KARAS Josef, Dr.

I. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink., rozp., stál. (náhr.) a ústav. práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem

1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem

8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. v.

o prodloužení účinnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 72).

16, 21. XII. 1935; 21.

rozp. v.

o novelisaci ustanovení o soudních poplatcích (zpr. ústní k t. 80).

16, 21. XII. 1935; 23.

rozp. v.

o státní poctě prvnímu presidentu Čsl. republiky T. G. Masarykovi (zpr. t. 84).

16, 21. XII. 1935:31.

rozp. v.

o novelisaci zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 160).

27, 26. III. 1936; 35.

rozp. v.

o novelisaci zákona, upravující blíže dávku z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (zpr. t. 169).

29,28. III. 1936; 6.

rozp. v.

o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu (zpr. t. 182).

31, 5. V. 1936; 3.

úst. práv. v.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188).

32, 12. V. 1936; 10.

doslov 33, 13. V. 1936; 97.

úst. práv. v.

o novelisaci zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci (zpr. t. 193).

34, 28. V. 1936; 5.

rozp. v.

o prodloužení účinnosti a novelisaci zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 239).

38, 23. VI. 1936; 5.

úst. práv. v.

o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou (zpr. t. 232).

38, 23. VI. 1986; 12.

rozp. v.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235).

38, 23. VI. 1936; 13, doslov 26.

rozp. v.

o nové úpravě čsl. měny (zpr. t. 293).

44, 9. X. 1936; 3, doslov 23.

úst. práv. v.

o novelisaci zák. č. 251/1934 o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (zpr. t. 303).

47, 29. X. 1936; 6.

rozp. v.

o změně zákona č. 67/1935 o dodavatelských pokladničních poukázkách (zpr. t. 339).

50, 14. XII. 1936; 3.

úst. práv. v.

o prodloužení účinnosti některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona č. 168/1922 (zpr. t. 341).

50, 14. XII. 1036; 4.

úst. práv. v.

o srážkách z platů členů NS na r. 1937 (zpr. t. 353).

53, 17. XII. 1936; 8.

úst. práv. v.

o železničním zákonu (zpr. t. 445).

71, 29. IV. 1937; 10.

úst. práv. v.

o vojenském polním trestním řízení (zpr. t. 467).

78, 8. VI. 1937; 4, doslov 8.

oprava tiskových chyb 10.

úst. práv. v.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468).

79, 9. VI. 1937; 3.

doslov 80, 15. VI. 1937; 10.

rozp. v.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498).

83, 23. VI. 1937; 6.

úst. práv. v.

o nové úpravě věkové meze pro překládání vojenských soudců do výslužby (zpr. t. 516).

84, 25. VI. 1937; 15.

rozp. v.

o zabezpečení cestovního ruchu do republiky Československé v r. 1937 (zpr. t. 490).

86, 30. VI. 1937; 4. doslov 11.

rozp. v.

o branné výchově (zpr. t. 530).

87, 1. VII. 1937; 10.

rozp. v.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531).

87, 1. VII. 1937; 27, doslov 37.

rozp. v.

o rozšíření platnosti zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 614).

98, 20. XII. 1937; 17.

rozp. v.

o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (zpr. t. 618).

99, 21. XII. 1937; 92, doslov 97.

rozp. v.

o ochraně a obraně proti leteckým útokům (zpr. t. 681).

113, 8. IV. 1938; 19, doslov 28.

úst. práv. v.

o autonomii Podkarpat. Rusi (zpr. t. 742).

123, 22. XI. 1938; 5.

rozp. v.

o zřízení parlament, úsporného a kontrolního výboru (zpr. t. 745).

126, 14. XII. 1938; 4.

úst. práv. v.

o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 750).

127, 15. XII. 1938; 4.

vyjádření k formálnímu návrhu

127, 15. XII. 1938; 31.

rozp. v.

o vybudování stát. léčebného ústavu, příp. zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cév a příbuzných nemocí se sídlem v Praze (zpr. t. 704).

128, 16, XII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o změně § 3 zákona 466/1932 (branného) (zpr. t. 410).

62, 3. III. 1937; 13.

 

KARPÍŠKOVÁ Betty

I. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byla členem výb. im., kult. a soc.-pol.

Stala se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938.

127, 15. XII. 1938; 4.

Návrh:

na poskytnutí okamžité podpory postiženým živelní pohromou v okrese Jílové u Prahy (t. 529).

86, 30. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

soc. pol. v.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442).

72, 11. V. 1937; 25.

doslov 73, 12. V. 1937; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

14, 19. XII. 1935; 75.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII.1936; 23.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617).

99, 21. XII. 1937; 15.

Interpelace:

ve věci zvýšení dovozu dobytka z ciziny a snížení cla (t. 271/2).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/1.

57, 10. II. 1937; 3.

 

KEIL Sigmund

XI. voleb. kraj

SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. in., ink. (II. náhr.) a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. DNS 7. XI. 1938.

120, 17. XI. 1938; 11.

Návrh pozměňovací:

k t. 317.

59, 24. II. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády.

5, 25. VI. 1935; 4, něm. 68.

o obchodní dohodě s Maďarskem (zpr. t. 54).

24, 10. III. 1936; 6, něm. 16.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508).

85, 25. VI. 1937; 23, něm. 36.

Interpelace:

stran stranicky-politického zadávání prací správcem inž. Kristofem v Usťčorně, Podkarpatská Rus (t. 284/15).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 356/3.

54, 18. XII. 1936; 4.

stran události u Novák (Slovensko), kterou nutno vyřešiti v tom směru, zdali jde o zločin nebo nehodu (t. 284/29).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 356/2.

54, 18. XII. 1936; 4.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva financí (t. 372/3).

57, 10.11. 1937; 3.

odpov. t. 503/1.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran služebních přestupků vrchního strážmistra Brichty z četnické stanice v Německém Pravnu (t. 534/4).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/4.

101, 3. III. 1938; 4.

stran služebních přestupků praporčíka četnické stanice v Německém Pravnu, Synka (t. 534/6).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/6.

101, 3. III. 1938; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v Gelnici

(přestupek podle § 2 Sb. z. č. 70/1934) (č. 1114).

13, 12. XII. 1935; 4.

zpr. t. 123; zprav. J. Pocisk.

22, 26. II. 1935; 3.

nevydán 26, 24. III. 1936; 7.

 

KIANIČKA Bohuš

VIII. voleb. kraj

Ž

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. techn. doprav.

Zvolen provisorně zapisovatelem

1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem

8, 5. XI. 1935; 23.

Zemřel 29. V. 1938.

120, 17. XI. 1938; 2.

Místo něho nastoupil Juraj Vyskočil.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

51, 15. XII. 1936; 27.

 

KLOFÁČ Václav

I. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda senátu

1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu

8, 5. XI. 1935; 22.

Stal se členem klubu sen. NJ

127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na vydání zákona o zastupování předsedy a členů vlády (ministrů) (t. 146).

26, 24. III. 1936; 3.

aby byl vedle zákona na obranu státu vydán zákon o státním území pohraničním (t. 166).

27, 26. III. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády.

5, 25. VI. 1935; 47.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

10, 7. XI. 1935; 26.

o obraně státu (zpr. t.190).

33, 13. V. 1936; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

54, 18. XII. 1936; 24.

o vládním prohlášení min. předsedy

104, 9. III. 1938; 5.

Interpelace:

ohledně důlního neštěstí v Březových Horách (t. 588/4).

100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 721/1.

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

přečin podle zákona na ochranu cti (č. 709)

8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 132; zprav. A. Šolc

23, 5. III. 1936; 4.

nevydán. 25, 11. III. 1936; 4.

 

KLOUDA Antonín, Dr.

III. voleb. kraj

ČNS, NJ.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., stál., ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

zahr. v.

o dohodě k prozatímní obchodní dohodě se Spojenými státy americkými (zpr. t. 53).

21, 12. II. 1936; 5. oprava tiskových chyb 8.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií (zpr. t. 68).

29, 28. IV. 1936; 25.

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě o vzájemných celních slevách na hudební nástroje (zpr. t. 203).

36, 16. VI. 1936; 5.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 205).

39, 30. VI. 1936; 4.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 334).

59, 24. II. 1937; 7.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 384).

80, 15. VI. 1937; 11.

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 579).

117, 11. V. 1938; 4.

úst. práv. v.

o zřízení parlament, úsporného a kontrolního výboru (zpr. t. 745).

126, 14. XII. 1938; 3.

Prohlášení:

jménem koalovaných stran o nové úpravě čsl. měny (zpr. t. 293).

44, 9. X. 1936; 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

51, 15. XII. 1936; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 707).

8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 130; zprav. A. Šolc.

23, 5. III. 1936; 4.

nevydán. 25, 11. III. 1936; 4.

 

KOMRS Julius

I. voleb. kraj

NJ

Nastoupil na místo resignovavšího Josefa Kvasničky.

Slib vykonal 128, 16. XII. 1938; 3.

 

KORVAS Tomáš

VI. voleb. kraj

ČSD, NSP

Nastoupil na místo resignovavšího Pavla Havránka.

Slib vykonal 19, 4. II. 1936; 4.

Volba verifikována 34, 28. V. 1936; 4.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938.

127, 15. XII. 1938; 4.

Zpravodajem:

živn. v.

o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (zpr. t. 622).

99, 21. XII. 1937; 123.

nár. hosp. v.

o úmluvě o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o úmluvě o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (zpr. t. 662).

114, 3. V. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259).

42, 3. VII. 1936; 19.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

107, 16. III. 1938; 32.

 

KOSTKA Karl

VI. voleb. kra]

(WB) mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43).

11, 27. XI. 1935; 26, něm. 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 28, něm. 89.

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 41, něm. 106.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235).

38, 23. VI. 1936; 21, něm. 39.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 29, něm. 104.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

94, 14. XII. 1937; 39, něm. 75.

o vládním prohlášení min. předsedy.

104, 9. III. 1938; 16, něm. 53.

 

KOTRBA Jan

I. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), nár. hosp., a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na novelisaci § 8 zákona ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. tak, aby v pekárnách povolena byla práce ti valu od S. hod. ranní (t. 10).

4, 24. VI. 1935; 3.

na doplnění zákona ze dne 10. IV. 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba, změněného vládním nařízením ze dne 13. VII. 1931, č. 187 Sb. z. (t. 11).

4, 24. VI. 1935; 3.

Zpravodajem:

rozp. v.

o spotřební dani z přídavků ke kypření těsta (zpr. t. 108).

20, 11. II. 1936; 16.

rozp. v.

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 515).

84, 25. VI. 1937; 47.

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 579).

117, 11. V. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

50, 14. XII. 1936; 34.

Interpelace:

ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nařízení ze dne 23. II. 1934, č. 27 Sb. z. (t. 24/4).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/3.

22, 26. II. 1935; 3.

 

KOUTKOVÁ Emma

II. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byla členem výb. ink. (I. náhr,), nár. hosp. a živn.-obch.

Stala se členkou klubu sen. NSP 1. XII. 1938.

127, 15. XII. 1938; 4.

Návrhy:

na poskytnutí podpory obcím a jednotlivcům postiženým povodní na Náchodsku a Broumovsku (t. 734).

120, 17. XI. 1938; 13.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o změně ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 382).

77, 3. VI. 1937; 4.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodo k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. 577).

114, 3. V. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 58.

 

KRÁLKA Michal

VIII. voleb. kraj

K

Povolán jako náhradník na místo mandátu zbaveného Františka Kubače.

29, 28. IV. 1936; 5.

Slib vykonal 34, 28. V. 1936; 4.

Volba verifikována 34, 28. V. 1936; 4.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 88.

o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (zpr. t. 622).

99, 21. XII. 1937; 124.

 

KRCZAL Gottfried

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. im., kult., soc.-pol., stál. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17, XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení vlády

4, 24. VI. 1935; 20, něm. 26.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188)

33, 13. V. 1936; 78, něm. 124.

o změně zákona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (zpr. t. 801)

46, 21. X. 1936; 6, něm. 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340)

51, 15. XII. 1936; 71, něm. 101.

v níž podává jménem klubu prohlášení k vývodům ministra soc. péče v 53. schůzi

54, 18. XII. 1936; 29, něm. 75.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585)

93, 13. XII. 1937; 22, něm. 28.

Interpelace:

stran protizákonného omezování svobody shromažďovací oklikou přes živnostenskou policii (t. 284/16).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/4.

59, 24. II. 1927; 3.

stran "čtrnácti bodů", ve kterých zemský úřad v Brně jako odvolací úřad porušil jazykový zákon (t. 284/26).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/8.

57, 10. II. 1937; 3.

stran nápadně rychlé informace časopisu "Lidové Noviny" v Brně o úředních výkonech četnické stanice v Řetenicích (t. 304/1).

47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 376/10.

59, 24. II. 1937; 3.

stran obsazení místa okresního školního inspektora pro německý městský školní okres Brno (t. 314/6).

48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 376/15.

59, 24. II. 1937; 3.

stran používám agentů provokatérů u důchodkového kontrolního úřadu v Brně (t. 346/1).

50, 14. XII. 1936; 3.

odpov. t. 424/5.

66, 31. III. 1937; 6.

stran právního poškozování kandidátů advokacie brněnskou advokátní komorou (t. 417/8).

64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 503/3.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran toho, že státní zastupitelství v Brně neustále nedbá jazykového zákona (t. 418/4).

65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 456/6.

74, 19. V. 1937; 3.

o tom, že zemský úřad v Brně jako nadační úřad nevyřizuje nadační věc (t. 444/4).

72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 549/1.

89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že zemský úřad v Brně brání stavební činnosti obcí (t. 499/1).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/2.

89, 29. X. 1937; 5.

stran protizákonného udávání smýšlení obviněných v četnických oznámeních a žalobních spisech (t. 534/8).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/9.

101, 3. III. 1938; 4.

stran protizákonného používání předpisů o tělocviku žáků (t. 665/2).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran zákazu používání bubnů a fanfár a zastavení předvádění tělocvičných výstupů při podnicích spolku "Nordmährischer Turngau" (t. 665/6).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran protizákonného měnění senátu a samosoudců v procesech politického významu (t. 669/4).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran týrání a bezdůvodného výslechu státní policií v Jihlavě (t. 709/11).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran nezákonného jednání okresního úřadu ve Vyškově a zemského úřadu v Brně vůči obecnímu představenstvu v Kučerově (t. 715/4).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

KRČMÉRY Karol, Dr.

VIII. voleb. kraj

źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1936; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. kult.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přestupek urážky podle § 1 zák. čís. 108/1933) (č. 911).

11, 27. XI. 1935; 5.

zpr. t. 390; zprav. dr. E. Bačínský.

59, 24. II. 1937; 3.

nevydán; zprav. F. Jakubec.

76, 2. VI. 1937; 7.

 

KREIBICH Karl

III. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., ink., ústav.-práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy:

na zrušení vlád. nař. ze dne 21. XII. 1935, čís. 238 Sb. z., a nahrazení jeho znění (t. 104).

19, 4. II. 1936; 3.

na vydání zákona proti únosu (t. 228).

38, 23. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 410.

62, 3. III. 1937; 18.

k t. 530.

87, 1. VII. 1937; 21.

Návrhy resoluční:

k t. 410.

62, 3. III. 1937; 18.

k t. 585.

97, 17. XII. 1937; 52-53.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády

5, 25. VI. 1935; 9, něm. 69.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 19, něm. 50.

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 24, něm. 91.

o prodloužení účinnosti některých ustanovení tiskových zákonů (zpr. t. 231).

37, 17. VI. 1936; 5, něm. 32.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 230.)

37, 17. VI. 1936; 8, něm. 33.

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci.

41, 2. VII. 1936; 80, něm. 123.

o změně § 3 zákona č. 66/1932 (branného) (zpr. t. 410).

62, 3. III. 1937; 7, něm. 22.

o občanském zákoníku (t. 425).

68, 22. IV. 1937; 16, něm. 30.

o branné výchově (zpr. t. 530).

87, 1. VII. 1937; 13, něm. 62.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

107, 16. III. 1938; 39, něm. 52.

o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646).

110, 30. III. 1938; 4, něm. 22.

o novelisaci zákona o umisťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 703).

119, 18. V. 1938; 12, něm. 25.

Interpelace:

stran zacházení s emigranty (t. 24/1).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/1.

22, 26. II. 1935; 3.

ohledně porušování kolektivních smluv zaměstnanců peněžních ústavů vládním nařízením o snížení úrokové míry (t. 92/1).

17, 28. I. 1936; 6.

odpov. t. 151/6.

26, 24. III. 1936; 3.

stran provádění vyživovací akce v okresu kadaňském (t. 271/4).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/1.

59, 24. II. 1937; 3.

Dotaz:

stran udánlivého přistižení senátora na čsl.,-rakouských hranicích při podloudném vyvážení valut a odpov. předsedova.

24, 10. III. 1936; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti cti, spáchány tiskem) (č. 7240).

100, 23. II. 1938; 4.

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem) (č. 7241).

100, 23. II. 1938; 4.

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem) (č. 7243).

100, 23. II. 1938; 4.

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem) (č. 7282).

100, 23. II. 1938; 4.

Volán k pořádku:

107, 16. III. 1938;

108, 17. III. 1938; 18.

109, 29. III. 1938; 16.

111, 11. V. 1938; 74, 9.

KREJČÍ Jan Jiří

I. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), nár. hosp., rozp. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. v.

o změně zákona o dani z obratu a dani přepychové a o prodloužení jeho platnosti (zpr. ústní k t. 86).

16, 21. XII. 1935; 25, doslov 26.

rozp. v.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (zpr. ústní k t. 87).

16, 21. XII. 1935; 27, doslov 29.

rozp. v.

o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n. L. (zpr. t. 101).

22, 26. II. 1935; 4.

rozp. v.

o dani z masa (zpr. t. 254).

40, 1. VII. 1936; 9.

nár. hosp. v.

o III. dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Finskem (zpr. t. 510).

89, 29. X. 1937; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení vlády.

5, 25, VI. 1935; 11.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188),

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpuštění politických stran (zpr. t. 189) a

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 36.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207).

35, 29. V. 1936; 15.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255) a o prohlášení ministra financí

41, 2. VII. 1936; 60.

o stát. závěrečném účtu za rok 1935 (zpr. t. 323).

56, 22. I. 1937; 21.

o železničním zákonu (zpr. t. 445).

72, 11. V. 1937; 7.

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532).

87, 1. VII. 1937; 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 41.

Interpelace:

ve věci živelních pohrom (t. 24/2).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 139/1.

24, 10. III. 1936, 4.

o protizákonném postupu policie pražské při valné hromadě Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v Čsl. republice dne 1. II. 1937 (t. 404/8).

61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 488/3.

82, 22. VI. 1937; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Táboře

(přečin podle § 18 č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 8400).

120, 17. XI. 1938; 13.

zpr. t. 743; zprav. dr. J. Sobota.

126, 14. XII. 1938; 3.

 

KROIHER Frant. Jan

V. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. a rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. v.

o srážkách z platů členů N. S. (zpr. t. 525).

85, 25. VI. 1937; 5.

rozp. v.

o novelisaci zákona č. 115/1921 o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven N. S. (zpr. t. 526).

85, 25. VI. 1937; 5.

rozp. v.

o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým (zpr. t. 509).

86, 30. VI. 1937; 3.

 

KROMMER Otto

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na bezodkladné poskytnutí státní podpory obcím Velké Moravě v okresu šumperském a Dolní Moravě v okresu žambereckém (t. 227).

36, 16. VI. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442).

72, 11. V. 1937; 80, něm. 39.

Interpelace:

stran přehmatů státní policie v Mor. Ostravě (t. 304/4).

47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 395/2.

59, 24. II. 1937; 3.

stran poškozování německých dělníků při poskytování úvěru v továrnách (t. 305/5).

47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 428/2.

66, 31. III. 1937; 6.

stran nastoupení služby 1.500 členů státní policie u policejních úřadů v Jablonci n. Nis., Liberci, České Lípě, Děčíně - Podmoklech, Ústí n. L., Teplicích, Duchcově, Mostě, Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních (t. 314/2).

48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 376/14.

59, 24. II. 1937; 3.

o tom, že vojenská správa odepřela souhlas k udělení knihkupecké koncese v Osoblaze u Krnova (t. 346/2).

50, 14. XII. 1936; 3.

odpov. t. 428/7.

66, 31. III. 1937; 6.

stran účasti mladistvých při politickém mezi národním sjezdu žen komunistické strany v Lázních Kynžvartu dne 7. III. 1937. (t. 444/2).

72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 551/2.

89, 29. X. 1937; 5.

stran poškození státního občana poštovní správou (t. 458/2).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 544/11.

89, 29. X. 1937; 5.

stran neoprávněného omezování ústavou zaručeného práva shromažďovacího okresním úřadem v Bílovci (t. 534/2).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/2.

101, 3. III. 1938; 4.

stran jazykové neschopnosti berního exekutora (t. 545/1).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 626/2.

100, 23. II. 1938; 4.

stran nedostatečného ocenění důkazů u zemského úřadu v Brně ve věci rekursu, podaného proti výměru okresního úřadu v Moravském Berouně ze dne 24. IV. 1937, čís. 3281/4-III. a rozhodnutí vydaného pak pod č. 16.041/I-7 ze dne 7. VI. 1937 (t. 545/7).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/5.

101, 3. III. 1938; 4.

stran zpolitisování školní slavnosti (t. 545/10).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/7.

101, 3. III. 1938; 4.

stran zabrání tkalcovské školy v Horním Benešově pro vojenskou stráž (t. 545/12).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/8.

101, 3. III. 1938; 4,

stran jazykové neschopnosti berního exekutora u berního úřadu v Městě Albrechticích (t. 673/5).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran pozastavení německého pozdravu a překročení služebních instrukcí policejním inspektorem státní policie v Krnově Tomáškem (t. 716/5).

120, 17. XI. 1938; 15.

o tom, že okresní úřad v Bruntále nedbal nálezu nejvyššího správního soudu (t. 720/2).

120, 17. XI. 1938; 13,

 

KŘÍŽ Alois

V. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), nár.-hosp. a rozp.

Zvolen provisorně zapisovatelem

1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem

8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938.

127, 15. XII. 1938; 4.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení vládních nař. č. 74 a 75 ze dne 24. V. 1928 o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 106).

19, 4. II. 1936; 3.

na zmírnění příčin škod, vzniklých velkými vodami v jižních Čechách a na pomoc postiženým vodními zátopami na Třeboňsku a Českobudějovicku (t. 226).

36, 16. VI. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci poškozeným živelní pohromou v obcích Římov, Stropnice a okolí v pol. okresu českobudějovickém (t. 496).

82, 22. VI. 1937; 3

na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým na Českobudějovicku (t. 732).

120, 17. XI. 1938; 13.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 52).

17, 28. I. 1936; 12.

nár. hosp. v.

o ujednám s Německem o celním kontingentu pro perleťové knoflíky (zpr. t. 55).

24, 10. III. 1935; 8.

rozp. v.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259).

42, 3. VII. 1936; 15.

nár. hosp. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 381).

76, 2. VI. 1937; 6.

nár. hosp. v.

o prozatímní obchodní dohodě s Jihoafrickou Unií (zpr. t. 481).

92, 6. XII. 1937; 17.

rozp. v.

o prodloužení účinnosti zákona č. 267/1935 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 602).

98, 20. XII. 1937; 4.

rozp. v.

o srážkách z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (zpr. t. 605).

98, 20. XII. 1937; 5.

nár. hosp. v.

o dohodě o úpravě výměny zboží s Itálií (zpr. t. 511).

111, 6. IV. 1938; 5.

rozp. v.

o novelisaci §§ 1, 3 a 5 zákona č. 323/1921 ve znění zákona č. 129/1936, kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (zpr. t. 693).

115, 4. V. 1938; 4.

nár. hosp. v.

o obchodní smlouvě se Spojenými státy mexickými (zpr. t. 653).

123, 22. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o obchodní dohodě s republikou Uruguayskou (zpr. t. 332).

59, 24. II. 1937; 5.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660).

107, 16. III. 1938; 10.

o novelisaci vlád. nař. č. 76/1936 o zemědělském vyrovnávacím řízení (zpr. t. 661).

107, 16. III. 1938; 10.

Interpelace:

ve věci protěžování politického stranictví ve správě státních statků a lesů v Třeboni (t. 14/1).

4, 24. VI. 1935; 3.

odpov. t. 38/5.

8, 5. XI. 1935; 6.

o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích (t. 40/1).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 103/1.

20, 11. II. 1936; 3.

v záležitosti případu válečného invalidy Bedřicha Kučery v Strakonicích (t. 455/3).

74, 19. V. 1937; 3.

v záležitosti urychleného předložení osnovy zákona o cestovním a cizineckém ruchu (t. 648/2).

106, 15. III. 1938; 3.

odpov. t. 710/7.

120, 17. XI. 1938; 13.

 

KUBAČ František

VIII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. nár. hosp., živn.-obch.

Zbaven mandátu nálezem volebního soudu ze dne 25. IV. 1936.

29, 28. IV. 1936; 5.

Místo něho nastoupil Michal Králka.

 

KVASNIČKA Josef

I. voleb. kraj

NSj

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. dáv. z maj., im., in., parl. úsp. kom. a živn.-obch.

Vzdal se mandátu 13. XII. 1938.

125, 13. XII. 1938; 3.

Místo něho nastoupil Julius Komrs.

Návrhy:

ve věci výplaty služebních požitků státních a veřejných zaměstnanců (t. 26).

8, 5. XI. 1935. 6.

na změnu některých paragrafů služební pragmatiky, zákona ze dne 25. I. 1914, č. 15 ř. z. (t. 318).

49, 5. XII. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43).

12, 28. XI. 1935; 3.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 3.

o novelisaci zákona čís. 78/1927 o stabilisačních bilancích (zpr. t. 111).

20, 11. II. 1936; 29.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229).

37, 17. VI. 1936; 26.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255) a o prohlášení ministra financí

41, 2. VII. 1936; 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 37.

o stát. závěrečném účtu za rok 1935 (zpr. t. 323).

56, 22.1. 1937; 8.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 384).

80, 15. VI. 1937; 12.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531).

87, 1. VII. 1937; 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

94, 14. XII. 1937; 10.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

108, 17. III. 1938; 12.

Interpelace:

v záležitosti provedení unifikace právního řádu (t. 46/3).

11, 27. XI. 1935; 4.

odpov. t. 90.

17, 28. I. 1936; 6.

ohledně jmenování Vratislava Brauma z Pacova notářem v Nepomuku (t. 46/5).

11, 27. XI. 1935; 4.

odpov. t. 139/5.

24, 10 III. 1936; 4.

ve věci zrovnoprávnění IV. etapy staropensistů (t. 150/7).

26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 283/4.

45, 20. X. 1936; 3.

ohledně konfiskační praxe (t. 185/1).

31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 218/3.

36, 16. VI. 1936; 3.

ohledně vyplacení nocležného a stravného příslušníkům státní policie v Mostě a v ostatních městech na severu Čech (t. 185/3).

31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 283/16.

ve věci provedení resystemisace míst ve státní službě a o vydání prováděcího nařízení k §§ 142, 146, 147 platového zákona č. 103, 104 z r. 1926 (t. 185/4).

31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 283/17.

45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti zabezpečení přejezdů místních drah v zalidněných obcích (t. 354/1).

54, 18. XII. 1936; 4.

odpov. t. 429.

66, 31. III. 1937; 6.

ve věci provedení systemisace míst pro úředníky III. služeb, třídy byv, zem. správního výboru (t. 358/2).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 450/2.

72, 11. V. 1937; 3.

ve věci vlád. nař. č. 99/33 a S/34 Sb. z. (t. 404/5).

61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 547/2.

89, 29. X. 1937; 5.

ve věci neodůvodněného zabavení časopisu "Národ" (t. 404/6).

61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 450/5.

72, 11. V. 1937; 3.

ve věci poškozování českých smluvních zaměstnanců Stát. úřadu statistického ve prospěch Němců (t. 444/9).

72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/10.

89, 29. X. 1937; 5.

ve věci poškození zájmů státu nedostatečnou organisaci československé exposice na světové výstavě v Paříži (t. 533/1).

86, 30. VI. 1937; 3.

odpov. t. 558/4.

90, 30. XI. 1937; 5.

ve věci sociálního zabezpečení československých legionářů (t. 536/2).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 628/2.

101, 3. III. 1988; 4.

ve věci zrušení systému úřadoven u Všeobecného pensijního ústavu (t. 557/2).

90, 30. XI. 1937; 5.

ve věci vypsání voleb do Všeobecného pensijního ústavu (t. 557/3).

90, 30. XI. 1937; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP