Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

86.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne...................................

jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních

prostředků pro účely vojenské.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 13. května 1924, č. 117 Sb. z.
a n., o požadování dopravních prostředků pro
účely vojenské, se mění a doplňuje takto:

§ I.

V § 1, odst. 2 se nahrazuje konec věty "mo-
torová vozidla a letadla (vše i s příslušen-
stvím) " slovy "motorová vozidla, letadla a pla-
vební prostředky všech druhů (vše i s příslu-
šenstvím). "

§ 2.
V § 20:

a) odstavec 1 zní takto:

"(1) Pro každého koně, jenž byl zástupcem
vojenské správy při klasifikačním řízeni podle
§ 18, odst. 4 vybrán anebo na základě nabídky
podle § 18, odst. 5 přijat, jakož i pro každého
koně, který se stane evidenčním podle ustano-
vení § 20 a), vydá se držiteli koně evidenční
list. Evidenční list vydává - mimo případy,
kdy je evidenční list vydáván vojenskou sprá-
vou podle ustanovení § 20 a) - klasifikační
komise. ";

b) v odstavci 6 se nahrazují slova "do pat-
nácti dnů" slovy "do osmi dnů".


2

§ a.

Za § 20 se vkládá nový paragraf tohoto
znění:

"§20 a).

Zvláštní ustanovení o služebních koních jízd-
ních zbraní, kteří přešli do vlastnictví soukro-
mých uživatelů.

(1) Služební koně jízdních zbraní, kteří byli
podle zvláštních předpisů vydaných minister-
stvem národní obrany odevzdání do soukro-
mého užívání a přešli po uplynutí stanovené
doby a splnění ostatních podmínek do neome-
zeného vlastnictví uživatelova, pokládají se
ode dne odevzdání do tohoto vlastnictví až do
nejbližší klasifikace koní za koně evidenční bez
zvláštního klasifikačního řízení.

(2) Uživatelům takových koní vydá pří-
slušný vojenský útvar při jich odevzdání do
vlastnictví evidenční list a o jeho vydání uvě-
domí příslušný okresní úřad a velitelství evi-
dence koňstva.

(3) Cenu koní, o nichž je řeč v tomto para-
grafu, stanoví komise, složená z velitele
útvaru, který koně do soukromého užívání vy-
dává, nebo jeho zástupce a z důstojníka vete-
rináře téhož útvaru při poslední prohlídce
koně, dokud je ještě ve vlastnictví vojenské
správy, a to podle směrných cen, stanovených
pro poslední klasifikaci koní. Nesouhlasí-li
držitel se stanovenou směrnou cenou, bude sta-
novena obecná cena koně odhadem podle usta-
novení § 19, odst. 2, při čemž členy odhadní
komise jsou velitel dotčeného útvaru nebo jeho
zástupce, důstojník veterinář tohoto útvaru a
přísežný odhadce z místa posádky, určený
okresním úřadem. K odhadu je držitel povinen
předvésti koně včas na místo určené předse-
dou odhadní komise, a to na své útraty; ne-
předvede-li koně k odhadu, platí jako cena
tohoto koně stanovená směrná cena. Stano-
vená cena (směrná neb odhadní) se zapíše do
evidenčního listu.

§ 4.

V § 22, odst. 1, prvé větě se nahrazují slova
"předvésti nebo dáti předvésti" slovy "před-
vésti a odevzdati nebo dáti předvésti a ode-
vzdati".


§ 5.

V § 31, odst. 2, prvé větě se za slova "dáti
předvésti" vkládají slova "v stavu způsobilém
k vojenské službě".

§ 6.
V § 33:

a) úvodní věta odstavce 1 zní takto:

,, (1) Mimo případy uvedené v § 4, odst. 1
budou za podmínek dále stanovených od po-
vinného odevzdání podle tohoto zákona osvo-
bozena motorová vozidla: "

b) odstavec 3 zní takto:

"(3) Držitelé motorových vozidel uvede-
ných v předchozích odstavcích, chtějí-li uplat-
ňovati nárok na osvobození motorového vo-
zidla, musí tak učiniti ihned, jakmile vozidla
přejdou do jich používání; zároveň musí pro-
kázati důvod osvobození";

c) odstavec 4 se vypouští;

d) odstavec 5 čísluje se jako odstavec 4 a
ad takto:

"(4) O osvobození podle odstavce 1 rozho-
duje okresní úřad stanoviště motorového vo-
zidla a v druhé stolici zemský úřad v dohodě
se zemským vojenským velitelstvím. ";

e) odstavec 6 čísluje se jako odstavec 5 a
tmí takto:

"Na nově vyrobená motorová vozidla ulo-
žená ve skladech továrních nebo zastupitel-
ských se ustanovení této části nevztahují.
O tom, jak se vedou tato vozidla v patrnosti
a jak se pro vojenské účely za mobilisace a ve
válce požadují, obsahuje bližší ustanovení
vládní nařízení. "

§ 7.
§ 35 zní takto:

"Evidence, přihláška a soupis motorových
vozidel.

(1) Evidenci motorových vozidel pro účely
tohoto zákona provádí vojenská správa zpra-
vidla podle rejstříku motorových vozidel, ve-
deného podle předpisů o jízdě motorovými vo-
zidly. Okresní (státní policejní) úřady jsou
povinny za tím účelem dodati vojenské správě
opis (průpis) rejstříku a oznamovati doplňky
a změny v rejstříku provedené.


4

(2) Vyžadují-li toho vojenské zájmy, může
býti nařízen ministerstvem národní obrany
v dohodě s ministerstvem vnitra soupis (sčí-
tání) "motorových vozidel, který se provede
podle přihlášek motorových vozidel.

(3) Přihlášku k soupisu jsou povinni uči-
niti držitelé motorových vozidel - vyjma pří-
pady uvedené v § 4, odst. 1 a § 11 - u okres-
ního úřadu místa stanoviště vozidla. Přihláška
musí obsahovati oznámení o počtu a druhu
motorových vozidel. Okresní úřad stanoví vy-
hláškou, jakým způsobem a ve které lhůtě má
býti přihláška podána. "

§ 8.
V § 36:

a) nadpis zní takto:

"O způsobilosti motorových vozidel k vojenské
službě vůbec a o jejich klasifikaci zvláště. "

b) odstavec 1 zní takto:

"(1) Za způsobilá k vojenské službě se již
ze zákona pokládají všechna nová motorová
vozidla, jakmile přejdou do používání, aniž
bylo třeba jejich způsobilost k této službě
zvláštním řízením zjišťovati. ";

c) První věta odstavce 2 zní:

"Ukáže-li se toho potřeba, může býti minis-
terstvem národní obrany v dohodě s minister-
stvem vnitra nařízena ke zjištění způsobilosti
k vojenské službě klasifikace motorových vo-
zidel. ";

d) V odstavci 3, první větě se nahrazuje
citace § 33, odst. 2 a 5 citací § 33, odst. 2 a 4.

§ 9.
V § 37, odst. 2, písm. b) zní takto:

, b) zástupce vojenské správy. "

§ 10.
§ 38, odst. 4 zní takto:

" (4) Klasifikační rozhodnutí platí až do nej-
blíže příští klasifikace, nebyl-li evidenční list
vojenskou správou zrušen podle ustanovení
§ 39, odst. 3 (§ 20, odst. 5) již předtím. "

§ 11.
§ 39 zní takto:

"Evidenční list.

(1) Pro každé nové motorové vozidlo (§ 36,
odst. 1) vydá vojenská správa držiteli evi-


5

denční list. Evidenční list se vydá též pro
každé motorové vozidlo, jehož způsobilost
k vojenské službě byla zjištěna klasifikačním
řízením, v tomto případě vydá však evidenční
list držiteli klasifikační komise. Vydá-li evi-
denční list vojenská správa, uvědomí o tom
příslušný okresní úřad.

(2) V evidenčním listu jest vedle popisu a
stanoviště vozidla, jména a bydliště držitele
a jiných potřebných dat vyznačiti též výstroj
a náhradní součásti přináležející k vozidlu.

(3) O evidenčních listech vydaných držiteli
motorového vozidla, jakož i o povinnostech, jež
má držitel evidenčního motorového vozidla,
platí obdobně ustanovení § 20, odst. 2, 4 až 6,
odst. 7, prvé věty, odst. 8 a 9, pokud zákon
nestanoví jinak; oznámení, o nichž se zmiňuje
§ 20, je držitel motorového vozidla povinen
činiti u okresního úřadu stanoviště vozidla. "

§ 12.
V § 40:

a) v odstavci 5, ve třetí větě se za slova
"motorového vozidla" vkládá slovo "s výstro-
jem";

b) odstavec 8 zní takto:

"(8) Za převzaté náhradní součástky a po-
honné hmoty zaplatí vojenská správa náhradu
stanovenou obdobně podle týchž zásad, podle
nichž se stanoví náhrada za motorová vozidla
(odstavec 5)".

§ 13.
V § 43:

a) v odstavci 1, prvé větě se za slovo
"draků" vkládají slova "radiotelegrafická za-
řízení letadlová, ";

b) odstavec 2 zní takto:

"(2) Držitelé letadel, kteří obdrží koncesi
k živnostenskému provádění vzdušné dopravy,
jakož i držitelé ostatních soukromých letadel
jsou povinni - s výjimkou uvedenou v § 4,
odst. 1 a v § 11 - předkládati každého čtvrť
roku ve lhůtách, jež stanoví vládní nařízení,
seznam leteckého a provozního materiálu uve-
deného v odstavci 1, jakož i seznam používa-
ných hangárů, letišť a dílen s uvedením množ-
ství a stavu. ";

c) odstavec 3 se vypouští;


6

d) odstavce 4 a 5 se číslují jako odstavce
3 a 4.

§ 14.
§ 47, odst. 1 zní takto:

"(1) Je-li toho z vojenských důvodů zapo-
třebí, může býti používání letadel vládním na-
řízením omezeno, po případě vůbec zakázáno.
Po vydání zákazu letů nesmí držitel letadla po-
užívati ani letadla ani leteckého a provozního
materiálu uvedeného v § 43, odst. 1, ani s ním
nějak nakládati bez povolení ministerstva ná-
rodní obrany. "

§ 15.

Za § 47 se vkládá nové ustanovení tohoto
znění:

"ČÁST V a.

Zvláštní ustanovení o požadování plavebních
prostředků.

§ 47 a.

(1) K účelům uvedeným v § 1 mohou být -
vyjímajíc případy uvedené v § 4, odst. 1 -
za přiměřenou náhradu požadovány plavební
prostředky, jimiž se rozumějí plavidla všech
druhů (osobní i vlečné lodi se strojním poho-
nem, tankové lodi motorové i vlečné, lodi bez
strojního pohonu otevřené i zavřené, pramice
pro dopravu uhlí, kamene a písku, přívozní
pramice, loďky s užitnou nosností větší než
pro 5 osob, lodi obytné i měřičské, klouzavé
čluny a pod. ), plovoucí přístroje (hlubidla,
beranidla, čerpadla a pod. ), plovoucí závody
(přístavní můstky, výtonidla, lodní mlýny
a pod. ), a provozní hmoty potřebné pro lodní
provoz (uhlí, nafta, benzin, petrolej, olej, tuky
a pod. ), a to buď do vlastnictví vojenské
správy nebo jen k používání. Požadovány mo-
hou býti nejen plavební prostředky, jež jsou
v době mobilisace na území československé re-
publiky (počítajíc v to i plavební prostředky
uložené v loděnicích), nýbrž i plavební pro-
středky, které mají domovský přístav v repu-
blice Československé, avšak v době mobilisace
jsou mimo Československé státní území.

(2) Držitelé plavebních prostředků, kteří
jsou oprávněni provozovati plavbu po živno-
stensku, jsou povinni předkládati každoročně
ke dni 1. března zemskému vojenskému veli-
telství, v jehož obvodu je ředitelství nebo
správa jejich podniku, podrobný seznam pla-


7

vebních prostředků uvedených v odstavci 1,
používaných jak na území československé re-
publiky, tak i v cizině, jakož i seznam použí-
vaných loděnic a dílen na stavbu a opravu pla-
vebních prostředků. Současně jsou povinni
předkládati podrobné jmenovité seznamy
veškerého u nich zaměstnaného plavebního
personálu, stálého i dočasného. Po prvním
předložení seznamu stačí, předloží-li se každo-
ročně jen výkaz nastalých změn.

(3) Vládním nařízením může býti povinnost
předkládati seznamy a výkazy uvedené v před-
cházejícím odstavci uložena i jiným držitelům
plavebních prostředků, než o nichž je řeč v od-
stavci 2.

(4) K provádění tohoto paragrafu vede vo-
jenská správa evidenci plavebních prostředků,
při čemž použije též evidence vedené o plavid-
lech Československým plavebním úřadem po-
dle směrnic sjednaných mezi ministerstvem
národní obrany a ministerstvem veřejných
prací.

(5) Jinak platí o plavebních prostředcích,
nestanoví-li tento zákon jinak, obdobně usta-
novení části V.

(6) Prohlídku plavebních prostředků pro-
vádí komise, složená ze zástupců zúčastněných
úřadů; tato komise stanoví též směrné ceny
plavebních prostředků a zapíše je do evidenč-
ních záznamů. Obecná cena plavebních pro-
středků stanoví se teprve při převzetí plaveb-
ních prostředků přejímací komisí, složenou ze
zástupců zúčastněných úřadů; tato komise
přibere k jednání jako poradce odborníka
znalce, jehož před jednáním vezme do slibu.
Složení, počet členů a místní působnost obou
komisí stanoví vládní nařízení.

(7) Při převzetí plavebního prostředku je
držitel povinen spolu s plavidlem vystrojeným
podle řádu plavební policie odevzdati vojenské
správě pohonné hmoty nejméně v množství
potřebném k dosažení akčního radia toho
onoho plavidla.

(8) Podrobnosti k provedení tohoto para-
grafu stanoví vládní nařízení, jež vymezí ze-
jména též podrobnosti plynoucí ze zvláštních
vlastností plavebních prostředků a určí vzory
seznamů a výkazů uvedených v odstavcích 2
a 3. "

§ 16.
V § 48:

a) odstavec 1 zní takto:


8

,, (1) Kdo proti zákazu dopraví do ciziny evi-
denční koně, motorová vozidla, letadla, pla-
vební prostředky nebo součástky některých
z těchto dopravních prostředků (§ 24, odst. 1,
§§ 41, 46 a § 47 a, odst. 5), kdo neoprávněně
podnikne lety nebo plavbu (§ 47 a § 47 a,
odst. 5), trestá se za přečin vězením od jed-
noho měsíce do jednoho roku. ";

b) v odstavci 3 se citace uvedených tam
paragrafů mění takto:

"(§§ 22, 31, 40, 45 a § 47 a, odst. 5). "

§ 17.
V §49:

a) odstavec 1 až 3 zní:

"(1) Kdo nepředvede (osobně nebo zástup-
cem) dopravního prostředku ke klasifikaci
(§ 16, odst. 3 a § 36, odst. 3), nebo při povo-
lání na zkoušku (§ 25, odst. 2, § 31, odst. 11,
§ 42, odst. 2, § 43, odst. 5 a § 47 a, odst. 5),

kdo neodevzdá s motorovým vozidlem Vý-
stroj, náhradní součástky a pohonné hmoty
v předepsaném množství (§ 40, odst. 4),

kdo neodevzdá s letadlem pohonné hmoty
v předepsaném množství (§ 45, odst. 2),

kdo neodevzdá s plavidlem příslušný výstroj
a pohonné hmoty (zejména též pohoňme
hmoty v předepsaném množství) (§ 47 a,
odst. 7),

kdo neučiní potřebných opatření, aby pro-
hlídka dopravního prostředku mohla býti pro-
vedena na místě samém (§ 30, § 36, odst. 3,
§ 44, odst. 1 a § 47 a, odst. 5),

trestá se za přestupek pokutou do 10. 000 Kč
nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců nebo
obojím trestem,

(2) Kdo opomine hlasití počet a druh do-
pravních prostředků k soupisu (§§ 15, 29, 35,
43, § 44, odst. 3 a § 47 a, odst. 5) trestá se
za přestupek pokutou u motorových vozidel,
letadel a plavebních prostředků do 10. 000 Kč,
u ostatních dopravních prostředků do 1. 000 Kč
nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců nebo
obojím trestem.

(3) Kdo opomine hlasití změny evidenčních
dopravních prostředků, trvalý jejich převoz do
jiné obce neb jejich převod na nového držitele
(§ 20, odst. 6 a 7, § 39, odst. 3, § 44, odst. 4
a § 47 a, odst. 2 a 5),

kdo opomine hlasití, že mu není možno do-
pravní prostředek předvésti na přejímací


9

místo (§ 22, odst. 1, § 81, odst. 2, § 40,
odst 3),

kdo opomine hlasití, že jeho letadlo nebo
plavební prostředek jest v jiném přístave než
domovském místě (§ 45, odst. 1 a § 47 a.
odst. 5),

trestá se za přestupek pokutou u motoro-
vých vozidel, letadel a plavebních prostředků
do 5. 000 Kč, u ostatních dopravních pro-
středků do 500 Kč nebo vězením (uzamčením)
do jednoho měsíce. ";

b) V odstavci 6 se citace §§ 20, 39 a 44
v první větě nahrazuje touto citací:

"§§ 20, 39, 44 a § 47 a, odst. 5".

§ 18.

a) § 54 se vypouští;

b) §§ 55, 56 a 57 se číslují jako §§ 54, 55
a 56.

§ 19.

Označení "politický úřad I. stolice" a "poli-
tický úřad II. stolice" se nahrazuje v celení
zákoně označením "okresní úřad" a "zemský
úřad".

Čl. II.
Přechodná ustanovení.

Za způsobilá k vojenské službě se ze zákona
pokládají a evidenčními listy budou podělena
též motorová vozidla, která nejsou v době účin-
nosti tohoto zákona v používání déle než po
dobu dvou let.

Čl. III.

Ministr národní obrany se umocňuje, aby
upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil
plně znění zákona č. 117/1924 Sb. B. a n., jak
vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení; provede jej ministr národní obrany v do-
hodě s ministry vnitra, spravedlností, veřej-
ných prací, financí, průmyslu, obchodu a živ-
ností a zemědělství.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP