Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

72.
Návrh

poslance Roberta Kleina a soudruhů

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obýva-
tetetvu v obcích: Nová Lhota, Vodranty, Olšany, Kluky, Močovke, Krchleby, Žá-
ky, Drobovice, Čáslav a Vrdy, okres Čáslav.

Dne 28. června t. r. přihnala se prudká
bouře spojená s krupobitím a průtrží mra-
čen nad výše uvedené obce. Krupobitím
a průtrží mračen bylo zničeno z velké čá-
sti dozrávající obílí a také značné škody
utrpěny byly na ostatních pícninách.

Dle zjištění, postiženi byli občané v No-
vé Lhotě na polních kulturách více jak
20%, ve Vodrantech 20-30%, v Olša-
nech více jak 50-70%, v Klukách 70-
90%, v Močovicích pak celý katastr byl
úplně zničen. Škoda v této obci jest téměř
100%, v Krchlebech byli postiženi obča-
né 70-90%, v Zakách 60-80%, v Dro-
bovicích 20-30%, v Čáslavi 60-80%, ve
Vrdech pak škoda jest již mírnější.

Mezi postiženými jsou z veliké části
malorolníci a domkáři, dále pak dělníci,

kteří mají pozemky pronajaty, takže zni-
čením úrody utrpěli škodu poměrně velmi
značnou.

Poněvadž většina postižených odkázá-
na jest čistě na výtěžek svých polí, na-
vrhují podepsaní:

1. Aby postiženým poskytnuta byla fi-
nanční pomoc.

2. Dány byly obilniny k podzimnímu se-
tí za přiměřenou náhradu.

3. Aby byly poskytnuty daňové úlevy
postiženým.

4. Aby byly zastaveny exekuce a povo-
leno postiženým bezúročné poshovění pla-
cení daní.

V Praze dne 29. srpna 1935.

Klein,

Remeš, Révay, Stivín, Bečko, Plk, Nový, dr. Macek, Juraečková-Vorlová, J. Ku-
čera, dr. Markovlč, Jaša, Polach, Němec, R. Chalupa, Dlouhý, F. Kučera, Al.
Langer, dr. Mareš, Vaverka, Tymeš, Benda, Hladký.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP