Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1936.

IV. volební období. 2. zasedání.

289.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ........................................___________1936.

o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§1.

Připojená úmluva, sjednaná mezi republi-
kou československou, zastoupenou jménem
vlády ministry železnic a financí, se strany
jedné a akciovou společností Ostravsko-
Frýdlantské dráhy se strany druhé, podle
které nabývá stát dnem 1. ledna 1936 této
dráhy, se schvaluje.

§2.

Veškeré úkony s provedením tohoto zákona
souvisící, majetkové převody, podání, zápisy,
připojená úmluva a jiné listiny, jakož i pro-
vádění likvidace společnosti jsou osvobozeny
ode všech veřejných daní, dávek, kolků a po-
platků.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinností dnem vyhlá-
šení; provedou jej ministři železnic a financí.

Důvodová zpráva.

Akciová společnost Ostravsko-Frýdlantské
dráhy se sídlem v Moravské Ostravě jest kon-
cesionářkou jednak hlavní dráhy, vedoucí ze

stanice státních drah Moravská Ostrava-
Přívoz do Frýdlantu n. O., jednak místní
dráhy, odbočující ve stanici Kunčice n. O.


2

z trati hlavní a připojující se v českém Těšíně
na trať Košicko-Bohumínské dráhy. Hlavní
trať byla koncesována koncesní listinou ze
dne 2. ledna 1869, č. 30 ř. z. Její úsek mezi
stanicemi Frýdek-Místek a Frýdlant n. O.
v provozní délce 10. 525 km je považován stát-
ními drahami pro spojení Kojetín-Český Tě-
šín. Celková provozní délka hlavní trati je
32. 651 km.

Koncese pro místní dráhu jest ze dne 28.
srpna 1909, č. 130 ř. z., a byla společnosti
udělena pro stavbu a provoz trati ze Svinova-
Vítkovic do Kunčic k připojení na její hlavní
trať a odtud přes Suchou do Těšína se spoj-
kou do Polanky a s odbočkou ze Suché do
Fryštátu ve Slezsku. Z toho byla vybudována
a dána do provozu pouze trať z Kunčic n. O.
do Českého Těšína v provozní délce 30. 2 km.
Stavba spojky z Kunčic n. O. do Polanky byla
sice započata, nedošlo však k jejímu úplnému
vybudování. Změnou provozních poměrů
v ostravském kraji, nastalou zejména po pře-
vratu, odpadla potřeba ostatních koncesova-
ných tratí, resp. spojek, které proto nebyly
již vybudovány, resp. dány do provozu.

Pro obsluhu jámy Pokrok byla vystavěna
vlečka v délce 3. 7 km, ze stanice Šumbark ve
Slezsku, která jest rovněž ve vlastnictví spo-
lečnosti.

Po rozdělení Těšínská rozhodnutím konfe-
rence velvyslanců ze dne 28. července 1920,
uveřejněného vládní vyhláškou ze dne 18. pro-
since 1924, č. 20 Sb. z. a n. ex 1925, zůstala
část trati místní dráhy od km 1. 057 až do km
5'935 na území státu Polského. Smlouvou ze
dne 7. -10. prosince 1982, sjednanou mezi
společností a slezským erárem, zastoupeným
vojvodou slezským, prodala společnost za sou-
hlasu státní správy tento úsek Polsku za
400. 000 pol. zl. Náhradní spojka mezi stani-
cemi český Těšín a Albrechticemi u Čes. Tě-
šína od km 0. 0-6. 461 místní dráhy byla již
vybudována a dána do provozu.

Provoz všech tratí Ostravsko-Frýdlantské
dráhy vedou státní dráhy na účet společnosti.

Společnost nezaměstnává nyní žádných za-
městnanců v přímém služebním poměru.

Provozní výsledky na obou tratích společ-
nosti jsou příznivé. Obzvláště místní dráha,
na kterou jsou připojeny vlečkami četné uhel-
né doly, zejména na úseku Kunčice n. O. -
Šumbark ve Slezsku, vykazuje stále značné
provozní přebytky. S příznivými provozními
výsledky zejména pak místní dráhy možno
počítati i pro budoucnost.

Společnost, která měla původně sídlo ve
Vídni, přenesla je v roce 1927 do Moravské
Ostravy. Zařizovací kapitál, schválený státní
správou, činí celkem 25, 299. 800 Kč a skládá
se ze 7. 250 akcií po 400 Kč v nom. hodnotě
2, 900. 000 Kč, z prioritní obligační půjčky
z roku 1870 v nom. hodnotě 2, 899. 800 Kč a
z prioritní obligační půjčky z r. 1916 v nom.
hodnotě 19, 500. 000 Kč.

Prioritní obligační půjčka z r. 1870 byla
původně zúročitelna 5% a umořitelna v 65 le-
tech; v roce 1905 byla konvertována na 4%.
Společnost usnesla se v roce 1928 slosovati
všechny dosud neumořené titry této půjčky,
což bylo také provedeno dne 1. března 1929.
Z takto slosovaných titrů této půjčky nebylo
dosud proplaceno 33 obligací po 600 Kč nom.
hodnoty 19. 800 Kč.

Prioritní obligační půjčka z roku 1916 jest
zúročitelna 5% a umořitelna v 65 letech, po-
čínajíc rokem 1921. Z této půjčky nebylo vů-
bec emitováno 274 titrů po 10. 000 Kč, 1. 476
titrů po 2. 000 Kč a 2. 931 titrů po 400 Kč
v úhrnné nom. hodnotě 6, 864. 400 Kč. Z těch-
to nevydaných obligací bylo dosud slosováno
za nom. hodnotu 38. 000 Kč. Z emitovaných
titrů této prioritní obligační půjčky bylo do-
sud slosováno za nom. hodnotu Kč 920. 000-.

Z akciového kapitálu společnosti nabyl
stát po převratu od Rakouské republiky 5. 886
akcií, které před převratem náležely bývalé
rakouské státní správě. Koupí z volné ruky
nabyl stát dalších 635 akcií společnosti, takže
má celkem 6. 521 akcií společnosti, které jsou
deponovány u Ústřední státní pokladny
v Praze.

Také společnost koupila po své nostrifikaci
z volné ruky postupně celkem 572 akcií. Je
tedy pouze ještě 157 akcií společnosti v ru-
kách třetích osob.

Zestátnění Ostravsko-Frýdlantské dráhy
jeví se účelným již vzhledem k tomu, že jed-
ná se o důležité trati v ostravském uhelném
revíru, které zprostředkují spojení mezi dvě-
ma hlavními tratěmi státních drah a tratí
Košicko-Bohumínské dráhy. S hlediska pod-
niku státních drah bude převzetí tratí
Ostravsko-Frýdlantské dráhy do vlastnictví
státu pouze k jeho prospěchu, neboť dá se dů-
vodně počítati s tím, že jak hlavní trať, tak
zejména místní dráha, které i při nynějších
těžkých a nepříznivých hospodářských pomě-
rech vykazovaly příznivé provozní výsledky,
udrží vzhledem k zajištěné vysoké intensitě
přepravy uhlí svoji rentabilitu i v budouc-
nosti.


Jelikož tarity na tratích Ostravsko-Frýd-
lantské dráhy jsou již od 1. listopadu 1932
propočítány se státními drahami, nenastane
po zestátnění co do výše přepravních příjmů
žádná změna.

Po zestátnění Ostravsko-Frýdlantské drá-
hy odpadne potřeba úhrady výdajů spojených
s vedením societní agendy společnosti, která
jest dosti rozsáhlá. Vedle toho zjednoduší a
urychlí se výkon služby jak po stránce admi-
nistrativní, tak po stránce exekutivní, neboť
odpadne zejména zvláštní účtování, vedené
doposud pro hlavní trať a pro místní dráhu
zvláště podle příslušných jejich provozních
smluv a dodatků k těmto smlouvám. Státní
správa železniční získá také naprostou volnost
disposice při provádění různých opatření jak
v ohledu vedení provozu, tak po stránce in-
vestiční, při čemž bude moci volněji přihlížeti
také i k hospodářským zájmům kraje, ležícího
v atrakčním obvodu postátňované dráhy.

K jednotlivým paragrafům zákonné osno-
vy se připomíná:

K § 1. Podmínky, za kterých nabývá stát
vlastnictví této dráhy, jak obsaženy jsou
v úmluvě o tom sjednané, jsou pro státní
správu výhodné. Stát vstupuje jako univer-
sální sukcesor ve veškerá práva společnosti;
získává zejména také veškerých hotovostí a
cenných papírů společnosti, tedy i zmíněných
již jejích akcií, kterých společnost nabyla
koupí z volné ruky, dále titrů půjčky práce,
upsaných společností v nom. hodnotě 8, 000. 000
Kč, a konečně i veškerých dosud neumořených

3

neemitovaných titrů prioritní obligační půjč-
ky z roku 1916 v nom. hodnotě 6, 826. 400 Kč.
Naproti tomu přecházejí na stát také veš-
keré závazky a dluhy společnosti. Zejména za-
vazuje se stát výslovně proplatiti 33 titrů
prioritní obligační půjčky z roku 1870, které
dosud nebyly ku proplacení předloženy, v nom.
hodnotě 19. 800 Kč, dále pak převzíti ku vlast-
nímu splácení a zúrokování prioritní obli-
gační půjčku z roku 1916. Potřeba na honoro-
vání této prioritní obligační půjčky činí ročně
asi 650. 000 Kč.

Pokud jde o 157 akcií společnosti, které
jsou dosud v rukách soukromých, zavazuje se
stát zaplatiti za každou z těchto akcií, ode-
vzdanou s kuponem za rok 1935 a s přísluš-
ným talonem částku 1. 100 Kč, t. j. částku,
kterou společnost sama platila v posledních
letech při nákupu svých akcií. K tomu účelu
bude třeba celkem 172. 700 Kč.

Na úhradu těchto závazků není třeba pro
rok 1936 činiti úvěrového opatření, neboť se
na ni použije dostatečné hotovosti společnosti,
které nabývá stát jako její universální suk-
cesor. Této hotovosti bude použito také na
úhradu likvidačních výdajů a k úhradě vý-
dajů na provedení knihovního pořádku.

K § 2. Tímto paragrafem stanoví se osvo-
bození ode všech veřejných daní, dávek, kolků
a poplatků pro veškeré úkony souvisící s pro-
vedením tohoto zákona, resp. připojené úmlu-
vy, tedy také pro likvidační řízení společnosti.
To se týká také dávky z přírůstku hodnoty
podle § 37 zákona č. 329/1921 Sb. z. a n. a
prováděcího nařízení č. 143/1922 Sb. z. a n.

V P r a z e dne 7. února 1936.

Předseda vlády:
Dr M. Hodža v. r.

Ministr železnic:
Rud. Bechyně v. r.


4

Úmluva

sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé-
nem vlády (v následujícím krátce "stát"), se strany jedné a akciovou společností Ostrav-
sko-Frýdlantské dráhy (v následujícím krátce "společnost") se strany druhé o nabytí

Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1936 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jméní spo-
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
v železniční knize) či nikoli, zejména železnič-
ních tratí společnosti, a to z Moravské Ostra-
vy do Frýdlantu, tvořící předmět koncesní
listiny ze dne 2. ledna 1869, č. 30 ř. z., a
z Kunčic n/O. do Prostřední Suché - Čes-
kého Těšína spolu s neprovozovanou a ve
stavbě jsoucí spojkou z Kunčic do Polanky,
které jsou předmětem koncesní listiny ze
dne 28. srpna 1909, č. 130 ř. z., se všemi budo-
vami a zařízeními, s vlečkou na jámu Pokrok,
s veškerým příslušenstvím a veškerými záso-
bami, jakož i veškerého ostatního jmění spo-
lečnosti, zejména fondů jakéhokoliv druhu,
pokud podle svého určení nebyly se souhlasem
státní správy spotřebovány, pokladních hoto-
vostí, jakýchkoli cenných papírů, pohledávek
u bank a u jiných dlužníků atd.

Článek II.

Naproti tomu přejímá stát rovněž od 1.
ledna 1936 veškeré dluhy, závazky a břemena
společnosti a zavazuje se:

1. že sám vyplatí zbytek dosud obíhajících
a neproplacených obligací společnosti, vy-
daných v roce 1870 v původní nominální hod-
notě 2, 899. 800- Kč a v roce 1929 sloso-
vaných,

2. že převezme k vlastnímu placeni podle
platného státní správou schváleného umořo-
vacího plánu nesplacený dosud zbytek prio-
ritní obligační půjčky společnosti z roku 1916,
vydané do konce roku 1935 ve jmenovité hod-
notě 12, 635. 600- Kč,

3. že zaplatí za každou odevzdanou akcii
společnosti s kuponem za rok 1935 a s pří-
slušným talonem částku 1. 100- Kč.

článek III.

Částka uvedená ve článku II v odstavci 3
bude vyplácena u oné tuzemské pokladny,

kterou státní správa včas oznámí a řádně vy-
hlásí. Vyzvání, aby byly akcie s kupony a
s talony předloženy k výplatě, vyhlásí státní
správa ve třech po sobě jdoucích číslech Úřed-
ního listu republiky Československé.

článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti (čl. IX).

Likvidaci společnosti provede šest likvidá-
torů, navržených státní správou a zvolených
valnou hromadou společnosti.

článek V.

Fysická držba veškerých majetkových
předmětů v čl. I dotčených přechází na stát
dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat-
nosti (čl. IX).

Společnost vydá státu veškeré právní po-
můcky, listiny, plány, účty, smlouvy, obchod-
ní knihy atd., které jsou v jejím držení, a celý
svůj archiv.

článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven-
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.

Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku knihovnímu pře-
vodu vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.

článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva od-
porovati této úmluvě pro zkrácení nad polo-
vici obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi-
nanční prokuratury v Praze.


5

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvo-
pise, který bude uložen v archivu minister-
stva železnic; společnost obdrží její opis.

V Moravské Ostravě, dne 9. listopadu 1935.

V Praze, dne 30. listopadu 1935.

Ministr železnic:
RUD. BECHYNĚ v. r.

Ministr financí:
Dr. TRAPL v. r.

Ostravsko-Frýdlantská dráha:
lng. POLÍVKA v. r.

JOSEF KAFKA v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 794-36.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP