Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1937.

IV. volební období. 4. zasedání.

773.

Vládní návrh.

Zákon

Ze dne_________________________1937

o pojmenování české vysoké školy technické v Brně.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§1.

Česká vysoká škola technická v Brně se
bude nazývati "Vysoká škola technická Dr.
Edvarda Beneše".

§2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení; provede jej ministr školství a národní
osvěty.

Důvody.

Profesorský sbor české vysoké školy
technické v Brně navrhl ministerstvu škol-
ství a národní osvěty, aby v uznání zásluh
presidenta republiky Československé Dr.
Edvarda Beneše o osvobození a budování
státu československého a v ocenění jeho
stálé podpory a uznání technické práce
v oboru národního hospodářství a obrany
státu byla česká vysoká škola technická
v Brně trvale označena jeho jménem.

Pojmenování vysoké školy technické

jménem presidenta Dr. Edvarda Beneše
jest zajisté vhodnou a důstojnou poctou
hlavě státu. Pozoruhodnou shodou okolností
má právě universita v Brně na svém štítě
jméno prvního presidenta československé
republiky T. G. Masaryka.

Jest záhodno, aby označení vysoké školy
technické v Brně jménem presidenta repu-
bliky československé Dr. Edvarda Beneše
se stalo aktem slavnostním a trvalým, to
jest ve formě zákona.

V  Praze dne 4. února 1937.

Předseda vlády:
Dr. M. Hodža v. r.

Ministr školství a národní osvěty:
Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna, v Praze. - 760-37.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP