Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1938

IV. volební období

8. zasedání


1433.

Návrh

poslance Juliana Révaye

na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno rač se usnésti:

Ústavní zákon

ze dne ..........................

o autonomii Karpatské Ukrajiny.

Národní shromáždění vycházejíc ze skutečnosti, že jihokarpatští Rusíni, tato etnická součást ukrajinského národa ze suverénní vůle rovnoprávného národa se dobrovolně připojila k republice Československé, a že území tomuto byla zajištěna nejširší autonomie jednak podle smlouvy uzavřené v Saint Germain en Laye ze dne 10. září 1919 a jednak v § 3 ústavní listiny, jakož i vzhledem k žilinské dohodě pro usmíření česko-slovenského a ukrajinského národa, se usnáší na tomto ústavním zákoně:

§ 1.

Veškerá ustanovení ústavního zákona o autonomii Slovenské krajiny se rozšiřují i na autonomii území jihokarpatských Rusínů s názvem Karpatská Ukrajina.

§ 2.

Všude kde se v ústavním zákoně nahoře uvedeném užívá termínu Slovenská krajina, slovenská krajinská vláda, slovenská řeč - jest na Karpatské Ukrajině rozuměti

Karpatskou Ukrajinu, karpatoukrajinskou vládu a ukrajinskou řeč.

Čl. III, odst. 3 se pozměňuje takto:

(3) Vládní a výkonnou moc na území Karpatské Ukrajiny od 14. října 1938 vykonává karpatoukrajinská vláda, sestávající z třech členů do té doby, pokud sněm Karpatské Ukrajiny neurčí vládní a výkonné orgány pro věci, které spadají do pravomoci Karpatské Ukrajiny.

Čl. V se pozměňuje takto:

(1) Volby do prvního sněmu Karpatské Ukrajiny vykonají se ve lhůtě stanovené vládou Karpatské Ukrajiny, avšak nejpozději do 18 měsíců od vyhlášení tohoto zákona podle ustanovení Čl. I. a III. zák. čís. 330/1920 Sb. z. a n., ve znění zák. čís. 126 z r. 1927 Sb. z. a n., s tou změnou, že aktivní volební právo mají ti, kteří v den volby překročili 21. rok věku svého života, že na každých 20.000 obyvatel příslušné národní skupiny připadne jeden mandát a že omezení pasivního volebního práva určené v §u 6 cit. zákona nevztahuje se na tyto volby.

Místo Bratislavy jest rozuměti v Karpatské Ukrajině hlavní město Karpatské Ukrajiny stanovené vládou Karpatské Ukrajiny.

§ 3.

Ustanovení zákona čís. 172 Sb. z. a n. z r. 1937 se zrušuje.

Po stránce formální navrhujeme, aby návrh byl přidělený výboru iniciativnímu a ústavně-právnímu.

V Praze dne 17. listopadu 1938.

Révay,

Stašek, dr Mareš, inž. Nečas, dr Macek, Bechyně, Benda, Dlouhý, dr Dérer, Ešner, Hampl, Hladký, R. Chalupa, Jurnečková-Vorlová, Klein, Kopasz, Kučera F., Kučera J., A. Langer, Laušman, Jaša.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP