Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1938.

IV. volební období. 7. zasedání.

1343.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne . 1938

o úpravě některých právních poměrů nemovitého majetku, který sloužil
k provádění nemocenského pojištění u Československých státních drah.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě
s ministry sociální péče a železnic zařídil, čeho
třeba, aby jakožto vlastník nemovitého ma-
jetku, který dne 30. června 1937 sloužil k pro-
vádění nemocenského pojištění u Českoslo-
venských státních drah, byla v pozemkových
knihách zapsána "Nemocenská pojišťovna
československých státních drah".

§ 2.

Příslušné zápisy v pozemkových a železnič-
ních knihách se provedou na žádost nemo-
censké pojišťovny Československých státních
drah, doloženou potvrzením, které vydá mi-
nistr financí spolu s ministry sociální péče
a železnic, že jde o majetek uvedený v § 1
a že souhlasí, aby jakožto vlastník tohoto
majetku byla zapsána "Nemocenská poji-
šťovna Československých státních drah".

§ 3.

Všechna jednání, písemnosti a knihovní
zápisy, jichž je třeba k provedení tohoto zá-
kona, jsou prosty dávek, kolků a poplatků.


2

§ 4.

Ustanovení tohoto zákona platí také na pří-
padný převod těchto státních nemovitostí do
vlastnictví nemocenské pojišťovny čsl. stát-
ních drah:

a) stav. parcely č. kat. 1928, zapsané ve
vložce č. 1424 poz. knihy kat. území Král.
Vinohrady, ve výměře 609'5 m2 a zahrady
č. kat. 12/18, zapsané ve stejné vložce téže
pozemkové knihy, ve výměře 2. 332 m2;

b) poz. parcel č. kat. 255/7 ve výměře
4. 617 m2 a č. kat. 255/11 ve výměře 5. 357 m2,
zapsaných ve vložce č. 1141 poz. knihy kat.
území Královo Pole, po případě jejich částí;

c) stav. parcely č. kat. 775, zapsané ve
vložce č. 56 železniční knihy pro Severní
dráhu Ferdinandovu, kat. území Hodolany,
ve výměře 958 m2 a zahrady č. kat. 805/2,
zapsané ve stejné vložce téže železniční knihy,
ve výměře 2221 m2;

d) drážní parcely č. kat. 21229/2 ve vý-
měře 1078 m2, zapsané ve vložce č. 10550 po-
zemkové knihy kat. území Bratislava.

§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení; provede jej ministr financí v dohodě
s ministry sociální péče a železnic.

Důvodová zpráva.

Potřeba tohoto zákona vyplynula z usta-
novení vládního nařízení ze dne 30. června
1937, č. 163 Sb. z. a n., kterým byla bývalá
nemocenská pokladna Čs. státních drah
změněna na nemocenskou pojišťovnu (§ 1,
odst. 1, ) jako právnickou osobu (§ 2,
odst. 1) a proveden též přechod jejich práv
a závazků na pojišťovnu s výjimkou ma-
jetku, jehož právní poměry byly ponechány
zvláštní úpravě (§ 26). Důvodem této vý-
jimky byla zejména nejednotnost v knihov-
ních zápisech níže uvedených nemovitostí,
svědčící o různosti právních názorů
v otázce, zda bývalá nemocenská pokladna
a její podpůrný fond měly samostatnou
právní subjektivitu, či byly pouhým vnitř-
ním zařízením státní železniční správy.
O této otázce nebylo rozhodnuto ani nále-
zem nejvyššího správního soudu, ani roz-
hodnutím nejvyššího soudu.

Hospodářství bývalé nemocenské po-
kladny Čs. státních drah bylo účetně roz-
děleno na hospodářství jejího fondu nemo-
cenského pojištění, určeného vlastním úče-
lům tohoto pojištění, a hospodářství pod-
půrného fondu, sloužícího k poskytování
dávek, výpomocí, podpor a jiných výhod
volné úvahy a k podporování zejména pre-
ventivní léčebné péče. Do fondu nemocen-
ského pojištění platili příspěvky polovinou
členové a polovinou státní železniční správa
jako zaměstnavatel, do podpůrného fondu
pak platili příspěvky pouze členové nemo-
censké pokladny, takže tento fond jest po-
suzovati jako svépomocnou humanitní a
sociální instituci přičleněnou nemocenské
pokladně. Třeba tu zdůrazniti, že jmění
nemocenské pokladny čs. státních drah
podle platných právních předpisů, upravu-
jících veřejnoprávní nemocenské pojištění,.


3

bylo zvláštním účelovým jměním, slouží-
cím výhradně k provádění nemocenského
pojištění, nebo k plnění uvedených úkolů
podpůrného fondu, a nikoli snad jměním
státním, a to proto, poněvadž stát v daném
případě placením poloviny příspěvků plnil
jen zákonnou povinnost uloženou mu jako
zaměstnavateli. Veškeren dále uvedený
majetek byl tudíž opatřen z peněz zmíně-
ného účelového jmění a patří proto nemo-
censké pojišťovně Čsl. státních drah, ve
kterou byla změněna bývalá nemocenská
pokladna čsl. státních drah.

Toto stanovisko bylo zásadně uznáno
v § 26 vl. nař. č. 163/1987 Sb. z. a n. co
do přechodu ostatních práv a závazků. Co
do úpravy právních poměrů nemovitého
majetku bylo pak vzhledem k různosti
knihovních zápisů a s hlediska příslušných
předpisů knihovního zákona uznáno za
účelné, aby tato úprava byla provedena
nikoli, jak by snad bylo možno, cestou
administrativní, nýbrž formou zákona a
opatřen byl tak právní podklad pro zmíně-
nou úpravu za účelem vyloučení všech
pochybností, jež by mohly snad vzniknouti
z nejednotnosti knihovních zápisů. Tomuto
stavu odpovídá též textace osnovy, vyjadřu-
jící, že nejde o obvyklou formu předepsa-
nou pro zcizení státního majetku, nýbrž
o formu zcela zvláštní, jak jí daný případ
vyžaduje.

Třeba ještě konstatovati, že touto zákon-
nou úpravou nevznikají pro stát žádné zá-
vazky, aniž nastávají nějaké změny ve
vlastním státním majetku, ježto majetek,
jehož se týká úprava podle §§ 1 až 3, byl
vždy veden jen jako majetek sloužící uve-
denému zvláštnímu účelu a nebyl proto ani
vykazován v přehledu státního majetku.

K §§ 1 a 2.

Důvody, jež vedly k textaci těchto usta-
novení jsou blíže vysvětleny v úvodu důvo-
dové zprávy. K majetku, jehož tato usta-
novení se týkají, patří tyto nemovitosti:

A. Získané z peněz fondu nemocenského
pojištění:

1. Ambulatorium v Praze, ke
dni 30. června 1937 v bilanční hodnotě
budovy 1, 777. 452´25 Kč, postavené na po-
zemku zapsaném na československý stát
v knihovní vložce č. 1424 pozemkové knihy
kat. území Král Vinohrady. Na stavbu

budovy přispěl podpůrný fond částkou
686. 77616 Kč. O získání tohoto pozemku
do vlastnictví nemocenské pojišťovny,
která ho bezplatně užívá, viz vysvětlivky
k § 4 osnovy.

2. Masarykova léčebna plic-
ně chorých železničních za-
městnanců v Květnici u P o-
p r a d u, ke dni 30. června 1937 v bilanční
hodnotě budov 9, 750. 771´57 Kč a pozemků
1, 456. 622´44 Kč, zapsaná na Československý
stát (státní správu železniční zastupující
a spravující nemocenskou pokladnu Čs.
státních drah) v knihovní vložce č. 213 po-
zemkové knihy kat. území Poprad.

3. Lázeňský dům Vila JUDr
Jan Pospíšil v Karlových Va-
rech, ke dni 30. června. 1937 v bilanční
hodnotě budov 2, 522. 906´24 Kč a pozemků
456. 900 Kč, zapsaný na nemocenskou po-
kladnu státních drah v knihovní vložce
č. 1039 pozemkové knihy katastrálního
území Karlovy Vary.

4. Lázeňský dům v Trenčan-
ských Teplicích, ke dni 30. června
1937 v bilanční hodnotě budov 5, 111. 997´75
Kč a pozemků 349. 600 Kč zapsaný na ne-
mocenskou pokladnu státních drah v kni-
hovní vložce č. 2918 pozemkové knihy kat.
území Trenčanské Teplice.

5. Ambulatorium v Košicích,
ke dni 30. června 1937 v bilanční hodnotě
budov 1, 618. 371´01 Kč a pozemků 51. 356´25
Kč, zapsané na nemocenskou pokladnu stát-
ních drah v knihovní vložce č. 7383 pozem-
kové knihy kat. území Košice.

6. Ambulatorium v Olomouci,
ke dni 30. června 1937 v bilanční hodnotě
budovy 1, 344. 611´75 Kč, postavené na po-
zemku zapsaném ve vložce č. 56 železniční
knihy pro Severní dráhu Ferdinandovu
kat. území Hodolany i v katastrálních po-
můckách jako "železniční dráha - ambu-
latorium nemocenské pokladny Čs. státních
drah". O získání tohoto pozemku do vlast-
nictví nemocenské pojišťovny, která ho
bezplatně užívá, viz vysvětlivky k § 4
osnovy.

7. A m. bulatorium v Brně, ke
dni 30. června 1937 v bilanční hodnotě
budovy 1, 276. 075´46 Kč, postavené na po-
zemku zapsaném na Československý stát
v knihovní vložce č. 1141 pozemkové knihy
kat. území Královo Pole. O získání tohoto
pozemku do vlastnictví nemocenské pojiš-


4

ťovny, která ho bezplatně užívá, viz vy-
světlivky k § 4 osnovy.

Pozemek zapsaný v knihovní vložce
Č. 3. 950 pozemkové knihy kat. území Krá-
lovo Pole byl zakoupen z peněz fondu nemo-
cenského pojištění pro účely tohoto ambu-
latoria a jest zapsán na Československý
stát (Státní správu železniční zastupující
a spravující nemocenskou pokladnu Ččs.
státních drah).

8. Pozemek pro stavbu ambulatoria
v Plzni, ke dni 30. června 1937 v bi-
lanční hodnotě 81. 357'18 Kč, zapsaný na
nemocenskou pokladnu Ččs. státních drah
v knihovní vložce 2059-II pozemkové knihy
kat. území Plzeň.

B. Získané z peněz podpůrného fondu:

1. Lázeňský dům v Jáchy-
mově, ke dni 30. června 1937 v bilanční
hodnotě budov 506. 059'05 Kč a pozemků
141. 200 Kč, zapsaný na Československý stát
(státní správu železniční zastupující a
spravující podpůrný fond zřízený v nemo-
censké pokladně státních drah) v knihovní
vložce 2609 pozemkové knihy kat. území
Jáchymov.

2. Léčebný ústav v Brandýse
n. Orl., ke dni 30. června 1937 v bilanční
hodnotě budov 5, 127. 399'13 Kč a pozemků
220. 555 Kč, zapsaný na nemocenskou po-
kladnu státních drah v knihovní vložce
č. 58 pozemkové knihy kat. území Brandýs
n. Orl.

3. Dům zubního ambulatoria
v Přerově, ke dni 30. června 1937
v bilanční hodnotě budov 158. 657'10 Kč
a pozemků 20. 790 Kč, zapsaný na nemo-
censkou pokladnu Čs. státních drah v kni-
hovní vložce č. 4103 pozemkové knihy kat.
území Přerov.

4. Pozemky v Rožnově pod
Radhoštěm, určené pro stavbu dětské
ozdravovny, ke dni 30. června 1937 v bi-
lanční hodnotě 306. 137 Kč, a zapsané na
"Podpůrný fond nemocenské pokladny stát-
ních drah" v knihovní vložce č. 493 pozem-
kové knihy kat. území Rožnov pod Rad-
hoštěm.

5. Dětská ozdravovna n a La-
padu u Dubrovníka, ke dni 30.
června 1937 v bilanční hodnotě budov
962. 327´82 Kč a pozemků 1, 224. 91673 Kč,
zapsaná na "Mimořádný podpůrný fond ne-

mocenské pokladny státních drah v Praze"
v knihovní vložce č. 317 pozemkové knihy
kat. území Gruž, království Jugoslávie.

C. Obytné domky a pozemky v Račistorfu
u Bratislavy.

Tyto nemovitosti, ke dni 30. června 1937
v bilanční hodnotě budov 531. 345 Kč a po-
zemků 124. 790 Kč, jsou zapsány na nemo-
censkou pokladnu státních drah podle § 5
zák. č. 354/1921 Sb. z. a n. v knihovní
vložce č. 1188 pozemkové knihy kat. území
Račistorf. O případné směně těchto nemo-
vitostí za některé pozemky náležející státu
viz vysvětlivky k § 4 osnovy.

Ustanovení tato dávají ministru financí
spolu s ministry sociální péče a železnic
příslušné zmocnění, aby učinil potřebná
opatření za účelem zjednání shody uvede-
ného stavu nemovitého majetku, tímto zá-
konem upravovaného, se stavem knihov-
ním. V jaké formě se tak stane, zejména
s hlediska příslušných předpisů knihovního
zákona, upravuje § 2 osnovy, jímž je sou-
časně postaráno o potřebné pokyny knihov-
ním soudům za účelem provedení požado-
vaných knihovních zápisů.

K § 3.

Ustanovení toto zajišťuje právě s hle-
diska navrhované úpravy pojišťovně fi-
nanční úlevy, jichž zcela obdobně jsou
účastni všichni nositelé veřejnoprávního
pojištění, pokud jde o majetek sloužící úče-
lům tohoto pojištění (viz § 254, odst. 7
zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. ve znění práv-
ních předpisů jej měnících a doplňujících).

K § 4.

Ustanovení toto se týká státního po-
zemku, na němž bylo z peněz bývalé nemo-
censké pokladny Čs. státních drah posta-
veno na základě povolení daného usnesením
ministerské rady ze dne 31. srpna 1922
ambulatorium v Praze XII., Italská ul. (Na
Smetance) a pozemků Státní železniční
správy, na nichž jsou postavena z peněz
této pokladny ambulatoria v Brně, Olo-
mouci a Bratislavě (viz vysvětlivky k § 1
a 2 osnovy). Tímto ustanovením je dáno
zmocnění, aby nemocenské pojišťovně Čs.
státních drah mohly býti uvedené státní
pozemky, jichž dosud bezplatně užívá, pro-
dány, případně, aby stát mohl některé


5

z těchto pozemků směniti za obytné domky
a pozemky v Račistorfu u Bratislavy (viz
vysvětlivky k § 1 a 2 osnovy), jež patřily
bývalé nemocenské pokladně uherských
státních drah, jsou knihovně zapsány jako
majetek bývalé nemocenské pokladny Čs.
státních drah a mají býti podle zákona
č. 116/1937 Sb. z. a n. převedeny knihovně
na nemocenskou pojišťovnu Ččs. státních
drah.

Pokud jde o pozemky, na nichž se staví
ambulatorium v Bratislavě, třeba pozna-
menati, že stavba budovy nebyla ke dni 30.

června 1937 skončena. Pozemky tyto jsou
částí drážní parcely, zapsané v knihovní
vložce č. 10550 pozemkové knihy kat. území
Bratislava.

Budou-li uvedené státní nemovitosti pře-
vedeny do vlastnictví nemocenské pojiš-
ťovny Čs. státních drah, připadnou samo-
zřejmě do jejího vlastnictví i budovy na
těchto pozemcích postavené z peněz bývalé
nemocenské pokladny Čs. státních drah,
případně z peněz nemocenské pojišťovny
Čs. státních drah.

V Praze dne 30. dubna 1938.

Předseda vlády:
Dr M. Hodža v. r.

Ministr financí:
Dr Kalfus v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 3040-38.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP