Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

92.
Návrh

poslancov VI. Polívku, Ing. Hrušovského
na poskytnutie výdatnej pomoci pohorelcom obce Budinej, okres Lučenec.

V sobotu dňa 19. októbra 1935 v polud-
ňajších hodinách vypukol v obci Budinej,
okres Lučenec, náhle zhubný požiar, kto-
rému padlo za obeť 35 obytných domov so
všetkými zásobami a hospodárskym prí-
slušenstvom ako aj celý rad vedžajších bu-
dov. K záchrane chudičkého majetku žudu
dedinského došlý niektoré hasičské dobro-
vožné sbory z okolia, četnícky pohotovost-
ný oddiel z Lučenca aj vojsko z Lučenca.
Bohužiaž nedostatok vody znemožňoval a
sťažoval záchranné práce. Záchranné práce
trvalý dlho do noci. Vojsko skvele doká-
zalo obetavosť a lásku k chudobnému žudu.

Strašné nešťastie boly zvýšené aj tým,
že vežmi mnoho obyvatežov dielo na pož-
ných prácach a nemohlo ihneď pri vypuk-
nutí požiaru súčastniť sa záchranných
prác. Celková škoda odhaduje sa takmer
na jeden milión korún čsl. Nie je krytá po-
istením, okrem ojedinelých prípadov.

Okresná politická správa v Lučenci uči-
nila vhodné opatrenie pre prvú pomoc ob-
čianstvu. Bohužiaž to všetko pri nastáva-
júcej zime je nedostatočné. Je treba oka-
mžitej účinnej pomoci, nemá-li sa ka-
tastrofa stať prameňom nevýslovnej
strasti a biedy značnej časti dediny.

Podpísaní navrhujú:

1. Vláde republiky Československej sa
ukladá, aby okamžite uvožnila primerané
čiastky k podpore obyvatežstva postiženého
katastrofou, aby opatrila náhradné osivo,

2. aby finančná správa úplne zastavila
všetky eventuelné daňové exekúcie a vyšla
blahovožne v ústrety postihnutým pri prejed-
návaní všetkých otázok daňových (úžavy,
odpisy, atď. ),

3. nech je postihnutým umožnený dlhodobý
úver bezúročný na výstavbu domov ako
aj hospodárskych budov,

4. nech vláda uloží min. zemedelstva, aby
prispelo vhodným stavebným materiálom zo

svojich štátnych lesov,


5. nech min. železníc poskytne najvyššie
úžavy na dovoze stavebného materiálu, pokiaž
toho bude treba.

Po stránke formálnej nech je návrh prikázaný výborom: iniciatívnemu, zemedel-
skému, rozpočtovému.

V Prahe dňa 21. októbra 1935.

Polívka, Hrušovský,

Bábek, Dávid, Zeminová, F. Richter, Uhlíř, dr. Stránský, dr. Klapka, Bergmann, dr.
Moudrý, Bátková, dr Kozák, Jenšovský, Tykal, Netolický, Tichý, Mikuláš, Tučný,
Stejskal, Fiala, dr. Patejdl, Hatina, Lanc.

Státní tiskárna v Praze. - 4824-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP