Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

98.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního a zahraničního

o vládním návrhu (tisk 73),
kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková úmluva k Československo-německé hospodářské dohodě

ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní

platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

1.

Předkládaná dodatková úmluva jest to-
tožnou s Dodatkovou úmluvou ze dne 6.
října 1932 k Československo-německé hos-
podářské dohodě ze dne 29. června 1920,
jejíž platnost, končící dne 31. srpna 1933,
byla pro články 1 až 4, týkající se vývozu
Československého chmele do Německa, pro-
dloužena výměnami not a to:

ze dne 21. srpna 1933 na dobu od 1. září

1933 do 31. srpna 1934,

ze dne 29. srpna 1934 na dobu od 1. září

1934 do 31. srpna 1935,

a nyní ze dne 13. srpna 1935 na dobu od
1. září 1935 do 31. srpna 1936.

Úmluvou touto nemá býti dotčena ko-
nečná úprava obchodu chmelem mezi re-
publikou Československou a Německem;
každá z obou smluvních stran může celou

úmluvu neb její části kdykoli vypověděti
k 1. každého měsíce se lhůtou jednomě-
síční. Úmluvou touto zaručuje se podstatně
snížená německá celní sazba z autonomních
150 ř. M. na 70 ř. M. za 100 kg, opatřených
osvědčením původu podle platných Česko-
slovenských předpisů. Pro vývoz do Ně-
mecka byl stanoven celkový vývozní kon-
tingent ve výši 4, 100. 000- ř. M. ročně.

Československo (naproti tomu v této
úmluvě koncesovalo Německu, aby dehtové
barvy s obsahem nastavovadel až do 80%
byly odbavovány v pol. 625 čs. celního sa-
zebníku a aby žádosti o povolování dovozu
hašeného vápna z Německa byly blahovolně
vyřizovány.

Živnostensko-obchodní výbor doporučuje
poslanecké sněmovně připojené schvalovací
usnesení:


Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje dodatkovou úmluvu k česke-
slovensko-německé hospodářské dohodě ze dne
29. června 1920, sjednanou dne 13. srpna 1935
a uvedenou v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

V Praze, dne 31. října 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

Mil. Rechcígl v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraniční výbor jednal ve své schůzi dne 5. listopadu 1935 o dodatkové úmluvě
k Československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne
13. srpna 1935, projevil souhlas s usnesením výboru živnostensko-obchodního a do-
poručuje poslanecké sněmovně ke schválení připojené usnesení.

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

Hampl v r.,

předseda.

Inž. Žilka v. r.,
zpravodaj.

Státní tiskárna v Praze. - 4945-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP