Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období, 1. zasedání.

76.

Návrh

poslanců Rudolfa Tayerle, F. Macouna a soudruhů,
aby vydán byl zákon o zadávání veřejných dodávek a prací. (Zadávací řád. )

Podepsaní navrhují:
Poslanecká sněmovno, ráčiž se usnésti:

Zákon

ze dne....................................

o zadávání veřejných dodávek a prací. (Zadávací řád. )

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

I. Ustanovení všeobecná.

§ 1.

Ustanovení tohoto zákona platí pro dodávky
a práce, které zadávají úřady státní správy a
jimi spravované podniky, ústavy a fondy, dále
úřady, ústavy a podniky autonomních svazků
územních (země, okres, obec), jakož i pro do-
dávky a práce státem podporované.

§ 2.
Ustanovení tohoto zákona netýkají se:

1. dodávek, jež jsou vyhrazeny drobným
živnostníkům podle zvláštních ustanovení;

2. dodávek a prací, sloužících výlučně úče-
lům vojenským, které podle rozhodnutí bran-
ného výboru poslanecké sněmovny veřejnou
soutěž nepřipouštějí;


2

3. dodávek výrobků polního a lesního hos-
podářství, o kterých platí zvláštní zadávací
řád;

4. dodávek a prací, které se provádějí ve
vlastní režii některým odvětvím státní správy
buď pro vlastní potřebu nebo pro potřebu
jiného odvětví státní správy. Práce v režii
musí býti povoleny nejblíže nadřízenými
úřady;

5. uměleckých zakázek a uměleckých oprav,
vyjímaje stavební úpravy.

II. Způsob zadávání.

§ 3.

Dodávky a práce kromě výjimek v §§ 2, 4
a 5 uvedených buďtéž zadávány veřejnou sou-
těží.

Omezená soutěž.

§ 4.

(1) S vyloučením veřejnosti, t. j. soutěží
omezenou, mohou býti zadávány:

a) dodávky a práce, jichž veřejné rozepsání
bylo by v rozporu s vojenskými nebo jinými
důležitými veřejnými zájmy, nebo by způso-
bilo průtah v provedení na újmu veřejné bez-
pečnosti;

b) dodávky a práce, k jichž provedení jest
zapotřebí zvláštní odborné znalosti, důvěry-
hodnosti a již osvědčené výkonnosti;

c) dodávky a práce, jichž úhrnná hodnota
nepřesahuje Kč 150. 000, jde-li o práce řemesl-
nické (živnostenské) Kč 30. 000;

d) dodávky a práce dodavatelů (podnika-
telů), kteří nedostáli podstatné části smlouvy.
Ucházeči buďtéž však vybráni pouze z těch
uchazečů, kteří se zúčastnili původní soutěže
a jejichž nabídka nebyla podle § 34 vyloučena;

e) dodávky nebo práce, pro něž při veřejné
soutěži ani druhým rozepsáním nebylo dosa-
ženo vhodného výsledku (§ 41, odst. 2).

(2) Ku podání nabídky buď vyzváno zpra-
vidla nejméně 6 uchazečů. Ve výjimečných
případech se svolením ústředního úřadu mo-
hou býti vyzváni nejméně 3 uchazeči.

Z a d á n í  z volné ruky.

§ 5.

Z volné ruky, t. j. s vyloučením soutěže,
mohou se zadáti:


3

a) dodatečné objednávky původnímu doda-
vateli neb podnikateli, nežádá-li vyšších cen,
pokud tyto dodatečné objednávky nečiní více
než 20% původní dodávky nebo práce a pokud
není možno rozepsati pro tyto dodatečné práce
zvláštní nabídkové řízení. Tato omezení ne-
platí, jde-li o doplnění dodávek nebo prací, jež
jsou nerozlučně spojeny s původní zadávkou
a při nichž jest prokázáno, že v zájmu věci
mohou býti provedeny toliko původním doda-
vatelem nebo podnikatelem. V případě poklesu
nebo zvýšení cen budiž nová jednotková cena
smluvena podle rozboru jednotkových cen pů-
vodní nabídky;

b) dodávky a práce, které mohou býti pro-
vedeny v tuzemsku toliko určitým podnikem
v žádané jakosti nebo které požívají patentové
nebo vzorkové ochrany;

c) naléhavé dodávky a práce, jež z vojen-
ských důvodů nebo jiných důležitých veřej-
ných, dopravních neb obchodních zájmů na-
prosto nestrpí odkladu;

d) monopolní a speciální předměty:

e) dodávky a práce řemeslnické (živno-
stenské), jichž úhrnná hodnota nepřesahuje
Kč 10. 000 a práce stavební, jichž úhrnná hod-
nota nepřesahuje Kč 25. 000;

f) dodávky a práce, pro něž při veřejné sou-
těži ani druhým rozepsáním ani při omezené
soutěži nebylo dosaženo vhodného výsledku
[§4, lit. e), §41, odst. 2].

§ 6.

(1) K zadání (§§ 3 až 5) rozsáhlých dodá-
vek (prací) jest třeba souhlasu vlády (§80
ú. l. ).

(2) Práce a dodávky, pro něž není úhrady,
buďtež vypisovány jen ve výjimečných pří-
padech a to pouze se svolením ústředního
úřadu. V rozpise musí býti udán způsob
úhrady a zvýšení nabídek vzniklé nevčasným
proplácením buď uvedeno zvláště. Zadávání
takovéto práce aneb dodávky jest podmíněno
souhlasem ministerstva financí s výjimkou
prací a dodávek zadávaných úřady samospráv-
nými.

III. Nabídkové řízení.

§ 7.

(1) Rozepsání veřejné soutěže staniž se
teprve po bedlivém prostudování projektu,
rozpočtu, všech podmínek a pomůcek s pro-


4

vedením práce neb dodávky souvisejících. Za
rozhodnutí odpovídá úřadující přednosta za-
dávacího úřadu (jeho zástupce) i v tom pří-
padě, byl-li projekt a rozpočet zhotoven úřa-
dem jiným neb osobou soukromou.

(2) Práce stavební a stavby silniční buďtež
zpravidla tak rozepsány, aby mohly býti za-
dávány v zimních měsících.

Rozepsání veřejné soutěže.

§ 8.

Rozepsání veřejné soutěže staniž se v Úřed-
ních listech Československého státu, ve smyslu
vyhlášky ze dne 30. prosince 1919 Sb. z. a n.
ex 1920; pokud jde o veřejné soutěže projek-
tové nebo nabídkové technického rázu mimo
to ve "Zprávách veřejné služby technické".
Oznámí-li se rozepsání také v denních a odbor-
ných listech, budiž při tom poukázáno na pů-
vodní rozepsání v listech dříve uvedených.

§ 9.
(1) V rozpise budiž uvedeno:

a) jméno rozepisujícího a zadávacího místa;

b) předmět a rozsah dodávky nebo práce
v hlavních rysech; při tom budiž vytčen
rozvrh předmětu podle druhu prací, oddílu
atd. a udána případná přípustnost alternativ-
ních nabídek (§ 25, odst. 2), nabídek na dílčí
dodávky nebo práce, jakož i výhradu děleného
zadání (§ 15);

c) údaje o případných vedlejších pracích,
jakož i všechny okolnosti a neobvyklé poža-
davky, jež jsou podstatné pro vyšetření cen;

d) lhůta splnění (§§ 17, 18);

e) způsob stanovení cen (§§ 19 až 21);

f) lhůta pro podání a otevření nabídek a
pro zadání (§ 22);

g) výše případného vádia s udáním způsobu
složení (§§ 23 až 24);

h) způsob vyrozumění uchazečů o přijetí
nabídky (§ 42):

ch) místo, kde lze nahlédnouti do pomůcek
rozepsání, případně kde lze pomůcky obdržeti
a za jakou cenu (§ 10);

i) místo, kde se nabídky podávají a způsob
podání.

(2) Kromě těchto údajů budiž v rozpise
nebo v pomůckách jeho (§ 10) obsaženo usta-


5

novení, jakým způsobem rozhodují se právní
rozepře ze smluvního poměru vzniklé.

(3) K informaci buďtéž v rozpise uvedeny
mzdy (platy) podle kolektivních smluv nebo
není-li jich, mzdy (platy) obvyklé v místě po-
dle zjištění příslušné odborové organisace za-
městnanecké.

Pomůcky rozpisu.

§ 10.

(1) Pomůcky rozpisu, jež se skládají pravi-
delně ze všeobecných zvláštních podmínek,
plánů, výkazů, prací, ceníků, předběžných vý-
měr, nabídkových a smluvních vzorců atd.,
buďtéž uchazečům pokud možno vydány a to
pouze za náhradu vlastních nákladů. Náhrada
vrátí se jen těm uchazečům, jejichž nabídky
nebyly vyloučeny podle § 34, vyjímaje ucha-
zeče, jemuž práce (dodávky) byly zadány.

(2) Kromě toho budiž uchazečům vždy do-
voleno do všech pomůcek, vyjímaje úřední
rozpočet, nahlédnouti a zhotoviti si potřebné
výtahy, opisy a kopie. K tomu účelu buďtéž
pomůcky pohotově chovány a vyloženy k na-
hlédnutí na místech, ve vypsání uvedených,
úřady jsou povinny dbáti toho, aby jména
uchazečů nebyla vyzrazena, dokud se neote-
vřou nabídky.

Rozepsání omezené soutěže.

§ 11.

Při omezené soutěži platí pro vyzvání
k účasti na soutěži ustanovení § 9, odst. 1
a 2 a § 10.

Předmět rozpisu a předpis
o provedení dodávek a prací.

§ 12.

(1) Předmět rozpisu budiž v pomůckách
zevrubně popsán; při tom buďtéž uvedeny
všechny okolnosti, potřebné k seznání rozsahu
a způsobu dodávky nebo práce a všechny
vedlejší výkony, jež jsou podstatné pro vý-
počet cen. Druh a počet jednotlivých prací
a dodávek budiž uveden a popsán tak, jak
vskutku se má provésti.

(2) Popisy a výkresy buďtéž zhotoveny tak,
aby cena mohla býti přesně vypočtena.


6

(3) Pro stavby buďtéž vyhotoveny výkazy
prací ve formě rozpočtů a v nich uvedeny
i vedlejší výkony, jež jsou sice podle obchod-
ních zvyklostí v provedení již obsaženy, ale
mají snad v daném případě pro stanovení
ceny zvláštní význam.

(4) Liší-li se znění podmínek všeobecných,
zvláštních a rozpočtů, platí rozpočet.

§ 13.

(1) Popis a způsob účtování řemeslných
prací má odpovídati předpisům, vydaným
Československou normalisační komisí a není-li
jich, zásadám příslušných odborných spole-
čenstev.

(2) Při zemních pracích, zakládání a pod.
jest uchazečům sděliti nezávazné výsledky
případně provedených šetření ohledně složení
jakosti půdy a dáti jim vždy příležitost, aby
mohli konati sami svým nákladem šetření.

(3) Vydražitel nesmí zadati práci zemní
subkontrahentu. Zemní práce musí vždy pro-
váděti sám vydražitel.

§ 14.

(1) Určitý původ nebo pramen odběru budiž
předepsán jen tehdy, má-li rozhodující důle-
žitost. Sluší-li přikládati původu nebo pra-
menu odběru hmot a předmětů zvláštní důle-
žitost při posuzování nabídky co do jakosti
práce nebo dodávky, budiž žádáno již v roz-
pisu jich jmenováni, případně průkaz, ve kte-
rém závodě byly předměty vyrobeny.

(2) Pro provedení dodávek a prací buďtéž
jako závazné předepsány podmínky rozpisu,
případně dotyčné úřední předpisy; není-li
úředních předpisů, má zadávací místo na vůli
prohlásiti za závazné prováděcí předpisy pří-
slušných odborných sdružení. Neobyčejné,
v obchodu a tržbě neobvyklé požadavky, ne-
mají býti zpravidla kladeny.

Rozdělení rozsáhlých dodávek
a prací.

§ 15.

(1) Rozpisují-li se současně dodávky před-
mětů, vyráběných různými odvětvími prů-
myslu, budiž pokud možno připuštěno, aby se
mohla činiti nabídka pro každý druh předmětu
zvláště a nebudiž trváno na tom, aby se na-
bídka musila vztahovati na všechny předměty.


7

(2) Pří rozpisování dodávek rozsáhlejších
buďtéž pokud možno připuštěny též nabídky
na dílčí dodávky.

(3) Rozepsání prací rozsáhlých buďtéž, po-
kud to není na újmu provedení, rozložena
pokud možno v jednotlivé druhy prací nebo
na oddíly.

(4) V případě rozdělení dodávek budiž v roz-
pise dodávek a prací způsob rozdělení náležitě
udán.

Zvětšení nebo zmenšení dodávek
a prací.

§ 16.

(1) Zvětšení nebo zmenšení zadávaných do-
dávek nebo prací beze změny smluvních cen
jest přípustno při dodávkách v mezích 10%
rozepsaného množství výrobků téhož druhu,
při pracích v mezích 25% rozepsaného množ-
ství téhož druhu práce.

(2) Výhrada zvětšení nebo zmenšení do-
dávky v mezích větších 10% rozepsaného
množství (odst. 1) jest přípustná jen tehdy,
žádají - li toho vojenské nebo jiné veřejné neb
obchodní zájmy, nebo podléhá - li potřeba znač-
nému kolísání.

(3) U prací může býti v rozepsání stanoven
závazek, že je dodavatel nebo podnikatel po-
vinen provésti práce rozmnožené i o více než
25% (odst. 1), avšak bez újmy nového ujed-
nání cen (§ 68), je-li v zájmu správného pro-
vedení nebo z veřejných ohledů nutno, aby
původní podnikatel provedl zvětšenou práci
sám.

(4) Je-li ve zvláštních případech (odst. 2
a 3) nutno vyhraditi si možnost zvětšení nebo
zmenšení dodávek nebo prací ve větší míře,
nežli jaká jest podle odstavce 1 všeobecně pří-
pustná, budiž na to již v rozepsání upozor-
néno.

Lhůta splnění.

§ 17.

(1) Pro provedení buďtéž vymezeny lhůty
technicky možné, vyjádřené v pracovních
dnech a odpovídající způsobu a rozsahu práce
nebo dodávky a budiž vždy udáno, do kdy má
býti s prováděním nejpozději započato.

(2) Při dodávkách pro postupnou potřebu
buďtéž lhůty splnění stanoveny pokud možno


8

tak, aby dodavatel byl stejnoměrně zaměst-
nán.

(3) Vymíní-li se dílčí dodávky, které mají
býti provedeny pokaždé na zvláštní objed-
návku, budiž v rozepsání pokud možno uve-
dena také lhůta splnění každé dílčí dodávky.

§ 18.

(1) Jestliže podnikateli při pracích staveb-
ních nebyly zadány všechny práce (t. j. i ře-
meslné), stanoví vydražitel jako hlavní pod-
nikatel se souhlasem zadávacího úřadu doby
dodávek jednotlivých prací řemeslných se zře-
telem k nerušenému a včasnému provedení
prací stavebních. V případě, že různé dodávky
a práce podnikateli nezadané nebudou podle
tohoto určení na stanoviště dodány, prodlu-
žuje se lhůta daná podnikateli o toto zpoždění.

(2) Je-li řemeslník zdržen v provádění prací
okolnostmi, které nezavinil, prodlužuje se
o tutéž dobu lhůta splnění.

Způsob stanovení cen.

§ 19.

(1) úředně vyšetřené ceny nebuďtéž v roz-
pise nebo jeho pomůckách uváděny, ani jinak
sdělovány. Vyšetření cen budiž ponecháno na-
bízeči, při čemž budiž požadováno, aby byly
uvedeny podle druhů předmětů ceny jednotky
podle váhy, výměry nebo kusu a úhrnná suma.
Nesouhlasí-li úhrnná suma nabídky se sumou
vyšetřenou podle jednotkových cen nabídky,
rozhodují jednotkové ceny.

(2) Ve výkazech prací sepsaných ve formě
rozpočtu (§12 odst. 3) buďtéž uvedeny vý-
měry prací a předmětů podle plánů a výkazů
hmot.

(3) Zadávání dodávek a prací za paušál jest
přípustno; pokud jde o stavby nebo jich části
jen s předchozím souhlasem nadřízeného
úřadu. I v tomto případě budiž předmět ve
smyslu §§ 12 až 14 zevrubně popsán, při čemž
však jest vyhotovení podrobného výkazu prací
ponecháno na vůli úřadu.

§ 20.

(1) Rozepísují-li se stavby nebo dodávky,
jichž uskutečnění má se státi v době delší než
jednoho roku, budiž to v rozpise výslovně uve-
deno a zadání stanoveno za pohyblivé jednot-
kové ceny, měřitelné ve lhůtách dvanácti-


9

měsíčních podle pohybu mezd a cen staviv a
vypočitatelné na základě rozboru cen doda-
ného oferentem při podání nabídky s ustano-
vením, že po dobu jednoho roku po přijetí na-
bídky jsou ceny nezměnitelné.

(2) Po dobu mimořádných poměrů mohou
až do odvolání ústřední úřady upraviti zá-
vaznost nabídnutých cen zvláštními ustanove-
ními.

§ 21.

(1) Podnikatel (dodavatel) nemá práva na
základě nejasnosti nebo neúplnosti popisu jed-
notlivých položek v rozpisu uvedených žádati
zvýšení cen. Může tak učiniti pouze při po-
dání nabídky zvláštním podáním, obsahujícím
přesný ciferný návrh cen.

(2) Dožaduje-li se některý uchazeč o vy-
světlení rozpisu a jde-li o vážnou věc, která
by mohla způsobiti podstatnou změnu nabídky,
budiž o tom sepsán protokol, obsahující vy-
světlení a jeho znění musí býti zasláno všem
uchazečům.

Lhůta pro podání,
otevření a přijetí nabídek.

§ 22.

(1) Lhůta k podání nabídek budiž vymezená
v poměru k rozsahu rozepsaných dodávek nebo
prací. Při menších pracích a snadno provedi-
telných dodávkách budiž lhůta pro podání na-
bídek stanovena nejméně 3 týdny, při rozsáh-
lejších pracích a větších dodávkách nejméně
6 týdnů ode dne uveřejnění rozpisu, žádají-li
se vzorky, jichž zhotovení vyžaduje delší doby,
nebo je-li potřeba místních ohledání nebo
předběžných šetření, budiž stanovena lhůta
přiměřeně delší.

(2) Kratší lhůty nežli v předchozím od-
stavci uvedené připouštějí se jen v důležitých
a naléhavých případech nebo za výjimečných
poměrů.

(3) Nabídky buďtéž otevřeny možno-li
ihned po uplynutí lhůty k podání nabídek, nej-
později však do 48 hodin.

(4) Lhůta pro zadání budiž co možná krátká
jmenovitě jde-li o předměty, jejichž ceny pod-
léhají častým změnám; v takových případech,
jakož i při menších dodavkách a pracích nesmí
tato lhůta překročiti 14 dní, při větších, složi-
tějších zadáních, zejména je-li nutno zkoušeti


10

vzorky, provésti větší výpočty, technická pře-
zkoušení a pod., 4 týdny; je-li třeba schválení
vyššího úřadu, smí lhůta pro zadání dostou-
piti 8 týdnů.

Vádium.

§ 23.

(1) Uchazeči nejsou povinni skládati při po-
dání nabídek vádia. Jakmile však bylo zadáva-
cím místem rozhodnuto o přijetí některé na-
bídky, může býti uchazeč, jehož nabídka byla
v zásadě přijata, vyzván, aby do lhůty ve vy-
zvání stanovené a 8 dnů nepřevyšující složil
vádium ve výši stanovené zadávacím řádem.
Současně bude uchazeč vyrozuměn, že bude
jeho nabídka vyloučena z nabídkového řízení,
nebude-li vádium včas složeno.

(2) Výše vádia budiž vyměřena okrouhle
částkou mezi 3-5% nabízené ceny dodávky
nebo práce.

§ 24.
(1) Záruka může býti složena:

a) v hotových penězích,

b) ve státních dlužních úpisech republiky
Československé:

ve všech domácích, t. j. v území republiky
Československé vydaných i splatných cenných
papírech, které podle zákona jsou způsobilé
k ukládání sirotčích peněz;

v úpisech všeobecného státního dluhu býva-
lého Rakousko - Uherska, státního dluhu býva-
lých království a zemí na říšské radě zastou-
pených a bývalých zemí koruny uherské,
státní losy v to počítaje;

v přednostních dlužních úpisech železničních
bývalým Rakouskem převzatých k placení, po-
kud příslušné trati probíhají, byť i jen čá-
stečně, územím republiky Československé.

Svrchu vyznačené cenné papíry musí však
býti znamenány v úředním kursovním lístku
pražské bursy a musí, byly - li vydány před
1. březnem 1919, býti okolkovány podle zákona
ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., a pro-
váděcích nařízení na jeho základě vydaných.

Státní dlužní úpisy československé přejí-
mají se za denní kurs, ostatní pak svrchu
jmenované cenné papíry nejvýše do dvou
třetin denního kursu, v obojím případě nikoliv
nad jmenovitou hodnotu;

c) ve vkladních knížkách spořitelen, a to
až do nejvyšší částky přípustné pro ukládání


11

sirotčích a opatrovaneckých jistin, dále ve
vkladních knížkách tuzemských peněžních
ústavů podléhajících stálému dozoru veřej-
ných orgánů;

d) v záručních listech peněžních ústavů,
uvedených v odstavci c);

e) v záručních listech občanských záložen
(úvěrních společenstev a spolků) a okresních
hospodářských záložen, jsou-li opatřeny úřed-
ním potvrzením místně příslušné berní správy
(finančního ředitelství na Slovensku a Pod-
karp. Rusi) povolané k vyměřování jejich
daně výdělkové, že záložna jest s to splniti
garanční závazek.

(2) Volba způsobu složení vádia jest vyhra-
zena oferentovi.

(3) Nebylo-li vádium přeměněno v kauci
podle § 53 odst. 3, musí býti podnikateli vrá-
ceno nejpozději do 14 dnů od kvalitativního
převzetí (§ 54 odst. 1). Nebylo-li vádium včas
vráceno, má podnikatel (dodavatel) právo žá-
dati náhradu za škodu, kterou tím utrpěl.

Způsob, obsah a účinnost
nabídek.

§ 25.

(1) Nabídky buďtéž podány na předepsa-
ných, nebo v případě omezení soutěže (§ 4),
dodaných vzorcích. Uchazeč jest povinen na-
bídku vlastnoručně plným jménem a příjme-
ním podepsati; protokolovaná firma podpisuje
podle zápisu v obchodním rejstříku. Podává-li
nabídku zmocněnec, jest povinen podepsati ji
výslovně jménem zmocnitele, udati jeho přes-
nou adresu a přiložiti k nabídce pravoplatně
ověřenou plnou moc. Stejným způsobem třeba
podepsati změny neb doplňky nabídek, jakož
i případná ohlášení o odstupu. Nabídky buď-
tež podány v zapečetěné obálce, opatřené nad-
pisem v rozepsání určeným a podány vypla-
ceně místu, označenému v rozpisu. Nabídka
i přílohy jsou osvobozeny od kolkovného. Ústní,
telegrafické neb telefonické nabídky nejsou
přípustný.

(2) Jsou-li podle rozepsání alternativní na-
bídky přípustný, buďtéž podány současně s na-
bídkou podle úředního návrhu. Alternativní
nabídky buďtéž vypraveny obdobně jako na-
bídky na provedení podle vypsání. Nepřijme-li
se alternativní nabídka, vyhrazuje si zadávací
místo právo použíti alternativního návrhu
k rozepsání novému; v tom případě jest však
povinno honorovati alternativní návrh podle


12

dohody a nebylo-li by jí docíleno, podle pří-
slušných, toho času obvyklých sazeb. Podávání
alternativní nabídky po zadání, která jest pod-
statnou změnou v projektu nebo rozpisu, jest
nepřípustno.

§ 26.

(1) Nabídky mají obsahovati všechny v roz-
pise uvedené údaje, zejména však:

a) přesnou adresu a označení uchazeče;

b) výslovné prohlášení, že uchazeč zná veš-
keré podmínky a pomůcky rozepsání a že je
uznává za rozhodné pro smluvní poměr; při
stavebních pracích mimo to, že zná místní
poměry staveniště;

c) údaje žádaných cen v platné zákonné
měně Československé republiky, a to cen jed-
notkových v číslicích i slovech a úhrnné
částky;

d) od společně nabízejících osob prohlášení,
že ručí za nabídku rukou společnou a nerozdíl-
nou, dále označení osoby zmocněné k obchod-
nímu vyřizování a k přijímání výplat; ustano-
vení toto platí i o nabídkách společností a
právnických osob;

e) údaje o počtu a označení případných
plánů, výkresů, vzorků atd., jež byly k na-
bídce připojeny. Tyto doklady musí býti před-
loženy před otevřením nabídek a označeny tak,
aby bylo zřejmo, ke které nabídce náležejí;

f) požadované snad údaje o pramenech od-
běru; údaje tyto mohou býti učiněny ve zvlášt-
ní příloze a zůstanou, žádá-li to uchazeč, úřed-
ním tajemstvím;

g) údaje mezd, podle nichž byla nabídka
vypočtena, které slouží pouze pro informaci
zadávacího řádu;

h) prohlášení, že uchazeč stojí v slovu až
do doby zadání, po případě až do jiné lhůty,
kterou by uvedl a že nepožaduje, aby dodržena
byla lhůta, ustanovená k přijetí slibu podle
občanského, po případě obchodního zákona;

ch) prohlášení, že se uchazeč podrobuje
soudu zadávacím místem označenému (§9
odst. 2).

(2) Rozbor všech jednotkových cen jest
uchazeč povinen předložiti jen v případech
uvedených v § 5 písm. a), § 20 odst. 1 a § 34
odst. 2.

§ 27.

Oprav nabídek jest se podle možnosti vy-
stříhati; jsou-li opravy přece nutný, buďtéž
provedeny přeškrtnutím nesprávného a vepsá-


13

ním správného znění nad tím a potvrzeny
zvláštní uchazečem podepsanou poznámkou;
opravy jiným způsobem nejsou přípustný.
Opravené číslice buďtéž vyjádřeny slovy.

Podání a otevření nabídek.

§ 28.

(1) Došlé nabídky i s přílohami opatří se
u podacího místa na neotevřené obálce poda-
cím záznamem, zapíší se do příslušného se-
znamu a odevzdají se neotevřené předsedovi
komise, který po uplynutí stanovené lhůty je
otevře (§22 odst. 3) a opatří postupnými čísly
v tom pořadí, jak jsou zapsány v seznamu, při
čemž komise pokaždé zjistí, vyhovuje-li na-
bídka formálně (§ 25) a je-li opatřena všemi
předepsanými doklady.

(2) Předseda oznámí pokaždé jméno ucha-
zeče a obsah nabídky s vyloučením uvedených
snad pramenů odběru a uvede případné alter-
nativní návrhy (§ 25 odst. 2) a jejich pod-
statu; komise ověří zároveň případné opravy
nabídky. Při obsáhlých nabídkách na práci
stavební přečte se pouze podstatný obsah na-
bídek a úhrnné ceny. Jednotkové ceny nesmějí
býti oznámeny.

§ 29.

Komise k otevření nabídek skládá se zpra-
vidla z přednosty úřadu, jenž soutěž rozepisuje
a dvou jím určených přísedících. Nabízeči a
jejich zmocněnci jsou oprávněni zúčastniti se
otevírání nabídek. Za uchazeče nebo jeho zmoc-
něnce považuje se v případě pochybnosti ten,
kdo se vykáže dodacím lístkem nebo potvrze-
ním o předložení nabídky.

§ 30.

(1) O otevření nabídek sepíše se protokol,
v němž se nabídky zanesou v pořadí, ve kte-
rém došly, s udáním jména i bydliště ucha-
zeče, datem podání a nabízenými úhrnnými
cenami a s uvedením všech podstatných okol-
ností. Nabídky samé opatří se záznamem, že
byly vzaty na vědomí a připojí se k protokolu,
jejž podepíší veškeří členové komise. Přítom-
ným uchazečům nebo jich vykázaným zmoc-
něncům jest ponecháno na vůli protokol spolu-
podepsati.

(2) K později došlým nabídkám, změnám,
doplňkům a prohlášením o odstupu nebudiž
přihlíženo, leč že by byly podány poštou a že
by bylo prokázáno, že zásilka byla tak včasně


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP