Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

75.
Návrh

poslanců Rudolfa Tayerle, Fr. Macouna, R. Kleina a soudruhů

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. prosince 1918,
čís. 91 Sb. z. a n. o 8 hodinné době pracovní.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, ráčiž se usnésti:

Zákon

ze dne ......................

kterým se mění zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a n.

o 8 hodinné době pracovní.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1918,
č. 91 Sb. 7,. a n., o 8hodinné době pracovní
mění a doplňují se takto:

§ 1.

§ 1 zák. č. 91/1918 Sb. z. a n. se mění, do-
plňuje a zní takto:

(1) Skutečná pracovní doba zaměstnanců
kteréhokoliv druhu, ať jde o pracovní nebo
služební poměr založený smlouvou soukromo-
právní nebo o poměr veřejnoprávní, nesmí
trvati déle než osm hodin ve dvacetičtyřech
hodinách a ne déle než čtyřicet hodin týdně.
Při pracech zdraví škodlivých, zvláště na-
máhavých, nebo nebezpečných, nesmí sku-


2

tečná pracovní doba zaměstnanců trvati déle
než šest hodin ve dvacetičtyřech hodinách a
ne déle než třicetšest hodin týdně. Ministr
sociální péče vyslechna ústředny odborových
organisací zaměstnaneckých stanoví, které
práce jsou zdraví škodlivé, zvláště namáhavé
a nebezpečné.

(2) Do pracovní doby v odst. 1. uvedené jest
počítati také pohotovost k pracovním úkonům,
pracovní přestávku (§ 3, odst. 2. ), u učňů čas
ztrávený návštěvou pokračovací školy živno-
stenské nebo jiného vyučování rovnocenného
(§ 99 b) živnostenského řádu, §§ 103-111
zák. ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n. ).

(3) Pracovní dobou zaměstnanců pracují-
cích pod zemí jest v dolech, do kterých se
sjíždí šachtou, čas, který uplyne od vjezdu
prvního muže do výjezdu posledního muže
jedné směny, v dolech, do kterých se vchází
štolou, čas, který uplyne od vstupu posledního
muže do štoly do výstupu posledního muže
jedné směny ze štoly na povrch. Při pra-
cech hornických, konaných za trvale vysoké
teploty, nedostatečného větrání, za přítoku
vody nebo za jiných zvláště obtížných po-
měrů, báňský úřad, vyslechna závodní radu
(důvěrníky dělnictva) a správu závodu, při-
měřeně zkrátí pracovní dobu, uvedenou v od-
stavci 1.

(4) Ministr sociální péče může ve shodě se
zúčastněnými ministry, vyslechna ústředny
odborových organisací zaměstnaneckých, do-
voliti jednotlivým skupinám podniků, zejména
dopravním a zemědělským i jinou úpravu
pracovní doby, než v odstavci 1. uvedenou, ne-
přesahuje-li úhrnem v období 3 týdnů jedno-
stodvacet hodin.

§ 2.

§ 3 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. se mění, do-
plňuje a zní takto:

(1) Rozdělení pracovní doby, jakož i stano-
vení pracovní přestávky, nebylo - li upraveno
kolektivní smlouvou, určí orgán zájmového
zastoupení zaměstnanců (závodní výbor, zá-
vodní rada, důvěrnické sbory, důvěrníci) v do-
hodě se zaměstnavatelem. Pro zaměstnance
ve veřejnoprávním poměru určí rozdělení
pracovní doby a stanovení pevné přestávky
orgán, příslušný k vydání služebních instrukcí
v dohodě s příslušnými odborovými organi-
sacemi veřejných zaměstnanců.

(2) Nejdéle však po čtyřech hodinách ne-
přetržité práce musí se poskytnouti přestávka
aspoň čtvrt hodiny.


3

§ 3.

§ 4 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. se mění, do-
plňuje a zní takto:

(1) Nezbytně musí se poskytnouti zaměst-
nancům jednou týdně nerušená přestávka
aspoň třicetšest hodin.

(2) Tato přestávka připadá na neděli, ne-
jsou-li zákonem o nedělním klidu dovoleny
výjimky.

(3) Další výjimky z třicetišestihodinového
klidu připouští se pro podniky nepřetržitě
provozované, když by vystřídání dělníků (zá-
měna noční směny za denní) nebylo jinak
možno a provozování z důvodů technických
nebo bez podstatné poruchy výroby nemůže
se přerušiti a vyžaduje nutné obsluhy a do-
zoru. Směny se však musí tak rozděliti, aby
třicetišestihodinový klid připadal zaměst-
nanci vždy aspoň třetí týden na neděli.

(4) Výjimky v předchozích odstavcích na-
značené povoluje jednotlivým druhům pod-
niků ministr sociální péče ve srozumění se
zúčastněnými ministry a v dohodě s ústřed-
nami odborových organisací zaměstnanec-
kých.

§ 4.

§ 5 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. se mění, do-
plňuje a zní takto:

(1) Nerušená přestávka v § 4 naznačená
počíná se pro ženy již v sobotu, nejpozději
o dvanácté hodině.

(2) Ministr sociální péče v dohodě s ústřed-
nami odborových organisací zaměstnaneckých
může povoliti ve srozumění se zúčastněnými
ministry v mezích denní a týdenní pracovní
doby uvedené v § 1 výjimky z ustanovení od-
stavce 1. pro určité druhy podniků, v nichž
součinnost žen je nezbytná pro nerušený chod
závodu.

§ 5.

Za § 5 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. vsunuje se
nové ustanovení jako § 5 a) s nadpisem:

"Vyhláška o době pracovní",

jež zní:

(1) Rozdělení pracovní doby a stanovení
pevných přestávek (§§ 3, 4 a 5), jakož i ho-
diny, kdy práce počíná a kdy končí, nebo
pracuje-li se ve směnách, kdy počíná a končí
pracovní doba každé směny, jest povinen vy-
hlásiti zaměstnavatel vyhláškou vyvěšenou na
nápadném místě ve všech pracovních místno-
stech a pracovních místech.


4

(2) Nevyhoví-li zaměstnavatel této povin-
nosti do osmi dnů od posledního rozdělení
pracovní doby, vyhlášku provede na náklad
zaměstnavatelův bez újmy trestního řízení
(§§ 13, 13 a) orgán zájmového zastoupení
zaměstnanců (závodní výbor, závodní rada,
důvěrníci), tam, kde není zřízen, politický
úřad L stolice (revírní báňský úřad).

(3) Nařízením ministra sociální péče bu-
dou vydány bližší předpisy o obsahu vy-
hlášky, o způsobu uveřejnění, jakož i o tom,
jak má býti proveden náhradní úkon.

§ 6.

Na místo §§ 6 a 7 zák. č. 91/18 Sb. z. a n.
vkládají se nová ustanovení jako § 6, § 7,
§ 7 a), § 7b), § 7c), § 7 d) s nadpisem:

"Práce přes čas",

jež znějí:

§ 6.

(1) Pracuje - li zaměstnanec přes dobu, sta-
novenou v § 1 nebo dobu kratší, stanovenou
za pravidelnou dobu pracovní zákonem nebo
nařízením anebo smlouvou, považuje se tato
práce za práci přes čas.

(2) Nebylo - li uděleno povolení k dočas-
nému prodloužení pracovní doby podle § 7 a
nespadají - li práce pod ustanovení § 7 a), jest
práce přes čas zakázána. Za práci přes čas
musí se zvláště platiti (§ 7b), a to ať byla
povolena či nikoli.

§ 7.

(1) Dočasné prodloužení pracovní doby
může se povoliti nejdéle na dobu čtyř týdnů
v roce a nejvýše jednu hodinu denně, byl-li
pravidelný provoz přerušen živelními udá-
lostmi nebo nehodami, či nastala - li ve veřej-
ném zájmu zvýšená potřeba práce a nelze
učiniti jiných opatření. Takové povolení udě-
luje pro podniky podléhající živnostenské
inspekci živnostenský inspektor, pro podniky
hornické báňský revírní úřad, pro podniky
zemědělské a lesní obecní představenstvo, pro
práce zaměstnanců ve veřejnoprávním po-
měru orgán příslušný k vydání služební in-
strukce a pro ostatní práce okresní úřad.

(2) Další práci přes čas jednu hodinu
denně na dobu nejdéle osmi týdnů v roce
může povoliti za týchž podmínek pro podniky
hornické báňské hejtmanství, pro podniky
zemědělské a lesnické okresní úřad, pro práce


5

zaměstnanců ve veřejnoprávním poměru
orgán příslušný k vydání služební instrukce
a pro ostatní práce zemský úřad.

(3) úhrnem nesmí práce přes čas podle
odst. 1 a 2 přesahovati dvanáct týdnů, nebo
jedno sto třicetdvě hodiny v roce.

(4) V podnicích veřejné potřebě určených
může se prodloužiti pro některé skupiny za-
městnanců pravidelná doba pracovní, když
zaměstnanec je sice třeba déle na místě slu-
žebním (v pohotovosti), ale jeho skutečná
práce nevyžaduje více než pět hodin denně.
Toto prodloužení připouští se jen tehdy,
když kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci o tom ujednané ministr so-
ciální péče v dohodě s ministry zúčastněnými
schválil, úhrnem nesmí tato práce přes čas
přesahovati dvě stě čtyřicet hodin v roce.

(5) Orgány veřejné správy před rozhodnu-
tím o žádosti za povolení podle odst. 1 až 4
musí si vyžádati dobrozdání odborových orga-
nisací zaměstnaneckých. Bylo-li povolení udě-
leno, ač dobrozdáním nebylo doporučeno, mo-
hou odborové organisace zaměstnanecké stě-
žovati si postupem administrativních stolic.
O stížnosti proti povolení, danému živnosten-
skou inspekcí, rozhoduje ministerstvo sociální
pece. Stížnost má účinek odkladný.

(6) Udělené povolení musí býti v závodě
vyhlášeno podle § 5 a).

§ 7 a).

Zvláštního úředního povolení nevyžadují
tyto práce přes čas:

1. práce pomocné, které nutně předcházejí
výrobě (práci) nebo po ní následují, jako na
př. vytápění kotlů, čištění závodních míst-
ností, krmení dobytka a pod., avšak jen, ne-
patří-li k výrobnímu procesu samotnému, a
jsou-li od něho časově odloučeny;

2. práce nutné k odstranění nebezpečí pro
život a zdraví, avšak pouze pro dobu, nutnou
k odstranění tohoto nebezpečí a není-li je
možno vykonati v obvyklé době pracovní.
Tyto práce však musí zaměstnavatel oznámiti
orgánu zájmového zastoupení zaměstnanců
(závodní výbor, závodní rada, důvěrníci)
ihned, úřadům v § 7, odst. 1 jmenovaným
nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy byly
zahájeny;

3. nutné předávání služby u těch skupin
pracovních, u nichž je to nutno v zájmu její


6

souvislosti, nevyžaduje-li toho nepřetržitý po-
stup výroby nebo služby.

§ 7b).

(1) Za každou započatou hodinu práce přes
čas (§ 6) jest platiti částku odpovídající vý-
dělku zaměstnancovu za jednu hodinu práce
v pravidelné době pracovní zvýšenou aspoň

a) o 100%, je-li práce přes čas konána
v neděli či ve svátek, který není pro zaměst-
nance dnem pracovním, nebo je-li konána
v noci (§ 8, odst. 1),

b) o 50%, je-li práce přes čas konána v so-
botu odpoledne,

c) o 25%, je-li práce přes čas konána v jiné

dny.

(2) Výdělkem zaměstnancovým jest veške-
ren příjem za práci. Výdělkem zaměstnanco-
vým za jednu hodinu práce v pravidelné době
pracovní jest při mzdě vyměřené podle času
(mzda hodinová, denní, týdenní, měsíční) po-
měrný díl připadající na jednu pracovní ho-
dinu výdělku docíleného za den, týden, měsíc.
Smluví-li se mzda podle jiného měřítka
(mzda kusová, úkolová, skupinová, dávky
osob třetích a pod. ), určí se výdělek za jednu
hodinu práce podle částky, která zaměstnanci
přísluší pravděpodobně jako střední za týden
nebo měsíc.

(3) Paušální mzdu za práci v pravidelné
době pracovní i za práci přes čas nebo pau-
šální mzdu za práci přes čas nelze platně
ujednati. Byla-li ujednána mzda úhrnná za
práci v pravidelné době pracovní i za práci
přes čas, má se za to, že úhrnná mzda byla
ujednána pouze za pravidelnou dobu pracovní
a za práci přes čas jest platiti zvláště podle
odst. 1.

(4) Zaměstnanec nemůže se platně vzdáti
odměny za práci přes čas, ani výslovně ani
mlčky, ani předem ani napotomně.

§ 7 c).

Zaměstnanec jest vždy oprávněn přerušiti
práci, aby byla dodržena pracovní doba v § 1
stanovená, nebo dočasné prodloužení pracovní
doby podle §§ 7 a 7 a) a nesmí býti z toho dů-
vodu vypovězen ani propuštěn, i když jde
o práci započatou nebo práci nutnou. Rovněž
nesmí býti vypovězen ani propuštěn z dů-
vodu, že odepřel uzavříti smlouvu o práci pře-
sahující dobu v § 1 uvedenou.


7

§ 7d).

(1) O všech hodinách přes čas jest zaměst-
navatel povinen vésti záznamy, do kterých
mohou úřad a zaměstnanci kdykoli nahléd-
nouti, a který musí na vyzvání býti předložen
úřadu. Tyto záznamy přezkouší v obdobích
aspoň týdenních orgány zájmového zastou-
pení zaměstnanců (závodní výbor, závodní
rada, důvěrníci) a shledají - li vady, záznamy
doplní a oznámí je orgánu veřejné správy
příslušnému podle § 7, odst. 1, aby sjednal
nápravu, a odborovým organisacím zaměst-
naneckým.

(2) Nařízením vlády bude stanoveno, jak
mají býti záznamy vedeny a uschovávány a
jak jest prováděti dozor orgány zájmového
zastoupení zaměstnanců a orgány veřejné
správy.

(3) Orgány zájmového zastoupení zaměst-
nanců (závodní výbor, závodní rada, důvěr-
níci) jsou oprávněny svými zástupci nahlížeti
do všech spisů závodu práce přes čas se týka-
jících.

§ 7.

§ 8 zák. č. 91/18 se mění, doplňuje a zní
takto:

(1) Pracovati v noci, t. j. v době od desáté
hodiny večerní do páté hodiny ranní, jest za-
kázáno. V době noční zakázány jsou také
práce přípravné.

(2) Vládním nařízením mohou býti dovo-
leny výjimky pro jednotlivé skupiny podniků
nepřetržitě provozované, v nichž z důvodů
technických nesmí se výroba zastaviti, nebo
pro jiné práce, vyžaduje - li toho veřejný zá-
jem, nebo pravidelná potřeba obecenstva. Toto
ustanovení se však nevztahuje na pekárny
chleba a pečiva.

(3) Přechodné práce v noci, vyvolané nut-
nou opravou závodního zařízení, při nasta-
lých poruchách, nevyžadují zvláštního povo-
lení, když by jinak pravidelný chod závodu
na delší dobu byl ohrožen. Tyto práce však
musí zaměstnavatel oznámiti orgánu zájmo-
vého zastoupení zaměstnanců (závodní výbor,
závodní rada, důvěrníci) ihned, úřadům
v § 7, odst. 1 jmenovaným nejpozději do 3
dnů od okamžiku, kdy byly zahájeny.

(4) Práce konané v noci jsou pracemi
zdraví škodlivými ve smyslu § 1, odst. 1.

(5) Za každou započatou hodinu práce ko-
nané v noci přísluší zaměstnanci příplatek


8

25% výdělku zaměstnancova za jednu hodinu
práce v denní době pracovní.

§ 8.
§ 9 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. zní takto:

(1) K noční práci mohou se bráti pouze
zaměstnanci mužského pohlaví starší osm-
nácti let. Ženy nesmí se při práci noční za-
městnávati.

(2) Ministr sociální péče v dohodě s ústřed-
nami odborových organisací zaměstnaneckých
a v souhlase se zúčastněnými ministry označí
ty druhy podniků a závodů, ve kterých se při
zpracování surovin, nebo látek velmi rychle
se kazících, připouští noční práce žen star-
ších osmnácti let výjimečně a přechodně na
kratší dobu.

(3) Dále může ministr sociální péče spolu
se zúčastněnými ministry, vyslechna ústřed-
ny odborových organisací zaměstnaneckých,
dovoliti výjimečně určitým skupinám pod-
niků, aby mohly zaměstnávati v noci od 10.
hodiny večerní do 5. hodiny ranní ženy starší
osmnácti let, když toho vyžaduje nepřetržitá
služba v podniku nebo zvláštní zřetel k veřej-
ným zájmům a práce žen sestává z úkonů po-
měrně málo namáhavých. Udělené dovolení
musí býti v závodě vyhlášeno (§ 5 a).

§ 9.

§ 12 zák. č. 91/18 Sb. z. a n. zní takto:

(1) Osobám zaměstnaným a bydlícím v do-
mácnosti zaměstnavatelově náleží ve 24 hodi-
nách odpočinek 14 hodin, z něhož aspoň 10
hodin musí připadnouti na nepřetržitý klid
v noci a aspoň hodina na odpočinek v době
polední.

(2) Výjimky z nočního klidu dovolují se
jen pro ojedinělé nepravidelně se vyskytující
nutné případy. Těžká práce se nesmí konati
od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní.

(3) Rozdělení pracovní doby ponechává se
volné úmluvě stran. Alespoň jednou týdně
musí se poskytnouti zaměstnancům nerušená
přestávka aspoň třicetšest hodin. Tato pře-
stávka připadá na neděli, nejsou-li zákonem
dovoleny výjimky. Za tohoto klidu je dovo-
leno vyřizovati jen neodkladné práce v do-
mácnosti či hospodářství, při čemž musí býti
zaměstnanci zajištěno volné nedělní odpo-
ledne. Je-li nezbytně nutno pracovati v neděli,
musí se poskytnouti přiměřený náhradní od-
počinek v den všední. Alespoň jednou za


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP