Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad.

69.

Návrh

poslanců G. Beuera, B. Köhlera, R. Appelta, F. Schenka a soudruhů
na zavedení péče obcí o nezaměstnané.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, ráčiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ve výpomocných
akcích pro nezaměstnané a jiné lidi trpící
nouzi učinila v obcích tato opatření:

1. Obecním zastupitelstvům se ukládá,
aby neprodleně učinila opatření, jimiž se
přispěje k tomu, aby se nezaměstnaným
a jiným obecním příslušníkům trpícím
nouzi zajistila přiměřená dodatečná po-
moc a podpora.

2. Výtěžky všech sbírek pořádaných ve
prospěch nezaměstnaných a chudých buď-
též odevzdány obecním úřadům, aby je
spravovaly a rozdělovaly.

3. Aby se zaručila nestranná správa a
rozdělení výtěžků sbírek, má obecní za-
stupitelstvo zvoliti ze zástupců všech
stran komisi, do které i místní nezaměst-
naní mohou vyslati své zástupce.

4. Komise pověřená správou a rozdíle-
ním výtěžků a sbírek jest také povinna
a oprávněna kontrolovati postup sbírek a
pořadatele donutiti, aby složili přesné

účty.


5. Úřední povolení všech soukromých
sbírek jest vázáno podmínkou, že se po-
řadatelé výslovně zavazují odevzdati vý-
nosy sbírky příslušné obecní správě.

Odůvodnění.

K bodu 1.: V četných obcích jsou boha-
tí a zámožní obyvatelé, které obecní za-
stupitelstva mohou přiměti k mimořádným
příspěvkům a dávkám na obecní péči o
nezaměstnané.

K bodu 2.: Zkušenosti hlavně poslední
zimy ukázaly, že se tak zvané »pomocné
akce« provádějí jen proto, aby se nouze
nezaměstnaných zneužilo pro stranicko-
politické účely. To se týká zvlášť tak zva-
né »Sudetskoněmecké lidové pomoci«,
kterou pořádá sice úředně »Svaz Němců«,
ale ve skutečnosti ji úplně ovládá Sudet-
sko-tiěmecká strana, aby nezaměstnané
pro tuto stranu získala. V četných přípa-
dech mohlo se listinami prokázati, že »Li-

dová pomoc« činila příděl ze sbírky zá-
vislým přímo na vstupu do Sudetsko-ně-
mecké strany.

Jistě lze míti za to, že se toto zneuží-
vání bídy nezaměstnaných v příští zimě
bude ještě rozsáhleji opakovati, jak to
úplně jasně vysvítá z prohlášení chebské-
ho sjezdu Svazu Němců« a z vyhlášky,
že Sudetsko-německá strana připravuje
akci »Kamarád v bídě«. Takové zneužití
lze zameziti jen tehdy, když se výnosy
všech takových sbírek soustředí v rukou
obecního zastupitelstva a s přímou odpo-
vědností obecního zastupitelstva nestran-
ně rozdělí.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru soci-
álně-politickému, aby jej ihned projednal.

V Praze dne 17. srpna 1935.

Beuer, B. Kohler, Appelt, Schenk,

Zápotocký, Vodička, Török, Kosík, Klíma, Dvořák, Śliwka, Široký, Kopřiva, Nepo-
mucký, Hodinová-Spurná, Kliment, Schmidke, Vallo, dr. Clementis, Slánský,

Machačová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP