Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935,

IV. volební období. 2. zasedání.

94.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního a zahraničního

o vládním návrhu (tisk 6),
kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským

o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze

dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou

ze dne 22. května 1935, čís. 115 Sb. z. a n.

I.

Pro módní publikace byl dodatkovou
úmluvou s Rakouskem z r. 1924 sjednán
zvláštní celní režim, podle něhož takové
časopisy za určitých podmínek byly odba-
vovány beze cla. Toto ustanovení bylo na
podkladě získaných zkušeností pozměněno
dodatkovou úmluvou z roku 1931. Přes tuto
novou úpravu vyskytovaly se v praksi ještě
případy, které ustanoveními nové dohody
nebyly plně kryty a proto zavdávaly pří-
činu k celním sporům.

Ve snaze odstraniti nepříjemnosti vzni-
kající z celních sporů a na výslovnou žádost
přednesenou rakouskou delegací při projed-
návání nové obchodní smlouvy s Rakous-
kem, byla v obapolné dohodě sjednána před-

kládaná výměna not, kterouž se pojem
módních publikací, majících nárok na bez-
celnost, definuje takovým způsobem, aby ve
věci nemohlo již býti žádné pochybnosti a
nebyly možný odlišné výklady při proclí-
vání.

Dohoda tato byla usnadněna úvahou, že
náš zahraniční obchod s Rakouskem vyka-
zuje v posledních dvou letech stále ještě
vývoz do Rakouska v hodnotě přes 700 mi-
lionů Kč a aktivum přes 400 milionů Kč
ročně ve prospěch Československa; proto
doporučuje živnostensko-obchodní výbor
tuto dodatkovou úmluvu s Rakouskem po-
slanecké sněmovně ke schválení.

Návrh schvalovacího usnesení zní:

Národní shromáždění republiky Českosloven-
ské schvaluje dohodu mezi republikou Česko-
slovenskou a spolkovým státem Rakouským
o celním projednávání módních publikací, sjed-
nanou výměnou not v Praze dne 22. května
1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní


vyhláškou ze, dne 22. května 1935, čís. 115 Sb.
z. a n.

V  P r a z e, dne 31. října 1935.

Jan Slavíček v. r.,

předseda.

Líška v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraniční výbor projednal ve své schůzi dne 5. listopadu 1935 shora uvedený
vládní návrh, vyslovil souhlas s usnesením výboru živnostensko-obchodního a dopo-
ručil jej poslanecké sněmovně k ústavnímu schválení.

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

Hampl v. r.,

předseda.

Josef Stivín v. r.,

zpravodaj.

Státní tiskárna v Praze - 4941-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP