Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1937.

IV. volební období. 4. zasedání.

786.

Odpovědi:

I. min. vnitra na interp. posl. Illinga o porušení jazykového zákona ve vyhláškách o proti-
leteckém obranném cvičení v Plané (tisk 603/XIX),

II. min. vnitra a min. veřejných prací na interp. posl. Obrlika a Maye, že se trýznivě ome-
zuje plachtění na Ranské hoře (tisk 603/XXV),

III. min. vnitra na interp. posl. Sandnera, že policejní ředitelství v Brně neodůvodněně za-
bavilo stížnost sudetských Němců proti Machníkovu výnosu a jiné dovolené spisy (tisk
603/XXVI1),

IV. min. vnitra na interp. posl. G. Böhma a E. Köhlera o zabavení členských knížek sudet-
skoněmecké strany v správním obvodu politického okresu jáchymovského (tisk 603/XXX).

V. min. vnitra na interp. posl. Illinga, že se váženým a bezúhonným československým stát-
ním občanům německé národnosti (ethnické a jazykové příslušnosti) bez důvodu odpírají
cestovní pasy a o poklescích proti jazykovému zákonu (tisk 658/III),

VI. min. vnitra na interp. posl. Hirteho o zvláštním provedení domovní prohlídky v Krom-
pachu u Cvikova (tisk 658/VI),

VII. min. železnic na interp. posl. inž. Richtra o jednojazyčných českých směrových tabu-
lích na nádraží v Tanvaldě-Šumburku n. D. (tisk 658/VIII),

VIII. min. vnitra na interp. posl. dr. Zippeliuse o neodůvodněném rozpuštění schůze v Teplicích-
Šanově a o přehmatech státní policie (tisk 658/IX),

IX. min. vnitra na interp. posl. Smetánky o nesprávném počínání četnické stanice v Českém
Krumlově (tisk 655/X),

X. min. vnitra a soc. péče na interp. posl. Holečka ve věci národnostních poměrů u firmy
Křižík-Chaudoir v Podmoklech (tisk 639/IX),

XI. min. spravedlnosti na interp. posl. inž. Schwarze o neodůvodněném zabavení »Poledního
Listu (tisk 664/VII),

XII. min. vnitra na interp. posl. Sandnera a Franka, že se amnestie obchází správními tresty
(tisk 607/VII),

XIII. min. vnitra na interp. posl. Birkeho a dr. Kellnera o obmezeních a censuře výstavy su-
detskoněmecké strany v Trutnově (tisk 607/IX),

XIV. min. vnitra na interp. posl. Birkeho, že okresní úřad v Trutnově zakázal krkonošskou
píseň (tisk 607/XIII),

XV. min. vnitra a veřejných prací na interp. posl. Jobsta a Wagnera o jednojazyčných če-
ských výstražných tabulkách v Údolí u Nových Hradů (tisk 607/XIV),

XVI. min. vnitra na interp. posl. inž. Schreibra o komolení německé řeči okresním úřadem
v Jindřichově Hradci (tisk 607/XIX),

XVII. min. veřejných prací na interp. posl. Jobsta, že při asfaltovacích pracích na státní sil-
nici Vimperk-Kunžvart byli němečtí silniční dělníci proti českým velice poškozeni (tisk
639/II),

XVIII. min. vnitra na interp. posl. Illinga, že ve Vroutku u Podbořan bylo zakázáno vyvěšo-
vání (tisk 639/III).


2

786/I (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance J. Illinga

o porušení jazykového zákona ve vyhláš-
kách o protileteckém obranném cvičení
v Plané (tisk 603/ XIX).

Zkratky dlouhých názvů se zavádějí nejen
pro úsporu místa a času, nýbrž především proto,
aby věc již svým typickým označením okamžitě
upoutala pozornost. Má-li zkratka tomuto poža-
davku vyhovovati, musí býti pro tutéž věc jediná,
jednotná a stálá. Jsou případy, že se zkratka ani
neshoduje se začátečními písmenami úplného
názvu označované věci.

Z uvedených důvodů zavedly zemské úřady
pro ochranu proti leteckým útokům jednotnou
zkratku CPO, aniž při tom měly v úmyslu zasa-
hovati do jazykových práv některé národní men-
šiny.

O pojmovém obsahu této zkratky nemůže býti
pochybností, neboť byl její smysl vyložen ve
směrnicích CPO-1, díl II, odst. 4, které byly vy-
dány k provedení zákona č. 82/1935 Sb. z. a n.
o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Úřed-
ním šetřením, konaným v okrese Planá, jehož se
interpelace v prvé řadě týká, nebyl také zjištěn
žádný případ, Že by o obsahu zkratky CPO vzešla
pochybnost.

V Praze dne 22. prosince 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/II (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
a ministra veřejných prací

na interpelaci poslanců G. Obrlika a
F. Maye,

že se trýznivě omezuje plachtění na
Ranské hoře (tisk 603/XXV).

Neodpovídá skutečnosti, že by stát, po pří-
padě státní úřady, omezovaly plachtění na Ran-

ské hoře u Loun. Část Ranské hory, na které jest
letiště, jest majetkem města Loun. Letiště spra-
vované Místní skupinou Masarykovy letecké ligy
v Lounech je přenecháváno podle řádu o užívání
letiště německým spolkům, zabývajícím se plach-
těním, za stejných podmínek jako spolkům če-
ským. Místní skupina Masarykovy letecké ligy
v Lounech a německý spolek »Ortsgruppe Prag
des Verbandes deutscher Flieger in der ČSR«
v Praze pořádají na vrchu Raná téměř stále vý-
cvik letců-plachtařů a konají též závody a sou-
těže v bezmotorovém létání. Výcvik, závody i
soutěže u obou korporací dějí se za účinné mo-
rální, materiálové a finanční podpory státní.

Německému tělocvičnému svazu (Deutscher
Turnverband) nebylo zakázáno létati. Jmenova-
ný svaz požádal ministerstvo obchodu o povolení
k výrobě plachtových letadel (§ 47 zákona o le-
tectví č. 172/1925 Sb. z. a n.); na projednání žá-
dosti však netrval, když byl vyrozuměn, že se
tělocvičným spolkům jakékoliv národnosti neudě-
luje povolení k výrobě těchto letadel, nýbrž jen
spolkům pěstujícím výlučně letecký sport.

Státní správa podporuje již od počátku plach-
tění bez ohledu na národní příslušnost občanů a
stará se též všemožně o jeho rozvoj, jest však
toho názoru, že při našich omezených finančních
prostředcích může jen soustředění této sportovní
činnosti býti jí na prospěch.

Ježto tvrzení o trýznivém omezování němec-
kého plachtařského sportu je úplně bezpodstatné,
není důvodu k nějakému opatření.

V Praze dne 5. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

Ministr veřejných prací:
inž. Dostálek, v. r.

786/III (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Rudolfa Sandnera,

že policejní ředitelství v Brně neodůvod-
něně zabavilo stížnost sudetských Němců
proti Machníkovu výnosu a jiné dovolené
spisy (tisk 603/XXVII).

Domovní prohlídku v sekretariátu sudetsko-
německé strany v Brně dne 9. července 1936 mu-
silo policejní ředitelství v Brně provésti při pá-


S

trání po býv. zaměstnanci jmenované strany,
který byl již trestán pro těžký zločin podle zá-
kona na ochranu republiky a měl býti jako dů-
vodně podezřelý z podobného zločinu opětne
zatčen, při čemž bylo nebezpečí útěku, nebude-li
ihned dopaden.

Domovní prohlídka byla provedena sedmi (a
nikoli patnácti) bezpečnostními orgány přesně
podle předpisů zákona a trvala po dobu nezbytně
nutnou. Zabaven byl pouze materiál, který podle
mínění bezpečnostních orgánů mohl míti vztah ke
konanému šetření. O zabaveném materiálu byl
sepsán za přítomnosti tajemníka protokol.

Členský seznam byl bez průtahu vrácen již
druhého dne po provedené prohlídce (10. a nikoli
11. července 1936), jakmile byla zjištěna data,
potřebná pro pátrání po hledané osobě. Brožurka,
obsahující stížnost v interpelaci zmíněnou, zaba-
vena nebyla, nýbrž byla tajemníkem dobrovolně
zapůjčena pro informaci úřadu.

Alois Schrogl byl jako zatčený dán do vazby
ve čtvrtek dne 9. července 1936 až v 19.30 hod
v době, kdy večeře byla již vězňům vydána, a
byl z vazby propuštěn v sobotu dopoledne, takže
v celodenní vazbě byl pouze v pátek. Mohl však
v sobotu požádati o jídlo, které by mu bylo opa-
třeno, a jestliže mu vězeňská strava nestačila,
mohl si přikoupiti stravu v libovolném množství.
Všem vězňům se přiděluje na noc pokrývka a
správce věznice jest mimo to při menším stavu
vězňů povinen každému na požádání přiděliti po-
krývek i více.

Interpelace nezavdává důvodů k nějakému
opatření.

V Praze dne 5. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/IV (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců G. Bonina a
E. Köhlera

o zabaveni členských knížek sudetskoně-
mecké strany v správním obvodu politic-
kého okresu Jáchymovského
(tisk 603/XXX).

Okresní úřad v Jáchymově zjistil v několika
případech, že příslušnici sudetskoněmecké strany
používali při překračování hranic místo řádných
cestovních průkazů legitimaci strany.

Ježto takovéto jednání se příčí platným před-
pisům a jest i trestné, byly v případech budících
podezřeni legitimace majitelům zatím odebrány a
ve věci zavedeno řízení, které není dosud ukon-
čeno.

Za tohoto stavu věci nemám důvodu k něja-
kému opatření.

V Praze dne 5. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/V (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance J. Illinga,

že se váženým a bezúhonným českoslo-
venským státním občanům německé ná-
rodnosti (ethnické a jazykové příslušnosti)
bez důvodu odpírají cestovní pasy a o po-
klescích proti jazykovému zákonu
(tisk 658/III).

Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by
úřady odmítaly stranám vydati cestovní pas bez
důvodu.

Ve všech případech vytknutých v interpelaci
byla žádost za cestovní pas zamítnuta dle usta-
noveni § 7, odst. 1, lit. d) zákona ze dne 29. břez-
na 1928, č. 55 Sb. z. a n., jež ukládá pasovým
úřadům náležitou opatrnost při vydávání cestov-
ních pasů v zájmu státní bezpečnosti.

Stranám jest dána možnost, aby se k ochraně
svých zájmů odvoláním domáhaly nápravy u vyš-
ší stolice. Tohoto prostředku také všechny osoby
v interpelaci uvedené použily.

Tři ze stěžovatelů a to Rudolf Hofmann, Ar-
nošt Welk a Arnošt Lenk vzali později svá od-
volání zpět, takže se rozhodnutí 1. stolice stala
pravoplatná. Odvolání ostatních tři a to MUDr.
Ervína Hausmanna, Arnošta Füssela a Rudolfa
Zeizingera projednávají se dosud u příslušných
zemských úřadů, a bude o nich rozhodnuto v nej-
bližší době.

K vytýkaným jazykovým nedostatkům vý-
měrů, namnoze zcela podřadné povahy, se podo-
týká, že šlo vesměs o nedopatření při jejich opi-


4

sování v návalu práce a že byla zařízena nápra-
va. Strany újmy neutrpěly a samy si předepsa-
ným způsobem nestěžovaly.

V Praze dne 25. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/VI (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci posl. E. Hirteho

o zvláštním provedení domovní prohlíd-
ky v Krompachu u Cviková (tisk
658/VI).

Státnímu telegrafnímu úřadu v Liberci bylo
oznámeno, že některé osoby v obci Krompachu
v Čechách přechovávají neoprávněně ve svých
bytech radiotelefonní zařízení. Šetření o tomto
oznámení konal úředník poštovní správy, který
na základě zákona ze dne 20. prosince 1923, číslo
9 Sb. z. a n. z roku 1924, vykonal dne 22. září
1936 prohlídku u podezřelého Josefa Schönfelde-
ra, při níž nalezl jednoduchou drátěnou anténu.
Poněvadž Schönfelder neměl koncesi k přecho-
vávání radiotelefonních zařízení, vyšetřující úřed-
ník anténu zabavil.

Četnický strážmistr se účastnil popsaného ú-
ředního výkonu toliko jako asistující bezpečnost-
ní orgán a do vlastního výkonu vůbec nezasa-
hoval.

Oba úřední orgánové vstoupili do domu obý-
vaného Josefem Schönfelderem vchodem ze za-
hrady, který jest používán nejen domácími lidmi,
ale i místními občany. Před vstoupením do bytu
zaklepali, takže o nějakém polekání manželky
Schönfelderovy nemůže býti řeči.

Podle toho nemám z podnětu této interpelace
důvodu k nějakému opatření.

V Praze dne 25. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786 VII (původní znění).

Odpověď

ministra železnic
na interpelaci posl. inž. W. Richtra

o jednojazyčných českých směrových ta-

bulích na nádraží v Tanvaldě-Šumburku

n. D. (tisk 658 VIII).

Nelze souhlasiti s vývody interpelace, pokud
posuzují staniční přenosné tabulky, označující směr
vlaku, jako nařízení železniční správy ve výko-
nu její moci vrchnostenské, neboť jde o pouhá
podniková opatřeni železniční.

Protože však státní železniční podnik použí-
vá ve stanicích, v nichž zavedl dvoujazyčné sta-
niční nápisy, také směrových tabulek v úpravě
dvoujazyčné, stalo se opatření, aby ve stanici
Tanvaldě-Šumburku n. D., která jest označena
staničními nápisy dvoujazyčnými, byly i přenos-
né tabulky takto vypraveny.

V Praze dne 25. ledna 1937.

Ministr železnic:
Rud. Bechyně, v. r.

786 VIII (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci posl. dr. F. Zippeliuse

o neodůvodněném rozpuštění schůze

v Teplicich-Šanově a o přehmatech

státní policie (tisk 658/IX).

Úřední zástupce, intervenující na veřejném
shromáždění, pořádaném sudetskoněmeckou stra-
nou v Teplicích-Šanově dne 9. září 1936, musil
řečníka napomenouti. Toto napomenutí se setka-
lo s demonstrativním odporem účastníků schůze,
takže intervenující úředník musel posléze roz-
pustiti shromáždění, jehož celý průběh byl vůbec
velmi pohnutý.

Po rozpuštění schůze zakročovaly policejní
orgány pouze proti účastníkům zdráhajícím se
uposlechnouti výzvy k rozchodu nebo přímo de-
monstrujícím proti stráži.


5

Z osob v interpelaci zmíněných si žádná ne-
stěžovala, ani nežádala ošetření úředním léka-
řem.

Jedna účastnice, o níž bylo tvrzeno, že byla
sražena k zemi, sama v přítomnosti poslance dr.
Zippeliuse intervenujícímu úředníku prohlásila, že
tvrzení toto neodpovídá skutečnosti.

Podle toho neshledávám důvodu k nějakému
opatření.

V Praze dne 21. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/IX.

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Rudolfa Smetánky

o nesprávném počínání četnické stanice
v Českém Krumlově (tisk 655/X).

Dne 3. října 1936 přišel na četnickou stanici
v Českém Krumlově úředník záložny František
Severa a oznámil, že neznámý řidič osobního
automobilu evidenční značky Č-6.673 pronesl
právě vůči pivovarskému vozkovi Karlu Wawač-
kovi na ulici v Českém Krumlově nadávku "Sau-
böhm."

Na to bylo Severovi sděleno, že uvedená
značka jest přidělena poslanci sudetskoněmecké
strany Ludvíku Wagnerovi a naznačeno, že by
Wawaček mohl stíhati dotčeného řidiče, v němž
byl později zjištěn poslanec Wagner, podle zákona
na ochranu cti.

Po řádném vyšetření hlásilo četnictvo šatno
případ okresnímu úřadu v Českém Krumlově ja-
kožto svému služebnímu úřadu, který pak zařídil,
aby věc byla oznámena příslušnému státnímu za-
stupitelství. Trestní oznámení bylo však státním
zastupitelstvím v Českých Budějovicích podle
§ 90 tr. ř. odloženo.

Nemám proto z podnětu interpelace důvodu
k žádanému opatření.

V Praze dne 4. února 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/X.

Odpověď

ministrů vnitra a sociální péče
na interpelaci poslance Vojtěcha Holečka

ve věci národnostních poměrů u firmy

Křižík-Chaudoir v Podmoklech

(tisk 639/IX).

Počet dělníků nově přijatých v roce 1936 ne-
byl značný, jak se interpelace domnívá, a byl
vzat zřetel také na české dělníky. Celkový počet
dělníků a jejich národnostní poměr uvedený v in-
terpelaci neodpovídá zcela skutečnému stavu. No-
vá kolektivní smlouva je za daných poměrů po-
krokem.

Závodní výbor není výhradně německý a ná-
pisy v podniku jsou vesměs česko-německé. Slo-
žení obyvatelstva v sídle podniku není právně
rozhodným nehledě k tomu, že dělnici jsou přijí-
máni také z širšího okolí, nikoli pouze ze sídla
podniku.

Interpelace neuvádí konkrétního případu, kde
by český dělník byl přijat do práce za vytýkaných
okolností a provedeným šetřením nebylo nic ta-
kového zjištěno.

Poněvadž se interpelace nedotýká působnosti
ministerstva železnic, odpovídají na ni pouze mi-
nistři vnitra a sociální péče.

V Praze dne 28. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

Ministr sociální péče:
inž. J. Nečas, v. r.

786/XI.

Odpověď

ministra spravedlnosti
na interpelaci poslance inž. Fr. Schwarze

o neodůvodněném zabavení "Poledního
listu" (tisk 664/VII).

Zabavení v interpelaci uvedených míst z čís.
286 časopisu "Polední list" z 13. října 1936, za-
řízené státním zastupitelstvím v Praze k návrhu


6

zástupce ministerstva financí, bylo soudem in-
stančním pořadem přezkoumáno, při čemž zaba-
vení prvého místa bylo zrušeno a zabavení místa
druhého potvrzeno.

V Praze dne 5. února 1937.

Ministr spravedlnosti :
Dr. Dérer, v. r.

786/XII (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců R. Sandnera a
K. H. Franka,

že se amnestie obchází správními tresty
(tisk 607/VII).

Proti Karlu Pötzlovi již 5. června 1935 za-
hájil okresní úřad v Chebu trestní řízení admini-
strativní pro přestupek čl. 3, odst. 2 zákona čís.
125/1927 Sb. z. a n. a potrestal ho pro tento pře-
stupek a nikoliv pro přestupek § 23 tiskového zá-
kona; na přestupky čl. 3, odst. 2 cit. zákona čís.
125/1927 Sb. z. a n. se však amnestie, udělená
rozhodnutím presidenta republiky ze 14. prosince
1935, nevztahuje, ježto rozhodnuti to se týká vý-
lučně činů trestných soudně, nikoli správních
přestupků.

Karel Pötzl podal ostatně proti trestnímu ná-
lezu odvoláni k zemskému úřadu, o kterém dosud
nebylo rozhodnuto.

Za tohoto stavu věci neshledávám důvodu
k nějakému opatření.

V Praze dne 22. prosince 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/XIII (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců H. H. Birkeho
a dr. Kellnera

o obmezeních a censuře výstavy sudet-

skoněmecké strany v Trutnově

(tisk 607/IX).

Okresní úřad v Trutnově nezabavil materiál
vyložený na výstavě sudetskoněmecké strany

v Trutnově, nýbrž nařídil podle čl. 3, odst. 1, zá-
kona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. 2. a n.
vyloučení plakátů, vztahujících se k volbám v r.
1935, jichž veřejné vylepování bylo již v době
voleb zakázáno z důvodů zachování veřejného
klidu a pořádku, dále dvou statistických vyobra-
zení a 7 vyobrazení z časopisu "Igel", která se
zřetelem k místním poměrům byla způsobilá ohro-
ziti veřejný klid a pořádek.

Proti výměru jmenovaného okresního úřadu
nebylo podáno odvoláni a vzdali se tak pořadatelé
výstavy sami práva, aby postup okresního úřadu
a důvodnost jeho opatření přezkoumal nadřízený
zemský úřad.

Vzhledem k tomu neshledávám důvodu k ně-
jakému opatření.

V Praze dne 5. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/XIV (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance H. H. Birkeho,

že okresní úřad v Trutnově zakázal
krkonošskou píseň (tisk 607/XIII).

V programu veřejné schůze místní skupiny
strany "Sudetendeutsche Partei", ohlášené na den
29. března 1936 v Peci, obec Velká Úpa, byla
uvedena též píseň, označená pořadateli jako "Rie-
sengebirgslied". Okresní úřad v Trutnově, který
vzal ohlášeni schůze na vědomí, zakázal přednes
uvedené písně s odůvodněním, že přednes takový
má ráz produkce a nelze ho zahrnovati pod po-
jem veřejného shromáždění podle ustanovení zá-
kona o právu shromažďovacím.

Zákazu nelze odepříti důvodnost, neboť zákon
o právu shromažďovacím má podle smyslu a znění
svých ustanovení, pokud jde o program shromáž-
dění, na zřeteli pouze projevy slovní, takže před-
nesy jiného druhu, zejména hudební, se vymykají
z rámce schůzí, pořádaných podle uvedeného zá-
kona.

Proti výměru okresního úřadu, obsahujícímu
tento zákaz, nebylo ostatně podáno odvolání a
pořadatelé vzdali se tak sami práva, aby postup


7

okresního úřadu byl v instančním pořadí pře-
zkoumán.

Podle toho nelze postupu okresního úřadu
v Trutnově nic vytýkati a nemám důvodů z pod-
nětu této interpelace k nějakému opatření.

V Praze dne 22. prosince 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/XV (původní znění).

Odpověď

ministrů vnitra a veřejných prací

na interpelaci poslanců A. Jobsta a
L. Wagnera

o jednojazyčných českých výstražných

tabulkách v Údolí u Nových Hradů

(tisk 607/XIV).

Původní výstražnou tabuli v Údolí postavily
nižší orgány silniční okresního úřadu v Českých
Budějovicích bez vědomí okresního úřadu v Kapli-
ci, v jehož správním obvodu obec Údolí leží, a
tento okresní úřad z vlastního podnětu dal ji do-
plniti tabulí s německým nápisem ještě před še-
třením, nařízeným z podnětu této interpelace.

Tvrzení, jakoby stížnosti podané v podobných
případech u okresního úředu v Nových Hradech
zůstaly nevyřízeny, spočívá patrně na omylu, pro-
tože v Nových Hradech není okresního úřadu.

Vrchní četnický strážmistr nebyl při stavění
původní tabulky přítomen úředně, nýbrž jen jako
soukromá osoba. Jeho soukromý rozhovor udál se
mimo to za jiných okolností, které jej staví do
jiného světla, než jak je líčeno v interpelaci.

V Praze dne 22. prosince 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

Ministr veřejných prací:
inž. Dostálek, v. r.

786/XVI (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci posl. inž. Schreibra

o komolení německé řeči okresním úřadem

v Jindřichově Hradci

(tisk 607/XIX).

Vadná vyhláška byla vzata zpět. Okresnímu
úřadu bylo uloženo, aby jazykové stránce úřed-
ních vyřízení, zvláště takových, která mají býti
veřejně publikována, věnoval náležitou pozornost.

V Praze dne 22. prosince 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

786/XVII (původní znění).

Odpověď

ministra veřejných prací
na interpelaci poslance A. Jobsta,

že při asfaltovacích pracích na státní sil-
nici Vimperk-Kunžvart byli němečti sil-
niční dělnici proti českým velice poško-
zeni (tisk 639/II).

Na podkladě šetření u zemského úřadu v Pra-
ze sděluji na onu interpelaci toto:

Státní silniční správa prováděla na státní sil-
nici strakonické mezi Vimperkem a Horní Vltavicí
na dvou místech povrchovou úpravu, při čemž
bylo na obou místech zaměstnáno po 60 dělnících,
z nichž 47 pracovalo v jedné směně a 13 ve dvou
směnách.

Ve dvou směnách pracovali odborní dělníci,
mezi nimiž byli dělníci národnosti české z Volyně
a Čkyně a německé národnosti z Vimperka a
Horní Vltavice.

Odborní dělníci pracovali ve dvou směnách,
aby vypůjčených silničních strojů bylo hospodár-
ně využito a aby přes pokročilé stavební období
mohla býti práce za příznivého počasí ještě v r.
1936 skončena.

Při přijímání odborných dělníků rozhodovala
jedině jejich odborná způsobilost, ježto je napro-
sto nutné, aby odborné dehtovací a asfaltovací
práce prováděli dělníci v těchto pracích obeznalí,
aby nebyl ohrožen příznivý výsledek prací a ne-
byly tím způsobeny značně škody.


8

Z uvedeného je patrno, že vyšší hodinovou
mzdu za odbornou práci dostávali odborní dělníci
národnosti české i německé a že delší pracovní
doba odborných dělníků, mající vliv na výši tý-
denní mzdy, byla nutná, aby práce mohly býti
ještě za příznivého počasí dokončeny.

V Praze dne 29. ledna 1937.

Ministr veřejných prací:
inž. Dostálek, v. r.

786/XVIII (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance J. Illinga,

že ve Vroutku u Podbořan bylo zakázáno
vyvěšování (tisk 639/III).

Okresní úřad v Podbořanech nevyhověl žá-
dosti místní organisace sudetskoněmecké strany
ve Vroutku za povolení k vylepování stranických
tiskovin na domě čp. 14 na náměstí ve Vroutku.
protože podle místních poměrů se důvodně obá-
val, že by tím byly zostřeny politické boje v obci,
což by mohlo vésti k porušení veřejného klidu a
pořádku.

Rozhodnutí okresního úřadu bylo v cestě re-
kursní přezkoumáno zemským úřadem v Praze,
který je shledal správné a podanému odvolání
nevyhověl.

Není proto důvodu k nějakému opatření.

V Praze dne 25. ledna 1937.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

Překlad ad 786/I.

Antwort

des Ministers des Innern

auf die Interpellation des Abgeordneten
J. Illing,

betreffend Verletzungen des Sprachen-
gesetzes anlässlich von Kundmachungen
zu einer Luftschutzübung in Plan
(Druck 603/XIX).

Die Abkürzungen langer Ausdrücke werden
nicht nur der Raum- und Zeitersparnis wegen,

sondern vor allem deshalb eingeführt, damit die
Sache schon durch ihre typische Bezeichnung
augenblicklich die Aufmerksamkeit fessle. Soll
die Abkürzung dieser Forderung entsprechen,
muss sie für ein und dieselbe Sache einzigartig,
einheitlich und ständig sein. Es gibt Fälle, dass
eine Abkürzung nicht einmal mit den Anfangs-
buchstaben des vollständigen Ausdruckes für die
bezeichnete Sache übereinstimmt.

Aus den angeführten Gründen haben die Lan-
desbehörden für den Schutz gegen Fliegerangriffe
die einheitliche Abkürzung CPO eingeführt, ohne
dabei die Absicht zu haben, in die Sprachenrechte
irgendeiner nationalen Minderheit einzugreifen.

Ueber den begrifflichen Inhalt dieser Abkür-
zung können keine Zweifel herrschen, denn ihr Sinn
ist in den zur Durchführung des Gesetzes S. d.
G. u. V. Nr. 82/1935, über den Schutz und die
Verteidigung gegen Fliegerangriffe herausgegebe-
nen Richtlinien der CPO-1, Teil II, Abs. 4, erklärt
worden. Durch eine im Bezirke Plan, den die In-
terpellation in erster Reihe betrifft, vorgenomme-
ne behördliche Erhebung ist auch kein Fall fest-
gestellt worden, dass über den Inhalt der Abkür-
zung CPO ein Zweifel entstanden wäre.

Prag, am 22. Dezember 1936.

Der Minister des Innern:
Dr. Černý, m. p.

Překlad ad 786/II.

Antwort

des Ministers des Innern
und des Ministers für öffentliche Arbeiten

auf die Interpellation der Abgeordneten
G. Obrlik und F. May,

betreffend die schikanösen Beschränkun-
gen des Segelflugsportes am Rannayer
Berg (Druck 603/XXV).

Es entspricht nicht den Tatsachen, dass der
Staat, bezw. die staatlichen Behörden den Segel-
ilugsport auf dem Rannayer Berge bei Laun be-
schränken. Der Teil des Rannayer Berges, auf
dem sich das Flugfeld befindet, ist Eigentum der
Stadt Laun. Das von der Ortsgruppe der Masaryk-
Flugliga in Laun verwaltete Flugfeld ist nach der
Flugplatzbenützungsordnung den sich mit dem
Segelflugsport beschäftigenden deutschen Verei-
nen zu denselben Bedingungen wie den čechi-
schen Vereinen überlassen worden. Die Orts-
gruppe der Masaryk-Flugliga in Laun und der
deutsche Verein »Ortsgruppe Prag des Verbandes
deutscher Flieger in der ČSR« in Prag betreiben


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP