14

Pořadové číslo

Hraniční úsek

 

Připadají

Příloha list

 

republice
Českoslo-
venské

Německé
Říši

Označení polohy

v přílohách

Poznámka

 

čárkováním

tečkováním

 

označené plochy

ha

a

m*

ba

a

m2

63

V

na potoce Fressbächlu (celkem)

_

4

46

-

4

23

4

přeložení hranic do
středu upraveného toku

64

na potoce Rehlingu (celkem)..

-

76

29

-

94

96

5-6

přeložení hranic do
středu toku

65

VI

na potoce Neč (celkem)....

-

36

89

-

25

73

7

přeložení hranic do
středu upraveného toku

66

na silnici Pleš - Schönsee (celkem)

-

5

58

-

-

1

přeložení hranic v dů-
sledku vybudování sil-
nice

67

VII

na Švarcavě (celkem) .....

-

13

25

-

8

14

 

přeložení hranic do
středu upraveného toku

   

68

na Bobřím potoce (celkem)...

-

1

98

-

1

90

8

69

VIII

jižně od silnice Haselbach - Wald-
münchen (celkem) .....

-

-

-

-

75

48

přeložení hranic k vy-
rovnání ploch vyměňo-
vaných území

   

70

na Mnichovském potoce (celkem).

-

1

74

-

-

63

9

přeložení hranic do
středu toku

71

na Myslivském potoce (celkem)..

--

-

70

-

-

70

vyrovnání hranic

72

IX

na černém potoce (celkem)...

-

3

04

-

2

23

10

přeložení hranic do
středu toku

73

na Chodské Úhlavě (celkem)..

-

-

90

-

-

-

74

 

na potoce Wolfaubachu (celkem).

-

1

65

-

8

04

11

75

 

na Harlanském potoce (celkem).

-

7

65

-

-

-

76

 

na Köchlauerbachu (celkem)..

-

13

96

-

-

-

12

77

XII

na Studené Vltavě (celkem)...

-

64

44

 

-

-

13

78

 

na Ruthenbachu (celkem)...

-

13

18

-

-

-

79

 

na Světlé (celkem) ......

-

   

-

1

08

14

80

 

na potoce Merchenseuchbachu (cel-
kem) ..........

 

1

31

   

-

   

Úhrnem...

108

16

63

108

16

63

   
                   

15

Laufende Nr.

Grenzabschnitt

Bezeichnung der Lage

Es gehen über

Anlage Blatt

Bemerkung

an das
Deutsche
Reich

an din Čecho-
slovakische
Republik

die in den Anlagen

 

durch
Punktraster

durch
Strichraster

 

bezeichneten Flächen

ha

a

m2

ha

a

m2

63

V

am Freßbächel (insgesamt)...

 

4

23

-

4

46

4

Verlegung der Grenze in
die Mitte des regulierten
Wasserlaufes

64

am Rehlingbach (insgesamt)..

-

94

96

-

76

29

5-6

Verlegung der Grenze in
die Mitte des Wasser-
laufes

65

VI

am Netschbach (insgesamt)...

-

25

73

-

36

89

7

Verlegung der Grenze in
die Mitte des regulierten
Wasserlaufes

66

an der Straße Schönsee - Ples (ins-
gesamt) .........

-

 

1

-

5

58

Verlegung der Grenze
infolge Straßenausbaues

67

VII

an der Schwarzach (insgesamt)..

-

8

14

-

13

25

8

Verlegung der Grenze in
die Mitte des regulierten
Wasserlaufes

68

am Biberbach (insgesamt)...

-

1

90

-

1

98

69

VIII

südlich der Straße Waldmünchen
Haselbach (insgesamt)....

-

75

48

 

-

-

Verlegung der Grenze
zum Flächenausgleich
infolge des Gebietsaus-
tausches

70

am Einsiedelbach (insgesamt)..

-

63

-

1

74

9

Verlegung der Grenze in
die Mitte des Wasser-
laufes

71

am Schneiderbach (insgesamt)..

-

-

70

-

-

70

Geradlegung der Grenze

72

IX

am Pichelbach (insgesamt)...

-

2

23

-

3

04

10

Verlegung der Grenze in
die Mitte des Wasser-
laufes

73

am Angelbach (insgesamt)...

-

 

-

-

-

90

74
75

 

am Wolfaubach (insgesamt)...

 

8

04

-

1

65

11

 

am Harlandbach (insgesamt)..

-

-

-

7

65

76

 

am Köchlauerbach (insgesamt)..

-

-

-

-

13

96

12

77

XII

an der Kalten Moldau (insgesamt)

-

-

-

-

64

44

13

78

 

am Ruthenbächel (insgesamt)..

-

-

-

-

13

18

79


am Lichtwasser (insgesamt)...

-

1

08

-

-

-

14

80

 

am Merchenseuchbach (insgesamt)

-

-

-

-

1

31

 

Im Ganzen...

108

16

63

108

16

63

   

1

i

1
i

   

1

   

16

článek 5.

články 5 až 9 smlouvy mezi republikou
Československou a Německou Říší o hranič-
ních vodních tocích a o výměně částí území
v pruském dílu československo-německé hra-
nice, podepsané 31. ledna 1930 platí s tím, že
předání pozemkových knih a pozemkového ka-
tastru, na které je pamatováno v článku 6,
odstavec 1, věta 2 zmíněné smlouvy, usku-
teční zúčastněné ústřední úřady nebo úřady
jimi zmocněné přímo mezi sebou.

C. Závěrečná ustanovení.

Článek 6.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou
prvopisech v jazyku československém a ně-
meckém. Obě znění mají stejnou platnost.

Článek 1.

Smlouva se závěrečným zápisem bude co
nejdříve ratifikována. Ratifikační listiny
budou vyměněny v Praze. Smlouva nabude
účinnosti patnáctý den po dni, kdy byly vy-
měněny ratifikační listiny.

čemuž na svědomí podepsali oba zmocněnci
tuto smlouvu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Bad Elster 27. září 1935.

L. S. Ing. Dr. h. c. V. Roubík v. r.
L. S. Dr. P. Eckardt v. r.

Artikel 5.

Die Artikel 5 bis 9 des am 31. Januar 1930
unterzeichneten Vertrages zwischen dem
Deutschen Reich und der Čechoslovakischen
Republik über Grenzwasserläufe und Gebiets-
austausch an der preußischen Strecke der
deutsch-čechoslovakischen Grenze finden mit
der Maßgabe Anwendung, daß die im Artikel
6, Absatz 1, Satz 2 des vorbezeichneten Ver-
trages vorgesehene Übergabe der Grund-
bücher und Kataster durch die beteiligten
Zentralbehörden oder die von ihnen ermäch-
tigten Stellen im unmittelbaren Geschäfts-
verkehr erfolgt.

C. Schlußbestimmung.

Artikel 6.

Dieser Vertrag ist in doppelter Urschrift
in deutscher und in čechoslovakischer Sprache
ausgefertigt. Die beiden Wortlaute haben
gleiche Geltung.

Artikel 7.

Der Vertrag soll nebst dem Schlußprotokoll
ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden
sollen in Prag ausgetauscht werden. Der Ver-
trag tritt am fünfzehnten Tage nach Ablauf
des Tages in Kraft, an dem die Ratifikations-
urkunden ausgetauscht worden sind.

Zu Urkund dessen haben die beiden Bevoll-
mächtigten diesen Vertrag unterzeichnet und
mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen in Bad Elster am 27. September
1935.

L. S. Dr. P. Eckardt m. p.

L. S. Ing. Dr. h. c. V. Roubík m. p.


17

Závěrečný zápis.

Při podpisu smlouvy mezi republikou Česko-
slovenskou a Německou Říší o hraničních
tocích v šaškem a bavorském úseku hranic
a o výměně částí území na hranicích, prohlásili
podepsaní zmocněnci, že se shodují v tomto:

K článku 4:

a) Pruský úsek hranic:

1. Cesta vedoucí pilou v Heinersdorfu od d
po a (příloha list 2) se ruší. Pokračování této
cesty od a až k příjezdné silnici k nádraží
v Heinersdorfu u f smí se používati k účelům
pily a jejich návštěvníků ve styku přes česko-
slovenské státní území stejně jako cesty hra-
niční podle článků 7 a 9 smlouvy mezi repub-
likou československou a Německou Říší
o úpravě pohraničních poměrů na státní hra-
nici, popsané v článku 83 Versailleské smlouvy
z 28. června 1919, podepsané 3. února 1927.

2. Cesty od d přes c po b, která zůstane
úplně na československém území, i s jejím po-
kračováním až k hranicím u f, smí používati
stejně jako hraniční cesty ve smyslu smlouvy
z 3. února 1927 obyvatelé obce Heinersdorfu
k obhospodařování svých pozemků a dále vo-
zidla užívaná při silnějším dovozu dříví do pily
od německého celního úřadu v Heinersdorfu
a k němu.

3. Smluvní státy poskytnou k udržování cest
uvedených pod čís. 1 a 2, příslušícímu pile
v Heinersdorfu, veškerých úlev, přípustných
podle svých zákonodárství.

b) Sasky úsek hranic:

1. Československá vláda nebude brániti vý-
vozními zákazy vývozu výtěžků, které saská
zemská lesní správa bude v budoucnosti míti
ze svého majetku na československém území,
patřícího lesnímu revíru Rautenkranz (článek
4, pořadové číslo 42). Vývozní povolení, jichž
snad bude třeba pro tyto výtěžky, budou udě-
lována usnadněným a urychleným řízením.

Schlußprotokoll.

Bei Unterzeichnung des Vertrages zwischen
dem Deutschen Reich und der Čechoslovaki-
schen Republik über Grenzwasserläufe auf
der sächsischen und der bayerischen Strecke
der Grenze sowie über einen Gebietsaustausch
an der Grenze haben die beiden Bevollmäch-
tigten noch über folgendes ihr Einverständnis
erklärt:

Zu Artikel 4.

a) Preußische Strecke der Grenze:

1. Der durch das Sägewerk Heinersdorf
führende Weg von d bis a (Anlage Blatt 2)
ist einzuziehen. Die Fortsetzung dieses Weges
von a bis zur Zufahrtsstraße zum Bahnhof
Heinersdorf bei f darf bei dem Verkehr durch
čechoslovakisches Staatsgebiet für die Zwecke
des Sägewerkes und seiner Besucher in der
gleichen Weise wie ein Grenzweg im Sinne der
Artikel 7 und 9 des am 3. Februar 1927 unter-
zeichneten Vertrages zwischen dem Deutschen
Reich und der Čechoslovakischen Republik
zur Regelung der Grenzverhältnisse an der
im Artikel 83 des Vertrages von Versailles
vom 28. Juni 1919 beschriebenen Staatsgrenze
benutzt werden.

2. Der Weg von d über c bis b, der ganz auf
čechoslovakischem Staatsgebiete verbleibt,
nebst seiner Fortsetzung bis zur Grenze bei
darf von den Bewohnern der Gemeinde
Heinersdorf zur Bewirtschaftung ihrer
Grundstücke und ferner bei stärkerer Holz-
zufuhr auch für den Verkehr der zur Holz-
beförderung nach dem Sägewerk verwendeten
Fahrzeuge von und zum deutschen Zollamt
Heinersdorf in der gleichen Weise wie ein
Grenzweg im Sinne des Vertrages vom 3. Fe-
bruar 1927 benutzt werden.

3. Die vertragschließenden Staaten werden
für die Unterhaltung der unter Nr. 1 und 2
aufgeführten Wege, die dem Sägewerk
Heinersdorf obliegt, alle nach ihrer Gesetz-
gebung zuläßigen Erleichterungen gewähren.

b) Sächsische Strecke der Grenze

1. Die Ausfuhr der Erträgnisse, welche die
sächsische Landesforstverwaltung aus ihrem
auf čechoslovakischem Staatsgebiete liegen-
den, zum Forstrevier Rautenkranz gehörigen
Besitz (Artikel 4, laufende Nr. 42) künftig
bezieht, wird von der čechoslovakischen Re-
gierung durch Ausfuhrverbote nicht behindert
werden. Etwa erforderliche Ausfuhrbewilli-


18

Tyto úlevy platí obdobně také pro vývoz vý-
těžků z majetku patřícího československým
obyvatelům v částech území odstouplých
z československé obce Dolní Reuth Německé
Říši (článek 4, pořadové číslo 49).

2. Smluvní státy se zavazují, že na vzá-
jemně vyměněných částech území lesního
revíru Rautenkranz a obce Dolní Reuth (člá-
nek 4, pořadová čísla 42 a 49) nadále povolí
samostatné vykonávání honitby těmi, kdo až
dosud k výkonu honitby jsou oprávněni tak
dlouho, pokud souvislá plocha nejméně 75 ha
bude v jedněch rukou a bude svým tvarem
způsobilá k samostatnému výkonu honitby.

Bad Elster 27. září 1935.

Ing. Dr. h. c. V. Roubík v. r.
Dr. P. Eckardt v. r.

gungen für diese Erträgnisse werden in einem
erleichterten und beschleunigten Verfahren
erteilt werden. Die vorstehenden Vergünsti-
gungen gelten sinngemäß auch für die Aus-
fuhr der Erträgnisse von dem den čechoslova-
kischen Einwohnern gehörigen Besitz in dem
an das Deutsche Reich abgetretenen Gebiets-
teile der čechoslovakischen Gemeinde Nieder-
reuth (Artikel 4 laufende Nr. 49).

2. Die vertragschließenden Staaten ver-
pflichten sich, auf den gegeneinander ausge-
tauschten Gebietsteilen des Forstreviers
Rautenkranz und der Gemeinde Niederreuth
(Artikel 4, laufende Nr. 42 und 49) die selb-
ständige Jagdausübung von seiten der bisher
Jagdausübungsberechtigten weiterhin zu-
zulassen, sofern und solange eine zusammen-
hängende Fläche von mindestens 75 ha sich
in einer Hand befindet und ihrer Form nach
zur selbständigen Jagdausübung geeignet ist.

Bad Elster, den 27. September 1935.

Dr. P. Eckardt m. p.
Ing. Dr. h. c. V. Roubík m. p.


19

Důvodová zpráva

k smlouvě mezi republikou Československou a Německou Říší o hraničních tocích v saském
a bavorském úseku hranic a o výměně částí území na hranicích.

Se zřením k dřívějšímu rozvrstvení Ně-
mecka na jednotlivé země (státy) a na nezna-
lost podkladů, které bylo možno zjišťovati jen
postupně, nebylo lze smlouvu o hraničních
tocích a výměnách částí území sjednati ihned
pro všechny clily československo-německých
hranic, nýbrž bylo nutno nejprve se zabývati
dílem pruským. Dotčená smlouva týkající se
tohoto dílu hranic byla již schválena ústav-
ním zákonem č. 102 Sb. z. a n. ai 1930 a uve-
řejněna pod č. 218 Sb. z. a n. z r. 1933.

Podle mírové smlouvy Versailleské jsou hra-
nicemi mezi republikou československou a Ně-
meckou Říší hranice mezi Rakouskem a císař-
stvím Německým jak byly 3. srpna 1914.
Právní podklady k určení jejich saského a ba-
vorského dílu obsahují tyto, vyhláškou mini-
sterstva zahraničních věcí z 29. října 1921,
č. 387 Sb. z. a n. ai 1921 uznané smlouvy:

a) pro díl se Saskem: Hlavní hraniční a
územní reces mezi Rakouskem a Saskem
podepsaný 3. května 1848 v Drážďanech, s pří-
lohou A (Separatakte) a B (úmluvou o hra-
ničních potocích mezi Čechami a Saskem) a

b) pro díl s Bavorskem: Státní smlouva
mezi Rakouskem a Bavorskem o úpravě hra-
nic a jiných územních poměrů mezi Čechami
a Bavory, sjednaná ve Vídni 24. června 1862.

Podle smlouvy uvedené pod a) a podle její
přílohy "B" běží hranice v šaškem dílu stře-
dem vodních toků a jsou pohyblivé potud, že
sledují přírodními vlivy způsobené povlovné
posuny střední čáry koryta. Při náhlých prů-
tržích, při nichž vznikne nové koryto, zůstá-
vají hranice tam, kde byly před průtrží.

Podle smlouvy uvedené pod b) jsou v ba-
vorském dílu hranice v tocích nepohyblivé,
t. j. jsou trvale určeny střední čarou toku,
zjištěnou v době prvého určení hranic.

V saském dílu bylo od roku 1848 uskuteč-
něno značné množství úprav hraničních toků
napřímením koryt nebo posunutím břehů při
jich opevňování. Poněvadž nebylo zvláštními
smlouvami postaráno o přeložení hranic do
středů upravených řečišť, neztotožňují se zde
hranice s těmito středy, nýbrž běží často i po
suchu a přecházejí s jedné strany toku na
druhou. Tyto okolnosti jsou na újmu jak zá-
jmům souvisícím se střežením a udržováním
hranic, tak i zájmům držitelů sousedících po-
zemků, kteří ztratili mnohdy přístup k vodě
po území vlastního státu.

Na hranicích s Bavorskem se vodní toky po-
sunuly přírodními vlivy a mnohdy i umělými
zásahy během desetiletí tak, že hranice neběží
již jejich středem, nýbrž z nich na kratší nebo
delší úseky vystupují jako hranice suché.
Kromě toho byly v tomto dílu v několika pří-
padech hranice trvale určeny jedním z břehů,
který během času taktéž změnil svoji polohu,
čímž hranice přecházely do vody nebo přebí-
haly s jedné strany toku na druhou. Byly tedy
i v tomto úseku stejným způsobem nepříznivě
dotčeny shora uvedené veřejné a soukromé
zájmy, tyto zvláště v tratích, kde hranice byly
určeny břehem, ježto zde využíti vody (na př.
k zavlažování luk) bylo závislé na souhlasu
úřadů státu druhého.

Uvedené nepříznivé poměry na hranicích se
Saskem byly známy již před rokem 1914, kdy
se zamýšlelo je smluvně odstraniti. Tento
úmysl však nebyl uskutečněn pro vypuknutí
války. Odstranění dnes se vyskytujících závad
a nápravu, která by pro budoucnost zabezpe-
čovala jak uvedené zájmy veřejné, tak i sou-
kromé, bylo lze v obou řečených dílech hranic
nejvýhodněji sjednati nyní, kdy se hranice
z 3. srpna 1914 v přírodě přesně určily a mě-
řicky zjistily. Po všestranném uvážení bylo
shledáno, že nejvýhodnějším řešením v sas-
kém dílu je přeložení hranic do dnešních
středů toků, pokud se od nich odchylují, a
v bavorském dílu kromě toho stanovení pohyb-
livosti hranic v tocích. Půjde tedy v obou pří-
padech o výměny částí území omezených bý-
valou a nynější střední čarou toku, v bavor-
ském dílu kromě toho o výměny částí území
omezených bývalými břehy a dnešními střed-
nicemi toků.

Když bylo zjištěno, že účelu lze dosíci jen
výměnami území, bylo s obou stran dále uva-
žováno o různých nedostatcích ve vedení hra-
nic, kteréžto nedostatky by se doporučovalo -
s hlediska celních a policejních zájmů a v zá-
jmu účelného a hospodárného udržování hra-
nic - napraviti výměnou části území při hra-
nicích.

Veškeré shora uvedené otázky byly nyní
vyřešeny smlouvou mezi republikou českoslo-
venskou a Německou Říší o hraničních tocích
v šaškem a bavorském úseku hranic a o vý-
měně částí území na hranicích, podepsanou
27. září 1935.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP