Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

65.
Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou
a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské

obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not

ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou

ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Českoslo-
venské schvaluje dodatkovou dohodu k dodat-
kové úmluvě mezi republikou československou
a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března
1931 k československo-jihoslovanské obchodní
a plavební smlouvě z 14. listopady 1928, sjed-
nanou výměnou not ze dne 26. července 1935
a uvedenou v prozatímní platnost vládní vy-
hláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb.
z. a n.

Důvodová zpráva.

Vláda království Jugoslávie přednesla pro-
střednictvím svého vyslanectví v Praze žá-
dost, aby vzhledem k letošnímu opětnému čas-
nějšímu dozrání švestek v Jugoslávii povolena
byla výhoda aplikace [smluvní pol. 37 a), 6 b)
L. L. ] sazbou Kč 15'- za 100 kg na švestky
v bednách a koších o hrubé váze nejvýše 20 kg
již od 1. místo od 15. srpna, podobně jako
roku 1934. 

Podle ustanovení přílohy A) dodatkové
úmluvy ze dne 30. března 1931 k Českosloven-
sko-jihoslovanské obchodní a plavební smlou-
vě ze dne 14. listopadu 1928 vyclívány jsou
čerstvé švestky dovážené z Jugoslávie v bed-
nách a koších o hrubé váze nejvýše do 20 kg
smluvní sazbou 15 Kč za 100 kg počínajíc od
15. srpna. Roku 1934 švestky v Jugoslávii
mimořádně brzy uzrály, a vláda republiky


2

Československé v zájmu zdárného vývoje vzá-
jemného obchodu Československo-jihoslovan-
ského povolila aplikaci citované smluvní saz-
by celní již od 20. července vládní vyhláškou
ze dne 14. července 1934, č. 156 Sb. z. a n.,
schválenou pak usneseními poslanecké sně-
movny dne 26. března 1935 a senátu Národ-
ního shromáždění dne 4. dubna 1935.

Žádost jihoslovanské vlády, aby smluvní
clo na švestky c. s. č. 37 a) 6 b) L. L. 15 Kč

za 100 kg hrubé váhy prodlouženo bylo i le-
tošního roku od 1. srpna do 31. srpna t. r.,
odůvodňována jest stejně jako loni časnějším
dozráním švestek, takže s dovozem lze začíti
před 15. srpnem. Tento požadavek jest v sou-
ladu s československými zájmy.

Toto opatření platí opětně jedině na tento
rok.

Texty not se předkládají v původním znění
českém a srbochorvatském.

V  P r a z e  dne 1. srpna 1935.

Předseda vlády:
J. Malypetr v. r.


3

Ministerstvo zahraničních věci
republiky Československé.

Čís. 97. 642/IV-8/35. Opis.

Ministerstvo zahraničních věcí odvolávajíc se na notu váženého vyslanectví krá-
lovství Jugoslávie A. čís. 2413/35 ze dne 26. července 1935, jíž bylo mu tlumočeno přání
královské jihoslovanské vlády ve věci vyclívání švestek dovážených z Jugoslávie do Česko-
slovenska před 15. srpnem t. r., dovoluje si oznámiti toto:

Smluvní celní sazba platná podle Ustanovení příl. A k dodatkové úmluvě ze dne
30. března 1931, 15 Kč za 100 kg [ex saz. pol. 37 a) čsl. celního sazebníku], na švestky pouze
nasypané do beden, polobeden, beden mřížovaných a košů, o hrubé váze nejvýše 20 kg.
a to i tehdy, jsou-li stěny těchto obalů uvnitř obloženy papírem nebo vrstvami papíru,

bude platiti v tomto roce již počínajíc dnem 1. srpna 1935 do 31. srpna 1935.
V Praze dne 26. července 1935.

L. S.

Vyslanectví
království Jugoslávie

v Praze.


4

Opis.

Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije
u Pragu.

A. No 2450/35.

(Překlad. )

Vyslanectví království Jugoslávie
v Praze.

A. No 2450/35.

Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Pragu
ima čast potvrditi Ministarstvu Inostranih
Poslova čehoslovačke republike prijem nje-
gove note br. 97. 642/IV-8/35 od 26. jula 1935,
sledeće sadržine:

"Ministarstvo Inostranih Poslova pozivajući
se na notu Poslanstva Kraljevine Jugoslavije
u Pragu, A. No. 2413/35 od 26. jula 1935,
kojom mu je bila tumačena želja Kraljevske
Jugoslavenske vlade u pogledu carinjenja
šljiva uvoženih iz Jugoslavije pre 15 avgusta

o. g., uzima slobodu da saopšti sledeće:

Ugovorna carinska stopa, važeća shodno
odredaba pril. A uz dopunski sporazum od
30. marta 1931, 15 Kč za 100 kg [ex tar.
br. 37 a) čehosl. carinske tarifej, na šljive
samo u sanducima, polosanducima, rešetka-
stim sanducima i korpama, u ukupnoj težini
do najviše 20 kgr., i to i tada, ako su strane
ovih zavoja unutra obložene hartijom ili slo-
jevima hartije,

važiće u ovoj godini već počev od dana

1. avgusta 1935 god. do 31. avgusta 1935 god. "

U Pragu dne 26. jula 1935 god.

L. S.

Ministarstvu Inostranih Poslova
čehoslovačke republike

u P r a g u.

Vyslanectví království Jugoslávie v Praze
má čest potvrditi ministerstvu zahraničních
věcí příjem noty čís. 97. 642/IV-8/35 ze dne
26. července 1935, tohoto obsahu:

"Ministerstvo zahraničních věcí odvolávajíc
se na notu váženého vyslanectví království
Jugoslávie A. čís. 2413/35 ze dne 26. července
1935, jíž bylo mu tlumočeno přání královské
jihoslovanské vlády ve věci vyclívání švestek
dovážených z Jugoslávie do Československa
před 15. srpnem t. r., dovoluje si oznámiti
toto:

Smluvní celní sazba platná podle ustanovení
příl. A k dodatkové úmluvě ze dne 30. března
1931, 15 Kč za 100 kg [ex saz. pol. 37 a) čsl.
celního sazebníku], na švestky pouze na-
sypané do beden, polobeden, beden mřížova-
ných a košů, o hrubé váze nejvýše 20 kg, a to
i tehdy, jsou-li stěny těchto obalů uvnitř oblo-
ženy papírem nebo vrstvami papíru,

bude platiti v tomto roce již počínajíc dnem
1. srpna 1935 do 31. srpna 1935. "

V Praze dne 26. července 1935.

L. S.

Ministerstvu zahraničních věcí
republiky československé

v Praze.

Státní tiskárna v Praze. - 3669-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP