Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

97.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního a zahraničního

o vládním návrhu (tisk 65),
kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou
a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března 1931 k Československo-jihoslovanské

obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not

ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou

ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.

1.

Pokud jde o dovoz čerstvých švestek
z Jihoslavie, stanoví příloha A dodatkové
úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a pla-
vební smlouvě mezi Jihoslavií a Českoslo-
venskem ze dne 14. listopadu 1928, že zboží
toto, pokud je dováženo v bednách a koších
o hrubé váze nejvýše 20 kg, vyclívá se
smluvní sazbou 15 Kč za 100 kg počí-
naje dnem 15. srpna. V roce 1934
švestky uzrály v Jihoslavii mimořádně
brzy a mohlo býti proto s jejich vývozem
dříve započato. Vzhledem k tomu žádala
vláda království Jihoslavie, aby vláda čes-
koslovenská povolila použití výše zmíněné
celní sazby již od 20. července, tak,
aby byl dovoz čerstvých švestek z Jihosla-
vie do Československa včas umožněn. To-
muto přání československá vláda vyhověla.
Ustanovení o tom je obsaženo ve vládní vy-
hlášce z 14. července 1934, čís. 156 Sb. z.
a n., jež byla pak schválena usnesením po-

slanecké sněmovny ze dne 26. března 1935
a senátu Národního shromáždění ze dne
4. dubna 1935.

Stejná situace nastala, pokud jde o do-
zrání švestek v Jihoslavii, i roku přítom-
ného a proto vláda království Jihoslavie
požádala, alby dohoda sjednaná pro rok
1934 platila i pro rok 1935.

Tento požadavek je v souladu se zájmy
Československými, neboť dovoz čerstvých
švestek z Jihoslavie tvoří podstatnou po-
ložku jihoslovanského vývozu do Českoslo-
venska. V roce 1932 vyvezla Jihoslavie do
Československa 375 vagónů čerstvých
švestek v hodnotě 4, 863. 000 Kč, v roce
1933 2. 058 vagónů v ceně 20, 914. 000 Kč a
v roce 1934 505 vagónů v hodnotě 7, 824. 000
Kč. Podotknouti jest, že i dovozní plán, sta-
novený v rámci hospodářské spolupráce
států Malé dohody, obsahuje pro čerstvé


švestky z Jihoslavie kontingent ve výši
1. 200 vagónů pro rok 1935 a další léta.

Z toho, co předchází, vyplývá, že před-
kládaná dodatková dohoda s Jihoslavií je
v zájmu zdárného vývoje obchodu Česko-
slovenska s Jihoslavií a že byla sjednána

v duchu hospodářské spolupráce států Malé
dohody. Živnostensko-obchodní výbor ve
své schůzi dne 31. října 1935 přijal tuto
dodatkovou dohodu a doporučuje posla-
necké sněmovně ke schválení připojené
schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje dodatkovou dohodu k dodat-
kové úmluvě mezi republikou Československou
a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března
1931 k Československo-jihoslovanské obchodní
a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjed-
nanou výměnou not ze dne 26. července 1935
a uvedenou v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb.
z. a n.

V Praze, dne 31. října 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

A. Hrubý v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraničný výbor doporučuje poslaneckej snemovne schválenie navrhnutého
ratifikačného usnesenia z dôvodov uvedených jednak v dôvodovej zpráve vlády,
jednak z politického motívu obsaženého v zpráve výboru živnostensko-obchodného.

V Prahe, 5. novembra 1935.

Hampl v r.,

predseda.

Igor Hrušovský v. r.,

zpravodajca.

Státní tiskárna v Praze. - 4944-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP