FIDLÍK Štefan

IX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646).

110, 30. III. 1938; 12.

Interpelace:

ohledne neslýchaného porušování imunity člena Národního shromáždění četníky a policií na Slovensku (t. 37/1).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/4.

22, 26. II. 1935; 3.

o stranickém postupu okresního úřadu ve Vranově nad Toplou (t. 690/3).

114, 3. V. 1938; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích z 5. VIII. 1936, čís. Nt V 85/36-2

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č 5 zákona na ochranu republiky) (č. 3418).

43, 8. X. 1936; 13.

zpr. t. 366; zprav. J. Pocisk.

57, 10. II. 1937; 3.

 

FILIPINSKÝ Jan

VI. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br.

Zemřel 12. VII. 1936.

43, 8. X. 1936; 2.

Místo něho nastoupil Rudolf Havlík.

Návrh:

na poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým okresům Tišnov a Boskovice (t. 18).

8, 5. XI. 1935; 6.

 

FOIT Ferdinand

VI. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. dáv. z maj., parl. úsp. kom., rozp. a živn.-obch.

Vzdal se mandátu 20. IV. 1938.

114, 3. V. 1938; 5.

Místo něho nastoupil František Molík.

Návrh:

na poskytnutí mimořádné podpory všem obcím okresu znojemského, které utrpěly poslední průtrží mračen ohromné škody (t. 269).

42, 3. VII. 1936; 41.

Návrhy resoluční:

k t. 207.

35, 29. V. 1936; 18.

k t. 585.

97, 17. XII. 1937; 50.

Zpravodajem:

rozp. v.

o spotřební dani z kyseliny octové (zpr. t. 107).

20, 11. II. 1936; 4.

rozp. v.

o nabytí sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách čsl. státem (zpr. t. 149).

27, 26. III. 1936; 8.

živn. v.

o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, enthylenoxidem a chlorpikrinem (zpr. t. 163).

27, 26. III. 1986; 10.

rozp. v.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207).

35, 29. V. 1936; 5, doslov 18.

rozp. v.

o iniciat. návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 268).

45, 20. X. 1936; 6.

rozp. v.

o zcizení některých státních nemovitostí v Brně (zpr. t. 312).

48, 4. XI. 1936; 3.

rozp. v.

o výši státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (zpr. t. 408).

64, 9. III. 1937; 4.

rozp. v.

o poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky č. 321, 357, 435, 453, 462, 463, 464) (zpr. t. 514).

87, 1. VII. 1937; 51.

rozp. v.

o změně zákona č. 533/1919, jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II. zákona č. 677/1920 (zpr. t. 611).

98, 20. XII. 1937; 14.

rozp. v.

o dani z limonád, minerálních a sodových vod (zpr. t. 616).

98, 20. XII. 1937; 18.

rozp. v.

o změně zákona č. 168/1930 o dani z piva (zpr. t. 617).

98, 20. XII. 1937; 19.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532).

87, 1. VII. 1937; 47.

 

FÖLDESI Julius

XII. voleb. kraj

AZS, mk

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 3.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 69, rus. 118.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207).

35, 29. V. 1936; 15, rus. 27.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 230).

37, 17. VI. 1936; 13. rus. 39.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

51, 15. XII. 1936; 20, rus. 81.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508).

85, 25. VI. 1937; 14, rus. 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 3, rus. 71.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617).

99, 21. XII. 1937; 77, rus. 141.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

102, 4. III. 1938; 2, ruš. 22.

Interpelace:

stran protizákonného jednání finančních úřadů (t. 586/1).

100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 710/4.

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chustu ze dne 19. V. 1936, č. j. Nt V 56/36

(přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky) (č. 2879).

36, 16. VI. 1936; 4.

zpr. t. 343; zprav. J. Pocisk.

50, 14. XII. 1936; 3.

vrch. stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Užhorodě.

(přečiny rušení obecného míru podle §u 14, bod 3 a 5 zák. č. 50 Sb. z.) (č. 7679).

111, 6. IV. 1938; 3.

vrch. stát. zast. v Košicích a okres. s. v Užhorodě ze dne 26. IV. 1938 č. j. Nt VII. 100/37 (přestupek podle § 1-3 zák. č. 108/1933 Sb. z.) (č. 7946).

116, 10. V. 1938; 3.

 

FRANK Ludwig

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. br. a stál.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 190.

33, 13. V. 1936; 89.

Návrhy resoluční:

k t. 190.

33, 13. V. 1936; 91.

k t. 340.

54, 18. XII. 1936; 55.

Prohlášení:

jménem své strany, shodné s prohlášením, které učinil v posl. sněmovně dr. Birke (k událostem v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937).

89, 29. X. 1937; 9, něm. 12.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády.

3, 19. VI. 1935; 4, něm. 19.

o státní poctě prvnímu presidentu Čsl. republiky T. G. Masarykovi (zpr. t. 84); činí prohlášení jménem svého klubu.

16, 21. XII. 1935; 31, něm. 34.

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 67, něm. 113.

o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260).

42, 3. VII. 1936; 12. něm. 47.

o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (zpr. t. 302).

46, 21. X. 1936; 15. něm. 24.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 336).

61, 2. III. 1937; 8, něm. 17.

o úpravě jednání ve společných poradách výboru posl. sněm. a senátu (zpr. t. 415).

63, 4. III. 1937; 4, něm. 13.

o zabezpečení cestovního ruchu do republiky Československé v r. 1937 (zpr. t. 490).

86, 30. VI. 1937; 8, něm. 19.

o branné výchově (zpr. t. 530).

87, 1. VII. 1937; 17, něm. 66.

Interpelace:

stran neoprávněného zákazu daňové protestní schůze v Děčíně (t. 40/5).

8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 139/3.

24, 10. III. 1936; 4.

stran toho, že se někteří okresní hejtmani zpěčují odpovídati na zákonité dotazy zvolených zástupců okresů (t. 262/1).

42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 290/5.

45, 20. X. 1936; 3.

stran zatlačování německých soudců z okresního soudu v Mariánských Lázních (t. 284/20).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/2.

57, 10. II. 1937; 3.

stran plánovitého obsazování úřednických a zřízeneckých míst na železniční trati Cheb-Plzeň, Čechy (t. 284/23).

odpov. t. 374/5.

57, 10. II. 1937; 3.

stran číselného národnostního poměru poštovních a telegrafních úředníků a zřízenců u poštovních úřadů v Mariánských Lázních (t. 284/24).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/6.

57, 10. II. 1937; 3.

o tom, že personál československých státníci) drali šikanujícím způsobem nepoužívá německého jazyka při výzvě k předložení jízdenek (t. 284/25).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/7.

57, 10. II. 1937; 3.

stran nedostatečné znalosti německého jazyka berního exekutora Karla Smolíka v Plané (t. 284/28).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/3.

57, 10. II. 1937; 3.

odpov. t. 376/6.

59, 24. II. 1937; 3.

stran toho, že okresní úřad v Plané nedbal jazykového zákona při vyhlášce o zadávacích podmínkách pro silniční stavby (t. 288/1).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/4.

57, 10. II. 1937; 3.

stran plánovitého počešťování vedoucích míst úřednických u různých státních úřadů v Mariánských Lázních (t. 288/2).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/7.

59, 24. II. 1937; 3.

stran předkládání jednostranně českých splacovacích plánů Zemské banky pro Čechy (t. 297/4).

45, 20. X. 1936; 3.

odpov. t. 376/9.

59, 24. II. 1937; 3.

stran jednostranných opatření okresního finančního ředitelství v Plzni vůči místní skupině sudetoněmecké strany v Chotěšově a porušení jazykového zákona (t. 304/3).

47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 375/10.

57, 10. II. 1937; 3.

stran vadné a co do jazykového práva protizákonné úpravy poštovních razítek poštovního úřadu v Mariánských Lázních (t. 305/1).

47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 376/11.

59, 24. II. 1937; 3.

stran zákazu hesla "Deutsch und treu" (t. 328/3).

49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 424/3.

66, 31. III. 1937; 6.

stran plánovitého počešťování Mariánských Lázní (t. 331/1).

49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 434/4.

72, 11. V. 1937; 3.

o tom, že se nevypisují obecní volby v obcích Konstantinovy Lázně, Lomy, Pláň, okrouhlé Hradiště a Skupeč v politickém okresu Planá (t. 364/2).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/6.

76, 2. VI. 1937; 5.

stran urážky sudetského Němectva oficielním použitím označení "zněmčené území" státním zastupitelstvím v Plzni (t. 364/9).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/7.

76, 2. VI. 1937; 5.

stran protizákonného poručníkování trafikantů v Tachově (t. 364/10).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 454/2.

74, 19. V. 1937; 3.

stran porušení ustanovení jazykového zákona okresní ústřednou práce v Nýrsku (t. 378/3).

59, 24. II. 1937;3.

odpov. t. 544/1.

89, 29. X. 1937; 5.

stran urážky německého říšského kancléře komunistickým deníkem "Rote Fahne" v Praze (t. 417/6).

64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 456/5.

74, 19. V. 1937; 3.

stran protizákonného omezování shromažďovací svobody v Mariánských Lázních (t. 417/7).

64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 503/2.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran nepřípustného omezování svobody slova na schůzí v Mariánských Lázních (t. 418/6).

65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 537/3.

89, 29. X. 1937; 5.

stran bezdůvodného napomenutí senátora Franka na veřejné schůzi v Mariánských Lázních (t. 418/7).

65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 537/4.

89, 29. X. 1037; 5.

stran bezdůvodného zákazu veřejné schůze okresním úřadem v Horšovském Týně (t. 438/3).

69, 27. IV. 1937; 4.

odpov. t. 538/6.

89, 29. X. 1937; 5.

stran disciplinárního stíhání a přeložení kompromitovaného, v prvé stolici trestním soudem odsouzeného policejního inspektora Václava Fürsta v Mariánských Lázních (t. 438/4).

69, 27. IV. 1937; 4.

odpov. t. 547/7.

89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že okresní úřad ve Stříbře bezdůvodně odepřel povolení k pořádání schůze sudetsko-německé strany, předseda Konrád Henlein, v Touškově (t. 444/3). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/9.

89, 29. X. 1937; 5.

stran poškozování Němců při ustanovování lékařů, úředníků a zřízenců v zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, jakož i zanedbávání německého jazyka v oboru působnosti tohoto ústavu (t. 444/6).

72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 562/1.

90, 30. XI. 1937; 5.

stran bezdůvodného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní (t. 452/1).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/3.

89, 29. X. 1937; 5.

stran doručování nefrankovaných pozvánek "Národní Jednoty Pošumavské" listonošem poštovního úřadu ve Stráži, okres Přimda (t. 452/3).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 544/10.

89, 29. X. 1937; 5.

stran libovolného a bezdůvodného zákazu schůze sudetsko-německé strany, předseda Konrád Henlein, okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní (t. 452/5).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/4.

89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že okresní úřad v Plané u Mariánských Lázní opožděně přiděluje městskému úřadu v Plané potravinové lístky ze státní vyživovací akce (t. 455/6).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 562/2.

90, 30. XI. 1937; 5.

stran neustálého omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (t. 457/2).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 549/3.

89, 29. X. 1937; 5.

stran porušení zásady rovnosti při zákazu schůze sudetsko-německé strany okresním úřadem ve Stříbře (t. 457/4).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/10.

89, 29. X. 1937; 5.

stran neustálého bezdůvodného zakazování schůzí sudetsko-německé strany (t. 458/3).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/5.

89, 29. X. 1937; 5.

stran nedostatečného povyšování německých soudců (t. 459/1).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 687/6.

114, 3. V. 1938; 6.

stran omezování svobody shromažďovací příslušníkům sudetsko-německé strany okresním úřadem v Horšovském Týně (t. 459/4).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/9.

89, 29. X. 1937; 5.

stran protizákonných konskripčních opatření státních policejních úřadů v Teplicích-Šanově, Duchcově, Litoměřicích, Mariánských Lázních, Kašperských Horách, Lázních Kynžvartu a j. (t. 459/6).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 544/12.

89, 29. X. 1937; 5.

stran zbytečné státní české menšinové školy v Drmouli, okres Planá (t. 483/3).

80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 549/10.

89, 29. X. 1937; 5.

stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti (t. 483/5).

80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 555.

89, 29. X. 1937; 5.

stran porušování jazykového zákona: 1. okresním úřadem ve Stříbře, 2. státním policejním úřadem v Tachově, 3. okresním úřadem v Tachově a 4. státním policejním úřadem v Mariánských Lázních (t. 485/3).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/7.

89, 29. X 1937; 5.

stran zneužívání úřadu lesním radou Otakarem Husákem (t. 485/4).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/4.

90, 30. XI. 1937; 5.

stran nedostatečných jazykových znalostí policejního inspektora v Úšovicích (t. 499/2).

82, 22. VI. 19.37; 3.

odpov. t. 551/11.

89, 29. X. 1937; 5.

stran porušování jazykových předpisů poštovním a telegrafním úřadem v Mariánských Lázních (t. 499/4).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/12.

89, 29. X. 1937; 5.

stran jednojazyčně českého označování míst na telefonních účtech (t. 500/1).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/13.

89, 29. X. 1937; 5.

stran označení "Národní shromáždění" (t. 500/2).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/5.

89, 29. X. 1937; 5.

stran nepřístojného chování četníka četnické stanice v Rabštejně (t. 500/4).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/15.

89, 29. X. 1937; 5.

stran nákladů pro účely obrany státu, jež zapravují samosprávné korporace (t. 500/5).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/8.

90, 30. XI. 1937; 5,

stran nedodržování národnostního klíče obyvatelstva u státní policie (t. 534/1).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 647/3.

106, 15. III. 1938; 3.

stran přidělení výhradně českých policejních strážníku do Lázní Kynžvartu (t. 534/5).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/5.

101, 3. III. 1938; 4.

stran neuspokojivé odpovědi na interpelaci (t. 534/7).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 628/1.

101, 3. III. 1938; 4.

stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce v Plané (t. 545/6).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/4.

101, 3. III. 1938; 4.

stran nesprávných tvrzení ministra školství a národní osvěty v přednášce, předčítané na pařížském sjezdu pedagogů (t. 545/11).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 647/4.

106, 15. III. 1938; 3.

stran nezákonitého postupu četnických a policejních orgánů při schůzích podle § 2 shromažďovacího zákona (t. 588/2).

100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 719/3.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran nedostatečného vyšetření skutkové podstaty pí o zodpovědění interpelace č. t. 418/6 (t. 588/3).

100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 719/4.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran omezování svobody slova státním policejním úřadem v Chebu (t. 625/2).

100, 23.11. 1938; 3.

odpov. t. 719/5.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti (t. 637/2).

101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 710/1.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran zneužívání českých menšinových škol v sudetsko-německém území pro účely počešťování německých školních dítek (t. 648/3).

106, 15. III. 1938; 3.

stran nedostatečné a nepřiléhavé odpovědi na interpelace, podanou vládě pod sen. tiskem 485 (4 stran zneužívání úřadu lesním radou Otakarem Husákem) (t. 665/4).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran propuštění dělníka Antonína Güntnera, poněvadž se účastnil projevu sudetsko-německé strany (t. 665/7).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran průtahu trestního vyšetřování leteckého neštěstí, které se udalo dne 24. XII. 1937 u Kašperských Hor (t. 669/2).

111, 6. IV. 1938; 3.

o neuspokojivé odpovědi pana ministra vyučování na interpelaci tisk 545/11 stran přiškolení a odnárodňování německých dětí v českých menšinových školách (t. 670).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran jazykové neschopnosti úřednice telefonní služby u poštovního úřadu ve Svojšíné u Stříbra (t. 673/4).

111, 6. IV. 1938; 3.

o tom, že pan ministr železnic Rudolf Bechyně neodpověděl na interpelaci tisk 534/7 (t. 673/6).

111, 6. IV. 1938; 3.

stran protizákonné osobní prohlídky, kterou provedl vrchní strážmistr četnictva Nový v Prášilech, okres Hartmanice (t. 709/8).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran protizákonného jednání učitele Jindřicha Vrby ve Staré Huti, okres Hostouň (t. 711/5).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran předčasného propuštění výpomocného listonoše Antonína Kuby v Mariánských Lázních (t. 715/3).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran ustanovení českých úředníků v sudetsko-německém území, kteří neovládají německého jazyka (t. 716/4).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran ustanovení českých úředníků v sudetsko-německém území, kteří neovládají německého jazyka (t. 716/7).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran četnického vrchního strážmistra ve Stříbře (t. 720/1).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran nuceného odevzdání resp. zničení poštovních holubů v Lázních Kynžvartě (t. 720/3).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran propuštění železničního dělníka Václava Goblirsche v Ošelíně, okres Stříbro (t. 720/4).

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

okres, soud Bezdružice

(přestupek podle §§ 3 a 19 shrom. zák. čís. 165/67 ř. z.).

45, 20. X. 1936; 3.

zpr. t. 412; zprav. A. Vlk.

63, 4. III. 1937; 3.

okres, soud v Mar. Lázních

(zločin podle § 78 tr. zák.) (č. 3963).

49, 5. XII. 1936; 4.

 

FRITSCH Max

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. br., im. a parl. úsp. kom. (náhr.)

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1933 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy:

na bezodkladné poskytnutí pomoci obci Šenovu, okres Nový Jičín, těžce poškozené živelní pohromou (t. 289).

43, 8. X. 1936; 11.

na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory obcím postiženým povodní v údolí Odry a na bezodkladnou regulaci Odry (t. 453).

74, 19. V. 1937; 3. .

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 72, něm. 122.

o novelisaci zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 97).

18, 29. I. 1936; 5 něm. 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 9, něm. 74.

Interpelace:

stran zabavení časopisu "Neutitscheiner Zeitung" ze dne 4. II. 1936 (t. 170/8.).

29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 236/9.

38, 23. VI. 1936; 4.

stran opožděného doručování výměrů o povolení schůzí pod širým nebem (t. 284/1).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/3.

57, 10. II. 1937; 3.

stran odstrkování Němců v justiční službě (t. 363/7).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran šikanující censury časopisu "Neutitscheiner Zeitung für das Kuhländchen" v Novém Jičíně (t. 457/1).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/8.

89, 29. X. 1937; 5.

stran zákazu schůze v Butovicích a nedbalého pátrání po neznámých komunistických tiskařích ilegálních letáků (t. 549/7).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/7.

89, 29. X. 1937; 5.

stran služebních poklesků orgánů poštovního úřadu ve Fulneku (t. 487/2).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/9.

89, 29. X. 1937; 5.

stran naprosté neznalosti po případě nedostatečné znalosti německého jazyka u železničních průvodčích (t. 487/4).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/5.

90, 30. XI. 1937; 5.

stran služebních přehmatů orgánů neuniformované stráže bezpečnosti v Opavě (t. 500/3).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/14.

89, 29. X. 1937; 5.

stran protiústavní činnosti odnárodňovací (t. 545/9).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 628/4. 101, 3. III. 1938; 4.

stran zabavení č. 13 časopisu "Neu - Titscheiner Zeitung" ze dne 15 II. 1938 (t. 665/9).

111, 6. IV. 1938; 3.

odpov. t. 710/3.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran neoprávněného zákazu nositi odznaky, který vyslovil celní orgán v Sudicích, okres Opava (t. 709/6).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

FRITZ Gejza, Dr.

X. voleb. kraj

źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im., ink. (I. náhr.), ústav.-práv. a zahr.

Zpravodajem:

úst. práv. v .

o autonomii Slovenska (zpr. t. 741).

123, 22. XI. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 45.

o nové úpravě čsl. měny (zpr. t. 293).

44, 9. X. 1936; 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

51, 15. XII. 1936; 14.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431).

70, 28. IV. 1937; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

94, 14. XII. 1937; 43.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přestupek urážky podle § 1 zák. čís. 108/1933) (č. 911).

11, 27. XI. 1935; 5.

zpr. t. 390; zprav. dr. E. Bačínský.

59, 24. II. 1937; 3,

nevydán; zprav. F. Jakubec. 76, 2. VI. 1937; 7.

 

FÜSSY Kálmán

XI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. br.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádných podpor rolníkům postiženým suchem v jižních krajích Slovenska (t. 321).

49, 5. XII. 1936; 3.

na rychlé, radikální a účinné podporování zemědělců, postižených ničivými jarními povodněmi, poskytováním osiva, daňových úlev a bezodkladným zastavením exekucí (t. 435).

67, 20. IV. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o doplnění organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (zpr. t. 240).

38, 23. VI. 1936; 10, maď. 38.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235).

38, 23. VI. 1935; 22, maď. 41.

o prohlášení ministra financí, o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255), o dani z masa (zpr. t. 254) a o změně fin. zákona na rok 1936 (zpr. t. 256).

41, 2. VII. 1936; 10, maď. 99.

o nové úpravě čs. měny (zpr. t. 293).

44, 9. X. 1936; 5, maď. 25.

o iniciat. návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 268).

45, 20. X. 1936; 7, maď. 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937. (zpr. t. 340).

50, 14 XII. 1936; 39. maď. 59.

o doplnění řádu volení v obcích (zpr. t. 338).

57, 10. II. 1937; 5, maď. 13.

o železničním zákonu (zpr. t. 445).

71, 29. IV. 1937: 23, maď. 43.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617).

98, 20. XII. 1937; 26, maď. 32.

o prodloužení platnosti hromadných smluv pracovních (zpr. t. 619).

99, 21. XII. 1937; 101, maď. 144.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660) a o novelisaci vlád. nař. č. 76/1936 o zemědělském vyrovnávacím řízení (zpr. t. 661).

107, 16. III. 1938; 13, maď. 44.

o soustavě drobných peněz (zpr. t. 702).

119, 18. V. 1038; 5, maď. 20.

o novelisaci zákona o umisťování délesloužících poddůstojníků (zpr. t. 703).

119, 18. V. 1938; 14, maď. 28.

Interpelace:

o odvodňování Čilizovského ostrova (t. 322/3).

49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 434/3.

72, 11. V. 1937; 3.

o odvodnění a kanalisaci Čilizovského ostrova a o bagrování příslušného úseku Dunaje (t. 553).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 647/5.

106, 15. III. 1938; 3,

o provádění novely k zákonu o všeobecné dani nápojové (t. 648/1).

106, 15. III. 1938; 3.

o projevech obecního starosty v Zemianské Olči, hanobících národ (t. 706/8).

120, 17. XI. 1938; 13.

o tom, proč nejsou vydávána povolení k exploitaci lesů majitelům lesů v okrese Feledince (t. 709/1).

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přečiny rušení obecného pokoje podle § 14, č. 1 a § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 338).

8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 88; zprav. J. Pocisk.

17, 28. I. 1936; 6.

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky) (č. 577).

8, 5. XI. 1935; 8.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně ze dne 17. VII. 1936

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zák. na ochranu republiky) (č. 3249).

43, 8. X. 1936; 13.

zpr. t. 365; zprav. J. Pocisk.

57, 10. II. 1937; 3.Přihlásit/registrovat se do ISP