Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Původní znění.

78.

Od poveď

ministra vnitra a ministra spravedlnosti

na naléhavou interpelaci poslanců Sandnera, Franka, dra Neuwirtha a druhů
o rozsahu a rázu volebního útisku při posledních volbách (tisk 56).

Průběhu předvolebního období a před-
volební agitaci věnovaly příslušné úřady
mimořádnou a stálou pozornost, pečujíce
též, aby vhodnými opatřeními bylo zabrá-
něno nebezpečí, že bude porušen zákon, ze-
jména že dojde k porušeni veřejného klidu
a pořádku. K tomu účelu též byla veřejnost
denním tiskem i rozhlasem z příslušných
míst náležitě upozorněna a varována. Po-
kud pak byly zjištěny případy, nasvědčující
pokusům působiti mocí na volební hnutí a
na výsledek voleb, bylo neprodleně prove-
deno s největší pečlivostí potřebné šetření
a kde byly zjištěny skutečnosti budící pode-

zření trestných činů, bylo učiněno trestní
oznámení, event. podle povahy případu za-
vedeno trestní řízení administrativní.

Proti osobám, na něž byla podána trestní
oznámení, vede se přípravné vyhledávání
u krajských soudů v Chebu, Mostě a Znoj-
mě, jakož i u okresních soudů v Horním
Litvínově a Nejdku. Přípravné vyhledávání
není ještě skončeno.

O výsledcích trestních řízení příslušné
úřady v každém případě zvlášť uvědomují
ministerstvo vnitra a ministerstvo spra-
vedlnosti.

V Praze dne 5. srpna 1935.

Ministr spravedlnosti:

Dr Dérer v. r.

Ministr vnitra:

Dr Černý v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 4258-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP