Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad.

82.
Naléhavá interpelace

poslanců G. Wollnera, P. Nickerla, inž. F. Schreibera

ministrovi vnitra
o čestném protektorátu žlutické hasičské výstavy.

žlutické hasičstvo se v posledních 10 le-
tech, když byl pan senátor Hugo Liehm
žlutickým starostou, neobyčejně povzneslo,
takže již v posledních obou letech při zem-
ském pracovním sjezdu německých hasičů
bylo jen o jeden bod pozadu za výkonem
hasičů z povolání nejdecké prádelny na če-
sanou přízi a získalo vždy druhou cenu. Při
opatřování peněz na nejmodernější hasicí
přístroje žlutických hasičů získal si tehdejší
starosta Liehm zásluhy, ale již dříve byl
vždy vřelým podpůrcem svého domácího
hasičského sboru.

Dne 29. září pořádá žlutické hasičstvo
výstavu hasičství a vystavuje na ní nej-
modernější hasicí přístroje a zařízení a po-
dává dějinný přehled o 651etém vývoji žlu-
tického hasičského sboru až do dnešního
svého stavu.

Pan senátor Hugo Liehm jako dlouholetý
podporovatel místního sboru byl požádán,
aby převzal čestný protektorát výstavy,
kteréžto žádosti pan senátor Liehm také
ochotně vyhověl.

Na vývěskách, které měly zváti k ná-
vštěvě výstavy, poukazovalo se na to, že
pan senátor Liehm převzal čestný protek-
torát, těmito slovy: "Pod čestným protek-
torátem pana bývalého starosty a senátora
Hugo Liehma. "

Když vývěsky byly předloženy okresnímu
úřadu, aby udělil povolení k vyvěšování, pro-
hlásil okresní hejtman rada Šerbon veliteli
sboru panu Leopoldu Fischerovi ze žlutíc,
že převzetí čestného protektorátu panem se-
nátorem. Liehmem není přípustné a zakázal
vylepiti vývěsky v předloženém znění, při
čemž pohrozil rozpuštěním spolku.

Poněvadž návrh pana okresního hejt-
mana, aby čestný protektorát byl udělen
úředně jmenovanému starostovi města žlu-
tíc, hasičstvo zamítlo, musela býti od vý-
věsek uříznuta dolní část, která obsahovala
zprávu, že pan senátor Liehm převzal čestný
protektorát. Vývěsky byly pak vylepeny
zkomolené.

Není naprosto příčiny ani důvodu, který
by opravňoval pana okresního hejtmana,
aby zakázal, že sen. Liehm nesmí převzíti
čestné předsednictvo. Bále jest všeobecný
zvyk jak u českých, tak u německých sborů
a spolků udělovati čestné předsednictví slav-
ností zasloužilým členům sněmoven.

Opatření pana žlutického okresního hejt-
mana se neopírá o žádný právní podklad
a příčí se všem zásadám demokratických
zvyklostí. Opatření mimo to, jsouc naprosto
bezdůvodné, jest urážka na cti proti posti-
ženému, který se těší plné důvěře skoro
veškerého obyvatelstva města Žlutic.


Podepsaní táží se tedy pana ministra:

1. Schvaluje pan ministr opatření žlutic-
kého okresního hejtmana?

2. Co hodlá pan ministr učiniti, aby zase
úplně obnovil porušenou vážnost pana sená-
tora Liehma?

3. Jaká opatření hodlá pan ministr uči-
niti, aby zabránil podobným nezákonitým

svévolným činům?

Naléhavost interpelace se odůvodňuje
tím, že obyvatelstvo Žlutic a okolí jest tímto
případem pochopitelně rozhořčeno.

V Praze, dne 28. září 1935.

Wollner, Nickerl, inž. Schreiber,

Axmann, Birke, Böhm G., Budig, dr Eichholz, Fischer, Frank, Gruber, dr Hodina,
Hollube, Illing, Jäkel, dr Jilly, Jobst, inž. Karmasin, dr Kellner, dr Klieber, Knöchel,
Knorre, Köhler E., dr Köllner, Kundt, inž. Künzel, Liebl, inž. Lischka, May, Nemetz,
inž. Nentwich, dr Neuwirth, Nitsch Fr., Obrlík, inž. Peschka, dr Peters, inž. Richter,
dr Rosche, Rösler, Sandner, Sogl, Stangl, Wagner, dr Zippelius, Nitsch A., Jaross,
dr Porubszky, dr Szüllo, dr Holota, dr Korláth, Petrášek, Szentiványi, Esterházy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP