Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

96.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního a zahraničního

o vládním návrhu (tisk 64),
kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu

pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935

a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935,

čís. 149 Sb. z. a n.

I.

Dodatkovým ujednáním, sjednaným vý-
měnou not ze dne 21. prosince 1933 (č. 221
Sb. z. a n. ), byl pro dovoz perleťových
knoflíků do Německa sjednán roční kon-
tingent 252 q za snížené clo 700. - říš. ma-
rek na místo autonomní sazy 1400'- říš.
marek za 1 q. Podkladem tohoto ujednání
byla cenová dohoda perleťářského průmyslu
československého s říšskoněmeckým.

Vláda říše Německé vypověděla však toto
ujednání k 30. červnu 1935. Zahájeno nové

jednání, ve kterém tato cenná koncese sjed-
nána opětně s platností od 1. července dále.

Tím je dána možnost našim drobným
výrobcům perleťových knoflíků, jichž mzda
jest již velmi malá, pracovati a do Německa
dodávati dále. Při plném zatížení autonom-
ním clem by to možné nebylo.

Jest proto sjednání toto pro naši výrobu
perleťových knoflíků žádoucí a živnosten-
sko-obchodní výbor usnesl se doporučiti
poslanecké sněmovně ke schválení připojené
schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje ujednání mezi republikou
Československou a říší Německou o celním
kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané
výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935
a uvedené v prozatímní platnost vládní vy-


hláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb.
z. a n.

V Praze, dne 31. října 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

Jos. Netolický v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraničný výbor doporučuje poslaneckej snemovne schválenie navrhnutého
ratifikačného usnesenia z dôvodov uvedených jednak v dôvodovej správe vlády a
zpráve živnostensko-obchodného výboru.

V Prahe, 5. novembra 1935.

Hampl v r.,

predseda.

Igor Hrušovský v. r.,

zpravodajca.

Státní tiskárna v Praze. - 4943-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP