Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

73.
Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková úmluva k Československo-německé hospodářské dohodě

ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní

platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje dodatkovou úmluvu k Česko-
slovensko-německé hospodářské dohodě ze dne
29. června 1920, sjednanou dne 13. srpna 1935
a uvedenou v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Německo chrání vlastní produkci chmele a
předpisuje německým pivovarům povinné po-
užívání domácího chmele v určitém minimál-
ním poměru. Autonomní německé clo na chmel
činí 150 ř. marek. Dodatkovou úmluvou ze dne
6. října 1932, č. 159 Sb. z. a n. z r. 1932, či. 1.
až 4., zavázala se německá vláda k sazbě
70 ř. marek, jakož i k tomu, že bude blaho-
volně vyřizovati žádosti svých pivovarů o po-
užívání československého chmele podle § 2
svého nouzového nařízení o nuceném použí-
vání domácího chmele. Naproti tomu česko-
slovensko vyhovělo německému přání, aby
dehtové barvy s obsahem nastavovadel až do
80% byly odbavovány v položce 625 Českoslo-
venského celního sazebníku a aby žádosti

o povolování dovozu hašeného vápna z Ně-
mecka byly blahovolně vyřizovány.

Ujednání či. 1. až 4. této dodatkové úmluvy,
která byla již dne 21. srpna 1933 prodloužena
o 1 rok a 29. srpna 1934 o další rok, pozbyla
platnosti dnem 31. srpna 1935. Z toho dů-
vodu bylo nutno včas jednati znovu s němec-
kou vládou o prodloužení platnosti těchto
ujednání a výsledkem tohoto jednání jest
předkládaná dodatková úmluva ve formě vý-
měny not, kterou se platnost zmíněných ujed-
nání prodlužuje o další rok s účinností od
1. září 1935.

Text dodatkové úmluvy předkládá se ve
zvláštních exemplářích ve znění českém a ně-
meckém.

V Praze,   dne 26. srpna 1935.

Náměstek předsedy vlády:
Rud. Bechyně v. r.


2

Auswärtiges Amt.

Berlin, den 13. August 1935.

Herr Geschäftsträger!

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, daß
«wischen der Deutschen und der öechoslo-
vakischen Regierung Einverständnis über
Folgendes erzielt worden ist:

1.

Die Vereinbarungen in den Artikeln 1 bis 4
der am 6. Oktober 1932 in Prag unterzeich-
neten Zusatzvereinbarung zum deutsch-ce-
choslovakischen Wirtschaftsabkommen vom
29. Juni 1920, deren Geltungsdauer durch
den Notenwechsel vom 29. August 1934 bis
zum 31. August 1935 verlängert worden ist,
gelten sinngemäß auch für das Hopfenwirt-
schaftsjahr 1935/36, also bis zum 31. August
1936.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert wer-
den. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem
Austausch der Ratifikationsurkunden, der in
Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für
die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom
29. Juni 1920, jedoch nicht über den 31.
August 1936 hinaus, in Geltung, sofern nicht
einer der vertragschließenden Teile den No-
tenwechsel zum 1. eines Monats mit einer
Frist von einem Monat kundigt. Die vertrag'
schließenden Teile werden den Notenwechsel
bereits vor Austausch der Ratifikations-
urkunden mit Wirkung vom 1. September
1035 ab vorläufig anwenden.

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen,
Herr Geschäftsträger, den Ausdruck meiner
vorzüglichsten Hochachtung zu erneuern.

von BÜLOW m. p.

An den

čeehoslovakischen Geschäftsträger
Herrn Legattonsrat Miroslav Schubert

Berlin.

(Překlad, )
Zahraniční úřad.

V Berlíně dne 13. srpna 1935.

Pane chargé ďaffaires.

Mám čest potvrditi Vám, že německá a
československá vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy
k německo-československé hospodářské do-
hodě z 29. června 1920, podepsané v Praze
6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not
z 29. srpna 1934 prodloužena do 31. srpna
1935, platí obdobně též pro chmelový hospo-
dářský rok 1935/36, tedy až do 31. srpna 1936.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude
platnosti 15. dne po výměně ratifikačních
listin, jež bude provedena v Praze, a zůstane
v platnosti po dobu trvání hospodářské do-
hody z 29. června 1920, avšak nikoliv po
31. srpnu 1936, pokud jedna ze smluvních
stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kterého-
koliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní
strany uvedou však tuto výměnu not v pro-
zatímní platnost ještě před výměnou ratifi-
kačních listin s účinností od 1, září 1935.

Používám také této příležitosti, abych
Vám, pane chargé ďaffaires, projevil svou
obzvláštní úctu.

voň Bülow v. r.

Panu

Československému chargé ďaffaires,
legaónímu radovi Miroslavu Schubertovi

v Berlíně.


3

Légation de la République
Tchécoslovaque.

V Berlíně dne 13. srpna 1935.

Pane státní sekretáři.

Mám čest potvrditi Vám, že československá
a německá vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy
k československo-německé hospodářské do-
hodě z 29. června 1920, podepsané v Praze
6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not
z 29. srpna 1934 prodloužena do 31. srpna
1935, platí obdobně též pro chmelový hospo-
dářský rok 1935/36, tedy až do 31. srpna 1936.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude
platnosti 15. dne po výměně ratifikačních
listin, jež bude provedena v Praze, a zůstane
v platnosti po dobu trvání hospodářské do-
hody z 29. června 1920, avšak nikoliv po
31. srpnu 1936, pokud jedna ze smluvních
stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kterého-
koliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní
strany uvedou však tuto výměnu not v pro-
zatímní platnost ještě před výměnou ratifi-
kačních listin s účinností od 1. září 1935.

Používám také této příležitosti, abych
Vám, pane státní sekretáři, projevil svou
obzvláštní úctu.

Československý chargé ďaffaires a i.:
MIROSLAV SCHUBERT v. r.

Jeho Excelenci

státnímu sekretáři zahraničního úřadu
panu Dru von Bülow

v Berlíně.

 

(Übersetzung. )

Gesandtschaft der Čechoslovakischen
Republik.

Berlin, den 13. August 1935.

Herr Staatssekretär!

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, das
zwischen der Čechoslovakischen und der Deut-
schen Regierung Einverständnis über Folgen-
des erzielt worden ist:

I.

Die Vereinbarungen in den Artikeln 1 bis 4
der am 6. Oktober 1932 in Prag unterzeichne-
ten Zusatzvereinbarung zum Čechoslovakisch-
deutschen Wirtschaftsabkommen vom 29.
Juni 1920, deren Geltungsdauer durch den
Notenwechsel vom 29. August 1934 bis zum
31. August 1935 verlängert worden ist, gelten
sinngemäß auch für das Hopfenwirtschafts-
jahr 1935/36, also bis zum 31. August 1936.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden.
Er tritt am fünfzehnten Tage rach dem Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden, der in
Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die
Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29.
Juni 1920, jedoch nicht über den 31. August
1936 hinaus, in Geltung, sofern nicht einer
der vertragschließerden Teile den Noten-
wechsel zum i. eines Monats mit einer Frist
von einem Monat kündigt. Die vertragschlie-
ßenden Teile werden den Notenwechsel be-
reits vor Austausch der Ratifikationsurkun-
den mit Wirkung vom 1. September 1935 ab
vorläufig anwenden.

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen,
Herr Staatssekretär, den Ausdruck meiner
vorzüglichsten Hochachtung zu erneuern

Der Čechoslovakische Geschäftsträger:
MIROSLAV SCHUBERT m. p.

An Seine Exzellenz

Herrn Staatssekretär des Auswärtigen
Amtes

Dr. von Bülow

in Berlin.

Státní tiskárna v Praze. - 3935-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP