Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

84.

Návrh

poslance Roberta Kleina
na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Vlkaneč, pol. okr. Čáslav.

V úterý dne 1. října t. r. kolem čtvrté
hodiny ranní vypukl v obci Vlkaneč, okr.
Čáslav, z neznámé příčiny požár, který za-
chvátil řadu obytných a hospodářských bu-
dov, při čemž bylo zničeno téměř veškeré
bytové zařízení, úplně zničena veškerá
úroda, která nevymlácena byla uložena ve
stodolách. Vedle toho zničeno bylo hospo-
dářské nářadí, šatstvo, prádlo a většinou
všechna drůbež.

Požárem postižena jest řada rodin, větši-
nou drobných zemědělců. Celková škoda jest
veliká a pojistné nebude pravděpodobně
vyplaceno, poněvadž u většiny postižených
nebyla zaplacena pojistná prémie. I v pří-
padě, že pojistné bylo by vyplaceno, zdaleka
nepostačí k výstavbě nových budov a ku
krytí vzniklých škod.

Postiženi jsou:

Josef Horák, malorolník. Škoda u něho
činí Kč 60. 000-.

Jan Horák, hostinský a malorolník;
škoda zde činí více jak Kč 200. 000-, po-
jištěn byl na Kč 100. 000-, bohužel po-
jistná prémie nebyla dosud zaplacena. Po-
žárem zničena celá usedlost.

Josef  H u b n e r, domkář, škoda činí více
jak Kč 50. 000 -, pojistka na Kč 20. 000-,
nebyla rovněž dosud zapravena. Zničeno
všechno, zachráněny jen dva kusy hovězího
dobytka.

Frant. Zelený, rolník, škoda zde činí
Kč 150. 000 -. Pojištěn na Kč 70. 000-.
Zničeny hospodářské i obytné budovy, píce
a úroda.

Václav Burian, obchodník, škoda činí
as Kč 50. 000 -.

Josef  P e c a, škoda i v tomto případě jest
velmi značná. Jmenovaný bydlel u Josefa
Horáka, taktéž požárem postiženého. Po-
jistka nebyla rovněž zaplacena.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby učinila opatření, aby
okresní úřad v Čáslavi provedl neprodleně sou-
pis všech škod a aby dle výše škod byla
postiženým poskytnuta finanční pomoc, aby
postiženým byly poskytnuty daňové úlevy,
aby zastaveny byly případné exekuce a povo-
leno bezúročné poshovění placení daní, aby
postiženým byl dán příděl krmiva pro zachrá-


něný dobytek, neboť jinak musel by býti
prodán.

Finanční zatížení návrhem tímto vzniklé
budiž hrazeno z položek rozpočtových,
k těmto účelům určených.

Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru iniciativnímu,
pak zemědělskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 8. řijna 1935.

Klein,

J. Kučera, Benda, Bečko, Ešner, Tayerle, Vaverka, Jaša, Hladký, dr Markovič, dr Ma-
reš, Němec, Pik, Révay, R. Chalupa, Srba, Nový, Schulcz, Polach, Langer, Jurnečková-
Verlevá, Kopasz, Tyneš, Laušman, Neumeister, dr Macek.

Státní tiskárna v Praze. - 4599-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP