Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

87.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne..........................................................1935,

kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech

správních.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Účinnost zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53
Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince
1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední
úkony ve věcech správních, stanovená záko-
nem ze dne 19. prosince 1932, č. 190 Sb. z. a
n., do konce roku 1935, se prodlužuje se změ-
nami, pokud se týče doplňky, vyplývajícími ze
zákona ze dne 28. dubna 1933, č. 65 Sb. z. a n.,
do konce roku 1940.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1936; provedou jej všichni členové vlády.

Odůvodnění.

Koncem roku 1935 končí se účinnost zá-
kona č. 53/1925 ve znění zákona č. 253/1926
o dávkách za úřední úkony ve věcech správ-
ních (zák. č. 190/1932).

Dávky tyto, kterými se původně měl hra-
dit náklad spojený s výplatou odměn stát-
ních zaměstnanců (§ 4 zák. č. 289/1924),

vynesly v minulém roce 44, 000. 000 Kč. Vý-
nosu v této výši, který se stal nyní pevnou
součástí rozpočtu, nemůže vláda za dnešní
doby postrádati a proto žádá, aby účinnost
uvedeného zákona z r. 1925 byla opět pro-
dloužena, a to na dobu do konce roku 1940.
Sazebník dávek za úřední úkony vydá se


opět podle zmocnění zákona dosavadního
(§1, odst. 3) vládním nařízením. K tomu,
aby byl pojat do zákona samého, není
dnešní doba vhodná, ježto v ní nelze pevně
stanoviti ani úřední úkony, z nichž by bylo

dávky vybírati, ani výši těchto dávek, ak ne--
bude možno tak učiniti ani v nejbližších
letech dalších. Proto i nadále ponechává se
v platnosti zmocňovací povaha dosavadního
zákona.

V Praze dne 18. října 1935.

Předseda vlády:
J. Malypeer v. r.

Ministr financí:
Dr. Trapl v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 4706-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP