Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad.

70.

Návrh

poslanců B. Köhlera, Beuera, Schenka, Appelta, Švermy, Slánského a soudruha,

aby neprodlené bylo pomoženo pracujícímu lidu v německém území Českoslo-
venské republiky.

Navrhujeme, aby se poslanecká sněmovna usnesla:

Vládě se ukládá, aby učinila všechna
opatření, která mohou pomocí pracujícímu
lidu v německém území československé
republiky, zvláště:

1. Aby nezaměstnaným bylo ihned vy-
placeno 200 mil. Kč, jako jednorázová, mi-
mořádná výpomoc;

2. aby byla zavedena všeobecná pod-
pora nezaměstnaným jak ji uvádí návrh
posl. Zápotockého, Krosnáře, Hádka, Val-
lo, Töröka, Sliwky a soudruhů (tisk 2837);

3. aby neprodleně a kladně byly vyří-
zeny návrhy na investiční práce v němec-
kých územích;

4. aby byly zlevněny ceny potravin, jak
jest navrženo v návrhu posl. Hodinové-
Spurné, Dvořáka, Krosnáře, J., Svobody

a soudruhů (tisk 2849)

5. aby obce a okresy s pomocí vlády
zřídily vhodné útulky pro mládež;

6. aby bylo zrušeno vládní nařízení Čís.
112/1934 Sb. z. a n. a aby byly zase za-
vedeny dávky nemocenských pokladen
jako před 15. červnem 1934;


2

7. aby ustanovení o odkladu exekuce
byla rozšířena na všechny dluhy drobných
rolníků a živnostníků u bohatých věřitelů

a úřadů:

8. aby chudí sedláci a drobní živnost-
níci byli na útraty velkých bank vyváže-
ni z dluhů, aby byly sníženy jejich daně
a zavedena vzestupná daň, aby byli po-
stiženi i boháči;

9. aby byl zrušen jazykový zákon a
zvláště ustanovení, jimiž jsou němečtí pra-
cující hmotně poškozováni, jimiž se jim
překáží svobodně užívati své mateřštiny
a jež způsobují jich zbytečné pronásledo-
vání;

10. aby stát poskytoval pravidelnou
podporu německým obcím na udržování
německých škol, na vydatnou výživu ne-
dostatečně živené školní mládeže a na
bezplatné dodávání učebných pomůcek
chudým žákům.

Odůvodnění.

Němečtí a čeští kapitalisté, monopoly a
banky provedli své dílo. Pilné německo-
sudetské dělníky, pracovité sedláky a
drobné živnostníky uvrhli do bídy, která
přesahuje všechny meze. Vláda nechala
německé území bez přiměřené péče, ale
za to zajistila kapitalistům klid a pořádek,
jehož potřebují k vyssávání krve ze ši-
rokých lidových vrstev. Německému pra-
cujícímu lidu byla omezena jeho politická
a národní práva a tím odňat prostor k ži-
vota, podkopána síla k obraně proti jejich
nemírnému vyssávání. Zbyla krutá nou-
ze pracující sudetsko-německý, lid, který

te v hladu, bídě, bez národní a politi-
sobody. Situace německých neza-
městnaných a dělníků, situace pracující
mládeže a inteligence, chudých sedláků a
drobných živnostníků se nedá udržeti,
jest taková, že vyžaduje neprodleně po-
moci, aby se zabránilo veliké pohromě.

Ve volebním boji slíbila především Hen-
leinová strana sudetsko-německému pra-
cujícímu lidu základní zlepšení jeho posta-
vení. Jest po volbách, všechny sliby mají

býti zapomenuty a široké, pro bídu zou-
falé masy lidu mají býti ponechány další
záhubě. My komunisté prohlašujeme, že
se zřetelem na situaci, ve které se octly
široké vrstvy německého lidu, jest nej-
důležitější otázkou dne, která v němec-
kých územích republiky musí býti dnes
rozřešena: pomoci neprodleně pracující-
mu sudetsko-německému lidu v mrazivé
a strašné bídě.

My komunisté bojujeme o uskutečnění
socialismu jako jediné možnosti k záchra-
ně a osvobození pracujících z kapitalisti-
ckého otroctví. Ale strašná nouze, ve kte-
ré jsou široké vrstvy lidu v sudetsko-ně-
meckém území, nesnese odkladu, nýbrž
vyžaduje, aby se ihned zakročilo, ihned
pomohlo. Proto my komunisté stavíme
boj o neprodlenou pomoc pracujícíma su-
detsko-německému lidu v čelo své čin-
nosti a obracíme se na vládu s velmi nalé-
havými a palčivými požadavky, aby po-
skytla pomoc pracujícímu sudetsko-ně-
meckému lidu. Vybízíme široké vrstvy
německého lidu, trpící nouzi, aby všemi


3

prostředky podporovaly naše volání o ne-
prodlenou pomoc pro sudetsko-německý
pracující lid a náš boj.

Nejnaléhavější jest pomoci nezaměstna-
ným. V německých územích přes letní se-
zonu pro stálou krizi, chtivost zisku ně-
meckých kapitalistů, politiku českého fi-
nančního kapitálu a vlády jest stále přes
400. 000 nezaměstnaných. Dlouholeté trvá-
ní nezaměstnanosti a stálé omezování pé-
če o nezaměstnané vládou uvrhlo neza-
městnané masy s jeřích rodinami do ne-
slýchaného zbídačení. Nezaměstnaní již
dávno nemají záloh, mnoho z nich chodí
do slova v hadrech, chybí jim nejnutnější
výživa, oděv, domácí nářadí a vystřebá-
ni až do krve kráčí stále rychleji vstříc
úpadku svých tělesných sil, takže se ko-
nečně pro nedostatečnou výživu stanou
neschopnými k práci. (Jen v městě Liber-
ci jest dnes již 300 nezaměstnaných ne-
schopných k práci pro nedostatečnou vý-
živu. ) Takový mimořádný nouzový stav
zavazuje vládu k mimořádným pomoc-
ným opatřením.

Proto žádáme pro nezaměstnané v ně-
meckém území:

1. aby jim ihned vláda poskytla jedno-
rázovou mimořádnou výpomoc 200 mil.
Kč, takže by každému nezaměstnanému
bylo vyplaceno průměrně aspoň 500 Kč,
za něž by si pro sebe a svou rodinu mohl
koupiti nejnutnější předměty potřebné
k životu. Vláda nechť poukáže tyto pení-
ze ihned obcím v německém území a obce
nechť je neprodleně bez byrokratických
průtahů při účasti výborů nezaměstnaných
vyplatí nezaměstnaným.

Aby se aspoň poněkud čelilo pohromě,
ve které se ocitli nezaměstnaní, žádáme,
aby kromě jednorázové mimořádné vý-
pomoci byla podpora v nezaměstnanosti
zlepšena tak, aby nezaměstnaní po celou
dobu jejich nezaměstnanosti byli chráně-
ni aspoň před největší bídou.

Proto žádáme:

2. Aby byla odvolána všeobecná nouzo-
vá nařízení a výnosy, které zhoršily pod-
poru v nezaměstnanosti (gentská sousta-
va, omezení vyživovací akce atd. ).

3. Aby bez byrokratického týrání byly
vydávány týdně každému nezaměstnané-
mu nejméně 3 vyživovací lístky a doplňo-
vací lístek na každé dítě, a to všem, kdož
nejsou podporováni podle gentské sousta-
vy.

4. Aby byla zavedena všeobecná pod-
pora v nezaměstnanosti, jak ji navrhuje
klub komunistických poslanců.

Statisíce sudetských Němců žízní po
práci, aby si vydělali chléb. V úřadech a
ministerstvech leží sta návrhů na nouzo-
vé stavby v německém území. Práce v
německém území by bylo mnoho. Silnice
a cesty jsou zanedbány, jest zapotřebí u-
praviti řeky, kanalisovati, stavěti vodo-
vody, elektrisovati, stavěti nemocnice a
chorobince, malé byty, útulky pro mlá-
dež, sportovní hříště, školy atd. Jest sta-
vební sezóna, ale skoro nic se nestaví, po-
něvadž obce nemají peněz a vláda nepod-
poruje nouzové práce v německém úze-
mí, jak by to odpovídalo situaci.

Desetitisíce schopných sudetsko-němec-
kých úředníků, zaměstnanců a dělníků
jest zde, ale v soukromých a státních pod-
nicích, ba dokonce při těch několika nou-
zových pracích v německém území nena-
lézají zaměstnání, poněvadž při dnešním
politickém kursu se výlučně zaměstnáva-
jí čeští dělníci, nebo se jim dává přednost.
Při dobré vůli vlády bylo by však možno
opatřiti práci v německých územích ně-
meckým dělníkům a v českých územích
českým dělníkům.

Racionalisace v podnicích ještě zaměst-
naných tak vystupňovala pracovní tempo,
že zkrácení pracovní doby a zaměstnává-
ní většího počtu dělníků se stalo nezbyt-
ně nutným. Ale kapitalisté z chtivosti zis-
ku se zdráhají zkrátiti pracovní dobu při
plných mzdách a dodatečně přijmouti děl-
níky. Vláda je ještě žádným zákonem ne-
donutila zkrátiti pracovní dobu při vyrov-
nání mezd, nýbrž ve státních podnicích
(poště, železnicích atd. ) následuje příkla-
du soukromých kapitalistů.

Pracovní možnosti pro sudetské Němce
jsou zde. Musí se jich využíti. Proto žá-
dáme:

1. Aby vláda mimořádně přihlížela k ně-
meckým územím při investicích a nouzo-


4

vých pracích. Aby ihned byly kladně vy-
řízeny stavební návrhy německých obcí
a veřejných sborů v úřadech a minister-
stvech, aby tyto stavební projekty byly
mimořádně podporovány z rozličných
fondů (silničního fondu, fondu pro vodní
stavby), z peněz získaných půjčkou prá-
ce, které jsou ještě po ruce a z jiných pe-
něz státu, aby se ještě v tomto stavebním
období mohlo začíti s velkolepými nouzo-
vými pracemi a investicemi v německém
území.

2. Aby při investicích a nouzových stav-
bách, státu, zemí, okresů a obcí v němec-
kém území byli především zaměstnáváni
domácí a také mladiství dělníci, jimž dluž-
no platiti aspoň podle platných mzdových
sazeb.

3. Aby byl zaveden 40hodinový pra-
covní týden (nebo 36hodinový pracovní
týden v hornictví) při plných mzdách a
dodatečně přijati dělníci.

4. Aby byli v soukromých a státních
podnicích zaměstnáváni němečtí úředníci,
zaměstnanci a dělníci podle národnostní-

ho klíče, čímž by desetitisíce německých
pracujících získalo práci a chléb, neboť by
se jim v práci ulehčilo a byli by zaměst-
nání ve svých domovech (napr.  železni-
čáři, poštovní zaměstnanci, soudní úřed-
níci atd. ).

Přes to, že v německém území jest kri-
ze největší, jsou v německém území tržní
ceny nejdůležitějších potravin lidových
vrstev vyšší než v Praze a v semknutých
českých částech země. Při tom drahota
stále stoupá a olupuje zbídačené masy o
poslední sousto potravy. Žádáme proto
vládu, aby energicky zakročila proti ce-
nové lichvě monopolů a "kartelů a aby do
německého území dodávala levné potra-
viny. Proto navrhujeme: aby byly sníže-
ny ceny 1 kg chleba na 1. 50 Kč, 1 kg
mouky na 1. 30 Kč, 1 kg cukru na 3 Kč,
rovněž aby byly sníženy ceny tuků, ma-
sa a uhlí atd. Ceny buďtež sníženy na
útraty Obilního monopolu, cukerního kar-
telua jiných syndikátů a kartelů, které
vymačkáváš ohromné zisky z pracujících
vrstev spotřebitelů.

Spousta německé mládeže odrostlé ško-
le nemůže od počátku hospodářské krize,

t. j. po 6 let najíti zaměstnání, aby si sa-
ma vydělávala chléb. Proto jest pracující
sudetsko-německá mládež přímo v zoufa-
lé situaci, která vyžaduje zcela zvláštní
pomoci. ,

Zaměstnáním mládeže při uskutečnění
našich požadavků na provedení velkole-
pých investic a nouzových staveb v ně-
meckém území, zavedením 40hodinového
pracovního týdne, zaměstnáváním němec-
kých úředníků, zaměstnanců a dělníků v
soukromých a státních podnicích podle
národnostního klíče a podporou nezaměst-
naných lze čeliti největší bídě pracující
německé mládeže.

Kromě toho žádáme, aby jako výpo-
mocné opatření obce a okresy s pomocí
vlády ihned zřídily útulky pro mládež,
aby nebyla odkázána na ulici.

Při všeobecné bídě, ve které jsou lido-
vé vrstvy německého území. Jest neoby-
čejně ohroženo zdraví těchto vrstev. Již
nyní propukávají pro všeobecnou nedo-
statečnou výživu hromadná onemocnění
a nakažlivé nemoci zvláště u prolefář-
ských dětí. Široké vrstvy lidu to posti-
huje tím více, že statisícový zástup neza-
městnaných jest odkázán na úplně nedo-
statečné léčebné ošetřování a osobám na
případ nemoci pojištěným vláda nouzový-
mi nařízeními snížila úkony nemocenských
pojišťoven. Se zřetelem na situaci širo-
kých vrstev v německém území žádáme:

1. Aby bylo zrušeno nouzové nařízení
vlády o zhoršení nemocenského pojištění
a aby s pomocí vlády byly zase zavede-
ny úkony nemocenských pojišťoven, jaké
byly před tímto nařízením.

2. Aby rozhodně bylo zlepšeno léčebné
ošetřování nezaměstnaných a jejich ro-
dinám.

Všeobecným zbídačením dělnických
vrstev, lichvou monopolů a kartelů, poli-
tikou vlády byly uvrženy v bídu i vrstvy
chudých sedláků a drobných živnostníků

v německém území. Jejich zadlužení jest
úžasné, daňová břemena jsou nesnesitel-
ná, exekuce jsou ničivé. Německý sedlák
nedostal pří pozemkové reformě skoro
ani kousek půdy. Za to byli v jeho vlasti
usídleni čeští majitelé zbytkových stat-
ků.


5

Staří rakouští šlechtici a velkostatkáři
sedí dále na svých statcích a provozují
odtamtud propagandu pro Hitlera a ire-
dentu, která hrozí, že se naše vlast při
imperialistických zápletkách promění v
bojiště. I němečtí chudí sedláci a drobní
živnostníci jsou dnes v situaci, která vy-
žaduje, aby se ihned zakročilo a po-
mohlo.

Proto žádáme vládu:

1. Aby prodloužila zákon o odkladu e-
xekucí u drobných sedláků pro nezapla-
cené daně na dvě léta a aby tento zákon
rozšířila, aby se nesměly exekucí vymá-
hati hypoteční dluhy, půjčky a úroky.

2. Aby tento zlepšený a rozšířený zá-
kon o odkladu exekucí rozšířila na drob-
né živnostníky.

3. Aby na útraty velkých bank vyva-
dila z dluhů chudé sedláky a drobné živ-
nostníky.

4. Aby drobným sedlákům a živnostní-
kům snížila daně a zavedla vzestupné da-
ně ke zdanění boháčů.

5. Aby rozparcelovala české zbytkové
statky v německých územích ve prospěch
drobných sedláků na útraty fondů býva-
lého pozemkového úřadu.

6. Aby ve prospěch německých drob-
ných sedláků zabavila půdu starých ra-
kouských a říšskoněmeckých šlechticů a
velkostatkářů, kteří slouží Hitlerovi a ire-
dentě.

7. Aby uvolnila přístup do zestátně-
ných, panských a obecních lesů, aby jich
nouzí trpící lidové vrstvy v německém
území mohly bezplatně a bez překážky
využívati (dříví, lesní plodiny, stelivo
atd. ).

Dnešní soustava národnostního utlačo-
vání jest nejen pramenem ohromného zbí-
dačení německých lidových vrstev, nýbrž
i nevyčerpatelným pramenem německé-
ho a českého šovinismu, který národy ve-
dle sebe žijící dohání k národnostní zášti
a roztržce.

My komunisté jsme až na smrt nepřá-
telé národního šovinismu a žádáme tedy,
aby čeští držitelé moci přestali národnost-
ně utlačovati sudetsko-německý lid. Hlá-

síme se o právo na svobodné národní se-
beurčení sudetských Němců a žádáme ja-
ko okamžitého opatření:

1. Aby neprodleně byl zrušen jazykový
zákon, jímž němečtí pracovníci jsou hmot-
ně poškozováni, v úřadech týráni a pře-
káží se jim svobodně užívati své mateř-
štiny.

2. Žádáme, aby se zanechalo rdoušení
německého školství a aby byly poskyt-
nuty mimořádné subvence zadluženým a
bankrotujícím německým obcím, které za
dnešního stavu nemohou řádné vydržo-
vati školy a pečovati o školní žactvo. Žá-
dáme tedy, aby stát pravidelně podporo-
val německé obce, aby mohly udržovati
německé školy, aby mohly dodávati ně-
meckým žákům bezplatně učebné pro-
středky, které jim rodiče za nynější nou-
ze nemohou kupovati, a aby mohly vy-
datně stravovati školní mládež veřejných
německých škol, většinou nedostatečně
živenou.

Peníze na úhradu našich veskrze spra-
vedlivých požadavků, aby se neprodleně
pomohlo sudetsko-německým pracujícím,
jsou zde. Musí býti vzaty tam, kde jsou:
u boháčů. K tomu navrhujeme:

1. Ve své rozhlasové volební řeči dne
15. května t. r. prohlásil ministr dr. Czech:
».... na rok 1935 jsou zajištěny investič-
ní práce úhrnem za 3 miliardy Kč a mimo
to se na letošek připravují ještě další ve-
řejné práce za miliardové náklady. «

Navrhujeme, aby miliardy, o nichž se
zmínil ministr dr. Czech, byly neprodle-
ně uvolněny a aby ihned byly zahájeny
investiční práce především v německém
území.

2. Živnostenská, banka, jejíž ředitel dr.
Preiss na teplické schůzi průmyslníků pro-
jevil velkou náklonnost k sudetsko-ně-
meckým kapitalistům a která v tuctech
podniků, patřících k jejímu koncernu, vy-
kořisťuje sudetsko-německé pracovníky,
při převratu v roce 1918, jak bylo odha-
leno ve volebním boji, dovezla za 1 1/2 mi-
liardy bezcenných peněz z Rakouska do
Československa, zde je zhodnotila a ne-
byla za to potrestána.


6

Navrhujeme, aby vláda odňala Živno-
stenské bance těchto 1 1/2 miliardy Kč a
použila jí na zaplacení výpomoci pro lid
v nouzi,

3. Ústřední časopis českých agrárníků
»Venkov« napsal ve volebním boji, že se
tak zv. stabilisačními bilancemi »průmy-
slníci neodůvodněně obohatili« a že z to-
hoto titulu je zde 13 miliard přebytků a
fondů. Na tomto ohromném prospěchář-
ství jsou nikoliv nepatrnými částkami zú-
častněny firmy v německém území, jak
ha př. Česká eskontní banka, Česká ban-
ka Union, Liberecko-vratislavický pivo-
var, Ústecká chemická továrna, Sehicht
v Ústí n. L., Petschek, Riedel, Liebig,
Richter, Ginzkey atd.

Navrhujeme, aby z těchto stabilisačních
zisků vláda zabrala 50% a užila jich na
výpomoc pro sudetské Němce.

4. Banky, kapitalisté a vědci agrárníci
dluhuji státu 4 miliardy Kč na daních

Navrhujeme aby tyto dlužné daně by-
ly exekučně vymoženy a aby se jich uži-
lo na výpomoc pracující lid.

5. Jako stálé opatření, které zlepší fi-
nanční situaci státu, navrhujeme, aby by-
la připravena a provedena daňová refor-
ma tak, že by nepřímé daně byly sníženy
a od nejnižšího důchodu počínajíc by se
zavedly vzestupně stoupající daně dů-
chodů, které by ve prospěch státu omezi-
ly zisky bank, kapitalistů a velkých agrár-
níků.

Již část opatření, která navrhujeme, u-
možnila by provésti naše požadavky, aby
ihned byla poskytnuta pomoc těžkou nou-
zí trpícímu sudetsko-německému pracují-
címu lidu.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru sociál-
ně-politickému, zemědělskému a rozpočtovému, aby, jej ne-
prodleně vyřídily.

V Praze dne 8. července 1935,

Bruno Köhler, Beuer, Schenk, Appelt, Šverma, Slanský,

Zápotocký, Schmidke, Vallo, Vodička, Török, Dvořák, Kosik, Machačová, Klima,
Kliment, Śliwka, Široký, Hodinová - Spurná, Nepomucký, Kopřiva, dr. Clementis,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP