Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

99.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního a zahraničního

o vládním návrhu (tisk 83),
kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební

smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským

ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze

a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935,

č. 191 Sb. z. a n.

1.

V dodatkové úmluvě ze dne 1. března
1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi
republikou Československou a královstvím
Italským ze dne 1. března 1921 bylo sjed-
náno, že plodiny a výrobky pocházející a
přicházející z Itálie, pokud jsou vyjmeno-
vány v tarifní příloze A, a plodiny a vý-
robky pocházející a přicházející z Česko-
slovenska, pokud jsou vyjmenovány v ta-
rifní příloze B k této úmluvě, nebudou po-
drobeny při dovozu do republiky Českoslo-
venské, resp. do Itálie clům vyšším, než
stanoveným v uvedených přílohách A a B.

Italská vláda žádala však během posled-
ního obchodně-politického jednání o vyvá-
zání pol. 911e) italského celního tarifu, t.
j. drobného zboží z obecných kovů. Tomuto
požadavku bylo vyhověno, takže zboží;
patřící do této celní skupiny, bude rozdě-
leno na tyto dvě skupiny:

a) nepravá bižuterie v pra-
vém slova smyslu - a ve zvláštní

poznámce uvedeny demonstrativně jednot-
livé druhy zboží, spadající pod pojem ne-
pravé bižuterie. Toto zboží bude vycleno
podle položky 911b)-bis a byly pro ně sjed-
nány tyto smluvní sazby:

pozlacené a platinované

1. 800- lir

postříbřené .....

1. 200- lir

poniklované a chromované

1. 050- lir

ostatní .......

650'- lir

b) pro ostatní zboží, t. j.

L pudřenky, tabatěrky a pouzdra na ci-
garety pod pol. 911e/I. tyto smluvní sazby:

1 obyčejné .....

650- lir

2. jemné ......

1 000- lir

II. potřeby kuřácké, kancelářské a toi-
letní pod pol. 911e/II. tyto smluvní sazby:

1. obyčejné .....

525- lir

2. jemné ......

1. 050- lir.


Italská vláda tudíž vázala nám nová cla
na veškeré zboží, postižené shora, uvede-
ným vyvázáním, sice na vyšší úrovni,
avšak přece na takové, která nám umož-
ňuje vývoz těchto artiklů do Itálie i nadále.

Naproti tomu svolila Itálie k vyvázáni
dosavadního cla u saz. čís. ex 118 čsl. cel.
tarifu - mortadella, salámy atd. a přijala

pro toto zboží smluvní clo Kč 850. -. Jako
další koncesi dala italská vláda souhlas
k vyvázání smluvního cla saz. čís. 41 -
česnek.

Živnostensko-obchodní výbor doporučuje
poslanecké sněmovně tento návrh schvalo-
vacího usnesení:

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje doplňkový protokol k dodat-
kové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní
a plavební smlouvě mezi republikou Českoslo-
venskou a královstvím Italským ze dne 23.
března 1921, sjednaný dne 26. července 1935
v Praze a uvedený v prozatímní platnost
vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č.
191 Sb. z. a n.

V Praze, dne 31. října 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

Líska v. r.,
zpravodaj.

II.

Zahraniční výbor připojil se ve své schůzi konané dne 5. listopadu 1935 k usne-
sení výboru živnostensko-obchodního a doporučuje je poslanecké sněmovně ke schvá-
lení.

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

Hampl v r.,

předseda.

Inž. Žilka v. r.,
zpravodaj.

Státní tiskárna v Praze. - 4946-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP