiam a konzumu vôbec, lacnú pohonnú energiu. Dostatok lacnej pohonnej energie je základ ným predpokladom pre rozmach priemyselného podnikania. Sme presvedčení, že slovenská technická práca a veda vybuduje na Slovensku bohaté zdroje lacnej elektrickej energie. Zvlášť priaznivé podmienky pre ústavné využitie vodných síl a pre zakladanie a rozmach priemyselných podnikov poskytuje stredné Považie, kde v dohžadnom čase bude môcť vzniknúť silná priemyselná oblasť.

Vodohospodársky program slovenskej vlády pamätá aj na využitie vody pre požnohospodárstvo a priemysel, na zásobovanie obcí zdravou pitnou vodou, na ozdravenie našich miest a dedín. Úpravnými stavbami na našich riekach zabezpečí sa rožníkova celoročná práca, získajú sa nové plochy požnohospodárskej pôdy, pred živelnými vodnými pohromami zabezpečia sa naše obce a osady. Vo vodnej doprave Slovensko je zapojené na stredoeuropskú vodnú magistrálu dunajskú významným dunajským prístavom v Bratislave. Slovensko má vežký záujem na vybudovaní prieplavného spojenia Dunaja s Odrou a chce byť účastné i na technickom budovaní tohto vežkorysého vodného diela.

Vláda Slovenskej krajiny, uznávajúc správnosť zásady, že cesty znamenajú život a že podnikanie na poli stavby ciest značne prispieva aj k zmierneniu nezamestnanosti, venovala otázke stavby ciest od začiatku svojho pôsobenia vežkú pozornosť.

Je nesporné, že so stránky výstavby a zdokonalenia cestnej siete na Slovensku vykonalo sa v posledných rokoch vežmi mnoho. Ale značnú časť docielených výsledkov sme pre nové samostatné Slovensko stratili a iná časť stratila svoj pôvodný význam. Aby sa však zamedzil vzrast nezamestnanosti po demabilizácii armády, dala vláda súhlas k pokračovaniu vo stavbe ciest na neodstúpenom území v tom rozsahu, ako sa stavby uskutočňovaly pred mobilizáciou a to spôsobom podnikatežským a v režii cestnej správy pri nábere robotníctva cestou sprostredkovatežní práce a i tento fakt prispel k tomu, že organizovanie pracovných táborov nebolo potrebné.

Mnohé dôležité cestné spoje boly novými hranicami prerušené a preto bolo potrebné prikročiť ku stavbe náhradných spojov. Pretože čas od odstúpenia územia do príchodu mrazov bol vežmi krátky, bolo možno prikročiť len ku zlepšeniu provizorných náhradných ciest a ku projektovaniu definitívnych náhradných spojov, ktoré sa začnú stavať r. 1939. Doteraz boly zlepšené provizorné náhradné cesty v dĺžke 25 km, nákladom 1.1 mil. korún. Ďalšia úprava týchto provizorných ciest bude vyžadovať nákladu 1.3 mil. korún. Dĺžka definitívnych náhradných spojov bude okrúhle 90 km a náklad na ich výstavbu bude 100 mil. korún.

Vyhovujúc takto momentálnej potrebe v otázke budovania ciest, chce slovenská vláda do budúcnosti podnikanie na tomto poli usmerniť tak, aby toto podnikanie čím najlepšie vyhovovalo potrebám nového Slovenska. Tieto potreby sú dané vývojom hospodárskeho života na Slovensku, podporovaním cudzineckého ruchu, zapojením Slovenska do širšej stredoeuropskej hospodárskej oblasti a aj stavom nezamestnanosti.

Poloha Bratislavy ako hlavného mesta a obchodného centra Slovenska, ako i jediného nášho dunajského prístavu nám diktuje, aby sme severným, stredným a južným Slovenskom viedli tri hlavné tepny, ktoré by sa sbiehaly v Bratislave. Na tieto hlavné tepny musíme zapojiť priečnymi cestami všetky dôležitejšie mestá a obce.

Túto cestnú sieť musíme pripojiť na cestnú sieť iných častí republiky a susedných štátov tak, aby naše jedinečné kúpežné a turistické miesta boly pre cudzích automobilistov žahko a po bezprašných cestách prístupné a to najmä smerom od Prahy, Viedne a Budapešti, odkiaž sa dá očakávať najväčší príliv cudzincov.

Centrálna poloha Slovenska v strednej Európe a jeho tvar predurčujú tento štát k tomu, aby bol tranzitným priestorom medzi severozápadom a juhovýchodom Európy. Robia sa prípravy, aby územím Slovenska bola pre toto diažkové spojenie vybudovaná autostráda čiže diažnica, určená výhradne pre motorové vozidlá.

Dĺžka diažnice by činila na Slovensku asi 390 km a náklad na jej výstavbu by bol asi 1.5 miliardy korún.

Je nesporné, že vedenie takejto diažnice územím Slovenska má nielen pre tento kraj, ktorým diažnica bude prebiehať, ale aj pre celé Slovensko eminentný význam. Preto sa vláda už zásadne usniesla, že diažnica bude sa stavať aj na Slovensku. Ale keďže dokončenie rozostavaných ciest a výstavba náhradných spojov pozdĺž novej južnej hranice značne zaťaží rozpočet Slovenska v najbližšom čase, môže vláda dať definitívny súhlas ku stavbe diažnice len v predpoklade, že sa pre tento účel získajú zvláštne finančné zdroje, ktoré by umožnily uskutočniť stavbu diažnice bez toho, žeby iné naliehavé práce musely byť odďažované.

Pri tom sa chce vláda postarať aj o cestné potreby drobného žudu, o cesty nižšieho charakteru tak, aby do každej obce viedla dobrá cesta. Postará sa o vydanie nového, zmeneným pomerom zodpovedajúceho cestného zákona, ktorý za prvej republiky bol od r. 1925 len prejednávaný ale nevydaný. V tomto zákone bude napokon riešená otázka pretvorenia terajších vicinálnych ciest na cesty okresné a bude postarané o to, aby okresné a aj obecné cesty boly spravované odborníkmi tak, aby svojmu účelu vyhovovaly. Pre stavby a opravy týchto podradnejších ciest mieni vláda upotrebiť peňazí, ktoré sa dávaly nezamestnaným, pretože tieto práce, rozvrhnuté po celom území Slovenska, dávajú možnosť zamestnať užitočne všetkých robotníkov, ktorí by nenašli zamestnanie pri iných stavbách.

Program slovenskej vlády so stránky cestných komunikácií môžeme teda shrnúť slovami, že chceme Slovensko po dobrých cestách dostať do lepšej hospodárskej budúcnosti.

Zmenené politické pomery ako aj teritoriálne zmeny vyžadujú určitú prestavbu i v odvetví pozemných stavieb. Vláda Slovenskej krajiny má pri tom na zreteli, aby túto prestavbu mohla vykonať čím najúspornejšie.

Takmer v každom rezorte verejnej správy je na jednej strane prebytok a na druhej strane nedostatok budov a je práve úlohou najbližších čias, aby s tejto stránky sa nesrovnalosti odstránily.

V rezorte ministerstva vnútra pôjde predovšetkým o primerané umiestenie úradov a to tak v hlavnom meste, ako aj na celom Slovensku, kde po odstúpení južných častí nastaly zmeny v okresných sídlach a pod. Ďalšie úpravy budov budú potrebné v dôsledku zmeny organizácie verejnej správy a bezpečnostnej služby, ako umiestenie ministerstiev, policajných riaditežstiev, slovenského snemu a pričlenených úradov.

Na poli rezortu pravosúdia bude treba doplniť postupne sieť okresných súdov (ako v Malackách, Trenčíne, Žiline, Humennom, Sabinove, Námestove, Piešťanoch, Brezne a Dolnom Kubíne) hlavného súdu v Prešove. V budúcnosti bude treba vybudovať v sídle slovenskou vládou určenom potrebné budovy pre najvyšší súd a najvyšší správny súd.

V rezorte ministerstva školstva a národnej osvety v rámci vysokého školstva bude treba dobudovať právnickú a filozofickú fakultu, ako aj nové sídlo pre univerzitnú knižnicu v Bratislave a vybudovanie slovenskej vysokej školy technickej.

V rámci stredných škôl dobudujú sa predovšetkým najpotrebnejšie v Turč. Sv. Martine, Ružomberku, Trstenej a maďarské reálne gymnázium v Bratislave. Postupne prikročí sa k výstavbe stredných škôl tak, aby boly rovnomerne rozložené po území Slovenska.

Meštianske a žudové školy budú postupne dobudované podža celkového programu a to najmä v krajoch, ktoré boly proti južnému Slovensku doteraz ukracované.

Požnohospodárske školstvo stratilo v odstúpenom území značný počet ústavov, bude preto úlohou novej výstavby doplniť požnohospodárske školstvo najmä na severnom (Orava a Spiš) a západnom Slovensku.

V odvetví ministerstva hospodárstva, rezortu obchodu priemyslu a živností dobuduje sa ústav pre zvežaďovanie živností v Turč. Sv. Martine, v ktorom je nateraz umiestená aj slovenská vysoká škola technická.

V rámci verejných prác postaví sa najmä na východnom Slovensku (v Prešove) niekožko obývacích budov pre štátnych zamestnancov, ktoré sú nevyhnutne potrebné s ohžadom na presuny obyvatežstva zo zabraného územia. Ústavy pre sociálnu starostlivosť treba dobudovať v Bratislave, pre dokaličených a duševne úchylných a následkom politických zmien bude treba podporovať príslušné spolky v dobudovaní ústavov pre hluchonemých a slepcov.

Odstúpením južného Slovenska stratili sme takmer väčšinu úplne vybudovaných nemocníc, takže podža oblastného plánu bude treba vybudovať nové nemocnice, rešp. prevziať a doplniť už existujúce nemocnice tak, aby každá nemocnica bola asi rovnako zaťažená, pri čom sa predpokladá, že klinického vystrojenia dosiahne jedna nemocnica na západnom, jedna, na strednom a jedna na východnom Slovensku. Ďalej bude sa pokračovať v dobudovaní detského ústavu v Dolnom Smokovci.

Pozdĺž novej hranice bude treba postaviť väčší počet budov pre finančnú stráž, nakožko nebude možno zaobstarať potrebné miestnosti prenájmom. Ďalej bude sa pokračovať vo výstavbe finančných úradov a to už s ohžadom na zmenené okresné sídla.

Nakožko úlohu slovenskej vlády v dosť vežkej miere zaťažuje okolnosť, že musí uhradzovať ešte i v budúcnosti pohžadávky za práce, vykonané pred prevratom v odstúpenom území, bude sa dbať vo zvýšenej miere pri uskutočňovaní vyššie uvedeného stavebného programu na prísnu účelnosť a solídnosť, aby štátny rozpočet nebol zbytočne zaťažovaný, ale aby sa jednako zaistila práca pre Slovákov, ktorí chcú pracovať a získaly sa tým trvalé hodnoty pre národný majetok.

Čo sa verejných financií týka, je si slovenská vláda dobre vedomá mimoriadnej dôležitosti zásady, že usporiadané finančníctvo je základom nielen správneho chodu verejnej správy, ale i bezpečnosti súkromného podnikania. Túto zásadu budeme presadzovať nielen v užšej finančnej správe, ale budeme sa snažiť, aby bol ňou predchnutý celý náš verejný život. Pri vymeriavaní a vyberaní verejných dávok bude snahou slovenskej vlády hžadať spôsoby, ako sa môže finančná správa čím najviac priblížiť k poplatníkom. Máme tu na mysli najmä našich malorožníkov a malých živnostníkov, ktorým doterajšie, často komplikované vyberanie daní robí ťažkosti. Budeme uvažovať nielen o zjednodušení daňových a poplatkových predpisov a o zjednodušení daňovej a poplatkovej agendy, ale aj o tom, v ktorých prípadoch by sme mohli zaviesť paušály, pravda, bez újmy pre štátnu pokladnicu. V každom prípade budeme výber daní decentralizovať, aby sme užahčili ich platenie.

I po zmene pomerov politických ostáva požné hospodárstvo najdôležitejšou složkou nášho národného hospodárstva. Hlavnou starosťou vlády bude postaviť rožnícku samosprávu na také základy, ktoré umožnia čo najužšie spojenie rožníckeho žudu s verejnou správou. Máme v programe vybudovať požnohospodársku komoru, (potlesk. ) ako najvyššiu stavovskú organizáciu rožníckeho žudu. Táto sa má vybudovať tak, aby svojimi koreňmi bola cez okresy zakotvená v obciach. Požnohospodárskej komore pripadne vežmi dôležitá úloha pri prestavbe nášho požnohospodárstva, ktorá sa musí diať v znamení usmierenia výroby a plánovitého organizovania odbytu, lebo len takto budeme môcť zintenzívniť požnohospodársku výrobu so stránky výnosu i jakosti. Mimoriadnu pozornosť bude treba venovať obhospodárovaniu pasienkov.

Najväčšia naša starostlivosť bude platiť snahe udržať nákupnú silu širokých vrstiev rožníckeho žudu. Pri uskutočňovaní tejto snahy nechceme robiť politiku neúčelných malicherných subvenčných akcií, ale chceme vežkoryse riešiť otázku speňažovania požnohospodárskych výrobkov. Stálosť a primeranosť cien obilia je už zaistená obilným monopolom. Budeme sa starať o to, aby toto zariadenie sa stalo trvalým a aby bolo zdokonalené jednak v tom smere, aby sa znemožnilo mletie "na čierno", jednak aby sa pomohlo podža možnosti drobným námedzným mlynom, pravda, nakožko by sa tým neohrožily intencie obilného monopolu. Speňažovanie dobytka sveríme celokrajinskej organizácii, ktorá bude organizovaná tak, aby rožník dostal spravodlivú cenu za svoj dobytok a nebol vydaný na milosť a nemilosť špekulácii.

Mimoriadnu pozornosť budeme venovať aj speňažovaniu dreva, ovocinárstvu, vinohradníctvu atď.

Pozemková reforma v smysle zákonov prvej republiky je už skoro skončená. Ostáva už len jej likvidácia zaknihovaním prídelov a riešením úverových otázok. Postaráme sa o to, aby sa oboje čím najrýchlejšie skončilo. Ale značná strata nášho územia núti nás k tomu. aby sme zvýšenú pozornosť venovali otázke novej pozemkovej reformy. (Potlesk. ) Základnou smernicou bude nám pri tom upraviť pomery v držbe požnohospodárskej pôdy tak, aby sa odčinily krivdy, spáchané prvou pozemkovou reformou. (Potlesk. ) a aby sa pôda dostala do rúk tých, ktorí na nej skutočne pracujú. No, dobre vieme, že úspech pozemkovej reformy nespočíva v prídele pôdy uchádzačom, ktorí sú na ňu odkázaní, ale že sa treba postarať o to, aby ten, kto pôdu dostane, mohol na nej so zdarom obstáť. To znamená: správne vyriešiť otázku dlhočasného úveru pozemkového a investičného

Budeme sa snažiť, aby sme v dohžadnom čase vyriešili problémy, súvisiace s komasáciou a s pozemkovým katastrom.

Vláda vežmi dobre vie, že i keby sa jej podarilo uskutočniť načrtnutý program zvežadenia požnohospodárstva, výsledky tohto snaženia by neboly trvalé, keby sa súčasne nepostarala o zvýšenie kultúrnej úrovne rožníckeho žudu. Len vzdelaný rožník obstojí v tvrdej konkurencii životného zápasu. Najdôležitejšími faktormi sú tu rožnícke školstvo a výskumníctvo. Radi uznávame, že najmä na tomto poli vykonala Česko-Slovenská republika záslužný kus práce a ďakujeme všetkým tým inštitúciám i jednotlivcom, ktorí sa zaslúžili o požnohospodársky pokrok Slovenska. V rožníckom školstve utrpeli sme vežké straty. Odstúpením územia Maďarsku stratili sme 10 rožníckych škôl z celého počtu 30. Z evakuovaných škôl započaly činnosť doteraz len dve, ostatné oživíme podža potreby v rámci svojich finančných možností. Požnohospodárske výskumníctvo musíme dobudovať tak, aby ono neslúžilo len potrebám prvovýroby, ale i obchodu.

Naše družstevníctvo typu rožníckeho i konzumného odpolitizujeme a postavíme ho do služieb celého národa.

Základným pilierom hospodárstva je súkromné podnikanie. Slovenská vláda od prvých počiatkov svojho vzniku pokladala si preto za prvú povinnosť byť strážcom právnej bezpečnosti a verejného poriadku, lebo bez týchto predpokladov je súkromné podnikanie nemožné. Aby sme zachovalá doterajšiu životnú úroveň nášho žudu, ba aby sme ju podža možnosti ešte zvýšili, musíme popri zvežaďovaní požnohospodárstva pamätať nielen na udržanie terajšieho nášho priemyslu, ale i na budovanie priemyslu nového. Prirodzené predpoklady pre tento druh podnikania sú na Slovensku dané v plnej miere, ide len o to, vytvoriť aj nezbytné predpoklady právne a psychologické. So zretežom na mimoriadnu dôležitosť tejto veci vyhlásila slovenská vláda základné smernice svojej priemyselnej politiky už dňa 17. novembra 1938. Sú to: Ochrana princípu súkromného vlastníctva, ochrana vožnej dispozičnej sféry súkromného podnikania a aktívna podpora pri budovaní podnikov nových alebo rozširovaní podnikov už existujúcich. Na týchto zásadách vláda nezmenene trvá a znovu ich utvrdzuje.

Osobitnú pozornosť budeme venovať zvežadeniu živnostníctva a obchodníctva, jednak ochranou proti silnejšej konkurencii, jednak získaním lacného úveru. To isté platí aj o domácej výrobe, kde sa budeme starať najmä o organizovanie odbytu jej výrobkov na zahraničnom trhu.

Zahraničný obchod má vežkú dôležitosť hospodársku, ale i sociálnu. Budeme sa starať o zvýšenie vývozných možnosti zo Slovenska tak do blízkej, ako i vzdialenejšej cudziny. Budeme uvažovať nielen o zjednodušení administratívneho pokračovania pri vývoze, ale i o možnostiach aktívnej pomoci vývozu. Dôležitú úlohu bude tu mať úprava dovozných a vývozných taríf.

Slovensko svojimi prírodnými krásami, bohatstvom kúpežov a minerálnych žriediel, množstvom vzácnych umeleckých a historických pamiatok, pôvabom svojho žudového umenia a folklóru, pestrosťou a krásou žudových krojov, množstvom požovnej zvere a rýb a pri tom svojou výhodnou dopravnezemepisnou polohou má všetky predpoklady, aby sa tu rozvinul cestovný ruch, ktorý by bol významným zdrojom -výživy- obyvatežstva. Slovenská vláda má najlepšiu snahu podchytiť vežký záujem o slovenské kúpele, letoviská a strediská zimného športu nielen v susednom Nemecku, Maďarsku a Požsku, ale najmä v Čechách, ktorým hlavne oblasti cestovného ruchu odpadly. Pôjde tu hlavne o vybudovanie nových hotelov a turistických chát. Osobitnú pozornosť budeme venovať propagácii slovenského kúpežníctva tak doma, ako i v zahraničí, k čomu vhodné predpoklady poskytne pripravovaný zákon o podpore cestovného ruchu.

Organizačné práce, spojené so zriaďovaním ministerstva pravosúdia, sú už takmer dokončené.

Dôsledkom územných zmien musela sa urobiť reorganizácia súdnych úradov (súdov a štátnych zastupitežstiev), ale najmä pohraničných, prípadne nové súdne úrady musely sa zriadiť, na pr. krajský súd a štátne zastupitežstvo v Michalovciach, okresný súd v Stropkove, Snine, Serede atď. Nová organizácia súdnictva núti nás zriadiť jediný hlavný súd na celom Slovensku a to jednak, že hlavné súdy (Bratislava a bývalý v Košiciach) stratily dôsledkom viedenského verdiktu značnú časť svojich obvodov. Pri tom treba uvážiť, že bývalý hlavný súd v Košiciach bol zriadený predovšetkým pre Podkarpatskú Rus, ktorá teraz bude mať tiež svoje autonomné súdnictvo. Tento hlavný súd je predbežne umiestený v Levoči a mal by sa premiestiť do Prešova. Tam niet ani primeranej budovy a niet ani finančných prostriedkov, aby sa mohla preň v Prešove nová budova postaviť. Hlavný súd v Bratislave je umiestený polohove krajne excentricky. Preto pri umiestení nového jediného hlavného súdu pre Slovensko treba uvažovať o niektorom meste na strednom Slovensku. (Do Ružomberku!)

Dôsledkom federatívneho zriadenia štátu, podža § 16 a § 17 zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. má sa zriadiť najvyšší správny súd a najvyšší súd. Osnovy zákonov o zriadení týchto najvyšších tribunálov sú už pripravené a v najbližšom čase ich dodáme slovenskému Snemu na vybavenie.

Z dôvodov úsporných stala sa i reorganizácia väzenskej správy. Ilavská trestnica sa zrušila a umiestil sa tam bývalý Komenského ústav pre mladistvých previnilcov, z Košíc evakuovaný. Tam sa umiestila aj polepšovňa pre osoby mužského pohlavia (výkon trestu zavretia nad 6 mesiacov), ktorá bola doteraz spoločná pre celú republiku v Mikulove. Podobne zriadila sa i polepšovňa pre osoby ženského pohlavia vo väznici krajského súdu v Trenčíne. Tým zostáva na Slovensku len jedna trestnica v Leopoldove, kde je umiestená aj donucovacia pracovňa, prechodný ústav pre trestancov. Činia sa prípravy aj pre novostavbu trestnice pre ženy, pre ústav pre chorých trestancov, ako i prestavbu väznice na krajskom súde v Michalovciach.

Ministerstvu pravosúdia pripadne vežká starosť dôstojne umiestiť mnohé súdy a úrady verejnej obžaloby, nakožko to bude hospodársky stav Slovenskej krajiny dovožovať. Novozriadené súdy (krajský súd v Michalovciach, okresný súd v Snine atď. ) umiestilo už za podmienok a okolností finančne výhodných. Ministerstvo pravosúdia si je plne vedomé, že hospodárstvo celej krajiny musí byť prispôsobené finančnej nosnosti obyvatežstva a podža tejto zásady sa vo všetkom zariaďuje.

V prácach legislatívnych sa usilovne pokračuje. Vypracovala sa už osnova medzinárodnej smluvy o úprave súdnictva so zretežom na územia, ktoré zabralo Maďarsko a Požsko. Dúfa, že v krátkom čase bude sa môcť prikročiť k jej realizovaniu. Nalieha sa aj na rýchle skončenie rozluky spisovej. Ministerstvo pravosúdia dúfa, že v najbližšom čase podarí sa mu úplne dovŕšiť úpravu trestného a civilného súdnictva ohžadom zabraného územia. Pokiaž ide o platné právo, zamýšža novelizovať trestný zákon, zákon na ochranu republiky, zákon o ochrane cti, exekučný zákon, občiansky súdny poriadok, pozemnoknižný poriadok, advokátsky a verejnonotársky poriadok. Treba zriadiť advokátsky a verejnonotársky penzijný ústav, keďže opatrenie stáleho výboru číslo 284/1938 obmedzilo obe tieto kategorie na 65. rok života. Pripravuje aj novú úpravu znaleckých odmien v trestnom súdnictve. Práce s exekvovaním smluvy o vzájomnej politickej amnestii s Maďarskom sa už dokončujú.

Zvýšeným tempom a intenzívnejšie pôjde zakladanie pozemnoknižných vložiek, pretvorenie a náprava pozemkovej knihy na Slovensku, aby pozemnoknižný ústav sa kryl so skutočnou držbou. V týchto obciach, kde majetky sú natožko rozdrobené, že sa nejaví dostatočnou pozemnoknižná náprava terajšieho stavu, naliehať sa bude na komasácie. Komasáciu bude treba robiť v mnohých obciach Slovenska. Aby občianstvo malo ku komasačnému pokračovaniu dôveru, bude treba komasačné pokračovanie urýchliť a sústrediť. Ministerstvo pravosúdia sa rozhodlo zriadiť komasačné ústredie na jedinom krajskom súde, odkiaž sa budú vybavovať všetky tieto práce. Na hlavnom súde zriadi sa samostatný odbor pre organizovanie, pre dozor a primerané upravovanie pozemkovej držby na Slovensku a komasačného pokračovania.

Ministerstvo pravosúdia mieni prikročiť i ku kodifikačným prácam práva súkromného, nadväzujúc na elaboráty, ktoré boly už zväčša započaté na ministerstve spravodlivosti v Prahe a to uplatnením slovenských požiadaviek v celom rozsahu. Z práv zvláštnych bude sa pracovať na novej osnove obchodného zákona, podža možnosti i zákona zmenkového a šekového, ktorých jednotná úprava pre celé územie republiky je potrebná s hžadiska priemyselného podnikania, obchodovania a jednotnej právnej istoty na území celej republiky. A preto i pri týchto osnovách bude nadväzovať na elaboráty ministerstva spravodlivosti v Prahe, poťažne naliehať na splnenie všetkých požiadaviek, aby i tieto zákony plne vyhovovaly slovenským pomerom. Kontakt s ministerstvom spravodlivosti v Prahe máme už formálne dohovorený.

Ministerstvo pravosúdia začína uskutočňovať svoj program s vežkým zápažom. Je obsadené vežmi dobrými silami, pri tom pri dôležitých osnovách zamýšža pracovať s expertmi. Uskutočňovanie jeho programu s bodu na bod stane sa najlepším dôkazom, že spravodlivosť, ktorá je základom štátov, bude usporiadaná u nás tak, aby sa stala pevným a trvalým základom výstavby nového Slovenska. (Potlesk.)

Vládny program prednášame v čase, keď bol vyhlásený i náš prvý slovenský rozpočet, ktorý má zabezpečiť podmienky realizovania našich plánov. I keď vieme o nedostatkoch nášho prvého rozpočtu, čo vyplýva zo všetkých okolností, medzi ktorými rozpočet ten sostavený a vyhlásený byť musel, nemožno si nevšímať pokynov, ktorých sa nám z rozpočtového tribunálu dostáva. Je to predovšetkým zásada neúprosnej sporivosti na celej čiare nášho štátneho života, ktorú nám náš rozpočet pripomína a podža ktorej sa vláda bezpodmienečne riadiť musí. Sporivosť vo výdajoch osobných a vecných do krajnej možnosti uskutočňovaná bude smernicou vlády v jej počínaní, lebo dobre vie, že len táto cesta úzkostlivej sporivosti jej umožní, aby bez novšieho zaťažovania poplatníctva dala životu národnému to, čo jeho vývin bezpodmienečne vyžaduje. Slovenská krajina je sebestačná, je finančne životaschopná, pravda nesmie si nikto namýšžať, že môžeme pokračovať v spôsoboch, ktoré sa udomácnily u nás za minulých 20 rokov a ktoré nám nechaly okrúhle 60 miliárd dlžoby. Žiaden Slovák ako taký, a tým mene Slovenská krajina nechce žiť z cudzieho, na dlžoby; chceme žiť na svojom, zo svojho, teda budeme žiť po svojsky, tak ako nám financie stačia. K tomu bude potrebná skromná a čím skoršia prevýchova jednotlivcov i celého národného kolektíva, ak len nechceme, aby sme na vlnách velikášstva a nereálneho počínania stroskotali.

Sporivosťou máme dospieť nielen k rozumnému zachádzaniu s hmotnými prostriedkami, ale zásada, alebo lepšie povedané, duch sporivosti má v nás vypestovať ducha realizmu i v politickom ohžade. Pokladám za potrebné, aby som znova prizvukoval, čo som v deň otvorenia nášho snemu povedal: Nechceme byť a nebudeme otrokmi žiadnej ideológie, ktorá by nevyvierala z našej slovenskej tradície a ktorá by bola cudzia nášmu kresťanskému slovenskému charakteru. (Potlesk.) Našou jedinou ideológiou bude reálne chápaný záujem národa slovenského. Politický postup nie je možný bez určitej ideológie, ale je potrebné, aby sa politik vedel emancipovať i z pod vplyvu najmilšej svojej ideológie vtedy a natožko, keď a v akej miere to záujem národa vyžaduje. (Potlesk.) Reálny politik nemôže byť nikdy bez ideológie, ale nemôže byť ani v takom zajatí svojej ideológie, že by k vôli ideológii obetoval záujem národa. V tomto ohžade nieto rozdielu medzi ideológiami, na všetky sa vzťahuje táto miera. Jasne toto vyhlasujem ešte i o kresťanskej ideológii, lebo som presvedčený, že rozpor medzi ideológiou kresťanskou a záujmom národa nikdy nie je možný. Pestujeme kresťanskú ideológiu v politike nie k vôli ideológii samej, ale preto, že záujem národa slovenského kresťanská ideológia v každom ohžade napomáha. Je to úsudok dejín o ideológii kresťanskej, preto sa ona vyzdvihuje nad ostatné ideológie, ktoré tohto historického puncovania nemajú a ani nikdy mať nebudú, lebo prv a rýchlejšie stroskotajú, než by sa ich patina histórie dotýkať mohla. Kresťanská ideológia v našom národne-politickom živote je teda mimo diskusie, ale tým väčšmi musíme sa vedieť kriticky postaviť ku všetkým ostatným ideológiám, aby sme sa nestali otrokmi niektorej a tak nezničili svoj politický postup obetovaním záujmu národa svojej obžúbenej ideológii. Ako symptomatické zjavy uvádzam dobre známe prípady z nedávnej minulosti: Boli Slováci otrokmi ideológie č.-sl. národnej jednoty natožko, že zamknutie národa slovenského a jeho reči nepokládali už za národnú katastrofu, ale za želatežný vývojový stupeň života slovenského k vyššiemu životu. Boli Slováci otrokmi ideológie maďarofilskej, že nevedeli zatracovať previnenia proti kultúrnej alebo politickej slobode, ale ani proti žudskej dôstojnosti a hospodárskym právam Slovákov páchané. A sú Slováci, ktorí svojou ideológiou zaslepení nepočujú výstrely, nevidia trhanie územia slovenského, podceňujú hospodársky tlak uplatňovaný s tým úmyslom, aby ku kapitulácii priviedol zvíťazivší slovenský nacionalizmus. Nuž, nie tak. Slováci moji!

Pestujeme ideológiu suverenity národa slovenského, vedení sme láskou k svojeti, ktorej budúcnosť zabezpečiť chceme: (Búrlivý potlesk.) vítaná nám je každá pomoc, vzácna každá sympatia, no nezabudneme bedlivo sledovať všetko, čo sa u nás a okolo nás odohráva, aby sme za každých okolností zabezpečili život a budúcnosť národa slovenského.

Čo tomuto životu slúži, čo túto budúcnosť podporuje a zabezpečuje, to bude našou ideológiou, ktorej budeme verne a do všetkých dôsledkov slúžiť. (Potlesk.) Diktát reálneho záujmu národa slovenského musí nám byť vždy najvyšším príkazom, k vôli ktorému opravdivý Slovák obetuje i svoju ideológiu, nakožko by sa ukázalo, že sprievodné zjavy alebo následky ideologického zamerania protivia sa záujmom národa slovenského. Vežkosť každého Slováka meria sa láskou k svojmu národu: závoďme úprimne v láske k svojeti, aby sme sa porozumeli, v jednomysežnosti a v jednotnej svornosti vytrvali v obetavej práci za česť národa slovenského! (Búrlivý potlesk.)

Predseda dr. Sokol (zvoní):

Pán poslanec Šrobár a spoločníci podali písomný návrh, aby sa o vládnom vyhlásení započala rozprava zajtra o 3. hodine popoludní.

Kto súhlasí s týmto návrhom nech zdvihne ruku.

(Deje sa.)

Návrh prijatý je jednohlasne.

Týmto schôdzku prerušujem a oznamujem, že v rokovaní sa bude pokračovať zajtra o 3. hodine popoludní.

(Schôdza prerušená o 13. hodine 47 min. znovu otvorená dňa 22. februára o 15. hodine 15 min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP