Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935,

IV. volební období. 1. zasedání.

Překlad.

68.

Návrh

poslanců dra G. Kliebera, E. Köhlera, inž. A. Lischky a druhů,

aby ihned byla provedena pomocná opatření pro území volebních krajů karlo-
varského, plzeňského, lounského a českolipského, těžce postižená trvalým suchem.

V soudních okresech ašském, bochov-
ském, chebském, loketském, falknovském,
kraslickém, jesenickém, kadaňském, kar-
lovarském, doupovském, žlutickém, nej-
deckém, bečovském, blatenském, podbo-
řanském, přísečnickém, jáchymovském,
vejprtském, vildštejnském, dobřanském,
mariánskolázefiském, stříbrském, nýr-
ském, přimdském, stodském, tachovském,
touškovském, bezdružickém, mosteckém,
postoloprtském, žateckém, teplickém,
ústeckém, českolipském, dubském, lito-
měřickém, bělském a několika jiných, ne-
bo v jednotlivých částech těchto soudních
okresů byly zjištěny tyto těžké škody v
zemědělské výrobě:

Ozimy, nejen pokud jde o délku stébla,
zakrněly, nýbrž také pro sucho, které na-
stalo právě v posledních týdnech, budou
velmi málo sypati. Tím jest zemědělská
sklizeň pšenice, žita a steliva v těchto
územích proti jiným letům velice zhorše-
na a stačí částečně právě jen k úhradě
domácí potřeby chlebovin a steliva.

Jaře neobyčejně trpěly suchem, takže
v četných územích ani nevymetaly a sot-

va že se sklidí osivo. Vikve a hrachy jsou
v některých územích úplně zničeny, tak-
že nebudou moci býti požaty, nýbrž jen
zpaseny. Tím přišlo zemědělství v těchto
územích skoro úplně o sklizeň těch zrni-
tých plodin, které hlavně slouží ke krme-
ní.

Okopávaniny (brambory, turíny a ře-
py) opozdily se ve vzrůstu, při čemž
brambory byly již postiženy nočními
mrazy na počátku července, hlavně v
hlubších polohách, zatím co turíny pro
nedostatek srážek nebylo často vůbec lze
sázeti, a kde se to stalo, jsou většinou
zakrnělé, poněvadž sucho neobyčejně po-
máhalo k rozšíření živočišných škůdců.
Částečně začíná již nyní žloutnouti bram-
borová nať, takže i když ještě teď začne
pršeti, nelze očekávati ani poněkud uspo-
kojujícího výnosu.

Loňské sucho způsobilo, že v jeteli by-
ly veliké mezery a již při prvním kosení
neposkytly jetele pro sucho žádného
zvláštního výnosu, ale dnes jsou již vět-
šinou tak vypáleny, že i trvalý děsí by
je sotva povzbudil k novému vzrůstu. To-


2

též platí pro luky, od nichž, ani od těch,
která jsou nejlépe položena, nelze očeká-
vati druhou senoseč.

Zemědělci v uvedených územích budou
míti na příští hospodářský rok tedy jen
obilí ke mletí a často nedostatečnou zá-
sobu slámy. Proti tomu chybí jim již ny-
ní zelené krmivo, takže již dnes musí le-
tošním senem krmiti dobytek, jehož po-
čet prořídl již vloni. Zásob sena a slámy
a jadrného krmiva od loňska není, neboť
v četných územích neúroda v roce 1934
způsobila, že byly spotřebovány všechny
zásoby, které snad byly po ruce. Očeká-
vaná sklizeň ani po stránce množství, ani
jakosti nevyhoví tomu, co dlužno požado-
vati od osiva aspoň poněkud upotřebitel-
ného.

I ovocnářství bylo těžce poškozeno su-
chem v obou posledních letech. Nehledě
k tomu, že nezraté ovoce pro nepatrné
deště padá se stromů, byli ovocnáři znač-
ně poškozeni tím, že nově vysázené

stromky, jakož i starší ovocné stromy,
mající již ovoce, byly suchem zničeny.

Novým nedostatkem krmiva v roce
1935 je znemožněno četným zemědělcům
udržeti stav dobytka beztoho již velíce
snížený, takže dojde k hromadným nou-
zovým prodejům. Zbývající dobytek je
špatně krmen a nepřináší žádného užitku.
Tím jsou velmi těžce postiženy hlavně
drobné a střední selské podniky, poně-
vadž příjmy z prodeje dobytka a z mléč-
ného hospodářství budou mizivé.

Pro loňské přikupování krmiva a steli-
va byl úplně spotřebován beztoho nepa-
trný peněžní výnos loňské sklizně, takže
nebude lze platiti ani běžné daně a dáv-
ky, ani jakékoliv úroky. Proto není v
těchto oblastech vůbec hotových peněz,
což jistě zvýší nynější zadlužení právě v
drobných a středních hospodářstvích na
nejvyšší míru. Částečně nelze již nyní
platiti ani mezd a sociálních dávek.

Podepsaní činí tedy tyto návrhy, které nechť vláda co nejdříve provede:

1. Výše uvedené okresy nebo obce,
které v nich jsou těžce postiženy suchem,
buďtež prohlášeny za nouzová území.

2. Povinně zpětné převzetí starých zá-
sob krmiva zemědělci, které jest ustano-
veno vládním nařízením ze dne 17. čer-
vence 1935, č. 152 Sb. z. a n., nebudiž v
nouzových územích prováděno.

3. Postiženým zemědělcům buďtež bez-
platně přidělena krmiva a erární otruby.
Dopravné za seno a slámu jako krmivo a
za stelivo budiž co nejvíce sníženo.

4. Postiženým zemědělcům nechť země-
dělská skladiště přidělí bezplatně osivo a
brambory na sadbu.

5. Ovocnářům v nouzových územích
buďtež poskytnuty příspěvky na nové o-
patření ovocných stromků všeho druhu
a to aspoň 50 % kopní ceny.

6. Ministerstvo zemědělství nechť při-
měřeně zakročí u ústředních organisací
pro zpeněžení dobytka, aby hradily svou


potřebu hlavně z nouzových území. Tak
se musí zabrániti poklesu cen na dobyt-
čích trzích, který pro náhlé a velké pro-
deje z nouzových území pro tamější ne-
dostatek krmiva musí nezbytné nastati.

7. Poněvadž z nynější sklizně nebude
naprosto žádných příjmů, budiž odklad
exekuce pro veškeré pohledávky pro-
dloužen až do 1. ledna 1936. Soudům bu-
diž ihned dán pokyn, aby zastavily všech-
ny exekuce u zemědělců v nouzovém úze-
mí. Do 1. ledna 1936 budiž poškozeným
zemědělcům poskytnut vydatný úvěr a
vládním nařízením budiž ustanoveno, že
se úroky poshoví až do 1. října 1936.

8. Poškozeným zemědělcům buďtež čá-
stečně nebo úplně odepsány všechny da-
ňové nedoplatky v poměru k procentům
škody.

9. Při státní vyživovací akci a při pro-
vádění programu k opatření práce budiž
zvlášť přihlíženo k nouzovým územím.

V Praze dne 25. července 1935.

Dr. Klieber, E. Köhler, Ing. Lischka.

Axmann, Birke, G. Böhm, Budig, dr. Eichholz, Fischer, Gruber, dr. Hodina,
Hollube, Illing, Jäkel, dr. Jilly, Jobst, inž. Karmasin, dr. Kellner, Knöchel,
Knorre, Wagner, dr. Köllner, Kundt, inž. Künzel, Liebl, May, inž. Nentwich, dr.
Neuwirth, Nickerl, Nitsch F., Obrlík, Inž. Peschka, dr. Peters, inž. Richter, dr. Ro-
sche, Rösler, Sandner, inž. Schreiber, Sogl, Stangl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP