Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

95.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodného a zahraničného

o vládnom návrhu (tisk 59),
ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu ke schváleniu

obchodná dohoda medzi republikou Československou a královstvom Maďarským,

podpísaná v Budapešti dňa 14. júna 1935, so záverečným protokolom z téhož dňa,

uvedená v prozatímnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 25. júna 1935,

č. 137 Sb. z. a n.

I.

živnostensko-obchodný výbor jednal o
vládnom návrhu v schôdzi dňa 31. októbra
1935 a dospel k nasledujúcemu stanovisku:
Hoci obchodná dohoda medzi republikou
Československou a krážovstvom Maďar-
ským, uzavretá v Budapešti dňa 14. júna
1935 neuspokojuje, predsa nemožno ju od-
mietnuť ako bezcennú, lebo tvorí akiste
cenný podklad na obidvoch stranách tú-
žobne očekávanej obchodnej smluvy. Do-
terajší stav umožnený uzavieraním dohôd
o kompensačných obchodoch, prípadne ob-
chodných dohôd nie je na dlho udržitelný,
ba je Československu, najmä ale jeho vý-
chodnej časti takmer ku škode. Týka sa to
najmä odborov textilného, drevárskeho,
lučobného a syrárskeho, bez rozmachu
ktorých nie je myslitežné usporiadanie
hospodárskeho rozmachu na Slovensku a
Podkarpatskej Rusi.

Obchodná dohoda zo dňa 14. júna 1935
týka sa najmä základných formulí obchod-
ného styku medzi Československom a Ma-
ďarskom, hovorí o výhodách, právach a vý-
sadách smlúvnych strán, nerozširuje ale do-
terajší okruh výmen tovarov rôzneho dru-
hu v jednotlivých odboroch obchodu a prie-
myslu. Týka sa to so strany Maďarska po-
najviac požnohospodárskych plodín, najmä
vína, so strany Československa chýbajú ale
zásadnejšie definície. Cennejšou výhodou
dohody je umožnenie, respektíve právna
úprava pomerov podnikania príslušníkov
nášho štátu v Maďarsku, což umožňujú
čl. III. a XII. dohody.

Výbor živnostensko-obchodný navrhuje
preto, aby Národné shromaždenie republiky
Československej schválilo toto usnesenie
a pripojenú rezolúciu:

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje obchodní dohodu mezi repu-
blikou Československou a královstvím Maďar-
ským, podepsanou v Budapešti dne 14. června


1935 se závěrečným protokolem z téhož dne,
uvedenou v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 25. června 1935, č. 137 Sb. z.
a n.

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

Ferdinand Benda v. r.,

zpravodajca.

II.

Vládní návrh tisk 59, obsahující obchod-
ní dohodu mezi Československem a Maďar-
skem ze dne 14. června t. r. se závěrečným
protokolem z téhož dne, je náhražka za
řádnou obchodní smlouvu, kterou nemáme
s Maďarskem od roku 1927. Dne 31. květ-
na t. r. byla obchodní smlouva mezi oběma
státy vypovězena.

Pro nedostatek obchodní smlouvy dál se
vzájemný obchod na základě krátko-
dobých dohod mezi příslušnými
úřady. Kdežto Maďarsko nám dodávalo
hlavně výrobky zemědělské: víno, zeleninu,
luštěniny, ovoce, vepře a sádlo a něco také
výrobků průmyslových: žárovky, gumové
předměty a pod. - od nás do Maďarska
šly hlavně výrobky průmyslové: kovodělné
věci, chemikálie, papír a potom dříví, uhlí
a koks. V důsledku politických poměrů vý-
voz i dovoz z Maďarska klesal. Kdežto
r. 1930 činil náš vývoz do Maďarska více
než 1 miliardu a dovoz 930 mil. Kč, r. 1934
klesl vývoz na 157 mil. a dovoz na 128
mil, Kč.

Poněvadž krátkodobé dohody ztěžovaly
vzájemné obchodní styky, rozhodly se obě
vlády smluviti aspoň obchodní dohodu,
když není možno dospět k obchodní
smlouvě. Jednání se zdařilo. Obchodní do-
hoda sjednána je na podkladě zásady o nej-
vyšších výhodách a týká se také turi-
stického ruchu, lázeňského života,
veletrhů a výstav. Různá oznámení, plakáty
a zásilky jsou tu bezcelné. Mimo jiné oba
státy chrání své příslušníky před nekalou
soutěží.

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu
zdůrazňuje, že obchodní dohoda ze dne
14. června prospěje zvláště Slovensku a
Podkarpatsku, kteréž potřebují maďar-
ského odbytiště zvláště pro dřevo, dřevěné
uhlí a celulosu. Doufá se také, že obchodní
dohoda je etapa k dohodám obchodně-poli-
tickým dalším. Zahraniční výbor dopo-
ručuje proto poslanecké sněmovně, aby
schválila vládní návrh tisk 59 podle znění
schvalovacího usnesení v návrhu obsa-
ženého.

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

Hampl v. r.,

předseda.

František Světlík v. r.,

zpravodaj.

Rezolúcia živnostensko-obchodného výboru.

Vláde sa ukladá povinnosť, aby čoskôr previedla potrebné predpráce k uzavre-
tiu tarifnej smluvy medzi Československom a Maďarskom.

Státní tiskárna v Praze. - 4942-36.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP