Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

89.
Návrh

poslanců Luďka Pika a Františka Nového,
aby byl změněn zákon o myslivosti.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne

jímž se mění zákon o myslivosti z 1. června 1866, č. 49 z. z., změněný záko-
nem z 21. února 1870, č. 15 z. z., císařským patentem z 29. prosince 1915,
č. 83 z. z., nařízením vlády republiky Československé z 5. října 1920,
č. 560 Sb. z. a n. a zákonem z 25. června 1929, č. 98 Sb. z. a n.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

"Odstavec 4. § 28 zákona o myslivosti
z 1. června 1866, č. 49 z. z. změněný zákonem
z 21. února 1870, č. 15 z. z., císařským paten-
tem z 29. prosince 1915, č. 83 z. z., nařízením
vlády republiky Československé z 5. října
1920, č. 560 Sb. z. a n. a zákonem z 25. června
1929, č. 98 Sb. z. a n. se ruší.

Odstavec 5., 6. a 7. se mění na odstavce 4.,
5. a 6. "

Odůvodnění.

V zastaralém zákoně o myslivosti z 1.
června 1866, č. 49 z. z., jest odstavec 4.,

podle něhož lístky na honbu není dovoleno
vydávati dělníkům za mzdu denní neb tý-


denní pracujícím, kdežto zaměstnancům
s měsíčním třeba menším platem jest do-
voleno lístky na honbu vydávati. Odpírání
lístků na honbu dělníkům za mzdu denní
nebo týdenní pracujícím odporuje ústav-
ním zákonům o rovném právu všech ob-
čanů, pokud tohoto práva pro trestní činy
a pod. nebyli zbaveni. Není však možno
zbavovati práva občany bezúhonné, neboť

rušení práv takových občanů odporuje zá-
sadě demokratické ústavnosti. Tím jest
návrh s hlediska ústavně právního odůvod-
něn.

Je-li intencí zákona, aby při výkonu
honby zaručena byla náhrada za všechny
škody při honbě způsobené, může býti zá-
konem ustanovena povinnost k pojištění za
povinné ručení.

V Praze dne 23. října 1935.

Pik, Nový,

Hampl, Stivín, Remeš, Srba, Laušman, Jaša, Němec, Benda, Révay, Bečko, Schulcz,

dr. Goldstein, Kopasz, dr. Kugel, Brožík, Vaverka, R. Chalupa, Hladký, Neumeister,

F. Kučera, A. Langer, Dlouhý, dr. Meissner.

Státní tiskárna v Praze - 4821-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP