Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

77.
Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu

dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou

a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě

dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou

ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské souhlasí s dodatkovým protokolem
k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou
Československou a republikou Polskou ze dne
10. února 1934, podepsaným dne 5. září 1935
a uvedeným v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Obchodní a plavební úmluvou Českosloven-
sko-polskou ze dne 10. února 1934 byly s plat-
ností do 31. prosince 1934 Československu po-
skytnuty Polskem celní slevy na odbarvovací
rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu, bakelit a
výrobky z celuloidu. Naproti tomu Českoslo-
vensko poskytlo Polsku na stejnou dobu celní
slevy na řepku a podobná semena olejnatá,
kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a super-
fosfáty.

Uvedené celní slevy byly, s výjimkou celní
slevy na řepku a podobná olejnatá semena
(s. č. 45), prodlouženy vzájemně do 30. června
1935 dodatkovým protokolem k obchodní a
plavební úmluvě Československo-polské, pode-

psaným ve Varšavě dne 8. dubna 1935 a uve-
deným v prozatímní platnost vládní vyhláš-
kou č. 21 Sb. z. a n. ze dne 8. února 1935.

V obapolném zájmu se obě vlády dohodly,
že obnoví ujednání dodatkového protokolu ze
dne 8. února 1935 s výjimkou celní slevy,
kterou poskytlo Polsko Československu na
bakelit (pol. saz. čís. 488/lb) a dále s tou
změnou, že na místo smluvní celní sazby
Zl. 1'30 na 100 kg sirouhlíku, poskytne
Polsko Československu na toto zboží sazbu
23. 2'30. Ujednání zůstane v platnosti do
30. června 1936.

Text dodatkového protokolu se předkládá
v původním znění českém a polském.

V  P r a z e, dne 9. září 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.


Protokół dodatkowy

do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej mię-

dzy Republikš Czeskosłowackš a Rzeczšpospo-

litš Polskš, podpisanej dnia 10-go lutego

1934 r.

Podpisani pełnomocnicy, posiadajšcy pełno-
mocnictwa w należytej formie, oświadczajš, że
zgodzili się zmienić i uzupełnić Konwencję
Handlowš i Nawigacyjnš miedzy Republikš
Czeskosłowackš a Rzeczšpospolitš Polskš, pod-
pisanš w dniu 10 lutego 1934 r. jak nastę-
puje:

Ważność terminowych konwencyjnych sta-
wek celnych, wymienionych w listach A ł B,
stanowišcych załšczniki do art. X powyższej
Konwencji a obowišzujšcych do dnia 30-go
czerwca 1935 r. zgodnie t Protokółem Dodat-
kowym z dnia 8 lutego 1935 r. do tejże Kon-
wencji, wznawia się na okres od 10-go wrześ-
nia 1935 r. do 30-go czerwca 1936 r.

Wymienione w powyższych listach stawki
celne dotyczš towarów 2 poz. 598 c/1, poz.
600 m) i poz. 617 czeskosłowackiej taryfy cel-
nej oraz dla towarów z poz. 185, 346, 488 p.
2b i 1210 pp. la, 2a, 3a i 4a polskiej taryfy cel-
nej, przyczem stawka celna przewidziana dla
pozycji 346 polskiej taryfy celnej zostaje pod-
wyższona do zł 2, 60 od 100 kg.

Niniejszy Protokół bedzie ratyfikowany
i Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych na-
stapi rownoczesnie z Wymianš dokumentów
ratyfikacyjnych powyższej Konwencji Han-
dlowej i Protokółu Dodatkowego z dnia 8-go
lutego 1935 r.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie równo-
cześnie z wspomnianš Konwencjš oraz Proto-
kółem Dodatkowym z dnia 8-go lutego 1935
ř. i będzie obowišzywał przez czas trwania tej
Konwencji.

Jednakźe obydwa Rzšdy mogš się porozu-
miec co do wcześniejszego wejścia w życie
Postanowień niniejszego Protokółu, jeśli od-
ńósne Ustawodawstwa ich de tego upoważ-
niajš.

Sporešdzono w dwóch egzemplarzach, każdy
w jazyku czeskosłowackim i polskim, przyczem
obydwa teksty sš autentyczne,

Warszawa, dnia 5 września 1935 r.

SZEMBEK m. p,
SMUTNÝ m. p.

Dodatkový protokol

k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou
Československou a republikou Polskou, pode-
psané dne 10. února 1934.

Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění,
prohlašují, že se shodli pozměniti a doplniti
obchodní a plavební úmluvu mezi republikou
Československou a republikou Polskou, pode-
psanou dne 10. února 1934, takto:

Platnost terminovaných smluvních celních
sazeb, stanovených v seznamech A a B, které
jsou přílohami k čl. X výše uvedené úmlu-
vy, sjednaných podle dodatkového protokolu
k téže úmluvě ze dne 8. února 1935 s účinností
do 30. června 1935, se obnovuje pro dobu od
10. září 1935 do 30. června 1936.

Celní sazby, uvedené ve výše zmíněných se-
znamech, se týkají zboží ex sazeb. čís. 598c/1,
sazeb. čís. 600 m) a sazeb. čís. 617 Českoslo-
venského celního sazebníku, jakož i zboží
sazeb. čís. 185, 346, 488 pol. 2b a 1210 pol. la,
2a, 3a a 4a polského celního sazebníku, při
čemž celní sazba, stanovená pro sazební číslo
346 polského celního sazebníku, se zvyšuje na
Zl 2, 60 za 100 kg.

Tento protokol bude ratifikován a výměna
ratifikačních listin bude provedena současně
s výměnou ratifikačních listin výše uvedené
obchodní úmluvy a dodatkového protokolu ze
dne 8. února 1935.

Tento protokol nabude účinnosti současně
se zmíněnou úmluvou a dodatkovým protoko-
lem ze dne 8. února 1935 a bude platiti po dobu
trváni téže úmluvy.

Avšak obě vlády mohou se dohodnouti o dří-
vějším uvedení v účinnost ustanoveni tohoto
protokolu, jestliže příslušná zákonodárství je
k tomu opravňují.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, každý
v jazyku československém a polském, pří čemž
oba texty jsou autentické.

Ve Varšavě dne 5. září 1935.

SMUTNÝ v. r.
SZEMBEK v. r.

Státní tiskárna v Praze. - 4118-36.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP