Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1937.

IV. volební období. 5. zasedání.

1006.

Návrh

poslanců Josefa Kočandrle, Luďka Pika, Čeňka Fialy, Aloise Petra, Fr. Michálka,
Jaksche, Schütze a Wolfganga Zierhuta

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě.

V pátek dne 11. června 1937 kolem 14.
hodiny přihnaly se těžké, zlověstné šedé
mraky z brdských lesů, které ze sebe
vychrlily velké množství vody a velkých
krup. Tato živelní pohroma zasáhla řadu
obcí na Rokycansku, část katastru obce
Šťáhlav, celou obec Sedlec, Mokrouše,
Tymákov a jen část katastru obce St.
Plzenec. V Plzni strhla se opravdová
průtrž mračen a spadlo hodně ledových
krup. Z Plzně přehnala se bouřka přes
Druztovou, Hromnice, Německou Břízu a
Horní Břízu na Kaznějov, Oboru, Čistou
a Šípy na Kralovicku. Největší škody způ-
sobeny byly v obcích Oboře, Kaznějově,
Hromnici, na části katastrů obcí Němec-
ké a Horní Břízy, Žichlic, Nevřené a
Druztové. Ve většině těchto obcí způso-
beny byly krupobitím na žitě a pšenici
škody až na 60-80%. V Oboře, zejména
v dolejší části obce, způsobeny byly ve-
liké škody přívalem vody, která zatopila
některé chalupy a hospodářské budovy.
Stejně tomu bylo i v Hromnici. Dravé

proudy vody rvaly vše, co jim přišlo
v cestu. Níže položené pozemky byly za-
topeny a zaneseny vrstvou jílu a kame-
ním a pole na svazích byla strhána i s ú-
rodou. Voda podemlela v obci čtyři dom-
ky a osm jich zatopila. V Druztové udeřil
blesk do stavení kováře Trejbala, které
zapálil. Obytná budova, stáj i stodola
shořely i se sklizní letošního sena a sta-
rých zásob.

Na Kdyňsku řádila bouře a průtrž mra-
čen v obcích Soustově a Dlážově, na Do-
mažlicku v obci Luženicích. V Janovicích
n. Úhlavou udeřil blesk do stodoly used-
losti »U Gabrielů«. Stodola vyhořela do
základů a dík pohotovosti občanstva, ha-
sičstva a silnému dešti, podařilo se okolní
ohrožené budovy uhájiti. Škoda je znač-
ná. Na Kašperskohorsku postiženy byly
velmi silně krupobitím osady Krousov.
Vyšehrad, Reckerberg a Německé Chalu-
py, patřící do politické obce Stachy. Úro-
da těchto chudých horských obcí zniče-
na byla téměř na 100%.


Vzhledem k tomu navrhují podepsaní:
Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:
Vládě se ukládá, aby učinila opatření:

1. aby urychleně byly sepsány škody
vzniklé svrchu zmíněnou živelní pohro-
mou.

2. aby postiženým byla urychleně po-
skytnuta náležitá pomoc, zvláště pokud
týče se opatření náhradních osiv,

3. aby postiženým obcím byly posky-
tnuty náležité daňové úlevy.

Finanční zatížení, které tímto návrhem
vznikne, budiž hrazeno z položek roz-
počtových, k účelu tomu určených.

Po stránce formální budiž návrh přikázán k urychlenému projednání výboru
iniciativnímu, pak zemědělskému a rozpočtovému.

V Praze dne 15. června 1937.

Kočandrle, Pik, Fiala, Petr, Michálek, Jaksch, Schütz, Zierhut,

Remeš, Nový, Coufal, Zajíc, Martinásek, Csomor, Židovský, Topoli, Neumeister,
dr Suchý, dr Duiek, Heeger, Vencl, Katz, Pozdílek, Slíva, Křemen, Pelíšek, Hru-
bý, Mrskošová, dr inž. Tumlířová, Laušman, dr Mayr-Harting, Marek, Ešner.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP