Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

85.
Odpovědi:

I. vlády na interp. posl. Bečko a Brožíka ve věci zaměstnání dělníkům státních bání a hutí po
ukončení vojenské služby presenční (tisk 44/V),

II. min. železnic na interp. posl. Fialy a Tichého o nepřiznávání nároků na pensi pomocným za-
městnancům-zřízencům ČSD, kteří byli řádně podle služebního řádu pensionováni a tohoto
nároku podle § 7. odst 1. pens. stanov československých státních drah na pensi dosáhli (tisk
44/II),

III. min. financí na interp. posl. Neumeistra, Kopasze a Polacha ve věci prodeje tabáku pí. Tewe-
lesové v Praze-VII. (tisk 44/VIII),

IV. min. vnitra na interp. posl. Hodinové-Spurné, Machačové, dr. Clementise, Širokého a Vallo o zá-
kazu schůze, protože byla ohlášena ženami a ne muži (tisk 44/III),

V. vlády na interp. posl. Drobného ve věci rozdílu cenového indexu životních potřeb na Slovensku
a Podkarpatské Rusi (tisk 44/XII),

VI. min. vnitra na interp. posl. Haššíka vo veci zneužitia úradnej moci a stranického chovania sa
okresného náčelníka Vojtecha Kovátsa v Humennom (tisk 44/XIV),

VII. min. vnitra na interp. posl. Kopřivy o svévolném postupu jihlavské policie (tisk 44/XVI),

VIII. min. vnitra na interp. posl. Vallo, Širokého a Schmidke ve věci postupu okresního úřadu proti
nezaměstnaným dělníkům, kterým za to, že podali jako deputace požadavky, byly vyměřeny
tresty od 1000 Kč do 3570 Kč, při nedobytnosti uzavření od 3 do 10 dní (tisk 44/XVII),

IX. min. vnitra na interp. posl. Vallo a Širokého pro zadržení poslance Vallo v obci Ztratená, od-
vezení na okresní úřad v Rožnavě a že tam uvalena politickým komisařem dr. Belayem na jme-
novaného vyšetřovací vazba (tisk 44/XVIII),

X. min. vnitra na interp. posl. Kosika o policejní domovní prohlídce, vykonané v úřední místnosti
odborové organisace stavebních dělníků v Košicích (tisk 44/XX),

XI. min vnitra na interp. posl. Kosika o zákazu přednášky o Sovětské unii (tisk 44/XXI),

XII. min. financí na interp. posl. Neumeistra, Polacha a Kopasze ve věci neutěšených poměrů a
úpravy požitků prodavačů tabáku (tisk 44/VII),

XIII. min. financí na interp. posl. Neumeistra, Polacha a Kopasze ve věci neoprávněného držení pro-
dejny tabáku, po příp. společenství v trafice pí. Englové v Praze I. (tisk 44/IX),

XIV. min. financí na interp. posl. Neumeistra, Kopasze a Polacha ve věci trafiky v Praze II., Na
Poříčí (Jan Hubschmann) (tisk 44/XI),

XV. vlády na interp. posl. Zajíčka o výslužném asi 30 železničních zaměstnanců (tisk 44/I),

XVI. min. vnitra na interp. posl. dr. Wolfa o likvidaci vkladů československých státních občanů v tě-
šínské městské spořitelně z dob před rozdělením (tisk 44/XXIII),

XVII. vlády na interp. posl. Zajička o vranovské údolní přehradě (tisk 44/XXIV).


2

85/I.

Odpověď

vlády

na interpelaci poslanců Jána Bečko a Karla
Brožíka

ve věci zaměstnání dělníkům státních bání

a hutí po ukončení vojenské služby pre-

senční (tisk 44/V).

Podle interpelace jde o 199 dělníků státních báň-
ských a hutnických závodů, kteří prý nebyli po
návratu z vojenské služby přijati do zaměstnám,
ačkoliv se o ně ucházeli, a to:

v Podbrezové o .....

95 dělníků,

v Hronci o......

42 "

v Tisovci o ......

6 "

v Jasině a ve Slat. Dolech o

2 "

v Železníku o .....

5 "

v Báň. Štiávnici o....

17 "

v Kremnici o ......

5 "

a ve Gbelech o .....

27 "

celkem...

199 dělníků.

Konaným šetřením byl zjištěn podle adres, uve-
dených v interpelaci, v jednotlivých závodech tento

stav:

V Podbrezové: z 95 uvedených dělníků je již
41 na závodech v Podbrezové zaměstnáno, 24 si
našlo již jiné zaměstnání, 26 si podalo žádost, ne-
bylo však přijato pro nedostatek potřeby a 4 dělníci
o znovupřijetí do práce vůbec nežádali.

V Hronci: ze 42 dělníků bylo 24 přijato
v Hronci do zaměstnání, 2 při vykonávání vojenské
služby zemřeli, 7 si nalezlo již jiné zaměstnání, 5
si podalo žádosti o přijetí, nebyli však pro plný
stav dělnictva přijati a 4 dělníci o znovupřijetí vů-
bec nežádali.

V Tisovci: v interpelaci je uvedeno, že nebylo
přijato do zaměstnání po návratu z vojenské služby
6 dělníků, v seznamu však je uvedena adresa pouze
jednoho dělníka, který nastoupil vojenskou službu
1. března 1935 a skončí ji v roce 1937.

V Rožňavě: v interpelaci nejsou zvláště uve-
děni vojáci z Rožňavy, podle seznamu však bylo
vyšetřeno, že ze 6 dělníků-vojáků byl jeden přijat
do práce u státního báňského ředitelství v Rožňavě,
2 dělníci zůstali u vojska jako délesloužící, 2 děl-
níci se hlásili do práce velmi pozdě a z nedostatku
zaměstnání pro ně nemohli býti přijati. Jeden
z těchto (č. 2. M. Gotthardt) je ostatně již zaměst-
nán u Rimamuráňského závodu. Jeden dělník se po
návratu z vojenské služby o zaměstnání vůbec ne-
ucházel.

V Železníku: z 5 dělníků nebyl jeden dělník
přijat do zaměstnání pro svoji nespolehlivost, jeden
dělník v činné službě vojenské zemřel, jeden byl
přijat u státního báňského ředitelství v Rožňavě,
jeden na stavbu silnice a jeden je zaměstnán v Že-
lezníku.

V B. Štiávnici: ze 17 dělníků skončí 5 děl-
níků činnou vojenskou službu teprve v roce
1936, jeden dělník zůstal jako délesloužící u vojska
a 11 dělníků bylo znovu přijato po návratu ze
služby vojenské na závodě do práce.

Ve Gbelech: v důsledku omezení provozu ve
Gbelech nepřijímali se od roku 1924 noví dělníci
a tudíž ani ti, kteří se po skončení vojenské služby
o práci hlásili. Pro případ pozdější potřeby byli
však u ředitelství státních naftových dolů vedeni
v evidenci. Když však odchodem přestárlých za-
městnanců do provise a úmrtím se stav dělnictva
zmenšil, bylo nutno v letošním roce přijmouti ve
Gbelech  15 nových dělníků. Z bývalých dělníků při-
hlásilo se celkem 20 a bylo z nich též 15 přijato do
práce. Hanzalík Anton uvedený v seznamu pod č. 5
nebyl přijat, protože před nastoupením vojenské
služby nepracoval na gbelském zá-
vodě.

V Kremnici: první z 5 uvedených horníků-
vojáků Jan Knotek se vůbec po návratu od vojska
o zaměstnání neucházel. Zbývající 4 dělníci nastou-
pili činnou vojenskou službu 1. října 1934 a vojen-
skou službu skončí v roce 1936.

V Jasině: dělník Kobasujuk Michal, který na-
stoupil vojenskou službu dne 1. října 1934, dal sám
před nastoupením vojenské služby výpověď z práce
a i kdyby byl nedal výpověď, nemohl by se ani do
práce přihlásiti, ježto je ještě v činné vojenské
službě.

Ve Slatinských Dolech: dělník Huber
Štefan ze Slatin. Dolů je délesloužícím poddůstoj-
níkem a o znovupřijetí do práce u státního báň-
ského ředitelství ve Slatinských Dolech nežádal.

V důsledku opakujících se žádostí o zaměstnání
vojínů, kteří se vrátili z aktivní vojenské služby a
s ohledem na to, aby dělníci nastoupením vojenské
služby nebyli poškozováni proti dělníkům, kteří vo-
jáky nebyli, vyzvalo ministerstvo veřejných prací
již v roce 1932 všechny státní báňské a hutnické
závody, aby přijímaly do zaměstnání dělníky po
návratu z vojenské služby, není-li proti jich přijetí
zvláštních důvodů. (Výnos č. j. 258/26/22. 693/VII/
31a/1932 ze dne 26. listopadu 1932. ) Tento výnos
byl doplněn resp. upraven výnosem č. j. 297/102/
18. 991/VII/30/1934 ze dne 5. října 1934.

V Praze dne 17. října 1935.

Předseda vlády:
Jan Malypetr v. r.

85/II.

Odpověď

ministra železnic

na interpelaci poslanců Čeňka Fialy a
Ervína Tichého

o nepřiznávání nároků na pensi pomocným
zaměstnancům-zřízencům ČSD, kteří byli


3

řádně podle služebního řádu pensionováni

a tohoto nároku podle § 7, odst. 1 pens.

stanov Československých státních drah na

pensi dosáhli (tisk 44/II).

Státní správa železniční odpírá přiznati pensi
pouze oněm pomocným zaměstnancům ve služeb-
ním poměru zřízenců státních drah, kteří byli do
výslužby přeloženi pro postradatelnost jejich slu-
žeb u ČSD nebo z jiných závažných služebních
důvodů, a kteří nedosáhli ještě 60 let věku a nebyli
výdělku neschopni, stojíc na stanovisku, že co do
pensijních nároků nutno je posuzovati jako ostatní
pomocné zaměstnance. Nejvyšší soud v konkrétním
případě rozhodnutím z 27. října 1934 sice uznal
sporný nárok na pensi za odůvodněný, ministerstvo
železnic však po bedlivém přezkoumání věci ne-
mohlo dospěti k přesvědčení, že rozhodnutí v obdob-
ných případech nemohlo by při novém posouzení
vyzníti způsobem pro státní správu železniční pří-
znivým. Z toho důvodu se ministerstvo železnic
rozhodlo, že vyčká ještě dalšího rozhodnutí nej-
vyššího soudu, v němž bude přihlédnuto k pochyb-
nostem státní správy železniční o právním názoru
nejvyššího soudu v rozhodnutí z 27. října 1934.

K takovémuto rozhodnutí nejvyššího soudu do-
sud nedošlo. Dne 14. března 1935 bylo sice vydáno
rozhodnutí v jiném obdobném sporu, zcela shodné
s rozhodnutím z 27. října 1934. Šlo však o spor,
který k nejvyššímu soudu dospěl - a to po roz-
hodnutí soudů obou nižších stolic ve prospěch
státní správy železniční - dříve než spor, skončený
rozhodnutím ze 27. října 1934, takže státní správa
železniční neměla příležitosti, aby v něm své po-
chybnosti uplatnila.

Ministerstvo železnic hodlá proto vyčkati rozhod-
nutí nového, jež bude vydáno v jiném sporu, pro-
jednávaném již u nejvyššího soudu. Státní správa
železniční očekává, že tímto nálezem budou odstra-
něny všechny pochybnosti a dán základ pro další
administrativní postup.

V  P r a z e dne 15. října 1935.

Ministr železnic:
Rud. Bechyně v. r.

85/III.

Odpověď

ministra financí

na interpelaci poslanců Frant. Neumeistra,
Joz. Kopasze a Jak. Polacha

ve věci prodeje tabáku pí. Tewelesové
v Praze VII (tisk 44/VIII).

Prodej tabáku Julie Tewelesové v Praze VII.,
Letenské náměstí, je již vypověděn.

Jakmile výpověď nabude právní moci, bude
uvedený prodej tabáku vypsán ve veřejné soutěži.

V  P r a z e dne 19. října 1935.

Ministr financí:
Dr Trapl v. r.

85/IV.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců Hodinové-Spurné,
Machačové, dr Clementise, Širokého a Vallo

o zákazu schůze, protože byla ohlášena že-
nami a ne muži (tisk 44/III).

Proti zákazu v interpelaci uvedené veřejné
schůze nebylo podáno odvolání a strana vzdala se
tak sama práva, aby postup okresního úřadu
v Lipt. Sv. Mikuláši a důvodnost jeho opatření byly
nadřízeným úřadem přezkoumány. Poněvadž však
důvod, pro který okresní úřad schůzi zakázal, nelze
s hlediska platného právního řádu pokládati za
správný, učinil zemský úřad v Bratislavě příslušné
opatření.

V Praze dne 21. října 1935.

Ministr vnitra:
Dr. Černý v. r.

85/V.

Odpověď

vlády
na interpelaci poslance Jozefa Drobného

ve věci rozdílu cenového indexu životních

potřeb na Slovensku a Podk. Rusi (tisk

44/XII).

Cenový index potravin na Slovensku a Podk.
Rusi jeví sice proto, že před válkou ceny potravin
byly na Slovensku a Podk. Rusi nižší než v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku, relativně větší
vzestup, než jakým prošly tytéž ceny v zemi České
a Moravskoslezské; přes to však srovnáním nyněj-
ších cen potravin dospívá se k zjištění, že v pří-
tomné době ceny potravin na Slovensku a Podk.
Rusi nejsou ve svém celku vyšší než v zemi České
a Moravskoslezské. Kromě toho je vývoj cen na
Slovensku a Podk. Rusi předmětem stálé zvýšené


4

pozornosti příslušných úřadů, které za součinnosti
zájmových složek, zejména i složek spotřebitel-
ských, dbají o to, aby cenová hladina předmětů
spotřeby byla udržena na přiměřené výši. Politické
úřady byly také ministerstvem vnitra opětovně
poukázány, aby v případech bezdůvodného zdražo-
vání zakročily proti vinníkům s největší přísností
podle ustanovení vlád. nař. č. 27/1934 ve znění
vlád. nařízení č. 180/1934 Sb. z. a n.

Jsou-li snad některé životní potřeby na Sloven-
sku a Podk. Rusi (zejména některé průmyslové
výrobky) v důsledku odlišných územních a hospo-
dářských poměrů vývojem a záměrnou péčí veřej-
nou zcela nevyrovnaných poměrů vyšší než v zemi
České a Moravskoslezské, není možno o těchto
menších cenových rozdílech říci, že by přesahovaly
v podstatě míru únosnosti státních zaměstnanců
na Slovensku a Podk. Rusi, když tyto menší cenové
rozdíly jsou vyváženy tou okolností, že povšechné
stát. zaměstnanci na Slovensku a Podk. Rusi měli
dosud poměrně příznivější postup než byl v ostat-
ních zemích.

Proto také platový systém Československých
státních zaměstnanců, který si neosvojil bodový
systém, v němž by jednou z rozhodných složek byly
drahotní poměry, se mohl postaviti zásadně na
stanovisko, že platy státních zaměstnanců mají
býti upraveny jednotně bez rozdílů platných snad
pro některá území.

Z těchto důvodů není možno uznati dodatečné
odůvodněným požadavek interpelace, aby státním
a veřejným zaměstnancům na Slovensku a Podk.
Rusi byla poskytnuta mimořádná výpomoc ve
formě jednorázové podpory.

Za známé obtížné situace státních financí nelze
již také ani pro naprostý nedostatek úhrady pro
značný vyšší náklad, který by povolením takové
jednorázové podpory vznikl, uvažovati o žádaném
opatření.

V Praze dne 23. října 1935.

Předseda vlády:
Jan Malypetr v. r.

85/VI.

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Stefana Haššíka

vo věci zneužitia úradnej moci a stranic-
kého chovania sa okresného náčelníka Voj-
těcha Kovátsa v Humennom
(tisk 44/XIV).

Při odchodu ze schůze republikánské strany, ko-
nané dne 13. května 1935 v Humenném v kině
"Apollo", byl okresní náčelník Vojtěch Kováts
upozorněn, že na dvoře kina byl neznámou osobou
vyvěšen proti vůli vlastníka domu agitační plakát

Hlinkový slovenské strany ludové, nad jehož obsa-
hem se více občanů pohoršovalo. Když se okresní
náčelník osobně přesvědčil, že plakát - jenž byl
vyvěšen bez úředního povolení - svým nepřípust-
ným obsahem ohrožuje veřejný klid, dal jej obec-
ním strážníkem sejmouti a sám mu při tom po-
máhal. Poněvadž okresnímu úřadu bylo druhého
dne hlášeno, že tytéž plakáty byly vyvěšeny ještě
v jiných obcích a v obci Brestové dokonce na zvo-
nici, označené křižem a Kristovou sochou, vyhlásil
okresní úřad výměrem ze dne 14. května 1935,
č. 9161/35 všeobecný zákaz kolportáže i vylepo-
vání zmíněného závadného plakátu. Proti tomuto
opatření nebyl zmocněncem Hlinkový slovenské
strany ludové podán žádný opravný prostředek.

V obci Kudlovce nekonal okresní náčelník žádné
agitační pochůzky volební, nýbrž intervenoval tam
dne 15. května 1935 jako zástupce okresního úřa-
du na veřejné schůzi republikánské strany, ko-
nané v hostinci Jana Pažáka, kde je též obchod
smíšeným zbožím. Když odcházel ze schůze tímto
obchodem, prosilo jej několik přítomných chudých
žen, aby koupil jejich dětem nějaké sladkosti;
okresní náčelník tak učinil a kromě toho dal ně-
kolika jej prosícím chudým dělníkům několik ko-
run jako almužnu. Na východním Slovensku není
žádnou zvláštností, že se chudí lidé obracejí na
úředníky s podobnou prosbou. Okresní náčelník
Kováts nepodaroval takto chudé po prvé a tvrzení,
že v daném případě učinil tak ve formě volebních
darů, je nesprávné a nedoložené.

Ve vylíčeném postupu okresního náčelníka
v Humenném nelze spatřovati ničeho závadného
a není proto důvodu k opatřením, jichž se inter-
pelace domáhá.

V Praze dne 21. října 1935.

Ministr vnitra:
Dr Černý v. r.

85/VII.

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Kopřivy

o svévolném postupu jihlavské policie
(tisk 44/XVI).

Jaroslav Metzl, obchodní zástupce z Prahy,
který referoval na veřejné voličské schůzi komu-
nistické strany v Jihlavě dne 26. dubna 1935, byl
po schůzi zatčen, protože se ve své řeči dopustil
trestných činů a bylo nebezpečí útěku, koluse a
opětování trestného činu.

Tvrzení interpelace, že ještě před schůzí bylo
ustanoveno a předem nařízeno, že Metzl bude za-
tčen, postrádá podkladu, neboť policejnímu komi-
sařství v Jihlavě nebylo známo, ani na letáku,
jímž bylo na schůzi zváno, nebylo uvedeno, kdo
na zmíněné schůzi bude mluviti.


5

Metzl byl po svém zatčení předveden na poli-
cejní komisařství, kde však odepřel vypovídati,
prohlašuje, že bude vypovídati teprve u soudu.
Totéž prohlásil druhého dne i správci policejního
komisařství, u něhož protestoval proti zatčení. Ji-
ných stížností však nepřednesl.

Metzl ve vězení vodu k pití nežádal, kdyby tak
byl učinil, byl by ji určitě obdržel, stejně jako ob-
držel na svou žádost mýdlo a vodu k mytí. Rov-
něž nežádal, aby mu bylo z vlastních prostředků
zakoupeno jídlo, neboť nechtěl vůbec jísti.

Po odpykání trestu byl Metzl předán policej-
nímu komisařství za účelem dalšího opatření, ni-
koliv však na dožádání úřadu. Druhého dne ráno
byl civilním policejním strážníkem doprovoděn na
nádraží, kdež mu byla za jeho peníze zakoupena
jízdenka do Prahy, kamž chtěl Metzl odjeti.

Znemožněno mluviti s obchodními zástupci
Metzlovi nebylo a na dráhu byl zaveden teprve,
když si urovnal svoje záležitosti v přechodném
bytě v Jihlavě.

Správce policejního komisařství jednal se za-
tčeným podle předpisů taktně a žádných výtek a
vyhrůžek proti němu nepřenesl.

Před svým propuštěním přednesl Metzl správci
policejního komisařství stížnosti v interpelaci
uvedené, k čemuž dlužno podotknouti, že v do-
tyčné noci bylo mimořádné vedro a že větrání věz-
nice okny do ulice je ztíženo. Metzl mohl přivolati
dozorčího strážníka, jenž by mu byl podal vodu,
anebo jej vyvedl na dvůr. Toho však Metzl ne-
učinil. Jinak bylo pouze zjištěno, že v cele bylo
trochu prachu z nového betonového stropu a že
pod pryčnou byla utěrka. Údaje o špíně a vších
v cele jsou nepravdivé.

V Praze dne 21. října 1935.

Ministr vnitra:
Dr Černý v. r.

85/VIII.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců Vallo, Širokého a
Schmidke

ve věci postupu okresního úřadu proti ne-
zaměstnaným dělníkům, kterým za to, že
podali jako deputace požadavky, byly vy-
měřeny tresty od 1. 000 Kč do 3. 570 Kč, při
nedobytnosti uzavření od 3 do 10 dní (tisk
44/XVII).

Jan Kukučka a další 33 dělníci byli okresním
úřadem v Kysuckém Novém Městě potrestáni ni-
koli proto, že použili ústavní listinou jim zaruče-
ného práva petičního a okresnímu úřadu písemně
předložili své požadavky, nýbrž proto, že způso-
bem, jakým uplatňovali toto právo, porušili platné

předpisy, t. j. vyhlášku zemského úřadu v Brati-
slavě ze dne 3. února 1932, č. 1/1172/1932 prez.,
vydanou na základě ustanovení čl. 3, odst. 1 zák.
č. 125/1927 Sb. z. a n., kterou shlukování na ve-
řejných a veřejně přístupných místech bylo zaká-
záno.

V rozsudku byli odsouzení poučeni o opravném
prostředku, tohoto práva také použili a zemský
úřad v Bratislavě rozsudkem ze dne 21. září 1935,
č. 253. 613/8-1935 uložené tresty s ohledem na ma-
jetkové a výdělkové poměry odsouzených pod-
statně snížil.

V Praze dne 21. října 1935.

Ministr vnitra:
Dr Černý v, r.

85/IX.

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Vallo a Širokého

pro zadržení poslance Valo v obci Ztratená,
odvezení na okresní úřad v Rožnavě a že
tam uvalena politickým komisařem Dr. Be-
layem na jmenovaného vyšetřovací vazba
(tisk 44/XVIII).

Za stávky dělnictva zaměstnaného na stavbě
železniční trati červená Skála-Margecany byl
dne 14. června t. r. zadržen v obci Ztratené čet-
nictvu neznámý muž pro podezření, že podněcuje
stávkující k nezákonným činům. Zadržený muž
prokazoval se neplatnou, totiž za uplynulé funkční
období Národního shromáždění vydanou posla-
neckou legitimací, znějící na jméno J. Vallo, a
tvrdil o sobě, že je nově zvoleným poslancem,
nemel však o tom žádného platného dokladu. Byl
proto dopraven k okresnímu úřadu v Rožnavě,
který pro pokročilou denní dobu neměl možnosti
si zjednati bezodkladně o totožnosti dotyčného
jistotu, a proto uvalil na něho vyšetřovací vazbu.
Opatření toto bylo podle příslušných ustanovení
trestního policejního řádu odůvodněno, ježto šlo
o osobu úřadu neznámou, resp. o osobu, o níž ne-
bylo známo, má-li stálé bydliště. Po zjištění, že
jde skutečně o člena Národního shromáždění
poslance Vallo, byl tento ihned druhého dne
propuštěn.

Případ nelze tudíž klásti za vinu úřadu, neboť
došlo k němu tím, že poslanec Vallo nemohl se
na místě prokázati platným průkazem jako člen
Národního shromáždění.

V Praze dne 23. října 1935.

Ministr vnitra:
Dr Černý v. r.


6

85/X. (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Kosika

o policejní domovní prohlídce, vykonané

v úřední místnosti odborové organisace

stavebních dělníků v Košicích

(tisk 44/XX).

Domovní prohlídka, která je předmětem inter-
pelace a byla provedena dne 12. a nikoliv 13.
června t. r., se omezila na prohlídku stolu, nále-
žejícího předsedovi odbor. organisace stavebních
dělníků, v Košicích. Spolkovou místnost, v níž byl
stůl, otevřel zástupce správce domu a stůl pak
policejní orgány, ježto jmenovaný funkcionář
odborové organisace nebyl přítomen, načež byla
před svědky provedena prohlídka stolu, o pro-
hlídce sepsán zápis a stůl opět uzavřen. Z pří-
tomných členů odborové organisace se přes po-
žádání policejních orgánů nikdo nepostaral o ote-
vření místnosti ani nepřevzal funkci svědka při
prohlídce.

Předpisy trestního řádu při prohlídce porušeny
nebyly a nemám proto důvodu k nějakému
opatření.

V  P r a z e dne 21. října 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý v. r.

85/XI. (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Kosíka

o zákazu přednášky o Sovětské unii
(tisk 44/XXI).

Na den 14. června t. r. ani na jiný den přibliž-
ného data neoznámili Josef Straka a soudr. poli-
cejnímu ředitelství v Košicích přednášku Dr. Mo-
řice Gátiho o Sovětské unii a ředitelství nemělo
proto ani podnět k nějakému opatření.

Pořadatelé, resp. účastníci nedovoleného prů-
vodu při vítaní sovětských sportovců, odsouzení
k peněžitým pokutám po 20 Kč, se z rozhodnutí
policejního ředitelství v Košicích vůbec neodvolali
a proto nemohlo býti toto rozhodnutí přezkoumáno
nadřízeným úřadem.

V Praze dne 21. října 1935.
Ministr vnitra:
Dr. Černý v. r.

85/XII.

Odpověď

ministra financí

na interpelaci poslanců Fr. Neumeistra,
Jak. Polacha a Jozefa Kopasze

ve věci neutěšených poměrů a úpravy po-
žitků prodavačů tabáku (tisk 44/VII).

Na interpelaci podanou ve stejné věci v březnu
t. r. jsem neodpověděl, poněvadž Národní shro-
máždění bylo rozpuštěno.

Dal jsem však zavésti podrobné šetření o jed-
notlivých požadavcích prodavačů tabáku předlo-
žených prostřednictvím jejich organisací, kteréžto
šetřeni dosud nebylo zcela skončeno. Z předběž-
ných výsledků, zejména z provedených propočtů,
jest zřejmo, že vyhovění požadavkům za opětné
zvýšení trafikantské provise na 10% a za úpravu,
t. j. zvýšení hranice pro vybírání dávky ze zisku
vyžádalo by si nákladu as 22, 000. 000 Kč.

Toto finanční zatížení nemohu z rozpočtových
důvodů připustiti, neboť státní pokladna nemůže
v nynější těžké době postrádati tak veliké částky.

Při tom podotýkám, že pokles tržby a tím po-
kles zisku maloprodavačů nebude se zdáti tak ve-
likým, srovnáme-li jej s poklesy výdělků v jiných
odvětvích hospodářských způsobenými nynější
krisí. Poukazuji pak i na redukce provedené na
platech veřejných zaměstnanců.

O požadavku za povolení bezúročného úvěru pro
maloprodavače tabáku nebyly ještě skončeny za-
hájené přípravné práce, které jsou nutný pro
zjištění nutných předpokladů. Jakmile tyto práce
budou skončeny, bude mi věc předložena k roz-
hodnutí.

Pokud jde o nové předpisy pro zadávání, zřizo-
vání a zrušovaní prodejů tabáku, dále pro malo-
prodavače a velkoprodavače tabáku, poznamená-
vám, že se pracuje na nové osnově a před vyhlá-
šením bude dána jednotné odborové organisaci
prodavačů tabáku možnost, aby sdělila svoje při-
pomínky.

Pro zřízení poradního sboru u ústředního ředi-
telství tabákové režie není zatím důvodu, ježto
tabáková režie je ochotna projednávati důležité
výrobní otázky na poradách, které budou od pří-
padu k případu svolány a k nimž budou zástupci
maloprodavačů tabáku přizváni. Stejné tak bude
postupovati i ministerstvo financí při řešeních dů-
ležitých pro prodavače tabáku.

V Praze dne 22. října 1935.

Ministr financí:
Dr. Trápl v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP