Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

74.

Odpovědi:

I. ministra vnitra na interp. posl. Uhlíře, Tichého o protistátní činnosti agitátorů "Sudeten-
deutsche Partei - předseda Konrád Henlein" v době voleb na Hlučínsku (tisk 8 XII),

II. vlády na interp. posl. Polívku, Hrušovského vo věci chovania sa maďarských úradov proti
našim občanom (tisk 8/1),

III. ministra vnitra na interp. posl. Siváka ve věci voličských seznamů (tisk 8/V),

IV. předsedy vlády a ministra spravedlnosti na interp. posl. Suroviaka ohledně zkonfiskování odb.
časopisu "Hlas slovenských železničářů" čís. 11 ze dne 1. června 1935 (tisk 8/VII),

V. min. spravedlnosti na interp. posl. Kosíka o pronásledovaní dělníků, kteří požadovali, aby

Arnošt Thálman propuštěn byl na svobodu (tisk 44/XXV),
VI. předsedy vlády na interp. posl. Polívky, Hrušovského ve věci překládání německých učitelů na

německé školy na Slovensku (tisk 8/II),

VII. min. obchodu na interp. posl. Netolického, Týkala ve věci prodejen zboží za jednotné ceny a
zřizování továrních filiálních prodejen (tisk 8/III),

VIII. min., školství a národní osvěty na interp. posl. Siváka ve věci vybudování technické vysoké

školy na Slovensku (tisk 8/IV),

IX. min. zemědělstva na interp, posl. Siváka vo věci stranického postupu úřadu práce pře země-
dělské robotníctvo v Nitře (tlač 8/VI),
X. vlády na interp. posl. Kopřivy o zdražení uzenin a masa (tisk 8/VIII),

XI. min. financí na interp. posl. šaláta o nesmíme velikých pokutách, ukládaných finančními
orgány na Slovensku (tisk 8/IX),

XII. ministra vnitra na interp. posl. Haššíka v záležitosti zneužití úřední moci okresním náčelní-
kem Velgosem v Michalovcích (tisk 8/X),

XIII. vlády na interp. posl. Zeminově o neprovádění a sabotování kartelového zákona (tisk 8/XI),

XIV. min. spravedlnosti na interp. posl. Švermy, Zápotockého, B. Kóhlera, širokého, Tóroka, áliwky
o odsouzení komunistů poslance štětky a tajemníka Slánského a osvobození fašisty Maixnera
(tisk 44/XIX),

XV. min. železnic na interp. posl. dra Wolfa o nespravedlivém přeložení železničního zaměstnance

(tisk44/XXII).

74/1.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců Františka Uhlíře,
Ervína Tichého

o protistátní činnosti agitátorů "Sudeten-
deutsche Partei - předseda Konrád Hen-
lein" v době voleb na Hlučínsku (tisk
8/XII).

Příslušné místní i ústřední úřady sledují stále
a bedlivě vývoj poměrů na Hlučínsku a věnovaly

také mimořádnou pozornost průběhu voleb a prů-
běhu volební agitace na Hlučínsku i na oněch mís-
tech, o nichž se interpelace dále zmiňuje. Bezpeč-
nostní úřady potlačovaly s největší přísností již
v zárodku jakékoliv nezákonnosti, zejména proti-
státního rázu, ať vycházely s kterékoliv strany,
a čelily v prvé řadě též každému, začaté velmi
těžce postižitelnému nezákonnému vlivu na výsle-
dek voleb, obzvláště jevil-li se v nepřípustném ná-
tlaku na voliče a v jich přestrašování. Všechny
případy protistátní činnosti, tudíž i ony, které
interpelace výslovně uvádí, byly příslušnými úřady
řádně a s největším urychlením vyšetřeny a pacha-
telé, pokud byli dopadeni, byli odevzdáni soudům
k potrestání. Tam, kde byly pro to dány zákonné
předpoklady, byli vinníci potrestáni také admini-
strativně citelnými tresty a bylo a bude proti nim
použito i jiných administrativních opatření.


2

K tomu dlužno uvésti, že pověsti, že na území
Hlučínska bude v brzku proveden plebiscit, byly
na Hlučínsku již častěji rozšiřovány a jest povět-
šině v nich spatřovati ohlas různých událostí v za-
hraničí. Podobné pověsti ožily též za předvolebního
období a jich rozšiřovatelě byli co nejpřísněji sti-
háni. Hlavní jejich původce dlužno očividně hledati
v protistátních živlech, uchýlivších se za hranice
a tam činných.

Podotýkám dále, že bylo zavedeno zvláštní še-
tření, aby byly objasněny okolnosti, kterým sluší
přičísti, že výsledek voleb na Hlučínsku se nesrov-
nává zcela s místními poměry.

Příslušné úřady pečují se vším úsilím, aby po-
měry na Hlučínsku, pokud jde o bezpečnost státu,
nezavdávaly podnět ku stížnostem. Opatření
v tomto směru vhodná jsou uvažována.

Protistátní činnost nebude trpěna a bylo by proti
ní, kdyby byla zjištěna, zakročeno podle přísluš-
ných zákonných ustanovení.

V Praze dne 10. září 1935.

Ministr vnitra:

Dr Černý v. r.

74/II.

Odpověď

vlády

na interpeláciu poslancov Vlád. Polívku,
I. Hrušovského

vo věci chovania sa maďarských úradov
proti našim občanom (tisk 8/1).

Livia Bitterová, narodená dne 12. VII. 1911
v Parkane, příslušná do Parkane, Kossuthova úl.
378, bola maďarskými orgánmi v Ostrihome dne
10. IV. 1935 zadržená, ačkolvek malá riadny česko-
slovenský pas opatřený maďarským vízom. Dňa
14. IV. 1935 bola prepustená.

Imrich Abelsberg, narodený dňa 22. V. 1898
v Ostrihome, príslušný do Kamendína, okres Par-
kan, bol zadržaný maďarskými orgánmi v Ostri-
home dňa 7. VI. 1935, ačkolvek bol opatrený riad-
nym československým pasom a maďarským vízom.
Prepustený bol dňa 9. VI. 1935.

Vláda, súc zpravená o zadržaní, intervenovala
v prvom i druhom prípade prostredníctvom česko-
slovenského zastupitelského úradu v Budapešti
u maďarskej vlády a žiadala, aby československí
občania, opatrení riadnymi cestovnými dokumen-
tami a cestujúci do Maďarska neboli maďarskými
úradmi prenasledovaní.

Oba menovaní sú československí občania maďar-
skej národnosti a po návratu do Parkane prehlá-
sili, že maďarské úrady jednaly s nimi zdvorile.

V  P r a h e dňa 17. septembra 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.

74/III.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslance Josefa Siváka
ve věci voličských seznamů (tisk 8/V).

Okres prievidzský má úhrnem 36. 970 voličů, za-
psaných do stálých seznamů voličských. Podlé vý-
sledku provedeného šetření nemohlo se v okrese
prievidzském zúčastniti květnových voleb do Ná-
rodního shromáždění pro neúplnost voličských se-
znamů celkem 175 občanů, což činí z celkového
počtu zapsaných voličů, necelou půli procenta. Po-
čet tento nelze v celku považovati za zvlášť ná-
padný, i když v některých obcích vyskytlo se po-
měrně více takových případů (v Handlové 39,
v obvodu nováckého notariátu 23), neboť v obcích
prievidzského okresu jest poměrně značný pohyb
obyvatelstva, hledajícího práci a zaměstnání mimo
okres. Značnější fluktuace obyvatelstva znesnad-
ňuje přípravné práce pro sestavení správných a
úplných voličských seznamů.

Přípravné práce vykonávají obecní a notářské
úřady a členové místních volebních komisí, jimž
náleží pak sestavovati a vésti ve stálé patrnosti
voličské seznamy. Nebylo zjištěno, že by orgánové
ti dopustili se povrchností nebo nedbalosti.

V Praze dne 17. září 1935.
Ministr vnitra:

Dr Černý v. r.

74/IV.

Odpověď

předsedy vlády a ministra spravedlnosti

na interpelaci poslance Suroviaka

ohledně zkonfiskování odb. časopisu "Hlas

slovenských železničářů" čís. 11 ze dne

1. června 1935 (tisk 8/VII).

"Zabavení v interpelaci uvedeného místa z čísla
11. časopisu »Hlas slovenských železničiarov«
z 1. června 1935, zařízené státním zastupitelstvím
v Trenčíně, bylo sice krajským soudem v Trenčíně
v celém rozsahu potvrzeno, avšak do tohoto roz-
hodnutí byla podána stížnost, o níž vrchní soud
v Bratislavě dosud nerozhodl.


3

Není proto soudem dosud o zabavení pravoplat-
ně rozhodnuto. "

V Praze dne 17. září 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Dérer v. r.

Původní znění ad 74/V.

Odpověď

ministra spravedlnosti
na interpelaci poslance Kosíka

o pronásledování dělníků, kteří požadovali,
aby Arnošt Thälman propuštěn byl na svo-
bodu (tisk 44/XXV).

Proti Štěpánu Ménessimu a spol. nebylo zave-
deno trestní řízení pro protest proti bezprávnému
zatčení Arnošta Thälmana, ale proto, že jsou dů-
vodně podezřelí z účasti na ilegální kom. organi-
saci "Rudá pomoc", kteréžto jednání může zaklá-
dati skutkovou podstatu přečinu dle § 17 č. 1. zák.
na ochranu republiky. Obžaloba nebyla dosud po-
dána. Ze zločinu dle § 15 č. 3 zák. na ochr. repu-
bliky jest podezřelý jedině Štěpán Ménessi a sice
pro rozšiřování letáku "Manifest myjavskej konfe-
rencie slov. malorožnického žudu atd. ", kterýžto
leták státní zastupitelství v Ružomberku zabavilo,
poněvadž zakládal skutkovou povahu zločinu výš
jmenovaného. Na Štěpána Ménessiho byla také
v této trestní záležitosti uvalena zatímní i vyšetřo-
vací vazba, proti níž si nestěžoval ani on sám ani
jeho obhájce.

Ze shora uvedeného jest vidno, že postup jak
státního zastupitelství v Košicích, tak i krajského
soudu v Košicích odpovídal zákonitým předpisům.

V Praze dne 18. září 1935.
Ministr spravedlnosti:

Dr. Dérer v. r.

74/VI.

Odpověď

předsedy vlády

na interpelaci poslanců Vlád. Polívky,
I. Hrušovského

ve věci překládání německých učitelů na
německé školy na Slovensku (tisk 8/II).

Od roku 1930 nebyl přeložen na německé státní
školy na Slovensku již ani jeden z německých uči-

telů, ustanovených na německých školách v Če-
chách.

Němečtí kandidáti učitelství z historických zemí
byli sice ustanovováni na státní školy na Sloven-
sku, ale jen pokud byl nedostatek německých kan-
didátů ze Slovenska, a to jen ti kandidáti, kteří
dosud nepůsobili jinde a proti nimž také nebylo
žádných námitek po stránce státoobčanského cho-
vání. Dnes však tento nedostatek kandidátů ze Slo-
venska již pominul.

Příslušní činitelé bedlivě si všímají působení
všech učitelů na národních školách na Slovensku
bez ohledu na to, o který vyučovací jazyk jde, a
netrpí jakoukoliv rozkladnou činnost.

V Praze dne 26. září 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.

74/VII.

Odpověď

ministra obchodu

na interpelaci poslanců J. Netolického, J.
Tykala

ve věci prodejen zboží za jednotné ceny a

zřizování továrních filiálních prodejen

(tisk 8/III).

Zákonem ze dne 22. prosince 1933, čís. 251 Sb.
z. a n. upraven byl prodej zboží za jednotné ceny.
Dle tohoto zákona nesmějí do 1. ledna 1936 býti
zřizovány žádné nové obchody s jednotnými ce-
nami, po 1. lednu 1936 pak jen se svolením zem-
ského úřadu. Tyto obchody nesmějí býti ani věcně
ani místně rozšiřovány, ani clo jiné obce překlá-
dány a nesmějí býti zřizovány závody vedlejší.
Provozování živnosti hostinské a výčepnické jest
v těchto prodejnách zakázáno.

Jest mi dobře známo, že jsou četné stížnosti
proti těmto obchodům se strany živnostnictva a
obchodnictva a že obchody tyto vykonávají neblahý
vliv i na ceny kvalitního zboží v širokém okolí a
zmenšená tržba v ostatních obchodech má za ná-
sledek i redukci personálu.

Jsem však ochoten pracovati k prohloubení
ochrany ostatního živnostnictva a obchodnictva
proti nevítanému hospodářskému vlivu těchto ob-
chodů na výrobní a prodejní poměry v ostatních
živnostech a obchodech a poukazuji, že ve vládě
bylo již schváleno a ve Sbírce zákonů a nařízení
uveřejněno pod č. 101 ze dne 26. dubna 1935 vládní
nařízení vypracované na základě zmocňovacího zá-
kona, kterým se zakazuje překládání prodejen
obchodů s jednotnými cenami i uvnitř obce. Dále
jsem ochoten prodloužiti v dohodě se všemi ostat-
ními činiteli dobu, během níž nesmějí vzniknouti
žádné další obchody s jednotnými cenami.


4

Ani úpravu prodeje potravin nepouštím se zře-
tele. Jsou mi známy stížnosti obchodnictva do
tohoto prodeje a jsem ochoten - ať již cestou
novelisace zákona parlamentem aneb vládním na-
řízením na základě zmocňovacího zákona - upra-
viti i otázku prodeje potravin v těchto obchodech.

K dalšímu bodu interpelace dožadujícímu se zá-
kazu dalšího zřizování továrních filiálních prode-
jen a správkáren, uvádím, že otázka tato jest již
vyřešena vládním nařízením ze dne 16. července
1935, č. 162 Sb. z. a n.

V Praze dne 25. září 1935.

Ministr obchodu:
J. V. Najman v. r.

74/VIII.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty
na interpelaci poslance Siváka

ve věci vybudování technické vysoké školy
na Slovensku (tisk 8/IV).

V odpovědi (tisk 1986/III) na interpelaci po-
slanců Andreje Hlinky, Josefa Siváka a druhů pro
zřízení vysoké školy technické na Slovensku (ze
dne 1. června 1932 - tisk 1821/III) bylo již ře-
čeno, že zřízení této školy není otázkou zásadní,
ale toliko otázkou vhodné doby, kdy potřebné pod-
mínky uvedené vysoké školy budou zajištěny. Po-
třebné nezbytné podmínky nemohou býti dosud za-
jištěny.

V  P r a z e dne 19. září 1835.

Ministr školství a národní osvěty:
Dr Krčmář v. r.

74/IX.

Odpověď

ministra zemědělstva
na interpeláci poslanca Siváka

vo věci stranického postupu úřadu práce
pře zemědělské robotníctvo v Nitře (tlač

8/VI).

Bolo zistené, že úrad práce pre zemedelské ro-
botníctvo v Nitre obdržal v prvej polovici t. r. cel-
kom 464 pracovných smluv. Z tohoto počtu bolo
458 pracovných smluv takých, kde zamestnávatelia

požadovali určitého vodcu skupiny; v ostatných
prípadoch určil vodcu skupiny menovaný úrad.

V každom jednotlivom prípade však úrad
práce skúmal, či vodca skupiny vyhovuje prísluš-
ným úradným predpisom, najmä čo sa týka bez-
úhonnosti a spožahlivosti a majetkových pomerov.
A ak zistil, že vodca skupiny má nejaký majetok,
takže není už odkázaný na túto formu zárobku,
nebolo mu udelené oprávnenie najímať sezónnych
zemedelských robotníkov.

Prípady, kde vodcovia skupiny berú do práce
celú svoju rodinu, vyskytujú sa najmä u máločlen-
ných skupín. Postup tento je odôvodnený jednako
tým, že vodca skupiny chce a musí mať spožahli-
vých robotníkov, jednako ohžadom na nezaopatrené
a práce schopné deti, ktoré by zostaly doma bez
dozoru a výživy, keď manželka ide do práce s vod-
com skupiny, úrad práce však vždycky upozorňuje
vedúcich skupín a dbá na to, aby zaraďovanie prí-
buzných do pracovných skupín obmedzili len na
skutočne potrebných členov a brali zretež na iné
riadne a potrebné robotníctvo.

Z toho, čo bolo uvedené, je zrejmé, že úrad práce
pre zemedelské robotníctvo v Nitre riadil sa pri
sprostredkovaní práce jedine platnými predpismi
a služobnými inštrukciami a že všeobecné tvrdenie
o jeho straníckom postupe postráda skutočného
podkladu. Vzhžadom na to nemám dôvodu, aby
som na základe interpelácie činil nejaké opatrenie.

V Prahe dňa 17. septembra 1935.

Minister zemedelstva:
Dr Hodža v. r.

74/X.

Odpověď

vlády

na interpelaci poslance Kopřivy
o zdražení uzenin a masa (tisk 8/VIII).

Počátkem měsíce července r. 1934, kdy na trhu
dobytčím a masném byly znamenány průměrné
ceny hovězího masa 6. 42 Kč a vepřového 7. 32 Kč
za 1 kg, bylo dohodnuto o úsporném jednání zem-
ského úřadů v Praze s výrobními kruhy uzenář-
skými snížení prodejních cen uzenic na 50 hal. a
uzenek na 60 hal. za 1 kus při počtu 22 až 24 kusy
na 1 kg.

Když pak během další doby cenová hladina do-
bytka a masa stoupla a v květnu r. 1935 dosáhla
průměrná cena hovězího masa výše 8. 11 Kč, ve-
přového masa 9. 91 Kč, zvýšili někteří výrobci kva-
litního uzenářského zboží, aniž dříve jednali s pří-
slušnými úřady o změně dohody z července 1924,
ceny uzenic a uzenek o 10 hal. na 1 kuse.

K přezkoumání tohoto zvýšení cen uzenic a uze-
nek zřídil magistrát hlav. města Prahy zvláštní
cenovou komisi, nařídil určité_ přehlídky výroby to-
hoto zboží a zavedl též proti některým výrobcům
trestní řízení pro bezdůvodné zdražování, jež skon-


6

čilo jich odsouzením; odvoláním z odsuzujících ná-
lezů úřadu I, stolice, pokud byla v cestě instanční
již projednána, zemský úřad v Praze nevyhověl.
Politické úřady byly opětovně ministerstvem
vnitra poukázány, aby cenám předmětů potřeby,
zvlažte pak masa a uzenářských výrobků věno-
valy největší péči a aby v případech bezdůvod-
ného zdražování zakročily proti vinníkům co nej-
přísněji podle předpisů vládního nařízení č. 27/34
ve znění vládního nařízení č. 180/34 Sb. z. a n.

V Praze, dne 27. září 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.

74/XI.

Odpověď

ministra financí
na interpelaci poslance Šaláta

o nesmírně velikých pokutách ukládaných
finančními orgány na Slovensku (tisk

8/IX).

Podle § 4, odst. 6 zák. č. 48/1928 Sb. z. a n.
platí o směnkách, na kterých není uvedena smě-
nečná částka - jako tomu je také v případech,
kterých se týká interpelace - nevývratná
domněnka, že každá směnka zní na 100. 000 - Kč.

Podle §§ 11 a 14 téhož zákona je pak smě-
nečný dlužník zavázán zaplatit zkrácený popla-
tek směnečný spolu se zvýšením (s pokutou)
rukou společnou a nerozdílnou s majitelem směnky.

Postup finančního úřadu ve věci poplatků smě-
nečných, který se v interpelaci vytýká, byl tedy ve
shodě se zákonem.

Přes to však se zřetelem na okolnosti tohoto pří-
padu činím zároveň opatření, aby pokuty, přede-
psané směnečným dlužníkům v interpelaci uvede-
ným, nebyly'od nich požadovány a aby poplatky
řádné byly vymáhány především na J. Kmettym.
Podané rekursy budou projednány podle předpisu.

Otázka malých pálenic vyřešena jest ku pro-
spěchu těchto závodů v či. II. žák. č. 86/1932 Sb.
z. a n., tím způsobem, že jsou-li tyto závody pro-
vozovány pěstiteli ovoce nebo vína, požívají až
50% ní slevy na spotřební dani, jsou-li po živno-
stensku provozovány osobami jinými, přísluší jim
sleva 10% ní, ač velkolihovarům (konsumním liho-
varům) nepřiznává se vůbec žádná daňová sleva.
K zmínce interpelace o tom, že pokuty za tajné pá-
lený lihu vyměřovány jsou vysokými částkami, po-
dotýkáme, že základ pro výměru pokut tvoří zkrá-
cená nebo ohrožená daň, která u lihu činí 2. 680 Kč
za 1 hl abs. Vzhledem k tomuto vysokému zdanění
dosahují uložené pokuty, které jsou násobkem
zkrácené neb ohrožené daně, značné výše.

V Praze dne 26. září 1936.
Ministr financi:
Dr Trápl v. r.

74/XII.

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance Stefana Haššíka

v záležitosti zneužití úřední moci okresním
náčelníkem Velgosem v Míchalovcích (tisk

8/X).

Zevrubným šetřením bylo zjištěno, že informace,
sloužící za podklad k interpelací, jsou mylné, ze-
jména pak, že neodpovídá skutečnosti tvrzení, že
okresní náčelník Velgos k sobě předvolal předsedu
republikánské strany ve Vinné, Koníka, a že mu
dal k nahlédnutí zápis o jednání okresního výboru,
týkající se udělení podpory Ludové škole ve Vinné.

Oproti tomu bylo prokázáno, že se starosta obce
Koník - jenž ostatně není, jak interpelace mylně
se domnívá, předsedou republikánské strany ve
Vinné - k okresnímu náčelníku dostavil o své
újmě, bez jakéhokoli předvolání, ve své vlastnosti
jako starosta obce, v záležitosti povolení peněžité
podpory ludové škole ve Vinné, ježto se mu do-
stalo od člena okresního výboru Juraja Drotára in-
formace, že okresní výbor věc již projednal.

Okresní náčelník starostovi obce, intervenují-
címu u něho v zájmu obce, přislíbil, že se postará,
aby schvátená podpora na školu byla obci, naléza-
jící se v nepříznivé finanční situaci, ihned pouká-
zána; zápis o dotyčném jednání okresního výboru
však okresní náčelník starostovi obce neukázal.

Za daného stavu věci nemůže se v postupu
okresního náčelníka spatřovati zneužití moci
úřední a není důvodu pro zákrok, jehož se inter-
pelace dožaduje.

V Praze dne 30. září 1935.

Ministr vnitra:
Dr Černý v. r.

74/XIII.

Odpověď

vlády
na interpelaci posl. F. Zeminové

o neprovádění a sabotování kartelového
zákona (tisk 8/XI).

Podle kartelového zákona jest zahájiti řízení,
je-li důvodná obava, že by prováděním kartelové
úmluvy byl ohrožen veřejný zájem nepřiměřeně
vysokými cenami nebo obchodními podmínkami.
Vláda na podkladě tohoto ustanovení rozhodla


6

koncem roku 1933, aby zahájeno bylo šetření o ce-
nách výrobků průmyslu železářského, cukerního a
papírnického. Cílem tohoto šetření jest zjistiti, zda
dány jsou ohledně cen kartelových výrobků před-
poklady pro použití § 12 kartelového zákona, podle
něhož může býti kartelu zakázáno požadovati ceny
přesahující stanovenou výši, zjistí-li se, že jak se
zřetelem na kalkulační složky a celkové výsledky
hospodaření zúčastněných podniků, tak s hlediska
národohospodářského jsou ceny nebo sazby nepři-
měřeně vysoké, nebo že obchodní podmínky tyto
ceny nepřiměřeně zvyšují. Těmito ustanoveními
dána jest směrnice, o jakých okolnostech šetření
má býti prováděno. Mají býti objektivně zjištěny
jednak skutečnosti rázu soukromohospodářského,
t. j. kalkulační složky toho kterého výrobku, pro-
zkoumána hospodářská situace jednotlivých závo-
dů jakožto celku, a skutečnosti vyplývající s hle-
diska národohospodářského.

Jakmile vláda rozhodla, že šetření má býti za-
hájeno, uvědojměny byly kartelové organisace prů-
myslu železářského, papírnického a cukerního mi-
nisterstvem průmyslu, obchodu a živností o zahá-
jení šetření a byly vyzvány, aby bez odkladu po-
daly ohledně cen a obchodních podmínek všechny
ke zjištění rozhodujících okolností potřebné zprávy
a vysvětlivky. Rovněž kartelová komise byla bez
průtahu svolána, byla v ní podána zpráva o učině-
ných již opatřeních. Komisí byli ustanoveni refe-
renti pro jednotlivé v úvahu přicházející průmysly,
byl uvážen postup ohledně stanovení znalců a na-
značeny otázky, které zejména při posudku znalců
by přicházely v úvahu.

V poradách zúčastněných ministerstev, které na
to byly konány, byly pak podrobněji vyznačeny
skutečnosti, které měly býti osvětleny znalci usta-
novenými pro šetření ohledně cen železa a papíru.

Šetření podle kartelového zákona ohledně cukru
mohlo býti navázáno na výsledky šetření, které
svého času svými orgány provádělo ministerstvo
financí. Naproti tomu u cen železa a papíru ne-
bylo tohoto předběžného materiálu; bylo tedy
nutno vše od počátku zjišťovati a ověřovati jak
s hlediska technického, tak s hlediska účetního, a
to ve směrech výše naznačených. Nutným důsled-
kem toho ovšem bylo, že šetření ohledně těchto
artiklů vyžadovalo si delšího času a nabylo také
velmi značného rozsahu.

Avšak i ohledně cen cukru bylo nutno přezkou-
mati zprávy 128 cukrovarů, surováren, smíšených
továren a rafinerií o jich výrobních nákladech, aby
mohly býti porovnány soupisy kartelem předlo-
žené, týkající se výrobních nákladů cukru v jednot-
livých kategoriích cukrovarnických závodů. Ve
zprávě, která o provedeném šetření předložena
byla ministerstvem obchodu kartelové komisi
v dubnu 1934, probrána byla otázka výroby cukru,
distribuce a spotřeby cukru, otázka nákladů na
řepu, otázka daňového zatížení, dovozného, obchod-
ních nákladů i zisku, pokud se týče ztrát cukro-
varů a zejména také bylo přihlédnuto k problému
vývozu cukru, vliv jeho na zemědělskou produkci,
pokud jde o nahrazování řepy pšenicí, na generální
režim cukrovarů a na výrobu jiných odvětví prů-
myslových, která souvisejí s cukrovarnictvím, ja-
kožto dodavatelé strojů, pomocných látek a pod.

Jak již řečeno, velmi obsáhlého šetření vyžádalo
si zkoumání cen železa. U tohoto artiklu mělo býti
znalci zejména přihlédnuto k významu generální

režie, k důsledkům stabilisovaných hodnot pro vý-
počet amortisací, k zúročení investovaného kapi-
tálu, k způsobu výpočtu cen surovin, zejména
jde-li o rudu vlastní nebo o rudu z koncernova-
ných podniků, k otázce daňového zatížení, k úloze
mezd, k cenám uhlí použitého při výrobě, k výši
rabatů, k účinkům toho, že ten který podnik ne-
pracuje plnou kapacitou a pod. Znalci vzhledem
k mimořádnému rozsahu práce podali nejprve
předběžnou zprávu v březnu 1934 a konečnou
zprávu v dubnu téhož roku. Zpráva znalecká po-
dána byla na 160 stránkách strojem psaných a do-
plněna dvěma svazky diagramů a tabulek. Vy-
jádření organisací kartelových k znaleckému po-
sudku, zaujetí stanoviska znalci k tomuto vy-
jádření a zpracování výsledků šetření vyžádalo si
proto nutně delší doby. Ukázalo se také potřeb-
ným vzhledem k námětům jednotlivých minister-
stev, aby znalci své šetření ještě doplnili. Po skon-
čení dodatečného šetření v květnu letošního roku
jednala pak o věci kartelová komise na podkladě
zprávy ministerstva průmyslu, obchodu a živností
a vyjádření ministerstev zemědělství a sociální
péče. Znalci a na podkladě jejich posudku pak
zpráva pro kartelovou komisi, zabývají se struk-
turou našich železáren, otázkou rudné a uhelné
základny, geografickou polohou železáren, mož-
ností používání rud domácích a cizích, vlivem cizo-
zemských rud na ceny surového železa. Znalci
zjistili výrobní náklady surového železa, poloto-
varů i konečných železářských výrobků; k tomu
cíli zjišťovali ceny použitých surovin, vyčíslili pře-
tvářné náklady, náklady na úmor, rozebrali jed-
notlivé položky úmorové, jakož i posoudili otázku
generální režie a provedli rozvrh její na jednot-
livé výrobky, zjistili průměr docilovaných cen, po-
měr cen prodejních k cenám svéstojným a k cenám
světovým a provedli rozbor vlivu daní, úroků a ji-
ných ústředních výloh na tvoření konečné ceny vý-
robků. Vyšetřeno bylo zatížení úrokové a zatížení
vznikající z jednotlivých položek správních ná-
kladů a jiných výdajů generální režie. Také sociál-
ním břemenům věnována byla pozornost právě tak,
jako prodejním výlohám, proveden byl posudek
s hlediska bilančního a osvětlen vliv exportních
obchodů na tuzemské ceny. Všechna šetření pro-
váděna byla znalci v jednotlivých podnicích, kde
také ověřována a zjišťována byla potřebná data
účetní.

Šetření ohledně cen papíru dalo se odděleně, jed-
nak pro papír rotační, jednak pro papír grafický
a balící. Provedeno bylo šetření počínajíc od cen
surovin (dřiví, celulosa atd. ) a pomocných látek,
zjišťovány byly provozní náklady, docílené ceny,
na tuzemském trhu a v cizině a sledován byl vliv
cen výrobních na tuzemské ceny a na výsledky
celkového hospodaření jednotlivých papíren. I zde
podána byla v květnu letošního roku kartelové ko-
misi zpráva. Před tím však již během kartelového
šetření podařilo se jednáním v ministerstvu ob-
chodu docíliti po dvakráte snížení cen rotačního
papíru.

Kartelová komise jednala o všech podaných jí
zprávách jak ministerstva obchodu, tak ostatních
ministerstev a ježto nedošlo k rozhodnutí podle
platných předpisů, podala vládě zprávu o stavu
věci. Tak jako zavedeno bylo řízení ohledně cen
cukru, železa a papíru, zavede vláda po případě
příslušná ministerstva šetření i ohledně jiných
artiklů, pokud budou dány předpoklady pro použití
ustanovení kartelového zákona.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP